KIO 2596/19 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2596/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę  –  Bis  Biuro 

Podróży  LCC  A.  S.  Sp.  J.  z  siedzibą  w  Łodzi  przy  Al.  Kościuszki  27  (90-418  Łódź)  

w  p

ostępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Miasto  Łódź-Urząd  Miasta  Łodzi  

z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 (90-926 Łódź) 

przy  udziale  wykonawcy 

– Furnel Travel International Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie 

przy  ul.  Kopernika  3  (00-367  Warszawa), 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.   Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

– Bis Biuro Podróży LCC A. S. Sp. J. z siedzibą w Łodzi kwoty 6 750 zł 00 gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2596/19 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Łódź-Urząd  Miasta  Łodzi  zwane  dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - 

Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)

,  zwanej  dalej:  „Pzp”  pn.:  Świadczenie  usług  w  zakresie 

rezerwacji,  wystawiania,  sprzedaży  i  dostarczania  biletów  lotniczych,  kolejowych  i 

autobusowych  oraz  rezerwacji  sprzedaży  usług  noclegowych  w  2020  r.  (numer 

postępowania: DOA-ZP-II.271.141.2019), zwane dalej „postępowaniem”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 29 listopada 2019 r., pod numerem 630040-N-2019.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  niższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  23  grudnia  2019  r.  wykonawca 

Bis  Biuro  Podróży  LCC  A.  S.  Sp.  J.  

siedzibą  w  Łodzi  (zwany  dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  90  ust.3 

Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  z  powodu  rażąco 

niskiej ceny; 

2.  art.  7  ust.  1  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy 

zawierającej rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3.  art.  90  ust.  2 

Pzp  przez  niewłaściwą  ocenę  złożonych  przez  wykonawcę  wyjaśnień  w 

zakresie zaoferowanej ceny, a w konsekwencji przez uznanie, że wyjaśnienia dotyczące 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  oferty  stanowiły  wykazanie  i 

udowodnienie, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

związku  z  postawionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w 

całości oraz nakazanie zamawiającemu: 

uchylenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej. 

Przystąpienie  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  wykonawca  Furnel  Travel 

International  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w Warszawie.  Izba  stwierdziła skuteczność  zgłoszonego 

przystąpienia ww. wykonawcy. 

W  dniu  3  stycznia  20

20  r.  do  sekretariatu  Izby  wpłynęło  pismo  odwołującego 

zawierające oświadczenie o cofnięciu odwołania zgodnie z treścią art. 187 ust. 8 Pzp. 

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 


czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 

Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  6 750  zł  00  gr  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel