KIO 2594/19 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2594/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

w  dniu  20  grudnia 

2019  r.  przez  wykonawcę  Foxytech  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

Świdnicy  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Tauron  Dystrybucja  S.A.  z  siedzibą  

w Krakowie  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Zakład 

Wielobranżowy  Rafał  Polek  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  kwoty  13  500,00  zł  (słownie: 

trzy

naście tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 2594/19  

U z a s a d n i e n i e 

Tauron  Dystrybucja  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sektorowego 

pn.  „Dostawa  statycznych  bezpośrednich  1-fazowych  i  3-fazowych  liczników 

energii  elektrycznej

”  (nr  postępowania  3/2019).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  11  grudnia  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

pod  numerem  2019/S  239-587652

.  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  przepisami 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  zwanej  dalej  w  skrócie 

Pzp.  

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  20  grudnia    2019  r.  wykonawca  Foxytech  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

Świdnicy (dalej: Odwołujący) złożył odwołanie w postępowaniu wobec czynności podjętych 

przez  Zamawiającego  w  sposób  sprzeczny  z  przepisami  Pzp.  Odwołujący  skutecznie 

wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy, w dniu 3 stycznia 2020 r. W tej sytuacji Izba 

stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania,  zgodnie  

z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec czego odwołującemu zwraca się 

90%  wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czyli  wycofującemu 

odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (t.j. Dz.U. 2018 poz. 972). 

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel