KIO 2591/19 WYROK dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2591/19 

WYROK 

  z dnia 20 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesione

go  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę FIRE-MAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 

w Toruniu

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Rosenbauer 

Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łomiankach,  Rosenbauer  Karlsruhe  GmbH  &  Co.  KG 

siedzibą  w  Karlsruhe,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  oznaczonego  w  odwołaniu  numerem  3 

nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

częściach A, B i C, wezwanie Przystępującego – na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp 

–  do  uzupełnienia  dokumentu  JEDZ  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny 

ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 

W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  FIRE-MAX  Sp.  z  o.  o.  w  części  4/5  oraz 

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w części 1/5 i : 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 840 zł 00 gr (słownie: 

osiemset czterdzieści złotych zero groszy).  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Toruniu.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Komenda  Wojewódzka  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Toruniu 

prowadzi  w t

rybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

Dostawa  samochodów  z  drabiną  mechaniczną  w  ramach  projektu 

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” – części A, B i C

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 14 października 2019 r. pod numerem 2019/S 198-480703. 

W  dniu  20  grudnia  2019  r.  wykonawca  FIRE-

MAX  Sp.  z  o.  o.  wniósł  odwołanie, 

którym zarzucił Zamawiającemu: 

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Rosenbauer Polska Sp. z o.o., Rosenbauer 

Karl

sruhe GmbH & Co. KG (jako niezgodnej z treścią SIWZ z uwagi na niespełnianie 

warunku 

opisanego  w  punkcie  5.2.  załącznika  nr  1B  do  SIWZ  (dla  wszystkich  części 

postępowania), co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Rosenbauer,  jako  niezgodnej  z  treścią 

SIWZ  z  uwagi  na  nieprzedłożenie  szczegółowej  specyfikacji  oferowanej  drabiny  (pkt 

6.4.1. ppkt 2 SIWZ), co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ewentualnie 

zaniechanie wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Rosenbauer 

do  uzupełnienia  dokumentu  JEDZ 

uwagi  na  nieprzyznanie  się  do  udziału  w  dialogu  technicznym  poprzedzającym 

postępowanie,  co  stanowi  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  ewentualnie 

zaniechanie  wezwania  do  wyjaśnień  złożonego  dokumentu  na  podstawie  art.  26  ust. 

4 ustawy Pzp; 

zaniechaniu  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentu  udostępnienia  zasobów 

Rosenbauer z uwagi na inny podmiot realizujący dostawy, co stanowi naruszenie art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp; 

zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Rosenbauer z postępowania z uwagi na umyślne 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji  kluczowych  do 

oceny  czy  oferowany  przedmiot  spełnia  wymagania  Zamawiającego,  co  stanowi 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp,  ewentualnie  zaniechanie  wykluczenia 

Ko

nsorcjum  Rosenbauer  z  postępowania  z  uwagi  na  nieumyślne  przedstawienie 

informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na 


decyzje podejmowane przez Zamawiającego, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy Pzp; 

Ewentua

lnie, z ostrożności procesowej, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Rosenbauer  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej ceny, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  badania 

oceny  ofert,  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  Rosenbauer  jako  oferty 

najkorzystniejszej  oraz  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  wykluczenia  ww. 

Konsorcjum z postępowania i odrzucenia jego oferty, a w konsekwencji nakazanie uznania 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Zarzut nr 1 

Odwołujący wskazał, że Zamawiający, w punkcie 5.2. załącznika nr 1A, 1B oraz 1C 

do  SIWZ  (dla  wszystkich  części)  wskazał,  że  oferowany  kosz  ratowniczy  ma  posiadać 

następujący  parametr:  układ  poziomowania  kosza  niezależny  od  systemu  hydraulicznego 

drabiny.  W  przypadku  awarii  układu  elektrycznego  musi  być  zapewniona  możliwość 

wypoziomowania kosza w trybie awaryjnym. 

Zdaniem  Odwołującego  rozwiązanie  oferowane  przez  Konsorcjum  Rosenbauer  nie 

posiada  takiej  funkcjonalności.  Oferowane  rozwiązanie  polega  na  tym,  że  drabina  posiada 

pompę hydrauliczną – elektryczną działającą również w trybie awaryjnym. Niemniej jednak, 

jest  ona  napędzana  i  sterowana  elektrycznie,  a  to  wprost  przeczy  przywołanemu  powyżej 

postanowieniu  SIWZ.  Skoro  bowiem  pompa  jest  napędzana  elektrycznie,  to  w  przypadku 

awarii układu elektrycznego, nie spełnia ona swojej funkcji, a ponadto, nie spełnia wymogu 

określonego przez Zamawiającego jako obligatoryjny. 

W  ocenie  Od

wołującego  powyższe  stanowi  podstawę  odrzucenia  oferty  i  nie  może 

być w żaden sposób usunięte, ani poprzez wyjaśnienia, ani poprzez uzupełnienie. 

Zarzut nr 2 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający,  poprzez  wymaganie  przedłożenia 

szczegółowej  specyfikacji  oferowanej  drabiny,  chciał  sprawdzić,  czy  oferowany  przedmiot 

zamówienia spełnia wszystkie jego wymagania. Gdyby Zamawiający chciał, aby wykonawca 

przedłożył  mu  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  dodatkową  kolumną 

„Spełnia/nie spełnia", to by to uczynił poprzez dodanie odpowiedniego załącznika do SIWZ. 

Zamawiający  nie  uczynił  tego  licząc  na  otrzymanie  odpowiednich  opracowań 

przygotowanych przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 


Odwołujący wskazał, że Konsorcjum Rosenbauer złożyło Zamawiającemu dokument 

tożsamy z tym, który został złożony na etapie składania ofert. Zamawiający nie wie zatem, 

jaki dokładnie produkt otrzyma. Świadczą o tym treści zawarte w przedłożonym dokumencie 

pn. „Specyfikacja szczegółowa" (dla każdej z części zamówienia) takie jak: 

„Na każdym pojeździe należy umieścić tabliczkę pamiątkową formatu A3 (...)" – pkt 1.6.; 

„Masa  całkowita  kompletnego  samochodu  gotowego  do  akcji  nie  może  przekraczać 

18000 kg" 

– pkt 2.4.; 

„Pojazd  powinien  być  wyposażony  w  kamerę  monitorującą  strefę  «martwą»  (...)"  –  pkt 

„Instalację  elektryczną  pojazdu  należy  wyposażyć  dodatkowo  w  przetwornicę  napięcia 

(...)" 

– pkt 2.25.; 

„Konstrukcja kosza musi zapewniać swobodne wyjście (...)" – pkt 5.3. 

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie jest pewien, jakie właściwości będzie miał 

zaoferowany  produkt.  Zamawiający  może jedynie się tego  domyślać. Wynika to z faktu,  że 

Konsorcjum  złożyło  wymagany  przez  Zamawiającego  dokument  (pkt  6.4.1.  ppkt  2  SIWZ), 

który  nie  potwierdza  spełniania  wymagań  Zamawiającego.  Dla  przykładu  Odwołujący 

wskazał na załącznik nr 1a do SIWZ: 

Lp. 

Wymagane parametry techniczno-

użytkowe 

Wypełnia 

Wykonawca 

podając 

proponowane 

rozwiązania 

i/lub 

parametr) 

techniczne 

i/lub 

potwierdzając  spełnienie  wymagań 
kolumna nr 2 

Pojazd  musi  spełniać  wymagania  polskich  przepisów 
o  mchu  drogowym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
dotyczących  pojazdów  uprzywilejowanych,  zgodnie  z 
ustawą  z  dnia  20  czerwca  1997  r  ..Prawo  n  ruchu 
drogowym"  (Dz.  U  z  2017  r.  poz.128.  z  późn.  zm.). 
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

Zgodne 

Pojazd  musi  spełniać  wymagania  Rozporządzenia 
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
20  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego 
lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także 
zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do 
użytkowania  (Dz.  U.  z  2007  r  Nr  143.  poz.  1002.  z 
późn. zm.) 

Aktualne 

świadectwo 

dopuszczenia 

wraz 

ze 

sprawozdaniem  z  badań  dostarczone  najpóźniej  w 
dniu  odbioru  technicz.no- 

jakościowego  przedmiotu 

zamówienia 

Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi 
wyposażenie  ratownicze  zgodne  z  wymaganiami 
załącznika  nr  6  do  „Wytycznych  standaryzacji 
wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków 

Zgodne 

Drabina  mechaniczna  Rosenbauer, 
model L32A- XS 3.0.  zgodna  z PN-EN 
14043. 

Aktualne 

świadectwo 

dopuszczenia  wraz  ze  sprawozdaniem 
z badań dostarczone najpóźniej w dniu 
odbioru 

techniczno-

jakościowego 

przedmiotu zamówienia. 


transportu  Państwowej  Straży  Pożarnej"  z  dnia 
14.04.2011 r 

Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla 
którego  jest  wymagane  świadectwo  dopuszczenia, 
musi  spełniać  wymagania  rozporządzenia  Ministra 
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20 
czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego 
lu

b  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także 

zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do 
użytkowania  (Dz.  L’.  z  2007  r.  Nr  143,  poz.  1002,  z 
późn. 

zm.). 

Świadectwa 

dopuszczenia 

na 

wyposażenie  dostarczone  najpóźniej  w  dniu  odbioru 
techniczno-

jakościowego przedmiotu zamówienia 

Zgodne 

W odpowiedzi na to. Konsorcjum złożyło dokument o następującej treści: 

Szczegółowa  specyfikacja  samochodu  z  drabiną  mechaniczną  o  wysokości  ratowniczej  30 

m. 

Lp. 

Wymagane parametry techniczno-

użytkowe 

Wypełnia 

Wykonawca 

podając 

proponowane 

rozwiązania 

i/lub 

parametr) 

techniczne 

i/lub 

potwierdzając  spełnienie  wymagań 
kolumna nr 2 

Pojazd  musi  spełniać  wymagania  polskich  przepisów 
o  mchu  drogowym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
dotyczących  pojazdów  uprzywilejowanych,  zgodnie  z 
u

stawą  z  dnia  20  czerwca  1997  r  ..Prawo  n  ruchu 

drogowym"  (Dz.  U  z  2017  r.  poz.128.  z  późn.  zm.). 
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

Zgodne 

Pojazd  musi  spełniać  wymagania  Rozporządzenia 
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
20  czer

wca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 

służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego 
lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także 
zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do 
użytkowania  (Dz.  U.  z  2007  r  Nr  143.  poz.  1002.  z 
późn. zm.) 

Aktualne 

świadectwo 

dopuszczenia 

wraz 

ze 

sprawozdaniem  z  badań  dostarczone  najpóźniej  w 
dmu  odbioru  techniczno- 

jakościowego  przedmiotu 

zamówienia 

Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi 
wyposażenie  ratownicze  zgodne  z  wymaganiami 
załącznika  nr  6  do  „Wytycznych  standaryzacji 
wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków 
transportu  Państwowej  Straży  Pożarnej"  z  dnia 
14.04.2011 r 

Zgodne 

Drabina  mechaniczna  Rosenbauer, 
model L32A- XS 3.0.  zgodna  z PN-EN 
14043. 

Aktualne 

świadectwo 

dopuszczenia  wraz  ze  sprawozdaniem 
z badań dostarczone najpóźniej w dniu 
odbioru 

techniczno-

jakościowego 

przedmiotu zamówienia. 

Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla 
którego  jest  wymagane  świadectwo  dopuszczenia, 
musi  spełniać  wymagania  rozporządzenia  Ministra 
Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20 

Zgodne 


czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego 
lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także 
zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do 
użytkowania  (Dz.  L’.  z  2007  r.  Nr  143,  poz.  1002,  z 
późn. 

zm.). 

Świadectwa 

dopuszczenia 

na 

wyposażenie  dostarczone  najpóźniej  w  dniu  odbioru 
techniczno-

jakościowego przedmiotu zamówienia 

Podwozie  pojazdu,  zabudowa  oraz  wyposażenie 
fabrycznie  nowe.  Rok  produkcji  nic  wcześniej  niż 
2019. 

Podwozie  MAN  TGM  15.290  4x2  BL 
(Euro  6).  Rok  produkcji  podwozia  i 
zabudowy: 2020 r. 

Rok produkcji wyposażenia: 2019 r. lub 
2020 r. 

Zdaniem Odwołującego Konsorcjum nie dołożyło należytej staranności i nie sprostało 

wymaganiom  Zamawiającego  polegającym  na  zaoferowaniu  przedmiotu  zgodnego  z  OPZ, 

ale również w zakresie przedłożenia odpowiedniego dokumentu. Sformułowania Konsorcjum 

takie  jak:  „Pojazd  musi  spełniać  wymagania  (…)”,  „Wyposażenie  ratownicze  dostarczone 

pojazdem,  dla  którego  jest  wymagane  świadectwo  dopuszczenia,  musi  spełniać 

wymagania (…)”. Dodatkowo, w punkcie 1.4. nie wskazano, że podwozie pojazdu, zabudowa 

oraz  wyposażenie  będą  fabrycznie  nowe.  Choć  Konsorcjum  wskazało  projektowaną  datę 

produkcji,  to  jednocześnie  brak  jest  ustalenia  czy  dostarczane  produkty  będą  fabrycznie 

nowe.  Tożsama  sytuacja  ma  miejsce  w  częściach  B  i  C  postępowania,  odpowiednio 

zakresie  załączników  1B  do  SIWZ  i  1C  do  SIWZ  oraz  składanych  przez  Konsorcjum 

dokumentów pn. „Szczegółowa specyfikacja". 

W  ocenie  Odw

ołującego  jednoznacznie  dowodzi  tego,  że  oferta  Konsorcjum  winna 

zostać  odrzucona,  jako  niespełniająca  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego,  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy Pzp. 

Zarzut nr 3 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający,  przed  wszczęciem  postępowania,  prowadził 

dialog  techniczny.  W  dialogu  tym  uczestniczyły  2  podmioty  –  Odwołujący  oraz  członek 

Konsorcjum  (Rosenbauer  Polska  Sp.  z  o.o.).  Jednocześnie,  wskazany  wyżej  członek 

Konsorcjum nie podał w dokumencie JEDZ informacji o tym, ze brał udział w przygotowaniu 

postępowania  –  dialogu  technicznym.  W  związku  z  tym  Zamawiający  winien  wezwać 

Konsorcjum  do  uzupełnienia  dokumentu  JEDZ  poprzez  zawarcie  w  nim  informacji,  że 

członek  Konsorcjum  –  Rosenbauer  Polska  Sp.  z  o.o.,  brał  udział  w  przygotowaniu 

po

stępowania,  tj.  w dialogu  technicznym.  W  innym  bowiem  przypadku,  złożony  przez 

Konsorcjum  dokument  zawiera  treści  nieprawdziwe,  niezgodne  ze  stanem  faktycznym. 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  mógł  też  wezwać  Konsorcjum  do  wyjaśnień  w  tym 

zakresie,  z  jakie

go  powodu  nie  została  zaznaczona  informacja  o  wzięciu  udziału 


przygotowaniu  postępowania,  a dopiero  w  następnym  kroku  wezwanie  Konsorcjum  do 

uzupełnienia. Żadnej z tych czynności Zamawiający nie dokonał, czym uchybił art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp lub art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

Zarzut nr 4 

Odwołujący  podniósł,  że  wykazywane  przez  Konsorcjum  dostawy  były  realizowane 

przez inny podmiot niż wskazywane. Dostawę dla Berlina dokonał Rosenbauer Deutschland 

GmbH,  natomiast  dostawę  dla  Frankfurtu  dokonał  Rosenbauer  Deutschland,  Service 

Stutzpunkt  Karlsruhe.  Podmioty  te  nie  są  członkami  Konsorcjum  i  nie  użyczyły  swojego 

doświadczenia  Konsorcjum.  Dlatego  też  Zamawiający  winien  wezwać  do  uzupełnienia 

dokumentu  użyczenia  potencjału  wiedzy  i  doświadczenia  Konsorcjum  na  podstawie  art.  26 

ust. 3 ustawy Pzp, czego nie uczynił. 

Zarzut nr 5 

Zdaniem Odwołującego całokształt podniesionych w odwołaniu zarzutów i czynności 

prowadzi  do  wniosku,  że  Konsorcjum  próbowało  (jak  widać  skutecznie,  skoro  oferta 

Konsorcjum  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza)  przedstawić  pewne  informacje 

wyłącznie  w  celu  stworzenia  u  Zamawiającego  poczucia,  że  Konsorcjum  zaoferowało 

przedmiot  zamówienia  spełniający  wymagania  Zamawiającego.  Działanie  takie  ma 

niebagatelny wpływ na wynik postępowania, właśnie dzięki tym nieprawdziwym informacjom 

oferta  Konsorcjum  została  bowiem  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  mimo  że  winna  być 

odrzucona.  Skoro  Odwołujący  mógł  posiąść  wiedzę  dotyczącą  wskazanych  przez 

Konsorcjum  elementów  dostawy,  to  mógł  to  również  zrobić  Zamawiający,  ale  tym  bardziej 

Konsorcjum  musiało  posiadać  taką  wiedzę.  To  na  Konsorcjum,  jako  na  wykonawcy 

postępowaniu  ciążyła  odpowiedzialność  za  prawidłowe  przygotowanie  oferty.  Skoro 

przedstawione  w  ofercie  informacje  są  nieprawdziwe,  to  oznacza,  że  oferta  była 

sporządzana  z  rażącym  naruszeniem  podstawowych  obowiązków  wykonawcy  związanych 

przygotowaniem oferty. Konsorcjum musiało mieć wiedzę, że wskazywane przez elementy 

dostawy  nie spełniają  wymogów  Zamawiającego,  a mimo to wstawiło je do  odpowiedniego 

wykazu  (na  marginesie  wskazać  należy,  że  to  być  może  z  faktu  posiadania  odpowiedniej 

wiedzy,  Konsorcjum  tak  lakonicznie  opisało  „Szczegółową  specyfikację"  licząc  na  to,  że 

Zamawiający nie będzie dopytywał o brakujące lub niejasne elementy  – co potwierdziło się 

toku postępowania). Tak samo Zamawiający, gdyby dołożył choć minimum staranności, to 

mógł  pozyskać  informacje  daleko  dalej  idące  niż  te,  które  w  niniejszym  odwołaniu 

przedstawia Odwołujący.  

W  związku  z  tym  Odwołujący  podniósł,  że  Konsorcjum  powinno  ono  podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16, ewentualnie art. 24 ust. 1 pkt 


17 ustawy Pzp. Stwierdził, że przedstawione informacje miały wpływ decyzje podejmowane 

przez  Zamawiającego  oraz  że  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  należytej  staranności 

jest  podwyższony  w  odniesieniu  do  ogólnego  miernika  staranności  dłużnika,  ponieważ 

określa  się  go  z  uwzględnieniem  zawodowego  charakteru  prowadzonej  działalności.  Tak 

określona  należyta  staranność  wymagała  od  Konsorcjum,  aby  składając  oświadczenie 

postępowaniu,  upewnił  się,  że  to,  co  oświadcza,  odpowiada  prawdzie.  Z  uwagi  na 

profesjonalny charakter działalności wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zgodnie 

z  art.  355  Kodeksu  cywilnego  dołożyć  szczególnej  staranności  przy  sporządzaniu 

oświadczeń składanych wraz z ofertą, w celu uzyskania zamówienia publicznego. 

Dalej  Odwołujący  podniósł,  że  Konsorcjum  w  dokumentach  „Szczegółowa 

specyfikacja"  (dla  wszystkich  części)  wskazało  w  punkcie  1.2.,  że  oferuje  następujący 

produkt:  „Drabina  mechaniczna  Rosenbauer,  model  (...),  zgodna  z  PN-EN  14043  (...)". 

Zdaniem  Odwołującego  oferowane  rozwiązania  nie  mogą  być  ocenione  jako  „zgodne" 

normą  PN-EN  14043,  gdyż  w  wersji  oferowanej  w  części  A  zamówienia  nie  były 

przedmiotem  certyfikacji,  a w 

części  B  i  C  nigdy  nie  były  przedmiotem  certyfikacji  na 

zgodność  z  ww.  normą.  Odwołujący  zaznaczył,  że  jednostką  oceniającą  (certyfikującą)  na 

okoliczność  zgodności  z  normami  dla  produktów  pożarniczych  jest  Centrum  Naukowo-

Badawcze  Ochrony  Przeciwpożarowej  im.  Józefa  Tuliszkowskiego  Państwowy  Instytut 

Badawczy  z  siedzibą  w  Józefowie,  które  prowadzi  „Wykaz  Świadectw  Dopuszczenia 

CNBOP-

PIB"  uaktualniany  na  bieżąco  (ostatnia  aktualizacja  -  stan  na  dzień  06.12.2019). 

Dokument  ten  dostępny  jest  pod  adresem 

https://www.cnbop.pl/uslugi/iednostka-

certvfikuiaca/wydane-

dokumenty/06.12.2019-sd-wazne.pdf

. W żadnej z pozycji tego wykazu 

nie widnieje rozwiązanie oferowane przez Konsorcjum. Odmiennie zaś, Konsorcjum posiada 

aktualne  świadectwo  dopuszczenia  (czyli  potwierdzenie  zgodności  z  normą)  dla 

następujących elementów: 

Prądownica wodna PWT 52/1,3-2,3-3-4 typ SELECT FLOW RB 101 E (poz. 134 wykazu); 

  Ubranie  specjalne.  Oznaczenie  producenta:  ubr

anie  strażackie  specjalne  model  FIRE 

MAX 3:kurtka art. 141200, 141202, 141204, 141250, 141251, 141252spodnie art. 141201, 

141203, 14120 (poz. 235 wykazu); 

Hełm strażacki typ HEROS-titan (poz. 247 wykazu); 

Lotniskowy  samochód  ratowniczo-gaśniczy  (6x6)  Rosenbauer  Panther  (poz.  1195 

wykazu); 

Lotniskowy  samochód  ratowniczo-gaśniczy  (8x8)  Rosenbauer  Panther  (poz.  1196 

wykazu); 

Średni  samochód  ratowniczo-gaśniczy  (4x4)  PN-EN  1846  M-2-6-2900-8/1600-1  na 

podwoziu MAN TGM (poz. 1234 wykazu); 


Rękawice strażackie typ SAFE GRIP 3S (poz. 1242 wykazu); 

  Ubranie specjalne. Oznaczenie producenta: Ubranie specjalne FIRE FLEX Kurtka Lekka 

TYRO (poz. 1371 wykazu); 

Buty  strażackie.  Oznaczenie  producenta:  buty  specjalne  strażackie  model  TWISTER 

NEW i TORNDO NEW (poz. 1415 wykazu). 

Jak widać z powyższego, żadne z certyfikowanych rozwiązań przez Konsorcjum nie 

wykazuje zgodności z normą PN-EN 14043. Odwołujący natomiast jest w stanie udowodnić, 

że  oferowana  przez  niego  drabina  spełnia  wymagania  określone  w  tej  normie  –  jest  z  nią 

zg

odna. Dla przykładu: 

Średni  samochód  z  drabiną  mechaniczną  SD31  (4x2)  PN-EN  1846  M-1-3-EN  14043 

ODKK 23/12-0-1 na podwoziu IVECO MAGIRUS (poz. 397 wykazu); 

Ciężki samochód z drabiną mechaniczna (4x2) SD 40 typ: M42 LPN-EN 1846 S-l-3 PN- 

EN 14043 ODKK 38/12-0-1 (poz. 548 wykazu); 

Ciężki samochód z drabiną mechaniczną SD 41 (4X2), typ: MAGIRUS M 42 L-AS PN-EN 

1846 S-l-3 PN-EN 14043 ODKK 39/11 na podwoziu IVECO TYP: IG190 EL2C (poz. 1414 

wykazu). 

Wszystkie  przedmioty  zgodne  z  normą  PN-EN  14043  w  tym  wykazie  są  oferowane 

wyłącznie przez Odwołującego. 

Zdaniem  Odwołującego  twierdzenie,  że  oferowane  przez  Konsorcjum  drabiny  są 

zgodne  z  normą  PN-EN  14043  jest  twierdzeniem  nieprawdziwym,  wprowadzającym 

Zamawiającego  w  błąd.  Konsorcjum  nie  twierdzi  bowiem,  że  oferowana  drabina  „będzie 

zgodna"  z  ww.  normą  (z  uwagi  na  planowaną  certyfikację),  lecz  że  jest  „zgodna".  Tryb 

oznajmujący  w  czasie  teraźniejszym  wskazuje  jednoznacznie  na  przedstawienie 

nieprawdziwej  informacji  przez  Konsorcjum.  Dodatkowo  ciężko  mówić  w  tym  przypadku 

lekkomyślności  czy  niedbalstwie  Konsorcjum,  skoro  w  trzech  niezależnych  dokumentach 

(dotyczących wszystkich części zamówienia) Konsorcjum twierdzi, że oferowane drabiny są 

zgodne  z  określoną  normą,  jest  to  celowe  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd,  w  celu 

uzyskania zamówienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  kolejnym  elementem  jest  wymóg  opisany  w  punkcie  4.25 

załączników  nr  1A,  1B  i  1C  do  SIWZ  –  system  tłumienia  drgań.  Tu  również  Konsorcjum 

twierdzi, że oferuje rozwiązanie zgodne z wymaganiami Zamawiającego – w celu uzyskaniu 

punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert.  

Zdaniem Odwołującego zaoferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań określonych 

przez  Zamawiającego,  a  przez  to  Konsorcjum  nie  powinno  otrzymać  punktów  w  ramach 

kryterium „Parametry techniczne" podkryterium „System tłumienia drgań (STD)" o wadze 3%. 


Oferowanie  bowiem  rozwiązanie  przez  Konsorcjum  nie  zapewnia  pełnej  stabilizacji,  co 

zostało  przez  Zamawiającego  jasno  określone  w  dokumentacji  postępowania.  Konsorcjum 

mając  zatem  wiedzę  o  tym,  nie  powinno  wskazywać  zaoferowania  tego  rozwiązania, 

jednak  to  uczyniło  w  celu  zdobycia  punktów  w  ramach  pozacenowego  kryterium  oceny 

ofert.  Wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd,  aby  jego  oferta  została  uznana  za 

najkorzystniejszą. 

Na  marginesie  Odwołujący  podkreślił,  że  Konsorcjum  złożyło  informację  o  tym,  że 

żaden  z  członków  nie  należy  do  grupy  kapitałowej.  Jest  to  oczywistą  nieprawdą.  Już 

samego  dokumentu  KRS  złożonego  przez  członka  Konsorcjum  Rosenbauer  Polska  Sp. 

o.o.  wynika,  że  jedynym  wspólnikiem  jest  „ROSENBAUER  INTERNATIONAL  AG". 

dokumentów  składanych  przez  Konsorcjum  w  postępowaniu  wynika  również,  że  istnieją 

jeszcze  inne  podmioty  zależne  od  siebie.  Również  na  stronie  internetowej  Rosenbauer 

International  AG  można  wyczytać,  że  w  skład  grupy  kapitałowej  wchodzą  następujące 

podmioty:  Rosenbauer  International  AG;  Rosenbauer  Ósterreich  GmbH;  Rosenbauer 

Deutschland GmbH; Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG (Germany); Servicel8 S.A.R.L. 

(France); Rosenbauer Brandschutz GmbH; Rosenbauer Schweiz AG; Rosenbauer Rovereto 

S.r.l.;  Rosenbauer  Espanola  S.A.;  Rosenbauer  UK  Ltd.;  Rosenbauer  Polska  Sp.  z  o.o.; 

Rosenbauer d.o.o. PE Ljubljana; Rosenbauer America, LLC.; Rosenbauer Saudi Arabia Ltd.; 

Rosenbauer  South  Africa  (Pty.)  Ltd.;  S.K.  Rosenbauer  Pte.  Ltd.  (Singapore);  Rosenbauer 

Australia Pty. Ltd.; Eskay Rosenbauer Sdn Bhd (Brunei); Rosenbauer Representative Office 

China;  Rosenbauer  Representative  Office  Manila.  Zdaniem  Odwołującego  jest  to  kolejny 

element pokazujący, jak Konsorcjum lekkomyślnie podeszło do dokumentów przedkładanych 

w  postępowaniu.  Nie  dziwić  może  zatem  fakt,  że  podało  również  nieprawdziwe  informacje 

celu uzyskania zamówienia. 

Zarzut nr 6 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  określił  szacunkową  wartość  zamówienia  na 

kwotę  50.950.000,00  zł,  co  po  powiększeni  o  podatek  VAT  daje  kwotę  62.668.500,00  zł. 

Zgodnie natomiast z 

opisanym przez Zamawiającego podziałem kwot na części (pkt 11 ppkt 

3 protokołu ZP-PN) można przyjąć następujące wartości dla poszczególnych części: część A 

–  17.150.000,00  zł  netto,  tj.  21.094.500,00  zł  brutto;  część  B  –  31.200.000,00  zł  netto,  tj. 

000,00  zł  brutto;  część  C  –  2.600.000,00  zł  netto,  tj.  3.198.000,00  zł  brutto. 

Porównując  te  wartości  do  zaoferowanych  przez  Konsorcjum  cen,  możemy  otrzymać 

następujące wyniki: 

Zamawiający

Cena

Porównanie do ceny dla Zamawiającego

Różnica w cenie 


A

.500,00 zł

16.789.500,00 zł

38.376.000,00 zł  29.372.400,00 zł

3.198.000,00 zł 

2.447.700,00 zł

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  różnice  winne  wzbudzić  podejrzenie 

Zamawiającego co do realności zaoferowanych cen, co powinno skutkować wezwaniem do 

wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

W celu wykazania, że zaoferowane w postępowaniu ceny nie są cenami rynkowymi 

dla  Konsorcjum,  Odwołujący  wskazał  na  następujące  zamówienia,  które  Konsorcjum 

realizowało  i  w  których  zaoferowało  ceny  za  dostarczenie  zbliżonych  drabin  (mając  na 

uwadze  fakt,  że  Konsorcjum  nie  dostarczało  jeszcze  drabin  właściwych  dla  części  B  i  C 

zamówienia, porównaniu będą podlegać drabiny właściwe dla części A zamówienia). 

Zamawiający 

Cena 

Porównanie do ceny dla 

Zamawiającego 

Freiwillige  

Feuerwehr  

Gerasdorf 

753.759 euro brutto za sztukę, 

tj. ok. 

Gemeinde 

Westendorf 

3.235.661,00 zł za sztukę. 

Hamburg 

Przy zakupie 8 drabin - ok. 

25.885.290,00 zł 

Odwołujący  podniósł,  że  Konsorcjum  oferuje  zdecydowanie  inne  ceny  w  swojej 

działalności  gospodarczej,  a  tylko  w  przypadku  tego  konkretnego  zamówienia  publicznego 

zdecydowało  się  na  zaoferowanie  drabin  o  cenie  przeszło  35%  niższej  niż  do  tej  pory. 

Powinno to skutkować obowiązkiem wezwania Konsorcjum do wyjaśnień w zakresie rażąco 

niskiej  ceny.  Zamawiający  nie  dokonał  tej  czynności,  czym  uchybił  zobowiązaniu 

wynikającemu z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.  

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska  stron  i  dowody  przedstawione  na  rozprawie,  Izba 

ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 


Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Nie  zasługuje  na  uwzględnienie  argumentacja  Przystępującego  o  braku  po  stronie 

Odwołującego  legitymacji  do  wniesienia  odwołania.  Po  pierwsze,  wbrew  twierdzeniom 

Przystępującego  Odwołujący  wskazał  w  odwołaniu  okoliczności  uzasadniające  istnienie  tej 

legitymacji.  Odwołujący  wskazał,  że  (…)  złożył  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu,  która 

procesie  badania  i  oceny  ofert  została  sklasyfikowana  na  2  miejscu  w  rankingu  ofert, 

wyłącznie w wyniku dokonania ww.  naruszeń  przez  Zamawiającego  oferta Odwołującego 

nie została wybrana jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu. W związku z powyższym 

Odwołujący  narażony  jest  na  poniesienie  szkody  w  postaci  nieuzyskania  przedmiotowego 

zamówienia.  W  przypadku  uwzględnienia  niniejszego  odwołania  oferta  Odwołującego 

zostanie  sklasyfikowana  jako  najkorzystniejsza  w  postępowaniu,  a tym  samym  Odwołujący 

uzyska niniejsze zamówienie.  

Izba nie podzieliła również stanowiska Przystępującego, jakoby Odwołujący nie miał 

legitymacji do wniesienia odwołania z uwagi na fakt,  że ceny zaoferowane przez niego we 

wszystkich  częściach  zamówienia  przekraczają  kwoty,  jakie  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, 

że unieważnienie postępowania z powodu okoliczności opisanych w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp 

w  przypadku,  gdyby  oferta  Odwołującego  w  wyniku  rozstrzygnięcia  Izby  stała  się 

najkorzystniejsza,  na  momen

t  rozpoznawania  odwołania  ma  wyłącznie  charakter 

hipotetyczny.  Takie  przyszłe  i  niepewne  zdarzenie  nie  może  prowadzić  do  stwierdzenia 

braku  legitymacji  do  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej.  Nie  można  odmówić 

wykonawcy możliwości korzystania z tych środków, nawet jeśli Zamawiający oświadcza, że 

nie  zwiększy  budżetu,  oświadczenie  takie  nie  ma  bowiem  charakteru  ostatecznego  i  nie 

zostało poparte dowodami.  

Nie  sposób  również  zgodzić  się  z  Przystępującym,  że  Odwołujący  nie  spełnia 

przesłanek  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  fakt,  że  wniesienie  odwołania  jest 

nadużyciem prawa, gdyż podnoszone zarzuty są wewnętrznie sprzeczne, bezpodstawne, jak 

również  z  uwagi  na  swoją  gołosłowność,  niespójne  z  uzasadnieniem  samego  odwołania. 

Kwestia wykazania zasadno

ści zarzutów podlega ocenie Izby, nie można więc twierdzić, że 

wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  wniesienia  odwołania  dlatego,  że  strona  przeciwna 

twierdzi,  iż  zarzuty  są  bezpodstawne  i  gołosłowne.  Zaistnienie  takiej  okoliczności  może 

prowadzić  do  oddalenia  odwołania  po  jego  merytorycznym  rozpoznaniu,  nie  zaś  do 

odmówienia wykonawcy możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej.  


Ad 1 

Zarzut jest niezasadny. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z punktem 3.1. SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje: 

c

zęść  A  zamówienia  –  dostawę  7  sztuk  samochodów  z  drabiną  mechaniczną 

wysokości ratowniczej min. 30 metrów; 

część  B  zamówienia  –  dostawa  12  sztuk  samochodów  z  drabiną  mechaniczną 

wysokości ratowniczej min. 40 m. 

część C zamówienia – dostawa 1 sztuki samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości 

ratowniczej min. 37 m. 

Zgodnie  z  punktem  4  SIWZ  przedmiot  zamówienia  powinien  być  zrealizowany 

dostarczony  do  dnia  30 października 2020  roku,  lecz  nie  wcześniej  niż  30  września  2020 

roku.  

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  do  poszczególnych  części 

Zamawiający  zamieścił  odpowiednio  w  załączniku nr  1A,  1B  i  1C  do  SIWZ. W punkcie 5.2 

tych  załączników  Zamawiający  sformułował  następujące  wymaganie:  Układ  poziomowania 

kosza  niezależny  od  systemu  hydraulicznego  drabiny.  W  przypadku  awarii  układu 

elektrycznego musi być zapewniona możliwość wypoziomowania kosza  w trybie awaryjnym

W  zakresie  powyższego  wymagania  Zamawiający  udzielił  następujących  wyjaśnień 

do SIWZ:  

Pytanie  5: 

dot.  Zał.  Nr  IR  IB  IC  do  SWZ-  punkt  5.2.  Prosimy  o  doprecyzowanie,  iż 

Zamawiający wymaga, aby poziomowanie kosza w trybie awaryjnym odbywało się z wnętrza 

kosza.  Takie  rozwiązanie  gwarantuje  lepszą  orientację  w  położeniu  kosza  w  skrajnie 

niekorzystnych  warunkach  akcji  ratowniczej,  np.  przy  silnym  zadymieniu.  W  takiej  sytuacji 

operator na dole drabiny nie ma wiedzy o sytuacji w koszu

Odpowiedź z 24 października 2019 r.: Zamawiający nie wymaga, aby poziomowanie kosza 

trybie awaryjnym odbywało się z wnętrza kosza. Poziomowanie kosza w trybie awaryjnym 

może odbywać się z głównego lub górnego stanowiska sterowniczego

W  załączonych  do  oferty  wypełnionych  załącznikach  nr  1A,  1B  i  1C  do  SIWZ 

Przystępujący  potwierdził  spełnianie  powyższego  wymagania,  poprzez  wpisanie:  Zgodne. 

Poziomow

anie  kosza  w  trybie  awaryjnym  z  głównego  stanowiska  sterowniczego.  Zgodnie 

odpowiedzią Zamawiającego z dnia 24 października 2019. Powyższe zostało potwierdzone 

w  złożonych  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  szczegółowych  specyfikacjach 


oferowanych s

amochodów (Poziomowanie kosza w trybie awaryjnym z głównego stanowiska 

sterowniczego). 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 2 pkt 3. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  wykazał,  że  oferta  Przystępującego  nie  odpowiada 

wymaganiu określonemu w punkcie 5.2 OPZ. 

Prz

ystępujący  w  treści  złożonej  oferty  jednoznacznie  potwierdził  spełnianie 

powyższego  wymagania,  a  Odwołujący  nie  przedstawił  dowodów,  które  by  to  podważyły. 

Wydaje się, że Odwołujący formułując zarzut i próbując wykazać jego zasadność całkowicie 

pominął  okoliczność,  że  oferowane  pojazdy  mogą  zostać  dopiero  wyprodukowane,  biorąc 

pod  uwagę  określony  przez  Zamawiającego  termin  wykonania  zamówienia  oraz  fakt,  że 

Zamawiający  nie  wymagał  zaoferowania  samochodów  już  istniejących  na  rynku.  Biorąc 

powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że składając ofertę Przystępujący zobowiązał się do 

dostarczenia pojazdu wyposażonego w kosz ratowniczy, którego układ poziomowania będzie 

niezależny od systemu hydraulicznego drabiny oraz w którym zapewniona będzie możliwość 

wypoziomowania  kosza  w  trybie  awaryjnym  w 

przypadku  awarii  układu  elektrycznego. 

Ewentualne  niewykonanie 

tego  zobowiązania  będzie  skutkowało  odpowiedzialnością 

kontraktową.  

Niezależnie  od  powyższego  zauważyć  należy,  że  Zamawiający  nie  określił  w SIWZ 

szczegółowo,  w  jaki  sposób  wykonawca  ma  zapewnić  możliwość  wypoziomowania  kosza 

trybie  awaryjnym,  w  tym  nie  ustanowił  żadnych  wymagań  dotyczących  tego,  aby 

mechanizm  awaryjnego  poziomowania  kosza  miał  być  zainstalowany  w  koszu,  a  takie 

rozwiązanie  wskazywał  Odwołujący  jako  proponowane  przez  niego  i  jako  jedyne 

dopuszczalne. Wręcz przeciwnie, tezie takiej przeczy treść udzielonej przez Zamawiającego 

odpowiedzi  na  pytanie  5,  w  której  Zamawiający  wprost  wskazał,  ze  nie  wymaga,  aby 

poziomowanie kosza w trybie awaryjnym odby

wało się z wnętrza kosza.  

Jak  wskazał  Przystępujący  w  swoim  piśmie  procesowym,  oferowane  przez  niego 

rozwiązanie  polega  na  tym,  że  drabina  posiada  pompę  hydrauliczną  -  elektryczną,  która 

działa również w trybie awaryjnym. W przypadku awarii elektrycznego układu poziomowania 

kosza  możliwe  jest  zasilenie  urządzenia  z  innego  źródła,  np.  silnikiem  elektrycznym 

zasilanym  z  baterii/akumu

latorów  lub  innym  mechanizmem,  a  instalacja  może  być  także 

zasilana  z  agregatu  prądotwórczego  zamocowanego  na  drabinie.  Odwołujący  nie  wykazał, 

aby  takie  rozwiązanie  było  niezgodne  z  jakimkolwiek  wyrażonym  w  SIWZ  wymaganiem 

Zamawiającego.  


Ponadto 

zauważenia  wymaga,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  technologia 

awaryjnego  zasilania  układu  poziomowania  kosza  była  na  tyle  specyficzna  czy  stanowiła 

autorskie  rozwiązanie  konkretnego  wykonawcy,  że  nie  jest  dostępna  innym  specjalistom 

branży, w tym Przystępującemu. Odwołujący neguje więc możliwość spełniania wymagań 

SIWZ  w  samochodach,  które  zostaną  przez  Przystępującego  wyprodukowane  w  ramach 

realizacji  zamówienia,  nie  próbując  nawet  wykazać  istnienia  takiej  obiektywnej 

niemożliwości. 

Odnosząc  się  do  złożonego  przez  Odwołującego  dowodu  w  postaci  porównania 

rozwiązań  dotyczących awaryjnego  poziomowania kosza, stosowanych przez  Magirus oraz 

Rosenbauer  należy  stwierdzić,  że  dowód  ten  nie  został  opatrzony  podpisem,  w  związku 

czym  nie  może  być  uznany  za  wiarygodny.  Na  marginesie  zauważyć  należy,  że 

porównanie takie może odnosić się tylko do rozwiązań już istniejących na runku, a ponadto 

nie odnosi się do cech, które zostały opisane przez Zamawiającego jako wymagane. 

Ad 2 

Zarzut jest niezasadny. 

Izba  ustaliła,  że  w  punkcie  6.4.1  SIWZ  Zamawiający  wskazał  inne  dokumenty 

składane przez wykonawców

Rysunki 

poglądowe 

wymiarami 

kompletnego 

oferowanego 

samochodu 

poświadczeniem  ich  autentyczności  przez  Wykonawcę  (widok  ze  wszystkich  stron 

pojazdu i z góry); 

Szczegółową specyfikację oferowanej drabiny ( w tym podwozia i zabudowy, wykonanie 

drabiny,  zastosowane  materiały  i  systemy,  rozwiązania  dotyczące  bezpieczeństwa 

i inne); 

3)  Wykres  pola  pracy  (wg  PN-EN  14043)  oferowanej  drabiny  dla  minimalnego 

maksymalnego  rozstawu  podpór,  przy  różnych  wariantach  obciążenia  (1-,  2-,  3-,  4-, 

5osoby  w  koszu,  ewentualnie  więcej,  obciążenie  maksymalne  kosza)  na  podstawie 

danych  producenta  lub  upoważnionego  przedstawiciela  z  poświadczeniem  ich 

autentyczności przez Wykonawcę; 

Dokładny opis systemu tłumienia drgań; 

Inne  dokumenty  potwierdzające  zaoferowane  parametry  techniczne  w  formularzu 

ofe

rtowym oraz załączniku nr 1A i/lub 1B i/lub 1C do SIWZ (OPZ). 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia  m.in.  ww.  dokumentów,  skierowane  na 

podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  Przystępujący  złożył  dokumenty  zatytułowane 

Szczegółowa  specyfikacja  samochodu  z  drabiną  mechaniczną  (…),  przygotowane  według 


wzorów opracowanych przez Zamawiającego jako załączniki odpowiednio: 1A, 1B o 1C do 

SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

Odnosząc  się  do  sformułowanego  w  odwołaniu  zarzutu  podkreślić  należy,  że 

Zamawiający nie określił w SIWZ szczególnych wytycznych co do szczegółowej specyfikacji 

oferowanej  drabiny, 

w  tym  nie  określił  wymagań  co  do  formy  tego  dokumentu,  dlatego  – 

w ocenie  Izby 

–  wykonawca  mógł  skorzystać  z  tabeli  opracowanej  przez  Zamawiającego. 

Niezależnie  od  powyższego,  nawet  ewentualna  niezgodność  co  do  formy  dokumentu,  nie 

mogłaby  stanowić  podstawy  odrzucenia  oferty,  przesłanka  odrzucenia  określona  w  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  dotyczy  bowiem  merytorycznej  niezgodności  oferowanego 

przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego, nie zaś niezgodności formalnej.  

W  ocenie  Izby  kwestionowane  dokumenty  zawierają  niezbędne  informacje,  w  tym 

opisują podwozie i zabudowę pojazdu, wykonanie drabiny, zastosowane materiały i systemy, 

oraz rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i inne.  

Ponadto 

Odwołujący  pominął  fakt,  że  oprócz  przedstawienia  zakwestionowanej 

odwołaniu  specyfikacji  Przystępujący  przedłożył  karty  techniczne  oferowanych  drabin, 

przedstawiające  charakterystykę  drabiny,  z  opisem  podwozia,  kabiny,  zabudowy,  systemu 

podpór,  stanowiska  sterowania,  zespołu  drabiny,  kosza  ratowniczego,  działka  gaśniczego, 

wspornika noszy, układu elektrycznego i wymiarów oferowanego pojazdu. 

Odnosząc  się  do  twierdzeń  zawartych  w  odwołaniu,  że  Zamawiający  nie  wie,  jaki 

produkt  otrzyma,  gdyż  w  specyfikacji  przepisano  jedynie  wymagania  Zamawiającego  (pkt 

1.6, 2.4, 2.19,2.25, 5.3) zauważyć należy, że wskazane przez Odwołującego punkty opisują 

wymagania  odnoszące  się  do  innych  niż  drabina  elementów  pojazdu,  podczas  gdy 

przedmiotem  zarzutu  jest  nieprzedłożenie  szczegółowej  specyfikacji  oferowanej  drabiny. 

Przystępujący  podał  natomiast  te  informacje,  które  dotyczą  bezpośrednio  drabiny  lub  które 

były  wyraźnie  wskazane  przez  Zamawiającego  jako  oczekiwane  w  odniesieniu  do 

specyfikacji  drabiny  (podwozie  i  zabudowa,  w

ykonanie  drabiny,  zastosowane  materiały 

systemy, rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa). 

Należy  więc  stwierdzić,  że  Przystępujący  przedłożył  dokumenty  potwierdzające 

spełnianie przez oferowane drabiny wymagań określonych w SIWZ. 

Ad 3 

Zarzut jest zasadny. 

Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  wypełniając  JEDZ,  w  odpowiedzi  na  pytanie,  czy 

wykonawca  lub  przedsiębiorstwo  związane  z  wykonawcą  doradzał(-o)  instytucji 


zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) 

w przygotowani

e postępowania o udzielenie zamówienia, udzielił odpowiedzi przeczących. 

Okoliczność,  że  członek  Konsorcjum  Przystępującego  (Rosenbauer  Polska  Sp. 

z o.o.) 

brał  udział  w  dialogu  technicznym  przeprowadzonym  przed  wszczęciem 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia jest między stronami bezsporna. 

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp Z

amawiający, przed wszczęciem postępowania 

o  udzielenie  zamówienia,  może  poinformować  wykonawców  o  planach  i  oczekiwaniach 

dotyczących  zamówienia,  w  szczególności  może  przeprowadzić  dialog  techniczny, 

zwracając  się  do  ekspertów,  organów  władzy  publicznej  lub  wykonawców  o  doradztwo  lub 

udzielenie  informacji  w  zakresie  niezbędnym  do  przygotowania  opisu  przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 

Stosownie  do  art.  31a  ust.  2,  d

ialog  techniczny  prowadzi  się  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie  potencjalnych  wykonawców 

oferowanych przez nich rozwiązań. 

Art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp 

stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia lub  którego pracownik,  a także osoba wykonująca  pracę na podstawie umowy 

zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału 

postępowaniu. 

W  art.  40  Dyrektywy  2014/24/UE  dialog  techniczny 

został  określony  jako  wstępne 

konsultacje  rynkowe.  Zgodnie  z  tym  przepisem  przed  rozpoczęciem  postępowania 

udzielenie  zamówienia  instytucje  zamawiające  mogą  przeprowadzić  konsultacje  rynkowe 

zamiarem  przygotowania  zamówienia  i  poinformowania  wykonawców  o  swoich  planach 

wymaganiach  dotyczących  zamówienia.  W  tym  celu  instytucje  zamawiające  mogą,  np. 

szukać lub korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów lub władz albo uczestników rynku. 

Doradztwo  to  może  być  wykorzystane  przy  planowaniu  i  przeprowadzaniu  postępowania 

udzielenie  zamówienia,  pod  warunkiem  że  tego  rodzaju  doradztwo  nie  powoduje 

zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości. 

Kwestie  związane  z  wcześniejszym  zaangażowaniem  wykonawców  reguluje  art.  41 

ww.  Dyrektywy,  który  stanowi:  Jeżeli  kandydat,  oferent  lub  przedsiębiorstwo  powiązane 

kandydatem  lub  oferentem  doradzają  instytucji  zamawiającej  –  niezależnie  od  tego,  czy 

odbywa  się  to  w  kontekście  art.  40,  czy  nie  –  lub  w  inny  sposób  są  zaangażowane 

przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, instytucja zamawiająca podejmuje 


odpowiednie środki  w  celu  zagwarantowania,  że udział  danego  kandydata  lub  oferenta nie 

zakłóca  konkurencji.  Wspomniane  środki  obejmują  przekazywanie  pozostałym  kandydatom 

lub  oferentom  istotnych  informacji  wymienianych  w  ramach  lub  w  wyniku  zaangażowania 

kandydata  lub  oferenta  w  przygotowanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz 

wyznaczanie  odpowiednich  terminów  składania  ofert.  Danego  kandydata  lub  oferenta 

wyklucza się z udziału w postępowaniu wyłącznie w przypadku, gdy nie ma innego sposobu 

zapewnienia  zgodności  z  obowiązkiem  przestrzegania  zasady  równego  traktowania.  Przed 

każdym  takim  wykluczeniem  kandydaci  lub  oferenci  muszą  mieć  możliwość  udowodnienia, 

że  ich  zaangażowanie  w  przygotowanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  jest 

stanie  zakłócić  konkurencji.  Podjęte  środki  dokumentuje  się  w  indywidualnym 

sprawozdaniu wymaganym zgodnie z art. 84

W  formularzu  JEDZ  należy  podać  informację,  czy  wykonawca  lub  przedsiębiorstwo 

związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 

bądź był(-o) w inny sposób  zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  Jednocześnie  z  formularza  wynika,  że  w  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej 

należy podać szczegółowe informacje na ten temat. 

Stosownie  do  instrukcji  wypełniania  JEDZ,  zamieszczonej  na  stronie  internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych: w tym miejscu formularza wykonawca składa oświadczenie 

odnośnie  zaangażowania  w    ramach  przygotowania  danego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku zaistnienia takiego zaangażowania prowadzącego do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu formularz wymaga od niego podania szczegółowych 

informacji na te

n temat.   Ustawodawca w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp wprowadził w tym 

zakresie  obligatoryjną  przesłankę  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania.  Zgodnie 

tym  przepisem  zamawiający  ma  obowiązek  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu 

wykonawcy,  który  brał  czynny  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia lub  którego pracownik,  a także osoba wykonująca  pracę na podstawie umowy 

zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału 

postępowaniu

Przepisy  ustawy  Pzp  nie  odnoszą  się  wprost  do  tego,  czy  udział  wykonawcy 

w dialogu technicznym jest okoliczno

ścią, którą należy uwzględnić w dokumencie JEDZ jako 

doradzanie  instytucji  zamawiającej  lub  zaangażowanie  w  inny  sposób  w  przygotowanie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Oceniając  tę  kwestę  należy  mieć  na  uwadze,  że 

istotą  dialogu  technicznego  jest  doradzanie  Zamawiającemu  w  zakresie  niezbędnym  do 

przygotowania  postępowania.  Zauważenia  wymaga  również,  że  przepisy  dyrektywy 


2014/24/UE 

wprost  wiążą  wykonawcy  udział  we  wstępnych  konsultacjach  rynkowych  (art. 

40)  z  możliwością  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  nie  ma  innego  sposobu 

zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania oraz po 

uprzednim  umożliwieniu  udowodnienia,  że  ich  zaangażowanie  w  przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie jest w stanie zakłócić konkurencji (art. 41). Zatem 

intepretując  przepisy  polskiej  ustawy  w  zgodzie  z  przepisami  dyrektywy,  należy  dojść  do 

wniosku,  że  udział  w  dialogu  technicznym  jest  okolicznością,  która  powinna  być  przez 

wykonawcę ujawniona w JEDZ oraz co do której wykonawca powinien wykazać brak wpływu 

na konkurencję.  

Wniosek  taki  jest  tym  bardziej  uprawniony  jeśli  weźmie  się  pod  uwagę,  że  zgodnie 

z art.  24  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp  w  brzmieniu  sprzed  nowelizacji  z  22  czerwca  2016  r., 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykluczało  się  wykonawców,  którzy  wykonywali 

bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania, 

wyłączeniem  czynności  wykonywanych  podczas  dialogu  technicznego,  o którym  mowa 

w art.  31a  ust.  1

,  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi 

dokonywaniu  tych  czynności,  chyba  że  udział  tych  wykonawców  w postępowaniu  nie 

utrudni  uczciwej  konkurencji.  Skoro  w  znowelizowanych  przepisach  ustawodawca 

zrezygnował z wyłączenia dialogu technicznego z podstawy wykluczenia, należy stwierdzić, 

że  objął  analogiczną  przesłanką  wykluczenia  w znowelizowanej  ustawie  również  udział 

wykonawcy w dialogu technicznym. 

Powyższe  stanowisko  Izby  znajduje  potwierdzenie  w  piśmiennictwie.  Jak  wskazano 

w publikacji 

Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz  red.  Marzena  Jaworska,  Dorota 

Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak (wyd. 10, Beck Online Komentarze): 

Pop

rzednio  obowiązujące  przepisy  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  wykonawcy 

postępowania  w  art.  24  ust.  2  pkt  1  PrZamPubl  stanowiły  wyraźnie,  iż  uczestnictwo 

dialogu technicznym nie prowadzi do wykluczenia wykonawcy, który uprzednio brał udział 

w  dialogu  technicznym. 

(…)  Obecnie  obowiązujące  przepisy  nie  są  już  tak  jednoznaczne. 

Zgodnie bowiem z treścią obowiązującego od 28.7.2016 r. art. 24 ust. 1 pkt 19 PrZamPubl, 

zamawiający  ma  obowiązek  wykluczyć  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  lub  którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca 

pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie 

usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że  spowodowane  tym 

zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu. Z zacytowanego postanowienia nie wynika jednak, że 

czynności  wykonywane  podczas  dialogu  technicznego,  o  którym  mowa  w  art.  31a  ust.  1 

PrZamPubl zostały wyłączone. Stąd też oceniając wykonawcę pod kątem braku podstaw do 


wykluczenia  należy  ocenić,  czy  udział  wykonawcy  w  dialogu  technicznym  nie  zakłócił 

konkurencji na tyle, aby spowodowało to konieczność jego wykluczenia z postępowania. Co 

istotne  przed  wykluczeniem  wykonawcy,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  musi  zapewnić  mu  możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji. (…) 

Na  marginesie  należy  zaznaczyć,  że  kierując  się  zasadą  równego  traktowania 

wykonawców  Zamawiający  powinien  wziąć  pod  uwagę,  że  Odwołujący  podał  w  JEDZ: 

wykonawca  brał  udział  w  dialogu  technicznym  w  dniu  12  sierpnia  2019  r.  na  zaproszenie 

Zamawiającego,  nie  przedstawił  jednak  na  ten  temat  żadnych  bardziej  szczegółowych 

informacji, które mogłyby posłużyć do oceny, czy udział  w dialogu technicznym nie wpływa 

na konkurencję w postępowaniu. 

Ad 4 

Zarzut jest niezasadny. 

Zgodnie  z  punktem  5.3.2  SIWZ  w

ykonawca  spełni  warunek  dotyczący  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej,  o 

którym  mowa  w  pkt  5.2.1.  lit.  c  SIWZ  (warunek  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej)

, jeżeli wykaże,  że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie,  dla 

części  A  –  co  najmniej  1  dostawy  na  samochody  z  drabiną  mechaniczną 

wysokości ratowniczej min 30 m o wartości 8 mln złotych brutto każda; dla części B  – co 

najmniej 1 dostawy na samochody z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 

m wa

rtości 10 mln złotych brutto każda; dla części C – co najmniej 1 dostawy na samochody 

z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m o wartości 2 mln złotych każda. 

Przystępujący  złożył  następujące  wykazy  dostaw  dla  poszczególnych  części 

zamówienia: 

Część A: 

zamówienie  na  rzecz  UMTAŞ  Uluslararasi  Makina  Ticaret  A.Ş.  Būyūkdere  Caddesi 

Istambuł, na kwotę 12 790 676,00 Euro (54 907 813,90 PLN), data dostawy: 12.2016; 

zamówienie na rzecz Berliner Feuerwehr, 2 035 008,40 Euro (8 735 866,89 PLN), data 

dostawy:  2017-2019; 

zamówienie na rzecz Stadt Frankfurt nad Menem, na kwotę 7 023 380,00 Euro (30 149 

965,70 PLN),  data dostawy:  2018-2019; 

zamówienie na rzecz Feuerwehr Hamburg, na kwotę 1 907 272,50 Euro (8 187 539,39 

PLN), data dostawy:  12.2018; 


Część B: 

zamówienie  na  rzecz  UMTAŞ  Uluslararasi  Makina  Ticaret  A.Ş.  Būyūkdere  Caddesi 

Istambuł, na kwotę 12 790 676,00 Euro (54 907 813,90 PLN), data dostawy 12.2016; 

zamówienie na rzecz Stadt Frankfurt nad Menem, na kwotę 7 023 380,00 Euro (30 149 

965,70 PLN), data dostawy: 2018-2019; 

Część C: 

zamówienie  na  rzecz  UMTAŞ  Uluslararasi  Makina  Ticaret  A.Ş.  Būyūkdere  Caddesi 

Istambuł, na kwotę 12 790 676,00 Euro (54 907 813,90 PLN), data dostawy 12.2016; 

zamówienie na rzecz Berliner Feuerwehr, na kwotę 2 035 008,40 Euro (8 735 866,89 

PLN), data dostawy: 2017-2019; 

zamówienie na rzecz Stadt Frankfurt nad Menem, na kwotę 7 023 380,00 Euro (30 149 

965,70 PLN), data dostawy: 2018-2019; 

zamówienie na rzecz Feuerwehr Hamburg, na kwotę 1 907 272,50 Euro (8 187 539,39 

PLN), data dostawy: 12.2018; 

zamówienie  na  rzecz  Verbandsgemeinde  Gerolstein,  na  kwotę  679 430,50  Euro 

(2 916 659,25 PLN), data dostawy: 10.2019. 

Do wykazów zostały załączone referencje. 

Odwołujący  nie  wykazał  zasadności  zarzutów.  W  treści  odwołania  podniósł  jedynie, 

że  z  informacji  posiadanych  przez  niego  wynika,  wykazywane  dostawy  były  realizowane 

przez inny podmiot niż wskazany przez Konsorcjum. Jednocześnie tylko co do dwóch z tych 

dostaw wskazał, kto według niego był wykonawcą, podając, że dostawę dla Berlina wykonał 

Rosenbauer  Deutschland  GmbH,  a  dostawę  dla  Frankfurtu  wykonał  Rosenbauer 

Deutschland,  Service  Stutzpunkt  Karlsruhe. 

Jednocześnie  Odwołujący  całkowicie  pominął 

okoliczność, że Przystępujący podał w wykazach więcej dostaw, niż Zamawiający wymagał 

na  potwier

dzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Do  tych  dodatkowych 

dostaw  Odwołujący  w  żaden  sposób  się  nie  odniósł.  Odwołujący  nie  podjął  nawet  próby 

wykazania,  że  bez  dwóch  kwestionowanych  dostaw  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu nie zostało wykazane. Już choćby z tego powodu zarzut należało uznać za 

niezasadny. 

Niezależnie  od  powyższego  stwierdzić  należy,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  że 

wykonawcą dostaw dla Berlina i dla Frankfurtu były inne podmioty niż Rosenbauer Karlsruhe 

GmbH  &  Co.  KG.  Prze

dstawione  przez  Odwołującego  dowody  w  postaci  ogłoszeń 

udzieleniu zamówień nie mogą być uznane za rozstrzygające, gdyż nie wynika z nich, że 


dotyczą one konkretnie tych dostaw, które zostały wskazane w wykazie Przystępującego (nie 

można przecież wykluczyć, że podmioty udzieliły również innych zamówień). Dowody te nie 

mogą  być  uznane  za  podważające  treść  referencji,  w  których  wskazano  jako  wykonawcę 

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG. 

Ad 5 

Zarzut jest niezasadny. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

pkt  16:  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu, 

spełnia 

warunki 

udziału 

postępowaniu 

lub 

obiektywne 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

pkt  17: 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowa

dzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  w  stosunku  do  Przystępującego  zaistniały  przesłanki 

wykluczenia określone w przytoczonych wyżej przepisach ustawy. 

Po  pierwsze  stwierdzić  należy,  że  Odwołujący  stawia  niesprecyzowany  zarzut 

dotyczący  niespełnienia  wymagań  przez  oferowane  dostawy,  nie  określa  jednak,  jakich 

wymagań  to  dotyczy.  Jeżeli  w  zarzucie  tym  chodzi  o  okoliczności  faktyczne,  które  były 

podstawą zarzutu niezgodności oferty Przystępującego z treścią SIWZ, to należy stwierdzić, 

że  wobec  niepotwierdzenia  się  tych  zarzutów  nie  może  też  być  mowy  o  przedstawieniu 

informacji wprowadz

ających Zamawiającego w błąd. 

Dalej  Odwołujący  podniósł,  że  oferowane  drabiny  nie  były  przedmiotem  certyfikacji 

pod kątem zgodności z normą PN-EN 14043. 

W  tym  zakresie  Izba  ustaliła,  że  punkcie  3.1  SIWZ  Zamawiający  określił  przedmiot 

zamówienia musi spełniać następujące wymagania: 

ppkt  c:  musi  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 

Administracji  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących 

zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia, 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. 

Nr  143,  poz.  1002,  z  późn.  zm.);  aktualne  świadectwo  dopuszczenia  wraz  ze 


sprawozdaniem  z  badań  dostarczone  najpóźniej  w  dniu  odbioru  techniczno-

jakościowego przedmiotu zamówienia; 

ppkt  d:  wyposażenie  ratownicze  dostarczone  z  pojazdem,  do  którego  jest  wymagane 

świadectwo  dopuszczenia  musi  spełniać  wymagania  rozporządzenia  Ministra  Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 

służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 

z 200

7 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.); świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej 

w dniu odbioru techniczno-

jakościowego przedmiotu zamówienia. 

Konsorcjum  w  dokumencie  „Specyfikacja  szczegółowa  samochodu  z  drabiną 

mechaniczną  o  wysokości  ratowniczej  określiło,  że  oferuje  produkt  „Drabina  mechaniczna 

Rosenbauer, model (...) zgodna z PN-

EN 14043”. 

Odnosząc  się  do  powyższego  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  SIWZ  stosowne 

świadectwa dopuszczenia nie musiały być wydane przed terminem składania ofert, a muszą 

zostać  dostarczone  najpóźniej  w  dniu  odbioru  techniczno-jakościowego  przedmiotu 

zamówienia,  co należy  uznać  za uzasadnione faktem,  że przedmiot  zamówienia może  być 

wyprodukowany  po  zawarciu  umowy. 

Odwołujący  zdaje  się  powyższych  okoliczności  nie 

dostrzegać.  Jednocześnie  nie  sposób  uznać  za  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd 

podania w specyfikacjach szczegółowych, że oferowany jest produkt zgodny z normą PN-EN 

.  Nie  oznacza  to  bowiem  posiadania  świadectwa  dopuszczenia  w  dacie  składania 

ofert,  ale  zobowiązanie  się  do  dostawy  przedmiotu  zamówienia  zgodnego  z  ww.  normą 

posiadającego świadectwo dopuszczenia.  

Dalej  Odwołujący  podniósł,  że  Przystępujący  przedstawił  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego informacje na temat oferowanego systemu tłumienia drgań.  

Izba ustaliła w tym zakresie, że w załącznikach nr 1A, 1B i 1C (pkt 4.25) Zamawiający 

określił  opcjonalny  wymóg  dotyczący  wyposażenia  drabiny  w  automatyczny,  komputerowy 

system  tłumienia  drgań  przęseł  przy  gwałtownych  zmianach  obciążenia  kosza  drabiny.  Za 

spełnianie tego kryterium wykonawcy przysługiwały maksymalnie 3 punkty. 

Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień do SIWZ” 

Pytanie  4: 

dot.  Zał.  Nr  IR  IB  i  IC  do  SWZ  -  punkt  4.25.  Czy  poprzez  zapis  „automatyczny, 

komputerowy system tłumienia drgań przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza 

drabiny”  Zamawiający  ma  na  myśli  działanie  automatycznego,  komputerowego  systemu 

tłumienia  wahań  przęseł  wywołanych  gwałtownymi  podmuchami  wiatru  lub  zmianą 


obciążenia  kosza  -  czyli  wahania  wywołanego  wejściem  lub  skokiem  do  kosza  osób  na 

wysokości

Odpowiedź  z  24  października  2019  r.:  Zamawiający  stosując  zapis  „automatyczny 

komputerowy system tłumienia drgań przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza 

drabiny”  miał  na  myśli  system  tłumienia  drgań  reagujący  na  wszelkie  zmiany  obciążenia 

kosza oraz gwałtowne podmuchy wiatru

Przystępujący  przedłożył  złożył  dokumenty  pn.  Informacja  produktowa.  Aktywny 

sys

tem  tłumienia  drgań,  potwierdzające,  że  system  występujące  oscylacje  na  zespole 

drabiny  zostają  wyeliminowane  w  przeciągu  sekund.  Niechciane  ruchy  oscylacyjne  mogą 

zostać  wytworzone  przez  siły  zewnętrzne  (ruch  osób  w  koszu,  nagłe  podmuchy  wiatru, 

zmiana ki

erunku ruchu lub nagła zmiana obciążenia kosza ratowniczego, itp.). Dokumenty te 

zawierają opis sposobu działania systemu oraz obrazujące to rysunki. 

Podniesiony  przez  Odwołującego  zarzut  polegał  na  gołosłownym  stwierdzeniu,  że 

system  ten  nie  zapewnia  pełnej  stabilizacji,  Odwołujący  nie  przedstawił  w  treści  odwołania 

żadnych okoliczności faktycznych, na których oparł powyższą tezę. 

Odnosząc  się  natomiast  do  przedłożonego  przez  Odwołującego  na  rozprawie 

dowodu  w  postaci  opinii  Instytutu  Dynamiki  Systemowej  Uniwersytetu  w  Stuttgarcie, 

zauważyć  należy,  że  opinia  ta  nie  została  opatrzona  podpisami  osób,  które  ją  sporządziły, 

związku z czym należy jej odmówić mocy dowodowej. W tej sytuacji na marginesie jedynie 

wskazać należy, że porównanie systemów tłumienia drgań produkcji Magirus i Rosenbauer 

może  odnosić  się  do  rozwiązań  już  istniejących  na  rynku,  podczas  gdy  przedmiot 

zamówienia ma być dopiero wyprodukowany. 

Za  niezasadne  należy  również  uznać  twierdzenia  Odwołującego,  że  Przystępujący 

przedstawił nieprawdziwą informację o tym, że żaden z członków Konsorcjum nie należy do 

grupy kapitałowej. 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  Pzp,  wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia 

przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo 

od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Stosownie  do  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp  z 

postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej, 

w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 


z 2019  r.  poz.  369,  1571  i  1667

),  złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  chyba  że  wykażą,  że  istniejące  między  nimi 

powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia. 

Zauważyć należy, że oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

dotyczy  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której 

mowa w ust. 1 pkt 23, a więc do grupy, z której wykonawcy złożyli w postępowaniu odrębne 

oferty,  nie  zaś  do  jakiejkolwiek  grupy  kapitałowej.  Realizacji  powyższego  obowiązku  służy 

regulacja,  zgodnie  z  którą  oświadczenie  składa  się  w  ciągu  3  dni  od  zamieszczenia  na 

stronie  internetowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  co  pozwala  wykonawcom  powziąć  wiedzę, 

jakie oferty zostały złożone i poinformować, czy z którymkolwiek z tych wykonawców należy 

do tej samej grupy kapitałowej. 

Podkreślenia  wymaga,  że  przepis  art.  26  ust.  2d  ustawy  Pzp,  który  zobowiązywał 

wykonawców  do  składania  wraz  z  wnioskiem  lub  ofertą  listy  podmiotów  należących  do  tej 

samej  grupy  kapitałowej  lub  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej,  został 

ustawy wykreślony w wyniku nowelizacji 22 czerwca 2016 r., w związku z czym w obecnym 

stanie  prawnym  wykonawca  nie  ma  obowiązku  składania  takiej  listy  lub  informacji, 

obowiązek  ten  został  ograniczony  do  związków  kapitałowych  tylko  z  tymi  wykonawcami, 

którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty. 

Ad 6 

Przedmiotowy  zarzut  został  przez  Odwołującego  sformułowany  z  ostrożności 

procesowej, na wypadek gdyby żaden z pięciu zarzutów opisanych powyżej nie został przez 

Izbę uznany za zasadny. W tej sytuacji, w związku z uwzględnieniem odwołania w zakresie 

zarzutu nr 3, tak sformułowany zarzut nr 6 nie podlegał merytorycznemu rozpoznaniu. 

W odniesieniu do kosztów postępowania wskazać należy, ze zgodnie z art. 192 ust. 9 

ustawy  Pzp,  w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba 

rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy 

Pzp,  strony  ponoszą  koszty  postępowania  odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku, 

zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. 

akt X Ga 280/16 

– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostaje  oddalona,  zaś  część  uwzględniona  zasada 

odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego 

rozdzielenia  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  takiej  części,  w  jakiej  odwołanie 


odniosło  skutek.  Identyczny  pogląd  wyrażono  w  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie 

z 22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1992/15,  w  postanowieniu 

Sądu  Okręgowego  we 

Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13, wyroku Sądu Okręgowego 

Warszawie  z  dnia  29  listopada  2016  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  880/16,  wyroku  Sądu 

Okręgowego  we  Wrocławiu  z  17  listopada  2016  r.  sygn.  akt  X  Ga  653/16,  postanowieniu 

Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  grudnia  2017  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1886/17, 

postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 

830/18  i  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  października  2018  r. 

sygn.  akt  XXIII  Ga  1123/18.  W  tym  ostatnim  postanowieniu  Sąd  Okręgowy  wskazał,  co 

następuje: Nie budziło zatem wątpliwości, że odwołanie zostało uwzględnione jak i oddalone 

w  równych  (co  do  ilości  zarzutów)  częściach,  w  tym  uwzględnione  co  do  obu  zarzutów 

uwzględnionych przez Zamawiającego, co do której to czynności został wniesiony sprzeciw. 

Odwołujący  (…)  i  wnoszący  sprzeciw  przystępujący  Wykonawca  TPF  Sp.  z  o.  o.  wygrali 

zatem i jednocześnie przegrali w połowie. Sąd Okręgowy przychylił się do zarzutu skargi na 

wyrok KIO i głównej tezy jej uzasadnienia, zgodnie z którą wynik sprawy winien być badany 

w  odniesieniu  do  ilości  uwzględnionych  i  oddalonych  zarzutów.  Na  przyjęcie  takiego 

stanowiska, w ocenie Sądu Okręgowego, pozwala przepis 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, 

zgodnie z brzmieniem którego w przypadkach nieuregulowanych w 5 ust. 1-3 Izba powinna 

orzec  o  kosztach  postępowania  uwzględniając,  że  strony  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku.  Jednocześnie  zauważyć  należało,  że  żaden 

przepis  nie  reguluje  wprost  sytuacji,  w  której  odwołanie  odwołującego  lub  wnoszącego 

sprzeciw  zostało  uwzględnione  dokładnie  w  połowie.  Przepisy  Ś5  ust.  2  jak  i  ust.  3 

rozporządzenia dotyczą bowiem uwzględnienia lub oddalenia odwołania w całości, a zatem 

nie mogły stanowić oparcia dla rozstrzygnięcia o kosztach niniejszego postępowania. W tym 

stanie  rzeczy  koszty  postępowania  należało  rozliczyć  proporcjonalnie  do  wyniku 

postępowania  wywołanego  odwołaniem  wniesionym  przez  Odwołującego  (…).  Takie 

rozwiązanie jest zgodne z art. 192 ust. 10 pzp ustanawiającym zasadę orzekania stosownie 

do wyniku postępowania odwoławczego. 

W  niniejszej  sprawie  Izba 

–  co  wynika  z  sentencji  orzeczenia  –  częściowo 

uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. W ocenie Izby odwołanie okazało się zasadne 

w stosunku  1/5 

z  uwagi  na  liczbę  i  wagę  zarzutów  uznanych  za  zasadne  i  za  niezasadne 

(jeden  z  pięciu  zarzutów  głównych  został  uwzględniony).  Kosztami  postępowania  Izba 

obciążyła  więc  Odwołującego  w  części  4/5  i  Zamawiającego  w części  1/5.  Na  koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  Odwołującego  w  wysokości 


15.000  zł,  koszty  poniesione  przez  Odwołującego  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika 

kwocie  3.600  zł  oraz  koszty  poniesione  przez  Zamawiającego  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika w kwocie 3.600 zł (łącznie 22.200,00 zł). 

Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w  wysokości 

18.600,00  zł  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika,  natomiast 

odpowiadał za nie do wysokości 17.760,00 zł (22.200,00 zł x 4/5). Wobec powyższego Izba 

zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  840,00  zł,  stanowiącą  różnicę 

pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez Odwołującego a kosztami postępowania, 

za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel