KIO 2590/19 POSTANOWIENIE dnia 10 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2590/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 10 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2019 r. przez wykonawcę PKP CARGO S.A.  

z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez ENEA Elektrownia Połaniec 

S.A. z siedzibą w Zawadzie, w imieniu i na rzecz której działa ENEA Trading Sp. z o.o.  

z siedzibą w Świerżach Górnych, 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Usług  Kolejowych  KOLPREM  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 2590/19 po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  –  wykonawcy  PKP  CARGO  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      ……………………………..  


Sygn. akt: KIO 2590/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący – ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie, w imieniu i 

na  rzecz 

której  działa  ENEA  Trading  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Świerżach  Górnych  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na 

wykonanie  usługi  przewozu  transportem  kolejowym  węgla 

energetycznego  dla  ENEA  Elektrownia  Połaniec  Spółka  Akcyjna  (znak  postępowania:  

ET-ZSO.2102.4.2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

23 października 2019 r. pod numerem 2019/S 205 – 500801.  

W  dniu  20  grudnia  2019  r.  wykonawca 

PKP  CARGO  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  [dalej 

„Odwołujący”] wniósł odwołanie w zakresie zadania nr 2 zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  8  ust.  1-3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1010; dalej: 

„uznk”)

 poprzez 

zaniechanie  ujawnienia  części  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  KOLPREM  tj.  m.in. 

Szczegółowej kalkulacji ceny oferty, mimo że  zastrzeżone przez KOLPREM informacje nie spełniają 

przesłanek do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa, 

ewentualnie 

art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przedsiębiorstwa  Usług  Kolejowych  KOLPREM  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Dąbrowie  (dalej  jako: 

„KOLPREM”),

pomimo iż zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2.  art.  90  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  

i  ust.  3  ustawy 

Pzp  poprzez  wadliwą  ocenę  złożonych  przez  KOLPREM  wyjaśnień  i  uznanie,  że 

wyjaśnienia  potwierdzają,  że  oferta  tego  wykonawcy  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  odrzucenia  przez 

Zamawiającego  oferty  KOLPREM  pomimo,  iż  wykonawca  ten  nie  złożył  wyjaśnień  spełniających 

wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp, a jego oferta zawiera rażąco niską cenę, 

3.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  S 

2 pkt. 2  ppkt 4 Rozporządzenia  w  związku z art.  7  ust 1 i 3 

ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności  wezwania  wykonawcy  KOLPREM  do  uzupełnienia 

dokumentów 

potwierdzających 

spełnianie 

przez 

wykonawcę 

warunku 

udziału  

w  postępowaniu  dot.  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  12  000  000  zł,  

w sytuacji gdy złożony przez KOLPREM dokument nie potwierdza, że KOLPREM jest ubezpieczony i 

spełnia warunek udziału w postępowaniu, 

4.  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp  w  zw.  z  5  2  pkt.  4  ppkt 2  Rozporządzenia  w  związku  z  art.  7  ust  1  i  3 

ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności  wezwania  wykonawcy  KOLPREM  do  uzupełnienia 


dokumentów 

potwierdzających 

spełnianie 

przez 

wykonawcę 

warunku 

udziału  

w  postępowaniu  -  wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 

również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na 

rzecz których usługi zostały wykonane; 

5. art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp w zw. z § 5 pkt. 1 Rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

poprzez  zaniechanie  czynności  wezwania  wykonawcy  KOLPREM  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp dotyczących prokurentów tj. T. R. i T. C. . 

Wobec  ww.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiaj

ącemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr 2; 

2.  dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  Zadania  nr  2  

z uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu; 

3. odtajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez KOLPREM w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego z dnia 18 listopada 2019 r., 

4. wezwanie KOLPREM do złożenia w wyznaczonym terminie: 

a.  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość 

posiadanych 

środków 

finansowych 

lub 

zdolność 

kredytową 

wykonawcy  

w wysokości min. 12 000 000 zł, 

b.  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 

zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  12 

000 zł, 

c.  wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

usługi zostały wykonane; 

d. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 

dotyczących prokurentów KOLPREM t;j. T. R. i T. C.; 

5. odrzucenie oferty KOLPREM w zakresie Zadania nr 2; 

6. dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej również w zakresie Zadania nr 2. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  27  grudnia 

2019  r. 

zgłosił przystąpienie wykonawca  Przedsiębiorstwo  Usług  Kolejowych  KOLPREM  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zabrzu.  

Izba  

stwierdziła  skuteczność zgłoszonego  przez  ww.  wykonawcę  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego. 


W dniu 9 stycznia 2020 r. 

Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie w niniejszej sprawie. 

Wobec  powyższych  ustaleń  Izba  wskazuje,  że  na  skutek  cofnięcia  odwołania 

wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z ww. przepisem, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W  takim  przypadku,  Izba  jest  zobowiązana  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości  

,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel