KIO 2589/19 WYROK dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2589/19 

WYROK 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę 

SmallGIS  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Województwo 

Małopolskie w Krakowie działające przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

w Krakowie 

przy  udziale  wykonawcy  GISPartner  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. oddala 

odwołanie; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  SmallGIS  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  zalicza  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  SmallGIS  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 2589/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego  w  Krakowie    – 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  dalej  jako:  „ustawa”  lub 

„Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest budowa, wdrożenie i 

utrzymanie  Małopolskiej  Infrastruktury  Informacji  Przestrzennej  (MIIP-2)  w  ramach  projektu 

„Regionalny  System  Cyfrowych  Rejestrów  Geodezyjnych.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5 lipca 2019 r.  pod numerem 

2019/S  128-

313409.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  wskazana  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

20  grudnia  2019  r.  wykonawca  SmallGIS  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  wniósł  odwołanie.  

Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii 

odwołania.  

Odwołanie zostało wniesione wobec: 

dokonanej  przez  zamawiającego  nieprawidłowej  oceny  wyjaśnień  odwołującego 

udzielonych  18  listopada  2019  roku  w  zakresie  publicznego  charakteru  projektu 

referencyjnego  podanego  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

Postępowaniu opisanego w  SIWZ w  rozdziale XI  pkt.  3.2.1.1 „Usługa 1”  w  zakresie 

wykazu niejawnego; 

zaniechania przez zamawiającego wezwania odwołującego na podstawie art. 26 ust. 

4  Pzp  oraz  art.  87  ust.  1  Pzp  do  wyjaśnienia  dokumentów  przedłożonych  na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oferty lub wezwania 

odwołującego  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  uzupełnienia  dokumentów 

przedłożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przed 

dokonaniem  ostatecznej  oceny  oferty  odwołującego  w  zakresie  wartości  projektu 

referencyjnego  po

danego  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  opisanego  w  SIWZ  w  rozdziale  XI  pkt.  3.2.1.1  „Usługa 1”  w  zakresie 

wykazu jawnego, 

w  konsekwencji  powyższego  -  dokonanej  przez  zamawiającego  w  dniu  9  grudnia 

2019  r.  na  podstawie  art.  89  ust

.  1  pkt  5  Pzp  nieprawidłowej  czynności  odrzucenia 

oferty odwołującego oraz dokonanej przez zamawiającego nieprawidłowej czynności 

wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 


Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że przez wymienione nieprawidłowe czynności 

oraz zaniechania naruszył art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 i i 

art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  czynności  wykluczenia 

odwołującego z postępowania oraz ewentualnie czynności wyboru najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu; 

2.   dokonania ponownej oceny ofert i w jej ramach: 

a. 

dokonanie  ponownej  oceny  w  zakresie  spełniania  przez  odwołującego  warunków 

udziału w postępowaniu; 

b.   

ewentualnie  wezwanie  odwołującego  do  wyjaśnienia  oferty  oraz  dokumentów 

przedłożonych  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na 

podstawie art. 87 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 4 Pzp; 

c.   ewent

ualnie,  w  świetle  udzielonych  wyjaśnień,  wezwanie  odwołującego  do  złożenia 

prawidłowych  dokumentów  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp; 

d.   

dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.  

Wykonawca  GISPartner  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek 

przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu.  Przystępujący  wniósł  o 

oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której odwołujący i przystępujący podtrzymali  dotychczasowe stanowiska. Zamawiający  w  ślad 

za pisemną odpowiedzią na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W  rozdziale  XI  SIWZ  Zamawiający  sformułował  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W 

zakresi

e  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  odniesieniu  do  doświadczenia  wykonawcy,  w 

zakresie jednej z usług oznaczonej w specyfikacji jako „usługa 1”, wykonawca miał obowiązek 

wykazać  się  między  innymi  doświadczeniem  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w 

wykonaniu lub wykonywaniu - 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych: 


a) 

Co  najmniej  jedną  usługą  polegającą  na  dostawie  i  wdrożeniu  systemu  GIS 

pozwalającego użytkownikom z poziomu przeglądarki internetowej na: 

tworzenie  przestrzennej  bazy  danych  poprzez  import  danych  z  popularnych  formatów 

GIS tj. SHP, GML, GeoJSON; 

publikację  usług  przeglądania  i  pobierania  danych  przestrzennych  na  danych 

użytkownika; 

  p

ublikację usług wyszukiwania pełnotekstowego na danych użytkownika; 

tworzenie aplikacji mapowej składającej się  usług danych podkładowych,  usług danych 

użytkownika,  funkcji  (tj.  wyszukiwanie  pełnotekstowe  obiektów,  identyfikacja,  nawigacja 

po mapie); 

   publ

ikację  zbiorów  danych  i  aplikacji  jako  zasobów  internetowych  publicznych  i 

ograniczonych do określonych użytkowników lub ich grup. 

b) 

Wartość usługi była nie mniejsza niż 5.000.000,00 PLN brutto. 

W toku postępowania zamawiający wyjaśniał treść SIWZ odnoszącą się do Usługi 1.  30 

lipca  2019  r.  udzielił  odpowiedzi  na  pytanie  nr  6,  w  którym  wykonawca  chciał  ustalić,  czy 

zamawiający  uzna  zdolność  techniczną  oferenta,  jeśli  usługi,  które  powinny  być  dostępne 

publicznie,  zostały  faktycznie  zrealizowane,  ale  wdrożony  system  nie  jest  dostępny  publicznie. 

Zamawiający  odpowiedział  „Nie,  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  i  jednocześnie 

wyjaśnia,  iż  zgodnie  z  pkt  XI  ppkt  3.2.2.1.1.  Usługa  nr  1  musi  pozwalać  „użytkownikom  z 

poziomu  przeglądarki  internetowej  (...)  na  publikację  zbiorów  danych  i  aplikacji  jako  zasobów 

internetowych  publicznych  i  ograniczonych  do  określonych  użytkowników  lub  ich  grup”  -  co 

potwierdza, iż wdrożony System musi być publicznie dostępny’’. 

Zostało  zadane  również  pytanie  nr  10  zmierzające  do  ustalenia,  czy  zamawiający 

dopuszcza  że  wymagane  funkcjonalności  realizowane  będą  jedynie  przez  administratora  w 

drodze customizacji lub konfiguracji, czy też zamawiający oczekuje funkcjonalności realizującej 

operowanie  w/w  funkcjami  przez  zwykłego  użytkownika.  Zamawiający  odpowiedział,  „Nie, 

Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  i  jednocześnie  wyjaśnia,  iż  zgodnie  z  pkt  XI  ppkt. 

3.2.2.1.1. SIWZ Zamawiający wymaga, aby Usługa nr 1 posiadała funkcjonalności realizowane 

przez użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. 

Odwołujący  złożył  ofertę,  która  została  najwyżej  oceniona  przez  zamawiającego.  W 

wyniku wezwania  zamawiającego w trybie art. 26  ust.1 Pzp  z 20  września  2019 r. odwołujący 

złożył m.in. wykaz usług, zawierający w niejawnym wykazie usługę nr 1 oraz a w poz. 1 jawnego 

wykazu usług przedstawił 8 usług o różnych zakresach oraz o wartości każdej z nich poniżej 5 

000 000,00 zł brutto, świadczonych na rzecz różnych podmiotów.  

Zamawiający wyjaśniał, czy ta usługa spełnia wymagania opisane w SIWZ. Wyjaśnienia 

odwołującego zostały w części zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 


Pismem  z  11  października  2019  r.  zamawiający  wezwał  odwołującego  do  wyjaśnień 

dotyczących  Usługi  nr  1.  Zamawiający  wykazywał,  że  funkcjonalności  opisane  w  pkt  XI  ppkt 

SIWZ  w  zakresie  usługi  wskazanej  przez  odwołującego  nie  są  realizowane  przez 

użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej. 

W  odpowiedzi  udzielonej  przez  odwołującego  pismem  z  21  października  2019  r. 

stwierdzono  m.in.,  że  system  dzieli  się  na  moduły  dostępne  publicznie  i  moduły  zaplecza  i 

zarządzania oraz przeznaczone wyłącznie dla indywidualnych klientów instytucjonalnych i firm, 

dla których udostępniana jest znacznie szersza i bardziej zaawansowana część. Z tego powodu 

z  wersji  systemu  OnGeo  dostępnej  publicznie  dla  zwykłych  użytkowników  w  sieci  Internet,  nie 

sposób  się  dowiedzieć  i  wywnioskować,  jakie  zostały  przyjęte  technologie  do  jego  realizacji  i 

jakie  wykorzystano  rozwiązania  techniczne.  Powoływanie  się  zamawiającego  wyłącznie  na 

dokumentację,  funkcjonalności  i  inne  informacje  dostępne  publicznie  w  celu  potwierdzenia  lub 

zanegowania  spełnienia  przez  tą  usługę  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest 

niewystarczające.  Wskazał,  że    funkcjonalności  w  systemie  będące  przedmiotem  wyjaśnień, 

realizowane są w niejawnym module (…), który jest podsystemem portalu OnGeo.pl opartym na 

wspólnej infrastrukturze i częściowo na wspólnej technologii. 

Odwołujący  prezentował  również,  w  jaki  sposób  wymagane  funkcjonalności  są 

realizowane w wykazywanej Usłudze Nr 1. 

Zamaw

iający  nie  uwzględnił  tych  wyjaśnień  i  pismem  z  8  listopada  2019  r.  wezwał 

odwołującego  do  uzupełnienia  wykazu  usług,  potwierdzającego  spełnianie  warunku  udziału  w 

postępowaniu w zakresie usługi 1, wraz z przedstawieniem dowodów określających czy usługa 

została  wykonana  należycie.  Wskazał,  że  dokonuje  wezwania  z  uwagi  na  wyjaśnienia  treści 

SIWZ z 30lipca 2019 r. w zakresie usługi nr 1 w szczególności ze względu na wymaganie, że  

„wdrożony System musi być publicznie dostępny” oraz w związku z  uzyskanymi informacjami w 

zakresie  niejawności  modułu,  realizującego  wymagane  w  warunku  udziału  funkcjonalności  w 

systemie.  

W odpowiedzi z 18 listopada 2019 r. odwołujący polemizował z uzasadnieniem wezwania 

ora

z prezentował własną wykładnię odpowiedzi na pytanie nr 6  z 30 lipca 2019 r. Wyjaśniał, że 

zrealizowana  usługa  wykazywana  w  pozycji  nr  1  niejawnej  części  wykazu  usług  polegała  na 

stworzeniu Systemu składającego się z wielu modułów opierających się o tą samą architekturę, 

infrastrukturę oraz technologię. Wykazywany system w części dostępnej dla klientów końcowych 

oparty jest w całości o interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Wyjaśniał, iż fakt 

braku  dostępu  do  części  funkcjonalności  systemu  przez  nieautoryzowanych  użytkowników  nie 

przesądza  w  żaden  sposób  o  niespełnieniu  wymagań  SIWZ,  gdyż  każdy  z  systemów 

informatycznych,  a  zwłaszcza  geoportali,  ze  względów  biznesowych  lub  ze  względów 

bezpieczeństwa, posiada bowiem funkcjonalności  niejawne i niedostępne dla nieuprawnionych 


osób. Odwołujący wywodził, że w dokumentacji postępowania zamawiający nie wykluczył takiej 

okoliczności ani nie wskazał, czy cały system, czy też tylko niektóre jego funkcjonalności (np. te 

wymieniane  w  treści  warunku  udziału)  powinny  być  dostępne  publicznie.  Jeżeli  zatem 

wykazywana  usługa  co  do  zasady  jest  publicznie  dostępna  z  zastrzeżeniem  jednak  jedynie 

części  modułów  niejawnych  co  wynika  z  uzasadnionych  potrzeb  i  oczekiwań  odbiorcy,  należy 

uznać, iż omawiany system w pełni spełnia warunek wynikający z SIWZ. Wykonawca wskazał, 

że  moduł  niejawny  systemu  posiada  funkcjonalności  publikacji  zbiorów  danych  i  aplikacji  jako 

zasobów  internetowych  publicznych  co  w  oczywisty  sposób  przekłada  się  na  możliwość 

udostępniania niektórych jego funkcjonalności dla publicznego grona użytkowników. 

Izba zważyła, co następuje: 

Opisując  stan  faktyczny  sprawy  oraz  formułując  wywody  rozstrzygnięcia  Izba  miała  na 

względzie,  że  pomimo  zastrzeżenia  części  informacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

odwołującego,  rozprawa  miała  charakter  jawny.  W  konsekwencji  informacje  podane  na 

rozprawie  mogą  znaleźć  się  w  treści  uzasadnienia  bez  groźby  przekroczenia  granic 

wyznaczonych zastrzeżeniem. 

Izba nie odrzuciła odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 Pzp. Składając wniosek o 

odrzucenie odwołania zamawiający uzasadniał, że odwołujący błędnie zidentyfikował tożsamość 

zamawiającego,  któremu  przesłał  kopię  odwołania.  Zamawiającym  jest  bowiem  Województwo 

Małopolskie, a nie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

W  ocenie  składu  orzekającego  przesłanki  odrzucenia  odwołania,  jako  przepisy  o 

charakterze restrykcyjnym, podlegają wykładni ścisłej. Art. 189 ust. 2 pkt 7 Pzp stanowi, że Izba 

odrzuca odwołanie, jeżeli odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 

180 ust. 5 Pzp. Ten z kolei przepis nakazuje przeslanie kopii odwołania przed upływem terminu 

na wniesienie odwołania w ten sposób, aby zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed 

upływem  tego  terminu.  Izba  nie  miała  wątpliwości,  że  wymagania  związane  z  obowiązkiem 

przekazania  kopii  odwołujący  spełnił.  Zamawiający  otrzymał  kopię  odwołania  w  zakreślonym 

terminie  i    poznał  jego  treść,  co  umożliwiło  mu  m,in.  sformułowanie  wniosku  o  odrzucenie 

odwołania. W okolicznościach sporu wskazanie jako zamawiającego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Małopolskiego,  a  nie  Województwa  Małopolskiego  jest  przypadkową 

niedokładnością,  która  po  części  wynika  z  faktu,  że  zamawiający  kilkakrotnie  w  dokumentach 

postępowania  wskazywał  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego  m.in.  jako  adres 

właściwy do kontaktów, czy miejsce składania ofert.  


Odwołujący jest uprawniony do  wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. 

Jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia. 

Zarzucane  zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący,  który  złożył 

ofertę  najwyżej  ocenioną  przez  zamawiającego  może  ponieść  szkodę  w  postaci  utraty 

możliwości uznania jego oferty za najkorzystniejszą. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  nakazuje  zamawiającemu  wykluczenie  z  udziału  w 

postępowaniu wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Punktem odniesienia dla kontroli czynności wykluczenia przez Izbę jest opis zatem warunku 

udziału  w  postępowaniu  dokonany  przez  zamawiającego  w  SIWZ  z  uwzględnieniem 

wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego stosownie do art. 38 ust. 1 Pzp.  

Izba  zważyła,  że  zamawiający  sporny  warunek  udziału  w  postępowaniu  doprecyzował 

wyja

śniając treść SIWZ. Pytania udzielone przez zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 Pzp 

co  do  zasady  stanowią  wykładnię  SIWZ,  ale  również  mogą  kształtować  jej  brzmienie.  W 

okolicznościach sporu, o ile z samego brzmienia warunku opisanego w pkt XI ppkt 3.2.2.1.1. 

SIWZ w zakresie usługi Nr 1 nie było jasne, co zamawiający rozumie pod pojęciem „publicznie 

dostępny”, to uwzględnienie odpowiedzi na pytania 6 i 10 z 30 lipca 2019 r. uczytelnia zamysł 

zamawiającego.  Zamawiający  oczekiwał  usługi  polegającej  na  dostawie  i  wdrożeniu  systemu 

GIS pozwalającego użytkownikom z poziomu przeglądarki internetowej na: 

tworzenie  przestrzennej  bazy  danych  poprzez  import  danych  z  popularnych  formatów 

GIS tj. SHP, GML, GeoJSON; 

publikację  usług  przeglądania  i  pobierania  danych  przestrzennych  na  danych 

użytkownika; 

publikację usług wyszukiwania pełnotekstowego na danych użytkownika; 

tworzenie aplikacji mapowej składającej się  usług danych podkładowych,  usług danych 

użytkownika,  funkcji  (tj.  wyszukiwanie  pełnotekstowe  obiektów,  identyfikacja,  nawigacja 

po mapie); 

publikację  zbiorów  danych  i  aplikacji  jako  zasobów  internetowych  publicznych  i 

ograniczonych do określonych użytkowników lub ich grup. 

Istotne  jest,  że  zamawiający  oczekiwał,  że  wymienione  funkcjonalności  będą  dostępne 

zwykłemu  użytkownikowi,  a  samo  wykonanie  systemu,  który  taką  możliwość  ma  jedynie 

potencjalnie, nie faktycznie jest niewystarczające.  


Wyjaśnienia  treści  SIWZ  wiążą  zamawiającego  i  skoro  nie  zostały  zakwestionowane 

odwołaniem, zamawiający zobowiązany był oprzeć na nich ocenę spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu.  

Skoro,  co  niespornie  ujawniła  rozprawa,  system  wykonany  przez  odwołującego  nie 

zapewnia  przeciętnemu  użytkownikowi  dostępu  do  wymienionych  funkcjonalności  w  pełnym 

zakresie, gdyż konieczne są ku temu zabiegi ze strony administratora, odwołujący nie wykazał 

spełniania warunku udziału w postępowaniu i został wykluczony przez zamawiającego zasadnie, 

bez  obrazy  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp.  Odwołujący  został  bowiem  wezwany  do  uzupełnienia 

wykazu i wskazanie innej 

– niż powołana – usługi, a usługi takiej nie wskazał. 

Prezentowanej  oceny  nie  może  zmienić  opinia  dr  inż.  W.  I.  z  Izby  Rzeczoznawców 

Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego.  Jego  lektura  nie  potwierdza  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  tzn.  możliwości  dostępu  każdego  użytkownika  do  opisanych  przez 

zamawiającego funkcjonalności z poziomu przeglądarki internetowej. Autor opinii zaprezentował 

interpretację opisu warunku udziału w postępowaniu, której skład orzekający nie podziela. 

Dokonywane przez odwołującego na etapie składania wyjaśnień oraz na rozprawie próby 

wykazania wadliwości wymagania zamawiającego są spóźnione, gdyż kwestia ta mogłaby być 

badana w sytuacji odwołania się od kształtujących treść SIWZ odpowiedzi na pytania nr 6 i nr 10, 

co nie nastąpiło.  

Izba  nie  podzieliła  natomiast  poglądu  zamawiającego,  jakoby  wezwał  odwołującego  do 

uzupełnienia wykazu w zakresie wartości usługi Nr 1 w wykazie jawnym, choć zdaniem Izby było 

to konieczne. Nie ma bowiem racji odwołujący twierdząc, że pod pojęciem wartość usługi należy 

rozumieć koszty poniesione przez wykonawcę, a nie wartość jego wynagrodzenia wynikającą z 

umowy. Kwestię tę rozstrzyga art. 32 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym podstawą ustalenia wartości 

zamówienia jest całkowite szacunkowe  wynagrodzenie  wykonawcy,  bez  podatku od towarów i 

usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.  

Skoro zatem odwołujący w złożonym przez siebie wykazie jawnym, zamiast jednej usługi 

o  wymaganej  wartości,  podał  kilka  usług,  z  których  żadna  nie  osiągnęła  wymaganej  wartości, 

zamawiający  powinien  wezwać  do  uzupełnienia  wykazu  w  tym  zakresie.  Takiego  wezwania 

zamawiający nie dokonał.  

Samo wskazanie art. 26 ust. 3 Pzp jako podstawy prawnej wezwania oraz podanie, że 

wezwanie dotyczy 

wykazu, jest niewystarczające. Powołanie przepisu ustawy oraz oświadczenia 

podlegającego  uzupełnieniu  nie  stanowi  o  tym,  jakie  błędy  zawiera  dane  oświadczenie  i  nie 

konkretyzuje  podstawy  wezwania.  W  okolicznościach  sporu  zamawiający  powinien  wskazać, 

dlac

zego uznał, że usługi wskazane przez odwołującego nie potwierdzają, że spełnia on warunki 

udziału  w  postępowaniu.  Jasne  wskazanie  powodów  wezwania  jest  obowiązkiem 

zamawiającego  wynikającym  ze  wszystkich  zasad  wskazanych  w  art.  7  ust.  1  Pzp,  tym 


istotniejs

zym,  że  brak  adekwatnej  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  skutkuje 

obowiązkiem wykluczenia. 

Izba nie nakazała jednak zamawiającemu wezwania odwołującego do złożenia nowego 

wykazu jawnego. 

Naruszenie  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3  Pzp  nie  ma  bowiem  wpływu  na  wynik 

postępowania. Art. 26 ust. 3 Pzp stanowi in fine, że zamawiający nie dokonuje wezwania, jeśli 

mimo  złożenia, uzupełnienia  lub poprawienia oświadczeń, dokumentów  lub pełnomocnictw lub 

udzielenia  wyjaśnień,  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu.  W  okolicznościach  sporu  ofertę 

odwołującego, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą z mocy prawa 

stosownie do art. 24 ust. 4 Pzp.  Ewentualne uzupełnienie wykazu tego stanu rzeczy zmienić nie 

może.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na 

podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Przewodniczący: 


wiper-pixel