KIO 2586/19 POSTANOWIENIE dnia 10 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2586/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

Protokolant:              

Aldona Karpińska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 10 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Horyzont Spółka 

jawna  z  siedzibą  w  Mikołowie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego: 

Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach  

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Horyzont  Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Mikołowie  kwoty  13  500  zł  00    gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach 

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 2586/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Polska  Grupę  Górnicza  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  prowadzi  w  

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  pn.  „Dostawa  łączników  do  wzmacniania  obudowy  chodnikowej  dla  Oddziałów 

Polskiej Grupy Górniczej S. A.". 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wspólnot  Europejskich  w  dniu  11  listopada  2019  r.  oraz  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 220-540792.  

W  dniu  9  stycznia  2020  r. 

przed  otwarciem  rozprawy,  Odwołujący  –  wykonawca    

Horyzont Spółka jawna z siedzibą w Mikołowie cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO 

w dniu 20 grudnia 2019 r.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843) 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  Izba 

postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego 

wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel