KIO 2582/19 WYROK dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2582/19 

WYROK 

 z dnia 3 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:    

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  grudnia  2019  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja 

z  siedzibą  w  Lublinie  przy  ul.  Kolorowej  6  (20-802  Lublin)  oraz  PRM  Partner  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Zwoleńskiej  120/31  (04-761  Warszawa)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  z

amawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w 

Gdyni przy ul. Grabowo 2 (81-265 Gdynia),  

przy  udziale  wykonawcy 

–  Agencja Służby  Społecznej  K.  Sp.  J.  z  siedzibą  w Warszawie 

przy  ul.  Kwiatowej  9  (02-579  Warszawa) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

2.  Kosztami  p

ostępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Stowarzyszenie  Opiekuńcze  Nadzieja  z  siedzibą  w  Lublinie  oraz  PRM 

Partner Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie i: 

2.1.  zalicza  na 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000,00  zł  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ww. wykonawców tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Stowarzyszenia 

Opiekuńczego  Nadzieja  z  siedzibą  w  Lublinie  oraz  PRM  Partner  Sp.  z 

o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  zamawiającego  –  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  z  siedzibą  w  Gdyni  kwotę  w wysokości  600  zł  00 gr (słownie:  sześćset  złotych 


zero  groszy)  stanowiącą  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  dojazdu  pełnomocników  na 

posiedzenie i rozprawę.  

Stosownie  do 

art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2582/19 

U z a s a d n i e n i e 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  z  siedzibą  w  Gdyni  zwany  dalej: 

„zamawiającym”, na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia 

na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi”  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „Pzp”, zgodnie z art. 

138g  -  138n  pkt  1  oraz  art.  139q  -  138s  Pzp,  prowa

dzi  postępowanie  przetargowe,  które 

dotyczy 

świadczenia  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania  dla  podopiecznych 

Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gdyni  z  podziałem  na  2  części  (znak  sprawy: 

MOPS.DZP.322.3.20/2019)

, zwane dalej „postępowaniem”.  

Og

łoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 29 

października 2019 r., pod numerem 2019/S 209-511694.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi  społeczne  i  inne 

szczególne  usługi,  przekracza  wyrażoną  w  złotych  równowartości  kwoty  750 000,00  euro, 

wskazanej w art. 138g pkt 1 Pzp.  

W  dniu  19  grudnia  2019  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą w Lublinie oraz PRM Partner 

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (zwani  dalej:  „odwołującym”)  wnieśli  odwołanie  od 

czynności  podjętych  przez  zamawiającego,  jak  i  od  zaniechania  przez  zamawiającego 

czynności w postępowaniu w zakresie części 1, polegających na:  

-  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  J.  pomimo 

faktu,  że stawka  za 1 godzinę  świadczenia usług  opiekuńczych w  2020  r.  jest  niezgodna  z 

wymaganiami  z

amawiającego  zawartymi  w  zał.  9  do  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

zwanych  dalej:  „IWZ”  (Wzór  umowy)  oraz  pomimo  faktu,  że  cena  oferty  nie  uwzględnia 

wszystkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  zatem  zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

-  zaniechaniu 

wykluczenia  wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  J.  z  powodu 

nie

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  polegających  na  dysponowaniu  co 

najmniej 53 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, które spełniają wymogi określone w § 8 

ust.  5  Standardu  tj.: 

—  spełniają  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. 

U. Nr 189, poz. 1598 zc.zm.), co wynika z treści złożonego wykazu (załącznik nr 5); 

- przyznaniu 

niewłaściwej punktacji ofercie złożonej przez Agencję Służby Społecznej K. Sp. 

J.  z  powodu  niespełnienia  przez  dodatkowe  osoby  warunków  udziału  w  postępowaniu, 


polegających na dysponowaniu co najmniej 53 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, które 

spełniają  wymogi  określone  w  §  8  ust.  5  Standardu  tj.:  —  spełniają  wymogi  określone  w 

Rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie 

specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.  U.  Nr  189,  poz.  1598  ze  m),  co  wynika  z  treści 

złożonego wykazu (załącznik nr 6); 

- zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy  Medis24 Sp.  z o.o. z powodu braku wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy konsorcjum firm: Fundacja Wigor i Marmed P. P. 

z powodu braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- z

aniechaniu wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty  wykonawcy Agencji 

Służby 

Społecznej  K.  Sp.  J.  pomimo  faktu,  że  stawka  za  1  godzinę  świadczenia  usług 

opiekuńczych w 2020 r. jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego zawartymi w zał. 

9 do I

WZ (Wzór umowy) w § 5 ust. 4 pkt 3; 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

Agencji Służby 

Społecznej  K.  Sp.  J.  pomimo  faktu,  że  cena  oferty  nie  uwzględnia  wszystkich  kosztów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zatem zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3.  art.  138k  Pzp  (naruszenie  zasad  zacho

wania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania  wykonawców  w  przedmiotowym  postępowaniu)  przez  dokonanie  wyboru 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Agencję  Służby  Społecznej  K.  Sp.  J.  jako 

najkorzystniejszej  do  realizacji  zamówienia  w  części  nr  1,  która  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp; 

4.  art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcę Agencji Służby 

Społecznej  K.  Sp.  J.  pomimo  faktu,  że  cena  oferty  nie  uwzględnia  wszystkich  kosztów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zatem zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  138k  Pzp  (naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  w  przedmiotowym  po  stępowaniu) 

przez dokonanie wyboru oferty złożonej przez wykonawcę Agencję Służby Społecznej K. 

Sp.  J.  jako  najkorzystniejszej  do  realizacji  zamówienia,  która  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  oraz  wykluczeniu,  jak 

również  która  nie jest  ofertą najkorzystniejszą (po przeliczeniu prawidłowym  przyznanej 

punktacji); 


6.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Medis 24 sp. z 

o.o. pomimo faktu, że oferta zawiera braki, niemożliwe do uzupełnienia i nie odpowiada 

wymaganiom zamawiającego 

7.  art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy konsorcjum firm: 

Fundacja Wigor oraz Marmed P. P. 

pomimo faktu, że oferta nie odpowiada wymaganiom 

zamawiającego; 

8.  art. 89 ust 1 pkt 5 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy konsorcjum firm: 

Fundacja  Wigor  oraz  Marmed  P.  P. 

pomimo  faktu,  że  oferta  została  złożona  przez 

wykonawcę,  który  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia. 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej w dniu 9 grudnia 

2019 r.; 

dokonanie ponownej oceny oferty wykonawcy Agencji Służby Społecznej K. Sp. J.; 

wykluczenie  wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  J.  zwanego  dalej: 

„przystępującym” i odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 

89 ust. 1 pkt 4 Pzp; 

wykluczenie  wykonawcy  Medis24  Sp.  z  o.o.  i  odrzucenie  oferty  tego  wykonawcy  na 

podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 i art 89 ust. 1 pkt 5 Pzp; 

wykluczenie  wykonawcy  konsorcjum  firm:  Fundacja  Wigor  oraz  Marmed  P.  P.  i 

odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 i art 89 ust. 1 pkt 5 Pzp; 

dokonania wyboru oferty złożonej przez odwołującego

Na wstępie rozważań  w zakresie zarzutu podniesionego w pkt 1 petitum odwołania, 

odwołujący wskazał, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 

Rady  Ministrów  z  dnia  11  września  2018  r.  w  sprawie  wysokości  minimalnego 

wynagrodzenia  za  pra

cę  oraz  wysokości minimalnej stawki godzinowej  w  2019  r. (Dz.  U.  z 

2018 r. poz. 1794), zgodnie z którym: 

wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. wynosi 14,70 zł; 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wynosi: 2.250,00 zł. 

Z dniem 

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778), zgodnie z którym: 

wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. będzie wynosić 17,00 zł; 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. będzie wynosić: 2.600,00 zł. 

Zatem: 


w przypadku osób zatrudnionych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 

st

awka godzinowa wg przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie może wynosić 

mniej niż: 

a) w 2019 r. - 

16,30 zł co wynika z następujących obliczeń: 

wymiar czasu pracy na 2019 r.: 2008 godzin = tj. miesięcznie 167 godzin (2008 godz / 12 

m-

cy = średniomiesięcznie 167 godz); 

minimalne  wynagrodzenie:  2.250,00  zł  /  167 godzin =  13,47  zł  tj.  z kosztami pracodawcy 

(21% ZUS): 16,30 zł; 

przy czym zgodnie z rozdziałem 2 pkt 8 ppkt 2 stawka ta nie może być niższa niż: 

zł  brutto  tj.  z  kosztami  pracodawcy  (21%  ZUS):  22,39  zł  -  dla  opiekunów 

posiadających dyplom zawodowy lub dokument potwierdzający ukończenie kwalifikacyjnego 

kursu  zawodowego  w  zawodzie:  opiekunki  środowiskowej  lub  asystenta  osoby 

niepełnosprawnej lub asystenta medycznego lub pielęgniarki lub opiekuna osoby starszej lub 

opiekuna medycznego lub opiekuna w domu pomocy społecznej; 

zł  brutto  tj.  z  kosztami  pracodawcy  (21%  ZUS):  19,97  zł-  dla  opiekunów  nie 

posiadających dyplomu zawodowego lub dokumentu, o których mowa w lit. a powyżej, które 

ukończyły  szkolenie  w  wymiarze  nie  niższym  niż  60  godz.  lekcyjnych  uprawniające  do 

świadczenia usług opiekuńczych 

b) w 2020 r. 

—18,73 zł co wynika z następujących obliczeń: 

wymiar czasu pracy na 2020 r.: 2016 godzin = tj. miesięcznie 168-godzin (2016 godz / 12 

m-

cy = średniomiesięcznie 168 godz); 

-  minimalne  wynagrodzenie:  2.600,00 

zł  /  168 godzin =  15,48  zł  tj.  z kosztami pracodawcy 

(21% ZUS): 18,73 

zł; 

Przy czym zgodnie z zał. 9 do IWZ (wzór umowy) w § 5 ust. 4 pkt 3, 

Zatem za rok 2020 należy przyjąć następujące minimalne stawki:  

18,50  zł  brutto  +  2,30  zł  -  tj.  kwotę  wynikającą,  z  różnicy  między  wysokością  minimalnej 

stawki  godzinowej  ogłoszonej  przez  Prezesa  Rady  Ministrów  na  rok  2020  a  wysokością 

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej odpowiednio w 2010 r. (stawka 2020 r. 17,00 zł 

— stawka 2019 r. 14,70 zł = 2,30 zł) 20,80 zł -ty z kosztami pracodawcy (21% ZUS): 25,17 zł 

dla opiekunów posiadających dyplom zawodowy lub dokument potwierdzający ukończenie 

kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego  w  z

awodzie:  opiekunki  środowiskowej  lub  asystenta 

osoby  niepełnosprawnej  lub  asystenta  medycznego  lub  pielęgniarki  lub  opiekuna  osoby 

starszej lub opiekuna medycznego lub opiekuna w domu pomocy' społecznej; 

16,50  zł  brutto +  2,30 zł  —  tj. kwotę  wynikającą z  różnicy  między  wysokością minimalnej 

stawki  godzinowej  ogłoszonej  przez  Prezesa  Rady  Ministrów  na  rok  2020  a  wysokością 

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej odpowiednio w 2019 r. (stawka 2020 r. 17,00 zł 


— stawka 2019 r. 14,70 zł = 2,30 zł) = 18,80 zł tj. z kosztami pracodawcy (21% ZUS): 22,75 

zł - dla opiekunów nie posiadających dyplomu zawodowego lub dokumentu, o których mowa 

w lit a powyżej, które ukończyły szkolenie w  wymiarze nic niższym niż  60 godz. lekcyjnych 

uprawniające do świadczenia usług opiekuńczych; 

2) w przypadku osób zatrudnionych do realizacji zamówienia na podstawie umowy cywilno-

prawnej stawka godzinowa wg przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie może wynosić 

mniej niż: 

- w 2019 r. -

14.70 zł bez składek ZUS i US; 

- w 2020 r. -17

,00 zł bez składek ZUS i US; 

co  wynika  z  definicji  minimalnej  stawki  godzinowej  wskazanej  w  ustawie  z  dnia  10 

października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  -  minimalna  wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca 

przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. 

Za  przyjmującego  zlecenie  lub  świadczącego  usługi  uznaje  się  natomiast  osobę  fizyczną 

wykonującą  działalność  gospodarczą  zarejestrowaną  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  albo  w 

państwie  niebędącym  państwem  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  państwem 

Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  niezatrudniającą  pracowników  lub  niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej — 

która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art 734 i 

art.  750  k.c.,  na  rzecz  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  2  lipca  2004  r.  o 

swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach 

prowadzonej pr

zez te podmioty działalności. 

Odwołujący wyjaśnił, że w roku 2020 r. przystępujący uwzględnił wzrost ww. wynagrodzenia 

zaledwie o 1 zł. Przy czym, zgodnie z zał. 9 do IWZ (Wzór umowy) w§ 5 ust 4 pkt 3 winien 

był uwzględnić wzrost wynagrodzenia nie mniej niż o 2,30 zł - tj. kwotę wynikającą z różnicy 

między wysokością minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów 

na rok 2020 a wysokością minimalnej stawki godzinowej obowiązującej odpowiednio w 2019 

r.  (stawka  2020  r.  17,00  zł  -  stawka  2019  r.  14,70  zł  -  2,30  zł).  Na  marginesie  odwołujący 

wskazał,  że  mając  na  uwadze  przyjętą  przez  zamawiającego  zasadę  braku  waloryzacji 

wynagrodzenia wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, nie jest 

realne,  aby  minimalna  stawka  godz

inowa  w  2021  r.  różniła  się  od  tej  z  2020  r.  jedynie  o 

złotówkę — a tak założył przystępujący. Z tegorocznych zapowiedzi Rady Ministrów wynika, 

że stawka minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do kwoty 3000 zł tj. o 400 zł w stosunku do 

stawki jaka będzie obowiązywać w 2020 r. tj. o 15,38%. Zatem minimalna stawka godzinowa 

jaka  będzie  obowiązywać  w  2021  r.  ulegnie  zmianie  o  przewidywany  wzrost  minimalnego 

wynagrodzenia na 2021 r. tj. 15,38% i należy założyć, że będzie wynosić: 19,61 zł (17,00 zł x 


15,38%) tj. w

zrośnie o 2,61 zł w stosunku do stawki z 2020 r. Zatem, w ocenie odwołującego 

nie  jest  również  realna  stawka  zaproponowana  przez  przystępującego  w  2021  r.  -  nie 

uwzględnia  przewidywalnego  wzrostu  minimalnej  stawki  godzinowej,  tj.  zgodnie  z 

wymaganiami zama

wiającego zawartymi w zał. 9 do IWZ (Wzór umowy) w § 5 ust. 4 pkt 3. 

Uwzględniając powyższe, z ww. przyczyny (niezgodności wyceny stawki za 1 godzinę usług 

opiekuńczych  w  2020  r,  przez  przystępującego,  z  wytycznymi  zamawiającego  z  zał.  9  do 

IWZ  wzór  umowy  w  §  5  ust.  4  pkt  3  oferta  przystępujacego  winna  zostać  odrzucona  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Jeśli chodzi o zarzut wskazany w pkt 2 odwołania, odwołujący na wstępie podkreślił, 

że  realizuje  tożsamą,  usługę  będącą  przedmiotem  zamówienia  dla  zamawiającego  od  1 

października 2019 r. do chwili obecnej.  

Z postanowień IWZ przedmiotowego zamówienia (udział opiekunów w realizacji zamówienia 

o  różnym  wykształceniu)  -  jak  i  z  doświadczenia  lidera  konsorcjum  w  realizacji  tożsamej 

usługi  dla  zamawiającego  w  miesiącu  październiku  2019  r.  -  wynika,  że  ok.  40%  usług 

realizowane  jest  przez  ,  opiekunów  o  podwyższonym  wynagrodzeniu,  co  przekłada  się  na 

przewidywany  minimalny  miesięczny  koszt  realizacji  zamówienia  przy  planowanej  przez 

zamawiającego w IWZ liczbie godzin na miesiąc: 9000: 

w roku 2019 realizacja zamówienia przez miesiąc grudzień — 9000 godz.; 

w roku 2020 r. realizacja zamówienia przez 12 miesięcy - 90000 godz. / 12 = 9000 godz. 

miesięcznie; 

w  roku  2021  r.  realizacja  zamówienia  przez  5 miesięcy  —  40000  godz.  /  5  =  9000  godz. 

miesięcznie , 

z czego 40% realizowanych godzin w stawce podwyższonej stanowi 3200 godzin 

miesięcznie (35 

osób / 85 osób ogółem stanowi 40%): 

Rozbicie

liczby 

godzin  miesięcznie

wyjściowe: 

godz.

rok 2019 stawka 
godzinowa

rok 2019 liczba

godz.  x  stawka 
godzinowa

rok 2020 stawka 
godzinowa

rok 2020 liczba

godz.  x  stawka 
godzinowa

3200  godzin 

— 

opiekun 

wyższych 
kwalifikacjach

22,39 zł

71648 zł

83 744 zł

4800  godzin 

— 

opiekun 

niższych 
kwalifikacjach

19,97 zł

7 zł

22,75 zł

Łączny koszt przewidywanych 

wynagrodzeń 

kadry 

opiekuńczej 

(wynagrodzenia brutto wraz z kosztem 
pracodawcy 

w skali miesiąca:

W  ocenie  odwołującego  ww.  wymiar  godzinowy  określony  przez  zamawiającego  dotyczy 

w

yłącznie godzin zegarowych spędzonych bezpośrednio przy opiece nad podopiecznymi, tj. 

bez wliczonego czasu pracy, który opiekunowie poświęcają na dojazd do podopiecznych czy 

kosztów urlopów/chorobowego. 


Kolejnym elementem kalkulacji ceny na jaki zwrócił uwagę odwołujący był koszt koordynacji. 

Oferta  przystępującego  w  ocenie  odwołującego  zawiera  informację  o  podstawie 

dysponowania koordynatorami poprzez tzw. kontrakt managerski. Przy czym w wykazie osób 

nie wskazano, czy osoby te prowadzą działalność, gospodarczą, czy też jej nie prowadzą i 

zostaną zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej do realizacji tego typu usług. W 

ocenie  odwołującego,  przyjęcie,  że  koordynatorzy  zostaną  zatrudnieni  na  podstawie 

kontraktu  managerskiego  jest  nieprawidłowe,  bowiem  realizacja  tego  typu  świadczenia 

pozwala  jednoznacznie  stwierdzić,  że  świadczenie  to  ma  cechy  stosunku  pracy  -  zatem 

koordynatorzy  winni  być  zatrudnieni  na    podstawie  umów  o  pracę,  zgodnie  z  przepisami 

Kodeksu pracy. 

Skoro zamawiający przyjął ofertę przystępującego bez składania w zakresie 

wykazu  osób  w  stosunku  do  koordynatorów  dodatkowych  wyjaśnień,  należy  przyjąć,  że 

koordynatorzy zatrudnieni na podstawie tzw. kontraktu managerskiego to osoby prowadzące 

działalność  gospodarczą (tak  bowiem  jest  w  większości  przypadków)  zatem  osoby  te  będą 

występowały de facto w charterze podwykonawców przystępującego (niezgodne jest zatem - 

z prawdą wskazanie w formularzu ofertowym ww. wykonawcy, że przedmiotowe zamówienie 

zostanie  zrealizowane  bez  udziału  podwykonawców).Przy  przyjętym  modelu  zatrudnienia 

koordynatorów: 

jako  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą,  odpowiedzialność  za  odprowadzanie 

składek  ZUS/US  oraz  ich  wysokość  leżą  po  stronie  koordynatora  w  ramach  prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej; 

-  na  podstawie  umowy  cywilno-

prawnej,  odpowiedzialność  za  odprowadzanie  składek 

ZUS/US  oraz  ich  wysokość  leżą  po  stronie  świadczeniodawcy.  W  tym  miejscu  odwołujący 

przedstawił  tabelę  prezentującą  własne  wyliczenia  dotyczące  miesięcznych  kosztów 

zatrudnienia 

w 2019 r. i w 2020 r. koordynatora prowadzącego działalność gospodarczą oraz 

koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

Odwołujący wyjaśnił, że lider konsorcjum od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. realizował umowę na 

świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  dorosłych  z  zaburzeniami 

psychicznymi w Gdyni oraz od 01.10.2019 r. roku realizuje do dziś umowę na świadczenie usług 

opiekuńczych  dla  podopiecznych  MOPS  w  Gdyni,  część  1  —  DOPS  1  (usługa  tożsama  z 

przedmiotem  niniejsze

go  zamówienia).  Wobec  powyższego,  z  doświadczenia  wynika  (jak  i 

wiedzy samego z

amawiającego), że nierealne jest zatrudnienie koordynatora z doświadczeniem 

wymaganym przez z

amawiającego, a określonym w IWZ, jako: „posiadających minimum roczne 

doświadczenie w organizacji pracy, w szczególności harmonogramów pracy / planów pracy dla 

minimum  10  pracowników  miesięcznie”  za  stawkę  stanowiącą  minimalne  wynagrodzenie  za 

pracę.  Ponadto  z

doświadczenia  lidera  konsorcjum  wynika,  że  realny  koszt  zatrudnienia 

odpowiedni

ch koordynatorów w realizowanej w latach 2018 — 2019 usłudze, wynosił (na osobę): 


2500  zł  netto  plus  premie,  oraz  2700  zł  netto  plus  premie,  co  oznacza  koszt  dla  pracodawcy 

odpowiednio 4010,70 zł plus premie oraz 4331,56 zł plus premie. W obecnie realizowanej przez 

lidera  k

onsorcjum  umowie  na  świadczenie  usług  opiekuńczych  (DOPS  1),  wynagrodzenie 

koordynatorów wynosi (na osobę): 2700 zł netto plus premie, co oznacza 4331,56 zł plus premie. 

W  związku  z  planowaną  podwyżką  płacy  minimalnej  w  roku  2020  do  kwoty  2600  zł  brutto, 

planowany koszt wynagrodzenia koordynatorów w roku 2020 powinien wynieść (na osobę): 2900 

zł netto plus premie, czyli 4652,41 zł plus premie. 

Kolejną  kwestią  jaką  podnosił  odwołujący  w  ramach  przedmiotowego  zarzutu  była  kwestia 

Kosztów  administracyjnych  w  zakresie  najmu  biura  celem  obsługi  realizacji  zamówienia. 

Odwołujący  w  tym  zakresie  wyjaśnił,  że  z  doświadczenia  lidera konsorcjum  wynika,  że koszt 

wynajmu biura na terenie Gdyni (co jest wymagane przez z

amawiającego) to koszt od 1000 do 

700 zł (dane z realizowanej przez lidera w Gdyni umowy na usługi specjalistyczne oraz obecnej 

na  usługi  opiekuńcze). W  tym  zakresie  odwołujący  przedstawił  tabelę  przedstawiającą  wartość 

podstawowych kosztów ponoszonych na rzecz realizacji zamówienia w skali jednego miesiąca. 

W ocenie odwołującego nawet przy zachowaniu minimalnych kosztów realizacji zamówienia 

zaoferowanie przez przystępujacego stawek w kolejnych latach realizacji zamówienia; 24 zł, 

25 zł oraz 26 zł za jedną godzinę realizacji usług opiekuńczych daje ujemny bilans realizacji 

zadania. 

Przy  teoretycznym  zastosowaniu  wariantu  „usunięcia”  kosztów  utrzymania  części 

administracyjnej  (pozycja  biuro,  kadry,  księgowość)  bilans  nadal  nie  pozwala  na  uzyskanie 

pewności  realizacji  zadania  bez  ryzyka  ponoszenia  straty  (nie  mówiąc  już  o  jakimkolwiek 

zysku  z  tytułu  realizacji  przedmiotowego  zamówienia).  Na  uwadze  należy  mieć,  iż  podane 

kalkulacje  mają  charakter  szacunkowy  przy  założeniu  najniższych  możliwych,  prawnie 

dopuszczalnych  stawek  wynagrodzenia.  W  pra

ktyce  nieosiągalnym  jest  zatrudnienie 

koordynatora  usług  za  kwotę  wynagrodzenia  minimalnego,  czy  zoptymalizowanie  kosztów 

utrzymania  biura,  wraz  z  opłatami  do  kwoty  1000  zł/miesiąc,  nie  wspominając  o  kosztach 

wynagrodzenia  działu  kadr  i  księgowości.  Również  niemożliwe  jest  realizowanie  usług 

opiekuńczych  w  modelu  zatrudniania  opiekunek  na  umowy  o  pracę,  bez  wkalkulowania 

wydatków  na  zasiłki  chorobowe  (zwolnienia  lekarskie)  oraz  kosztów  urlopów  należnych 

pracownikom  etatowym  (czyli  kwestia  zastępowalności  personelu,  która  jest  również 

kosztochłonna). Powyższe również wynika z doświadczenia lidera konsorcjum realizującego 

w latach 2017 

— 2019 usług) opiekuńcze w Warszawie, Katowicach i teraz w Gdyni (DOPS 

1).  Konieczność  wliczenia  tego  typu  kosztów  jest  niezbędnym  elementem  składowym 

wyceny  zamówienia,  którego  podstawą  jest  świadczenie  usług  na  rzecz  Zamawiającego 

(zgodnie z orzecznictwem KIO). 

W związku z powyższym zastosowanie cen 24 zł. 25 zł oraz 26 zł w ofercie 

dla części nr 1 przez przystępującego w ocenie odwołującego należy uznać za stawki rażąco niskie, oraz można je 


uznać  za  ceny  dumpingowe.  Przypomnieć  należy,  że  stosowanie  cen  dumpingowych  jest 

niezgodne z przepisami prawa i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

Zdaniem odwołującego nie ulega wątpliwości, że zastosowane przez przystępującego stawki 

jednostkowe  są  nierealistyczne,  niewiarygodne  i  odwołujący  wykazał,  że  nie  jest  możliwe 

wykonanie  zamówienia  za  oferowaną  przez  przystępującego  cenę,  bez  ryzyka  ponoszenia 

przez  niego  strat.  Ceny  oferowane 

przez  przystępującego  wskazują  na  dążenie  do 

wyeliminowania konkurencji z rynku, 

pokrywanie  strat  w  realizacji  zamówienia  z  innych  źródeł,  a 

wreszcie  na  zastosowanie  ceny  dumpingowej  w  celu  znacznego  obniżenia  wartości  oferty 

dążąc  do  całkowitego  zaburzenia  konkurencji  i  błędnej  oceny  oferty  w  postępowaniu  przez 

zamawiającego. 

Odwołujący wskazał również, że przystępujący w innych zamówieniach zastosował znacznie 

wyższe  stawki  gadzinowe  niż  w  ofercie  złożonej  w  przedmiotowym  postępowaniu.  W 

tożsamym postępowaniu CUS/ZP/5/2019 organizowanym przez Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna  Warszawa”,  gdzie  wysokość  stawki  godzinowej  została  ustalona  przez 

przystępującego  na  33,00  zł,  przy  wysoce  zbliżonych  warunkach  zamówienia  (etatowe 

zatrudnianie  personelu  świadczącego  usługi),  a  w  postępowaniu  CUS/ZP/8/2019 

organizowanym przez ten sam podmiot wynosiła 27,30 zł. 

Uwzględniając  powyższe,  z  ww.  przyczyny  (rażąco  niska  cena  w  ofercie  przystępującego) 

oferta przystępującego w ocenie odwołującego winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 Pzp. 

W  zakresie  zarzutu  podniesionego  w  pkt  3  odwołania,  odwołujący  wskazał,  że 

przystępujący  poświadczył  w  ofercie  nieprawdę  i  celowo  doprowadził  zamawiającego  do 

wyboru  złożonego  przez  niego  oferty  jako  najkorzystniejszej  do  realizacji  zamówienia  w 

części nr 1 - zaniżając koszt realizacji usługi. Zwrócić również należy uwagę zamawiającego 

na  fakt,  że  wartości  oferty  przystępującego  wynoszącej  3  632  000,00  zł,  w  odniesieniu  do 

wyceny zamówienia przez zamawiającego na kwotę 4 533 600,00 zł, jest niższa aż o 20% 

od wyceny zamawiającego i niższa o 530 960,00 zł od wartości drugiej w kolejności oferty. 

Średnia  wartość  oferty  złożonej  w  postępowaniu  wynosi  4  249  420,00  zł.  W tym kontekście 

zdaniem  odwołującego  oferta  przystępujacego  budzi  uzasadnione  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 

zamówienia za zaoferowaną cenę – na co zamawiający obowiązany był zareagować poprzez odrzucenie oferty – 

alternatywnie 

–  wezwanie  przystępującego  do  złożenia  szczegółowych  wyjaśnień  w  zakresie 

zaoferowanej ceny. 

W  dalszej  kolejności  w  zakresie  tego  zarzutu  odwołujący  powielił  swoją  argumentację  w 

zakresie  kosztów  zatrudnienia  koordynatorów  oraz  kosztów  administracyjnych  w  zakresie 

najmu biura. 


Jeśli  chodzi  o  zarzut  wskazany  w  pkt  5  odwołania,  odwołujący  wyjaśnił,  że  w  jego 

ocenie wykazy osób dołączone do oferty przystępującego stanowiące załączniki nr 5 i nr 6 

do  IWZ  zawierają szereg błędów, które  mają  istotny  wpływ  na  dokonanie poprawnej  oceny 

oferty. Tym samym budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w IWZ oraz wzorze umowy. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że w załączniku Nr 5 do IWZ stanowiącym część oferty złożonej 

przez  przystępującego  —  wykaz  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu: „Tabela nr 1 - Wykaz osób - posiadających dyplom zawodowy lub dokument 

potwierdzający  ukończenie  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego,  w  zawodzie:  opiekunki 

środowiskowej  lub  asystenta  osoby  niepełnosprawnej  lub  asystenta  medycznego  lub 

pielęgniarki  lub  opiekuna  osoby  starszej  lub  opiekuna  oraz  koordynatorów”  —  spośród  34 

wymienionych osób pojawia się 13 nazwisk, przy których w kolumnie nr 5: „Wykształcenie — 

Nazwa  wystawcy  dokumenty”  wskazano  „Studium  Umiejętności  Społecznych”  (chodziło  o 

pozycje nr: 3, 6, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 33, 34). 

W opinii odwołującego wskazane w ofercie dokumenty są dokumentami wystawionymi przez 

Studium  Umiejętności  Społecznych  stanowiące  jednostkę  wewnętrznej  przystępującego,  o 

tym  s

amym  numerze  KRS  5252504642.  Zdaniem  odwołującego  podmiot  ten  nie  ma 

uprawnień  do  nadawania  tytułów,  czy  kwalifikacji  zawodowych.  Odwołujący  zwrócił  uwagę, 

że  zawód  opiekuna  medycznego  powstał  w  2007  r.,  a  w  2010  r.  został  objęty  klasyfikacją 

zawodów i specjalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 

grudnia  2016  r. 

w  sprawie  klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa  zawodowego  kształcenie  w 

zawodzie  opiekuna  medycznego  można  zdobyć  tylko  w  dwusemestralnych  szkołach 

policealnych.  Kierune

k  ten  dostępny  jest  dla  osób,  które  posiadają  wykształcenie  średnie. 

Tego  typu  szkoły  mogą  również  prowadzić  kształcenie  w  zakresie  wyodrębnionej  w  tym 

zawodzie klasyfikacji (świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym). 

Tylko  ukończenie  takiej  szkoły  daje  możliwość  przystąpienia  do  egzaminu,  który  powinien 

być  przeprowadzony  przez  Okręgową  Komisję  Egzaminacyjną.  Zdanie  egzaminu  i 

otrzymanie  świadectwa  wystawionego  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  jest 

potwierdzeniem  uzyskania  kwalifikacji  w  zawodzie  opiekuna  medycznego.  Analogicznie 

wygląda  sytuacja  zawodu  asystenta  osoby  niepełnosprawnej:  jest  objęty  klasyfikacją 

zawodów i specjalności i zgodnie ze wspomnianym już Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej  z  dnia  13  grudnia  2016  ro

ku  w  sprawie  klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa 

zawodowego kierunek  jest  dostępny  dla  osób  posiadających  wykształcenie  średnie.  Nauka 

tego zawodu odbywa się w szkołach policealnych i kończy się egzaminem potwierdzającym 

uzyskanie  stosownych  kwalifikacji  w  za

wodzie  asystenta  osoby  niepełnosprawnej.  Bardzo 

wątpliwym  wydało  się  odwołującemu,  aby  „Studium  Umiejętności  Społecznych”  było 


instytucją  posiadającą  uprawnienia  do  przeprowadzania  opisanego  wcześniej  nauczania 

oraz  wystawiania  dokumentów  potwierdzających  uzyskanie  kwalifikacji  w  ww.  zawodach. 

Wymienione w ofercie 

przystępującego „Studium Umiejętności Społecznych” nie widnieje ani 

w  Rejestrze  Instytucji  Szkoleniowych,  ani  w  Rejestrze  Szkół  i  Placówek  Oświatowych 

prowadzonym  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej.  Zatem  na  jakiej  podstawie 

zamawiający  uznał,  że  osoby  przedstawione  w  wykazie  osób  jako  posiadające 

„zaświadczenie”  wystawione  przez  „Studium  Umiejętności  Społecznych”  rzeczywiście 

spełniają  postawione  w  IWZ  wymagania?  W  interesie  zamawiającego  powinno  leżeć 

wezwanie  oferenta  do  przedstawienia  stosownej  dokumentacji  potwierdzającej,  że  w/w 

osoby posiadają stosowne dyplomy i świadectwa, z których wynika, że ukończyły kształcenie 

w zawodzie opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej.  

Ponadto  weryfikacji 

w  ocenie  odwołującego  należy  poddać  wyszczególnione  w  wykazie 

„zaświadczenia”  -  ich  numeracja  się  powtarza,  np.  dwie  wskazane  osoby  posiadają 

zaświadczenie o takim samym numerze: „19/11”.  

Ponadto a

nalizując wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do IWZ trzeba też zauważyć, że w 

kolumnie nr 5: „Wykształcenie - Rok i miejsce wydania dokumentu” znajdują się jedynie daty, 

w  żadnej  pozycji  nie  zostało  wskazane  miejsce .wydania  dokumentu.  Ponadto  w  tej  samie 

kolumnie zawarte informacje na temat „Nazwy wystawcy dokumentu” są bardzo ogólnikowe, 

np.  Liceum  Medyczne  czy  Okręgowa  Komisja  Egzaminacyjna  -  nie  wskazują  na  konkretną 

instytucję i miejsce jej działalności.  

Kluczowe 

w  ocenie  odwołującego  jest  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 

sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach poza szkolnych. Zgodnie 

z art. 4 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze 

zm.)  kształcenie  ustawiczne  należy  rozumieć,  jako  kształcenie  w  szkołach  dla  dorosłych,  a 

także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. „Zaświadczenie o ukończeniu 

kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem 

oświaty  mają  prawo  wydawania  zaświadczeń  potwierdzających  uzyskanie  lub  uzupełnienie 

przez  osoby  dorosłe  wiedzy,  umiejętności  i  kwalifikacji  zawodowych  w  formach 

pozaszkolnych,  uprawniając  do  pracy  w  zakresie  objętym  kursem.  Działalności 

niepublicznego  centrum  kształcenia  ustawicznego  związane  jest  z  uzyskaniem  wpisu  do 

ewidencji  placówek  niepublicznych  prowadzonej  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego 

właściwego dla miejsca działalności placówki (art. 82 ustawy o systemie oświaty  - Dz. U. z 

2004  r.  Nr  256, 

poz.2572).  Niezależnie  od  powyższego  odwołujący  podkreślił,  że  chcąc 

świadczyć  usługi  szkoleniowe  na  publicznym  rynku  (np.  kursy  zawodowe)  konieczna  może 

być akredytacja kuratora oświaty właściwego dla jej lokalizacji. Akredytacje przyznaje się na 


podstawie  wniosku  zainteresowanego  podmiotu,  jeżeli  podmiot  ten  spełnia  następujące 

warunki: 1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 2) zatrudnia wykwalifikowaną 

kadrę; 3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne.  

Studium  Umiejętności  Społecznych  stanowiące  jednostkę  wewnętrzną  przystępującego  w 

ocenie odwołującego nie spełnia stawianych ustawą wymagań, tj. nie posiada jakichkolwiek 

uprawnień do nadawania kwalifikacji zawodowych. Wyżej wymienione braki i zastrzeżenia co 

do  posiadania przez  wyszczególnione osoby  wymaganych IWZ kwalifikacji  powinny  skłonić 

zamawiającego do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w tych kwestiach. W przypadku 

braku rozwiania tychże wątpliwości można stwierdzić, że załącznik nr 5 do IWZ dołączony do 

oferty  złożonej  przez  przystępującego,  który  powinien  potwierdzać  spełnianie  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  określone  zgodnie  z  art.  22  ust.  1b  Pzp,  dotyczące  zdolności 

technicznej lub 

zawodowej, wskazuje na fakt, iż przystępujący nie spełnia warunku udziału w 

postępowaniu.  

Na tej podstawie 

odwołujący stwierdził fakt, iż również osoby wymienione w załączniku 6 do 

IWZ w pozycjach 2, 3, 4, 

10, tj.: nie spełniają wymogu kwalifikacji do wykonywania zawodu 

stawianego  Rozporządzeniem,  gdyż  podmiot,  który  je  nadał  nie  posiada  uprawnień  do 

powyższej  czynności.  Odwołujący  stwierdził,  że  tylko  6  osób  z  wskazanych  10  spełnia 

postawione  przez  z

amawiającego  warunki.  Stąd  przyjąć  należy  iż  maksymalna  wartość 

punktowa  w  wskazanym  kryterium  przysługująca  ofercie  wynosi  20  punktów,  a  nie  30  jak 

błędnie uznał zamawiający.  

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku załącznika nr 6 do IWZ: wykaz osób na potrzeby 

oceny  w  kryterium  II  „zastępowalność  personelu”.  Również  w  „Tabela  nr  1  - Wykaz  osób  - 

posiadających dyplom zawodowy lub dokument potwierdzający ukończenie kwalifikacyjnego 

kursu  zawodowego,  w  zawodzie:  opiekunki  środowiskowej  lub  asystenta  osoby 

niepełnosprawnej lub asystenta medycznego lub pielęgniarki lub opiekuna osoby starszej lub 

opiekuna” na siedem wymienionych osób aż trzy z nich posiadają wątpliwego pochodzenia 

zaświadczenia  wystawione  przez  „Studium  Umiejętności  Społecznych”  (pozycje:  3,  6  i  7). 

Ponownie  w  kolumnie  dotyczącej  wystawcy  dokumentu  pojawiają  się  ogólnikowe:  Liceum 

Medyczne  czy  Szkoła  Medyczna,  które  nie  wskazują  na  konkretną  jednostkę  szkolącą  w 

zawodzie.  Te  braki  i  wątpliwości  co  do  stosownego  wykształcenia  i  posiadanego  zawodu 

wymienionych w załączniku nr 6 do IWZ osób, mają istotny wpływ na dokonanie oceny oferty 

w  kryterium  II:  „zastępowalność  personelu”.  Po dogłębnej  analizie i  potwierdzeniu faktu,  że 

„Studium  Umiejętności  Społecznych”  w  żaden  sposób  nie  jest  instytucją  posiadającą 

uprawnienia do kształcenia i nadawania tytułów zawodowych, może okazać się, że zamiast 

przyznanych pr

zez zamawiającego 50 punktów w kryterium II: „zastępowalność personelu”, 


złożona  przez  przystępującego  oferta  i  załącznik  nr  6  do  IWZ  zasługuje  na  przyznanie 

jedynie 30 punktów w tymże kryterium. 

Dodatkowo 

odwołujący  nadmienił,  iż  w  notatce  służbowej  z  dnia  2  grudnia  2019  r.  jaką 

z

amawiający sporządził i włączył do postępowania zajmując stanowisko wobec zgłoszonych 

powyżej  argumentów  (ww.  argumenty  zostały  podniesione  w  informacji  o  czynności 

niezgodnej  z  przepisami  jaka  została  złożona  do  zamawiającego  i  którą  zamawiający 

uwzględnił,  dokonując  ponownej  oceny  ofert),  zamawiający  wywodzi,  iż  Studium 

Umiejętności  Społecznych  posiada  upoważnienie  Dyrektora  Okręgowej  Komisji 

Egzaminacyjnej  w  Gdańsku  do  „przeprowadzania  egzaminów  w  zakresie  kwalifikacji  do 

określonych  w  ww.  dokumentach  zawodów  i  wydawania  w  tym  zakresie  zaświadczeń”. 

Przesłane 

przez 

przystępującego 

upoważnienie 

Dyrektora 

Okręgowej 

Komisji 

Egzaminacyjnej  dotyczy 

w  opinii  odwołującego  tylko  i  wyłącznie  uprawnień  do: 

„przeprowadzenia  części  praktycznej  egzaminu  zawodowego  z  zakresie  kwalifikacji:  Z.08. 

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej”.  

Co oznacza, że Studium Umiejętności Społecznych nie ma pełnych uprawnień do nadawania 

kwalifikacji zawodowych. Część praktyczna egzaminu zawodowego nie zapewnia uzyskania 

przez  kandydata 

czy  ucznia  pełnych  kwalifikacji  zawodowych.  Dla  uzupełnienia  części 

praktycznej obowiązkowo powinna zostać przeprowadzona część teoretyczna i pisemna wg. 

podstawy  programowej.  Dodatkowo 

kwalifikacją  wymienioną  na  upoważnieniu  jest:  Z.08. 

Udzielanie  pomocy  i  organizowanie  wsparcia  osobie  niepełnosprawnej  co  oznacza  tylko  i 

wyłącznie  możliwość  ewentualnego  prowadzenia  kształcenia  ustawicznego  w  powyższym 

obszarze i przygotowania kandydata do egzaminu zawodowego dla zawodu: Symbol cyfrowy 

zawodu: 341201 - 

Asystent osoby niepełnosprawnej.  

W  ocenie  odwołującego  upoważnienie  przedstawione  przez  przystępującego  w  ramach 

wyjaśnień,  nie  upoważnia  więc  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  ASS  do 

prowadzenia 

kształcenia  ustawicznego  w  ramach  kwalifikacji:  Z.4.  Świadczenie  usług 

opiekuńczych  osobie  chorej  i  niesamodzielnej  Symbol  cyfrowy  zawodu:  532102  -  Opiekun 

Medyczny  Dodatkowo,  jeśli  przyjąć  tezę  zamawiającego  za  prawdziwą,  że  Studium 

Umiejętności  Społecznych  Fundacji  ASS  prowadzi  kształcenie  ustawiczne  (a  de  facto 

prowadzi tylko i wyłącznie szkolenia - jako placówka szkoleniowa - w obszarach wpisanych 

do  zaświadczenia  z  dnia  16.05.2012  roku),  to  w  obecnym  i  przeszłym  stanie  prawnym 

(obejmującym  okres  od  16.05.2012  roku  do  dziś)  nie  jest  jednostką  uprawnioną  do 

wydawania  certyfikatów  i  świadectw  zawodowych.  Uprawnienia  te  mają  tylko  i  wyłącznie 

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.  

Zdaniem odwołującego kształcenie ustawiczne przygotowujące do egzaminów zawodowych 

mogą prowadzić - tak jak wywodzi zamawiający w notatce służbowej z dnia 2 grudnia 2019 r. 


tylko szkoły publiczne i niepubliczne lub inne jednostki np. instytucje rynku pracy, o których 

mowa  w  artykule  6  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  roku  o  promocji  zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy , prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową. Jednak dla obu 

kwalifikacji zawodowych, czyli:  

Z.08.  Udzielanie  pomocy  i  organizowanie  wsparcia  osobie  niepełnosprawnej  -  zawód 

341201: Asystent osoby niepełnosprawnej;  

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - zawód: 532102 - 

Opiekun Medyczny; 

konieczne  jest  wdrożenie  podstawy  programowej:  700  godzin  -  dla  szkoły  średniej  (szkoła 

dzienna  dwuletnia)  lub  350  godzin  dla  innej  jednostki  np.  i

nstytucji  rynku  pracy,  o  których 

mowa  w  artykule  6  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  roku  o  promocji  zatrudnienia  i 

instytucjach  rynku  pracy  (kształcenie  ustawiczne  stacjonarne  roczne,  2  semestry).  Kursy 

oferowane 

w  opinii  odwołującego  przez  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  ASS 

nie  obejmują  tak  dużej  ilości  godzin,  a  więc  nie  realizują  podstawy  programowej 

uprawniającej  do  przystąpienia  do  egzaminu  zawodowego  w  obu  wymienionych  wyżej 

zawodach.  W  ocenie  odwołującego  z  ustawy  prawo  oświatowe  oraz  z  rozporządzenia 

Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania  wynika  wprost,  że 

zarówno szkoły publiczne i niepubliczne, tak jak i inne jednostki min. instytucje rynku pracy 

(bo  tutaj  z

amawiający  sytuuje  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  ASS)  realizują 

podstawę  programową  opisaną  powyżej  (czyli  700  lub  350  godzin)  i  tylko  przygotowują 

kandydatów  do  egzaminu  zawodowego,  a  same  nie  nadają  kwalifikacji  zawodowych. 

Kwalifikacje  te  nadaje  - 

odpowiednim  świadectwem  lub  certyfikatem  -  tylko  i  wyłącznie 

Okręgowa  Komisja  Egzaminacyjna  po  pomyślnym  zaliczeniu  egzaminu  zawodowego.  Stąd 

zaświadczenia  ujawnione  w  wykazach  osób  zał.  5  oraz  zał.  6  w  ofercie  przystępującego 

(zaświadczenia  wystawione  przez  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  Agencji 

Służby Społecznej dla zawodów opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej), nie 

są  zaświadczeniami  o  posiadaniu  kwalifikacji  zawodowych  w  tych  zawodach,  a  są  jedynie 

potwierdzeniem ukończenia szkolenia w tych obszarach. Zwykle są to szkolenia o wymiarze 

do 100 godzin.  

Reasumując powyższe, a w szczególności:  

brak  upoważnienia  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  Studium  Umiejętności 

Społecznych  Fundacji  ASS  do  przeprowadzenia  egzaminów  w  zakresie  kwalifikacji  -  Z.04. 

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - zawód: 532102 - Opiekun 

Medyczny;  


brak  wymaganej  ustawą  minimalnej  podstawy  programowej  350  godzin  kształcenia  w 

zawodach:  (Symbol  cyfrowy  zawodu:  341201)  Asystent  Osoby  Niepełnosprawnej  (Symbol 

cyfrowy zawodu: 532102) - Opiekun Medyczny;  

brak  odpowiednich  dokumentów  (czyli  świadectw,  czy  certyfikatów  Okręgowych  Komisji 

Egzaminacyjnych) potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób wymienionych w wykazach 

zał. 5 oraz zał. 6 - dla których przystępujący wymienia zaświadczenia wydane przez Studium 

Umiejętności  Społecznych,  jako  dokumenty  potwierdzające  te  kwalifikacje  zawodowe 

przedstawione argumenty należy w ocenie odwołującego uznać za zasadne.  

Kolejnym  elementem  wartym  uwagi 

zdaniem  odwołującego  jest  informacja  o  podstawie 

dysponowania  osobami,  które  będą  pełniły  funkcje  koordynatorów.  Oferta  przystępujacego 

zawiera propozycję zatrudnienia koordynatorów na tzw. kontrakt managerski. Oznacza to w 

ocenie odwołującego  omijanie  zapisów  Kodeksu Pracy  i minimalizację kosztów  wykonawcy 

do  tzw.  samozatrudnienia.  Samozatrudnienie  oznacza  umowę  między  przystępującym,  a 

jednoosobową  działalnością  gospodarczą  koordynatora,  czyli  de  facto  podwykonawstwo 

realizacji  zadania  w  części  dotyczącej  koordynacji  usług.  W  związku  z  powyższym,  jeśli 

koordynatorzy  mają pełnić  rolę podwykonawców,  powinni  przedstawić  do  oferty  dokumenty 

rejestrowe  (CEI

DG)  oraz  inne  stosowne  zaświadczenia,  których  wymagał  dla 

podwykonawców  zamawiający  (zaświadczenie  o  niezaleganiu  ZUS  dla  podwykonawcy, 

zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacie  podatków  z  Urzędu  Skarbowego  oraz  KRK).  W 

ofercie 

przystępującego  nie  ma  tych  dokumentów.  Ponadto  w  formularzu  ofertowym,  w 

punkcie 5 oferent oświadczył, że zamówienie zrealizuje sam.  

Należy  pamiętać,  że  zamawiający,  udzielając  zamówienia  na  usługi  społeczne  i  inne 

szczególne  usługi,  powinien  przestrzegać  zasad  przejrzystości,  obiektywizmu  i 

niedyskryminacji,  a  zatem  przy  konstruowaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia,  kryteriów 

oceny ofert czy klauzul umownych powinien respektować zasady Pzp. Ponadto badanie ofert 

powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  rzetelny  i  dokładny,  tak  aby  możliwym  było 

wyeliminowanie wszelkiego rodzaju błędów i niejasności pojawiające się w badanej ofercie. 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  postępowaniu  MOPS.DZP.322.3.20/2019  czynność  badania  i 

oceny oferty złożonej przez przystępującego nie została przeprowadzona w sposób rzetelny i 

dokładny. Na etapie badania oferty zamawiający winien rozpatrzyć, czy wykonawca, którego 

oferta jest badana nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  zdaniem  odwołującego,  uznanie  oferty  złożonej  przez 

przystępującego. w niniejszym postępowaniu za ważną i podlegającą ocenie - bezpośrednio 

naruszyło zasadę równego traktowania i konkurencyjności, a zaniechanie odrzucenia oferty 

przystępującego  lub  wezwania  go  do  złożenia  wyjaśnień  przez  zamawiającego  stanowi 

poważną wadę postępowania.  


Przechodząc  do  zarzutów  podniesionych  w  pkt  6-8  odwołujący  wskazał,  że  oferta 

złożona  przez  podmiot  Medis24  Sp.  z  o.o.  w  ogóle  nie  zawierała  załącznika  nr  5  do  IWZ, 

czyli „Wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu”. Z tych 

względów należy wskazać, iż wykonawca ten w sposób jednoznaczny nie spełnia warunków. 

Odwołujący wskazał, iż uzupełnienie dokumentów w postaci Wykazu osób, jest niezgodne z 

art. 7 ust. 1 Pzp w zw. art. 36 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE. 

W  związku  z  powyższym  wykonawca  Medis24  Sp.  z  o.o.,  nie  ma  możliwości  uzupełnienia 

„Wykazu  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu”  czego 

skutkiem jest jednoznaczny brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez z

amawiającego i jego oferta powinna zostać odrzucona.  

Następnie odwołujący wyjaśnił, że w ofercie złożonej przez konsorcjum firm Fundacja Wigor 

oraz  Marmed  P.  P. 

również  pojawia  się  problem  przedstawionego  przez  konsorcjum 

z

ałącznika  nr  5  do  IWZ,  bowiem  znalazły  się  w  nim  osoby,  przy  których  nazwiskach  w 

kolumnie  7  „Informacja  o  podstawie  dysponowania  osobą”  wskazano  „umowę  o  pracę”. 

Doty

czy to osób z poz. 26, 27, 28, 29, 32, 31, 22, 34, 21, 20, 19, i 18. Odwołujący wyjaśnił, 

że wyżej wymienione osoby od dnia 1 października 2019 r. są pracownikami Stowarzyszenia 

Opiekuńczego  „Nadzieja”  i  są  w  posiadaniu  świadectw  pracy  wystawionych  przez 

p

oprzedniego  pracodawcę  Marmed  Sp.  z  o.o.,  której  prezesem  zarządu  jest  P.  P.. 

Świadectwa  te  jasno  wskazują,  że  stosunek  pracy  ustał  z  dniem  30  września  2019  r. 

Kolejnych umów o pracę z P. P. (czy to pod nazwą Fundacja Wigor, czy też Marmed P. P.) 

wymienion

e  osoby  nie  podpisywały,  zatem  na  dzień  składania  ofert  nie  pozostawały  w 

stosunku  pracy  z  którymkolwiek  z  podmiotów  reprezentowanych  przez  P.  P.  Tak  więc 

w

ykonawca  ten  nie  miał  żadnych  podstaw  do  posłużenia  się  w/w  osobami  w  wykazie  i 

przedstawienia  danyc

h  tych  osób  dla  potrzeb  spełnienia  warunku,  bowiem  osoby  te  nie 

zadeklarowały  że  będą  kontynuować  lub  zawierać  z  wykonawcą  umowę  o  pracę.  Ponadto 

jak  stwierdził  odwołujący  osoby  te  nie  podpisywały  żadnej  zgody  na  przetwarzanie  ich 

danych  osobowych  przez  konsorcjum  Fundacji  Wigor  oraz  Marmed  P.  P.,  a  zatem  samo 

konsorcjum  nie  wypełniło  obowiązków  informacyjnych  określonych  w  art.  13  lub  14  RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskało w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  należy  również  zwrócić  uwagę  na  „Informację  o  podstawie 

dysponowania  osobą”  w  sposób  szczególny.  Na  wszystkie  wymienione  nazwiska,  czyli  85 

osób, aż 57 z nich pozostaje w stosunku pracy (w kolumnie 7 wpisana „umowa o pracę”) z 

co  najmniej  jednym  konsorcjantem.  Jednak  z  przedstawionego  w  ofercie  przez  Fundację 

Wigor Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS) wynika, że:  

[...] wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:  


a

) ubezpieczenie społeczne *  

b) Fundusz Emerytur Pomostowych *  

c) ubezpieczenie zdrowotne *  

d) Fundusz Pracy *  

e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *  

* niepotrzebne skreślić”  

Zdaniem odwołującego skreślenie składek na Fundusz Pracy oznacza, że wnioskodawca nie 

jest  zobowiązany  do  opłacania  tego  rodzaju  składek,  a  zatem  nie  powstał  obowiązek  ich 

uiszczania, ponieważ przedsiębiorca zatrudnia pracowników wyłącznie na podstawie umowy 

zlecenie.  

Ponadto 

odwołujący wskazał, iż art. 138m Pzp stanowi, że do zamówień na usługi społeczne 

stosuje  się  odpowiednio  także  przepisy  art.  22-22d  oraz  art.  24.  Ustawodawca  nie  zwolnił 

zatem  zamawiającego  z  obowiązku  stosowania  przepisów  Pzp  dotyczących  kwalifikacji 

podmiotowej  wykonawców.  Oferty  wykonawców  niedających rękojmi  należytego  wykonania 

zamówienia  nie  będą  mogły  być  wybrane  jako  najkorzystniejsze.  Zgodnie  z  treścią  art.  22 

ust.  1  Pzp,  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile [warunki] zostały określone 

przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  zaproszeniu  do  potwierdzenia 

zainteresowania. Zamawiający w tym postępowaniu takie warunki określił w Rozdziale 4 ust. 

1 pkt.2 lit c 1 i postawi

ł warunek zdolności technicznej lub zawodowej, zaś Rozporządzenie 

Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług 

opiekuńczych  (Dz.  U.  Nr  189,  poz.  1598  ze  zm.)  w  §3,  ust.  1  stwierdza  możliwość 

dopuszczenia  do  świadczenia  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  osoby  posiadające 

kwalifikacje do wykonywania zawodu.  

W  odniesieniu  do  niepodlegania  wykluczeniu 

odwołujący  wyjaśnił,  że  wykonawcy  biorący 

udział  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia  na  usługi społeczne  podlegają  zasadniczo 

takim  samym  regułom,  jak  w  postępowaniach  prowadzonych  wg.  zasad  ogólnych.  Wobec 

wykonawcy  nie  mogą  się  ziścić  obligatoryjne  przesłanki  wykluczenia  z  postępowania,  o 

jakich  mowa  w  art.  24  ust.  1  Pzp.  Wypełnienie  którejkolwiek  z  tych  przesłanek  powoduje 

wykluczenie wykonawcy, niezależnie od okoliczności, czy zamawiający wskazał te przesłanki 

w  dokumencie postępowania,  czy  też  nie.  Możliwość weryfikowania wykonawcy  pod kątem 

przesłanek  fakultatywnych  na  gruncie  art.  24  ust.  5  Pzp  jest  dopuszczalna,  jeżeli 

zamawiający przewidzi w dokumencie określającym sposób przeprowadzenia postępowania 

jedną, kilka lub wszystkie przesłanki wyrażone w tym przepisie. Aktualność zachowują także 

przepisy  dotyczące  warunków  udziału w  postępowaniu,  tj.  art.  22-22d  Pzp.  Podobnie  jak  w 

postępowaniach  prowadzonych  wg  zasad  ogólnych,  zamawiający  nie  jest  zobowiązany 


określać warunków udziału w postępowaniu, ale jeśli wyraża taką wolę - wymagane jest od 

niego  precyzyjne  określenie  warunków  w  dokumencie  postępowania.  Podobnie  jak  w 

postępowaniach  prowadzonych  wg  zasad  ogólnych  warunki  mogą  dotyczyć  kompetencji, 

sytuacji  i  zdolności  opisanych w  art.  22  ust.  1b Pzp,  na  zasadach określonych w  art.  22b  - 

22d  Pzp.  Przepisy  rozdziału  6  ustawy  Pzp  nie  odwołują  się  do  art.  25  Pzp,  a  zatem  na 

gruncie  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  nie  obowiązują  wprost 

dokumenty z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1126),  dalej  „rozporządzenie  o  dokumentach”. 

Konieczność opisania środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków i braku 

postaw do wykluczenia spoczywa zatem na zamawiającym, z uwzględnieniem art. 22 ust. 1a 

Pzp, który nakazuje stosowanie zasady proporcjonalności nie tylko do określania warunków 

udziału w  postępowaniu,  ale także wymaganych od  wykonawców  środków  dowodowych,  w 

sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności 

wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako 

minimalne  poziomy  zdolności.  Ogólne  odniesienie  do  środków  dowodowych  oznacza,  że 

podmiotem je określającym jest zamawiający. Zamawiający może ocenić, że wystarczające 

dla  po

twierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw  do 

wykluczenia będzie złożenie oświadczenia. Zamawiający może także skorzystać z katalogu 

dokumentów wskazanych w rozporządzeniu do opisania środków dowodowych. Może także 

zaproponować dokumenty inne, nieznane rozporządzeniu pod warunkiem jednak, że wymóg 

ich  żądania  nie  będzie  naruszał  zasad  udzielania  zamówienia.  Oznacza  to,  że  dokumenty 

takie winny, po pierwsze, rzeczywiście potwierdzać, że wykonawca spełnia warunki udziału 

w  postępowaniu  (niepodleganie  wykluczeniu)  i,  po  drugie,  być  powszechnie  dostępne  dla 

wykonawcy.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca 

–  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  J.  z  siedzibą  w Warszawie,  zwany  nadal: 

„przystępującym”.  

W  dniu  31  grudnia  2019  r.  odwołujący  za  pomocą  poczty  elektronicznej  przesłał  do 

sekretariatu  Izby  opinię  prawną  z  dnia  24  grudnia  2019  r.,  która  stanowiła  rozszerzenie 

argumentacji odwołującego w zakresie zarzutu wskazanego w pkt 5 odwołania. 

Na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2020 r. 

zamawiający złożył oryginał odpowiedzi na 

odwołanie wraz z załącznikami, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  sformułowanych  w  odwołaniu  zamawiający  w  pierwszej 

kolejności  odniósł  się  do  kwestii  legitymacji  procesowej  czynnej  odwołującego  tj.  jego 

zdolności do złożenia przedmiotowego odwołania. 


Zamawiający podał szeroką argumentację odnoszącą się do treści przepisów Pzp, dyrektyw, 

orzecznictwa  TSUE  oraz  Izby,  stanowiska  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  a  także 

okoliczność  stosowania  w  postępowaniu  tzw.  procedury  odwróconej  i  wskazał,  że  nie 

możliwe  jest  złożenie  odwołania  na  wybór  najkorzystniejszej  oferty  przez  wykonawcę 

sklasyfikowanego  na  4  pozycji  rankingowej,  z  uwagi  na  to,  że  oferty  korzystniejsze  nie 

zostały ostatecznie (i może w ogóle do tego nie dojść) zweryfikowane przez zamawiającego 

na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i 

braku  podstaw  do  wykluczenia. 

W  ocenie  zamawiającego  stawiane  przez  odwołującego 

zarzuty  wobec  czynności  zamawiającego,  w  tym  m.in.  zaniechania  wykluczenia  z 

postępowania  z  powodu  niespełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących 

oceny  ofert  konkurentów  wysuwane  są  więc  kompletnie  „w  ciemno”,  bez  weryfikacji  przez 

z

amawiającego  (poprzez  żądanie  przedłożenia  szczegółowych  dokumentów,  które  będą 

ostatecznie  udowadniać/potwierdzać  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu).  Tym 

samym,  w  ocenie  z

amawiającego,  biorąc  pod  uwagę  daleką  pozycję  rankingową 

o

dwołującego się oraz przyjętą przez zamawiającego tzw. procedurę odwróconą polegającą 

wyłącznie  na  badaniu  oferty  najkorzystniejszej,  nie  może  być  mowy  o  uznaniu  interesu 

o

dwołującego  się  w  złożeniu  odwołania.  Co  więcej  zamawiający  zauważył,  że  w  treści 

odwołania odwołujący nawet w jednym zadaniu nie pokusił się o wykazanie tego interesu, co 

jednoznacznie potwierdza tezę o jego braku. 

Tym samym odwołujący wniósł o oddalenie odwołania w całości z uwagi na brak legitymacji 

procesowej  czynnej 

odwołującego,  który  nie  wykazał  interesu  prawnego  w  uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia. 

Odnosząc  się  do  pierwszego  z  merytorycznych  zarzutów  stawianych  przez 

o

dwołującego,  tj.  nieodrzucenia  oferty  przystępującego  z  uwagi  na  fakt,  że  zawiera  ona 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  zamawiający  w  pierwszej 

kolejności powołał się na treść rozdziału 11 pkt 7 i 8 IWZ. W związku z powyższym wskazał, 

że  decyzja  o  zastosowaniu  procedury  przewidzianej  w  rozdziale  11  pkt  7  IWZ  pozostaje  w 

wyłącznej gestii zamawiającego. W tym miejscu wyjaśnił, że przedmiotowe postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  było  prowadzone  na  zasadach  i  w  trybie  Rozdziału  6 

Działu  III  Pzp  tj.  w  odrębnym  i  swoistym  trybie  określonym  przez  ustawodawcę  jako 

„Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”. Ustawodawca ukonstytuował w 

tym  rozdziale  nowy,  łagodniejszy  reżim  udzielania  zamówień  publicznych  na  usługi 

społeczne  i  inne  szczególne  usługi.  Celem  wprowadzenia  przepisów  związanych  w  tzw. 

aspektami  społecznymi  w  systemie  zamówień  publicznych  nie  jest  maksymalizacja  efektu 

ekonomicznego,  lecz  uwzględnianie  problemów  społecznych,  również  kosztem  większych 

wydatków.  Zamówienia  na  usługi  społeczne  stanowią  więc  nową  odrębną  kategorię 


zamówień  publicznych,  co  do  których  znajdą  zastosowanie  odrębne  przepisy.  Wśród 

kluczowych  odrębności  tego  postępowania  leży  zasada  sformułowana  w  art.  138k  Pzp, 

zgodnie  z  którą  zamawiający  określa  sposób  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  na  usługi  społeczne  z  uwzględnieniem  obowiązkowych  elementów 

postępowania  określonych  w  niniejszym  rozdziale  oraz  zasad  równego  traktowania  i 

konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i art. 18. Przepis art. 

93  stosuje  się  odpowiednio.  Zgodnie  z  cytowaną  normą  wedle  opinii  zamawiającego,  to 

za

mawiający 

sam 

określa 

zasady 

przeprowadzenia 

postępowania 

wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  jak  najlepiej  dostosowując  je  do  specyfiki  zlecanego  przez  siebie 

zamówienia.  Zamawiający  ma  tym  kontekście  dość  dużą  swobodę  w  organizowaniu  zasad 

rządzących  postępowaniem,  a  zobowiązany  jest  jedynie  do  bezwzględnego  stosowania 

przepisów działu I rozdziału 2a, działu Il rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI oraz 

odpowiedniego stosowania przepisów art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-35. 

Jak  wynika  z  wyżej  przywołanych  reguł  rządzących  postępowaniami  na  usługi  społeczne, 

z

amawiający wyjaśnił, że nie był zobowiązany do stosowana norm sformułowanych w art. 89 

i art. 90 Pzp 

tj. do badania rażąco niskiej ceny. Zestawiając ten fakt z treścią art. 180 ust. 1 

Pzp 

w  brzmieniu:  „odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy”  z  całą 

stanowczością  wskazał,  że  obowiązek  badania  rażąco  niskiej  ceny  w  postępowaniach  na 

usługi  społeczne  nie  jest  obowiązkiem  ustawowym,  tj.  takim,  do  którego  zamawiający  był 

zobowiązany na podstawie ustawy a tym samym nie może on stanowić skutecznego zarzutu 

w ramach środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. Już sam ten fakt skutkuje 

w  ocenie  odwołującego,  bezpośrednią  koniecznością  oddalenia  odwołania  w  tej  części 

poprzez uznanie jego odwołania za niezgodne z treścią art. 180 Pzp. 

Na marginesie 

zamawiający wskazał, że chociaż w treści SIWZ zastrzegł sobie uprawnienie 

do  badania  oferty  pod  kątem  rażąco  niskiej  ceny,  to  jednak  wskazał  wprost,  że  będzie  to 

czynił  wyłącznie  w  sytuacji  gdy:  „zaoferowana  cena  lub  jej  istotne  części  składowe  wydają 

się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów”.  Ocena,  czy  cena  lub  jej 

części  składowe  zostały  uzależnione  wyłącznie  od  decyzji  zamawiającego,  który  w  treści 

specyfikacji  zastrzegł  sobie  takie  uprawnienie  a  nie  nałożył  na  siebie  taki  obowiązek.  Fakt 

podobnego zastrzeżenia w IWZ nie jest jednak równoznaczny z obowiązkiem ustawowym a 

tym samym nie może stanowić przedmiotu oceny przez Krajową Izbę Odwoławczą. 


Odnosząc  się  do  powyższego  zamawiający  wskazał,  że  w  toku  badania  i  oceny  oferty 

najkorzystniejszej  złożonej  przez  przystępującego  w  Części  1  —  Usługi  opiekuńcze  rejon 

DOPS nr 1, nie podjął decyzji o zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale 11 pkt 7 IWZ, z 

uwagi  na  brak  wątpliwości  co  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  za  cenę  wskazaną  w 

ofercie. Dodatkowo 

wyjaśnił, że poza obowiązkiem ustawowym, zamawiający badając cenę 

oferty 

przystępujacego przeanalizował jej wysokość pod względem przepisów art. 90 ust. 1a 

pkt. 1 Pzp

, do których stosowania zamawiający na podstawie przepisów Działu III Rozdział 6 

Pzp nie jest zobowiązany. Mając na względzie, iż cena zawarta w ofercie nie jest niższa o co 

najmniej 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert w Części 1 zamówienia — Usługi opiekuńcze Rejon DOPS nr 1, zamawiający nie podjął 

decyzji  o  zastosowaniu  procedury  przewidzianej  w 

rozdziału  11  pkt  7  IWZ.  Ponadto, 

z

amawiający  wyjaśnił,  że  swoją  decyzję  oparł  również  na  zestawieniu  cen  zaoferowanych 

przez 

przystępującego  z  cenami  usług  opiekuńczych  realizowanych  przez  wykonawców 

związanych  z  zamawiającym  umowami  zawartymi  w  latach  2018  —  2019.  I  tak,  wyniku 

rozstrzygniętych wcześniej postępowań wykonawcy realizowali usługi opiekuńcze za cenę: 

Rejon DOPS1: 

Styczeń-wrzesień 2019 r.: Marmed Sp. z o.o. — 20,76 zł/godzina; (umowa z 2018); 

Październik  —  grudzień  2019  r.:  Stowarzyszenie  Opiekuńcze  Nadzieja  —  24,97 

zł/godzina;  

Rejon DOPS2: 

Styczeń-wrzesień 2019: Marmed Sp. z o.o. — 20,76 zł/godzina; 

Październik  2019  r.:  Libera  S.C.  —  23,40  zł/godzina;  5)  Listopad  2019  r.:  Libera 

S.C

— 25,40 zł/godzina; 

Rejon DOPS 3: 

Styczeń-listopad 2019 r.: Gwarant-T. sp. j. — 24,00 zł/godzina; 

Grudzień  2019  r.: Gwarant-T.  sp.  j.  (umowa na podstawie postepowania  z  2019)  — 

26,50 zł/godzina. 

Jak 

wyjaśnił  zamawiający  wyraźnie  wynika  z  powyższego  zestawienia,  cena  zaoferowana 

przez 

przystępującego, nie tylko nie odbiega w stopniu rażącym od cen oferowanych na tym 

samym  rynku  przez  pozostałych,  potencjalnych  wykonawców  ale  wręcz  idealnie  wpisywała 

się w  przedstawiony  powyżej  zakres.  Z tych przyczyn również  nie mogło być  więc mowy  o 

przystąpieniu  przez  zamawiającego  do  procedury  badania  rażąco  niskiej  ceny,  skoro  z 

żadnej  mierze  nie  odbiegają  one  od  cen  oferowanych  na  wolnym  rynku.  Abstrahując  od 

powyższego, działając z daleko posuniętej ostrożności procesowej, zamawiający dodał, że w 

wyniku  nowelizacji  z  22.06.2016 

r.  ustawodawca  wskazał  na  obowiązek  badania  oferty  w 

przypadku,  gdy  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe  wydają  się 


rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych przepisów.  Zamawiający  stwierdził,  że 

b

ędzie  truizmem  —  wobec  bogatego  piśmiennictwa  w  tym  zakresie  —  stwierdzenie,  iż 

ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „rażąco niska cena”. Zgodnie z definicja wypracowaną 

przez  judykaturę:  „Ocena  rażąco  niskich  ofert  stanowi  wyzwanie  dla  instytucji 

zamawiających, ponieważ nie istnieje proste podejście, które można zastosować w celu ich 

identyfikacji.  Termin  «rażąco  niska  oferta»  odnosi  się  do  sytuacji,  w  której  cena  oferowana 

przez  wykonawcę  budzi  wątpliwości  co  do  tego,  czy  oferta  jest  zrównoważona  pod 

względem gospodarczym i czy może zostać zrealizowana w należyty sposób”. Przyjmuje się 

za orzecznictwem europejskim, orzec

znictwem sądów okręgowych, KIO oraz doktryną, że za 

cenę  rażąco  niską  uważana  jest  cena  nierealistyczna,  niewiarygodna  w  porównaniu  z 

cenami  rynkowymi  podobnych  zamówień  i  innych  ofert.  Wynika  z  tego,  że  o  cenie  rażąco 

niskiej  można  mówić,  gdy  jest  oczywiste,  że  przy  zachowaniu  reguł  rynkowych  wykonanie 

umowy  przez  wykonawcę  za  podaną  cenę  byłoby  nieopłacalne,  albo  gdy  cena  w  stosunku 

do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, w szczególności gdy 

różnica  ta  nie  będzie  możliwa  do  uzasadnienia  obiektywnymi  względami  pozwalającymi 

wykonawcy  zrealizować  to  zamówienie  bez  strat  i  dodatkowego  finansowania  wykonania 

zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne. 

W ocenie zamawiającego w opisywanym stanie faktycznym brak było więc przesłanek, które 

uzasadniałby  przystąpienie  do  procedury  badania  rażąco  niskiej  ceny.  Zamawiający  stanął 

na stanowisku, że cena zaoferowana przez przystępującego nie tylko nie odbiega w stopniu 

rażącym  od  cen  oferowanych  przez  pozostałych  wykonawców,  którzy  złożyli  ofertę,  ale 

również idealnie wpisuje się w aktualnie obowiązujące na wolnym rynku standardy cenowe 

za świadczenie jednej godziny usług opiekuńczych. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  zaniechania  wykluczenia 

przystępujacego  z  powodu 

niespełnienia  przez  niego  warunku  zdolności  technicznej  tj.  braku  posiadania 

wykwalifikowanego personelu, tj. dysponowania co najmniej 53 osobami pełniących funkcję 

opiekunów, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zarzutu, iż 

Studium  Umiejętności  Społecznych,  które  jest  wewnętrzną  jednostką  szkoleniową 

Wykonawcy  nie  ma  uprawnień  do  nadawania  kwalifikacji  wykonywania  zawodu  opiekuna 

medycznego, czy asystenta osoby niepełnosprawnej  zamawiający wskazał, że nie znajdują 

one uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  w  przypadku  „procedury  odwróconej”  do  oferty  lub  wniosku  o 

dopuszczenie do  udziału w  postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na  dzień  składania 


ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

i  istotnych warunków  zamówienia oraz  wskazane tak  dokumenty  potwierdzające  spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu. Informacje tam zawarte stanowią wstępne potwierdzenie, 

że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu. 

Oświadczenia  są  składane  wraz  z  ofertą,  podlegają  ocenie  dopiero  na  zakończenie  oceny 

ofert  i  to  wyłącznie  w  odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza.  Zatem  w  tej  szczególnej  procedurze  zamawiający  uznał,  że  nie  miał 

żadnych  możliwości  prawnych,  aby  weryfikować  dokumentację  instytucji  szkoleniowej. 

Wynika  to  również  z  faktu,  że  w  żadnym  miejscu  w  IWZ  nie  zastrzegał  sobie  możliwości 

badania  powyższych  okoliczności.  Taka  czynność  wykraczałaby  poza  obowiązki  i  prawa 

z

amawiającego określone w IWZ, a tym samym naruszałoby przepisy Pzp.  

Pomimo  powyższego,  w  związku z  przedstawionymi  przez  lidera konsorcjum  odwołującego 

zarzutami  w  stosunku  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  przystępujacego 

z

amawiający wyjaśnił, że podjął decyzję polegającą na unieważnieniu wyniku postępowania i 

powtórzeniu  czynność  oceny  i  badania  ofert.  Jak  ustalono,  Studium  Umiejętności 

Społecznych jest instytucją szkoleniową (niepubliczna placówką szkoleniową) upoważnioną 

do  przeprowadzania  egzaminów  w  zakresie  kwalifikacji  do  określonych  zawodów  i 

wydawania  w  tym  zakresie  zaświadczeń.  Stanowi  o  tym  w  ocenie  zamawiającego  art.  20 

ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  w 

którym  jest  mowa,  że  instytucja  szkoleniowa  oferująca  szkolenia  dla  bezrobotnych  i 

poszukujących  pracy  może  uzyskać  zlecenie  finansowane  ze  środków  publicznych  na 

prowadzenie  tych  szkoleń  po  wpisie  do  rejestru  instytucji  szkoleniowych  prowadzonego 

przez  wojewódzki  urząd  pracy  właściwy  ze  względu  na  siedzibę  instytucji  szkoleniowej. 

Natomiast  Prawo  oświatowe  w  art.  117  określa,  w  jakich  instytucjach  jest  organizowane  i 

prowadzone  kształcenie  ustawiczne.  Są  to  publiczne  i  niepubliczne  szkoły  dla  dorosłych, 

branżowych  szkołach  Il  stopnia  i  szkołach  policealnych;  formy  pozaszkolne  realizowane 

przez  publiczne  i  niepubliczne  placówki  kształcenia  ustawicznego  i  centra  kształcenia 

zawodowego  oraz  publiczne  i  niepubliczne  szkoły  prowadzące  kształcenie  zawodowe; 

instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową. W 

art.  6  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy 

wymienione  są  następujące  podmioty:  publiczne  służby  zatrudnienia;  Ochotnicze  Hufce 

Pracy; agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe (...).  

Zamawiający ustalił, że przystępujący jest wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

(RIS),  data  wpisu:  15-092009  pod  nr  2.14/00302/2009  ze  statusem  Aktywny,  natomiast 

Fundacja  ASS  jest  wpisany  do  Rejestru  Instytucji  Szkoleniowych  (RIS),  data  wpisu  06-09-


2012  pod  nr  2.14/00266/2012  ze  statusem  Aktywny.  Zatem  wbrew  twierdzeniom 

o

dwołującego  przystępujący  będąc  również  instytucją  szkoleniową,  wpisaną  do  rejestru 

instytucji szkoleniowych, może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne w oparciu o 

podstawę  programową  kształcenia  w  zawodzie  szkolnictwa  branżowego  określoną  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  46  ust.  1  ustawy  Prawo  oświatowe,  ponieważ  jest 

podmiotem  prowadzącym  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy,  o  którym  mowa  w  art.  117  ust.  2 

ustawy - 

Prawo oświatowe. 

Dodatkowo 

zamawiający  wyjaśnił,  że  przystępujący  w  dniu  28  listopada  2019  r.  w 

odpowiedzi  na  pismo  dotyczące  unieważnienia  czynności  oraz  przesłanych  pism 

odwołującego,  samodzielnie  przesłał  oświadczenie,  w  którym  zaprzeczył  stawianym 

zarzutom dotyczącym braku uprawnień do przeprowadzania egzaminów zawodowych przez 

Studium  Umiejętności  Społecznych,  którego  organem  prowadzącym  jest  Fundacja  ASS  K.. 

Przystępujący  na  potwierdzenie  powyższego  w  załączeniu  do  oświadczenia  przesłał  kopię 

dokumentów  potwierdzających,  że  Studium  Umiejętności  Społecznych  ma  stosowne 

uprawnienia,  w  tym  w  szczególności  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych Gminy Płock oraz upoważnienie Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

Ustosunkowując  się  do  zarzutu,  iż  propozycja  przystępującego  zatrudnienia 

koordynatorów  w  ramach  kontraktu  menadżerskiego  jest  de  facto  ominięciem  przepisów 

kodeksu  pracy  i  w  rzeczywistości  zmierza  do  realizacji  zadania  w  oparciu  o 

podwykonawstwo, 

zamawiający  wskazał,  że  nie  znajduje  ona  żadnego  umocowania  w 

powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  kontrakt 

menadżerski  jest  nienazwaną  umową  cywilnoprawną,  swym  charakterem  przypominającą 

często  umowę  zlecenia.  Umowa  tego  rodzaju,  zawarta  z  osobą  fizyczną,  nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, daje zatrudnionemu znacznie więcej swobody i samodzielności w 

wykonywaniu  zadań,  co  jest  niezwykle  istotne  w  czynnościach  wykonywanych  przez 

koordynatorów  usług  opiekuńczych.  Wbrew  twierdzeniom  odwołującego,  zatrudnienie 

koordynatorów  na  podstawie  kontraktu  menadżerskiego  nie  stanowi  jednoosobowej 

działalności  gospodarczej  koordynatora,  co  potwierdza  Centralna  Ewidencja  i  Informacja  o 

Działalności  Gospodarczej,  w  której  wykazie  nie  znajdują  się  osoby  wskazane  przez 

przystępującego, mające pełnić tą rolę. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  także  przystępujący  złożył  swoje  pismo  procesowe  wraz  załącznikami,  w 

którym wniósł o oddalenie odwołania.  

W zakresie zarzutów podniesionych w pkt 1-4 odwołania, przystępujący wyjaśnił, że 

w  zakresie  postępowań  na  udzielenie  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne 


usługi  w  Pzp  nie  została  przewidziana  procedura  wzywania  wykonawców  do  uzupełnienia 

brakujących dokumentów czy składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z 

treścią  art.  138k  Pzp  zamawiający  może  przewidzieć  powyższą  regulację  w  dokumentacji 

p

ostępowania. Zamawiający w rozdziale 11 pkt 7 IWZ wskazał, że: „Jeżeli zaoferowana cena 

lub  jej  istotne  części  składowe  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych  przepisów,  Zamawiający  zwróci  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny”. 

Przystępujący wskazał, że przedstawiona przez niego cena brutto oferty oraz pozostałe ceny 

cząstkowe  zostały  skalkulowane  z  należytą  starannością  i  nie  są  oderwane  od  realiów 

rynkowych. Ponadto, ceny jednostkowe brutto za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych 

za poszczególne lata realizacji umowy zostały ustalone przy uwzględnieniu zmiany wartości 

minimalnego wy

nagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia brutto 

w  kolejnych  latach  realizacji  umowy,  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie  zysku  przez 

p

rzystępującego.  W  związku  z  powyższym,  nie  było  podstaw  do  powzięcia  przez 

z

amawiającego  wątpliwości  dotyczących  wyliczenia  ceny  brutto  oferty  i  skorzystania  przez 

niego z instytucji wezwania do złożenia wyjaśnień wyliczenia ceny na podstawie rozdziału 11 

pkt  7  IWZ.  Przystępujący  podkreślił  przy  tym,  że  w  zarzutach  i  wnioskach  odwołania  nie 

zostało  podniesione  przez  odwołującego,  iż  zamawiający  powinien  przede  wszystkim 

wezwać  przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  wyliczenia  ceny  jego  oferty, 

ponadto  o

dwołujący  nie wskazał,  iż  odwołanie zostało wniesione na  zaniechanie wezwania 

p

rzystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty. 

Ponadto p

rzystępujący podkreślił, że odwołujący w treści odwołania wskazał, iż ceny stawek 

godzinowych wskazanych w ofercie p

rzystępującego zostały określone w sposób niezgodny 

z  postanowieniami  IWZ  oraz  wskaz

ujący,  iż  cena  całkowita  oferty  brutto  jest  rażąco  niska. 

Przystępujący  podkreślił,  że  odwołujący  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  o 

niemal  identycznym  zakresie  również  wielokrotnie  ofertował  ceny  stawek  godzinowych 

wynagrodzenia o wartości  dużo niższej  niż  przystępujący  w  przedmiotowym  postępowaniu, 

co  nie  wywoływało  wątpliwości  zamawiających.  Dla  przykładu  przystępujący  przekazał 

Informacje z otwarcia ofert oraz Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. „Świadczenie 

usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania  klientów  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  w  Katowicach  -  rejon  1”  (nr:  DO.3701.1.30.2018)  prowadzonego  przez  MOPS 

Katowice,  w  którym  odwołujący  zaoferował  stawkę godzinową  wynagrodzenia  w  wysokości 

18  zł  brutto.  Termin  realizacji  ww.  zamówienia  przypada  na  okres  od  01.01.2019  r.  do 

30.06.2020 r., w związku z czym przy ustalaniu cen w  ww. postępowaniu również należało 


uwzględnić  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia.  Podobnie  w  postępowaniu  pn.: 

„Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania  klientów 

Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  rejon  2”  (nr:  DO.3701.1.31.2018) 

prowadzonego  również  przez  MOPS  Katowice,  gdzie  stawka  godzinowa  za  cały  okres 

realizacji  wynosiła  20,48  PLN,  natomiast  termin  realizacji  również  przypadał  na  okres  od 

01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. 

Przystępujący podkreślił, że w przedmiotowym postępowaniu 

z

aoferował  stawki  godzinowe  o  dużo  wyższej  wartości,  a  pomimo  tego,  odwołujący  i  tak 

zarzucił przystępującemu zaoferowanie rażąco niskiej ceny. Mając na uwadze chociażby już 

tylko  ww.  okoliczności,  nie  ulega  wątpliwości,  że  argumentacja  odwołującego  jest 

bezpodstawna, a c

ena w ofercie Przystępującego nie nosi znamion rażąco niskiej. 

Dalej  przystępujący  wyjaśnił,  że  postawione  przez  odwołującego  zarzuty  są  zbyt  daleko 

idące. Odwołujący wnosi bowiem o bezpośrednie odrzucenie oferty odwołującego z powodu 

rzekomego  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny  oraz  nieuwzględnienia  wszystkich  elementów 

wymaganych w postanowieniach IWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 

4  Pzp,  podczas  gdy  argumentacja  została  oparta  o  jedynie  własne  domniemania,  a 

z

amawiający nie dokonał uprzedniego wezwania o złożenie wyjaśnień wyliczenia ceny oferty 

przez  p

rzystępującego.  Jednocześnie  należy  ponownie  podkreślić,  że  odwołujący  nie 

postawił zarzutu konieczności uprzedniego wezwania przystępującego o złożenie wyjaśnień 

wyliczenia  ceny  oferty.  W  związku  z  powyższym  należy  uznać,  że  odwołujący  nie  ma 

interesu  we  wniesieniu  odwołania  ponieważ  w  postępowaniu  nie  doszło  do  ewentualnego 

uprzedniego  przeprowadzenia  czynności  wezwania  o  wyjaśnienia  ceny  oferty  przez 

p

rzystępującego,  przez  co  nie  zaktualizowała  się  podstawa  do  odrzucenia  oferty 

p

rzystępującego. Zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które 

nie były zawarte w odwołaniu. Wobec powyższego, odwołanie jest całkowicie niezasadne. 

Ponadto,  podstawa  wyjaśniania  wyliczenia  ceny  oferty  wykonawców  sformułowana  w 

rozdziale  11  pkt  7  IWZ 

była  bardzo  zawężona,  i  nie  może  być  utożsamiana  z  podstawą 

wzywania o wyjaśnienia na podstawie art. 90 Pzp. Ponieważ zakres uprawnień do badania 

ceny w okolicznościach  sprawy jest węższy, niż  w przypadku postępowania prowadzonego 

na  zasadach  ogólnych,  badanie  to  od  podstaw  powinno  zostać  przeprowadzone  przez 

z

amawiającego,  a  nie  na  etapie  postępowania  odwoławczego  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą.  

Przystępujący wskazał, że skoro zamawiający nie podjął wątpliwości co do wyliczenia ceny 

na  etapie  badania  i  oceny  ofert,  w  związku  z  czym  nie  wystosował  wezwania  do  złożenia 

wyjaśnień  w  tym  zakresie,  to  nie  ma  podstaw  aby  kwestia  ta  po  raz  pierwszy  była 

rozpatrywana dopiero na etapie postępowania odwoławczego. Stąd też przystępujący stanął 

na  stanowisku,  że  kwestia  odrzucenia  jego  oferty  z  powodu  rzekomego  wystąpienia  jej 


rażąco niskiej ceny powinna być rozpatrywania przez Krajową Izbę Odwoławczą dopiero  w 

przypadku  uprzedniego  wezwania  p

rzystępującego  o  wyjaśnienia  wyliczenia  ceny  oferty  i 

przeprowadzenia badania w tym zakresie (przy czym  p

rzystępujący ponownie wskazuje, że 

cena  jego  oferty  nie  jest  rażąco  niska,  jak  również  nie  może  powodować  powstania 

wątpliwości w tym zakresie). 

Odnosząc się do  przedstawionych w  treści  odwołania kalkulacji  świadczących o rzekomym 

wystąpieniu  w  ofercie  przystępującego  rażąco  niskiej  ceny  i  nieuwzględnieniu  wszystkich 

wymaganych  elementów  tej  ceny  przystępujący  wskazał,  że  w  praktyce  powszechne  jest 

występowanie różnic w cenach ofert w stosunku do szacunków. W związku z tym, sam fakt 

różnicy  od  szacunkowej  wartości  zamówienia  nie  może  stanowić  podstawy  do  uznania,  że 

cena p

rzystępującego jest ceną rażąco niską. 

Niezależnie od powyższego, w opinii przystępującego zaoferowana cena nie powinna budzić 

wątpliwości  zamawiającego.  W  utrwalonej  linii  orzeczniczej  KIO  mianem  „rażąco  niskiej 

ceny

”  określa  się  bowiem  cenę  niewiarygodną,  nierealistyczną  w  porównaniu  do  cen 

rynkowych  dla  danej  usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlanej.  Przystępujący  stwierdził,  że  w 

przedmiotowej sprawie, omawianej ceny w żadnym razie nie można uznać za rażąco niską. 

Zaoferowane  ceny  są  cenami  realnymi,  zapewniającymi  wykonanie  zamówienia  na 

najwyższym  możliwym  poziomie,  a  jednocześnie  gwarantującymi  przystępującemu  zysk,  a 

tymczasem  za  cenę  rażąco  niską  uznać  można  jedynie  ceną  nierealistyczną,  poniżej 

rzeczywistych k

osztów wykonania. 

Mając na uwadze powyższe, w ocenie przystępującego nie ulega wątpliwości, że cena jego 

oferty nie nosi znamion rażąco niskiej. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  wskazany  w  pkt  5  odwołania  przystępujący  w  pierwszej 

kolejności  zwrócił  uwagę  na  treść  warunku  podanego  w  rozdziale  4  pkt  2)  lit.  c)  IWZ  oraz 

zwrócił uwagę na treść rozdziału 2 pkt 8 ppkt. 2 lit. a IWZ. 

Dalej  wyjaśnił,  że  na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu 

przedstawił 13 osób, które posiadają dokument potwierdzający ukończenie kwalifikacyjnego 

kursu  zawodowego  w  wymaganym  przez  z

amawiającego  zawodzie,  wystawiony  przez 

Studium Umiejętności Społecznych Fundacji Agencji Służby Społecznej. 

Stanowczego 

podkreślił,  że  odwołujący  błędnie  twierdzi,  iż  Studium  Umiejętności 

S

połecznych  Fundacji  Agencji  Służby  Społecznej  nie  ma  uprawnień  wystawiania 

dokumentów  wymaganych  przez  zamawiającego  w  przywołanym  warunku  udziału  w 

postępowaniu,  ponieważ  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  Agencji  Społecznej 

jest  podmiotem  uprawnio

nym  do  wystawiania  dokumentów  potwierdzających  ukończenie 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 


Przystępujący  wskazał,  że  w  przepisach  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie 

oświaty, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  z  dnia  19  marca  2019  r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego  w  formach 

pozaszkolnych  wskazano  jakie  podmioty  są  uprawnione  do  organizacji  oraz 

pr

zeprowadzania  egzaminów  praktycznych  i  teoretycznych  w  zakresie  kwalifikacyjnych 

kursów  zawodowych.  Podmiot  chcący  przeprowadzać  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe  w 

pierwszej  kolejności  zgłasza  placówkę  szkoleniową  do  wydziału  oświaty  we  właściwym 

samorządzie  gminy.  W  treści  zgłoszenia  należy  podać  jednostkę  upoważnioną  do 

przeprowadzania  kursów  i  szkoleń,  kadrę,  lokal  oraz  podstawę  programową  zatwierdzoną 

przez  Ministra  Edukacji  Narodowej.  Następnie  należy  dokonać  zgłoszenia  jednostki 

szkoleniowej  do  wojewódzkiego  Rejestru  Instytucji  Szkoleniowych  lub  Ewidencji 

Niepublicznych  Szkół  i  Placówek  Oświatowo-Wychowawczych  odpowiedniego  Wydziału 

Edukacji.  W  dalszej  kolejności  jednostka  szkoleniowa  zgłasza  organizację  kwalifikacyjnego 

kursu  zawodowego  do  odpowiedniej  O

kręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  (przy  zgłoszeniu 

należy wskazać kwalifikacje w zakresie jakiego zawodu będą prowadzone kursy i egzaminy). 

Wówczas,  na  podstawie  wskazanej  w  zgłoszeniu  podstawy  programowej,  zgłoszona 

jednostka  jest  uprawniona  do  organizacji 

zawodowych  egzaminów  teoretycznych  i 

praktycznych,  na  podstawie  których  osoba  odbywająca  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy 

uzyskuje  zaświadczenie  o  jego  ukończeniu  i  nabyciu  kwalifikacji  odpowiednich  dla  danego 

zawodu. Egzaminy są przeprowadzane przez komisję podlegającą zgłoszeniu do Okręgowej 

Komisji  Egzaminacyjnej.  W  ciągu  5  lat  od  uzyskania  kwalifikacji  zawodowych  osoba,  która 

uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego może potwierdzić 

takie  kwalifikacje  przystępując  do  egzaminu  przed  Okręgową  Komisją  Egzaminacyjną. 

Egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  dzieli  się  na  część  teoretyczną  i  praktyczną.  Część 

teoretyczną  przeprowadza  z  mocy  ustawy  sam  organizator  kwalifikacyjnego  kursu 

zawodowego.  Część  praktyczną  natomiast  organizator  kursu  może  przeprowadzić  po 

uzyskaniu  pozwolenia  od  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  lub  jeżeli  egzamin  zostanie 

zorganizowany przy współpracy z podmiotem, który takie pozwolenie uprzednio uzyskał. 

Przystępujący  wskazał,  że  wbrew  twierdzeniom  odwołującego,  Fundacja  Agencji  Służby 

Społecznej  Studium  Umiejętności  Społecznych  jest  instytucją  szkoleniową  wpisaną  do 

Rejestru Instytucji  Szkoleniowych  od  2012  r.  pod  numerem  ewidencyjnym  214/00266/2012. 

Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  Agencji  Służby  Społecznej  jest  jednostką 

wewnętrzną  Fundacji  Agencji  Służby  Społecznej  (jak  wynika  m.in.  z  zaświadczenia 

Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury z up. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2012 

r.).  Ponadto  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  Agencji  Służby  Społecznej  jest 


także jednostką wpisaną do prowadzonej przez Gminę Płock ewidencji niepublicznych szkół i 

placówek  oświatowo  -  wychowawczych  pod  nr  45  -  jak  wynika  z  zaświadczenia  z  dnia  16 

maja  2012  r.  Zakres  działalności  szkoleniowej  obejmuje  szkolenia  w  następujących 

zawodach: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, medyczna opiekunka dziecięca i inne 

z  zakresu  pomocy  społecznej.  Studium  jest  ponadto  podmiotem  uprawnionym  do 

przeprowadzania  części  praktycznej  egzaminu  zawodowego  w  zawodzie  opiekun  osoby 

niepełnosprawnej w zakresie kwalifikacji Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 

niepełnosprawnej. 

Następnie przystępujący wskazał, że zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. 

— (Prawo oświatowe t. j. 2019.0.1148): 

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 

publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych  w  zakresie  zawodów,  w  których  kształcą,  oraz  w  zakresie  innych  zawodów 

przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

publiczne  i  niepubliczne  placówki  kształcenia  ustawicznego  i  centra  kształcenia 

zawodowego;  

3)  instytucje  rynku  pracy,  o  których  mowa  w  art.  6  instytucje  rynku  pracy  ustawy  z 

dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudn

ienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  prowadzące 

działalność edukacyjnoszkoleniową; 

podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 prowadzenie 

działalności  oświatowej  ust.  2,  posiadające  akredytację,  o  której  mowa  w  art.  118 

postępowanie o przyznanie akredytacji do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych

”. 

Z  kolei  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy „instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie 

są: 

1) publiczne służby zatrudnienia;  

2) Ochotnicze Hufce Pracy;  

3) agencje zatrudnienia; 

4) instytucje szkoleniowe; 

instytucje dialogu społecznego; 

6) instytucje partnerstwa lokalnego

”. 

W  ocenie  przystępującego  jak  wynika  z  przedstawionych  dokumentów,  Fundacja  Agencji 

Służby Społecznej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 

a  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  Agencji  Służby  Publicznej  jest  jednostką 

organizacyjną Fundacji Agencji Służby Społecznej, a więc jest podmiotem o którym mowa w 


art.  117  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  oświatowe  uprawnionym  do  przeprowadzania 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

Ponadto zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe: 

„Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 

publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach Il stopnia i 

szkołach policealnych; 

formach  pozaszkolnych  realizowanych  przez  publiczne  i  niepubliczne  placówki 

kształcenia  ustawicznego  i  centra  kształcenia  zawodowego  oraz  publiczne  i  niepubliczne 

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4". 

Ponadto  jak  wynika  z  przywołanego  zaświadczenia  z  dnia  16  maja  2012  r.,  Studium 

Umiejętności  Społecznych  Fundacji  Agencji  Służby  Społecznej  jest  również  placówką 

niepubliczną:  placówką  szkoleniową,  a  więc  niepubliczną  szkołą  prowadzącą  szkolenie 

zawodowe o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2, a tym samym podmiotem uprawnionym do 

przeprowadzania kwalifikacyjnego kursu zawodowego o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2 

ustawy prawo oświatowe. 

Wobec  powyższego  w  ocenie  przystępującego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  wykazał  on 

spełnianie  przytoczonego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  ponieważ  wszystkie  osoby 

wymienione  w  wykazie  nr  5  posiadają  wymagane  przez  zamawiającego  doświadczenie.  Z 

kolei  wszystkie  osoby  wskazane  w  w

ykazie  nr  6  posiadają  doświadczenie  potwierdzające 

spełnianie  przez  wykonawcę  kryterium  Il  „zastępowalność  personelu”  dlatego  też 

argumentacja o

dwołującego, iż przystępującemu przyznano w sposób nieuprawniony punkty, 

jest w zdaniem tego drugiego 

całkowicie niezasadna i bezpodstawna. 

Abstrahując od powyższego, przystępujący zauważył, że w zarzutach i wnioskach odwołania 

nie  zostało  podniesione  przez  odwołującego,  iż  zamawiający  powinien  przede  wszystkim 

wezwać  przystępującego  do  uzupełnienia  wykazu  stanowiącego  załącznik  nr  5,  ponadto 

o

dwołujący  nie  wskazał,  iż  odwołanie  zostało  wniesione  na  zaniechanie  wezwania 

p

rzystępującego  do  uzupełnienia  tego  wykazu.  Jednocześnie  ponownie  podkreślił,  że 

o

dwołujący  nie  postawił  zarzutu  konieczności  uprzedniego  wezwania  przystępującego  do 

uzupełnienia tego dokumentu na podstawie rozdziału 5 pkt 7 IWZ. W związku z powyższym 

należy  uznać,  że  odwołanie  jest  niezasadne,  ponieważ  w  postępowaniu  nie  doszło  do 

ewentual

nego  uprzedniego  przeprowadzenia  czynności  wezwania  do  uzupełnienia  wykazu 

przez p

rzystępującego, przez co nie zaktualizowała się podstawa do jego wykluczenia. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod 

uwagę  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  oraz  dowody 

przedstawione na posiedzeniu i 

rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 


Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

nich 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 

wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp 

skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Tym  samym  Izba  nie  podzieliła  wniosku  zamawiającego  o  oddalenie  odwołania  z 

uwagi  na  brak  legitymacji  procesowej  czynnej 

odwołującego,  który  nie  wykazał  interesu 

prawnego  w  uzyskaniu  przedm

iotowego  zamówienia.  Ogólne  uwagi  na  ten  temat  Izba 

przedstawi

ła poniżej. 

Jak  wynika  z  informacji  o  wyniku  postępowania  dla  części  1  zamówienia  z  dnia  9 

grudnia 2019 r. oferta odwołującego zajmowała czwartą lokatę w rankingu ofert za ofertami 

przystępującego  oraz  wykonawców  Medis24  Sp.  z  o.o.  i  konsorcjum:  Fundacji  Wigor  z 

Marmed  P.  P.

.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  zarówno  wobec  zaniechania  odrzucenia  ofert 

wykonawców  sklasyfikowanych  wyżej  w  rankingu  lub  wykluczenia  przystępujacego  oraz 

wobec  zaniechania  wy

boru  jako  oferty  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez  niego.  W 

przypadku potwierdzenia się zarzutów  podnoszonych wobec ofert  wszystkich konkurentów, 

oferta  odwołującego  byłaby  jedyną  nieodrzuconą  ofertą  w  postępowaniu,  a  odwołujący 

miałby szansę na uzyskanie zamówienia.  

Ponadto zupełnie niezrozumiałe w uznaniu Izby było twierdzenie zamawiającego, że 

odwołujący  nie  miał  lub  nie  ma  interesu  we  wniesieniu  odwołania  z  uwagi  na  niepoddanie 

ocenie ofert wykonawców sklasyfikowanych na pozycjach 2 i 3. Odwołujący nie mógł czekać 

na dokonanie takiej oceny, ponieważ mogłaby ona w ogóle nie mieć miejsca, odwołujący nie 

mógł mieć też pewności, że ci wykonawcy wniosą odwołanie, a jeśli zostałoby wniesione to 

czy nie zostan

ą cofnięte lub oddalone. W tym czasie termin na wniesienie odwołania wobec 

wyboru najkorzystniejszej  oferty  już  by  upłynął,  zatem  odwołujący  nie mógłby  domagać się 

ochrony swoich praw.  

W związku z  powyższym  Izba  uznała,  że odwołujący  w  przedmiotowej  sprawie miał 

interes we wniesieniu odwołania na moment jego złożenia, uwzględniając stan postępowania 

ustalony  na  ten  dzień,  niemniej  jak  sposób  skarżenia  poszczególnych  czynności  oraz 

sformułowania  konkretnych  zarzutów  przez  odwołującego  przełożył  się  na  rozpoznanie 

sprawy, Izba przedstawi w dalszej cz

ęści uzasadnienia. 

Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  wykonawcę  Agencja 

Służby Społecznej K. Sp. J. z siedzibą w Warszawie, zwanego nadal: „przystępującym”.  

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: 


1)  dokumentacji przekazanej w postaci elektronicznej zapisanej na 

płycie DVD, nadesłanej 

do akt sprawy w dniu 30 grudnia 

2019 r. przez zamawiającego, w tym w szczególności z 

treści: 

ogłoszenia o zamówieniu; 

IWZ wraz z załącznikami; 

oferty  przystępującego  oraz  ofert  wykonawców  sklasyfikowanych  na  pozycji  2  i  3  w 

rankingu ofert zaprezentowanym w informacji o wyniku postępowania z dnia 9 grudnia 2019 

r.; 

informacji o wyniku postępowania z dnia 15 listopada 2019 r.; 

pism odwołującego z dnia 20 listopada, 21 listopada oraz dwóch pism z 22 listopada 2019 

r.,  stanowiących  wnioski  odwołującego  do  postepowania  lub  ich  uzupełnienie,  w  których 

odwołujący kierował zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem wobec oferty przystępującego; 

pisma  zamawiającego  z  dnia  25  listopada  2019  r.  o  unieważnieniu  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty w ramach części 1 zamówienia; 

pisma odwołującego z dnia 25 listopada 2019 r. stanowiącego wniosek do postępowania o 

ponowną analizę i badanie złożonych  w postępowaniu ofert; 

oświadczenia przystępujacego z dnia 27 listopada 2019 r. wraz z załącznikami; 

notatki służbowej zamawiającego z dnia 2 grudnia 2019 r.; 

wezwania do uzupełnienia z dnia 4 grudnia 2019 r. skierowanego przez zamawiającego do 

przystępującego na podstawie rozdziału 5 pkt 7 IWZ; 

uzupełnionego przez przystępujacego załącznika nr 5 do IWZ; 

informacji o wyniku postępowania z dnia 9 grudnia 2019 r.; 

pisma  odwołującego  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  stanowiącego  wniosek  do  postępowania 

dotyczący  ofert  wykonawców  sklasyfikowanych  na  pozycji  2  i  3  w  rankingu  ofert 

zaprezentowanym w informacji o wyniku postępowania z dnia 9 grudnia 2019 r.; 

pisma zamawiającego z dnia 17 grudnia 2019 r. skierowanego do odwołującego; 

opinii  prawnej  z  dnia  24  grudnia  2019  r.,  która  stanowiła  rozszerzenie  argumentacji 

odwołującego w zakresie zarzutu wskazanego w pkt 5 odwołania, przesłanej w dniu 31 

grudnia  2019  r.  przez  odwołującego  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  poczty 

elektronicznej do sekretariatu Izby; 

załączonych do odpowiedzi na odwołanie: 

- aneksu nr 1; 

- umowy cz. 1 Marmed; 

- umowy cz. 1 Nadzieja 10/2019; 

- umowy cz. 1 Nadzieja 11/2019; 

- umowy cz. 1 SONadzieja_12_2019; 


- umowy cz. 2 Libera 10/2019; 

- umowy cz. 2 Libera 11/19; 

- umowy cz. 2 Marmed; 

- umowy cz. 3 Gwarant; 

- umowy cz. 2 Gwarant rejon dops nr 3; 

oświadczenia przystępujacego z dnia 27 listopada 2019 r. wraz z załącznikami; 

4)  z

ałączonych do pisma procesowego przystępujacego: 

warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez MOPS w Katowicach

informacji 

z otwarcia ofert w postępowaniu nr DO.3701.1.30.2018

ogłoszenia w wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu; 

informacji 

z otwarcia ofert w postępowaniu nr DO.3701.1.31.2018; 

ogłoszenia w wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu; 

oświadczenia z dnia 27 listopada 2019 r.; 

- i

nformacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

- z

aświadczenia z dnia 16 maja 2012 r.

- u

poważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego udzielone przez 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

5)  z

łożonego przez przystępujacego na rozprawie dowodu w postaci odbitki kserograficznej 

własnych wyliczeń przystępujacego dotyczących ceny jego oferty. 

I

zba ustaliła co następuje 

Istotne dla rozpoznania sprawy postanowienia IWZ: 

rozdział 2 pkt 8 ppkt 2 i 3: 

Celem  zapewnienia  należytego  świadczenia  Usług,  Wykonawca  lub  podwykonawca 

zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do:  

(…) 

2) zapewnienia opiekunom stawek godzinowych wynagrodzenia brutto

, które nie mogą być 

niższe niż stawka godzinowa wynikająca z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

od  dnia  01.01.2019  r.  ogłoszonego  w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  11  września 

2018  r.  w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 1794), a ponadto:  

a) dla opiekunów posiadających dyplom zawodowy lub dokument potwierdzający ukończenie 

kwalifikac

yjnego  kursu  zawodowego  w  zawodzie:  opiekunki  środowiskowej  lub  asystenta 

osoby  niepełnosprawnej  lub  asystenta  medycznego  lub  pielęgniarki  lub  opiekuna  osoby 

starszej  lub  opiekuna  medycznego  lub  opiekuna  w  domu  pomocy społecznej  –  minimalna 


stawka  godzinowa 

wynosi  nie  mniej  niż  18,50  zł  brutto  (dalej  zwana  „stawką 

podwyższoną”);  

b) dla opiekunów nie posiadających dyplomu zawodowego lub dokumentu, o których mowa 

w lit. a powyżej, które ukończyły szkolenie w wymiarze nie niższym niż 60 godz. lekcyjnych 

upraw

niające do świadczenia usług opiekuńczych – minimalna stawka godzinowa wynosi nie 

mniej niż 16,50 zł brutto (dalej zwana „stawką bazową”)

zatrudnienia  nie  mniej  niż  dwóch  osób  (zwanych  dalej  „koordynatorami”),  których 

zakres  odpowiedzialności  obejmuje  koordynację  wdrożenia  i  wykonania  zleconych  przez 

Zamawiającego  Usług  u  wskazanych  osób  oraz  bieżący  kontakt  z  Zamawiającym  w 

sprawach  związanych  z  przyznawaniem  i  świadczeniem  zleconych  Usług,  posiadających 

minimum  roczne  doświadczenie  w  organizacji  pracy,  w  szczególności  harmonogramów 

pracy / planów pracy dla minimum 10 pracowników średniomiesięcznie

rozdział 2 pkt 9: 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące Usługi 

u wskazanych przez Zamawiającego osób, tj. opiekunowie (nie dotyczy koordynatorów) były 

zatrudnione  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę. 

Zamawiający  uznaje,  że  wykonywanie  czynności  opisanych  w  §  5  Standardu  polega  na 

wykonaniu  pracy  w  sposób  określony  w  art.  22  §  1  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

rozdział  4  pkt  1  ppkt  2  lit.  c1  –  dotyczący  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej dla części 1 zamówienia: 

Zamawiający uzna  ten  warunek  za spełniony,  jeżeli  Wykonawca wykaże,  że dysponuje lub 

będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:  

c1) 

w przypadku składania oferty na Część 1:  

co najmniej 85 osobami pełniącymi funkcje opiekunów, które spełniają wymogi określone w 

§  8  ust.  5  Standardu,  w  tym  co  najmniej  34  osobami  pełniącymi  funkcję  opiekunów 

posiadającymi kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 8 pkt. 2 lit. a IWZ oraz  

co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję koordynatorów, o których mowa w Rozdziale 2 

ust. 8 pkt. 3 IWZ

rozdział 5 pkt 1 ppkt 4 i 5: 

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  ofertą,  sporządzoną  według  wzoru 

stanowiącego  załącznik  nr  1  do  IWZ,  następujące  dokumenty  i  oświadczenia  aktualne  na 

dzień składania oferty:  

(…)  

Wykaz  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności 


odpowiedzialnych za świadczenie Usług, obejmujący co najmniej osoby, o których mowa w 

Rozdziale  4  ust.  1  pkt.  2  lit. 

c1  lub  c2 stosownie do  oferowanej  części  zamówienia,  wraz  z 

informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami 

–  wykaz  należy  sporządzić  według  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ

Wykaz  osób  na  potrzeby  oceny  w  kryterium  II  „zastępowalność  personelu”

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności 

odpowi

edzialnych za świadczenie Usług, obejmujący co najmniej osoby, o których mowa w 

Rozdziale  4  ust.  1  pkt.  2  lit.  c1  lub  c2  (dotyczy  tylko  opiekunów)  stosownie  do  oferowanej 

części  zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i 

wykszta

łcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych 

przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  –  wykaz 

należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IWZ

rozdział 5 pkt 6 i 7: 

6.  Zama

wiający  przewiduje,  że  najpierw  dokona  oceny  ofert  wg  przyjętych  kryteriów 

oceny,  a  następnie  zbada  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu

Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  braku  podstaw  do  wykluczenia, 

pełnomocnictw  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  niniejszego 

postępowania,  oświadczenia,  dokumenty  lub  pełnomocnictwa  są  niekompletne,  wadliwe, 

zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie 

przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub 

udzielenia  wyjaśnień  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 

unieważnienie postępowania

rozdział 11 pkt 3, 4, 7 i 8: 

Cena  oferty  musi  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz 

wszelkie  koszty  towarzyszące,  konieczne  do  poniesienia  przez  Wykonawcę  z  tytułu 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  uwzględnić  wszystkie  czynności  związane  z 

prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia

4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny za 1 godzinę świadczenia Usług 

obowiązujących w roku 2019, 2020 oraz 2021. Liczba godzin świadczenia Usług wskazane 

w  tabeli,  odpowiednio  dla  każdej  z  części  zamówienia,  zawartej  w  Formularzu  ofertowym 


załącznik nr 1 do IWZ) jest planowaną liczba, na podstawie której należy obliczyć wartość 

oferty 

– cenę oferty. Wykonawca kalkulując stawki roboczogodziny musi uwzględnić wzrost 

minimalnej  stawki  godzinowej.  W  związku,  iż  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  w 

ofercie  ceny  za  1  go

dzinę  świadczenia  Usług  zarówno  w  2019  r.,  2020  r.  oraz  w  2021  r. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

(…) 

Jeżeli  zaoferowana  cena  lub  jej  istotne  części  składowe  wydają  się  rażąco  niskie  w 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia i  budzą  wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  Zamawiający  zwróci  się  o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny

8.  Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na 

Wykonawcy

rozdział 12 pkt 1: 

Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  w  poszczególnej  części  zamówienia  na 

podstawie następujących kryteriów oceny ofert:  

1) Kryterium I: cena brutto oferty - waga 50%.  

Kryterium II: zastępowalność personelu - waga 50%

Zgodnie z rozdziałem 12 pkt 5 IDW punkty w ramach kryterium zastępowalność personelu w 

ramach części 1 zamówienia miały być przyznane w następujący sposób: 

10 pkt 

– za wykazanie 2-5 dodatkowych osób pełniących funkcje opiekunów, które spełniają 

wymóg  określone  w  §  8  ust.  5  Standardu,  w  tym  co  najmniej  2  osoby  pełniące  funkcję 

opiekunów posiadające kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 8 pkt 2 lit. a 1WZ, 

30 pkt 

– za wykazanie 6-11 dodatkowych osób pełniących funkcje opiekunów, które spełniają 

wymogi  określone  w  §  8  ust  5  Standardu,  w  tym  co  najmniej  4  osoby  pełniące  funkcję 

opiekunów posiadające kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale 2 ust 8 pkt. 2 lit. a IWZ, 

50  pkt 

–  za  wykazanie  12  i  więcej  dodatkowych  osób  pełniących  funkcje  opiekunów,  które 

spełniają  wymogi  określone  w  §  8  ust  5  Standardu,  w  tym  co  najmniej  6  i  więcej  osób 

pełniące  funkcję  opiekunów  posiadające  kwalifikacje,  o  których  mowa  w  Rozdziale  2  ust  8 

pkt 2 lit a IWZ. 

Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 i 3 załącznika nr 9 do IWZ tj. wzoru umowy: 

4.  WYKONAWCA,  celem  zapewnienia  należytego  świadczenia  usług,  przez  cały  okres 

trwania umowy:  

(…) 

zapewni  opiekunom  świadczącym  usługi  opiekuńcze  stawki  godzinowe  wynagrodzenia 

brutto 

na poziomie nie niższym niż:  


a) 

18,50 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych 50/100) za 1 godzinę (60 minut) pracy – dla 

osób  posiadających  dyplom  zawodowy  lub  dokument  potwierdzający  ukończenie 

kwalifikacyjnego  k

ursu  zawodowego,  w  zawodzie:  opiekunki  środowiskowej  lub  asystenta 

osoby  niepełnosprawnej  lub  asystenta  medycznego  lub  pielęgniarki  lub  opiekuna  osoby 

starszej lub opiekuna medycznego lub opiekuna w domu pomocy społecznej;  

b) 

16,50 zł brutto (słownie: szesnaście złotych 50/100) za 1 godzinę (60 minut) pracy – dla 

osób,  które  ukończyły  szkolenie  uprawniające  do  świadczenia  usług  opiekuńczych  w 

wymiarze nie niższym niż 60 godz. lekcyjnych, nie posiadających dyplomu zawodowego lub 

dokumentu  potwierdzającego  ukończenie  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego  w  zawodzie, 

o którym mowa w lit. a powyżej;  

zobowiązuje  się  w  2020  i  2021  r.  do  podwyższenia  stawek  o  których  mowa  w  pkt.  2,  o 

kwotę  wynikającą  z  różnicy  między  wysokością  minimalnej  stawki  godzinowej  ogłoszonej 

przez  Prezesa  Rady  Ministrów  odpowiednio  na  rok  2020  i  2021  a  wysokością  minimalnej 

stawki godzinowej obowiązującej odpowiednio w 2019 r. i 2020 r.  

Zgodnie  ze  wzorem  załącznika  nr  5  do  IWZ  tj.  wykazu  osób  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  –  posiadających  dyplom  zawodowy  lub  dokument 

potwierdzający  ukończenie  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego,  w  zawodzie:  opiekunki 

środowiskowej  lub  asystenta  osoby  niepełnosprawnej  lub  asystenta  medycznego  lub 

pielęgniarki lub opiekuna osoby starszej lub opiekuna w tabeli nr 1 wykonawcy mieli podać: 

nazwisko i imię; 

pełnioną funkcję (należało wpisać opiekunka lub koordynator); 

posiadany  zawód  (należało  wpisać:  opiekunka  środowiskowa  lub  asystent  osoby 

niepełnosprawnej  lub  asystent  medyczny  lub  pielęgniarka  lub  opiekun  osoby  starszej  lub 

opiekun  medyczny  lub 

opiekun  w  domu  pomocy  społecznej)  –  nie  dotyczyło  to 

koordynatorów; 

wykształcenie  (należało  wpisać  nazwę  dokumentu  potwierdzającego  posiadany  zawód 

wskazany  w  kolumnie  nr  4  oraz  nazwę  wystawcy  dokumentu  i  rok  i  miejsce  wydania 

dokumentu); 

doświadczenie  zawodowe  w  organizacji  pracy  (harmonogramów  /  planów  pracy)  dla 

minimum  10  pracowników  średniomiesięcznie  (należało  podać  ilość  lat)  –  dotyczyło 

koordynatorów; 

informację o podstawie dysponowania osoba (należało wpisać np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie itp.). 

Zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do IWZ tj. wykazu osób na potrzeby oceny w kryterium II 

„zastępowalność  personelu”  –  posiadających  dyplom  zawodowy  lub  dokument 

potwierdzający  ukończenie  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego,  w  zawodzie:  opiekunki 


środowiskowej  lub  asystenta  osoby  niepełnosprawnej  lub  asystenta  medycznego  lub 

pielęgniarki lub opiekuna osoby starszej lub opiekuna w tabeli nr 1 wykonawcy mieli podać: 

nazwisko i imię; 

pełnioną funkcję (należało wpisać opiekunka); 

posiadany  zawód  (należało  wpisać:  opiekunka  środowiskowa  lub  asystent  osoby 

niepełnosprawnej  lub  asystent  medyczny  lub  pielęgniarka  lub  opiekun  osoby  starszej  lub 

opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy s

połecznej); 

wykształcenie  (należało  wpisać  nazwę  dokumentu  potwierdzającego  posiadany  zawód 

wskazany  w  kolumnie  nr  4  oraz  nazwę  wystawcy  dokumentu  i  rok  i  miejsce  wydania 

dokumentu); 

informację o podstawie dysponowania osoba (należało wpisać np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie itp.). 

Przystępujący wypełnił formularz ofertowy w zakresie cen w następujący sposób” 

Rok obowiązywania 

Cena jednostkowa 

brutto za 1 godzinę 

świadczenia usług 

opiekuńczych (PLN) 

Planowana ilość 

godzin 

Wartość brutto (PLN) 

(2x3) 

Obowiązująca w 

2019 r. 

24,00 zł 

000,00 zł 

Obowiązująca w 

2020 r. 

25,00 zł 

000,00 zł 

Obowiązująca w 

2021 r. 

26,00 zł 

000,00 zł 

Razem cena brutto: 

000,00 zł 

W informacji o wyniku postępowania z dnia 15 listopada 2019 r. zamawiający wskazał, że w 

zakresie części 1 zamówienia za najkorzystniejszą została wybrana oferta przystępującego. 

Następnie  zamawiający  pismem  z  dnia  25  listopada  2019  r.  poinformował  o  unieważnieniu 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części  1.  W  uzasadnieniu  faktycznym  tej 

czynności zamawiający wskazał, że została ona podjęta w wyniku wniosków złożonych przez 

odwołującego.  

Przystępujący pismem z dnia 27 listopada 2019 r. złożył oświadczenie w zakresie instytucji 

szkoleniowe

j,  przez  którą  zostały  wydane  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  osób 

wymienionych  przez  przystępujacego  w  złożonej  ofercie.  Do  przedmiotowego  pisma 

przystępujący załączył: 

informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP 

w Warszawie; 


szczegółową informacje o wybranej instytucji szkoleniowej; 

zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  niepublicznych  szkół  i  placówek  oświatowo-

wychowawczych Gminy Płock; 

przykładowe upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu zawodowego. 

Pismem  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego  na  podstawie 

rozdziału 5 pkt 7 IWZ do uzupełnienia wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu,  którego  wzór  stanowił  załącznik  nr  5  do  IWZ.  Jak  wskazał 

zam

awiający  wykaz  złożony  przez  przystępujacego  wraz  z  ofertą  nie  zawierał  informacji  o 

miejscu wydania dokumentu (wpisana była tylko data wydania dokumentu). 

Jak wynika z dokumentacji taki uzupełniony wykaz został złożony. 

W  informacji  o  wyniku  postępowania  z  dnia  9  grudnia  2019  r.  zamawiający  ponownie 

wskazał,  że  w  zakresie  części  1  zamówienia  za  najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta 

przystępującego. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów: 

- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

- art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

– Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

- art. 138k Pzp 

– Zamawiający określa sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia  na  usługi  społeczne  z  uwzględnieniem  obowiązkowych  elementów 

postępowania  określonych  w  niniejszym  rozdziale  oraz  zasad  równego  traktowania  i 

konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i art. 18. Przepis art. 

93 stosuje się odpowiednio

-  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  nie wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia

-  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp 

–  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 

wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 

niezaproszonego do składania ofert

Izba zważyła co następuje 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na 

u

względnienie.  


Jeśli chodzi zarzut naruszenia art. 189 ust. 1 pkt 2 Pzp Izba na wstępnie wyjaśnia, iż 

art. 138r ust. 1 Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w 

art.  89,  co  oznacza,  że  przesłanki  odrzucenia  oferty  z  art.  89  ust.  1  Pzp  znajdują 

zastosowanie  do  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi.  Jedną  z 

przesłanek  odrzucenia  oferty  jest  jej  niezgodność  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Przygotowanie specyfikacji nie jest jednak niezbędne 

dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Na gruncie zamówień na usługi 

społeczne  i  inne  szczególne  usługi  należy  zatem  przyjąć,  że  ww.  przepis  znajdzie 

zastosowanie  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  określi  w  ogłoszeniu  lub  opisie  sposobu 

przeprowadzenia  postępowania  istotne  wymogi  i  wytyczne  dla  wykonawcy,  których 

niedotrzymanie  będzie  skutkowało  merytoryczną  niezgodnością  złożonej  oferty  z 

wymaganiami  zamawiającego,  co  do  oczekiwanej  usługi.  Niezgodności  mające  charakter 

for

malny, choćby stanowiły także niezgodność z SIWZ, nie stanowią podstawy odrzucenia. 

Przechodząc  do  stanu  przedmiotowej  sprawy  oraz  mając  na  uwadze  powyższe  należy 

wskazać, że odwołujący tak przedstawił postanowienia rozdziału 11 pkt 4 IWZ oraz § 5 ust. 4 

p

kt  3  załącznika  nr  9  do  IWZ  (wzoru  umowy)  jakby  one  się  wzajemnie  uzupełniały,  a 

dokładniej  tak  jakby  postanowienie  wzoru  umowy  stanowiło  uszczegółowienie, 

doprecyzowanie ww. postanowienia IWZ.  

Izba uznała, że takie założenie jest zbyt daleko idącą interpretacją obu postanowień. Treść 

postanowienia zawarta w rozdziale 

11, który dotyczył opisu sposobu obliczenia ceny, pkt 4 w 

ocenie  Izby  wskazuje,  że  wykonawca  kalkulując  stawki  roboczogodziny  musi  uwzględnić 

wzrost minimalnej stawki godzinowej oraz w związku z tym, iż wykonawca zobowiązany jest 

do podania w ofercie ceny za 1 godzinę świadczenia usług zarówno w 2019 r., 2020 r. oraz 

w 2021 r. zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Postanowienie to 

nie  opisuje,  ani  nie  wprowadza  żadnego  mechanizmu  podwyższania  minimalnej  stawki 

godzinowej.  Natomiast 

§ 5 ust. 4 pkt 3 załącznika nr 9 do IWZ (wzoru umowy) stanowi, że 

wykonawca 

zobowiązuje  się  w  2020  i  2021  r.  do  podwyższenia  stawek  o  których mowa  w 

pkt.  2  (określonych  jako  minimalne),  o  kwotę  wynikającą  z  różnicy  między  wysokością 

minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów odpowiednio na rok 

2020 i 2021 a wysokością minimalnej stawki godzinowej obowiązującej odpowiednio w 2019 

r. i 2020 r. W tym miejscu należy  wskazać,  że jak słusznie zauważył odwołujący zgodnie z 

rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 

r.  (Dz.  U.  z  2019  r,  poz.  1778),  od  dnia  1  sty

cznia  2020  r.  obowiązuje  minimalna  stawka 

godzinowa w wysokości 17 zł. Natomiast jeśli chodzi o minimalną stawkę godzinową w 2021 

r. to do momentu ogłoszenia orzeczenia w przedmiotowej sprawie była ona przedmiotem co 


najwyżej  deklaracji  politycznych  i  nie  została  uregulowana  w  powszechnie  obowiązujących 

aktach  prawa.  Stąd  też  w  ocenie  Izby  wykonawcy  przy  ustalaniu  ceny  na  potrzeby 

przedmiotowego  zamówienia  nie  mogli  kierować  się  ww.  postanowieniem  wzoru  umowy, 

ponieważ nie mieli punktu odniesienia w zakresie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 

2021 r., gdyż ta nie została jeszcze ustalona. W przekonaniu Izby treść § 5 ust. 4 pkt 3 wzoru 

umowy można traktować co najwyżej jako możliwość zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia i w 

tym zakresie przepis ten jest 

niespójny z rozdziałem 11 pkt 4 IWZ. Z tej okazji Izba wskazuje 

na  ugruntowany  i  jednolicie  stosowany  pogląd  wynikający  właśnie  z  orzecznictwa  Izby,  że 

nieścisłości  lub  niejasności  dokumentacji  przetargowej  nie  mogą  być  podstawą  odrzucenia 

oferty wykonawcy. 

Kolejnym  argumentem  dla  oddalenia  tego  zarzutu  była  także  okoliczność,  że  wyliczenia 

podane  przez  odwołującego  na  jego  poparcie,  nie  miały  w  ocenie  Izby  przełożenia  na 

dokumentac

ję przetargową. Nawet gdyby uznać założenie odwołującego, że postanowienia 

r

ozdziału 11 pkt 4 IWZ oraz § 5 ust. 4 pkt 3 załącznika nr 9 do IWZ (wzoru umowy) są wobec 

siebie  komplementarne  to  i  tak  argumentacja  odwołującego  nie  potwierdziła  postawionego 

zarzutu.  Odwołujący  w  prezentowanych  wyliczeniach  dodał  bowiem  do  wskazanych  cen 

jednostkowych  koszty  pracodawcy  (21%  ZUS),  a  takiego  założenia  próżno  szukać  w  IWZ. 

Tym samym odwołujący udowodnił co najwyżej, że oferta przystępującego jest niezgodna z 

jego interpretacją postanowień IWZ, a nie z samą IWZ. 

W związku z powyższym Izba oddaliła zarzut wskazany w pkt 1 odwołania. 

Oddalony został także zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, podniesiony w pkt 2 

i 4 odwołania.  

Na wstępie należy wskazać, że odwołanie w art. 138r ust. 1 Pzp także do art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp oznacza dla z

amawiającego obowiązek nie tyle zdefiniowania rażąco niskiej ceny oferty, 

gdyż  zakres  materialny  tego  pojęcia  został  już  ustalony  w  orzecznictwie,  ile  określenie 

procedury  pozwalającej  na  odrzucenie  oferty,  jeśli  wykonawca  nie  oddali  wątpliwości 

zamawiającego, co do wystąpienia ceny rażąco niskiej. Ponadto w zakresie postępowań na 

udzielenie  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  w  Pzp  nie  została 

przewidziana procedura wzywania  wykonawców  do  składania wyjaśnień  w  zakresie rażąco 

niskiej  ceny

.  Zgodnie  z  treścią  art.  138k  Pzp  zamawiający  może  przewidzieć  powyższą 

regulację  w  dokumentacji  postępowania.  Z  próbę  takiej  regulacji  należy  przyjąć  treść 

rozdziału 11 pkt 7 IWZ.  

W odniesieniu do powyższej regulacji Izba przychyliła się do argumentacji przystępujacego i 

uznała, że 

podstawa wyjaśniania wyliczenia ceny oferty wykonawców sformułowana w rozdziale 

11 pkt 7 IWZ 

była zawężona, i nie może być utożsamiana z podstawą wzywania o wyjaśnienia na 

podstawie  art.  90  Pzp. 

W  związku  z  tym,  że  zakres  uprawnień  do  badania  ceny  w 

okolicznościach sprawy jest węższy, niż w przypadku postępowania prowadzonego na zasadach 


ogólnych, badanie to od podstaw powinno zostać przeprowadzone przez Zamawiającego. W tym 

wypadku  za  kluczowe  należy  uznać  to,  że  skoro  zamawiający  nie  miał  wątpliwości  co  do 

wyliczenia  ceny 

w ofercie przystępującego na etapie badania i oceny oferty, w związku z czym 

nie wystosował wezwania do złożenia wyjaśnień w tym zakresie wynikających z postanowienia 

rozdziału 11 pkt 7 IWZ.  

Ponadto  Izba  stwi

erdziła,  że  w  dokumentacji  przetargowej  jak  i  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

znajdują  się  informację  świadczące  o  tym,  że  zamawiający  badał  ofertę  przystępującego  pod 

k

ątem rażąco niskiej ceny (notatka z dnia 12 listopada 2019 r. pn.: Sprawdzenie rażąco niskiej 

ceny  art.  90  ustawy  Pzp”).  Zamawiający  wyjaśnił,  że  mając  na  względzie,  iż  cena  zawarta  w 

ofercie 

przystępującego nie była niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert  w  części  1  zamówienia  nie  podjął  decyzji  o 

zastosowaniu  procedury  przewidzianej  w  Rozdziale  11  ust.  7  IWZ.  Ponadto  z

amawiający 

wskazał,  że  swoją  decyzję  oparł  również  na  zestawieniu  cen  zaoferowanych  przez 

przystępującego  z  cenami  usług  opiekuńczych  realizowanych  przez  wykonawców  z  nim 

związanych  umowami  zawartymi  w  latach  2018  –  2019.  Przedmiotowe  umowy  zamawiający 

załączył  do  odpowiedzi  na  odwołanie.  Po  analizie  twierdzeń  zamawiającego  oraz  złożonych 

przez  niego  dowodów  Izba  uznała,  że  jak  wyraźnie  wynika  z  powyższego  zestawienia,  cena 

zaoferowana  przez 

przystępującego,  nie  tylko  nie  odbiega  w  stopniu  rażącym  od  cen 

oferowanych  na  tym  samym  rynku  przez  pozostałych,  potencjalnych  wykonawców,  ale  wręcz 

wpisuje się w przedstawiony powyżej zakres. Z tych przyczyn również nie mogło być więc mowy 

rozpoczęciu przez zamawiającego procedury badania rażąco niskiej ceny, skoro cena z oferty 

przystępującego nie odbiegała od cen rynkowych. 

Jeśli  chodzi  o  argumentację  odwołującego  dotyczącą  elementów  ceny  oferty  przystępującego 

takich jak koszt

y wynagrodzenia koordynatorów i koszty administracyjne w zakresie najmu biura 

to na wstępie należy zauważyć, że zamawiający nie wymagał rozbicia ceny ofertowej na pozycje 

dotyczące  tych  kosztów.  Ponadto  Izba  uznała,  że  wyliczenia  odwołującego  w  zakresie  tych 

kosztów  mają  charakter  własnego  podejścia  odwołującego  do  tych  kwestii,  które  nie  znalazło 

potwierdzenia  ani  w  dokumentacji  przetargowej,  ani  nie  zostało  przez  odwołującego 

udowodnione. 

Dodatkowo  w  zakresie  kosztów  wynagrodzenia  koordynatorów  Izba  przyjęła  argumentację 

zamawiającego i uznała, że kontrakt menadżerski jest nienazwaną umową cywilnoprawną, swym 

charakterem  przypominającą  często  umowę  zlecenia.  Umowa  tego  rodzaju,  zawarta  z  osobą 

fizyczną,  nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  daje  zatrudnionemu  znacznie  więcej 

swobody  i  samodzielności  w  wykonywaniu  zadań,  co  jest  niezwykle  istotne  w  czynnościach 

wykonywanych  przez  ko

ordynatorów  usług  opiekuńczych  i  wbrew  twierdzeniom  odwołującego, 

zatrudnienie  koordynatorów  na  podstawie  kontraktu  menadżerskiego  nie  musi  stanowić 

jednoosobowej  działalności  gospodarczej  koordynatora.  Warto  przypomnieć,  że  w  kolumnie  z 

wykazu osób dotyczącej informacji o podstawie dysponowania osobą, wykonawcy mieli większą 


swobodę  w  jej  wypełnianiu,  gdyż  zamawiający  użył  tam  zwrotów  np.  lub  itp.,  zatem  wskazanie 

przez przystępującego w tej kolumnie informacji o podstawie dysponowania koordynatorami na 

podstawie  kontraktu  menadżerskiego  ze  względów  opisanych  powyżej  nie  można  uznać  za 

niedopuszczalne. 

Na marginesie  Izba  pragnie 

wyjaśnić, że w żaden sposób nie mogła wziąć pod uwagę dowodu 

złożonego  przez  przystępującego  na  rozprawie 

w  postaci  odbitki  kserograficznej  własnych 

wyliczeń  przystępujacego  dotyczących  ceny  jego  oferty,  ponieważ  był  on  nieczytelny, 

nieprzejrzysty,  niepod

pisany  oraz  urągał  wszelkim  standardom  jakie  powinien  posiadać 

dowód składany w postępowaniu przez Izbą. 

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w pkt 5 odwołania na wstępie należy zwrócić 

uwagę  na  treść  postawionego  warunku  podaną  w  rozdziale  4  pkt  1  ppkt  2  lit.  c1  IWZ. 

Warunek  ten  wprost  odnosi

ł  się  do  rozdziału  2  pkt  8  pkt  2  lit.  a  IWZ,  który  wskazywał 

kwalifikacje  dla  opiekunów  posiadających  dyplom  zawodowy  lub  dokument  potwierdzający 

ukończenie  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego  we  wskazanych  zawodach.  Odwołujący  w 

swojej  argumentacji  skupił  się  właściwie  wyłącznie  na  dowodzeniu  kwestii  dotyczących 

kwalifikacji  dla  opiekunów  posiadających  dyplom  zawodowy  w  zupełności  pomijając  drugi 

człon  tj.  opiekunów  posiadających  dokument  potwierdzający  ukończenie  kwalifikacyjnego 

kursu  zawodowego  we  wskazanych  zawodach.  Oba  sposoby  uzyskania  kwalifikacji 

łączył 

spójnik  lub,  zatem  zarówno  jeden  jak  i  drugi  sposób  należy  uznać  za  potwierdzający 

spełnienie ww. warunku.  

Ponadto  z  opinii  prawnej  z  dnia  24  grudnia  2019  r.,  st

anowiącej rozszerzenie argumentacji 

odwołującego  w  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  pkt  5  odwołania,  przesłanej  w  dniu  31 

grudnia 

2019 r. przez odwołującego za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariatu 

Izby, jednoznacznie wynika, że „na podstawie posiadanych informacji i wpisów w Rejestrze 

Instytucji  Szkoleniowych  uznać  należy,  że  Studium  Umiejętności  Społecznych  uprawnione 

jest  do  prowadzenia  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych  w  zakresie  wyodrębnionej  w 

zawodzie  opiekuna  medycznego  kwalifikacji 

K1  Świadczenie  usług  opiekuńczych  osobie 

chorej  i  niesamodzielnej

,  oraz  w  zakresie  wyodrębnionej  w  zawodzie  asystenta  osoby 

niepełnosprawnej  kwalifikacji  K1  Udzielanie  pomocy  i  organizowanie  wsparcia  osobie 

niepełnosprawnej”. W przedmiotowej opinii znajduję się uzasadnienie dla ww. stwierdzenia, 

które stanowi przytoczenie wniosku podanego w rozdziale V ust.1. Co prawda opinia dotyczy 

innego  postępowania  prowadzonego  przez  zamawiającego,  ale  z  treści  korespondencji 

elektronicznej  wynika,  że  przedłożona  została  ona  na  okoliczność  przedmiotowego 

postępowania  odwoławczego  i  co  do  meritum  odnosi  się  do  stanu  prawnego 

przedstawionego w zarzucie z pkt 5 odwołania.   

Już  powyższa  argumentacja  była  w  ocenie  Izby  wystarczająca  dla  nieuwzględnienia 

przedmiotowego  zarzutu  ni

emniej  Izba  uznała  za  własną  także  argumentację  podniesioną 


przez  przystępujacego,  która  została  zaprezentowana  na  str.  29-32  przedmiotowego 

uzasadnienia. 

Dodatkowo  Izba  uznała,  że  pozostała  argumentacja  odwołującego  przedstawiona  na 

poparcie przedmiotoweg

o zarzutu także nie znalazła potwierdzenia. 

Jeśli  chodzi  o  brak  podania  w  złożonym  przez  przystępujacego  załączniku  nr  5  informacji 

dotyczącej  roku  i  miejsca  wydania  dokumentu  potwierdzającego  wykształcenie,  należy 

odesłać  do  wezwania  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  skierowanego  do  przystępującego  na 

podstawie rozdziału 5 pkt 7 IWZ, do uzupełnienia wykazu osób na potwierdzenie spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  którego  wzór  stanowił  załącznik  nr  5  do  IWZ.  Jak 

wskazał  zamawiający  wykaz  złożony  przez  przystępujacego  wraz  z  ofertą  nie  zawierał 

informacji o miejscu wydania dokumentu (wpisana była tylko data wydania dokumentu). Jak 

wynika z dokumentacji taki uzupełniony wykaz został złożony i zawierał informacje o miejscu 

wydania  dokumentu.  Przedmiotowej  czynno

ści  odwołujący  nie  kwestionował,  zatem  Izba 

stwierdziła, że nie może ona stanowić potwierdzenia ziszczenia się postawionego zarzutu. 

Odnosząc się do wskazania odwołującego, że numer dokumentu wskazany w pozycji 10 i 16 

załącznika nr 5 do IWZ jest identyczny, należy wskazać, że na potwierdzenie wykształcenia 

wykonawca miał wypełnić także podkolumny: nazwa wystawy dokumentu oraz rok i miejsce 

wydania  dokumentu.  Z  podkolumny  rok  i  miejsce  wydania  dokumentu  dla  pozycji  10  i  16 

załącznika  nr  5  złożonego  przez  przystępujacego  wynikają  różne  daty  wydania  tego 

dokumentu, zatem nie można złożyć, że jest to ten sam dokument. 

Natomiast  w  zakresie  braku  podania  pełnej  nazwy  wystawcy  dokumentu  w  kolumnie 

dotyczącej  wykształcenia  należy  wskazać,  że  zamawiający  wymagał  podania  nazwy 

wystawcy dokumentu bez uszczegóławianie tej informacji o dokładny adres czy pełną nazwę 

wynikająca  z  dokumentu  statutowego  takiego  wystawcy.  W  związku  z  tym  na  takiej 

podstawie  w  ocenie  Izby  nie  można  wyciągać  tak  dalece  negatywnych  konsekwencji  w 

postaci wykluczenia 

wykonawcy z postępowania. Należy przy tym dodać, że odwołujący nie 

stawiał  w tym zakresie wobec przystępujacego zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 

17 Pzp. 

Powyższa argumentacja odnosi się także do twierdzeń odwołującego dotyczących punktów 

przyznanych  przystępującemu  przez  zamawiającego  w  ramach  kryterium  „dostępność 

personelu”.  W  związku  z  tym  Izba  nie  znalazła  podstaw,  aby  nakazywać  zamawiającemu 

obniżenie punktacji przyznanej przystępującemu. 

Tym samym Izba oddaliła zarzut wskazany naruszenia art. 25 ust. 1 ppkt 12 w zw.  z art. 138k 

Pzp.

Wobec braku potwierdzenia powyżej  wskazanych zarzutów,  a szczególnie zarzutów 

dotyczących  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  i  4  Pzp  9  (a  na  te  przepisy  powoływał  się 

odwołujący  w  treści  przedmiotowego  zarzutu),  Izba  oddaliła  także  zarzut  naruszenia  art. 


138k  Pzp. 

Przedmiotowy  przepis  odwołuje  się  do  zasad  określających  sposób 

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne  z 

uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w rozdziale 6, dziale 

III  Pzp.  Przez  oddalenie  zarzutów  odnoszących  się  do  treści  oferty  przystępującego  oraz 

mając na uwadze treść art. 192 ust. 2 Pzp, nie mógł znaleźć potwierdzenia zarzut odnoszący 

się naruszania zasad właściwych dla tego rodzaju zamówień, wskazany w pkt 3 odwołania. 

Mając na uwadze dyspozycje art. 192 ust. 2 Pzp, Izba uznała, że oddalić należy także 

zarzuty podniesione w pkt 6-

8 odwołania, które dotyczyły ofert wykonawców klasyfikowanych 

na pozycjach 2 i 3 w rankingu ofert podanym w informacji o wynikach postpowania z dnia 9 

grudnia  2019  r.  Zgodnie  z  art.  192  ust.  2  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Wobec  treści  rozdziału  5  pkt  6  IWZ  zamawiający 

zastosował przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty mechanizm analogiczny jak 

dla  tzw.  „procedury  odwróconej”  i  nie  badał  pozostałych  ofert  pod  kątem  niepodlegania 

wykluczeniu oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jakkolwiek wskazane przez 

odwołującego  okoliczności  w  ramach  ww.  zarzutów  wymagałby  działań  ze  strony 

zamawiającego  wobec  ofert  nr  2  i  3  z  rankingu,  niemniej  mając  na  uwadze  wspomnianą 

powyżej treść art. 192 ust. 2 Pzp oraz postanowienia rozdziału 5 pkt 6 IWZ, zarzuty te i tak 

nie  mają  lub  nie  mogą  mieć  wpływu  na  wynik  postępowania  ponieważ,  Izba  oddaliła 

wszystkie  zarzuty  skierowane  wobec  przystępujacego  i  jego  oferty,  która  została  wybrana 

jako najkorzystniejsza 

dla części 1 zamówienia.. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wobec  braku  potwierdzenia  zarzutów 

podniesionych  w 

odwołaniu,  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem odwołanie zostało przez Izbę 

oddalone. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie  do  wyniku  sprawy  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt.  1  i  2  lit.  a  oraz  §  5  ust.  3  pkt.  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 


odwołującego oraz zasądzając od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty poniesione 

z tyt

ułu dojazdu pełnomocników na posiedzenie i rozprawę. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel