KIO 258/20 KIO 259/20 KIO 260/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 258/20 

KIO 259/20 

KIO 260/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:   Ernest Klauziński 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Agata Mikołajczyk 

                                                           Protokolant: Adam 

Skowroński 

 
po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  24  lutego  2020 

r.  odwołań  wniesionych  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  roku  przez  wykonawcę 

ENERIS Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach, w przedmiocie zamówienia publicznego na: 

A. 

odbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Sektora  III  Związku  Celowego  Gmin  

MG-6, numer referencyjny: DK.271.1.6.2019 (KIO 258/20),  

B.  odbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpa

dów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Sektora  II  Związku  Celowego  Gmin  

MG-6, numer referencyjny: DK.271.1.3.2019 (KIO 259/20), 

C. 

odbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Sektora  I  Związku  Celowego  Gmin  

MG-6, numer referencyjny: DK.271.1.5.2019 (KIO 260/20), 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Związek  Celowy  Gmin  MG-6 

z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim,  przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  

się  o  udzielenie  zamówienia:  Inneko  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim  

i  PHU  Komunalnik 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  zgłaszających  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 


orzeka: 

Oddala odwołania. 

Kosztami  postępowania  o  sygn.  akt  KIO  258/20  obciąża  Odwołującego  ENERIS 

Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach i:  

A. 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy 
złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego:  ENERIS  Surowce  S.A.  
z siedzibą w Kielcach tytułem wpisu od odwołania,  

B. 

zasądza  od  Odwołującego  ENERIS  Surowce  S.A.  z  siedzibą  w  Kielcach  
na rzecz Zamawiającego - Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysięcy sześćset złotych 00/100) 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  Zamawiającego  poniesione  z  tytułu 
wynagrodzenia pełnomocników. 

Kosztami  postępowania  o  sygn.  akt  KIO  259/20  obciąża  Odwołującego  ENERIS 

Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach i:  

A. 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy 
złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego:  ENERIS  Surowce  S.A.  
z siedzibą w Kielcach tytułem wpisu od odwołania,  

B. 

zasądza  od  Odwołującego  ENERIS  Surowce  S.A.  z  siedzibą  w  Kielcach  
na rzecz Zamawiającego - Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysięcy sześćset złotych 00/100) 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  Zamawiającego  poniesione  z  tytułu 
wynagrodzenia pełnomocników. 

Kosztami  postępowania  o  sygn.  akt  KIO  260/20  obciąża  Odwołującego  ENERIS 

Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach i:  

A. 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy 
złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego:  ENERIS  Surowce  S.A.  
z siedzibą w Kielcach tytułem wpisu od odwołania,  

B. 

zasądza  od  Odwołującego  ENERIS  Surowce  S.A.  z  siedzibą  w  Kielcach  
na rzecz Zamawiającego - Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysięcy sześćset złotych 00/100) 

sta

nowiącą  uzasadnione  koszty  Zamawiającego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocników. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od dnia 


jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Przewodniczący:…………………………..…………… 

…………….……………..…………… 

…………….……………..…………… 


Sygn. akt: KIO 258/20  

KIO 259/20 

KIO 260/20 

Uzasadnienie 

Związek  Celowy  Gmin  MG-6  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim  prowadzi  w  trybie 

przetargu 

ograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zam

ówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  Pzp,  postępowania  

o udzielenie zamówień publicznych pn.: 

1.  O

dbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora I Związku Celowego Gmin MG-6, 

numer  r

eferencyjny:  DK.271.1.5.2019,  zwane  dalej  Postępowaniem  I.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

4 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 234-573977. 

2.  O

dbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora II Związku Celowego Gmin MG-6, 

numer  referencyjny:  DK.271.1.3.2019, 

zwane  dalej  Postępowaniem  II.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

6 września 2019 r. pod numerem 2019/S 172-419872. 

3.  O

dbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Sektora  III  Związku  Celowego  Gmin  

MG-6,  numer  referencyjny:  DK.271.1.6.2019, 

zwane  dalej  Postępowaniem  III. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 4 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 234-573972. 

Wartość  zamówień  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  10  lutego  2020  r.  wykonawca 

ENERIS  Surowce  S.A.  z  siedzibą  w  Kielcach  wniósł 

odwołania o sygn. akt:  

1.  KIO 258/20 - 

dotyczące Postępowania III, 

2.  KIO 259/20 - 

dotyczące Postępowania II, 

3.  KIO 260/20 - 

dotyczące Postępowania I, 

w których zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 


1.  Art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  z 

Postępowań  I  -  III 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Inneko Sp. z o.o.  

z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim  i  PHU  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

we Wrocławiu (Dalej: Przystępujący), 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

Przystępującego  

Postępowań I – III, 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

Przystępującego  

Postępowań I – III, 

4.  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 Pzp przez dokonanie wyboru w ramach 

Postępowań I - III, 

jako  najkorzystniejszej, 

oferty,  która  nie  była  najkorzystniejsza  w  świetle  przyjętych 

przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert. 

Ponadto,  w  odwołaniach  KIO  258/20  i  KIO  260/20  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie: 

5.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

Przystępującego  

z P

ostępowań I i III. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołań i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Postępowaniach I - III, 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  Postępowaniach  I  -  III  i  w  jej  toku 

wykluczenie 

Przystępującego  albo  przyznanie  mu  odpowiednio  mniejszej  liczby 

punktów.  

W uzasadnieniu odwołań Odwołujący wskazał m.in.: 

każdym z postępowań wpłynęły dwie oferty – Odwołującego i Przystępującego. 

Zamawiający  30  stycznia  2020  r.  poinformował  o  wynikach  postępowań  i  o  wyborze 

najkorzystniejsz

ych ofert podając również punktację przyznaną ofertom: 

Przystępujący  –  100  punktów  (cena  oferty  -  27  210  798,29  zł,  oferta  wybrana  jako 

najkorzystniejsza), 

Odwołujący – 98,31 punktu (cena oferty - 27 999 550,80 zł). 

Zamawiający nie wykluczył Przystępującego z postępowań i przyznał mu maksymalną liczbę 

pun

któw we wszystkich kryteriach, do czego nie był uprawniony. 

W pos

tępowaniu Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: 

Cena oferty (C) (zł) – waga 60%, 

Środowiskowe  (E):  norma  emisji  spalin  pojazdów,  które  będą  użyte  do  realizacji 

przedmiotu zamówienia – waga 30%, w tym: 


poziom emisji spalin EURO 6 - min. 2 pojazdy 

– waga 20%, 

poziom emisji spalin EURO 5 - min. 3 pojazdy 

– waga 10%. 

3.  Czas podstawienia pojemnika na odpady komunalne 

– waga 10%. 

Zgodnie  z  Roz

działem  XVI  pkt  2  ppkt  2)  SIWZ  kryterium  środowiskowe  (E)  miało  być 

rozpatrywane  na  podstawie  ilości  pojazdów  zadeklarowanej  w  Załączniku  nr  10  do  SIWZ 

Wykaz pojazdów spełniających normę Euro 5 i Euro 6 ponad wskazane w SIWZ Rozdział V 

ust. 1 pkt 4

, który określił, że wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia mają 

dysponować  jednym  pojazdem  spełniającym  normę  Euro  6  i  dwoma  –  Euro  5).  Punkty  

w  ramach  kryterium  miały  być  przyznane  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  zadeklarował  jeden, 

dodatkowy  pojazd  spełniający  normę  Euro  6  i  dwa  –  Euro  5.  Tym  samym  punkty  zostały 

przyznane 

w następujący sposób: 

1.  poziom e

misji spalin pojazdów, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia 

EURO 6 - min. 2 pojazdy - 20 pkt, 

poziom emisji spalin pojazdów, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia 

EURO 5 - min. 3 pojazdy - 10 pkt. 

Zaoferowanie  przez  Wykonawcę  więcej  niż  dwóch  pojazdów  Euro  6  i  więcej  niż  trzech 

pojazd

ów  Euro  5  miało  nie  być  dodatkowo  punktowane.  Weryfikacja  zadeklarowanego 

poziomu  emisji  spalin  i  ilości  pojazdów  miała  nastąpić  na  podstawie  przedłożonych  

dla  każdego  z  pojazdów  zgłoszonych  w  ofercie  dokumentów  przez  Wykonawcę  (dowód 

rejestracyjny,  umowa  leasingu,  umowa  najmu  lub  inne). 

Dokumenty  te  miały  być  złożone 

razem  z  Załącznikiem  nr  10,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  informacje  

o  podstawach  do  dysponowania  danymi  zasobami

,  niezależnie  od  wskazanych  danych  

w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług  w  celu  wykonania  zamówienia.  Ponadto  w  kolumnie  „Informacja  o  podstawie  

do  dysponowania  danym  zasobem"  Załącznika  nr  10  Zamawiający  zażądał  wpisania  – 

„własność” albo „inny tytuł prawny", w celu identyfikacji podstawy dysponowania pojazdami.  

Przystępujący,  na  potrzeby  oceny  oferty  w  ww.  kryterium  w  pozycji  1  Załącznika  nr  10 

wskaza

ł:  „pojazd  specjalistyczny  z  funkcją  kompaktującą,  przystosowany  do  odbierania 

zm

ieszanych  odpadów  komunalnych”,  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  1120E.  Pojazd  ten 

miał  spełniać  normę  emisji  spalin  Euro  6,  a jako  podstawę  dysponowania  wskazano:  „inny 

tytuł  prawny:  PHU  Komunalnik  -  leasing  Millennium  Leasing  Sp.  z  o.o.”  W  celu 

potwierdzenia, że pojazd ten spełniał wymagania Zamawiającego, Przystępujący przedstawił 

pismo  z  21  listopada  2018  r.  pochodzące  od  Marcar  Trucks  J.  G.  (zatytułowane 

„Zaświadczenie”)  oraz  dowód  rejestracyjny  pojazdu.  Z  dowodu  rejestracyjnego  wynikało,  

że  jest  to  samochód  ciężarowy,  uniwersalny,  wyprodukowany  w  2014  r.  i  po  raz  pierwszy 

zarejestrowany  w  Polsce  w  2018  r.  Maksymalna  masa  całkowita  pojazdu  to  12  000  kg,  


a  masa  własna  to  6  905  kg.  Badania  techniczne  pojazdu  były  ważne  do  dnia  29  grudnia 

2019 r. tj. do dnia przypadającego przed upływem terminu składania ofert. 

Przystępujący dla pojazdu DWR 11..E przedstawił dowód rejestracyjny, w którym brak było 

adnotacji  odnoszącej  się  do  normy  emisji  spalin  w  dowodzie  rejestracyjnym.  Aby  wystąpić  

o  taką  adnotację  należy  przedstawić  jeden  z  dokumentów  określonych  w  przepisach 

po

wszechnie obowiązującego prawa. Zgodnie z Wytycznymi do umieszczenia w adnotacjach 

dowodu  rejestracyjnego  informacji  o  spełnianiu  przez  samochód  osobowy,  samochód 

ciężarowy,  samochód  specjalny,  ciągnik  samochodowy  lub  autobus  określonego  poziomy 

emisji  spalin  (

załącznik  2a  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  września 

2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  czynności  organów  w  sprawach  związanych  

z  dopuszczeniem 

pojazdu  do  ruchu  oraz  wzorów  dokumentów  w  tych  sprawach  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088)): 

W  przypadku  gdy  właściciel  pojazdu  występuje  z  wnioskiem  o  wpisanie  w  dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd normy dotyczącej 

poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący wpisuje w dowodzie rejestracyjnym adnotację, 

o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. z załącznika nr 1 do rozporządzenia, ustalając poziom 

emisji spalin Euro na podstawie: 

jednego z dokumentów: 

a) 

świadectwa zgodności WE albo 

b) 

świadectwa zgodności, albo 

c)  dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo 

d)  decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo 

e) 

świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 

w  przypadku  nowego  samochodu  osobowego,  samochodu  ciężarowego,  samochodu 

specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu; 

jednego  z  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  1,  albo  wyciągu  ze  świadectwa 

homologacji  typu  pojazdu,  albo  odpisu  decyzji  zwalniającej  z  obowiązku  uzyskania 

świadectwa  homologacji  typu  pojazdu  wydanej  na  podstawie  art.  70  Ustawy  z  dnia  

20  czerwca  1997  r.  - 

Prawo  o  ruchu  drogowym  (w  brzmieniu  obowiązującym  

przed  dniem  22  czerwca  2013  r.,  Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  1137),  albo  oświadczenia 

producenta  pojazdu  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,  o  którym  mowa  

w art. 70n ust. 

2 ustawy, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji 

spalin  Euro,  albo  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu,  albo  roku  produkcji  pojazdu, 

przyjmując następujące zasady: 

b) w przypadku zarejestrowanego autobusu, samo

chodu ciężarowego, specjalnego lub 

ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t: (...) Euro 


V  - 

od  2008  r.  dla  autobusów  i  samochodów  ciężarowych,  specjalnych  oraz 

ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. 

Zgodnie z art. 70n ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Producentowi, którego siedziba 

znajduje  się  poza  terytorium  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  Dyrektor 

Transportowego  Dozoru  Technicznego  wydaje  świadectwo  homologacji  typu  WE,  jeżeli 

pr

oducent  posiada  upoważnionego  przedstawiciela  na  terytorium  państwa  członkowskiego 

Unii  Europejskiej  do  reprezentowania  go  w  sprawach  homologacji. 

Urząd  Ochrony 

Konkurencji  i  Konsumentów  w  opracowaniu pt.  Niebieski  przewodnik Wdrażanie przepisów 

dotyczących produktów w Unii Europejskiej 2014 (dostępny na  stronach UOKiK): Do celów 

unijnych  przepisów  harmonizacyjnych,  aby  upoważniony  przedstawiciel  mógł  występować  

w  imieniu  producenta,  musi  mieć  swoją  siedzibę  w  Unii.  Nie  należy  mylić  przedstawicieli 

handlow

ych producenta (takich jak autoryzowani dystrybutorzy lub agenci) z upoważnionym 

przedstawicielem w rozumieniu unijnych przepisów harmonizacyjnych. 

Marcar  Trucks  J.  G.  nie 

był  upoważnionym  przedstawicielem,  o  którym  mowa  

w  art.  70n  ust.  2  ustawy  Prawo  o  ruchu  drogowym,  zatem  wydane  przez  niego 

„Zaświadczenie” nie może stanowić dowodu, że pojazd spełnia normę emisji spalin. 

Mając  na  uwadze  fakt,  że  kwestie  związane  z  normą  emisji  spalin  są  kwestiami 

zharmonizowanymi  na  poziomie  UE,  również  zakres  dowodowy  spełniania  normy  emisji 

spalin nie może być kwestią dowolną, którą każdy Zamawiający ocenia swobodnie. Dowody 

potwierdzające  normę  emisji  spalin  zostały  jednoznacznie  określone  w  odpowiednich 

przepisach i muszą mieć zastosowania również w niniejszym postępowaniu. Nie jest bowiem 

dopuszczalne  przyjęcie,  że  zakres  dowodowy  w  postępowaniu  przetargowym  może  być 

szerszy wynikający z przepisów prawa. 

Pojazd DWR 11..E 

został wykazany w ofercie Przystępującego jako „pojazd specjalistyczny 

funkcją kompaktującą, przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych” 

podczas, 

gdy  zgodnie  z  dowodem  rejestracyjnym  został  on  zarejestrowany  jako  pojazd 

uniwersalny.  Zmiana  przeznaczenia  pojazdu  oznacza

ła  konieczność  powtórnej  jego 

homologacji, co oznacza

ło również testy w zakresie normy emisji spalin.  

R

zeczywiste spełnianie  przez  pojazd normy  emisji  spalin zależy  od  wielu czynników  w  tym 

wagi  pojazdu  i  jego  wyposażenia.  Zmiana  tych  ostatnich  może  wpływać  na  pomiary.  

W związku z  tym  pojazd, który  został  zarejestrowany  jako „Uniwersalny”,  z  zabudową typu 

„Furgon”, po zmianie zabudowy na taką, której odpowiada pojazd specjalistyczny  z funkcją 

kompaktującą  przystosowany  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  z  dużą 

dozą prawdopodobieństwa nie uzyskałby normy emisji spalin Euro 6. 

Ponadto  f

akt  braku  aktualnych  badań  technicznych  powodował,  że  pojazd  ten  w  ogóle  nie 

powinien  być  wzięty  pod  uwagę  podczas  oceny  ofert.  W  punkcie  III.3  ppkt  3)  SOPZ 


wskazano,  że  wszystkie  pojazdy  muszą  być  zarejestrowane  i  dopuszczone  do  ruchu  oraz 

posiadać  aktualne  badania  techniczne  i  świadectwa  dopuszczenia  do  ruchu,  zgodnie  

z przepisami o ruchu drogowym w całym okresie trwania umowy. 

Gdyby  przyjąć,  że pojazdy  bez  aktualnych badań technicznych mogą być  oceniane w  toku 

badan

ia i ceny ofert, cała ocena stałaby się zupełnie fikcyjna. Zamawiający musiałby ocenić 

wszystkie  pojazdy  bez  aktualnych  badań  technicznych,  niezależnie  od  tego  kiedy  upłynął 

termin ich ważności. Wykonawca mógłby  wykazywać pojazdy, które w ogóle nie są zdatne 

do  ruchu  od  dawna

,  ale  są  w  posiadaniu Wykonawcy  z  uwagi  na  szczególne  cechy,  które  

są  często  premiowane  w  postępowaniach  przetargowych  (np.  normę  emisji  spalin). 

Potwierdzenie  norm  emisji  spalin  jest  każdorazowo  obowiązkowym  elementem  badań 

techniczny

ch  pojazdu.  Pojazd,  który  nie  spełni  określonej  normy  emisji  spalin  nie  przejdzie 

pozytywnie  badań  technicznych,  nawet  jeśli  w  pozostałym  badanym  zakresie  badanie 

wykaże, że pojazd jest sprawny. 

Jeśli  wykazany  przez  Przystępującego  pojazd  nie  przeszedłby  pozytywnie  badań 

technicznych,  nie  będzie  mógł  zostać  skierowany  do  realizacji  zamówienia.  Dlatego 

przyznanie 

Przystępującemu  punktów  w  tym  kryterium  było  naruszeniem  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Z  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu  o  nr  rejestracyjnym  DWR  11..E  wynika

ło,  że  jego 

właścicielem jest Millennium Leasing Sp. z o.o. oddział w Siechnicach. W Załączniku nr 10 

do  SIWZ,  w 

kolumnie  „Informacja  o  podstawie  do  dysponowania  danym  zasobem” 

Przystępujący wpisał: „inny tytuł prawny: PHU Komunalnik - leasing Millennium Leasing Sp. 

o.o.”  Do oferty  zostały  dołączone  trzy  umowy  leasingu zawarte między  PHU  Komunalnik 

Sp.  z  o.o., 

a  Millennium  Leasing  Sp.  z  o.o.,  jednak  z  żadnej  z  nich  nie  wynikało  żeby 

dotyczyła  pojazdu  o  nr  rejestracyjnym  DWR  11..E.  Umowa  o  numerze  276..9  w  ogóle  nie 

była podpisana przez Finansującego, czyli Millennium Leasing Sp. z o.o., w związku z tym,  

w  ogóle  nie  mogła  być  wzięta  pod  uwagę.  Dodatkowo,  umowa  ta,  dotyczyła  pojazdu  MAN 

TGM  więc  zupełnie  innego  modelu,  niż  pojazd  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  11..E.  

Z  dwóch  pozostałych  umów  (umowa  nr  257..0  i  nr  258..6)  wynikało,  że  chodziło  

o samochód ciężarowy  DMC 3,5  MAN  - TGL, jednak takie określenie przedmiotu leasingu,  

w żaden sposób nie potwierdzało, że był nim pojazd o nr rejestracyjnym DWR 11..E. Skrót 

D

MC oznacza łączną masę pojazdu - w tym przypadku powyżej 3,5 tony, marki MAN model 

TGL.  MAN  TGL  produkowany 

jest  w  czterech  wersjach  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej 

wynoszącej  odpowiednio:  7,49  t,  8  t,  10  t  i  12  t.  W  zależności  od  wymagań  klientów 

stosowane są cztery rodzaje kabin: standardowa C (długość 1620 mm, wysokość 1569 mm), 

wydłużona  L  (długość  2280  mm,  wysokość  1645  mm),  wydłużona  i  podwyższona  

LX (długość 2280 mm, wysokość 1925 mm) oraz załogowa Doka mogąca pomieścić 7 osób. 


Określenie  MAN  TGL  DMC  3,5  t  pasuje  zatem  do  każdego  z  tych  pojazdów 

wyprodukowanych jako TGL, zatem nie wska

zywało jednoznacznie na żaden z wykazanych 

w  wykazie  pojazdów  Przystępującego.  W  ofercie  Przystępującego  wskazano  dwa  pojazdy 

MAN TGL - o numerach rejestracyjnych DWR 11..E oraz DWR 22..E. 

Z dowodu rejestracyjnego pojazdu DWR 11..E wynika

ło, że jego właścicielem jest Millennium 

Leasing  Sp.  z  o.o., 

oddział  w  Siechnicach.  Z  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu  DWR  22..E 

wynika

ło,  że  jego  właścicielem  jest  Millennium  Leasing  Sp.  z  o.o.  Obie  umowy  leasingu 

zawarte 

zostały z Millennium Leasing Sp. z o.o., w związku z czym, żadna z nich nie mogła 

być przypisana do pojazdu DWR 11..E. 

W  zakresie 

zarzutów  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy  określeniu  cech  pojazdu 

Odwołujący wskazał: 

Zamawiający  wymagał,  by  wykonawca  w  całym  okresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

posiadał  wyposażenie  umożliwiające  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości i transport tych odpadów, w tym m. in.: 

1.  co  najmniej  dwa  pojazdy  specjalistyczne,  z 

funkcją  kompaktującą,  przystosowane  

do odbierania z

mieszanych odpadów komunalnych, 

co  najmniej  dwa  pojazdy  specjalistyczne,  z  funkcją  kompaktującą,  przystosowane  

do odbierania selektywnie zebranych odpa

dów komunalnych, 

co  najmniej  jeden  pojazd  bez  funkcji  kompaktującej,  przystosowany  do  odbierania 

odpadów  komunalnych  z  dzieloną  skrzynią  załadunkową  zapobiegającą  mieszaniu 

się worków poszczególnych frakcji między sobą. 

W  pozycji  nr  1  w  Wykazu 

pojazdów  Przystępujący  jako  pojazd  specjalistyczny  z  funkcją 

kompaktującą, przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wskazał 

wspomniany  wcześniej  pojazd  DWR  11..E.  Pojazd  ten  nie  był  jednak  pojazdem 

specjalistycznym  z 

funkcją  kompaktującą  przystosowanym  do  odbierania  zmieszanych 

odpadów komunalnych. Według wpisu w dowodzie rejestracyjnym był to pojazd uniwersalny 

typu furgon.  Zgodnie z Rozporz

ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  

w  sprawie  szczegółowych  czynności  organów  w  sprawach  związanych  z  dopuszczeniem 

pojazdu  do  ruchu  oraz  wzorów  dokumentów  w  tych  sprawach  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.,  

poz.  1088), Tabela  nr  2: 

Przeznaczenia pojazdów  ze względu na specjalizację z wyjątkiem 

pojazdów  specjalnych:  pojazd  „uniwersalny”  to  jedynie  pojazd  typu  furgon.  W  przypadku 

pojazdów  specjalistycznych  z  funkcją  kompaktującą,  przystosowanych  do  odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z dalszą częścią tabeli przeznaczenie pojazdu 

oznacza się „Wywóz śmieci”. Przystępujący przy innych pojazdach wymienionych w wykazie 

wskazał  takie,  gdzie  w  miejscu  „przeznaczenie”  wskazano  wprost  „Wywóz  śmieci”. 


Porównanie danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o numerze DWR 11..E oraz innego 

pojazdu  (o  numerze  rejestracyjnym  PO  8J..8)  specjalistycznego  z 

funkcją  kompaktującą, 

przystosowanego  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  gdzie  w  miejscu 

„Przeznaczenie"  wpisano  „Wywóz  śmieci”,  wskazywało,  że  pojazdu  DWR  11..E  nie  można 

nawet  adaptować  do  „pojazdu  specjalistycznego  z  funkcją  kompaktującą,  przystosowanym 

do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych”. 

Pojazd PO 8J..8 m

iał większą maksymalną masę całkowitą tj. 18 000 kg i po zmontowaniu 

urządzeń  kompaktujących uzyskał  ładowność  5 200 kg.  Natomiast  pojazd DWR  11..E  przy 

maksymalnej  masie  całkowitej  -  12  000  kg,  miałby  po  zamontowaniu  urządzeń 

kompaktujących  ładowność  podobną  do  pojazdu  znacznie  większego  czyli  5  085  kg. 

Zdaniem 

Odwołującego  pojazd  o  DMC  12 000  kg,  wyposażony  w  funkcję  kompaktującą 

osiąga ładowność na poziomie 3 500 kg. Dane o ładowności pojazdu DWR 11..E w ocenie 

Odwołującego  wskazują,  że  jest  to  pojazd  o  zabudowie  znacznie  lżejszej  niż  zabudowa  

z  funkcją  kompaktującą.  Tym  samym  Przystępujący  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd 

wskazując, że pojazd o numerze rejestracyjnym DWR 11..E jest „pojazdem specjalistycznym 

z  funkcją  kompaktującą,  przystosowanym  do  odbierania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych”,  a  wprowadzenie  w  błąd  miało  charakter  celowy.  Gdyby  Przystępujący 

wykazał, że jest to pojazd typu furgon, nie uzyskałby punktów w kryterium oceny ofert, gdyż 

pojazd  taki  nie  został  „dopuszczony”  przez  Zamawiającego  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia.    Biorąc  pod  uwagę  powyższą  argumentację  w  ocenie  Odwołującego 

Przystępujący  podlegał  zatem  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  24  

ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

W  Rozdziale  V  pkt  1.2 

SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  posiadania  doświadczenia:  „Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy  to w  tym  czasie)  należycie  wykonywał 

usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, pochodzącymi 

z  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych,  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy, 

wraz  z  podaniem  wartości  zadania,  jego  przedmiotu,  terminów  wykonania  i  podmiotów,  

na  rzecz  których  usługi  te  zostały  wykonane,  a  ich  łączna  wartość  brutto  wyniosła  co 

najmniej 1 000 

000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). 

Wykonawca  winien  załączyć  dowody  potwierdzające,  że  usługi  te  zostały  wykonane 

należycie,  w  szczególności,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  i  prawidłowo 

ukończone. 

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  


o  obiektywnym  charakterze Wykonawca  nie 

jest  w  stanie uzyskać tych dokumentów  -  inne 

dokumenty

”. 

W  celu  potwierdzenia 

powyższego  warunku  Przystępujący  przedstawił  wykazy  usług 

(odrębnie dla każdego z konsorcjantów). Wykazano w nich: 

Usługę „Odbierania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Sektora  III  Związku  Celowego  Gmin  

MG-

6” wykonywaną przez Konsorcjum firm: Laguna Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim  oraz  INNEKO  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim  

w okresie od 01.10.2018 r. do 29.02.2020 r., 

na kwotę 16 755 311,18 zł. 

Przystępujący,  zdaniem  Odwołującego,  nie  wykazał,  że  wskazana  usługa  potwierdzała 

spełnianie ww. warunku. 

Usługa była wykonywana przez Konsorcjum firm: Laguna Sp. z o.o. oraz INNEKO Sp. z o.o. 

Oferty w przedmiotowych postępowaniach złożyło konsorcjum INNEKO Sp. z o.o. oraz PHU 

Komunalnik.  M

ożliwość  powoływania  się  członka  konsorcjum  na  doświadczenie  nabyte  

w  ramach  konsorcjum  w  wyniku  uprzedniej  realizacji  zamówienia  jest  weryfikowane  przez 

pryzmat  faktycznego  udziału  tego  wykonawcy  (realizacji)  zamówienia  w  ramach  tego 

konsorcjum  (wyrok TSUE  z  4  maja  2017  r.,  C-131/14  Esaprojekt)

. Ponieważ Przystępujący 

wskazał  łączną  wartość  umowy  obejmującej  usługi  realizowane  przez  obu  konsorcjantów 

ramach  konsorcjum  Laguna  Sp.  z  o.o. 

–  INNEKO  Sp.  z  o.o.,  Zamawiający  nie  miał 

możliwości  ustalenia,  czy  w  ramach  tej  umowy  INNEKO  Sp.  z  o.o.  potwierdziło  spełnianie 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Ponadto  Przystępujący  wykazał  okres  realizacji 

zamówienia  obejmujący  również  czas  po  upływie  terminu  składania  ofert,  uwzględniając 

wartość tych usług w wykazie, co oznaczało, że nie wykazał na jaką kwotę wykonano usługi 

do 

upływu  terminu  składania  ofert.  Wykonawca  nie  załączył  również  referencji,  ani  innego 

dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonane należycie. 

Zgodnie  z 

§  10  ust.  2  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26.07.2016  r.  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126),  w  przypadku  wskazania  przez 

wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  m.in.  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  tym  referencji,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  zamawiającego,  

w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez  zamawiającego 

zgodnie  z  art.  97  ust.  1  Pzp

,  czyli  dokumentów  dotyczących innym  postępowań  w  sprawie 

zamówienia  publicznego,  zamawiający  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  tych  warunków, 

korzysta  z  posiadanych  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  ile  są  one  aktualne.  Skorzystanie  

z dokumentów w posiadaniu, których znajduje się Zamawiający wymaga jednak, jak wynika 

to  wprost  z  treści  samego  przepisu,  wyraźnego  wskazania  wykonawcy.  Wskazanie  takie 


powinno dotyczyć konkretnego dokumentu na jaki powołuje się wykonawca. Przepis ten nie 

zwalnia  bowiem  wykonawcy  od  wykazania  spełniania  warunków,  zwalnia  go  jedynie  

od obo

wiązku przekazania dokumentu, w posiadaniu, którego jest już Zamawiający. 

Na podstawie informacji zawartych w wykazie 

Przystępujący nie potwierdził realizacji usługi 

w zakresie wymaganym w SIWZ, ani należytego wykonania usługi wymaganej dla spełniania 

warunku. 

W dalszej części Przystępujący wykazał również: 

2.  u

sługę „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu 

wszystkich  nieruchomości  objętych  gminnym  systemem  gospodarowania  odpadami  

w  sektorze  I  na  terenie  miasta  Wałbrzycha”  wykonywaną  przez  PHU  Komunalnik  

Sp. z o.o. od 01.11.2016 r. do 30.06.20

19 r. na kwotę 15 104 451,68 zł, 

3.  u

sługę „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu 

wszystkich  nieruchomości  objętych  gminnym  systemem  gospodarowania  odpadami  

w  sek

torze  II  na  terenie  miasta  Wałbrzycha”  wykonywaną  przez  PHU  Komunalnik  

Sp. z o.o. od 01.11.2016 r. do 30.0

6.2019 r. na kwotę 18 003 588,72 zł. 

W celu potwierdzenia, że powyższe usługi zostały wykonane należycie Przystępujący złożył 

poświadczenia,  z  których  wynikało,  że  Urząd  Miejski  w  Wałbrzychu  „Informuje,  że  warunki 

określone  w  umowie  były  dotrzymane  i  wykonywane  terminowo  i  z  należytą  starannością”. 

Poświadczenia  zostały  wydane  dnia  23  sierpnia  2019  r.  Odwołujący  podniósł,  w  oparciu  

o  zacytowane  donies

ienia  prasowe,  że  usługi  te  były  wykonywane  w  sposób,  który 

doprowadził  do  wszczęcia  prokuratorskiego  śledztwa  w  tym  zakresie.  W  związku  z  tym,  

w  ocenie  Odwołującego,  w  świetle  takich  okoliczności  należało  przyjąć,  że  Przystępujący 

posługując  się  Poświadczeniami  wydanymi  w  sierpniu  2018  r.  w  celu  potwierdzenia 

należytego  wykonania  ww.  usług  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  przez  co  podlega 

wykluczeniu 

z postępowań na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

W  Rozdziale  V  pkt  1.3  SIW

Z  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  dysponowania  odpo

wiednim  potencjałem  technicznym.  Zamawiający  wymienił 

pojazdy  wymagane  dla  potwierdzenie  spełniania  warunku,  wskazując  jednocześnie,  

że: „Wykonawca łącznie musi dysponować minimum 1 pojazdem spełniającym poziom emisji 

spalin  co  najmniej  Euro 

6.  Wykonawca  wskaże  spełniający  ten  wymóg  pojazd  w  wykazie 

narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  Wykonawcy, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ”. 

W  celu  spełnienia  tego  wymogu  Przystępujący  wskazał  pojazd  o  numerze  rejestracyjnym 

DWR  22..

E.  W  celu  potwierdzenia,  że  pojazd  spełnia  normę  emisji  spalin  Euro  6 

przedstawiono  pismo  z  dnia  21  listopada  2018  r.  pochodzące  od  Marcar  Trucks  J.  G.,  z 

którego  wynikało,  że  pojazd  ten  spełnia  normę  Euro  6.  Takie  zaświadczenie  nie  było 


dowodem,  który  mógłby  potwierdzać  spełnienie  ww.  wymogów,  należało  więc  uznać,  

że warunek nie został spełniony. 

W Rozdziale V SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. Jednym z niech 

są  określane  w  punkcie  1.1)  „Kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej 

działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.  Jednym  z  wymogów 

wskazanych  w  lit  c) 

był  wymóg  wykazania,  że  wykonawca  posiada  wpis  do  rejestru 

podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących 

odpadami,  prowadzonego przez  właściwy  organ,  na  podstawie art.  49 ustawy  o odpadach,  

w  zakresie  dotyczącym  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  

(art 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o odpadach). 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  Wykonawcy  przedstawili  zaświadczenia  wydane 

przez  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  nadaniu  numeru  wpisu  do  rejestru.  

Od  24  stycznia  2018  r.,  zgodnie  z  art.  238  ust.  1  w 

związku  z  art.  235  ust  2  ustawy  

z  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (tj.  Dz.  U.  2018  poz.  21),  Główny  Inspektor  Ochrony 

Środowiska  zakończył  prowadzenie  rejestru  przedsiębiorców  i  organizacji  odzysku  sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  Zgodnie z komunik

atem Ministra Środowiska z 24 stycznia 

2018  r.  (poz.  118)  w  sprawie  daty  utworzenia  rejestru  podmiotów  wprowadzających  

produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  zamieszczonym  

w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami,  o  którym  mowa  

w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. 

Jak wynika

ło z informacji dostępnej w BDO spółka PHU Komunalnik Sp. z o.o. nie posiadała 

zezwolenia  na  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  na  terenie 

województwa lubuskiego, w związku z czym uznać należało, że Przystępujący nie potwierdził 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

Przystępującego z Postępowań I i III podniesionego w odwołaniach KIO 258/20 i KIO 260/20 

Odwołujący wskazał:  

Zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ: 

1.  Wykonawcy mogli 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

musieli 

ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu,  albo  

do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien był zawierać: 

wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 


dane  identyfikujące  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie 

zamówienia, 

dane identyfikujące ustanowionego pełnomocnika, oraz 

4)  zakres 

jego umocowania, a także 

oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

Dokument  pełnomocnictwa  musiał  być  podpisany  przez  wszystkich  wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadami reprezentacji 

każdego  z  tych  wykonawców.  Pełnomocnictwo  miało  być  złożone  w  oryginale  

lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Przystępujący  dołączył  do  oferty  pełnomocnictwo  z  dnia  25  października  2019  r. 

P

ostępowanie  zostało  wszczęte  dnia  3  grudnia  2019  r.  Poprzednio  pod  tą  samą  nazwą 

Zamawiający prowadził inne postępowanie (wszczęte dnia 6 września 2019 r. i unieważnione 

19 list

opada 2019 r.). Pełnomocnictwo Przystępującego dotyczyło prowadzonego wcześniej 

postępowania (zostało załączone również do oferty Wykonawcy złożonej w unieważnionym 

postępowaniu).  Z  treści  pełnomocnictwa  wynikało,  że  zostało  udzielone  na  okres  trwania 

postępowania  o  konkretnej  nazwie  i  na  czas  realizacji  prac  będących  przedmiotem  umów 

zawartych  w  spra

wie  tych  zamówień  publicznych,  aż  do  ostatecznego  wygaśnięcia 

obowiązków  wobec  zamawiającego.  W  związku  z  unieważnieniem  tego  postępowania 

pełnomocnictwo wygasło dnia 19 listopada 2019 r. 

Pismem  z  15  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do  złożenia 

pełnomocnictwa odpowiadającego wymogom określonym w SIWZ. We wspomnianym piśmie 

Zamawiający wskazał na brak obligatoryjnej jego treści tj. oświadczenia o przyjęciu wspólnej, 

solidarnej  odpowiedzialności,  za  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia  

oraz  podpisu  wszystkich  w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  

W  odpowiedzi  na  wezwanie 

Przystępujący  załączył  pełnomocnictwo  z  23  stycznia  2020  r.,  

z  którego  wynikało  m.in.  umocowanie  dla  INNEKO  Sp.  z  o.o.  do  podpisania  oferty.  Mając  

na uwadze fakt, że pełnomocnictwo zostało udzielone po upływie terminu składania ofert, nie 

mo

gło  ono  zostać  uznane  za  prawidłowe.  Nie  miało  przy  tym  znaczenia  zawarte  

pełnomocnictwie  zdanie:  „Strony,  z  ostrożności,  niniejszym  potwierdzają  wszystkie 

cz

ynności do tej pory wykonane w ramach postępowań, o których mowa wyżej”. Doniosłość 

czynności  jaką  jest  złożenie  oferty  oraz  tryb  w  jakim  jest  ona  składana  (przetarg 

nieograniczony) powod

owały, że potwierdzenie takie uznać należało za niedopuszczalne. 

W  zw

iązku  z  tym  oferta  Przystępującego  podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  

ust. 1 pkt 1 Pzp.  


Zamawiający  złożył pisemną odpowiedź na odwołania i  wniósł o ich oddalenie. W zakresie 
zarzutów  opartych  o  kwestie  dotyczące  pojazdu  DWR  11..E  Zamawiający  przedstawił 
następujące argumenty: 

Z

daniem  Odwołującego,  wykazanie  spełniania  przez  pojazd  normy  emisji  spalin  mogło 

nastąpić wyłącznie przez przedłożenie ściśle określonej kategorii dokumentów, tj.: 

1.  dowodu rejestracyjnego pojazdu, 

2.  karty pojazdu, 

3.  certyfikatu EURO, 

wyciągu ze świadectwa homologacji lub 

odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji. 

Zgodnie  z  pkt  XVI

.2.2)  SIWZ  „weryfikacja  zadeklarowanego  poziomu  emisji  spalin  i  ilości 

pojazdów  będzie  następowała  na  podstawie  przedłożonych  dla  każdego  z  pojazdów 
zgłoszonych  w  ofercie  dokumentów  przez  Wykonawcę  (dowód  rejestracyjny,  umowa 

leasingu,  umowa  najmu  lub 

inne).  Tym  samym  środkami  dowodowymi  w  ww.  zakresie, 

zgodnie  z  SIWZ,  mog

ła  być  również  umowa  leasingu,  umowa  najmu  jak  i  inne  dokumenty 

(katalog  otwarty). 

Zamawiający  był  związany  postanowieniami  SIWZ,  nie  mógł  więc  

na  etapie  badania  i  oceny  ofert  ograniczyć  środków  dowodowych  do  ww.  przez 
Odwołującego.  

Ponadto n

ie sposób uznać, że pojęcie „inne” w świetle ww. postanowienia SIWZ, można było 

ograniczy

ć  wyłącznie do dokumentów o zbliżonym do dowodu rejestracyjnego charakterze. 

W SIWZ wymieniono również umowy leasingu, najmu, a więc dwustronne oświadczenia woli, 
kreowane przez strony stosunku prawnego, apriorycznie niewykazujące większej doniosłości 

dowodowej, 

niż „zaświadczenie” podmiotu trzeciego. Za dokument potwierdzający spełnienie 

normy Euro 

6, uznać zatem należało zaświadczenie wystawione przez Pana J. G., Partnera 

Serwisowego  MAN  Truck  &  Bus  Polska  Sp.  z  o.o.,  skoro  Zamawiający  

nie  wp

rowadził  ograniczeń,  co  do  możliwości  złożenia  tego  typu  dokumentu,  

a jego wiarygodność nie została podważona przez Odwołującego. 
Treść  zaświadczenia  była  także  zgodna  z  publikacjami  specjalistycznymi,  dostępnymi  
w  języku  angielskim,  niderlandzkim  i  polskim,  potwierdzającymi,  iż  w  przedmiotowych 
modelach pojazdów marki MAN, typ TGL 12.180, montowane są silniki typu D 0834 LFL67, 
spełniające  normę  Euro  6.  Z  dowodu  rejestracyjnego  wynikało,  że  pojazd  został 

wyprodukowany  w  2014  r.  Zgodnie  z  art.  18  R

ozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  

i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów 
silnikowych  i  silników  w  odniesieniu  do  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z  pojazdów 
ciężarowych  o  dużej  ładowności  (Euro  VI)  i  zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr  715/2007  
i  dyrektywę  2007/46/WE  oraz  uchylające  dyrektywy  80/1269/EWG,  2005/55/WE  

i 2005/78/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 1), wszystkie pojazdy 

ciężarowe o dużej ładowności, od dnia 31 grudnia 2013 r., muszą spełniać normę Euro 6. 


Brak  aktualnego  przeglądu  technicznego  przedmiotowego  pojazdu  Odwołujący  wywiódł  
z  załączonego  do  ofert  Przystępującego,  dowodu  rejestracyjnego.  Dowód  rejestracyjny  nie 

wykaz

ywał, że pojazd nie przeszedł przeglądu technicznego, tj. że odmówiono dopuszczenia 

go do ruchu drogowego. Dowód rejestracyjny potwierdzał wyłącznie, że pojazd miał przegląd 

techniczny do dnia 29 grudnia 2019 r. 

nie wykazując, że pojazd aktualnie nie ma przeglądu 

technicznego. 

W kontekście powyższego za niepoparty argumentami ani dowodami należało 

uznać twierdzenie Odwołującego, że wykazanie pojazdu bez aktualnych badań technicznych 

oznacza

ło, że nie będzie on mógł być użyty do realizacji przedmiotu zamówienia. Regulacje 

normatywne  nie  przewidują  obowiązku  zachowania  ciągłości  przeglądu  technicznego. 
Zgodne z prawem jest przeprowadzenie badań technicznych, również po upływie ważności 
badań dotychczasowych. 

Postanowienie  SIWZ 

—  pkt  III.3  ppkt  3  SOPZ  dotyczyło  etapu  realizacji  zamówienia. 

Zamawiający  w  postanowieniach  SIWZ  dotyczących  kryteriów  oceny  ofert  zastrzegł, 

przyznanie  p

unktów  za  pojazdy  zadeklarowane  tj.  te,  które  w  przyszłości,  „będą  użyte  

do  rea

lizacji  przedmiotu  zamówienia”.  Nie  było  zatem  konieczne  wykazanie,  że  pojazdy  

te  mogą  być  użyte  w  dniu  składania  ofert,  czy  też  na  moment  oceny  i  badania  ofert. 

Weryfikacja  czy  ww.  pojazd  posiada

ł  ważny  przegląd  techniczny  była  możliwa  i  została  

dokonana  przez  Zamawiającego,  za  pośrednictwem  Centralnej  Ewidencji  Pojazdów 

(https://historiapojazdu.gov.pl/). 

W  ten  sposób  Zamawiający  ustalił,  że  ww.  pojazd  posiada 

okresowe badania technic

zne ważne do 2 stycznia 2021 r. 

Zgodnie  z  załącznikiem  nr  10  do  SIWZ,  którym  następowało  wykazanie  pojazdów 
spełniających  normę  Euro  5  i  Euro  6,  ponad  wskazane  w  Rozdziale  V  ust.  1  pkt  4  SIWZ,  
a  więc  na  potrzeby  oceny  ofert  w  ramach  analizowanego  pozacenowego  kryterium  oceny 

ofert, 

Przystępujący  (i  pozostali  wykonawcy)  obowiązany  był  do  podania  informacji  

o podstawie do dysponowania 

określonym pojazdem. W przypadku innego tytułu prawnego 

niż  własność,  niezbędne  było  również  podanie  danych  jednoznacznie  identyfikujących 
podstawę  dysponowania.  Dla  spełnienia  powyżej  wskazanych  wymogów  formalnych 
wystarczające  było  sformułowanie  przez  wykonawcę,  oświadczenia  wiedzy  o  określonej 
treści.  Przystępujący  wypełnił  ten  wymóg,  czego  Odwołujący  nie  podważał.  Odwołujący 
kwestionował  jedynie  możliwość  przypisania  konkretnej  umowy  leasingu,  załączonej  
do  oferty,  względem  pojazdu  DWR  11..E.  Przystępujący  do  oferty  załączył  dowód 

rejestracyjny  pojazdu  DWR  11..E, 

który  potwierdzał,  że  Przystępujący  był  w  posiadaniu  

ww.  pojazdu  na  podstawie  umowy  leasingu  zawartej  z  Millennium  Leasing  Sp.  z  o.o. 

W

skazanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako właściciela Millenium Leasing Sp. z o.o. 

o/  Siechnice,  zamiast  Millenium  Leasing  Sp.  z  o.o. 

było  irrelewantne,  ponieważ  w  polskim 

prawie  oddziały  nie  mają  odrębnej  osobowości  prawnej.  Powyższe  wprost  wskazuje  
na okoliczność, iż właścicielem pojazdu był Millenium Leasing Sp. z o.o., a nie oddział tego 

podmiotu w Siechnicach. 


Przystępujący  złożył  dwie  umowy  zawarte  z  Millenium  Leasing  Sp.  z  o.o.,  dotyczące 
pojazdów  MAN  TGL,  powołując  jednocześnie  w  dokumentacji  dwa  konkretne  pojazdy  tego 
typu,  w  tym  zdjęcia  dowodów  rejestracyjnych  oraz  zaświadczeń  wystawionych  przez  Pana 

G.  .  N

ie  sposób  było  więc  uznać,  że  powołane  umowy  leasingu  nie  dotyczyły  wskazanych 

pojazdów. 
SIWZ  nie  warunkował  przyznania  punktów  w  ramach  kryterium  środowiskowego,  od  tego  

czy  oceniany  pojazd 

był pojazdem z funkcją kompaktującą, przystosowanym do odbierania 

zmieszanych  odpadów  komunalnych.  Zamawiający  zastrzegł  w  SIWZ  przyznanie  punktów  

za pojazdy zadeklarowane 

jako te, które w przyszłości, „będą użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia”.  Nie  musiały  to  być  jednak  pojazdy  posiadające  ww.  funkcję,  jak  również  nie 
jest  wymagane  by  były  to  pojazdy  rodzajowo  odpowiadające  pojazdom,  którymi 
dysponowanie  stanowi  przedmiot  weryfikacji  w  ramach  kryteriów  kwalifikacji  (warunków 
udziału  w  postępowaniu). W świetle  treści  SIWZ  nie można  było  utożsamiać pojęcia „będą 
użyte  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia”  z  pojazdami,  pozostającymi  w  dyspozycji 
wykonawcy  na  potrzeby  wykazania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (dot.  potencjału 
technicznego). Taka zawężająca interpretacja nie znajdowała podstaw w treści SIWZ. 
W  kontekście  niewykazania  przez  Przystępującego  posiadanego  doświadczenia  
z  powołaniem  się  na  doświadczenie  Inneko  Sp.  z  o.o.  uzyskane  w  troku  realizacji 
zamówienia na rzecz Celowego Związku Gmin MG-6 Zamawiający podniósł, że dysponował 

dokumentami 

złożonymi przez Przystępującego w ramach postępowań, jak również: 

umową  konsorcjum  łączącą  Inneko  Sp.  z  o.o.  oraz  Laguna  Sp.  z  o.o.  z  18  maja  

2018 r., 

umową  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Nr  RGW.272.6.2018  z  20  września  

2018 r. wraz z aneksem nr 1 z 

20 września 2018 r., 

3.  rejestrem faktur. 

Na podstawie powyższych dokumentów Zamawiający ustalił, że Inneko Sp. z o.o. w sposób 
realny uzyskało wymagane doświadczenie w toku realizacji zamówienia wspólnie z Laguna 

Sp.  z  o.o.,  a 

tym  samym  Przystępujący  wykazał  spełnienie  warunków  udziału  

w postępowaniu w zakresie doświadczenia. 
W  kontekście  podnoszonych  przez  Odwołującego  okoliczności,  które  miały  potwierdzać 
zdezaktualizowanie  się  waloru  dowodowego  referencji  uzyskanych  przez  PHU  Komunalnik 

Sp.  z 

o.o.  od  Gminy  Wałbrzych,  Zamawiający  wskazał,  że  doniesienia  medialne  nie 

podważały wiarygodności dokumentu przedłożonego przez Przystępującego. Poświadczenia 
zostały wydane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Gminy Wałbrzych, p. kierownik 

A.  W.-M. 

i  nie  zostały  odwołane.  Z  uzasadnienia  odwołania  wynikało  co  najwyżej  tyle,  że 

Gmina  Wałbrzych  złożyła  zawiadomienie  do  prokuratury  oraz  „zdarzyły  się  przypadki 
nienależytego  wykonania  umowy”.  Informacje  te  nie  mogły  jednak  stanowić  podstawy  

do uznania referencji wykonawcy PHU Komunalnik za nieaktualne.  


W  zakresie  zarzutu,  że  PHU  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  nie  posiadał  zezwolenia  na  zbieranie 
zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  na  terenie  województwa  lubuskiego 
Zamawiający  podniósł,  że  zgodnie  z  pkt  IX.3.c.  SIWZ  wykonawca  zobowiązany  był  
do  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  

ust. 1b Pzp 

i złożenia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów zbierających 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska  -  zgodnie  z  art.  50  ust.  1  pkt  3  lit.  b  ustawy  o  odpadach.  24  stycznia  2018  r. 
nastąpiło  zakończenie  prowadzenia  rejestru  przez  GIOŚ  i  utworzenie  bazy  BDO.  Zgodnie  

z  art.  234  ust.  3  ustawy 

o  odpadach,  podmioty  już  wpisane  do  rejestru  GIOŚ  zostały 

automatycznie  przeniesione  do  bazy  BDO.  Tym  samym  w

ykonawca  posiadający  wpis  

do rejestru GIOŚ z urzędu uzyskał wpis do BDO. 

Na  aktualne  posiadanie  wpisu  do  BDO  przez  Inneko  Sp.  z  o.o.  wskaz

ywały  informacje 

zawarte  w  rejestrze  i  dostępne  na  stronie  internetowej  BDO.  PHU  Komunalnik  Sp.  z  o.o. 
również  posiadał  przedmiotowy  wpis  w  zakresie  działalności  prowadzonej  pod  adresem: 
Stary Wiązów, Działka Nr 65/14. 
Odwołujący  na  poparcie  zarzutu  zaniechania  przez  Zamawiającego  wykluczenia 
Przystępującego  z  postępowań  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  Pzp  wskazał,  
że  powinno  to  nastąpić,  ze  względu  na  wskazanie  w  wykazie  pojazdów,  na  potwierdzenie 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniach,  pojazdu  o  numerze  rejestracyjnym  DWR 

11..E  jako  pojazdu 

o  funkcji  kompaktującej.  Okolicznością,  z  której  Odwołujący  wywodził 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  (wspólną  dla  obu  przesłanek  wyrażonych  w  art.  24 

ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp) 

było  wskazanie  przez  Przystępującego  pojazdu  o  numerze 

rejestracyjnym  DWR  11..

E,  jako  pojazdu  specjalistycznego  z  funkcją  kompaktującą, 

przystosowanego  do  odbierania  z

mieszanych  odpadów  komunalnych.  Tymczasem 

Odwołujący nie wykazał, że pojazd o numerze rejestracyjnym DWR 11..E nie był pojazdem 
specjalistycznym z funkcją kompaktującą, a wyłącznie poprzestał na wskazaniu, że: 

w  dowodzie  rejestracyjnym  ww.  pojazdu  w  miejscu  „Przeznaczenie”  wpisano 
„Uniwersalny”, 

porównanie  informacji  o  pojeździe  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  11..E,  
z informacjami o pojeździe o numerze rejestracyjnym PO 8J..8, wykazuje, że pojazd o 

numerze rejestracyjnym DWR 11..

E nie jest pojazdem z funkcją kompaktującą. 

Zamawiający nie wymagał by pojazd był zakwalifikowany, na potrzeby rejestracji, jako pojazd 

z  okr

eślonym  przeznaczeniem.  Posiadanie przez  pojazd funkcji kompaktującej  odnosiło  się 

do  stanu  faktycznego 

—  posiadania przez  pojazd  określonej  zabudowy.  Ponadto w  ocenie 

Zamawiającego  argumentacja  oparta  na  porównaniu  mas  pojazdów,  jaką  posłużył  się 
Odwołujący była nietrafna. 
W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  wadliwości  pełnomocnictwa  załączonego  do  ofert 
Przystępującego  w  ramach  Postepowań  I  i  III  Zamawiający  podniósł,  że  Przystępujący 


składając,  na  wezwanie  Zamawiającego,  pełnomocnictwo  z  23  stycznia  2020  r.,  wyjaśnił,  
że  czyni  to  z  ostrożności,  a  pełnomocnictwo  z  25  października  2019r.  przesłane  wraz  

ofertą,  pozostawało  ważne.  Zamawiający  nie  podzielił  poglądu  Odwołującego,  

że  pełnomocnictwo  z  25  października  2019  r.  wygasło.  Przyjęcie  odmiennej  konkluzji  nie 

uzasadnia

ło tezy, że Inneko sp. z o.o. dniu składania ofert nie było umocowane do podjęcia 

ww.  czynności.    Złożone  przez  Przystępującego  oświadczenia,  odczytywane  w  sposób 
całościowy,  dowodziły  że  Inneko  Sp.  z  o.o.,  było  umocowane  do  złożenia  oferty  w  imieniu  

i na rzecz 

Przystępującego. 

Odpowiedzi  na  odwołania  złożył  także  Przystępujący.  Wniósł  on  o  oddalenie  odwołań  
i poparł argumentację Zamawiającego, wskazując ponadto: 

1.  Zarzut  zaniechania  wykluczenia  P

rzystępującego  z  postępowań  ze  względu  na  brak 

wymaganego doświadczenia. 
Zamawiający  miał  pełną  wiedzę,  co  do  tego  jaką  faktycznie  część  usługi  odbioru  
i  zagospodarowania  odpadów  lider  konsorcjum  wykonał  na  jego  rzecz  w  ramach  innego 
konsorcjum, w tym w szczególności przez jaki czas ta usługa była świadczona i jaką miała 
wartość. Zamawiający wystawił bowiem 22 października 2019 r. na rzecz lidera konsorcjum 
potwierdzenie należytego wykonania usługi powołanej w Wykazie wykonywanych usług. 

Co do 

referencji przedłożonych dla usług świadczonych przez partnera konsorcjum na rzecz 

Miasta  Wałbrzycha,  to  doniesienia  prasowe,  na  które  powołał  się  Odwołujący,  nie  mogły 
przełamać  mocy  prawnej  złożonego  oświadczenia  właściwego  podmiotu  (zamawiającego, 
dla  którego  realizowana  była  ta  usługa).  Ponadto  w  momencie  składania  odwołań 
Odwołujący miał świadomość, że referencje wystawione partnerowi konsorcjum przez Miasto 
Wałbrzych  były  aktualne.  Odwołujący  wystąpił  5  lutego  2020  r.  do  Miasta  Wałbrzycha  
w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej  z  prośbą  o  potwierdzenie  aktualności  referencji, 
powołując  się  przy  tym  na  dokładnie  te  same  doniesienia  prasowe,  które  przytoczono  
w  odwołaniu.  Miasto  Wałbrzych  10  lutego  2020  r.  podtrzymało  swoje  wcześniejsze 

referencje. 

2.  Zarzuty 

dotyczące pojazdu DWR 11..E. 

Przystępujący  do  oferty  załączył  dokument  —  zaświadczenie  J.  G.  prowadzącego 
działalność  gospodarczą  pod  firmą  Marcar  Trucks  J.  G.,  będącego  partnerem  serwisowym 
Man  Truck  &  Bus  Polska  sp.  z  o.o.,  który  potwierdzał  fakt  spełniania  przez  przedmiotowy 

pojazd  normy  emisji  spalin  Euro  6. 

Zamawiający  nie  ograniczył  katalogu  dowodów  na 

potwierdzenie  normy  emisji  spalin.  W  odpowiedziach 

na  pytania  do  treści  SIWZ  (z  7 

października  2019  r.)  Zamawiający  wskazał  na  otwarty  katalog  dokumentów  na 

potwierdzenie norm

y emisji spalin, tj.: „dowód rejestracyjny, umowa leasingu, umową najmu 

lub  inne". 

Tym  samym  nie  były  to  tylko  dokumenty  rejestracyjne  pojazdu,  ale  również  o 


różnego rodzaju oświadczenia cywilnoprawne  (umowa leasingu,  umowa najmu),  oraz  inne, 
bliżej niedookreślone dokumenty. 

Pojazd  o  numerze  DWR  11..

E  spełniał  obiektywnie  (w  rzeczywisty  sposób)  normę  emisji 

spalin  Euro  6.  Wynika

ło  to  wprost  z  tzw.  dokumentu  brief,  czyli  dokumentów  związanych  

z wyprodukowaniem i pierwszą rejestracją tego pojazdu na terenie Unii Europejskiej (a w tym 

konkretnym przypadku na terenie Niemiec). 

Pojazd  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  11..

E w chwili  złożenia ofert (tj. 8 stycznia 2020 r.) 

miał  aktualny  przegląd  techniczny  (ważny  do  2  stycznia  2021  r.).  Informacja  ta  wynikała  

z  publi

cznie  dostępnego  internetowego  rejestru,  tj.  rejestru  Centralnej  Ewidencji  Pojazdów  

i  Kierowców  (www.cepik.gov),  w  którym  znając  dane  z  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu 
(numer  rejestracyjny,  VIN  i  data  pierwszej  rejestracji),  a  którymi  dysponował  Zamawiający, 
można było sprawdzić samodzielnie informacje na temat ważności przeglądów technicznych. 

Ponadto  Z

amawiający  przewidział  możliwość  zamiany  pojazdów  świadczących  usługę  

na inne, oczywiście spełniających co najmniej takie same parametry jak pojazdy pierwotne. 
Okoliczność  ta  dodatkowo  potwierdzała  brak  istotności  kwestii  przeglądu  technicznego  

na etapie oceny ofert. 

Zarzut  niewykluczenia  przystępującego  brak  wpisu  do  rejestru  podmiotów  zbierających 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Na  potwierdzenie  wpisu  do  ww.  rejestru  Z

amawiający  wymagał  posłużenia  się  określonym 

dokumentem 

—  „dokumentem  potwierdzającym  wpis  do  rejestru  podmiotów  zbierających 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska”. Rejestr ten nie jest już prowadzony przez GIOŚ, gdyż został zastąpiony przez 
tzw.  rejestr  BDO  obejmujący  m.in.  podmioty  zbierające  zużyty  sprzęt  elektryczny  

i elektroniczny (art. 50 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy o odpadach). Nie zmienia to jednak faktu,  

że Zamawiający  w dokumentacji przetargowej wymagał przedstawienia przez  wykonawców 
dokumentu  potwierdzającego  wpis  do  rejestru  prowadzonego  przez  Głównego  inspektora 
Ochrony  Środowiska.  Przystępujący  taki  właśnie  dokument  przedstawił,  tj.  zaświadczenie 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o nadaniu numeru wpisu do prowadzonego przez 
niego rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

W  tym  stanie  rzeczy,  zarzut  O

dwołującego  oznaczał  próbę  zakwestionowania postanowień 

SIWZ.  Na  o

becnym  etapie postępowań  nie mógł  on  jednak teraz kwestionować  wykazania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  kompetencji  i  uprawnień  z  wykorzystaniem 
dokumentu, który wprost wynika z dokumentacji przetargowej. 

4.  Zarzut  zaniechania  wykluczenia  Przyst

ępującego  z  postępowań  ze  względu  

na wprowadzenie 

Zamawiającego w błąd. 

Odwołujący 

podniósł, 

że 

P

rzystępujący 

wprowadził 

Z

amawiającego 

błąd,  

co  do  okoliczności,  że  pojazd  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  11..E  był  pojazdem  
do  odbioru  zmieszanych  odpadów  z  funkcją  kompaktującą.  Jako  dowód  na  spełnianie 


wymogów  Zamawiającego  Przystępujący  przywołał  brief  (w  tym  niemiecki  dowód 
rejestracyjny  tego  pojazdu),  z  którego  wprost  wynikało,  że  był  on  od  samego  początku  
(od 2014 r.) zarejestrowany jako „samochód ciężarowy zamknięty skrzyniowy z urządzeniem 
załadowczym”  (wpis  pod  pozycją  5).  Powyższe  było  również  zgodne  ze  stanem 

rzeczywistym i faktycznym sposobem wykorzystywania tego pojazdu. 

Przystępujący  wyjaśnił  ponadto,  że  wpisanie  w  dowodzie  rejestracyjnym  tego  pojazdu 
„rodzaj:  samochód  ciężarowy,  podrodzaj:  furgon,  przeznaczenie:  uniwersalny”  miało 
uzasadnienie wynikające z tłumaczenia niemieckiego dowodu rejestracyjnego. Część opisu 
„samochód ciężarowy zamknięty skrzyniowy”, to nic innego jak określenie „furgonu”. Stąd też 
zapewne  polski  organ  rejestracyjny  działając  w  oparciu  o  objaśnienie  „Pojazd,  który  
na  podstawie  dokumentu,  o  którym  mowa  w  art.  72  ust.  1  pkt  3  ustawy,  albo  wyciągu  
ze  świadectwa  homologacji  albo  zaświadczenia  o  przeprowadzonym  badaniu  technicznym 

pojazdu, zakwalifikowano do danego podrodzaju pojazdu lub przeznaczenia nieokr

eślonego 

w zasadniczym podziale

” zawarte do tabeli 1 załącznika nr 4 do Rozporządzenia z 2003 r., 

zakwalifikował  przedmiotowy  pojazd  do  podstawowego  podrodzaju  samochodów 
ciężarowych,  tj.  właśnie  do  „podrodzaj:  furgon”.  W  ramach  tego  podrodzaju  nie  było 
możliwości wpisania „przeznaczenie: wywóz odpadów” (tak wynika z tabeli 2 załącznika nr 4 
do  powołanego  rozporządzenia).  Powyższe  w  żaden  sposób  nie  wpływało  jednak  
na  możliwość  wykorzystywania  pojazdu  DWR  11..E  do  transportu  odpadów  komunalnych. 
Istotne  jest  bowiem  to,  że  pojazd  ten  został  zakwalifikowany  do  „rodzaj:  samochód 
ciężarowy”.  Dla  wszystkich  zaś  „samochodów  ciężarowych”,  a  więc  niezależnie  od  tego,  
czy jest to „furgon”, czy „inny” obowiązywały te same homologacje (tak tabela 1 załącznika  
nr 4 do powołanego rozporządzenia). 

5.  Zarzut  zaniechania  odrzucenia  ofert 

Przystępującego,  ze  względu  na  brak  umocowania  

do złożenia ofert w Postępowaniu I i III. 

P

ełnomocnictwo,  jak  każde  oświadczenie  woli,  w  myśl  art.  65  kodeksu  cywilnego,  należy 

interpretować  z  uwzględnieniem  szerokiego  kontekstu  sytuacyjnego,  w  tym  także  zasad 
współżycia  społecznego.  Wolą  konsorcjantów  było  uczestnictwo  w  zamówieniach 

publicznych  prowadzony

ch  przez  Związek  Celowy  Gmin  MG-6  do  chwili  ich  finalnego 

rozstrzygnięcia,  tj.  udzielenia  zamówienia  na  realizację  usługi  odbioru  i  zagospodarowania 
odpadów  komunalnych  z  trzech  sektorów  tego  związku  Przystępującemu  albo  innemu 

wykonawcy.  W 

treści  pełnomocnictwa  nie  było  odniesienia  do  konkretnych  postępowań 

przetargowych  prowadzonych  pod  określonymi  numerami,  lecz  do  zamówień  
dla  poszczególnych  sektorów  Związku  Celowego  Gmin  MG-6.  Fakt  unieważnienia 
postępowań dla dwóch sektorów, w sytuacji ich ponownego wszczęcia, nie zmieniał intencji 
członków konsorcjum jaką była trwałość nawiązanej relacji. 
W toku rozprawy Przystępujący wniósł o przeprowadzenie następujących dowodów: 


dowód nr 1 – aktualny dowód rejestracyjny pojazdu DWR 11..E, na potwierdzenie, że 

pojazd ten 

miał aktualne badania techniczne,  

dowód  nr  2  –  niemiecki  dowód  rejestracyjny  oraz  brief  wraz  z  tłumaczeniem  

na  potwierdzenie,  że  pojazdy  o  numerach  rejestracyjnych  DWR  11..E  i  DWR  22..E 
spełniają normy EURO 6,  

3.  d

owód  nr  3  -  dokument  identyfikacyjny  pojazdu  wraz  z  załączonym  tłumaczeniem  

z  języka  niemieckiego  na  potwierdzenie,  iż  pojazd  o  numerze  rejestracyjnym  DWR 

11..E posiada

ł funkcje kompaktującą, 

dowód nr 4 - zdjęcia pojazdu o numerze rejestracyjnym DWR 11..E, 

5.  d

owód  nr  5  –  karty  przekazania  odpadów  komunalnych  na  potwierdzenie  masy 

użytecznej pojazdu o numerze rejestracyjnym DWR 11..E, 

dowód nr 6 – dokumenty na potwierdzenie aktualności referencji wystawionych przez 

Gminę Wałbrzych na rzecz PHU Komunalnik Sp. z o.o. 

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej 
przez Zamawiającego oraz stanowiska i oświadczenia Stron i Przystępującego złożone 

na rozprawie, 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba  ustaliła,  że  w  przypadku  wszystkich  trzech  odwołań  nie  została  wypełniona  żadna  
z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 Pzp. Wobec tego Izba uznała, że żadne z tych 
odwołań nie podlega odrzuceniu. 
Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołań. 
Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego  do  postępowań  

o sygn. akt KIO 258/20, KIO 259/20 i KIO 260/20 

zgłoszonych przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Inneko  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gorzowie 

Wielkopolskim  i  PHU  Komunalnik 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu.  Przystąpienia 

nastąpiły z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem 
interesu  w  rozstrzygnięciu  odwołania  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił  wykonawca.  

Tym  samym 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Odwołującego  o  stwierdzenie  nieważności 

przystąpień  do  postępowania  odwoławczego,  ze  względu  na  brak  umocowania  

do  reprezentacji  PHU  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  p

rzez Panią K. K.-D. . Zgłoszenia przystąpień 

zostały podpisane przez Panią M. P., prokurenta samoistnego Inneko Sp. z o.o., a załączono 
do  nich  pełnomocnictwa  z  23  stycznia  2020  r.  do  reprezentacji  Przystępującego  (tj.  spółek 


I

nneko i Komunalnik) przez spółkę Inneko. Pełnomocnictwa te z ramienia  PHU Komunalnik 

Sp.  z  o.o.  podpisane  zostały  przez  Panią  K.  K.-D..  Odwołujący  twierdził,  że  Pani  K.  K.-D.  
nie  była  umocowana  do  reprezentacji  spółki  Komunalnik  od  5  września  2019  r.,  
co w  konsekwencji  miało stanowić  o  wadliwym  umocowaniu spółki  Inneko  do reprezentacji 
Przystępującego.  Odwołujący  nie  wykazał  jednak,  iż  na  dzień  zgłoszonego  przystąpienia  
i  ustanowienia  pełnomocnictwa  pani  K.-D.  nie  była  Prezesem  Zarządu  spółki  Komunalnik. 
Załączone  do  przystąpienia  oraz  złożone  przez  Przystępującego  w  toku  posiedzenia 

dokumenty  wskaz

ywały  z  kolei,  iż  5  września  2019  r.,  ani  później,  nie  doszło  

do skutecznej zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu PHU Komunalnik Sp. z o.o. Izba dała 
wiarę  wyjaśnieniom  i  dowodom  złożonym  przez  Przystępującego  i  uznała  przedmiotowy 
wniosek Odwołującego za niezasadny. 
 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołania,  uznając,  

że nie zasługują one na uwzględnienie. 

Zarzut  nr  1 

odwołań  KIO  258/20,  KIO  259/20  i  KIO  260/20  tj.  zarzut  naruszenia  

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia 

Przystępującego z Postępowań 

I - III 

nie potwierdził się. 

W  zakresie  objętym  zarzutami  odwołań  Zamawiający  ustanowił  w  Rozdziale  V  SIWZ 

następujące warunki udziału w postępowaniach: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

Kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 

a) 

posiada  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej,  o  którym  mowa  w  art.  9b  

ustawy 

z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 

(Dz. U. t. j. z 2019, poz. 2010 ze zm.)

, zwana dalej ,,ustawą o utrzymaniu czystości  

i  porządku  w  gminach”,  prowadzonego  przez  właściwy  organ,  w zakresie  objętym 

przedmiotem zamówienia, 

b)  posiada  wpis  do  rejest

ru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  

w  opakowaniach  i 

gospodarujących  odpadami,  prowadzonego  przez  właściwy 

organ,  na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  

(Dz. U. t. j. z 2019, poz. 701 ze zm.)

, zwana dalej ,,ustawą o odpadach” w zakresie 

dotyczącym transportujących odpady (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach) 


lub  spełnia  wymagania  dotyczące  transportujących  odpady  określone  w  przepisie 

art. 

233  ustawy  o  odpadach,  chyba  że  Wykonawca  jest  zwolniony  z obowiązku 

spełnienia  ww.  wymagań  na  podstawie  przepisów  prawa  (celem  uniknięcia 

wątpliwości,  posiadanie  aktualnego  zezwolenia  na  transport,  wydanego  

na  podstawie  art.  28  w  zw.  z  art.  233  ustawy  o  odpadach  spełnia  wymagania 

SIWZ). 

c) 

posiada  wpis  do  rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  

w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami,  prowadzonego  przez  właściwy 

organ, na podstawie art. 49 ustawy o odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy  

o odpadach). 

Dysponowania odpowiednim doświadczeniem. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest  krótszy  –    to  w  tym  czasie)  należycie  wykonywał  usługi  polegające  na  odbieraniu  

i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych,  pochodzącymi  z  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, przez okres co najmniej 12 miesięcy, wraz z podaniem 

wartości  zadania,  jego  przedmiotu,  terminów

wykonania  i 

podmiotów,  na  rzecz  których 

usługi te zostały wykonane, a ich łączna wartość brutto wyniosła co najmniej 1 000 000,00 

PLN (słownie: jeden milion złotych).  

Wykonawca  winien  załączyć  dowody  potwierdzające,  że usługi  te  zostały  wykonane 

należycie,  w szczególności,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  i  prawidłowo 

ukończone.  Dowodami,  o  których  mowa  powyżej  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli  

z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje 

wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  i  transport  odpadów  komunalnych  –  

na dzień składania oferty, w tym: 

a) 

co  najmniej  dwoma  pojazdami  specjalistycznymi,  z  funkcją  kompaktującą, 

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz 

b)  co  najmniej  dwoma  pojazdam

i  specjalistycznymi,  z  funkcją  kompaktującą, 

przystosowanymi 

do 

odbierania 

selektywnie 

zebranych 

odpadów 

komunalnych, oraz 


c) 

co  najmniej  jednym  pojazdem  bez  funkcji  kompaktującej,  przystosowanym  

do  odbierania  odpadów  z  dzieloną  skrzynią  załadunkową  zapobiegającą 

mieszaniu się worków poszczególnych frakcji między sobą, oraz 

d) 

co  najmniej  jednym  pojazdem  o  zabudowie  bramowej,  zapewniającym 

obsługę stosowanych kontenerów, oraz 

e) 

co  najmniej  jednym  pojazdem  o  zabudowie  hakowej  z  HDS,  zapewniającym 

obsługę 

stosowanych 

kontenerów, 

pojemników 

podziemnych  

i  półpodziemnych  o  pojemności  do  5m³  dla  każdej  z  frakcji  odpadów 

komunalnych, oraz 

f) 

co najmniej jednym małym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, który 

będzie obsługiwał drogi lokalne i umożliwiał wjazd w trudno dostępne miejsca 

(o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), oraz 

g) 

bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Związku Celowego 

Gmin MG-

6, lub w odległości nie większej niż 60 km w linii prostej od granic 

obszaru tworzącego Związek Celowy Gmin MG-6. 

Wykonawca  łącznie  musi  dysponować  minimum  1  pojazdem  spełniającym  poziom  emisji 

spalin co najmniej  EURO  6. Wykonawca wskaże  spełniający  ten  wymóg  pojazd w  wykazie 

narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  Wykonawcy, 

stanowiącym Załącznik nr 3

do SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu 

sprzętu i bazy magazynowej - Załącznik nr 3 do SIWZ”. 

Zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ na potwierdzenie powyższych warunków: 

„Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b Pzp: 

na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  w  zakresie  kompetencji  lub  uprawnień  

do  prowadzenia  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów 

(Rozdzia

ł  V  ust.1  pkt  1  SIWZ),  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  złożenia 

aktualnych na dzień złożenia: 

a) 

dokumentu  potwierdzającego  wpis  do  rejestru  podmiotów  wprowadzających 

produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami,  prowadzonego 

przez  właściwy  organ,  na  podstawie  art.  49  ustawy  o odpadach,  w  zakresie 

dotyczącym  transportujących  odpady,  lub  spełnianie  wymagań  dotyczących 

transportujących odpady, określonych w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach 

lub art. 233 ustawy o odpadach

, chyba że Wykonawca jest zwolniony z obowiązku 

spełnienia ww. wymagań na podstawie przepisów prawa, 

b) 

dokumentu  potwierdzającego  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej,  o którym 


mowa w art. 9b 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach

, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, 

c) 

dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny  i  elektroniczny  prowadzonego  przez  Głównego  Inspektora  Ochrony 

Środowiska - zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o odpadach (...). 

Spełnienie warunku przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

Rozdział  V  ust.  1  SIWZ)  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  złożenia  aktualnego  

na dzień złożenia:  

wykazu  pojazdów  (Załącznik  nr  3  do  SIWZ)  przystosowanych  do  realizacji 

zamówienia,  zgodnie  z  Rozdziałem  V  ust.  1  pkt  3.  SIWZ,  którymi  dysponuje 

Wykonawca  w  celu  wykonania  niniejszego  zamówienia,  wraz  z  informacją  

o podstawie faktycznej i prawnej do dysponowania tymi pojazdami; 

2)  wykazu baz magazynowo - transportowych 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) przeznaczonych  

do  realizacji  niniejszego  zamówienia,  z  wykazaniem  poprzez  przedłożenie 

stosownych  dokumentów  tytułu  prawnego  do  posiadania  terenu  na  cały  okres 

obowiązywania  umowy  (np.  własność,  użytkowanie  wieczyste,  użytkowanie, 

dzierżawa,  najem  itp.),  na  której  to  nieruchomości  znajdować  się  będzie  w/w  baza 

(Zamawiający odsyła do Rozdziału V ust. 1 pkt 3 lit. g) SIWZ); 

3)  wykazu 

wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie), 

usług  na  łączną  wartość  brutto  minimum  1.000.000,00  PLN,  polegających  

na  gospodarowaniu  odpadami  komunalnymi  pochodz

ącymi  z  nieruchomości 

zamieszkałych  i  niezamieszkałych,  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy,  

wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz 

których  usługi  te  zostały  wykonane,  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  2  

do  SIWZ. 

Do  wyżej  wymienionego  wykazu  Wykonawca  dołączy  dowody,  

czy  powyższe  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  Dowody  

te, w przypadku usług ciągłych, nie powinny być wydane wcześniej niż na 3 miesiące 

przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku,  gdy  to  Zamawiający  jest 

podmiotem  na  rzecz  którego  usługi  wskazane  w  wykazie  zostały  wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów. 

Dowodami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie  usług  są  poświadczenia  

lub  referencje,  a  w  przypadku  gdy  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym 

charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia  –  oświadczenie 


Wykonawcy (...)”. 

Dodatkowo, zgodnie z wzorem Załącznika nr 3 do SIWZ dla spełnienia warunku normy emisji 

spalin Euro 6 należało złożyć dowody na potwierdzenie posiadania danej normy emisji spalin 

przez 

określone pojazdy. 

Na  potwierdzenie  spełniania  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  

do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  zgodnie  z  Rozdziałem  IX  pkt  1  ppkt  1  

lit. c SIWZ 

Przystępujący złożył pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 22 lipca 

2016 r. o treści: "Zgodnie z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.  U.  2013  r. 

poz.  21)  w  związku  z  art.  10  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  

o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1155  ze  zm.)  

oraz art. 84 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 1

1 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i  e

lektronicznym  (Dz.  U.  2015  r.  poz.  1688),  na  podstawie  przesłanego  wniosku  o  wpis  

do  rejestru,  Główny  Inspektor  Ochrony  Środowiska  nadaje  firmie  „PHU  Komunalnik  

Sp. z o. o.

” następujący numer rejestrowy: E0021835Z".  

Zgodnie  z  art.  49  ust.  1  Ustawy  z  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.  

poz. 701) Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów: 

wprowadzających produkty, 

wprowadzających produkty w opakowaniach, 

prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane 

torby  na  zakupy  z  tworzywa sztucznego,  objęte opłatą  recyklingową,  o której mowa  

w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579), 

gospodarujących odpadami 

- zwany da

lej „rejestrem”.  

Z  kolei  zgodnie  z  art.  234 

ust.  3  tejże  ustawy  „podmioty  posiadające  wpis  do  rejestru 

prowadzonego  przez  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  na  podstawie  przepisów 

dotychczasowych  są  wpisywane  do  rejestru,  o  którym  mowa  w  art.  49  ust.  1,  z  urzędu. 

Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru,  

o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy 

numer  rejestrowy

”.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  potwierdziło  się  stanowisko  Zamawiającego  

i  Przystępującego.  Z  jednej  strony  Zamawiający  na  potwierdzenie  spełniania  przez 

wykonawców  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  kompetencji  lub  uprawnień  

do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej  żądał,  by  wykonawcy  złożyli  dokument 

potwierdzający  wpis  do  rejestru  podmiotów  zbierających  zużyty  sprzęt  elektryczny  

i  elektroniczny  prowadzonego  przez  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  –  


i  to 

Przystępujący  uczynił.  Z  drugiej  -  podmioty  już  wpisane  do  rejestru  GIOŚ  zostały  

urzędu przeniesione do bazy BDO. Tym samym wykonawca posiadający wpis do rejestru 

GIOŚ uzyskał wpis do BDO. 

Wobec  powyższego,  w  ocenie  składu  orzekającego,  nie  budzi  wątpliwości  fakt  spełniania 

przez  Przystępującego  przedmiotowego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Żaden  

z  wykonawców  w  odpowiednim  terminie  nie  wniósł  środka  odwoławczego  przeciwko  treści 

SIWZ,  na  skutek  cz

ego  stała  się  ona  wiążąca.  Nie  można  w  tej  sytuacji  postawić  zarzutu 

Przystępującemu,  że  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  mimo,  

że zachował  się w  pełni  zgodnie z  dyspozycją SIWZ,  co do  sposobu  wykazania spełniania 

tego warunku. 

Ponadto, zgodnie z art. 190 ust. 1 Pzp, stanowiącym, że strony i uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzeń  faktów,  

z których wywodzą skutki prawne. Zgodnie z przytoczoną normą Odwołujący obowiązany był 

poprzeć  stawiany  zarzut  odpowiednimi  dowodami  –  tj.  udowodnić,  że  Przystępujący  nie 

spełnił warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący ograniczył się jednak do stwierdzenia, 

iż z informacji dostępnej w BDO wynika, że spółka PHU Komunalnik Sp. z o.o. nie posiada 

zezwolenia  na  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  na  terenie 

województwa  lubuskiego.  Wobec  braku  poparcia  tego  twierdzenia  jakimikolwiek 

argumentami lub 

dowodami Izba uznała stanowisko Odwołującego za niezasadne. 

Na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dysponowania 

odpowiednim  potencjałem  technicznym  Przystępujący  złożył  Załącznik  nr  3,  w  którym 

wsk

azał  m.  in.,  że  na  potrzeby  realizacji  przedmiotu  zamówienia  dysponuje  jednym 

pojazdem 

spełniającym  normę  Euro  6  (pojazd  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  22..E). 

Podstawą dysponowania przedmiotowym pojazdem jest leasing PHU Komunalnik Sp. z o.o. 

Na  potwierdzen

ie  spełniania  przez  ww.  pojazd  normy  Euro  6  Przystępujący  załączył  skan 

dowodu  rejestracyjnego  pojazdu  DWR  22..E  oraz  wystawione  przez  podmiot  MARCAR 

Trucks 

zaświadczenie  o  treści:  „Niniejszym  zaświadczamy,  iż  w  pojeździe  marki  MAN,  typ 

TGL  12.250  BL  o  nr.  VIN  WMAN14ZZ8DY

…701,  fabrycznie  zamontowany  silnik  typu  

D  0836  LF  L66  o  nr.  fabr.:  22835275313538,  spełnia  normę  EURO  6.  Przedmiotowe 

zaświadczenie  wydaje  się  na  prośbę  użytkownika  pojazdu”.  Biorąc  pod  uwagę  treść SIWZ  

w  zakresie  dotyczącym  sposobu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  przedmiotowym 

zakresie  Izba  uznała,  że  zachowanie  Przystępującego  było  prawidłowe.  Przystępujący 

zawarł  żądane  przez  Zamawiającego  informacje  w  Załączniku  nr  3  oraz  poparł  

ich prawdziwość dowodami. Wskazać należy, że Zamawiający  w żaden sposób nie określił 

sposobu, w jaki wykonawcy mieli obowiązek wykazać spełnianie przez pojazdy normy emisji 

spalin Euro 6. 

Wobec braku ograniczeń w SIWZ, co do dokumentów, jakie mogą być złożone 


w  charakterze  dowodów  uznać  należy,  że  Zamawiający  przyznał  wykonawcom  pod  tym 

pełną  swobodę.  Z  tego  względu  Izba  uznała,  że  Przystępujący  prawidłowo  udowodnił,  

że pojazd o numerze rejestracyjnym DWR 22..E spełnia normę Euro 6. Za właściwy uznany 

został  również  sposób,  w  jaki  Przystępujący  wykazał  podstawę  do  dysponowania  danym 

pojazdem.  W  konsekwencji 

skład  orzekający  uznał,  że  Przystępujący  spełnia  warunek 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dysponowania  pojazdami.  Odwołujący  na  poparcie 

podniesionych  zarzutów  ograniczył  się  do  próby  zawężenia  dopuszczalnych  środków 

dowodowych  na  okoliczność  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  nie 

podjął jednak próby wykazania, że pojazd DWR 22..E nie spełnia normy Euro 6. 

Jako  nieudowodniony  Izba  oddaliła  również  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  

w zakresie dotyczącym doświadczenia Przystępującego. Odwołujący nie wykazał inicjatywy 

dowodowej  w  kierunku  wykazania,  że  doświadczenie,  na  które  powołał  się  Przystępujący 

było  niewystarczające  dla  uznania,  że  spełnia  on  warunek  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  dysponowania  potencjałem  technicznym.  Argumenty  Odwołującego,  mające 

przemawiać  za  zasadnością  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp były gołosłowne i nie zasługiwały na uwzględnienie. Odwołujący nie 

zdołał  skutecznie  zakwestionować  doświadczenia  na  które  powołała  się  spółka  Inneko,  

tj.  lider  konsorcjum  będącego  Przystępującym,  nie  wykazał  również,  by  referencje 

wystawione na rzecz PHU 

Komunalnik Sp. z o.o. przez Gminę Wałbrzych zdezaktualizowały 

się.  Izba  uwzględniła  natomiast  dowody  złożone  przez  Przystępującego  na  wykazanie 

okoliczności przeciwnej, tj. dowód nr 6, z którego wynika, iż Gmina Wałbrzych podtrzymała 

ważność przedmiotowych referencji. 

 
Zarzut  nr  4  odwołań  KIO  258/20,  KIO  259/20  i  KIO  260/20  tj.  zarzut  naruszenia  

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 Pzp przez dokonanie wyboru w ramach Postępowań I  - III, 

jako  najkorzystniejszej,  oferty,  która  nie  była  najkorzystniejsza  w  świetle  przyjętych 

przez Zama

wiającego kryteriów oceny ofert oraz zarzuty nr 2 i 3 odwołań KIO 258/20, 

KIO  259/20  i  KIO  260/20  tj.  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez 

zaniechanie wykluczenia 

Przystępującego z Postępowań I - III nie potwierdziły się. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  że  bezpodstawnie  przyznał  Przystępującemu 

dodatkowe  punkty  w  kryterium 

środowiskowym  (E),  mimo,  że  Przystępujący  nie  wykazał  

m. in., by sporny pojazd o numerze rejestracyjnym DWR 11..E 

spełniał normę emisji spalin 

Euro 6

. Był to podstawowy zarzut odwołania i na jego podstawie Odwołujący wywiódł tezę,  

iż  niewykazanie  spełniania  tej  normy  przez  przedmiotowy  pojazd  było  równoznaczne  


z  wprowadzeniem  bądź  możliwością  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przez 

Przystępującego. 

W ocenie Izby stanowisko Odwołującego nie było prawidłowe. 

Rozdział XVI SIWZ ustanowił następujące kryteria oceny ofert w postępowaniach: 

1.  cena oferty (C) - waga 60%, 

środowiskowe  (E):  norma  emisji  spalin  pojazdów,  które  będą  użyte  do  realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

1)  poziom emisji spalin EURO 6  

– min. 2 pojazdy - waga 20%, 

2)  poziom emisji spalin EURO 5 

– min. 3 pojazdy - waga 10%, 

3.  czas podstawienia pojemnika na odpady komunalne (Cz) - waga 10%. 

Zgodnie z Rozdziałem XVI pkt 2 SIWZ Zamawiający przewidział następujący sposób oceny 

ofert w ramach ww. kryteriów: 

„Sposób oceny: 

1)  Kryterium  cena  oferty  (C) 

będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  netto  podanej 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (...). 

2)  Kryterium 

środowiskowe  (E)  norma  emisji  spalin  pojazdów,  które  będą  użyte  

do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  (pojazdy,  które  spełniają  poziom  emisji  spalin 

EURO  6  i EURO  5) 

będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ilości  pojazdów 

zadeklarowanej  w  Załączniku  nr  10  do  SIWZ,  ponad  ilość  wskazaną  w  Rozdziale  V, 

ust. 1 pkt 4. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

1)  poziom  emisj

i  spalin  pojazdów,  które  będą  użyte  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia EURO 6  – min. 2 pojazdy – 20 pkt 

poziom  emisji  spalin  pojazdów,  które  będą  użyte  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia EURO 5 – min. 3 pojazdy – 10 pkt 

Maksymalna liczba punktów wynosi 30. Zaoferowanie przez Wykonawcę więcej niż 2 pojazdy EURO 

6 i 

więcej niż 3 pojazdy EURO 5 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca 

otrzyma maksymalną liczbę: 30 pkt - waga  30%. 

Weryfikacja  zadeklarowanego  poziomu  emisji  spalin  i  ilości  pojazdów  będzie  następowała  

na  podstawie  przedłożonych  dla  każdego  z  pojazdów  zgłoszonych  w  ofercie  dokumentów  przez 

Wykonawcę (dowód rejestracyjny, umowa leasingu, umowa najmu lub inne) (...)”. 

Powyższe  potwierdza  słuszność  wyrażonego  w  odpowiedzi  Zamawiającego  na  odwołanie 

twierdzenia, że katalog dokumentów, którymi wykonawcy mogli posłużyć się na potrzeby wykazania 

prawdziwości  danych  zawartych  w  Załączniku  nr  10  miał  charakter  otwarty.  Zamawiający 

jednoznacznie określił w SIWZ, że mają być to „dowód rejestracyjny, umowa leasingu, umowa najmu 

lub inne”, nie wprowadzając żadnych dodatkowych ograniczeń. 


Przystępujący na potrzebę wykazania, że wpisany do Załącznika nr 10 pojazd DWR 11..E spełnia 

normę emisji spalin Euro 6 złożył: 

1.  wystawione  21  listopada  2018  r.  przez  podmiot  Marcar  Trucks 

zaświadczenie  o  treści: 

„Niniejszym  zaświadczamy,  iż  w  pojeździe  marki  MAN,  typ  TGL  12.180  BL  o  nr  VIN: 

WMAN15ZZ8EY

…929,  fabrycznie  zamontowany  silnik  typu  D  0834  LF  L67  o  nr.  fabr.: 

…67,  spełnia  normę  Euro  6.  Przedmiotowe  zaświadczenie  wydaje  się  

na prośbę użytkownika”, 

2.  skan  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu  o  numerze  rejestracyjnym  DWR  11..E  i  numerze  

VIN WMAN15ZZ8EY

…929, tj. zgodnym z numerem w ww. zaświadczeniu. 

Ponadto, moc silnika pojazdu wpisana w dowodzie rejestracyjnym 

– 132 kW oraz pojemność silnika 

– 4 580 cm

są zgodne z parametrami silników typu D 0834 LF L67. 

Biorąc pod uwagę otwarty katalog dowodów na potwierdzenie spełniania przez pojazdy normy emisji 

spalin Euro 6, oraz dokumenty złożone na tą okoliczność przez Przystępującego, skład orzekający 

uznał, że Przystępujący w prawidłowy – tj. zgodny z wymogami SIWZ - sposób wykazał, że pojazd 

DWR  11..

E  normę  tą  spełnia.  Odwołujący  nie  udowodnił  stanowiska  przeciwnego,  ograniczył  się 

jedynie do kwesti

onowania środków dowodowych jakimi posłużył się Przystępujący. 

Argumenty Odwołującego, który twierdził, że pojazd DWR 11..E nie jest pojazdem specjalistycznym, 

z  funkcją  kompaktującą,  przystosowanym  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

również  nie  zostały  poparte  dowodami.  Odwołujący  ograniczył  się  do  analizy  treści  dowodu 

rejestracyjnego i na tej podstawie stwierdził, że sporny pojazd nie spełnia wymogów Zamawiającego. 

Izba  dała  jednak  wiarę  dowodom  nr  3,  4  i  5  złożonym  przez  Przystępującego  

i uz

nała, iż zgodność pojazdu DWR 11..E z odpowiednimi wymogami SIWZ nie budzi wątpliwości. 

Fakt,  iż  w  skanie  dowodu  rejestracyjnego  spornego  pojazdu  brak  było  wpisu  i  pieczątki 

uprawnionego diagnosty, potwierdzających posiadanie przez pojazd aktualnych badań technicznych 

w  ocenie  Izby  nie  miał  znaczenia  na  etapie  oceny  ofert.  Zamawiający  nie  wprowadził  do  SIWZ 

wymogu, by wykonawcy wykazali, że na moment składania ofert, będące w ich dyspozycji pojazdy 

przewidziane do realizacji przedmiotu zamówień, miały aktualne badania techniczne. Odpowiednie 

regulacje 

SIWZ dotyczące kwestii aktualności badań technicznych pojazdów dotyczą etapu realizacji 

zadań. Przykładowo wskazać można Rozdział XV SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny oferty:                   

3.  „Ceny  jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  powinny  uwzględniać  wszystkie  elementy 

cenotwórcze,  w  tym  zysk  Wykonawcy,  oraz  inne  koszty  (w  tym  opłaty  handlowe)  związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej Specyfikacji, w tym w szczególności 

koszty: (...) 

zapewnienia  przez  cały  okres  trwania  umowy  odpowiedniej  ilości  i  obsługi  środków 

technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 


utrzymania  środków  technicznych  j.w.  w  stanie  technicznym  gwarantującym  sprawną  oraz 

ciągłą pracę w okresie realizacji umowy,  

zapewnienia ciągłości badań technicznych oraz przeglądów pojazdów, maszyn i urządzeń”, 

oraz 

punkt III.3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 

„Wymagania  w  zakresie  ilości  i  rodzaju  pojazdów  do  świadczenia  usługi  odbioru    

transportu odpadów. 

Wykonawca  w  całym  okresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  musi  posiadać 

wyposażenie  umożliwiające  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości i transport tych odpadów, wg zestawienia:

a)  co  najmniej  dwa 

pojazdy  specjalistyczne,  z  funkcją  kompaktującą, 

przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz 

b)  co  najmniej  dwa 

pojazdy  specjalistyczne,  z  funkcją  kompaktującą, 

przystosowane  do  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych, 

oraz 

c)  co  najmniej  jeden 

pojazd  bez  funkcji  kompaktującej,  przystosowany  

do  odbierania  odpadów  komunalnych  z  dzieloną  skrzynią  załadunkową 

zapobiegającą mieszaniu się worków poszczególnych frakcji między sobą, oraz 

d)  co  najmniej  jeden  pojazd  o  zabudowie  bramowej, 

zapewniający  obsługę 

stosowanych kontenerów, oraz 

e) 

co najmniej jeden pojazd o zabudowie hakowej  z HDS, zapewniający obsługę 

stosowanych  kontenerów,  pojemników  podziemnych  i  półpodziemnych  

o pojemności do 5m³ dla każdej z frakcji odpadów komunalnych, oraz 

f) 

co najmniej jeden mały pojazd do odbioru odpadów komunalnych, który będzie 

obsługiwał  drogi  lokalne  i  umożliwiał  wjazd  w  trudno  dostępne  miejsca  

(o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), oraz 

Pojazdy  wymienione  w  załączniku  nr  10  do  SIWZ  powinny  spełniać  wymagania 

Dyrektywy 98/69/EC 

– normy Euro 5 i 6.  

Wszystkie  pojazdy  muszą  być  zarejestrowane  i  dopuszczone  do  ruchu  oraz 

posiada

ć  aktualne  badania  techniczne  i  świadectwa  dopuszczenia  do  ruchu, 

zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym w całym okresie trwania umowy. 

W  razie  awarii  któregokolwiek  pojazdu  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić 

pojazd  zastępczy,  o  nie  niższych  parametrach  oraz  zgłosić  ten  fakt  niezwłocznie 

do  Zamawiającego  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  [email protected] 

(obsługiwany przez Zamawiającego)”. 

Zamawiający nie postawił wymogu, by pojazdy wskazane w Załączniku nr 10 miały aktualne 

na  dzień  składania  ofert  badania  techniczne.  Brak  jest  zatem  podstaw  do  uznania,  


że  Przystępujący  popełnił  jakikolwiek  błąd,  załączając  do  przedmiotowego  załącznika  skan 

dowodu rejestracyjnego pojazdu DWR 11..E

, w którym brak potwierdzenia aktualnych badań 

technicznych. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  braku  wykazania  przez  Przystępującego  podstaw  

do  dysponowania  pojazdem  DWR  11..E 

skład  orzekający  uznał  za  słuszne  stanowisko 

Zamawiającego,  który  w  odpowiedzi  na  odwołania  stwierdził,  że  „Przystępujący  do  oferty 

załączył  dowód  rejestracyjny  pojazdu  DWR  11..E,  który  potwierdzał,  że  Przystępujący  

był w posiadaniu ww. pojazdu na podstawie umowy leasingu zawartej z Millennium Leasing 

Sp. z o.o. W

skazanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako właściciela Millenium Leasing 

Sp.  z  o.o.  o/  Siechnice,  zamiast  Millenium  Leasing  Sp.  z  o.o. 

było  irrelewantne,  ponieważ  

w  polskim  prawie  oddziały  nie  mają  odrębnej  osobowości  prawnej.  Powyższe  wprost 

wskazuje  na  okoliczność,  iż  właścicielem  pojazdu  był  Millenium  Leasing  Sp.  z  o.o.,  

a nie oddział tego podmiotu w Siechnicach”. Izba uznała to stanowisko za własne. 

Tym  samym  nie  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  Pzp  przez 

dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty,  która  nie  jest  najkorzystniejszą  w  świetle 

przyjętych  przez  Zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert.  W  ocenie  Izby  brak  jest  podstaw  

do  uznania,  że  Zamawiający  bezpodstawnie  przyznał  ofercie  Przystępującego  punkty  

w  ramach  kryterium  środowiskowego  (E).  Odwołujący,  z  kolei,  nie  udowodnił  żadnej  

z  okoliczności  przywołanych  na  poparcie  zarzutów  odwołania,  a  zatem  nie  udźwignął 

obowiązku dowodowego wynikającego z art. 190 ust. 1 Pzp. 

Bi

orąc pod uwagę powyższe ustalenia skład orzekający doszedł do przekonania, że brak jest 

również  podstaw  do  uznania,  by  Przystępujący  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  

lub 

przedstawił  Zamawiającemu  informacje,  które  mogły  wprowadzić  go  w  błąd.  Z  tego 

względu Izba uznała, że nie zostały wypełnione przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 16  

i 17 Pzp, który wskazuje, że wyklucza się z postępowania: 

wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu, 

spełnia 

warunki 

udziału 

postępowaniu 

lub 

obiektywne  

i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  ,,kryteriami  selekcji'',  lub  który  zataił  

te informacje lub nie jest w stanie prz

edstawić wymaganych dokumentów, 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z powyższych względów omawiane zarzuty podlegały oddaleniu. 


Zarzut  nr  5  odwołań  KIO  258/20  i  KIO  260/20  tj.  zarzut  naruszenia  

89 ust. 1 pkt 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia ofert Przystępującego z Postępowań  

I i III 

nie potwierdził się. 

Przystępujący  załączył  do  ofert  pełnomocnictwa  z  25  października  2019  r.,  o  następującej 

treści: 

„INNEKO Sp. z o.o. (...) zwana dalej: lub Pełnomocnikiem (liderem) Konsorcjum, i 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  Komunalnik  Sp.  z  o.o.,  (...)  zwana  dalej:  PHU 

Komunalnik Sp. z o.o.

, lub Członkiem Konsorcjum, 

zwanymi  dalej  łącznie  Stronami  lub  Uczestnikami  Konsorcjum,  a  z  osobna  Stroną  

lub  Uczestnikiem, 

w  związku  ze  wspólnym  ubieganiem  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na: 

Odbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora III Związku Celowego Gmin MG-6 

Odbieranie  oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora II Związku Celowego Gmin MG-6 

  Odbieranie 

oraz  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora I Związku Celowego Gmin MG-6 

zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  postępowań 

przetargowych,  prowadzonych  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  przez  Związek  Celowy 

Gmin  MG-6  (...) 

niniejszym  ustanawiają  INNEKO  Sp.  z  o.o.  (...)  pełnomocnikiem  

w  rozumieniu  art.  23  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  utworzonego  przez  siebie 

Konsorcjum  i  udzielają  jej  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  wszystkich  Uczestników 

Konsorcjum  (wykonawców)  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

na  usługi  polegające  na  odbiorze  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  

z  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Sektora  I,  II  i  III  Związku 

Celowego  Gmin  MG-6,  prowadzonych  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

Związek 

Celowy Gmin MG-6 (...) 

i zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego (...). 

Pełnomocnictwo  niniejsze  zostaje  udzielone  na  okres  trwania  postępowań  o  udzielenie  

w/w 

zamówień publicznych i na czas realizacji prac będących przedmiotem umów zawartych 

sprawie tych zamówień publicznych, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków wobec 

zamawiającego.  Pełnomocnictwo  może  być  w  każdym  czasie  odwołane,  jeśli  Pełnomocnik 

Konsorcjum 

podejmuje działania na szkodę pozostałych Uczestników Konsorcjum”. 

15 stycznia 2020 r. Zamawiający w ramach postępowań I i III, na podstawie art. 26 ust. 3a 

Pzp  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  pełnomocnictwa,  odpowiadającego  wymogom 

wskazanym  w  Rozdziale  VI  SIWZ. 

Zamawiający  wskazał  m.  in.,  że  „pełnomocnictwo 


załączone przez wykonawcę zostało sporządzone w okresie w którym trwały postępowania 

oznaczone  analogicznie,  jednakże  unieważnione  dnia  19  listopada  2019  r.,  a  zgodnie  

z  treścią  pełnomocnictwa  „Pełnomocnictwo  niniejsze  zostaje  udzielone  na  okres  trwania 

postępowań  o  udzielenie  w/w  zamówień  publicznych  i  na  czas  realizacji  prac  będących 

przedmiotem  umów  zawartych  w  sprawie  tych  zamówień  publicznych,  aż  do  ostatecznego 

wygaśnięcia  obowiązków  wobec  zamawiającego””.  W  odpowiedzi  na  wezwania 

Przystępujący złożył nowe pełnomocnictwa, z 23 stycznia 2020 r., ale w piśmie przewodnim 

wyjaśnił, że „w naszej ocenie, pełnomocnictwo z dnia 25.10.2019 r. przesłane wraz z ofertą, 

w  którym  partnerzy  Konsorcjum  (INNEKO  Sp.  z  o.o.  oraz  PHU  KOMUNALNIK  Sp.  z  o.o.) 

wyłaniają  Lidera  Konsorcjum,  podpisane  zostało  na  czas  trwania  postępowań  o  udzielenie 

zamówień  publicznych  wyspecyfikowanych  z  nazwy,  nie  zaś  konkretnej  numeracji 

poszczególnych postępowań. Fakt unieważnienia postępowań dwóch sektorów w sytuacji ich 

ponownego wszczęcia nie zmienia intencji członków konsorcjum jaką była trwałość zapisów 

niniejszego  pełnomocnictwa,  co  okazali  Zamawiającemu  poprzez  przedłożenie  niniejszego 

pełnomocnictwa w postępowaniach dla poszczególnych sektorów”. 

Po przeanalizowaniu treści pełnomocnictw z 25 października 2019 r. skład orzekający uznał, 

że  były  one  prawidłowe.    Brak  jest  podstaw  do  powiązania  pełnomocnictw  z  konkretnymi 

postępowaniami  o  udzielenie  zamówień.  Nie  wskazano  w  nich  numerów  postępowań,  

dat  ich  wszczęcia  czy  numerów  ogłoszeń  o  zamówieniach.  W  związku  z  tym  wobec 

przytoczonej  wyżej  treści  pełnomocnictwa  z  25  października  2019  r.  uznać  należy 

prawidłowe  umocowanie  spółki  Inneko  do  reprezentacji  Przystępującego.  Unieważnienie 

wcześniejszych  postępowań  dotyczących  Sektora  I  i  III  nie  powodowało  wygaśnięcia 

pełnomocnictw – w treści pełnomocnictw brak klauzuli powodującej taki skutek w przypadku 

unieważnienia  postępowań.  Strony  ustanawiając  Inneko  Sp.  z  o.o.  pełnomocnikiem 

konsorcjum wskazały nazwy zadań, o których realizację  mają zamiar się ubiegać w ramach 

prowadzonych  przez  Zamawiającego  postępowań.  Dlatego  też  Izba  uznała,  że  brak  jest 

powodów  do  stwierdzenia,  iż  pełnomocnictwa  z  25  października  2019  r.  złożone  przez 

Przystępującego  w  ramach  postępowań  I  i  III  były  wadliwe.  W  konsekwencji  Izba  uznała 

zarzut nr 5 odwołań KIO 258/20 i KIO 260/20 za niezasadny. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 


Przewodniczący:…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 


wiper-pixel