KIO 2581/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2581/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

Protokolant: Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14 

stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  19  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 
Stowarzyszenie  Opiekuńcze  Nadzieja  z  siedzibą  w  Lublinie  i  PRM  Partner  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Gdyni  

przy udziale wykonawcy 

Agencji Służby Społecznej K. Sp. j. z siedzibą w Warszawie 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO 

/19 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

u

względnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i 

oceny ofert, 

kosztami postępowania obciąża Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 

i:  

zalicza w p

oczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  Stowarzyszenie  Opiekuńcze 
Nadzieja  z  siedzibą  w  Lublinie  i  PRM  Partner  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  tytułem 
wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gdyni  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 
Stowarzyszenie  Opiekuńcze  Nadzieja  z  siedzibą  w  Lublinie  i  PRM  Partner  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 


zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 
odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:…………………… 


Sygn. akt: KIO 2581/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wszczął postepowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych 
usług  opiekuńczych  dla  dorosłych  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  z  terenu  Gdyni 
(oznaczenie postępowania MOPS.DZP.322.3.25/2019). 

Przedmiotowe  zamówienie  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 31 października 2019r. pod numerem 2019/S 211-518420. 

W dniu 9 grudnia 2019 r. Zamawiający dokonał czynności wyboru oferty wykonawcy: 

Agencji Służby Społecznej K. Sp. j. z siedzibą w Warszawie z ceną 4.369.800 zł. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący:  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Stowarzyszenie  Opiekuńcze 
Nadzieja z siedzibą w Lublinie i PRM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 
grudnia  2019  r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  czynności, 
polegających na:  

zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy: Agencji Służby Społecznej K. Sp. 

j.  pomimo  f

aktu,  że  stawka  za  1  godzinę  świadczenia  usług  opiekuńczych  w  2020  r.  jest 

niezgodna  z  wymaganiami Zamawiającego  zawartymi  w  zał.  9  do IWZ (Wzór  umowy)  oraz 
pomimo  faktu,  że  cena  oferty  nie  uwzględnia  wszystkich  kosztów  związanych  z  realizacją 

przedmiotowe

go zamówienia, a zatem zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, 

zaniechania  wykluczenia  Wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  z 

powodu  nie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  polegających  na  dysponowaniu 

co najm

niej 53 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, które spełniają wymogi określone w § 

8  ust.  5  Standardu  tj.: 

—  spełniają  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. 
U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), co wynika z treści złożonego wykazu (załącznik nr 5), 

przyznania  niewłaściwej  punktacji  ofercie  złożonej  przez  Agencja  Służby 

Społecznej  K.  Sp.  j.  z  powodu  nie  spełnienia  przez  dodatkowe  osoby  warunków  udziału  w 

pos

tępowaniu,  polegających  na  dysponowaniu  co  najmniej  53  osobami  pełniącymi  funkcję 

opiekunów, które spełniają wymogi określone w § 8 ust. 5 Standardu tj:  - spełniają wymogi 
określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  w 


sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), co wynika 
z treści złożonego wykazu (załącznik nr 6), 

zaniechaniu  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego. 

Wobec powyższego zarzucił Zamawiającemu: 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp poprzez zaniechanie 
odrzucenia oferty Wykonawcę Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. pomimo faktu, że stawka 
za  1  godzinę  świadczenia  usług  opiekuńczych  w  2020  r.  jest  niezgodna  z  wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w zał. 9 do IWZ (Wzór umowy), 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcę  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  pomimo  faktu,  że  cena  oferty  nie 
uwzględnia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zatem 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  138k  ustawy  Pzp  (naruszenie  zasad 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w przedmiotowym 
postępowaniu) poprzez dokonanie wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę Agencja Służby 
Społecznej  K.  Sp.  j.  jako  najkorzystniejszej  do  realizacji  zamówienia,  która  podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

oraz  wykluczeniu,  jak  również  która  nie  jest  ofertą  najkorzystniejszą  (po  przeliczeniu 
prawidłowym przyznanej punktacji). 

Wskazując na powyższe zarzuty wnosił o: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dokonanej  w  dniu 

09 grudnia 2019 r., 

dokonanie ponownej oceny oferty Wykonawcy Agencja Służby Społecznej K. 

Sp. j., 

wykluczenie  Wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  i  odrzucenie 

oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

dokonania wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum. 

Ponadto  wnosił  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu postępowania, a w szczególności z: 

SIWZ, 

ogłoszenia o zamówieniu, 

ofert złożonych przez Wykonawców, 

informacji z otwarcia ofert, 


informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (pierwsza i druga), 

pisma wniesionego przez Odwołującego — informacji o czynności niezgodnej 

w postępowaniu. 

ZARZUT  NR  1 

—  naruszenie  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcę Agencja Służby Społecznej K. 
Sp. j. pomimo faktu, że stawka za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych w 2020 r. 
jest  niezgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  zał.  9  do  IWZ  (Wzór 

umowy) 

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  stawka  zaproponowana  przez  Wykonawcę  w 

2020  r.  jest  niezgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  zał.  9  do  IWZ  (Wzór 

umowy). 

Na marginesie wskazał, że mając na uwadze przyjętą przez Zamawiającego zasadę 

braku  waloryzacji  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  całym  okresie  realizacji  przedmiotowego 
zamówienia, nie jest realne, aby minimalna stawka godzinowa w 2021 r. różniła się od tej z 
2020 r. jedynie o złotówkę — a tak założył Wykonawca Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. 

Powołał  się  na  okoliczność  tegorocznych  zapowiedzi  Rady  Ministrów  z  których 

wynika,  że  stawka  minimalnego  wynagrodzenia  wzrośnie  do  kwoty  3000  zł  tj.  o  400  zł  w 
stosunku do stawki jaka będzie obowiązywać w 2020 r. tj. o 15,38%.  

Z tego wywodził, że minimalna stawka godzinowa jaka będzie obowiązywać w 2021 r. 

ulegnie zmianie o przewidywany wzrost minimalnego wynagrodzenia na 2021 r. tj. 15,38% i 

n

ależy  założyć,  że  będzie  wynosić:  19,61  zł  (17,00  zł  x  15,38%)  tj.  wzrośnie  o  2,61  zł  w 

stosunku do stawki z 2020 r. 

W  ocenie  Odwołującego  -  nie  jest  również  realna  stawka  zaproponowana  przez 

Wykonawcę  w  2021  r.  —  nie  uwzględnia  przewidywalnego  wzrostu  minimalnej  stawki 

godzinowej. 

ZARZUT NR 2 - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Wykonawcę  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  pomimo  faktu,  że 
cena  oferty  nie  uwzględnia  wszystkich  kosztów  związanych  z  realizacją 
przedmiotowego  zamówienia  zatem  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia. 


Na  wstępie  podkreślił,  że  realizuje  on  tożsamą  usługę  będącą  przedmiotem 

zamówienia  dla  Zamawiającego  od  1  października  2019  roku  do  chwili  obecnej  i  koszty 
pracy opiekunów jedynie w odniesieniu do godzin świadczenia usług (bez wliczonego czasu 
pracy,  który  opiekunowie  poświęcają  na  dojazd  do  podopiecznych  czy  kosztów 
urlopów/chorobowego), po uwzględnieniu dodatkowych danych do wyliczeń stanowiących de 

fa

cto  pełen  koszt  zatrudnienia  opiekunów  na  potrzeby  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia, będą znacznie wyższe.  

Zauważył,  że Wykonawca  może  dowolnie  rozłożyć  liczbę  godzin  do  realizacji  przez 

osoby  o  danych  kwalifikacjach,  jednakże  bezwzględnie  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia 
minimalnej  liczby  osób  o  podwyższonych  kwalifikacji,  tj.  co  najmniej  53  osób  i  koszt  ich 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie. 

Nawet w sytuacji nie zlecania tym osobom większej ilości godzin do realizacji, nadal 

istnieje  konieczność  bezpośredniego  zatrudnienia  tych  osób  i  ponoszenia  kosztów 
wynagrodzeń w pełnym etacie w trakcie realizacji całego zadania w latach 2019, 2020 oraz 

2021 r. 

W zakresie kosztów  zatrudnienia koordynatorów  zaznaczył,  że kolejnym elementem 

kalkulacji ceny jest koszt koordynacji.  

Wyjaśnił,  że  oferta  Wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  zawiera 

informację  o  podstawie  dysponowania  koordynatorami  poprzez  tzw.  kontrakt  menadżerski. 

Przy czym w  wyka

zie osób nie wskazano, czy osoby te prowadzą działalność gospodarczą 

czy  też  jej  nie  prowadzą  i  zostaną  zatrudnione  na  podstawie  umowy  cywilno-prawnej  do 
realizacji tego typu usług. 

W ocenie Konsorcjum, przyjęcie, że koordynatorzy zostaną zatrudnieni na podstawie 

takiego  kontraktu  jest  nieprawidłowe,  bowiem  realizacja  tego  typu  świadczenia  pozwala 
jednoznacznie  stwierdzić,  że  świadczenie  to  ma  cechy  stosunku  pracy  —  zatem 
koordynatorzy  winni  być  zatrudnieni  na  podstawie  umów  o  pracę,  zgodnie  z  przepisami 

Kodeksu pracy. 

Argumentował  przy  tym,  że  skoro  Zamawiający  przyjął  ofertę  Wykonawcy  Agencja 

Służby Społecznej K. Sp. j. bez składania przy wykazie osób w stosunku do koordynatorów 
dodatkowych  wyjaśnień,  należało  przyjąć,  że  koordynatorzy  zatrudnieni  na  podstawie 
takiego  kontraktu,  to  osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą  (tak  bowiem  jest  w 
większości  przypadków),  a  zatem  osoby  te  będą  występowały  w  charakterze 


podwykonawców Wykonawcy Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. (niezgodne jest zatem z 
prawdą wskazanie w formularzu ofertowym w/w Wykonawcy, że przedmiotowe zamówienie 
zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców). 

Przy przyjętymi modelu zatrudnienia koordynatorów: 

jako  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą  odpowiedzialność  za 

odprowadzanie składek ZUS/US oraz ich wysokość leżą po stronie koordynatora w ramach 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,  

na  podstawie  umowy  cywilno-

prawnej,  odpowiedzialność  za  odprowadzanie 

składek ZUS/US oraz ich wysokość leżą po stronie świadczeniodawcy. 

Wskazał, że pomocniczo, dla obu modelów zatrudnienia koordynatorów na potrzeby 

wyliczeń przyjęto minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym zakresie załączył do odwołania 
tabelaryczne zestawienie miesięczne koszty zatrudnienia w 2019 r. i w 2020 r. 

Zaznaczy

ł,  że  Lider  Konsorcjum  od  1  maja  2018  r.  do  31  października  2019  r. 

realizował umowę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych 
z  zaburzeniami  psychicznymi  w  Gdyni  oraz  od  1  października  2019  r.  realizuje  do  dziś 
umowę na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Gdyni, część 1 — 

DOPS 1.  

Wobec  powyższego,  stwierdził,  że  z  doświadczenia  wynika  (jak  i  wiedzy  samego 

Zamawiającego),  że  nierealne  jest  zatrudnienie  koordynatora  z  doświadczeniem 

wym

aganym  przez  Zamawiającego,  a  określonym  w  IWZ,  jako:  „posiadających  minimum 

roczne doświadczenie w organizacji pracy, w szczególności harmonogramów pracy / planów 
pracy  dla  minimum  10  pracowników  miesięcznie”  za  stawkę  stanowiącą  minimalne 

wynagrodzenie z

a pracę. 

Z  doświadczenia  Lidera  Konsorcjum  wynika,  że  realny  koszt  zatrudnienia 

odpowiednich  koordynatorów  w  realizowanej  w  latach  2018  —  2019  usłudze,  wynosił  (na 
osobę):  2500  zł  netto  plus  premie,  oraz  2700  zł  netto  plus  premie,  co  oznacza  koszt  dla 

pra

codawcy odpowiednio 4010,70 zł plus premie oraz 4331,56 zł plus premie. 

Oświadczył,  że  w  obecnie  realizowanej  przez  Lidera  Konsorcjum  umowie  na 

świadczenie  usług  opiekuńczych  (DOPS  1),  wynagrodzenie  koordynatorów  wynosi  (na 
osobę): 2700 zł netto plus premie, co oznacza 4331,56 zł plus premie. 


W  związku  z  planowaną  podwyżką  płacy  minimalnej  w  roku  2020  do  kwoty  2600  zł 

brutto,  planowany  koszt  wynagrodzenia  koordynatorów  w  roku  2020  powinien  wynieść  – 
według Odwołującego - (na osobę): 2900 zł netto plus premie, czyli 4652,41 zł plus premie. 

W  odniesieniu  do  kosztów  administracyjnych  w  zakresie  najmu  biura  celem  obsługi 

realizacji zamówienia zwrócił uwagę, że doświadczenia Lidera Konsorcjum wynika, że koszt 

wynajmu biura na terenie Gdyni (co jest wymagane pr

zez Zamawiającego) to koszt od 1000 

do 1700 zł (dane z realizowanej przez Lidera w Gdyni umowy na usługi specjalistyczne oraz 
obecnej na usługi opiekuńcze). 

Mając  na  uwadze  powyżej  wykazane  koszty,  z  uwzględnieniem,  że  zamawiający 

przewiduje  174.200  godzi

n  usług  średniomiesięcznie,  wartość  podstawowych  kosztów 

ponoszonych  na  rzecz  realizacji  zamówienia  winna  być  zupełnie  inna,  bowiem  nawet  przy 
zachowaniu  minimalnych  kosztów  realizacji  zamówienia  zaoferowanie  przez  Wykonawcę 
Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. stawek w kolejnych latach realizacji zamówienia: 24 zł, 
25  zł  oraz  25,50  zł  za  jedną,  godzinę  realizacji  usług  opiekuńczych  daje  ujemny  bilans 

realizacji zadania. 

Przy  teoretycznym  zastosowaniu  wariantu  „usunięcia”  kosztów  utrzymania  części 

ad

ministracyjnej  (pozycja  biuro,  kadry,  księgowość)  bilans  nadal  nie  pozwala  na  uzyskanie 

pewności  realizacji  zadania  bez  ryzyka  ponoszenia  straty  (nie  mówiąc  już  o  jakimkolwiek 
zysku z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia).  

W  ocenie  Odwołującego  -  nie  uwzględnienie  w  ofercie  kosztów  administracyjnych, 

tłumacząc to np. finansowaniem ich z realizacji innej usługi jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalnym  jest  powoływanie  się  na  możliwość  pokrywania  niedoborów  w 

cenie  ryczałtowej  zamówienia  publicznego  jedną  usługę  nadwyżkami  w  obrębie  ceny,  a 
drugą usługę.  

Zastrzegł przy tym, że podane kalkulacje mają charakter przy założeniu najniższych 

możliwych, prawnie dopuszczalnych stawek wynagrodzenia.  

Przekonywał,  że  w  praktyce  nieosiągalnym  jest  zatrudnienie  koordynatora  usług  za 

kwotę wynagrodzenia minimalnego, czy zoptymalizowanie kosztów utrzymania biura, wraz z 
opłatami do kwoty 1000 zł/miesiąc, nie wspominając o kosztach wynagrodzenia działu kadr i 
księgowości.  


Stwierdził,  że  dane  przedstawione  w  kalkulacji  wynikają  z  doświadczenia  Lidera 

Konsorcjum  w  realizacji  w  latach  2018 

—  2019  umowy  na  świadczenie  specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Gdyni. 

W  przekonaniu  Odwołującego  -  również  niemożliwe  jest  realizowanie  usług 

opiekuńczych  w  modelu  zatrudniania  opiekunek  na  umowy  o  pracę,  bez  wkalkulowania 
wydatków  na  zasiłki  chorobowe  (zwolnienia  lekarskie)  oraz  kosztów  urlopów  należnych 
pracownikom  etatowym  (czyli  kwestia  zastępowalności  personelu,  która  jest  również 
kosztochłonna).  

Powyższe również wynika z doświadczenia Lidera Konsorcjum realizującego w latach 

— 2019 usługi opiekuńcze w Warszawie, Katowicach i teraz w Gdyni (DOPS 1). 

Konieczność  wliczenia  tego  typu  kosztów  jest  niezbędnym  elementem  składowym 

wyceny zamówienia, którego podstawą jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego. 

W związku z powyższym  – w ocenie Odwołującego - zastosowanie cen 24 zł. 25 zł 

oraz 25.50 zł w ofercie przez Wykonawcę Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. należy uznać 
za  stawki  rażąco  niskie,  oraz  można  je  uznać  za  ceny  dumpingowe,  co  jest  niezgodne  z 

przepisami prawa i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  zastosowane  przez  Wykonawcę  Agencja  Służby 

Społecznej  K.  Sp.  j.  stawki  jednostkowe  są  nierealistyczne,  niewiarygodne  i  Konsorcjum 
wykazało, że nie jest możliwe wykonanie zamówienia za oferowaną przez w/w Wykonawcę 
cenę,  bez  ryzyka  ponoszenia  strat  przez  w/w  Wykonawcę.  Ceny  oferowane  przez  w/w 
Wykonawcę wskazują na dążenie do wyeliminowania konkurencji z rynku, pokrywanie strat 
w  realizacji  zamówienia z  innych źródeł,  a wreszcie na  zastosowanie ceny  dumpingowej  w 
celu  znacznego  obniżenia  wartości  oferty  dążąc  do  całkowitego  zaburzenia  konkurencji  i 
błędnej oceny oferty w postępowaniu przez Zamawiającego.  

ZARZUT  NR  3 

—  zaniechanie wykluczenia Wykonawcy  oraz naruszenie art.  24 

ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 138k PZP (naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

oraz  równego  traktowania  wykonawców  w  przedmiotowym  postępowaniu)  poprzez 
dokonanie wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę Agencja Służby Społecznej K. Sp. 
j.  jako  najkorzystniejszej  do  realizacji  zamówienia,  która  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 


Zda

niem  Odwołującego  -  uwzględniając  powyższe,  z  w.w  przyczyny  (rażąco  niska 

cena  w  ofercie  Wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.)  oferta  w/w  Wykonawcy 
winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Wskazał przy tym, że Zamawiający w Rozdziale 4 ust. 1 pkt.2 lit c 1 postawił warunek 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  o  treści,  że  Zamawiający  uzna  ten  warunek  ZP 

sp

ełniony,  jeżyli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  łub  będzie  dysponował  osobami 

skierowany

mi  do  realizacji  zamówienia,  co  najmniej  53  osobami  pełniącymi  funkcji 

opiekunów, które spełniają wymogi określone w § 8 ust. 5 Standardu tj: — spełniają wymogi 
określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  zadnia  22  września  2005  r.  w 
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 
dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.  U.  Nr  189, 
poz.  1598  ze  zm.)  w  §3,  ust.  1  stwierdza  możliwość  dopuszczenia  do  świadczenia 
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  osoby  posiadające  kwalifikacje  do  wykonywania 

zawodu. 

Z  związku  z  tym,  biorąc  pod  uwagę  treść  w/w  warunku  Odwołujący  podniósł,  że 

Wykonawca Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. powinien zostać wykluczony z powodu nie 
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  polegających  na  dysponowaniu  co  najmniej 
53  osobami  pełniącymi  funkcję  opiekunów,  które  spełniają  wymogi  określone  w  §  8  ust.  5 

Standardu tj.: 

— spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, 
poz. 1598 ze zm.), co wynika z treści złożonego wykazu (załącznik nr 5). 

Zwrócił  uwagę,  że  Wykonawca  w  załączniku  nr  5  do  IWZ  —  wykaz  osób  na 

potwierdzenie 

warunków 

udziału 

postępowaniu 

pozycjach 

19,25,28,29,31,33,35,37,38,40,41,47,50,55  wykazał  osoby  nie  spełniające  warunku 
postawionego przez Zamawiającego. 

Zauważył,  że  zawód  opiekuna  medycznego  powstał  w  2007  roku,  a  w  2010  roku 

został  objęty  klasyfikacją  zawodów  i  specjalności.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego  kształcenie  w  zawodzie  opiekuna  medycznego  można  zdobyć  tylko  w 
dwusemestralnych  szkołach  policealnych.  Kierunek  ten  dostępny  jest  dla  osób,  które 
posiadają  wykształcenie  średnie.  Tego  typu  szkoły  mogą  również  prowadzić  kształcenie  w 
zakresie  wyodrębnionej  w  tym  zawodzie  klasyfikacji  (świadczenie  usług  opiekuńczych 
osobom  chorym  i  niesamodzielnym).  Tylko  ukończenie  takiej  szkoły  daje  możliwość 
przystąpienia  do  egzaminu,  który  powinien  być  przeprowadzony  przez  Okręgową  Komisję 


Egzaminacyjną.  Zdanie  egzaminu  i  otrzymanie  świadectwa  wystawionego  przez 

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  jest  potwierdzeniem  uzyskania  kwalifikacji  w  zawodzie 

opiekuna medycznego. 

Dalej  wywodził,  że  analogicznie  wygląda  sytuacja  zawodu  asystenta  osoby 

niepełnosprawnej: jest objęty klasyfikacją zawodów i specjalności i zgodnie ze wspomnianym 
już  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  grudnia  2016  roku  w  sprawie 
klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa  zawodowego  kierunek  jest  dostępny  dla  osób 
posiadających  wykształcenie  średnie.  Nauka  tego  zawodu  odbywa  się  w  szkołach 
policealnych i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie stosownych kwalifikacji w 
zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Wskazał  przy  tym,  że  Zamawiający  powinien  przyznać  punktację  ofercie  złożonej 

przez Agencja Służby Społecznej K. Sp. j. prawidłowo oceniając przedstawione kwalifikację i 
uznać,  iż  z  powodu  nie  spełnienia  przez  dodatkowe  osoby  warunków  udziału  w 
postępowaniu, polegających na dysponowaniu osobami pełniącymi funkcję opiekunów, które 
spełniają  wymogi  określone  w  §  8  ust.  5  Standardu  tj:  —  spełniają  wymogi  określone  w 
Rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), co wynika z treści 
złożonego wykazu (załącznik nr 6). 

Odwołujący  wyjaśnił,  iż  Studium  Umiejętności  Społecznych,  wskazane  z  treści  w/w 

wyk

azów,  jest  tylko  wewnętrzną  jednostką  szkoleniową  Agencji  Służby  Społecznej  Sp.  J.  i 

nie  ma  uprawnień  do  nadawania  kwalifikacji  wykonywania  zawodu  opiekuna  medycznego, 
czy  asystenta  osoby  niepełnosprawnej.  Zawód  opiekuna  medycznego  podlega  ścisłej 

regulacj

i  na  podstawie  przepisów  prawa  polskiego  oraz  prawa  unijnego.  Szczegóły 

dotyczące  zawodów  regulowanych  można  sprawdzić  na  stronie  internetowej  Komisji 

Europejskiej. 

Według  Odwołującego  -  „Studium  Umiejętności  Społecznych”  nie  jest  instytucją 

posiadającą  uprawnienia  do  przeprowadzania  opisanego  wcześniej  nauczania  oraz 
wystawiania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w w/w zawodach.  

Zaznaczył  również,  że  wymienione  w  ofercie  ASS  K.  „Studium  Umiejętności 

Społecznych” nie widnieje ani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, ani w Rejestrze Szkół i 
Placówek Oświatowych prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Odwołujący w odwołaniu wyraził wątpliwości na jakiej podstawie Zamawiający uznał, 

że  osoby  przedstawione  w  wykazie  osób  jako  posiadające  „zaświadczenie”  wystawione 


przez  „Studium  Umiejętności  Społecznych”  rzeczywiście  spełniają  postawione  w  IWZ 

wymagania? 

W interesie Zamawiającego powinno leżeć wezwanie Wykonawcy do przedstawienia 

właściwych  dokumentów  potwierdzających,  że  w/w  osoby  posiadają  wymagane  przepisami 
prawa  dyplomy  i  świadectwa,  z  których  wynika,  że  ukończyły  kształcenie  w  zawodzie 
opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej. 

W  związku  z  powyższym  tak  jak  to  było  wskazane  powyżej,  osoby  wymienione  w 

za

łączniku 5 do IWZ w pozycjach 19, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 50, 55 nie 

mogą  –  w  ocenie  Odwołującego  -  zostać  uznane  przez  Zamawiającego  jako  spełniające 
wymóg  posiadania  uprawnień.  Tym  samym  Zamawiający  nie  może  uznać  spełniania 

wymogu zd

olności technicznej lub zawodowej.  

Stwierdził,  że  ASS  K.  wykazał  41  osób  spełniających  warunek,  a  z  treści  warunku 

wynikało, iż takich osób ma być 53. 

Odwołujący argumentował, że tym przypadku kluczowe jest Rozporządzenie Ministra 

Edukacji  Narodo

wej  z  dnia  18  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego  w 

formach  poza  szkolnych.  Zgodnie  z  art.  4  pkt  30  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  prawo 

oświatowe  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  59  ze  zm.)  kształcenie  ustawiczne  należy  rozumieć,  jako 
kształcenie  w  szkołach  dla  dorosłych,  a  także  uzyskiwanie  i  uzupełnianie  wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek  szkolny.  „Zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu”  to  dokument  wydawany  po 
ukończeniu  kształcenia.  Tylko  placówki  objęte  systemem  oświaty  mają  prawo  wdawania 
zaświadczeń  potwierdzających  uzyskanie  lub  uzupełnienie  przez  osoby  dorosłe  wiedzy, 
umiejętności  i  kwalifikacji  zawodowych  w  formach  pozaszkolnych,  uprawniając  do  pracy  w 
zakresie objętym kursem. 

Wskazał,  że  §  3  stanowi,  że  kształcenie  ustawiczne  prowadzi  się  w  następujących 

formach pozaszkolnych: 

kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

kurs umiejętności zawodowych; 
kurs kompetencji ogólnych; 
turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

k

urs,  inny  niż  wymienione  w  pkt  1-3,  umożliwiający  uzyskiwanie  i  uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 


Wskazał, że działalność niepublicznego centrum kształcenia ustawicznego związane 

jest z uzyskaniem wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę 
samorządu  terytorialnego  właściwego  dla  miejsca  działalności  placówki  (art.  82  ustawy  o 
systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572). 

Niez

ależnie  od  powyższego  podkreślił,  że  chcąc  świadczyć  usługi  szkoleniowe  na 

publicznym  rynku  (np.  kursy  zawodowe)  konieczna  może  być  akredytacja kuratora  oświaty 
właściwego dla jej lokalizacji. 

Zauważył,  że  akredytacje  przyznaje  się  na  podstawie  wniosku  zainteresowanego 

podmiotu, jeżeli podmiot ten spełnia następujące warunki: 

zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 

zatrudnia wykwalifikowaną kadrę; 

opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne. 

Według  Odwołującego  -  Studium  Umiejętności  Społecznych  stanowiące  jednostkę 

wew

nętrzną  Fundacji  Agencji  Służby  Społecznej  K.  nie  spełnia  stawianych  Ustawą 

wymagań, tj. nie posiada jakichkolwiek uprawnień do nadawania kwalifikacji zawodowych. 

Wyżej  wymienione  braki  i  zastrzeżenia  co  do  posiadania  przez  wyszczególnione 

osoby  wymaganych  IWZ  kwalifikacji  powinny 

–  w  przekonaniu  Odwołującego  -  skłonić 

Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tych kwestiach.  

ocenie  Odwołującego  -  przypadku  braku  rozwiania  tychże  wątpliwości  można 

stwierdzić,  że  załącznik  nr  5  do  IWZ  dołączony  do  oferty  złożonej  przez  ASS  K.,  który 
powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 

22 ust. 1b ustawy Pzp

, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, wskazuje na fakt, iż 

wykonawca ASS K. 

nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. 

Na 

tej  podstawie  Odwołujący  wskazał  również,  iż  również  osoby  wymienione  w 

załączniku 6 (zastępowalność personelu) do IWZ w pozycjach 2,3,4,10, tj.: 

A.  D. 

wykazana  z  kwalifikacjami  zawodowymi  asystent  osoby  niepełnosprawnej, 

zaświadczenie 41/11, 

E.  K. 

wykazana  z  kwalifikacjami  zawodowymi  opiekun  medyczny,  zaświadczenie 

24/11  Latkowska  Iwona  wykazana  z  kwalifikacjami  zawodowymi  opiekun  medyczny, 

zaświadczenie 75/11, 

M.  W.  wykazana  z  kwalifikacjami  zawodowymi  asystent  os

oby  niepełnosprawnej, 

zaświadczenie 54/11, nie spełniają wymogu kwalifikacji do wykonywania zawodu stawianego 


Rozporządzeniem,  gdyż  podmiot,  który  je  nadał  nie  posiada  uprawnień  do  powyższej 
czynności. 

W  związku  z  powyższym,  osoby  wymienione  w  załączniku  6  do  IWZ  w  pozycjach 

2,3,4,10 nie mogą zostać uznane przez Zamawiającego, jako spełniające wymóg posiadania 
uprawnień.  

Tym samym Zamawiający nie może uznać maksymalnej punktacji w kryterium oceny 

ofert opisanej w Rozdziale 12 IW

Z, ust. 5 jako Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym 

ofertom,  w  których  Wykonawca  zapewni  do  realizacji  zamówienia  większą  niż  wymagana 
jako minimum liczbę osób spełniających wymogi określone w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 2 lit. d - 

wymienione  w  Wykazi

e  osób  —  na  potrzeby  oceny  w  kryterium  II  „zastępowalność 

personelu.  

Wskazał również, że Zamawiający ustalił, iż maksymalna wartość punktowa przypada 

za  wskazanie  7  i  więcej  dodatkowych  osób  pełniących  funkcje  opiekunów,  które  spełniają 
wymogi określone w § 8 ust. 5 Standardu (o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c1 
IWZ),  bowiem  tylko  6  osób  ze  wskazanych  10,  spełnia  postawione  przez  Zamawiającego 
warunki.  Stąd  przyjąć  należy  iż  maksymalna  wartość  punktowa  we  wskazanym  kryterium 
jaka powinna być przyznana ofercie wynosi 20 punktów, a nie 30 pkt, jak błędnie uczynił to 
Zamawiający. 

Dodatkowo  nadmienił,  iż  w  notatce  służbowej  z  dnia  2  grudnia  2019  r.  jaką 

Zamawiający sporządził i włączył do postępowania zajmując stanowisko wobec zgłoszonych 
powyżej  argumentów  (w/w  argumenty  zostały  podniesione  w  informacji  o  czynności 
niezgodnej  z  przepisami  jaka  została  złożona  do  Zamawiającego  i  którą  Zamawiający 
uwzględnił,  dokonując  ponownej  oceny  ofert),  Zamawiający  wywodził,  iż  Studium 
Umiejętności  Społecznych  posiada  upoważnienie  Dyrektora  Okręgowej  Komisji 
Egzaminacyjnej  w  Gdańsku  do  „przeprowadzania  egzaminów  w  zakresie  kwalifikacji  do 
określonych w ww. dokumentach zawodów i wydawania w tym zakresie zaświadczeń”. 

Przyznał,  że  przesłane  przez  ASS  K.  upoważnienie  Dyrektora  Okręgowej  Komisji 

Egzaminacyjnej  dotyczy,  lecz 

tylko  i  wyłącznie  uprawnień  do:  „przeprowadzenia  części 

praktycznej  egzaminu  zawodowego  z  zakresie  kwalifikacji:  Z.08.  Udzielanie  pomocy  i 

organizowanie  wsparcia  osobie  niepełnosprawnej”,  co  oznacza,  że  Studium  Umiejętności 
Społecznych: nie ma pełnych uprawnień do nadawania kwalifikacji zawodowych.  


Zwrócił uwagę, że cześć praktyczna egzaminu zawodowego nie zapewnia uzyskania 

przez  kandydata/

czy  ucznia  pełnych  kwalifikacji  zawodowych.  Dla  uzupełnienia  części 

praktycz

nej obowiązkowo powinna zostać przeprowadzona część teoretyczna i pisemna wg. 

podstawy 7 programowej. 

Dodatkowo: 

kwalifikacją wymienioną na upoważnieniu jest: 

Z.08.  Udzielanie  pomocy  i  organizowanie  w

sparcia  osobie  niepełnosprawnej,  co 

oznacza tylko i wyłącznie możliwość ewentualnego prowadzenia kształcenia ustawicznego w 
powyższym obszarze i przygotowania kandydata do egzaminu zawodowego dla zawodu: 

Symbol cyfrowy zawodu: 341201 - 

Asystent osoby niepełnosprawnej. 

Zdaniem  Odwołującego  -  upoważnienie  przedstawione  przez  ASS  K.  w  ramach 

wyjaśnień,  nie  upoważnia  więc  Studium  Umiejętności  Społecznych  Fundacji  ASS  do 
prowadzenia kształcenia ustawicznego w ramach kwalifikacji: 

Z.4.  Świadczenie  usług  opiekuńczych  osobie  chorej  i  niesamodzielnej  Symbol 

cyfrowy zawodu: 532102 - Opiekun Medyczny. 

Dodatkowo, 

wywodził, że jeśli przyjąć tezę Zamawiającego za prawdziwą, że Studium 

Umiejętności  Społecznych  Fundacji  ASS  prowadzi  kształcenie  ustawiczne  (prowadzi  tylko  i 
wyłącznie  szkolenia  -  jako  placówka  szkoleniowa  -  w  obszarach  wpisanych  do 
zaświadczenia  z  dnia  16.05.2012  roku),  to  w  obecnym  i  przeszłym  stanie  prawnym 
(obejmującym  okres  od  16.05.2012  roku  do  dziś)  nie  jest  jednostką  uprawnioną  do 
wydawania certyfikatów i świadectw zawodowych. 

Według  Odwołującego  -  uprawnienia  te  mają  tylko  i  wyłącznie  Okręgowe  Komisje 

Egzaminacyjne. 

Zaznaczył,  że  kształcenie  ustawiczne  przygotowujące  do  egzaminów  zawodowych 

mogą prowadzić - tak jak wywodzi Zamawiający w notatce służbowej z dnia 2 grudnia 2019 

roku  - 

tylko  szkoły  publiczne  i  niepubliczne  lub  inne  jednostki  np.  instytucje  rynku  pracy,  o 

których  mowa  w  artykule  6  stawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  roku  o  promocji  zatrudnienia  i 
instytucjach rynku pracy , prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową. 

Jednak dla obu kwalifikacji zawodowych, czyli 

Z.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej - zawód 

341201: Asystent osoby niepełnosprawnej 

Z.04.  Świadczenie  usług  opiekuńczych  osobie  chorej  i  niesamodzielnej  -  zawód: 

532102 - Opiekun Medyczny 

koniec

zne jest wdrożenie podstawy programowej: 


700 godzin - 

dla szkoły średniej (szkoła dzienna dwuletnia) lub 

350 godzin dla innej jednostki np. instytucji tynku pracy, o których mowa w artykule 6 

stawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  roku  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  tynku  pracy 

(kształcenie ustawiczne stacjonarne roczne, 2 semestry). 

Wyjaśnił, że kursy oferowane przez Studium Umiejętności Społecznych Fundacji ASS 

nie  obejmują  tak  dużej  ilości  godzin,  a  więc  nie  realizują  podstawy  programowej 
uprawniającej  do  przystąpienia  do  egzaminu  zawodowego  w  obu  wymienionych  wyżej 

zawodach.  

Z

wrócił uwagę, że ustawy Prawo Oświatowe oraz z rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania  wynika  wprost,  że  zarówno  szkoły 

publiczne  i  niepubliczne,  tak  jak  i  inne  jednostki  min.  instytucje  rynku  pracy  (bo  tutaj 

Zamawiający  sytuuje  Studium  Umiejętności  Społecznych Fundacji  ASS) realizują podstawę 
programową opisaną powyżej (czyli 700 lub 350 godzin) i tylko przygotowują kandydatów do 
egzaminu zawodowego, a same nie nadają kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacje te nadaje - 
odpowiednim  świadectwem  lub  certyfikatem  -  tylko  i  wyłącznie  Okręgowa  Komisja 
Egzaminacyjna po pomyślnym zaliczeniu egzaminu zawodowego. 

Odwołujący stanął na stanowisku, że zaświadczenia ujawnione w wykazach osób zał. 

5  oraz  zał.  6  w  ofercie  ASS  K.  (zaświadczenia  wystawione  przez  Studium  Umiejętności 
Społecznych Fundacji Agencji Służby Społecznej dla zawodów opiekun medyczny i asystent 
osoby  niepełnosprawnej),  nie  są  zaświadczeniami  o  posiadaniu  kwalifikacji  zawodowych  w 
tych  zawodach,  a  są  jedynie  potwierdzeniem  ukończenia  szkolenia  w  tych  obszarach. 
Zwykle  są  to  szkolenia  o  wymiarze  do  100  godzin.  Przykład  takiego  zaświadczenia 

wystawionego przez 

Studium Fundacji ASS składam jako dowód w załączeniu. 

Reasumując powyższe, a w szczególności zarzucił, że: 

brak  upoważnienia  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  Studium  Umiejętności 

Społecznych  Fundacji  ASS  do  przeprowadzenia  egzaminów  w  zakresie  kwalifikacji  -  Z.04. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - zawód: 532102 - Opiekun 

Medyczny, 

brak wymaganej ustawą minimalnej podstawy programowej 350 godzin kształcenia 

w zawodach: 

(Symbol cyfrowy zawodu: 341201) Asystent Osoby N

iepełnosprawnej 

(Symbol cyfrowy zawodu: 532102) - Opiekun Medyczny 


brak  odpowiednich  dokumentów  (czyli  świadectw,  czy  certyfikatów  Okręgowych 

Komisji  Egzaminacyjnych)  potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  osób  wymienionych  w 
wykazach  zał.  5  oraz  zał.  6  -  dla  których  ASS  Kościelak  wymienia  zaświadczenia  wydane 
przez  Studium  Umiejętności  Społecznych,  jako  dokumenty  potwierdzające  te  kwalifikacje 
zawodowe przedstawione argumenty należy uznać za zasadne. 

Jako  Kolejny  elementem  warty  uwagi 

wskazał,  że  jest  informacja  o  podstawie 

dysponowania  osobami,  które  będą  pełniły  funkcje  koordynatorów.  Oferta  ASS  K.  zawiera 
propozycję  zatrudnienia  koordynatorów  na  tzw.  kontrakt  managerski,  co  oznacza  omijanie 
zapisów Kodeksu Pracy i minimalizację kosztów Wykonawcy do tzw. samozatrudnienia.  

Samozatrudnienie 

oznacza  umowę  między  Wykonawcą  (ASS  K.),  a  jednoosobową 

działalnością gospodarczą koordynatora, czyli de facto pod wykonawstwo realizacji zadania 
w części dotyczącej koordynacji usług.  

W  związku  z  powyższym,  przekonywał,  że  jeśli  koordynatorzy  mają  pełnić  rolę 

podwykonawców,  powinni  przedstawić  do  oferty  dokumenty  rejestrowe  (CEiDG)  oraz  inne 
stosowne  zaświadczenia,  których  wymagał  dla  podwykonawców  Zamawiający 
(zaświadczenie  o  niezaleganiu  ZUS  dla  podwykonawcy,  zaświadczenie  o  niezaleganiu  w 
opłacie  podatków  z  Urzędu  Skarbowego  oraz  KRK).  W  ofercie  ASS  K.  nie  ma  tych 
dokumentów.  Ponadto  w  formularzu  ofertowym,  w  punkcie  5  oferent  oświadczył,  że 
zamówienie zrealizuje sam. 

Zaznaczył,  że  zamawiający  udzielając  zamówienia  na  usługi  społeczne  i  inne 

szczególne  usługi,  powinien  przestrzegać  zasad  przejrzystości,  obiektywizmu  i 
niedyskryminacji,  a  zatem  przy  konstruowaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia,  kryteriów 

oceny ofert czy klauzul umownych powinien 

respektować zasady ustawy Pzp.  

Ponadto, 

zdaniem  Odwołującego  -  badanie  ofert  powinno  być  przeprowadzone  w 

sposób  rzetelny  i  dokładny,  tak  aby  możliwym  było  wyeliminowanie  wszelkiego  rodzaju 
błędów i niejasności pojawiające się w badanej ofercie. 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  postępowaniu  MOPS.DZP.322.3.25/2019  czynność 

badania i oceny oferty złożonej przez ASS K. nie została przeprowadzona w sposób rzetelny 
i  dokładny.  Na  etapie  badania  oferty  Zamawiający  winien  rozpatrzyć,  czy  wykonawca, 
którego  oferta  jest  badana  nie  podlega  wykluczeniu  i  spełnia  warunki  udziału  w 
postępowaniu. 


Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  uwzględnienie  w  ramach  przygotowanej  przez 

siebie procedury 

minimalnych, obligatoryjnych wymogów wskazanych w przepisach Pzp.  

Powyższe, zdaniem Odwołującego - potwierdza art. 138k ustawy Pzp, który stanowi, 

że zamawiający określa sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w 

niniejszym  rozdziale 

oraz  zasad  równego  traktowania  i  konkurencji,  przejrzystości, 

proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i art. 18 ustawy Pzp. Przepis art. 138k ustawy 

Pzp 

określa  kompetencje  Zamawiającego  w  zakresie  dokonania  opisu  procedury,  z 

zastrzeżeniem jednak: 

be

zpośredniego  obowiązywania  zasad  równego  traktowania  i  konkurencji, 

przejrzystości oraz proporcjonalności, 

obowiązkowych elementów  postępowania określonych w  Rozdziale 6 ustawy 

Pzp (nakaz stosowa

nia niektórych przepisów ustawy Pzp wprost, a innych odpowiednio), 

przepisów  art.  17  —  zapewniającego  bezstronność  i  obiektywizm  osób 

wykonujących  czynności  w  postępowaniu  i  art.  18,  kreującego  zasadę  odpowiedzialności 
kierownika zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. 

Odwołujący stwierdził, że zasady i przepisy Pzp stosowane wprost (np. zawarte w art. 

138l  ustawy  Pzp

,  tj.  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne  jest 

prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V 
rozdziału 3 oraz działu VI ), obowiązują bezpośrednio i nie przestają wiązać Zamawiającego, 
nawet jeśli zaniechał ich uwzględnienia w dokumencie określającym procedurę. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  -  zdaniem  Konsorcjum  -  uznanie  oferty  złożonej  przez 

Wykonawcy  Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  w  niniejszym  postępowaniu  za  ważną  i 
podlegającą  ocenie  -  bezpośrednio  naruszyło  zasadę  równego  traktowania  i 
konkurencyjności,  a  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  lub  wezwania  Wykonawcy 
do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego stanowi poważną wadę postępowania. 

Przekonywał,  że  obowiązkiem  zamawiającego  jest  natomiast  uwzględnienie  w 

ramach  przygotowanej  przez  siebie  procedury 

—  minimalnych,  obligatoryjnych  wymogów 

wskazanych  w  przepisach  ustawy  Pzp,  co  potwierdza  art.  138

k  ustawy  Pzp,  który  stanowi, 

że zamawiający określa sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w 
niniejszym  rozdziale  oraz  zasad  równego  traktowania  i  konkurencji,  przejrzystości, 
proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i art. 18.  


Przepis  ten  określa  kompetencje  zamawiającego  w  zakresie  dokonania  opisu 

procedur)

, z zastrzeżeniem jednak: 

bezpośredniego  obowiązywania  zasad  równego  traktowania  i  konkurencji, 

przejrzystości oraz proporcjonalności, 

obowiązkowych elementów  postępowania określonych w  Rozdziale 6 ustawy 

Pzp (nakaz stosowania niektórych przepisów ustaw)7 Pzp wprost, a innych odpowiednio), 

przepisów  art.  17  —  zapewniającego  bezstronność  i  obiektywizm  osób 

wykonujących  czynności  w  postępowaniu  i  art.  18,  kreującego  zasadę  odpowiedzialności 
kierownika zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. 

Uwzględniając  powyższe,  Odwołujący  zarzucił,  że  z  w/w  przyczyny  Zamawiający 

naruszy

ł art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 138k Pzp 

Ponadto  wskazał,  iż  art.  138m  ustawy  Pzp  stanowi,  że  do  zamówień  na  usługi 

społeczne stosuje się odpowiednio także przepisy art. 22-22d oraz art. 24. Ustawodawca nie 
zwolnił  zatem  zamawiającego  z  obowiązku  stosowania  przepisów  ustawy  Pzp  dotyczących 
kwalifikacji  podmiotowej  wykonawców.  Oferty  wykonawców  niedających  rękojmi  należytego 
wykonania  zamówienia  nie  będą  mogły  być  wybrane  jako  najkorzystniejsze.  Zgodnie  z 
treścią  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, 
którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile 
[warunki]  zostały  określone  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w 

zaproszeniu  do  potwierdzenia  zainteresowania.  Zamawia

jący  w  tym  postępowaniu  takie 

warunki określił w Rozdziale 4 ust. 1 pkt.2 lit c 1 i postawił warunek zdolności technicznej lub 
zawodowej o treści Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: cl) co 
najmniej 53 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, które spełniają wymogi określone w § 8 

ust.  5  Standardu  tj.: 

—  spełniają  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. 

U.  n

r  189,  poz.  1598  ze  zm.),  zaś  Rozporządzenie  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 
ze  zm.)  w  §3,  ust.  1  stwierdza  możliwość  dopuszczenia  do  świadczenia  specjalistycznych 
usług opiekuńczych osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu. 

W  odniesieniu  do  niepodlegania  wykluczeniu  wykonawcy  biorący  udział  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne  podlegają  zasadniczo  takim 
samym regułom, jak w postępowaniach prowadzonych wg zasad ogólnych.  


Wobec  wykonawcy  nie  mogą  się  ziścić  obligatoryjne  przesłanki  wykluczenia  z 

postępowania, o jakich mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wypełnienie którejkolwiek z tych 
przesłanek powoduje wykluczenie wykonawcy, niezależnie od okoliczności, czy zamawiający 
wskazał  te  przesłanki  w  dokumencie  postępowania,  czy  też  nie.  Możliwość  weryfikowania 
wykonawcy pod kątem przesłanek fakultatywnych na gruncie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp jest 
dopuszczalna,  jeżeli  zamawiający  przewidzi  w  dokumencie  określającym  sposób 
przeprowadzenia  postępowania  jedną,  kilka  lub  wszystkie  przesłanki  wyrażone  w  tym 

przepisie. 

Dalej  przekonywał,  że  aktualność  zachowują  także  przepisy  dotyczące  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  tj.  art.  22-22d  ustawy  Pzp,  gdzie  podobnie jak  w  postępowaniach 
prowadzonych  wg  zasad  ogólnych,  zamawiający  nie  jest  zobowiązany  określać  warunków 
udziału  w  postępowaniu,  ale  jeśli  wyraża  taką  wolę  -  wymagane  jest  od  niego  precyzyjne 
określenie warunków w dokumencie postępowania.  

Podobnie  jak  w  postępowaniach  prowadzonych  wg  zasad  ogólnych  warunki  mogą 

dotyczyć kompetencji, sytuacji i zdolności opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy, na zasadach 
określonych w art. 22b - 22d ustawy Pzp. 

Zwrócił uwagę, że przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp nie odwołują się do art. 25 ustawy 

Pzp,  a  zatem  na  gruncie  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  nie 
obowiązują wprost dokumenty z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dalej „rozporządzenie o 
dokumentach”.  

Zauważył,  że  konieczność  opisania  środków  dowodowych  na  potwierdzenie 

spełniania  warunków  i  braku postaw  do  wykluczenia spoczywa  zatem  na zamawiającym,  z 
uwzględnieniem  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp,  który  nakazuje  stosowanie  zasady 
proporcjonalności  nie  tylko  do  określania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  ale  także 

wym

aganych  od  wykonawców  środków  dowodowych,  w  sposób  proporcjonalny  do 

przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Ogólne  odniesienie  do  środków  dowodowych  oznacza,  że  podmiotem  je 

określającym  jest  zamawiający.  Zamawiający  może  ocenić,  że  wystarczające  dla 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
będzie złożenie oświadczenia. Zamawiający może także skorzystać z katalogu dokumentów 
wskazanych  w  rozporządzeniu  do  opisania  środków  dowodowych.  Może  także 


zaproponować dokumenty inne, nieznane rozporządzeniu pod warunkiem jednak, że wymóg 
ich żądania nie będzie naruszał zasad udzielania zamówienia, co oznacza to, że dokumenty 
takie winny, po pierwsze, rzeczywiście potwierdzać, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w  postępowaniu  (niepodleganie  wykluczeniu)  i,  po  drugie,  być  powszechnie  dostępne  dla 

wykonawcy. 

W dniu 23 grudnia 2019 r. wykonawca Age

ncja Służby Społecznej K. Sp. j. z siedzibą 

w  Warszawie,  zwany  dalej  Przystępującym,  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 
odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  24  grudnia  2019  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie 

wn

osząc między innymi o oddalenie odwołania w całości. 

Motywował  swoje  stanowisko  o  uznaniu  spełniania  przez  Przystępującego  warunku 

podmiotowego w zakresie potencjału zawodowego tym, że ten jest podmiotem rynku pracy 

wpisanym  do  Rejestru  Instytucji  Szkolen

iowych,  który  ma  uprawnienia  do  wydawania 

zaświadczeń  o  wpisie  do  ewidencji  niepublicznych  szkół  i  placówek  oświatowych  Gminy 
Płock oraz upoważnienie Dyrektora Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

Natomiast  w  odniesieniu  do  badania  rażąco  niskiej  ceny  podniósł,  że  brak  jest 

przepisu zobowiązującego go do przeprowadzenia takiego postępowania wyjaśniającego. 

Pismem procesowym z dnia 13 stycznia 2020 r. Przystępujący zaprezentował swoje 

stanowisko w sprawie oświadczając, że odwołanie powinno podlegać oddaleniu. 

Według  Przystępującego  –  wydawane  przez  Studium  Umiejętności  Społecznych 

podległą  mu  jednostkę  szkoleniową  zaświadczenie  spełniało  wymóg  IWZ  w  zakresie 
podmiotowego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Nadto,  przekonywał  on  w  tym  piśmie,  że 
nie  zaoferował  on  świadczenia  za  rażąco  niską  cenę,  przy  rażąco  niskim  koszcie 
zaoferowanej stawki jednostkowej za 1 godzinę świadczenia.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym treść  SIWZ,  oferty  Przystępującego,  w  tym 
formularza  ofertowego  i  wykazu  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu,  odpowiedzi  Zamawiającego  na  odwołanie  z  dnia  24  grudnia  2019  r.,  pisma 
procesowego  Odwołującego  –  uzupełnienie  odwołania  z  dnia  13  stycznia  2020r.,  pisma 


procesowego  Pr

zystępującego  z  dnia  13  stycznia  2019r.,  jak  również  na  podstawie 

złożonych wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

P

o przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach 

Zamawiającego  naruszenia  przepisów  24  ust.1  pkt  12  ustawy  Pzp,  w  pozostałym  zakresie 
dotyczącym  naruszenia przepisu  art.89  ust.1  pkt  2  i  pkt  4  ustawy  Pzp,  Izba  nie  stwierdziła 
naruszeń prawa spowodowanych działaniami czy zaniechaniem Zamawiającego.  

Przechodząc  do  rozpoznania  meritum  sprawy  należy  wskazać,  że  podstawowym, 

istotnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia była kwestia oceny czy Przystępujący 
spełnił  warunki  udziału  w  przedmiotowym  przetargu,  a  także  czy  zaoferowana  cena  jest 
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  pkt  1.2  lit.c  rozdziału  4  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  zwanych  dalej  IWZ  (Warunki  udziału  w  postępowaniu  )  postanowił,  że 
udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 
postępowaniu,  określone  zgodnie  z  art.  22  ust.  1b  ustawy  Pzp,  dotyczące  zdolności 
technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponował  osobami  skierowanymi  do  realizacji 
zamówienia:   

c1)  co 

najmniej  53  osobami  pełniącymi  funkcję  opiekunów,  które  spełniają  wymogi 

określone w § 8 ust. 5 Standardu tj:   

spełniają  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia 

22  września  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.  U.  Nr  189,  poz. 

1598 ze zm.) oraz  

posiadają  zaświadczenie  o  ukończeniu  szkolenia  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy  /  pomocy  przedmedycznej  oraz  posiadają  zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające 
brak  przeciwwskazań  do  wykonywania  pracy  w  ramach  świadczonych  specjalistycznych 
usług opiekuńczych oraz biegłe posługują się językiem polskim, rozumiane jest jako sprawne 
i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług opiekuńczych, z osobami z 

ich  otoczenia,  personelem  medycznym  i  po

mocy  społecznej;  ponadto  osoba  świadcząca 

usługi  opiekuńcze  powinna  posiadać  umiejętność  sprawnego  i  rzetelnego  prowadzenia  w 
języku polskim  dokumentacji wymaganej w Standardzie.  


Uwaga:  Dysponowanie  osobami  pełniącymi  funkcję  opiekunów  będzie  podlegać 

ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w Rozdziale 12.  

c2)  co  najmniej  dwoma  osobami  skierowanymi  do  realizacji  zamówienia,  których 

zakres  odpowiedzialności  obejmuje  koordynację  wdrożenia  i  wykonania  zleconych  przez 
Zamawiającego  usług  opiekuńczych  u  wskazanych  osób  oraz  bieżący  kontakt  z 
Zamawiającym w sprawach związanych z przyznawaniem i świadczeniem zleconych usług, 
zwanych dalej koordynatorami, posiadających minimum roczne doświadczenie w organizacji 
pracy, w szczególności harmonogramów pracy / planów pracy dla minimum 10 pracowników 
średniomiesięcznie.  

Jednocześnie Izba stwierdziła, że Zamawiający w rozdziale 5   pkt 1.4. i pkt 1.5.IWZ 

określił wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, gdzie uregulował, że: 

Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  ofertą,    sporządzoną  według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ, następujące dokumenty i oświadczenia aktualne 
na dzień składania oferty: 

4)  Wykaz  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie Usług, obejmujący co najmniej osoby, o których mowa w 

Rozdziale  4  ust.  1  pkt.  2  lit.  c1  oraz  c2  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu 
wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami 

– wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ;  

5)  Wykaz  osób  na  potrzeby  oceny  w  kryterium  II  „zastępowalność  personelu”, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie Usług, obejmujący co najmniej osoby, o których mowa w 
Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c1 (dotyczy tylko opiekunów) wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji  zawodowych  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami 

– wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IWZ.  

W  wykonaniu  tego  wymagania  IWZ 

ustalono,  że  Przystępujący  do  oferty  załączył 

wykaz 

osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  stanowiący 

załącznik  nr  5  do  IWZ,  gdzie  zadeklarował  55  osób  personelu,  w  tym  dwie  na  stanowisko 
koordynatorów. W  14  przypadkach  były  to  osoby  ze  wskazanymi  kwalifikacjami  opiekunów 
medycznych  i  asystentów  osób  niepełnosprawnych  z  zaświadczeniami  wydanymi  przez 
Studium Umiejętności Społecznych będącą jednostką szkoleniową. 


W  załączniku  nr  6  do  IWZ  wykaz  osób  na  potrzeby  oceny  w  kryterium  II 

„zastępowalność personelu” Przystępujący zadeklarował 10 osób z tym, że 4 były to osoby z 
zaświadczeniami  wydanymi  przez  Studium  Umiejętności  Społecznych  będącą  jednostką 
szkoleniową,  chodzi  o  kwalifikacje  opiekunów  medycznych  i  asystentów  osób 
niepełnosprawnych. 

Odnosząc się do zarzutu odwołania naruszenia przez Zamawiającego przepisu art.24 

ust.1  pkt  12  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postepowania 
lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia, Izba uznała go za zasadny. 

Na  wstępie  należy  zauważyć,  że  w  myśl  art.  138k  zamawiający  określa  sposób 

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne,  z 
uwzględnieniem  obowiązkowych  elementów  postępowania  określonych  w  niniejszym 
rozdziale oraz zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, a 
także przepisów art. 17 i art. 18. Przepis art. 93 stosuje się odpowiednio. 

Jednocześnie  przepis  art.  138l  ustawy  Pzp  stanowi,  że  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  usługi  społeczne  jest  prowadzone  z  zastosowaniem  przepisów  działu  I 
rozdziału  2a,  działu  II  rozdziału  5,  działu  V  rozdziału  3  oraz  działu  VI,  zaś  stosownie  do 

przepisu  art.  138m  d

o  zamówień  na  usługi  społeczne  przepisy art.  22-22d, art.  24, art.  29-

30b oraz art. 32-35 

stosuje się odpowiednio. 

Z  powyższego  wynika,  że  Zamawiający  miał  obowiązek  stosowania  powołanych 

przepisów prawa. 

W  wykonaniu  powyższych  przepisów  prawa  Zamawiający  sformułował  IWZ,  gdzie 

wykonawcy,  w  tym 

Przystępujący  miał  wykazać,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponował 

osobami skierowanymi do realizacji zamówienia co najmniej 53 osobami pełniącymi funkcję 
opiekunów, które spełniają wymogi określone w § 8 ust. 5 Standardu tj.:  spełniają wymogi 
określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  w 
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Przechodząc na grunt cyt. wyżej rozporządzenia należy wskazać, że w myśl jego § 3 

ust.  1 

specjalistyczne  usługi  są  świadczone  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje  do 

wykonywania  zawodu:  pracownika  socjalnego,  psychologa,  pedagoga,  logopedy,  terapeuty 

zajęciowego,  pielęgniarki,  asystenta  osoby  niepełnosprawnej,  opiekunki  środowiskowej, 


specjalisty  w  zakresie  rehabilit

acji  medycznej,  fizjoterapeuty  lub  innego  zawodu  dającego 

wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 

Dokonując  oceny  merytorycznej  zawartości  tego  przepisu,  Izba  przyjęła,  że  wymóg 

Zamawiającego  dotyczył  zatem  posiadanych  już  przez  osoby  bezpośrednio  świadczące 
usługi  socjalne  kwalifikacji  zawodowych,  a  nie  zdobytej  przez  nich  wiedzy  na  etapie 

nabywania takich kwalifikacji potwierdzonej 

zaświadczeniem o ukończonym kwalifikacyjnym 

kursie zawodowym.  

Nie ma przy tym znacze

nia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy okoliczność, że 

podległa  Przystępującemu  jednostka  szkoleniowa  -  Studium  Umiejętności  Społecznych 
podlega 

rygorom 

rozporządzenia 

Ministra 

Edukacji 

Narodowej w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 

2017  r. (DZ.U.  z  2017  r.  poz.  1632)  i  wobec  tego  ma  uprawnienia  do  wydawania 

zaświadczeń   o  ukończeniu  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego,  skoro  samo  ukończenie 
kursu nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.  

Według  zapatrywania  Izby  –  dla  potwierdzenia  faktu  prawnego  posiadania  takich 

kwalifikacji zawodowych konieczne jest obok ukończenia kursu zawodowego, również zdanie 

egzaminu 

teoretycznego  i  praktycznego  dotyczącego  tych  kwalifikacji,  a  następnie  ich 

osiągnięcie potwierdzone przez dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, a w 
przypadku kwalifikacji  cząstkowych  wyodrębnionych  w  zawodzie  ich  posiadanie  potwierdza 
świadectwo  wydawane  przez  okręgową  komisję  egzaminacyjną,  po  zdaniu  egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej klasyfikacji. 

Powyższe 

wynika  między 

innymi 

rozporządzenia 

Ministra 

Edukacji 

Narodowej w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego  z  dnia  13  marca  2017 

r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 622). 

Jed

nocześnie wymaga wskazania, że art. 2 pkt 8 ustawy o zintegrowanym systemie 

kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 ze zmianami) 

zawiera definicję 

legalną  „kwalifikacji”  rozumianej  jako  zestaw  efektów  uczenia  się  w  zakresie  wiedzy, 
umiejętności  oraz  kompetencji  społecznych,  nabytych  w  edukacji  formalnej,  edukacji 
pozaformalnej  lub  poprzez  uczenie  się  nieformalne,  zgodnych  z  ustalonymi  dla  danej 
kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez u

prawniony podmiot certyfikujący. 


W związku z powyższym przepisem Izba stanęła na stanowisku, że Przystępujący nie 

udowodnił,  że  ma  uprawnienia  podmiotu  certyfikującego  –  okręgowej  komisji 

egzaminacyjnej. 

Komentarza  wymaga  również,  że  §  3 ust.3  rozporządzenia  Ministra  Polityki 

Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych 
wprawdzie  przewiduje,  że  w  uzasadnionych  przypadkach  specjalistyczne  usługi  mogą  być 
świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe 
określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa 
w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne 
usługi,  posiadającymi  wymagane  kwalifikacje,  jednak  dopuszczenie  takich  osób  do 
wykonania zamówienia wymagało wyraźnego wskazania w IWZ. 

Należy  wskazać,  że  kolumna  4  wykazów  -  załącznika  nr  5  i  6  do  IWZ  określa 

wyraźnie, że Zamawiający oczekiwał wykazania przez Przystępującego osób posiadających 
kwalifikacje  zawodowe,  a  nie  takich  które  są  w  trakcie  ich  zdobywania  czy  podnoszenia 

kwalifikacji.  

Gdyby  przedmiotowy  wykaz  dopuszczał  również  inne  osoby,  to  powinno  to  mieć 

odzwierciedlenie w omawianych załącznikach.  

W  takiej  sytuacji  Za

mawiający  musiałby  dodatkowo  ocenić  czy  dopuszczenie  osób 

nie  posiadających  wymaganych  kwalifikacji  stanowi  uzasadniony  przypadek,  stosownie  do 
powołanego wyżej przepisu.  

Zamawiający byłby wtedy zobowiązany również do zbadania czy osoby te posiadają 

co  n

ajmniej  roczny  staż  pracy  w  jednostkach,  o  których  mowa  w  ust.  2,  to  jest  w  szpitalu 

psychiatrycznym; 

jednostce  organizacyjnej  pomocy  społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami 

psychicznymi; 

placówce  terapii  lub  placówce  oświatowej,  do  której  uczęszczają  dzieci  z 

zaburzeniami  rozwoju  lub  upośledzeniem  umysłowym;  ośrodku  terapeutyczno-edukacyjno-

wychowawczym; 

zakładzie  rehabilitacji; innej  jednostce  niż  wymienione  w  pkt  1-5, 

świadczącej  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,    a 
także  czy  osoby  te  mają  zapewnioną  możliwość  konsultacji  z  osobami  świadczącymi 
specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 

Zamawiający  takiej  procedury  nie  przewidział,  nie  określił  również  możliwości 

zadeklarowania takich osób w jednej z rubryk wykazu. 


W  związku  z  tym,  w  przekonaniu  Izby  -  kreowanie  w  chwili  obecnej  warunku 

podmiotowego,  który  został  jasno  sprecyzowany  pozostawałoby  w  ewidentnej  kolizji  z 
nadrzędnymi zasadami na gruncie ustawy Pzp, to jest z zasadą równości i transparentności.  

Z  powyższych  przyczyn  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  zaświadczenia  wydawane 

przez  Instytucję  szkoleniową  nie  potwierdzają  posiadanych  kwalifikacji,  lecz  jedynie 
ukończenie  kwalifikacyjnego  kursu  do  zawodu,  co  oznacza,  że  Przystępujący  nie  wykazał 
spełnienia powyższego warunku podmiotowego, a to wiąże się z obowiązkiem wykluczenia 

takiego wykonawcy z przetargu ze skutkiem odrzucenia jego oferty. 

Powyższej  oceny  Izby  –  nie  zmienia  bezsporna  okoliczność,  że  zaświadczenie 

zostało  wydane  przez  instytucję  szkoleniową  Przystępującego  mającą  uprawnienia  do 
prowadzenia  cyt.  kursów,  a  także  upoważnienie  nr  0729/EK/2018  z  19  kwietnia  2018  r. 
Dyrektora  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Gdańsku  dla  Studium  Umiejętności 
Społecznych  do  przeprowadzenia  części  praktycznej  egzaminu  zawodowego  w  zakresie 

kwalifikacji. 

Pozostałe zarzuty odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.89 ust.1 pkt 2 i 4 

ustawy Pzp 

nie potwierdziły się z następujących przyczyn: 

Po  pierwsze,  przepisy  ustawy  Pzp  w  odniesieniu  do  usług  społecznych  nie 

przewidują zastosowania instytucji wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, 

Po  drugie,  nie  zostały  spełnione  przesłanki  z  art.  90  ust.1  ustawy  Pzp  do 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy kosztu. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  stwierdziła,  że  wskazane  relacje  cenowe  i 

wartościowe  nie  potwierdzają,  że  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  30%  w  stosunku  do 
wartości zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Zgodnie z art.90 ust.1 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów, 
zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 
oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 


godzinowej,  ustalonych  na  podstawi

e  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Natomiast,  art.90  ust.1a  ustawy  Pzp  stanowi,  że  w  przypadku  gdy  cena  całkowita 

oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z art. 35 ust.  1  i  2  lub  średniej 
arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 
wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

W rozpoznawanej  sprawie,  obok  braku  przewidzianych  w  tym  przepisie  granicznych 

relacji wartościowych, nie zaistniała również – w przekonaniu Izby - przesłanka powstania po 
stronie  Zamawiającego  wątpliwości,  co  do  złożenia  przez  uczestnika  oferty  z  rażąco  niską 
ceną,  niegwarantującą  należytego  wykonania  umowy,  a  wobec  tego  brak  było  podstawy 

prawnej do uruchomienia tego przepisu. 

Powyższego  poglądu  Izby  nie  zmieniają  kalkulacje  Odwołującego,  które  mogą  co 

najwyżej  ilustrować  koszty  jakie  ponosi  on  sam  w  związku  z  planowaną  realizacją 
przedmiotowego zamówienia. 

Z  tego  powodu  Z

amawiający  nie  miał  podstawy  prawnej  do  zastosowania  przepisu 

art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Nie potwierdził się również zarzut naruszenia przepisu art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp 

zgodnie  z  którym,  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem art.  87  ust.  2  pkt  3,  bowiem 


Odwołujący nie wskazał konkretnego postanowienia SIWZ i odpowiedniego oświadczenia z 
oferty pozostających ze sobą w kolizji. 

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 
podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła odwołanie uwzględnić. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i 

10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.192 ust.2 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.  

                                                                             Przewodni

czący:…………………….. 


wiper-pixel