KIO 2578/19 POSTANOWIENIE dnia 10 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2578/19 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 10 stycznia 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  10  stycznia  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  z  dnia  19  grudnia  2019  r.,  wniesionego  przez  wykonawcę  EGIS 

POLSKA  DYSTRYBUCJA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  przy  ul.  Komitetu  Obrony  Robotników  45D    postępowaniu  prowadzonym 

przez 

zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  Nr  1  z  siedzibą  w 

Lublinie przy ul. Stanisława Staszica 16 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakaz

ać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  EGIS  POLSKA  DYSTRYBUCJA 

S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Komitetu  Obrony  Robotników  45D  kwoty  15  000,00  zł  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodnic

zący: …………………………. 


Sygn. akt: KIO 2578/19 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  Nr  1  z  siedzibą  w  Lublinie  przy  

ul.  Stanisława  Staszica  16  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie 

przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986  ze  zm.),  zwane

j  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”  na  dostawę  produktu  leczniczego

Numer: 

EO/LA-2722/CVIII/19). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  22  września  2018  r.  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 183-413530. Zmiana Specyfikacja 

Istotnych Warunków  Zamówienia  (dalej:  „SIWZ”  lub  ‘specyfikacja”)  opublikowana  została  w 

tym 

samym 

dniu, 

tj. 

gr

udnia  2019  r.  na  platformie  Zamawiającego  - 

https://portal.smartpzp.pl/spskl 

W dniu 19 grudnia 

2019 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  wobec  zmiany  treści  specyfikacji  oraz  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  w 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w zakresie modyfikacji opisu przedmiotu 

zamówienia dla zadań nr 7, 8 oraz 9 - tj. Załączników nr 7, 8 oraz 9 do SIWZ, dokonanej w 

dniu 9 grudnia 2019 r. 

Odwołujący zarzucał czynnościom Zamawiającego naruszenie: 

a)  art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 aa) ust. 1 Pzp, przez nieuzasadnione wprowadzenie 

obowiązku  dostawy  leków  we  wszystkich  dawkach,  wchodzących  w  zakres 

utworzonego Zadania nr 7, od jednego producenta - 

tożsamego z producentem leku 

do  wstrzykiwania,  oraz  wynikające  z  tego  ograniczenie  liczby  dawek  podlegających 

konkurencji w wydzielonych Zadaniach nr 8 i 9 (pierwotnie ujętych w Zadaniach 7 i 8); 

b)  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  Pzp  poprzez  narzucenie  w  ramach 

zmodyfikowanego  Zadania  nr  7  obowiązku  dostawy  wszystkich  dawek  leku 

pochodzących od tego samego producenta - mającego w swojej ofercie dawkę 1400 

mg  roztworu  do  wstrzykiwania,  tj.  narzucenie  dostawy  leku  o  nazwie  handlowej 

MabThera, produkowanego przez Roche; 

c)  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez  nieuzasadnione  faworyzowanie  producenta  leku  o  nazwie 

handlowej MabThera; 


d)  art.  15  ust.  1  Pzp 

poprzez  sformułowanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  ramach 

Zadań 7, 8 i 9 na żądanie jednego z wykonawców, w sposób wyrażający wyłącznie 

interes  finansowy  wykonawcy  i  sprzeczny  z  interesem  Za

mawiającego  i  interesem 

publicznym. 

W związku z tym Odwołujący wnosił o nakazania Zamawiającemu: 

  unieważnienia czynności zmiany treści SIWZ dokonanej w dniu 9 grudnia 2019 r. - w 

zakresie treści Załącznika nr 7, Załącznika nr 8 i Załącznika nr 9 do SIWZ, 

  przywrócenia pierwotnej treści Załączników nr 7, 8 i 9 do SIWZ. 

W dniu  8  stycznia  2020 r.  do  Izby  ze  strony 

Zamawiającego w formie elektronicznej 

wpłynęło pismo, w którym Zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty zawarte 

odwołaniu. W formie pisemnej ww. pismo wpłynęło do Izby w dniu 10 stycznia 2020 r. 

W

obec  powyższego  –  stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  3  Pzp  –  należało 

postępowanie umorzyć.  

O

rzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  wzięła  pod  uwagę  fakt, 

że uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy.  W  tych 

okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobi

erania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.2010.41.238)  –  Izba  postanowiła  znieść 

wzajemnie koszty  postępowania  odwoławczego i  orzec  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel