KIO 2577/19 WYROK dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2577/19 

WYROK 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Orange 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Pocztę Polską 

S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy  Polkomtel 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  2577/19 

po stronie Zamawiającego, 

B.  wykonawcy  T-Mobile 

Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  2577/19 

po stronie 

Odwołującego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawcę  Orange  Polska  S.A.  

z siedzibą w Warszawie i: 

.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę  Orange  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 2577/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Poczta  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  [dalej  „Zamawiający”] 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

zakup  i  świadczenie  usług  telefonii  komórkowej  oraz  usług 

bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Poczty 

Polskiej S.A. 

(znak postępowania: BZA.2600.037.2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 20 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 224-550621. 

W dniu  19 grudnia 2019 r. wykonawca 

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 38 ust. 6 

ustawy Pzp w zw. z art. 9a ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez: 

a) 

wyznaczenie  terminu  złożenia  ofert  na  dzień  20  grudnia  2019  r.,  który  to  termin  jest 

terminem  zbyt  krótkim  na  przygotowanie  i  złożenie  oferty,  nieuwzględniającym  czasu 

niezbędnego  na  przygotowanie  i  złożenie  oferty  oraz  złożoności  zamówienia  i  obszerności 

dokumentacji, którą należy przeanalizować przed sporządzeniem oferty, 

b)  z

aniechanie  przedłużenia  terminu  składania  ofert  o  okres  adekwatny  do  uwzględnienia  

w przygotowywanych ofertach wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

a  w  konsekwencji  naruszenie  przez  Zamawiającego  reguł  wyznaczania  terminów  na 

składanie  ofert  oraz  zasad  przygotowania  i  przeprowadzania  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. 

Wobec  ww.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

poprzez przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 9 stycznia 2020 r.  

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  iż  Poczta  Polska  S.A.  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „zakup  

i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowej transmisji danych wraz 

z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Poczty Polskiej S.A.”. 

Dokonując  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Zamawiający  nie  uwzględnił  adekwatnego 


dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach w związku z dokonana modyfikacją  

i wyjaśnieniem treści SIWZ. 

Odwołujący  podkreślał,  iż  przepisy  ustawy  przewidują  określone  zasady  ustalania 

terminu  składania  ofert.  Po  pierwsze,  art.  38  ust.  6 ustawy  Pzp  wskazuje,  że  Zamawiający 

przedłuża  termin  składania  ofert,  jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian  w  ofertach. 

Po  drugie,  zgodnie  z  art.  9a  ust.  1  ustawy  Pzp,  wyznaczając  terminy 

składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert,  zamawiający 

uwzględnia złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie 

ofert,  z  zachowaniem  określonych  w  ustawie  minimalnych  terminów  składania  wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. 

Cytowany  przepis  należy  stosować  łącznie  z  przywołanym  wcześniej  art.  38  ust.  6 

ustawy Pzp. Z analizy obu przepisów wynika, że zamawiający nie może wyznaczać terminów 

w  sposób  dowolny,  lecz  zobowiązany  jest  każdorazowo  uwzględnić  okoliczności  związane  

z  konkretnym  zamówieniem  i  zbadać  złożoność  zamówienia  oraz  rzeczywisty  czas,  jaki  

w  praktyce  niezbędny  jest  do  należytego  sporządzenia  oferty,  z  uwzględnieniem 

uwarunkowań wynikających także z kalendarza (dni wolne od pracy, okresy świąteczne, itp.). 

Postępowanie  prowadzone  przez  Zamawiającego  ma  charakter  skomplikowany,  co 

wynika zar

ówno z szerokiego zakresu usług, których świadczenia wymaga Zamawiający od 

wykonawcy,  jak  i  szczególnych  wymagań  dotyczących  sposobu  świadczenia  usług.  

O  złożoności  przedmiotu  zamówienia  przesądza  również  obszerność  dokumentacji 

postępowania. 

W dniu  12 gr

udnia 2019 r. Zamawiający udzielił  ponad 100 odpowiedzi na pytania  - 

wielkość  dokumentu  to  42  strony.  Pytań  i  odpowiedzi  jest  znacznie  więcej  niż  faktycznie 

wypunktowane  94,  biorąc  po  uwagę  że  niektóre  z  nich  obejmują  wiele  podpunktów  - 

wyjaśniając  szereg  kluczowych  do  przygotowania  oferty  elementów  w  zakresie  m.in. 

parametrów  technicznych  urządzeń,  dostępności  infrastruktury,  logistyki  dostaw. 

Jednocześnie  Zamawiający  dokonał  przesunięcia  terminu  składania  ofert  o  zaledwie  2  dni,  

z 18 grudnia 2019 r. na 20 grudnia 2019 r. 

Termin, jaki Zamawiający pozostawił wykonawcom na przygotowanie ofert, licząc od 

dnia  wyjaśnienia  wszelkich  niejasności  w  postępowaniu,  jest  nieadekwatny  do  zakresu 

czynności i prac jakie wykonawca musi podjąć w celu przygotowania oferty. 

Odwołujący  wskazał,  iż  prawidłowe  i  rzetelne  sporządzenie  oferty  wymaga 

szczegółowej  i  dogłębnej  analizy  wymagań  Zamawiającego  oraz  wyjaśnienia  wszystkich 

wątpliwości.  Wykonawca  dopiero  po  wyjaśnieniu  wszystkich  niejasności  w  SIWZ  może 

zaplanować  sposób  realizacji  zamówienia  oraz  dopiero  wtedy  może  i  musi  podjąć  szereg 

pracochłonnych  i  czasochłonnych  wewnątrz  swojej  organizacji  oraz  uzgodnić  warunki 


handlowe  współpracy  z  producentami  lub  dystrybutorami  urządzeń.  Wymaga  to  więc 

za

angażowania wielu specjalistów wykonawcy z różnych zakresów i obszarów działalności, 

ale również specjalistów po stronie producentów/dystrybutorów. 

Wykonawca musi przed złożeniem ofert, m.in.: 

dobrać modele urządzeń, spełniające wymagania SIWZ, 

potwierdzić dostępność tych modeli we wskazanych przez Zamawiającego terminach, 

uzgodnić warunki handlowe z dostawcami, 

zaplanować logistykę dostaw, zarówno od dostawców jak i do Zamawiającego, 

uzgodnić parametry oferty wewnątrz organizacji, ze względu na wartość oferty na wysokim 

poziomie decyzyjnym. 

Odwołujący podniósł, że Zamawiający stosuje inne wymagania w stosunku do siebie  

i  inne  w  stosunku  do  wykonawców,  co  do  terminów  działań  w  tym  postępowaniu. 

Zamawiający ogłosił postępowanie w dn. 20 listopada 2019 r. w godzinach popołudniowych  

i wyznaczył pierwotny termin składania ofert na dzień 6 grudnia 2019 r., zdaniem wykonawcy 

całkowicie nieadekwatnie do zakresu przedmiotu zamówienia, jego złożoności i potencjalnej 

wartości. Co więcej, pierwotny termin składania ofert został skrócony i wynosił mniej niż 35 

dni. Jako uzasadnienie Zamawiający wskazał w protokole postępowania, cyt.: „(...) zachodzi 

pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia,  w  celu  zapewnienia  ciągłości  świadczenia  usług 

telefonii komórkowej.” 

Zamawiający  w  tych  okolicznościach  ograniczył  czas  wykonawcom  na  szczegółową 

analizę  SIWZ  i  wykonalności  zamówienia  oraz  zadawanie  pytań  w  terminie  ustawowym  do 

zaledwie 4 dni roboczych. Jednocześnie sam Zamawiający na przygotowanie odpowiedzi na 

pytania  potrzebował  aż  11  pełnych  dni  roboczych,  pozostawiając  ponownie  wykonawcom, 

tym  razem  na  przygotowanie  rzetelnej  i  zoptymalizowanej  oferty,  zaledwie  5  pełnych  dni 

roboczych  i  to  w  okresie  przedświątecznym,  w  którym  mamy  do  czynienia  z  ograniczoną 

ilością  zasobów  u  każdego  z  wykonawców  oraz  z  ograniczoną  dostępnością  osób 

podejmujących decyzje dotyczące składanej oferty. 

Odwołujący wskazał, iż Zamawiający wymaga od wykonawców profesjonalizmu przy 

przygotowaniu  oferty  oraz  jej  optymalizacji  pod  względem  technicznym  i  cenowym,  ale 

jednocześnie  nie  zapewnia  wykonawcom  odpowiedniego  czasu  na  rzetelną  analizę 

odpowiedzi  na  pytania  i  przygotowania  na  tej  podstawie  oferty. 

W  związku  z  powyższym 

zdaniem w

ykonawcy przesunięcie terminu składania ofert jest w pełni uzasadnione. 

Odwołujący  podniósł,  że  przedstawione  wyżej  wyliczenia  i  stan  faktyczny  wskazują 

jednoznacznie,  że  Zamawiający  naruszył  przepisy  ustawy  wymagające  od  Zamawiającego 

ustalenia  tego  terminu  adekwatnie  do  zakresu  zamówienia,  jego  złożoności  i  faktycznego 

czasu potrzebnego na złożenie poprawnej oferty, tj. art. 38 ust. 6 i art. 9a ustawy Pzp. 

Odwołujący  uzasadniał,  iż  w  piśmiennictwie  podnosi  się,  że  przepis  art.  9a  ustawy 


Pzp 

ma  charakter  gwarancyjny  i  zobowiązuje  zamawiających  do  uwzględnienia  przy 

wyznaczaniu terminów złożoności zamówienia, a także czasu potrzebnego na sporządzenie 

ofert.  Terminy  powinny  być  zatem  ustalane  indywidualnie,  w  zależności  od  rodzaju 

udzielanego  zamówienia,  oraz  powinny  uwzględniać  przy  szacowaniu  ich  długości  daty 

kalendarzowe, np. okresy świąt państwowych, które faktycznie ograniczą czas przeznaczony 

na  przygotowanie  oferty.  Ustalenie  właściwego  terminu  składania  ofert  zwiększa  szanse 

zamawiającego  na  osiągnięcie  większej  konkurencyjności  ofert,  (tak  I.  Skubiszak-

Kal

inowska.  Art.  9(a). W:  Prawo zamówień  publicznych.  Komentarz  aktualizowany.  System 

Informacji Prawnej LEX, 2018). 

Na  potwierdzenie  prezentowanego  stanowiska  Odwołujący  przywołał  wyrok  z  dnia  

27 września 2013 r. sygn. akt: KIO 2188/13.  

Odwołujący  nadto  wskazał,  iż  przepisy  art.  38  ust.  6  i  art.  9a  ustawy  Pzp  należy 

odczytywać w kontekście zasad wyrażonych w art. 7 ustawy Pzp. Interpretacja ustawy w tym 

zakresie  nie  tylko  nie  może  być  oderwana  od  realiów  konkretnego  postępowania,  ale 

przeciwnie  - 

musi  być  dokonywana  z  uwzględnieniem  specyfiki  danego  zamówienia 

publ

icznego.  Jeśli  tak,  to  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  wyznaczył  na 

składanie  ofert  termin  zbyt  krótki,  nieuwzględniający  czasu  niezbędnego  do  przygotowania  

i  złożenia  oferty,  złożoności  i  wartości  przedmiotu  zamówienia,  a  w  konsekwencji 

niegwara

ntujący  wykonawcom  możliwości  złożenia rzetelnych i  prawidłowo skalkulowanych 

ofert. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  2  stycznia  2020  r.  wniósł  

o  odr

zucenie  odwołania  jako  wniesionego  po  terminie  wynikającym  z  art.  182  ust.  1  pkt  1 

ustawy  Pzp,  dla  której  to  czynności  termin  na  wniesienie  odwołania  upłynął  w  dniu  

16 grudnia 2019 r. Z ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę ww. 

wniosku Zamawiający wniósł o oddalanie odwołania w całości jako bezzasadnego.  

W  uzasadnieniu  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wskazał,  że  wszczynając 

postępowanie  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  określił  jego  warunki,  zgodnie  ze 

swoimi  uzasadnionymi  potrzebami,  uwzględniającymi  zarówno  charakter  zamówienia,  jego 

skalę,  termin  rozpoczęcia  świadczenia  usług  gwarantujący  zachowanie  ciągłości 

świadczonych usług telefonii komórkowej, jak i specyfikę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

która wymaga aby dostarczane urządzenia oraz świadczone usługi, objęte nim, uwzględniały 

fakt,  że  służą  one  bezpośrednio  realizacji  zadań,  które  są  statutowym  przedmiotem 

działalności Zamawiającego. 

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający skorzystał z możliwości 

skrócenia  terminów  składania  ofert  wyznaczając  pierwotnie  20  -  dniowy  termin  składania 

ofert  w  związku  z  obiektywnie  wynikającej  okoliczności  jaką  jest  fakt,  że  termin 


obowiązywania  aktualnej  umowy  uzależniony  jest  od  wyczerpania  wynagrodzenia 

przewidzianego  w  umowie.  Zgodnie  z  szacunkami  wykorzystania  usług  i  wynagrodzenia 

a

ktualnie  zawarta  umowa  obowiązywać  będzie  maksymalnie  do  początku  lutego  2020  r., 

przy  czym  w  przypadku  większego  wykorzystania  usług,  istnieje  ryzyko  wcześniejszego 

wyczerpania wynagrodzenia, a w konsekwencji wcześniejszego zakończenia obowiązywania 

umowy

.  Mając  powyższe  okoliczności  na  uwadze  oraz  terminy  wynikające  z  ustawy  przy 

uwzględnieniu żądania Odwołującego, Zamawiający doprowadziłby do przerwania ciągłości 

świadczenia usług, będących przedmiotem postępowania. Zamawiający podkreślał, iż żaden 

wykon

awca, w tym Odwołujący, nie zaskarżył skróconych terminów składania ofert.  

Następnie  Zamawiający  przedstawił  kalendarium  postępowania.  Wskazał,  iż  z  jego 

analizy  wynika,  że  termin  na  składanie  ofert  w  niniejszym  postępowaniu  łącznie  (po 

wydłużeniu)  wyniósł  34  dni  i  wbrew  pierwotnym  oczekiwaniom  Zamawiającego  wydłużony 

został aż o dwa tygodnie. Jest to w opinii Zamawiającego czas absolutnie wystarczający na 

sporządzenie i złożenie oferty w tym postępowaniu. Należy wskazać, iż wbrew twierdzeniom 

Odwołującego  przygotowanie  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  było  procesem 

złożonym.  Jak  już  na  wstępie  uzasadnienia  zostało  podkreślone  Zamawiający  pierwotnie 

wyznaczył  20  -  dniowy  termin  składania  ofert,  z  uwagi  na  kończącą  się  aktualnie 

obowiązującą umowę. Zamawiający obiektywnie musi zawrzeć nową umowę w możliwie jak 

najszybszym  czasie  (z  niezbędnym  czasem  na  dokonanie  zgodnie  z  umową  wdrożenia), 

gdyż nie może dopuścić do sytuacji, w której chociażby przez jeden dzień, a nawet godzinę 

zostałby  pozbawiony  możliwości  korzystania  z  usług  telefonii  komórkowej,  z  uwagi  na  rolę 

jaką pełni na rynku, a przede wszystkim z uwagi na charakter usług, które świadczy. Termin 

ten  i  tak  został  przedłużony  do  34  dni,  co  przeczy  argumentacji  Odwołującego  zawartej  

w  uzasadnieni

u  odwołania,  że:  „dokonując  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Zamawiający  nie 

uwzględnił adekwatnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach w związku 

z  dokonaną modyfikacją  i  wyjaśnieniem  treści  SIWZ”. W opinii  Zamawiającego  Odwołujący 

najprawdop

odobniej przez przeoczenie nie zauważył lub też nie chciał zauważyć, że w dniu 

12  grudnia  2019  r.  Zamawiający  nie  dokonał  żadnych  modyfikacji  treści  SIWZ,  wszystkie 

modyfikacje, zresztą co istotne znikome, które przywołuje Zamawiający w treści pisma z dnia 

12.12.2019  r.,  stanowiącego  odpowiedź  na  pytania  wykonawców,  zostały  dokonane 

wcześniej, tj. pismem z dnia 05.12.2019 r. (a w związku z ich dokonaniem termin składania 

ofert  został  przesunięty  z  dnia  06.12.2019  r.  na  18.12.2019  r.),  natomiast  w  pozostałym 

zakresie Zamawiający podtrzymał dotychczasową treść SIWZ. W ocenie Zamawiającego nie 

można  zgodzić  się  z  argumentacją  Odwołującego  o  skomplikowanym  stopniu  niniejszego 

przedmiotu  zamówienia  oraz  obszerności  pisma  stanowiącego  odpowiedzi  na  pytania 

(ponad 

100  pytań  i  42  strony  pisma),  co  w  istocie  nie  znajduje  odzwierciedlenia  

w  rzeczywistym  stanie  faktycznym.  Przedmiotem  p

ostępowania  jest  świadczenie  usług 


telefonii  komórkowej  i  bezprzewodowej  transmisji  danych  oraz  dostawa  telefonów 

komórkowych.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wykonawcy  nie  musieli  przygotowywać 

żadnych metodologii realizacji usług, nie odbywali żadnych wizji lokalnych, w związku z czym  

w  ocenie  Zamawiającego  (ale  i  nie  tylko  jak  pokazał  stan  przedmiotowego  postępowania) 

przygotowanie  ofert

y  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  realnie  było  możliwe. 

Argumenty  podnoszone  przez  Odwołującego  w  odwołaniu  w  ocenie  Zamawiającego  są 

argumentami  bezzasadnymi  i  nieprawdziwymi,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  w  postępowaniu 

tym zostały złożone oferty, w tym sam Odwołujący w dniu 20 grudnia 2019 r. przesłał ofertę 

mailem. 

Odnosząc  się  do  argumentu  Odwołującego  dotyczącego  „ogromu”  treści  zawartej  

w piśmie z dnia 12.12.2019 r. stanowiącym odpowiedzi na pytania wykonawców i związanej 

z  tym  niemożności  sporządzenia  oferty,  która  to  niemożność  winna  skutkować 

przedłużeniem terminu składania ofert o dodatkowe 20 dni, Zamawiający podniósł, że nawet 

z  pobieżnego  przejrzenia  tego  pisma  jasno  wynika,  że  znakomitą  jego  część  stanowi 

obszerna treść zadawanych pytań, a nie odpowiedzi Zamawiającego, a ponadto większość 

udzielanych  odpowiedzi  w  związku  z  wnioskami  wykonawców  sprowadza  się  do 

podtrzymania  przez  Zamawiającego  dotychczasowych  postanowień  SIWZ.  Inne  argumenty 

„przemawiające”,  zdaniem  Odwołującego,  za  przedłużeniem  terminu  składania  ofert,  takie 

jak:  „okres  przedświąteczny  i  związana  z  tym  ograniczona  ilość  zasobów  u  każdego  

z  Wykonawców  oraz  ograniczona  dostępność  osób  podejmujących  decyzje  dotyczące 

składanej  ofert”  w  ocenie  Zamawiający  również  należy  ocenić  jako  nieprawdziwe  

i  nieuzasadnione  w  kontekście  złożenia  przez  wykonawców  ofert  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 

W  opinii  Zamawiającego  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  udowodnił,  ani  nawet  nie 

uprawdopodobnił,  które z  dokonanych modyfikacji  (bądź  odpowiedzi  na  pytania)  i  dlaczego 

spowodować  miały  takie  trudności  w  sporządzeniu  oferty  przez  Odwołującego,  na  które 

jedynym  remedium  ma  być  przedłużenie  terminu  składania  ofert  o  kolejne  20  dni,  czyli 

łącznie do 54 dni. 

Nie  bez  wpływu  na  ocenę  zasadności  podnoszonych  w  odwołaniu  zarzutów  należy 

ocenić zachowanie Odwołującego, który w dniu 20.12.2019 r., oprócz wykonawcy Polkomtel 

Sp.  z  o.o.,  (który  o  godz.  13:38  złożył  ofertę),  dwukrotnie  o  godz.  13:58  i  13:59,  czyli  

w  terminie  składania  ofert,  który  w  niniejszym  odwołaniu  skarży,  przesłał  Zamawiającemu 

drogą mailową sporządzoną przez siebie ofertę na przedmiot zamówienia objęty niniejszym 

postępowaniem.  Trudno  w  tej  sytuacji  zrozumieć  trafność  konkluzji  zawartej  w  końcowej 

treści odwołania, którą Odwołujący sformułował następująco: „Przepisy art. 38 ust. 6 i art. 9a 

Pzp należy  odczytywać  w  kontekście zasad wyrażonych w  art.  7 Pzp. Interpretacja ustawy  

w tym zakresie nie tylko nie może być oderwana od realiów konkretnego postępowania, ale 


przeciwnie  - 

musi  być  dokonywana  z  uwzględnieniem  specyfiki  danego  zamówienia 

publicznego.  Jeśli  tak,  to  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  wyznaczył  na 

składanie  ofert  termin  zbyt  krótki,  nieuwzględniający  czasu  niezbędnego  do  przygotowania  

i  złożenia  oferty,  złożoności  i  wartości  przedmiotu  zamówienia,  a  w  konsekwencji 

niegwarantujący Wykonawcom możliwości złożenia rzetelnych i prawidłowo skalkulowanych 

ofert.” 

W  opinii  Zamawiającego  sporządzenie  przez  Odwołującego  oferty  i  przekazanie  jej 

Zamawiającemu  w  przepisanym  terminie  stoi  w  absolutnej  sprzeczności  z  wysuniętymi 

zarzutami, żądaniem oraz całą argumentacją odwołania, a co zatem idzie w całości należy je 

uznać jako bezzasadne, a samo odwołanie wniesione dla zwłoki. 

Po  przeprowadzeniu  rozpra

wy  z  udziałem  Stron  i  Uczestników  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestników,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba,  po  wysłuchaniu  stanowisk  Stron  i  Uczestników,  oddaliła  wniosek 

Zamawiającego  o  odrzucenie  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  

W ocenie Zama

wiającego przedmiotowe odwołanie było spóźnione, gdyż zakwestionowanie 

przez Odwołującego czynności polegającej na wyznaczeniu zbyt krótkiego terminu składania 

ofert  w  związku  z  dokonaną  modyfikacją  treści  SIWZ  nieprowadzącą  do  zmiany  treści 

ogłoszenia  na  podstawie  art.  38  ust.  6  ustawy  Pzp  powinno  było  nastąpić  najpóźniej  

w  dniu  16  grudnia  2019  r.  (15  grudnia  2019  r.  był  dniem  wolnym  od  pracy),  jako  że 

modyfikacja  treści  SIWZ  oraz  zmiana  terminu  składania  ofert  w  jej  następstwie  została 

dokonana  w  dniu  5 

grudnia  2019  r.  Zamawiający  wskazał,  iż  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę 

zarzuty odwołania względem pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert na 6 grudnia 

2019  r.,  to  termin  na  wniesienie  odwołania  upłynął  jeszcze  wcześniej.  Zamawiający  nadto 

podniósł,  iż  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  Zamawiający  udzielił  wykonawcom  wyłącznie 

wyjaśnień treści SIWZ bez dokonywania jej modyfikacji, jak również wskazał, że Odwołujący 

nie zaskarżył pierwotnie wyznaczonego skróconego terminu na składanie ofert, który został 

wyznaczony 

na  dzień  6  grudnia  2019  r.  oraz  nie  zaskarżył  terminu  wyznaczonego  przez 

Zamawiającego  w  związku  z  modyfikacją  treści  SIWZ  z  dnia  5  grudnia,  który  został 

wyznaczony na dzień 18 grudnia 2019 r.   

Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Izba odrzuca odw

ołanie, jeżeli stwierdzi, 

że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.  


Zdaniem  Izby  analiza  treści  odwołania  prowadzi  do  wniosku,  iż  Odwołujący 

kwestionował czynność Zamawiającego dokonaną w dniu 12 grudnia 2019 r. polegającą na 

wyznaczeniu  zbyt  krótkiego  terminu  składania  ofert  w  związku  z  wyjaśnieniami/zmianami 

treści SIWZ (okoliczność czy zamieszczony dokument stanowił wyjaśnienia treści SIWZ czy 

też  jej  modyfikację  była  sporna  między  Stronami  postępowania  odwoławczego) 

udostępnionymi  wykonawcom  w  ww.  dniu  na  stronie  internetowej  Zamawiającego.  Izba 

ustaliła,  iż  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  Zamawiający  zamieścił  na  stronie  internetowej 

wyjaśnienia/zmiany  treści  SIWZ  oraz  dokonał  przesunięcia  terminu  składania  ofert  z  18  na 

20 g

rudnia 2019 r., który to termin zdaniem Odwołującego, był zbyt krótki na przygotowanie  

i złożenie oferty, bowiem nie uwzględniał złożoności zamówienia i obszerności dokumentacji. 

W ocenie Izby 

termin na wniesienie odwołania należało zatem liczyć od dnia następującego 

po  dniu 

12  grudnia  2019  r.,  wobec  czego  termin  na  wniesienie  odwołania  przewidziany  

w art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp został zachowany.  

Z uwagi na powyższe wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 

pkt 3 u

stawy Pzp Izba oddaliła. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Polkomtel  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  po  stronie  Zamawiającego,  a  także  wykonawcę  

T-Mobile 

Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego w dniu 23 grudnia 2019 r. po stronie Odwołującego.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  

z  modyfikacją  SIWZ  z  dnia  5  grudnia  2019  r.,  wyjaśnieniami  treści  SIWZ  z  dnia  

12 grudnia 2019 r. oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i Uczestnik

ów postępowania odwoławczego złożone w pismach procesowych oraz ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 3 stycznia 2020 r.  

Nadto  skład  orzekający  Izby  zaliczył  w  poczet  materiału  sprawy  dowody  złożone 

Odwołującego, tj.: 


opracowanie  własne  stanowiące  elementy  wyjaśniane  w  odpowiedziach  na  pytania 

opublikowane  w  dniu  12.12.2019  r.  mające  wpływ  na  wycenę  kosztów  i  kluczowe  dla 

przygotowania oferty, 

- akt notarialny repertorium A nr 1/2020. 

Izba  zaliczyła  również  w  poczet  materiału  sprawy  dowody  złożone  przez 

Zamawiającego w postaci: 

wydruku z platformy zakupowej Zamawiającego SmartPZP z dnia 5 grudnia 2019 r., 

wydruków z poczty elektronicznej Zamawiającego z dnia 20 grudnia 2019 r., godz. 13:58, 

Izba ustaliła, co następuje: 

W  dniu  15  listopada  2019  r.  Zamawiający  przekazał  ogłoszenie  o  zamówieniu 

Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 

.  Pierwotny  termin  składania  ofert  Zamawiający  wyznaczył  na  dzień  6  grudnia 

2019 r. godz. 14.00. 

W  dniu  5  grudnia  2019  r.  Zamawiający  dokonał  modyfikacji  treści  SIWZ,  w  tym 

przesunął termin składania ofert na 18 grudnia 2019 r. godz. 14.00. 

W dniu 12 grudn

ia 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wyjaśnienia 

treści SIWZ zawierające 94 pytania. Jednocześnie Zamawiający przesunął termin składania 

ofert z 18 na 20 grudnia 2019 r. godz. 14.00. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 14.00. 

W  postępowaniu  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej  Zamawiającego  wpłynęła 

jedna oferta wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie. W toku postępowania 

odwoławczego  Izba  ustaliła,  iż  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  o  godz.  13.58  i  13.59  do 

Zamawiającego wpłynęła drogą e-mail oferta wykonawcy Orange Polska S.A. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 38 ust. 6 w zw. z art. 9a ustawy Pzp 

oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  wyznaczenie  terminu  złożenia  ofert  na  dzień  

20  grudnia  2019  r.,  który  to  termin  jest  terminem  zbyt  krótkim  na  przygotowanie  i  złożenie 

oferty,  nieuwzględniającym  czasu  niezbędnego  na  przygotowanie  i  złożenie  oferty  oraz 

złożoności  zamówienia  i  obszerności  dokumentacji,  którą  należy  przeanalizować  przed 


sporządzeniem  oferty,  jak  również  z  uwagi  na  zaniechanie  przedłużenia  terminu  składania 

ofert  o  okres  adekwatny  do  uwzględnienia  w  przygotowywanych  ofertach  wyjaśnień  

i  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  w  konsekwencji 

naruszenie przez Zamawiającego reguł wyznaczania terminów na składanie ofert oraz zasad 

przygotowania  i  przeprowadzania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. 

Zgodnie  z  art.  9a  ust.  1  ustawy  Pzp, 

wyznaczając  terminy  składania  wniosków  

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert,  zamawiający  uwzględnia  złożoność 

zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem 

określonych  w  ustawie  minimalnych  terminów  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu lub ofert. 

W kontekście powyższego warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, 

jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni 

od  dnia  przekazania  ogłoszenia  o  zamówieniu  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej. 

Powyższa  zasada  doznaje  wyjątku  w  art.  43  ust.  2b  pkt  2  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że 

z

amawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, 

nie  krótszy  jednak  niż  15  dni,  jeżeli  zachodzi  pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia  

i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 

W  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  Zamawiający  skorzystał  z  uprawnienia 

uregulowanego w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, a wyznaczony przez Zamawiającego jako 

pierwotny  termin  składania  ofert  (6  grudnia  2019  r.),  nie  był  kwestionowany  w  ramach 

środków  ochrony  prawnej  przez  potencjalnych  wykonawców  zamówienia.  Słusznie  zatem 

argumentował  Zamawiający  oraz  Przystępujący  Polkomtel  Sp.  z  o.o.,  iż  twierdzenia 

Odwołującego zawarte w odwołaniu, jakoby pierwotny termin składania ofert wyznaczony na 

dzień  6  grudnia  2019  r.  był  nieadekwatny  do  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  jego 

złożoności  i  potencjalnej  wartości,  na  obecnym  etapie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, należało uznać za spóźnione. Wykonawca winien kwestionować ww. czynność 

Zamawiaj

ącego, w terminie wynikającym z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 

Stosownie natomiast 

do treści art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku zmiany treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia 

o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 

zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców,  którym 

przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz  zamieszcza  informację  na 

stronie  internetowej,  jeżeli  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  jest  udostępniana 

na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.  


Co  do  zasady  Izba  podziela 

stanowisko  Odwołującego,  który  podkreślał,  iż  termin 

składania  ofert  winien  zostać  wyznaczony  w  sposób  indywidualny  dla  danego  zamówienia  

z  uwzględnieniem  jego  specyfiki  i  złożoności,  w  tym  obszerności  dokumentacji 

postępowania.  Podkreślić  jednak  należy,  iż  zasadność  zarzutu  wykonawcy  nie  może  się 

opierać  wyłącznie  na  subiektywnym  twierdzeniu  o  zbyt  krótkim  terminie  na  sporządzenie 

oferty. 

Odwołujący  powinien  wykazać  obiektywne  okoliczności  uniemożliwiające  złożenie 

oferty w terminie określonym przez Zamawiającego, czemu zdaniem Izby w okolicznościach 

niniejszej  sprawy  wykonawca 

nie  sprostał.  Wskazać  należy,  że  wykonawca  powinien 

posiada

ć  odpowiednie  zasoby  kadrowe,  które może oddelegować do  przygotowania oferty. 

Być  może  z  uwagi  na  rozmiar  dokumentacji  i  termin  składania  ofert  wykonawca  będzie 

musiał  oddelegować  większą  liczbę  pracowników  do  przygotowania  oferty,  a  tym  samym 

ponieść  dodatkowe  koszty,  jednakże  okoliczności  te  leżą  w  subiektywnej  ocenie  i  decyzji 

wykonawcy  i  nie  mogą  uzasadniać  dostosowania  zapisów  SIWZ  do  subiektywnych  żądań 

wykonawcy.  

Co więcej, stanowisko prezentowane przez Odwołującego, jakoby w okolicznościach 

przedmiotowej  sprawy  wyznaczony  przez  Zamawiającego  termin  składania  ofert 

uniemożliwiał wykonawcom złożenie prawidłowej ofert, było niespójne. Podkreślić należy, iż 

poza  ofertą  Polkomtel  Sp.  z  o.o.,  w  niniejszym  postępowaniu,  również  Odwołujący  złożył 

ofertę  zabezpieczoną  wadium,  co  potwierdza  treść  wiadomości  e-mail  przedstawionych 

przez  Zamawiającego.  Inną  kwestią  jest  to,  czy  oferta  wykonawcy  Orange  Polska  S.A. 

została złożona w przewidzianej przepisami Prawa zamówień publicznych formie. Podkreślić 

należy,  iż  przepisy  ustawy  Pzp  nie  przewidują  złożenia  zamawiającemu  oferty  na  próbę. 

Trudno  zresztą  w  ocenie  Izby  inaczej,  wytłumaczyć  działania  Odwołującego,  niż  zamiarem 

złożenia  oferty  w  postępowaniu,  którą  wykonawca  przesłał  drogą  mailową  „w  związku  

z  brakiem  możliwości  złożenia  oferty  przez  platformę  smart  pzp”,  krótko  przed  upływem 

terminu składania ofert. Nadto jak argumentował w toku rozprawy Zamawiający, czemu nie 

zaprzeczył  Odwołujący,  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  od  godz.  12:47  do  godz.  13:52 

wykonawca  Orange  Polska  S.

A.  podejmował  próby  złożenia  oferty  za  pośrednictwem 

platformy zakupowej 

Zamawiającego.  

Odnosząc się do spornej między Stronami postępowania odwoławczego kwestii, czy 

dokument 

Zamawiającego z dnia12 grudnia 2019 r. stanowił wyjaśnienia treści SIWZ, czy też 

jej modyfikację Izba wskazuje, iż lektura odwołania prowadzi do wniosku, że Odwołujący nie 

akcentował  w  jego  treści,  iż  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  dotyczące  m.in.  parametrów 

technicznych  urz

ądzeń  czy  infrastruktury  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  w  istocie  stanowiły 

modyfikację  postanowień SIWZ. W szczególności  Odwołujący  nie  podał  w  treści  odwołania 

żadnego pytania i  udzielonych przez  Zamawiającego  w  dniu 12  grudnia  2019  r.  wyjaśnień, 

które  potwierdzałyby  powyższą  okoliczność.  Argumentacja  ta  w  ocenie  Izby  stanowi 


stanowisko  procesowe  Odwołującego,  w  odpowiedzi  na  twierdzenia  Przystępującego 

Polkomtel Sp. z o.o., który w zgłoszeniu przystąpienia z dnia 23 grudnia 2019 r., podniósł, iż 

zarzut 

naruszenia art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie może zostać uwzględniony już ze względów 

formalnych,  jako  że czynność Zamawiającego podjęta  w  dniu 12  grudnia 2019  r.  dotyczyła 

wyjaśnień  treści  SIWZ,  a  nie  jej  zmiany,  zaś  w  art.  38  ust.  6  ustawy  Pzp,  mowa  jest  

przedłużeniu  terminu  składania  ofert  w  przypadku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  nieprowadzającej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu. 

Jednocześnie  była  to  polemika  w  odpowiedzi  na  wniosek  Zamawiającego  o  odrzucenie 

odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  który  gospodarz  postępowania 

uzasadniał  m.in.  tym,  że  modyfikacja  treści  SIWZ  oraz  zmiana  terminu  składania  ofert 

nastąpiły w dniu 5 grudnia 2019 r., a czynność Zamawiającego dokonana w dniu 12 grudnia 

2019  r.  stanowiła  wyłącznie  wyjaśnienie  postanowień  specyfikacji  (poza  przesunięciem 

terminu  składania  ofert  z  18  na  20  grudnia  2019  r.).  W  treści  odwołania  wykonawca 

wskazywał na obszerność dokumentu z dnia 12 grudnia 2019 r. (ponad 100 odpowiedzi na 

pytania,  42  strony).  Jednocześnie  sam  Odwołujący  podał,  iż  udzielając  odpowiedzi  na 

pytania  wykonawców,  Zamawiający  wyjaśnił  szereg  kluczowych  do  przygotowania  oferty 

elementów w zakresie m.in. parametrów technicznych urządzeń, dostępności infrastruktury, 

logistyki dostaw. 

Izba  wskazuje,  iż  nawet  gdyby  przyjąć,  iż  w  wyniku  wyjaśnień  treści  SIWZ 

nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  dokonanej  w  dniu  12  grudnia 

2019 r. 

doszło do zmiany treści specyfikacji w pewnym zakresie, to Odwołujący nie wykazał 

powyższej  okoliczności.  Innymi  słowy,  Odwołujący  nie  wykazał,  jakie  konkretnie  zmiany  

w  dokumentacji  postępowania  w  skutek  udzielonych  przez  Zamawiającego  w  dniu  

12  grudnia  2019  r. 

wyjaśnień  specyfikacji  skutkowały  potrzebą  wprowadzenia  zmian  

w  ofertach  i 

koniecznością  wydłużenia  terminu  składania  ofert  do  dnia  9  stycznia  2020  r. 

Powyższej  okoliczności,  w  ocenie  Izby,  nie  potwierdza  przedłożone  przez  Odwołującego 

opracowanie  własne  dotyczące  elementów  wyjaśnianych  w  odpowiedziach  na  pytania 

opublikowane  w  dniu  12  grudnia  2019  r. 

Co  więcej, Odwołujący  nie wykazał  również  Izbie, 

jakie  zmiany  w  związku  z  dokumentem  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  zobowiązany  był 

wprowadzić w ofercie, wszak najpóźniej w dniu 6 grudnia 2019 r. winien mieć przygotowaną 

ofertę,  skoro  pierwotny  termin  składania  ofert  wyznaczony  został  na  ww.  dzień.  W  ocenie 

Izby  s

tanowiska  Odwołującego  nie  potwierdza  także  złożony  jako  dowód  akt  notarialny 

repertorium  A  Nr  1/2020. 

Dokument  ten  stanowi  co  najwyżej  dowód  tego,  że  w  dniu  

13 grudnia 2019 r. odwołujący się wykonawca wysłał zapytanie ofertowe do kontrahenta oraz 

że  w  dniu  19  grudnia  2019  r.  uzyskał  ofertę  od  dostawcy  telefonów.  Dodatkowo  Izba 

zauważa, iż w treści odwołania Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji obiektywnie 

uzasadniającej przedłużenie terminu składania ofert na dzień 9 stycznia 2020 r. 


Reasumując  powyższe,  w  ocenie  Izby,  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy, 

Zamawiający  wyznaczając  ostatecznie  termin  składania  ofert  na  dzień  20  grudnia  2019  r.,  

a  zatem  34  dni  od  dnia  przekazania  ogłoszenia  o  zamówieniu  Urzędowi  Publikacji  UE  nie 

naruszył art. 38 ust. 6 w zw. z art. 9a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

M

ając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  972  ze  z

m.) do kosztów postępowania odwoławczego 

Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel