KIO 2573/19 WYROK dnia 2 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

 Sygn. akt: KIO 2573/19 
 

WYROK 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Łukasz Listkiewicz 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  grudnia  2019  r.  przez  Odwołującego  –

PUK Serwis 

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. 

Brzeskiej 110 (08-110 Siedle)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Gminę  Miasto  Siedlce,  Skwer 

Niepodległości 2 (08-110 Siedlce) 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  dotyczącym  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  na  część  II  zamówienia,  złożonej  przez  M.  K.  (Green  Street 

Architektura  Krajobrazu  M.  K.) 

i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnić  czynność 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  tej  części  i  powtórzyć  czynności  w 

postępowaniu. W zakresie dotyczącym czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

na część I i IV zarzutów i żądań nie uwzględnia. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego – Gminę Miasto Siedlce 

i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr. 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

PUK Serwis 

– Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Zamawiającego – Gminy Miasto Siedlce na rzecz Odwołującego – PUK 

Serwis 

– Sp. z o.o. kwotę 11.099,99 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt 

dziewięć  złotych,  dziewięćdziesiąt  dziewięć  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony 

poniesionych  w  związku  z  wpisem  od  odwołania  oraz  wynagrodzeniem 

pełnomocnika. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 2573/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Gminę  –  Miasto  Siedlce  na  wykonanie  zadania  pn.  Pielęgnacja  zieleni  miejskiej  z 

utrzymaniem czystości w części I, II, III i IV i zimowym oczyszczaniem w części I, II i IV (nr 

postępowania: F.271.21.2019), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 627848-

N-2019 z dnia 27.11.2019 r., wobec 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach 

I,  II  i  IV 

i zaniechania wykluczenia z postępowania M. K., Wykonawca PUK Serwis – Sp. z 

o.o. z/s w Siedlcach 

(dalej jako Odwołujący), wniósł w dniu 18 grudnia 2019 r. odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 2573/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, 

a)  art.  24  ust.  1  pkt  12  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  M.  K.  (Green  Strret  M.  K.)  w 

części  II  postępowania,  w  sytuacji  gdy  Wykonawca  nie  spełnił  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  legitymowania  się  co  najmniej  12  miesięcznym 

doświadczeniem w realizacji usług polegających na pielęgnacji zieleni urządzonej na 

terenach publicznie dostępnych; 

b)  art.  24  ust.  1  pkt  12  przez  zaniechanie  wykluczenia  M.  K.  (Green  Street  M.  K.)  w 

części I i IV postępowania, w sytuacji gdy Wykonawca nie spełnił warunku udziału w 

postępowaniu  w  zakresie  legitymowania  się  doświadczeniem  w  zakresie  realizacji 

usług  polegających  na  całorocznym  utrzymaniu  parku  o  powierzchni  określonej  w 

siwz; 

c)  art.  24  ust.  1  pkt  16  przez  zaniechanie  wykluczenia  M.  K.  (Green  Street  M.  K.)  w 

części  I,  II  i  IV  postępowania  w  sytuacji,  gdy  Wykonawca  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia  przedstawił  informacje  i  dowody  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  a  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu 

d)  art. 7 ust. 1 przez nieuzasadnione faworyzowanie oferty Wykonawcy Green Street M. 

K.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I, II i IV zamówienia;  

wykluczenie z postępowania Wykonawcy Green Street M. K. w części I, II i IV zamówienia 

dokonanie ponownej  oceny  ofert  złożonych na  część I, II  i  IV  zamówienia z  wyłączeniem 

oferty Green Street M. K. .  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 


str. 4 

Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  dla  części  I,  II  i  IV  w  dniu 

13.12.2019 r. Oferta wybrana - Green Street M. K. 

złożona została przez Wykonawcę, który 

w ocenie Odwołującego nie spełnia warunku udziału w postępowaniu dla części I, II i IV, a 

informacje  przekazane  Zamawiającemu  w  tym  zakresie  wprowadzały  w  błąd  co  do 

posiadanego doświadczenia.  

Dla  części  II  zamówienia  wymagane  było  legitymowanie  się  doświadczeniem  w  realizacji 

usług  polegających  na  pielęgnacji  zieleni  urządzonej  na  terenach  publicznie  dostępnych, 

przy czym w zakresie usług aktualnie wykonywanych, Zamawiający wymagał, aby usługi były 

świadczone przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przyjmując hipotetycznie, że Wykonawca 

świadczył  usługę  od  dnia  1  stycznia  2019  r.  do  dnia  złożenia  oferty  –  5  grudnia  2019  r., 

usługa  ta  była  świadczona  przez  okres  krótszy  niż  12  miesięcy.  W  wykazie  usług 

Wykonawca  określił  okres  świadczenia  usługi,  jako  „01.2019  –  12.2019”.  Wykonawca  nie 

spełnił zatem warunku udziału w postępowaniu. 

Wskazując  w  ten  sposób  okres  realizacji  usługi  Wykonawca  celowo  wprowadził 

Zamawiającego w  błąd co do  obowiązku legitymowania się określonym  doświadczeniem  w 

realizacji  usług  polegających  na  pielęgnacji  zieleni  urządzonej  na  terenach  publicznie 

dostępnych. 

W zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia Wykonawcy Green Street M. K. 

w części I i IV 

postępowania  Odwołujący  ogólnie  wskazał  na  brak  spełnienia  warunku  dotyczącego 

doświadczenia  w  realizacji  prac  polegających  na  całorocznym  utrzymaniu  parku  oraz 

wprowadzających w tym zakresie w błąd informacji przekazanych Zamawiającemu.  

Zamawiający  złożył  mailem  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  jego  oddalenie  w 

całości  (pismo  z  31.12.2019  r.).  W  piśmie  wskazał  na  okoliczność  wycofania  się  z 

przedmiotowego postępowania Wykonawcy Green Street M. K. i odstąpienia od podpisania 

umów na część I, II i IV. Zamawiający poinformował o tym pozostałych Wykonawców, którzy 

złożyli  oferty  -  mailem  w  dniu  20.12.2019  r.  Powyższe  czyni  w  jego  ocenie  podniesione 

zarzuty bezprzedmiotowymi. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 


str. 5 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  dokonanie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej w częściach, na które Odwołujący złożył własną ofertę. Nie przesądzając o 

zasadności  zarzutów  Izba  zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z 

wniosków  Odwołującego  -  o  zaistnieniu  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 

Wykonawcy  Green  Street  M.  K. 

.  Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność 

stanowiąca przedmiot zarzutu prowadziła do braku możliwości uzyskania zamówienia przez 

Odwołującego na część I, II i IV, w sytuacji gdy wybrany Wykonawca winien być wykluczony 

z  postępowania.  Izba  uznała,  iż  odwołanie  służyć  ma  ochronie  interesów  wykonawcy  w 

postępowaniu przez zmianę jego wyniku zgodnie z żądaniami.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie w części zarzutów, które dotyczyły 

wyboru oferty najkorzystniejszej na część II zamówienia.  

W  zakresie  dotyczącym  podstawy  zarzutu  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania 

Wykonawcy  M.  K. 

w  części  I  i  IV  zamówienia,  Odwołujący  nie  przedstawił  w  odwołaniu 

żadnych  okoliczności  uzasadniających  wniosek  o  braku  spełnienia  warunku  dotyczącego 

doświadczenia. Ponieważ zarzut powinien zawierać nie tylko wskazanie podstawy prawnej, 

ale przede wszystkim uzasadnienie fa

ktyczne, w oparciu o które możliwe jest odniesienie się 

do podjętych w postępowaniu czynności, odwołanie pozbawione tego elementu, nie mogło w 

tym  zakresie  odnieść  skutku.  Podniesione  dopiero  na  rozprawie  argumenty  dotyczące 

rzeczywistego  udziału  Wykonawcy  w  pracach  na  terenie  parku  otaczającego  Hotel  Narvil 

Conference  &  Spa,  prowadziłyby  do  uzupełnienia  podstawy  faktycznej  odwołania,  a 

faktycznie do sprecyzowania dopiero na rozprawie  w tym zakresie 

zarzutów. W ocenie Izby 

działanie  to  nie  mogło  być  skuteczne,  gdyż  Izba  związana  jest  zarzutami  zawartymi  w 

odwołaniu.  Brak  wskazania  podstawy  faktycznej  zarzutu  oznacza,  iż  zarzut  nie  został  w 

odwołaniu  poprawnie  sformułowany.  W  tej  sytuacji  Izba  z  przyczyn  formalnych  nie  mogła 

odnieść się do okoliczności przywołanych dopiero na rozprawie.  


str. 6 

W  zakresie  zarzutu  rozpoznanego,  tj.  dotyczącego  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  na  część II  zamówienia,  zasadniczym  okazały  się postanowienia siwz,  w 

których  Zamawiający  opisał  warunek  dotyczący  doświadczenia,  wskazując  na  usługę 

pielęgnacji  zieleni  urządzonej  na  terenach  publicznie  dostępnych  (np.:  urządzone  tereny  w 

ciągach  ulicznych,  urządzone  tereny  zieleni  miejskiej,  osiedlowej  oraz  inne  publicznie 

dostępne  urządzone  tereny  zieleni)  o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  :  3  ha  dla  części  II. 

Zakres  prowadzonych  prac  obejmować  musi  między  innymi:  koszenie  trawników,  sadzenie 

roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja kwietników i grup krzewów. W uwadze 

Zamawiający  wskazała,  W  odniesieniu  do  wykonawców,  którzy  aktualnie  wykonują  usługę 

wymaga się, aby wykonywana była w okresie co najmniej 12 miesięcy. 

W  ofercie  Wykonawca  Green  Street  M.  K. 

załączyła  dwie  referencje,  tj.  z  17.12.2018  r. 

(dotyczy całorocznej konserwacji i administracji terenu parku otaczającego hotel Narwil) oraz 

z  2.12.2019  r.  (dotyczy  całorocznej  pielęgnacji  zieleni  i  utrzymania  czystości  w  parkach 

miejskich Miasta Siedlce).  

W trybie art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wykazu usług 

wraz z dowodami potwi

erdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług. Zamawiający w 

wezwaniu  ponownie  wskazał,  iż  w  przypadku  aktualnie  wykonywanych  usług  wymaga,  aby 

usługa wykonywana była w okresie co najmniej 12 miesięcy. Do wezwania załączony został 

wzór wykazu usług dla części I i IV oraz dla części II i III. 

Wykonawca M. K. 

przedłożyła za pismem z dnia 12.12.2019 r. wykazy usług:  

dla  części  I  i  IV  –  1  usługa  całorocznego  utrzymania  parku  przy  Hotelu  Narvil  wraz  z 

referencją z dnia 17.12.2018 r. wystawioną przez Dyrektora Generalnego. 

dla  części  II  i  III  –  1  usługa  całorocznej  pielęgnacji  zieleni  urządzonej  na  terenach 

publicznie  dostępnych,  tj.  Park  Miejski  „Aleksandria”  wraz  z  terenem  zieleni  przy 

skrzyżowaniu ulicy Bolesława Prusa i Kazimierzowskiej w Siedlcach oraz terenów zieleni w 

Starym  Parku, 

wraz  z  referencją  z  dnia  2.12.2019  r.  wystawioną  przez  Prezydenta  Miasta 

Siedlce.  

Na  podstawie  poczynionych  powyżej  ustaleń  Izba  uznała,  iż  odwołanie  zasługiwało  na 

uwzględnienie co do części z żądań.  

Zarz

ut  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dla  części  II  zamówienia  okazał  się  zasadny,  gdyż 

jedyna  usługa  wskazana  w  wykazie  na  potwierdzenie  doświadczenia  wymaganego  dla  tej 

części  nie  mogła  być  wykonana  w  okresie  12  miesięcy.  Wprawdzie  dotyczy  ona  usługi 

całorocznej  pielęgnacji  zieleni,  to  obiektywnie  nie  mogła  ona  obejmować  pełnych  12 

miesięcy roku 2019 r. w momencie złożenia oferty – ubiegania się o zamówienie. Oceniając 

doświadczenie Zamawiający  powinien  tą okoliczność  uwzględnić  i  przyjmując,  że formalnie 


str. 7 

u

mowa  obejmowałaby  pełen  okres  12  miesięcy,  to  na  etapie  ubiegania  się  o  zamówienie 

usługa  nie  została  zrealizowana  w  pełnym  wymiarze  wymaganym  wobec  wykonawcy  w 

postępowaniu. Tym samym Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 

13 grudni

a 2019 r. nie miał podstaw do tego, aby uznać doświadczenie M. K. za spełniające 

warunek udziału w postępowaniu.  

Izba  nie  uwzględniła  w  świetle  okoliczności  dotyczących  referencyjnej  usługi  zarzutu 

celowego wprowadzania Zamawiającego w błąd, jako podstawy do wykluczenia Wykonawcy 

z  postępowania.  Nie  budziło  wątpliwości  to,  że  Zamawiający,  który  jednocześnie  wystawił 

referencję przedłożoną w postępowaniu miał pełną wiedzę co do zakresu świadczenia, jakie 

było objęte umową wskazaną w wykazie usług, nie można zatem przyjąć za Odwołującym, iż 

Zamawiający  mógł  w  sposób  niewłaściwy  ocenić  doświadczenie  tego  Wykonawcy. 

Przeciwnie,  w  ocenie  Izby  Zamawiający  wystawiając  referencję  w  dniu  2  grudnia  2019  r. 

powinien  mieć  świadomość,  iż  posłuży  ona  wykazaniu  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu.  Opis  ujęty  w  referencji  nie  uwzględnia  terminu  rozpoczęcia  i  zakończenia 

prac,  które  określone  zostały  jako  usługa  całorocznej  pielęgnacji  zieleni.  Jednocześnie 

wskazano w treści, iż usługa świadczona jest w roku 2019, co obiektywnie pozwala każdemu 

stwierdzić,  że  w  momencie  ubiegania  się  o  zamówienie  (złożenia  oferty)  Wykonawca  nie 

zrealizował usługi w wymiarze 12 miesięcy.  

Powyższe prowadziło do uwzględnienia odwołania w zakresie dotyczącym czynności wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  złożonej  na  część  II  zamówienia.  Ponieważ  Zamawiający  nie 

przeprowadził  procedury  przewidzianej  w  art.  26  ust.  3  Ustawy,  a  zarzut  wprowadzenia 

Zamawiającego  w  błąd  nie  została  wykazany,  Izba  nakazała  powtórzenie  czynności  oceny 

ofert. 

Okoliczność, iż wybrany Wykonawca oświadczył Zamawiającemu już po złożeniu odwołania, 

iż  rezygnuje  z  ubiegania  się  o  zamówienie,  nie  miała  wpływu  na  ustalenie,  czy  czynność 

wyboru jego oferty na część II zamówienia została przeprowadzona w zgodzie  z ustalonym 

warunkiem udziału w postępowaniu. Na moment rozstrzygania Zamawiający nie unieważnił 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wskazując  w  odpowiedzi  na  odwołanie  na 

zdarzenie, które nie wpływa na samą ocenę poprawności decyzji podjętej w celu udzielenia 

zamówienia.  Należy  również  zauważyć,  iż  do  momentu  wydania  wyroku  przez  Izbę, 

czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  nie  powinna  być  traktowana  jako  pewna,  a 

Zamawiający  nie  może  wezwać  Wykonawcy  do  zawarcia  umowy.  Dopiero,  w  sytuacji  gdy 

cz

ynność nie zostanie wzruszona, może dojść do zawarcia umowy i ewentualnie odstąpienia 

od jej podpisania przez Wykonawcę. Tylko w takiej sytuacji, Zamawiający zgodnie z art. 94 

ust.  3  Ustawy  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez 


str. 8 

przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

Stan  sprawy  jaki  istniał  w  momencie  złożenia  odwołania  powodował,  iż  oświadczenie  o 

rezygnacji z ubiegania się o zamówienie nie zmieniało sytuacji prawnej Odwołującego. Nadal 

czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  pozostawała  ważna  i  to  od  dalszych  czynności 

Zamawiającego w postępowaniu uzależniony będzie jego wynik. Na obecnym etapie Izba nie 

może  przesądzić,  w  jaki  sposób  oświadczenie  Wykonawcy  powinno  wpływać  na  decyzje 

Zamawiającego  w  postępowaniu,  co  powinno  być  poddane  analizie  w  świetle  okoliczności, 

które nie były objęte przedmiotem sporu.  

W  świetle  powyższego,  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Ustawy  uwzględniła  odwołanie  i 

nakazała Zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej na część II 

zamówienia oraz powtórzyć czynności w postępowaniu. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  7.500,00  zł.  oraz  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego i obciążyła nimi Zamawiającego.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel