KIO 2572/19 WYROK dnia 10 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2572/19 

WYROK 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  08  stycznia  2020  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego w dniu 18 grudnia 2019 r. przez W

ykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z 

o.o.  (ul.  Bobrowiecka  8,  00-728  Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu (ul. Komeńskiego 35, 82-300 

Elbląg) 

przy  udziale  wykonawcy  ABBOTT  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  (

ul.  Postępu  21b,  02-

676  Warszawa) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty Wykonawcy  ABBOTT  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  oraz 

nakazuje powtórne 

dokonanie 

czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  dokonanie  czynności  odrzucenia 

oferty tego Wykonawcy 

kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Szpital Miejski św. Jana Pawła II w 

Elblągu (ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg)  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  (ul.  Bobrowiecka  8,  00-728  Warszawa) 

tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  Szpital  Miejski  św.  Jana  Pawła  II  w  Elblągu  (ul. 

Komeńskiego  35,  82-300  Elbląg)  na  rzecz  Odwołującego  Roche  Diagnostics 

Polska  Sp.  z  o.o.  (ul.  Bobrowiecka  8,  00-728  Warszawa) 

kwotę  11100  zł  00  gr 

(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

2.3. nakazuje zwrot 

z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 


Wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  (ul.  Bobrowiecka  8,  00-728 

Warszawa)

kwoty  7500 

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych)  tytułem 

nadpłaconego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 2572/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Szpital  Miejski  św.  Jana  Pawła  II  w  Elblągu  prowadzi  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem jest  

„dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do immunodiagnostyki”  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  20  listopada  2019  roku  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 624489-N-2019. 

Odwołujący Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym naruszenie art. 

89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty Wykonawcy Abbott, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  oraz  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej,  a  tym  samym  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Wykonawcy  Abbott  jako 

najkorzystniejszej,  odrzucenie  oferty  tego  Wykonawcy,  powt

órzenie  czynności  badania  i 

oceny ofert oraz dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  załączniku  nr  1.1  do  SIWZ  w  punkcie  2  tabeli  parametrów  granicznych  analizatora 

immunologicznego  Zamawiający  wymagał  spełnienia  następującego  parametru:  „Minimalna 

wydajność 80 ozn./godz.” 

Jeden  z  Wykonawców  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zwrócił  się  do 

Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  zadając  Zamawiającemu 

następujące pytanie odnośnie ww. parametru: 

Pytanie  nr  40  z  d

n.  26.11.2019  „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  na: 

„Maksymalna  wydajność  minimum  80  oznaczeń/godzinę?”.  Odpowiedź,  jakiej  udzielił 

Zamawiający brzmiała: „Zgodnie z SIWZ.”  

Wykonawca  Abbott  zaoferował  analizator  Architect  i1000,  który  zdaniem  Odwołującego  nie 

spełnia  ww.  warunku  wydajności.  Z  Instrukcji  Obsługi  zaoferowanego  analizatora  Architect 

(strony  4-4  i  4-

5)  wynika  że  Architect  i1000  posiada  wydajność  do  100  ozn./godz.  przy 

oznaczaniu  bardzo  wąskiej  grupy  testów  tzw.  jednostopniowych  w  trybie  STAT  -  i 

oznaczanych według protokołu 11. 

Testy,  które  Zamawiający  zamierza  oznaczać  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  (z 

dwoma wyjątkami HBsAg i wit. D) są testami dwustopniowymi (w trakcie oznaczenia aparat 

musi  wykonać  etap  przepłukania  fazy  stałej  co  obniża  wydajność  aparatu  o  połowę)  oraz 

żaden  z  tych  testów  nie  jest  oznaczany  według  protokołu  11.)  Także  dla  testu  HBsAg 


Qualitative  II,  który  jest  testem  jednostopniowym,  oznaczenie  wykonuje  się  zgodnie  z 

protokołem dla dwustopniowego oznaczenia. 

Zdaniem Odwołującego, oznacza to, że dla wszystkich testów które mają być oznaczane na 

oferowanym  przez  Wykonawcę  Abbott  analizatorze  Architect  i1000  nie  jest  spełniona 

wymagana  przez  Zamawiającego  wydajność.  Powyższe  powinno  skutkować  odrzuceniem 

oferty 

tego Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

Parametry graniczne analizatora immunologicznego Lp.17. 

W  punkcie  17  Załącznika  nr  1.1.  do  SIWZ  Zamawiający  wymagał:  „Analizator  nowy  lub 

używany, rok produkcji 2017”. 

Odwołujący  podniósł,  że  Wykonawca  Abbott  w  kolumnie  „Wykonawca,  opis  usługi” 

wskazując „TAK, Analizator nowy lub używany, rok produkcji 2017” nie wskazał, czy oferuje 

analizator nowy, czy też używany. 

Zdaniem  Odwołującego,  nie  sposób  wywieść,  jaki  dokładnie  analizator  jest  przedmiotem 

świadczenia  tego  Wykonawcy,  co  powoduje  konieczność  odrzucenia  oferty  Wykonawcy 

Abbott na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Taki sposób opisania parametrów pozostawia 

wykonawcy niedozwoloną dowolność w kształtowaniu swojego świadczenia już po wyborze 

jego oferty.  

Zgodnie  z  wymogami  SIWZ  Formularz  ofertowy  (cenowy),  załącznik  nr  1  Wykonawca  był 

zobowiązany do „wypełnienia tabeli z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania badań surowice wzorcowe i kontrolne, kalibratory, kuwety, części 

zużywalne  itp.”  W  ofercie  Wykonawcy  Abbott  nie  zostały  wyszczególnione  następujące 

pozycje:  7K61-10  ARCHITECT  B12  Controls  5P02-10  ARCHITECT  25-OH  Vitamin  D 

Controls.  Pozycje  wymienione  są  w  ulotkach  metodycznych  odczynników  w  rozdziale: 

Materiały wymagane, lecz niedostarczone. 

Zdaniem  Odwołującego,  brak  w  ofercie  wymienionych  pozycji  powoduje  brak  możliwości 

wykonania  kontroli  testów,  witamina  12,  witamina  D,  co  jest  niezgodne  z  wymogiem 

dostarczenia wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonywania badań. 

W  świetle  powyższego oferta Wykonawcy  Abbott  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89 

ust. 1 pkt 2 Pzp.  

Izba zważyła co następuje: 

Zamawiający  postawił  wymaganie,  aby  Wykonawcy  zaoferowali  urządzenie,  które  spełnia 

parametr 

„Minimalna  wydajność  80  ozn./godz.”  Przystępujący  zaoferował  urządzenie 


Architect i1000SR. 

W ocenie Odwołującego, zaoferowane przez Przystępującego urządzenie 

nie spełnia tego parametru.  

Odwołujący  w  trakcie  rozprawy  przedstawił  instrukcję  obsługi  systemu  Architect  i1000SR 

zaoferowanego przez Przystępującego. Z instrukcji tej wynika, że wydajność zaoferowanego 

urządzenia wynosi „do 100 testów na godzinę dla protokołu reakcji jednostopniowej nr 11 w 

trybie  stat”.  Powyższe  potwierdza  także  treść  załączonej  broszury  dla  tego  urządzenia, 

zgodnie  z  którą:  „Wydajność  do  100  testów  immunochemicznych  na  godzinę  (1-stopniowe 

protokoły STAT).”  

Oczywistym jest, że testy, które będą poddawane analizie przy udziale oferowanego aparatu, 

mogą mieć charakter zarówno jednostopniowych, jak i dwustopniowych. Testy o charakterze 

jednostopniowym  (szt.  2)  oraz  testy  o  charakterze  dwustopniowym  (szt.  17)  zostały 

zaoferowane przez Przystępującego w postępowaniu, co nie było sporne.  

Już sama lektura powyżej wskazanych instrukcji i broszury wskazuje, że wydajność, o której 

wspomina  producent,  dotyczy  wy

łącznie  testów  jednostopniowych,  co  oznacza,  że 

wymaganie  Zamawiającego  jest  spełnione  dla  testów  jednostopniowych.  Natomiast 

producent 

urządzenia ani nie podaje oddzielnie wydajności dla testów dwustopniowych, ani 

nie określa, że wskazana wydajność do 100 oznaczeń na 1 godzinę dotyczy zarówno testów 

jednostopniowych, jak i dwustopniowych.  

Z  przedstawionej  przez  Odwołującego  niezależnej  publikacji:  „Clinica  Chimica  Acta”  pt.: 

„Ocena analizatora do testów immunologicznych architect i1000SR pod katem zastosowania 

do  potrzeb”  wynika,  że  „przeciętna  godzinowa  przepustowość  wynosiła  41-48  testów  na 

godzinę”.  Powyższe  oznacza,  że  oferowane  urządzenie  nie  spełnia  wymagań 

Zamawiającego. W ocenie Izby dowód ten jest wiarygodny. Nie pochodzi od żadnej ze stron, 

która  jest  zainteresowana  wynikiem  postępowania,  a  pochodzi  z  niezależnego  źródła, 

niezależnego  czasopisma  branżowego.  Przystępujący  w  argumentacji  podniósł  fakt,  że  w 

treści  artykułu  zostało  użyte  słowo  przepustowość,  a  nie  wydajność  (ang.:  thrughput). 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  przypadku  branży  laboratoryjnej  sformułowanie  „wydajność”  i 

„przepustowość”  używane  są  zamiennie  i  oznaczają  to  samo.  Izba  dała  wiarę  stanowisku 

Odwołującego,  tym  bardziej,  że  jak  trafnie  wskazał  Odwołujący,  w  zakresie  jednego  z 

dowodów  przedstawionych  przez  Przystępującego  –  w  postaci  prezentacji  programu 

komputerowego  (o  czym  poniżej),  Przystępujący  usiłując  przedstawić/wykazać  wydajność 

oferowanego  aparatu  architect  i1000SR 

użył  słowa  „throghput”  (zwrócił  na  tę  okoliczność 

uwagę  Odwołujący),  które  miało  oznaczać  wydajność.  Powyższe  oznacza,  że  również 

Przystępujący używa słowa „throghput” dla oznaczenia wydajności. A to z kolei oznacza, że 

ww.  słowo  użyte  w  tekście  niezależnej  publikacji:  „Clinica  Chimica  Acta”  pt.:  „Ocena 

analizatora  do  testów  immunologicznych  architect  i1000SR  pod  katem  zastosowania  do 

potrzeb” odnosiło się do przeciętnej godzinowej wydajności 41-48 testów na godzinę. 


Przystępujący wyjaśnił, że zmianie podlegają instrukcje obsługi czy ulotki, ponieważ zmianie 

podlegają urządzenia. Przystępujący nie przedstawił jednak żadnego dowodu, czy instrukcji 

obsługi  aparatu  architect  i1000SR,  z  której  wynikałoby,  że  wydajność  tego  aparatu  uległa 

zwiększeniu,  lub  też  aby  urządzenie  posiadało  wydajność  do  100  oznaczeń  na  1  godzinę 

także  w  odniesieniu  do  testów  dwustopniowych.  Zatem  twierdzenia  Przystępującego  nie 

wnoszą  nic  do  sprawy,  ponieważ  nie  wykazał  on,  aby  w  zakresie  przedmiotowym  – 

dotyczącym wydajności urządzenia - nastąpiła jakakolwiek zmiana. Z całą pewnością, gdyby 

wydajność uległa poprawie, producent taką informację zamieściłby w treści instrukcji obsługi 

urządzenia.  Dotyczy  ona  bowiem  podstawowych  parametrów  technicznych  urządzenia,  a 

nadto  ma  istotny  walor  h

andlowy.  Zatem  w  interesie  producenta  urządzenia  byłoby 

pochwalenie  się  zwiększoną  wydajnością  w  treści  instrukcji  obsługi,  a  także  w  interesie 

samego  Przystępującego  leżało  jednoznaczne  wykazanie  nieprawdziwości  twierdzeń 

Odwołującego.  Ponadto  biorąc  pod  uwagę  okoliczność,  że  pomiędzy  Odwołującym  i 

Przystępującym miał już miejsce spór w podobnym zakresie (wyrok KIO sygn. akt 775/18), w 

interesie Przystępującego było wykazanie, że dane zamieszczone w artykule uległy zmianie 

lub np. dokonanie sprostowania tr

eści tego artykułu. Co jednak nie nastąpiło. 

W  trakcie  rozprawy 

Przystępujący  przedstawił  krótką  prezentację  na  własnym  sprzęcie 

komputerowym i z użyciem własnego oprogramowania. Prezentacja ta miała stanowić dowód 

na  okoliczność,  że  także  przy  dwustopniowym  teście  wydajność  oferowanego  urządzenia 

jest  wyższa  niż  80  oznaczeń  na  godzinę.  Dowód  ten  Izba  była  zobowiązana  pominąć. 

Przede  wszystkim 

prezentacja  została  przedstawiona  w  języku  angielskim.  Postępowanie 

odwoławcze  prowadzone  jest  w  języku  polskim.  Zatem  dowód  ten  nie  mógł  stanowić 

podstawy rozstrzygnięcia. Dodatkowo jedynie należy wskazać, że Przystępujący przedstawił 

p

rezentację  z  wykorzystaniem  oprogramowania,  które  pochodziło  od  Przystępującego,  nie 

jest  dostępne  publicznie  (a  tylko  i  wyłącznie  na  serwerze  własnym  Przystępującego),  co 

oznacza,  że  jego  autorem  jest  wyłącznie  Przystępujący,  a  skoro  tak,  nie  ma  ono  waloru 

niezależności.  Nie  jest  jasne  na  tym  etapie  i  nie  można  zbadać,  w  jaki  sposób  powstało 

oprogramowanie

,  jakie  przyjęto  do  niego  dane  i  skąd  one  pochodziły.  Ponadto,  w  ocenie 

I

zby, jeśli rzeczywiście aparat Architect i1000SR uzyskuje wartość co najmniej 80 oznaczeń 

na  1  godzinę  także  przy  testach  dwustopniowych,  to  nie  tylko  program  i  informacje  w  tym 

zakresie  byłyby  dostępne  publicznie,  a  nie  tylko  na  serwerze  Przystępującego,  po 

zalogowaniu  zaufanej  osoby,  ale 

także  tak  jak  wyżej  wskazano,  znalazłoby  to 

odzwierciedlenie na powszechnie publikowanych instrukcjach obsługi, ulotkach i broszurach.  

Należy  także  wskazać,  że  nie  jest  wiarygodne  twierdzenie  Przystępującego,  jakoby  dla 

przeprowadzenia  testów  dwustopniowych  i  jednostopniowych  potrzebne  było  tyle  samo 

czasu.  Przystępujący  wywiódł  powyższe  twierdzenie  na  podstawie  okoliczności,  że  z 

przedstawionej  przez  Odwołującego  ulotki  wynika,  iż  czas  reakcji  testu  jednostopniowego 


wynosi  15  min.  W  treści  oferty  w  parametrach  graficznych  tropoliny  I  wskazano  czas 

oznaczenia max 15 min. Z ulotki dotyczącej tropoliny I wynika, że test ten jest dwustopniowy, 

co oznacza, że testy dwustopniowe wcale nie muszą wydłużać czasu jego przeprowadzenia. 

Powyższe  twierdzenie  nie  jest  dowodem  na  to,  że  przeprowadzenie  testów 

jednostopniowych  i  dwustopniowych  zajmuje  tyle  samo  czasu.  Nawet  jeśli  dla 

przepro

wadzenia  jednego  z  testów  dwustopniowych  potrzebny  jest  taki  sam  czas,  jak  dla 

przeprowadzenia  testu  jednostopniowego,  to  nie  oznacza,  że  dla  każdego  testu 

dwustopniowego  w  każdym  przypadku  czas  przeprowadzenia  jest  taki  sam,  jak  testu 

jednostopniowego. 

Ty

m  samym  należy  uznać  zarzut  Odwołującego  za  zasadny.  Oferowane  urządzenie  nie 

spełnia  wymagań  Zamawiającego.  Posiada  parametr  do  100  testów  na  godzinę    dla  testu 

jednostopniowego.  Natomiast  średnia  godzinowa  wydajność  wynosi  41-48  testów  na 

godzinę,  zgodnie  z  dowodem  obiektywnym  (o  czym  powyżej),  co  nie  spełnia  wymagań 

Zamawiającego  minimalna  wydajność  80  oznaczeń  na  godzinę.  Zamawiający  ani 

Przystępujący nie wykazali okoliczności przeciwnej.  

Przystępujący  wywodził,  że  Zamawiający  dokonywał  oceny  spełnienia  wymagań  SIWZ  na 

podstawie  oświadczeń  wykonawców  zawartych  w  treści  oferty.  Nie  był  uprawniony  do 

dokonania  żadnego  innego  sprawdzenia  zgodności  oferowanego  produktu  z  wymaganiami 

SIWZ.  

Przede wszystkim w treści odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał, że w treści SIWZ 

jasno  określił,  jakich  dokumentów  będzie  wymagał  na  potwierdzenie  spełnienia  wymagań 

przez  oferowane  dostawy.  Wśród  tych  dokumentów  znalazły  się  ulotki  odczynnikowe  i 

katalogi w języku polskim. Zatem Zamawiający był uprawniony i zobowiązany do dokonania 

badania i oceny spełnienia wymagań SIWZ na podstawie ulotki czy instrukcji obsługi.  

Ponadto, w 

ocenie Izby, nawet gdy Zamawiający bada spełnienie wymagań przez oferowany 

produkt  na  podstawie  oświadczeń  wykonawców  przedstawionych  w  treści  oferty,  to  nie 

zwalnia  go  to  od  wyjaśnienia  wszelkich  informacji  o  niezgodności  oferowanego  produktu  z 

treścią  SIWZ,  gdy  podejmie  wiedzę  o  takiej  niezgodności,  np.  od  innego  wykonawcy  w 

postępowaniu.  Zamawiający  jest  bowiem  zobowiązany  do  wyboru  oferty  tego  wykonawcy, 

który oferuje produkt zgodny z wymaganiami SIWZ.  

W  punkcie  17  Załącznika  nr  1.1.  do  SIWZ  Zamawiający  wymagał:  „Analizator  nowy  lub 

używany, rok produkcji 2017”. 

Przystępujący  w  kolumnie  „Wykonawca,  opis  usługi”  wskazując  „TAK,  Analizator  nowy  lub 

używany, rok produkcji 2017” nie wskazał, czy oferuje analizator nowy, czy też używany. 


Zdaniem  Odwołującego,  jest  to  okoliczność  uzasadniająca  odrzucenie  oferty 

Przystępującego z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ.  

W  ocenie  Izby  nie  można  uznać  jednoznacznie,  aby  oferta  Przystępującego  była  w  tym 

zakresie  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Skoro  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy 

zaoferowali  urządzenie,  które  będzie  nowe  lub  używane,  to  zaoferowanie  którejkolwiek  z 

tych 

opcji  było  prawidłowe.  Nie  można  zatem  uznać,  aby  w  tym  zakresie  oferta 

Przystępującego była niezgodna z tym, co wymagał Zamawiający.  

Zgodnie  z  wymogami  SIWZ  Formularz  ofertowy  (cenowy) 

załącznik  nr  1,  Wykonawca  był 

zobowiązany do wypełnienia tabeli pn. „materiały pomocnicze” z uwzględnieniem wszystkich 

materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania badań surowice wzorcowe i kontrolne, 

kalibratory, kuwety, części zużywalne itp.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  ofercie  Przystępującego  nie  zostały  wyszczególnione  pozycje: 

7K61-10 ARCHITECT B12 Controls 5P02-10 ARCHITECT 25-

OH Vitamin D Controls, które 

stosownie do treści ulotek metodycznych odczynników są wymagane dla przeprowadzonych 

testów  witaminy  D  i  B12.  Oznacza  to  brak  możliwości  wykonania  kontroli  testów,  co  jest 

niezgodne  z  wymogiem  do

starczenia wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonywania  badań,  a  zatem  oferta  Przystępującego  powinna  podlegać  odrzuceniu  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo z

amówień publicznych.  

W ocenie Izby powyższy zarzut jest zasadny.  

Przystępujący  w  argumentacji  wyjaśnił,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  nie  wskazał,  że 

wykonawca  nie  może  zaoferować  kontroli  Multichem  iA  plus,  która  to  kontrola  jest 

wieloetapową i  znajduje zastosowanie do  wielu  różnych testów,  w  tym  także do testów  dla 

witaminy  B12 

i  witaminy  D.  Takie  właśnie  rozwiązanie  zaoferował  w  swojej  ofercie 

Przystępujący.  

Izba  ustaliła,  że  pośród  parametrów  granicznych  analizatora  immunologicznego  

(wymaganych  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  treścią  formularza  ofertowego)  w  punkcie  7 

znalazł  się:  „materiał  kontrolny  wieloparametrowy  dla  oznaczeń  hormonów  i  markerów 

nowotworowych.” 

Przystępujący wskazał, że w swojej ofercie zaoferował materiał kontroli Multichem iA plus, a 

więc  materiał  kontrolny  wieloparametrowy.  Izba  podziela  stanowisko  Odwołującego,  że 

Przystępujący nie zaoferował materiału kontrolnego dla testów, jaki jest wymagany zgodnie z 

zaleceniem  producenta.  W  ocenie  Izby  wiarygodne  jest  twierdzenie  Odwołującego,  że 

zaoferowany przez Przystępującego materiał kontrolny wieloparametrowy Multichem iA plus 

został zaoferowany na potwierdzenie spełnienia wymagań z pkt 7 parametrów granicznych, 

który  odnosił  się  do  hormonów  i  markerów  nowotworowych.  Za  fakt  notoryjny  (i  niesporny) 


należy  uznać,  że  zarówno  witamina  D  i  B12  nie  są  ani  hormonami,  ani  markerami 

nowotworowymi). 

Wymaganiem  Zamawiającego  było,  aby  wykonawcy  zaoferowali  materiały  pomocnicze. 

Producent precyzyjnie określa, jakie materiały pomocnicze są potrzebne dla danego testu. I 

właśnie takie materiały powinni zaoferować Wykonawcy.  

Jak  wskazano  powyżej,  w  ocenie  Izby  wiarygodne  jest  twierdzenie  Odwołującego,  że 

zaoferowany przez Przystępującego materiał kontrolny wieloparametrowy Multichem iA plus 

został zaoferowany na potwierdzenie spełnienia wymagań z pkt. 7 parametrów granicznych, 

który  odnosił  się  do  hormonów  i  markerów  nowotworowych.  Materiał  kontrolny 

wieloparametrowy  Multichem  iA  plus  został  zaoferowany  z  uwagi  właśnie  na  zastosowanie 

dla  oznaczeń  hormonów  i  markerów  nowotworowych.  Okoliczność,  że  możliwe  jest  także 

dokonanie  k

ontroli  witaminy  B12  i  D  i  dlatego  taki  materiał  został  zaoferowany  przez 

Przystępującego  dla  kontroli  testów  witaminy  B12  i  witaminy  D,  stanowi  w  ocenie  Izby 

wyjaśnienia  Przystępującego  składane  na  potrzeby  postępowania  odwoławczego. 

Wiarygodne  jest,  jak 

wskazano  powyżej,  iż  wykonawcy  oferują  produkty  zgodnie  z 

wymaganiami producenta

, co dotyczy także materiałów pomocniczych.  

Podnoszona przez Przystępującego okoliczność, że Zamawiający nie określił w treści SIWZ, 

że  wykonawcy  nie  mogą  oferować  kontroli  wieloparametrowej  także  dla  innych  testów,  nie 

oznacza, że wykonawcy mogli zaoferować jakikolwiek materiał kontrolny.  

Bez  znaczenia 

dla  rozstrzygnięcia  niniejszego  zarzutu  pozostaje  zestawienie  sporządzone 

przez  Przystępującego  co  do  ilości  materiału  kontrolnego,  jaki  został  zaoferowany.  Takie 

zestawienie  nie  było  przedmiotem  oferty.  Na  obecnym  etapie  Przystępujący  ma  zatem 

możliwość przedstawienia w sposób dowolny takiego wyliczenia. Nie jest także przydatny dla 

rozstrzygnięcia w  niniejszym  postępowaniu dowód  przedstawiony  przez  Przystępującego  w 

postaci  zestawienia  pochodzącego  ze  strony  Technopath  Clinical  Diagnostics.  Zestawienie 

to sporządzono w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski i już z tego powodu nie 

może stanowić dowodu w niniejszej sprawie. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest w 

języku polskim i dowody w nim przedstawiane również powinny być przedstawione w języku 

polskim  lub  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.  Ponadto,  także  z  powyższego  powodu 

dokument  ten  jest  nieczytelny  i  nie 

sposób  wywieść  z  niego  jakichkolwiek  wniosków,  w 

szczególności związanych z twierdzeniami Przystępującego.  

W  ocenie  Izby  również  Zamawiający  nie  był  uprawniony  do  stanowczego  stwierdzenia,  że 

Przystępujący zaoferował materiał kontrolny wieloparametrowy także dla testów witamin B12 

i  witaminy  D,  w  sytuacji  gdy  taka  okoliczność  nie  wynika  z  treści  oferty  tego  wykonawcy. 

Zamawiający  nie  wyjaśnił  tej  sytuacji.  Izba  nie  nakazywała  Zamawiającemu  dokonania 

czynności wyjaśnień w tym zakresie, tym bardziej, że nakazała w treści sentencji odrzucenie 

oferty Przystępującego z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ.  


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), 

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1).  

Z akt sprawy  wynika,  że Odwołujący  w  dniu 18  grudnia 2019  roku uiścił  wpis  w  wysokości 

15000 złotych.  Zamawiający  w  piśmie z  dnia  19  grudnia  2019  roku  oświadczył,  że wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych.  Przedmiot 

niniejszego  postępowania  stanowi  dostawa  odczynników  wraz  z  dzierżawą  sprzętu  do 

immunodiagnostyki.  Oznacza  to,  że  prawidłowa  wartość  wpisu  w  postępowaniu  wyniosła 

7500  złotych.  Tym  samym  Odwołujący  dokonując  wpłaty  15000  złotych  tytułem  wpisu  od 

odwołania  uiścił  wpis  w  wysokości  przekraczającej  o  kwotę  7500  złotych  prawidłową 

wysokość wpisu.  Należało więc dokonać  zwrotu  z  rachunku  bankowego Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 7500 złotych, co znalazło swoje odzwierciedlenie 

w sentencji niniejszego wyroku.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel