KIO 257/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 257/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  24  lutego  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 roku 

przez  wykonawcę  ClickAd  Interactive  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa w postępowaniu prowadzonym 

przez Ministerstwo Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  APLAN  MEDIA  Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź zgłaszającego swoje przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

7 500 zł  00 gr  (słownie:  siedem tysięcy  pięćset złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 257/20 

Uzas adnie nie  

Ministerstwo  Klimatu  (da

lej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  - 

dalej: „ustawa Pzp"),  postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Przygotowanie i  realizacja ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-promocyjnej,  wraz  z 

budową strony  internetowej,  przygotowaniem  i  publikacją 

artykułów  w  prasie  i  w  Internecie  oraz  przygotowaniem,  organizacją  i  promocją  dwóch 

konkurs

ów  nt.  budownictwa  drewnianego,  numer  referencyjny:  BDGwzp-260/22/2019/AM. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 

28 października 2019 r., numer ogłoszenia nr 615641-N-2019.  

W dniu 4 lutego 2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  o  wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty 

złożonej przez APLAN MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Aplan Media"). W 

dniu  10  lutego  2020  r.  wykonawca  ClickAd  Interactive  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)    art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie przez Zamawiającego czynności 

wykluczenia Aplan Media z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

z uwagi na to, że wykonawca Aplan  Media nie wykazał spełniania  warunków udziału w 

postępowaniu,  o  których  mowa  w  5.2.3.1.Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia 

(d

alej: „SIWZ”), tj. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał: 

co najmniej 2 zamówienia, które polegały na przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-

promocyjnej,  i  obejmowały  łącznie  co  najmniej:  opracowanie  koncepcji 

kampanii,  produkcję  i  emisję  materiałów  w  Internecie,  produkcję  i  emisję  materiałów  w 

Prasie,  utworzenie  strony  internetowej,  o  wartości  łącznej  nie  mniejszej  niż  300  000 

złotych  brutto  każda  kampania,  bowiem  zamówienia  wskazane  w  wykazie  usług  pod 

pozycjami  nr  1  i  2  przez  wykonawcę  Aplan  Media  nie  obejmowały  produkcji  i  emisji 

materiałów w prasie i utworzenia strony internetowej; 

co  najmniej  2  zamówienia,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  50  000  złotych  brutto  każde,  z 

których: 

a) 

minimum 1 zamówienie polegało na przeprowadzeniu konkursu architektonicznego; 


b)  minimum  1 

zamówienie  obejmowało  co  najmniej  opracowanie  koncepcji  konkursu, 

przygotowanie  regulaminu,  prowadzenie  rekrutacji  uczestników  oraz  promocję  i 

rozstrzygnięcie konkursu; 

c) 

minimum 1 zamówienie polegało na przeprowadzeniu konkursu dla studentów 

bowiem wykon

awca Aplan Media na wezwanie Zamawiającego nie przedstawił dowodów 

potwierdzających wykonanie 2 zamówień, a jedynie w zakresie 1 zamówienia;  

2)  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

w związku z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez  zaniechanie  przez 

Zamawiającego  wezwania  Aplan  Media  do  złożenia  dowodów  potwierdzających 

wykonanie zamówienia na rzecz Urzędu Miasta Łodzi; 

3)  art.  8  ust  1-2  oraz  ust.  3  ustawy  Pzp  - 

poprzez  ograniczenie  dostępu  do  informacji 

związanych  z  postępowaniem  zawartych  w  Załączniku  nr  7  do  SIWZ  Wykaz  osób 

złożonym  przez  wykonawcę  Aplan  Media  w  ramach  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego z dnia 22.01.2020r. pomimo, że Aplan Media nie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

a w konsekwencji także: 

4)  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Aplan  Media  w  sytuacji,  gdy  oferta  ta  została  złożona 

przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 

5)  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  uznanie  oferty  Aplan  Media  za 

ofertę  najkorzystniejszą,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  oferta  ta  nie  jest  ofertą 

najkorzystni

ejszą w postępowaniu; 

6)  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  wybranemu 

niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

Wskazując  na  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1)  odtajnienia  dokumentu  w 

postaci  Załącznika  nr 7 do  SIWZ  zawierającego Wykaz  osób, 

złożonego  przez  wykonawcę  Aplan  Media  w  ramach  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego z dnia 22.01.2020 r.; 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

3)  dokonania ponownego badania i oceny ofert, 

wykluczenia Aplan Media z postępowania i odrzucenia jego oferty; 


5)  dokonania 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego. 

Pismem  z  dnia  11 

lutego  2020  r.,  złożonym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w 

tym  dniu  w 

formie  pisemnej  w  postaci  elektronicznej,  z  zachowaniem  wymogów,  o których 

mowa w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  wykonawca  APLAN  MEDIA  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dalej również: „Przystępujący”).  

Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy  pismem  z  dnia  13 

lutego 2020 r., Zamawiający 

złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. 

W dniu 17 lutego 2020 r. Prezes Krajowej Izby 

Odwoławczej, w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 

3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2020  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), wystąpił do 

Przystępującego  z  wezwaniem  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia 

sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  wezwania  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  W  zakreślonym  terminie  Przystępujący  nie  złożył 

oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu. 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującego jej uprawnienia, w tym uwzględnienia w całości zarzutów odwołania przez 

zamawiającego,  skutkuje  zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Zgodnie  bowiem  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  j

eżeli 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Mając powyższe na uwadze, stosownie do przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, należało 

umorzyć postępowanie.  

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel