KIO 2570/19 WYROK dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2570/19 

WYROK 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. Południowa 1, 

400  Oleśnica  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gmina  Kąty  Wrocławskie,  

ul. Rynek Ratusz 1, 55-

080 Kąty Wrocławskie 

przy udziale wykonawc

ów: 

A. 

Przedsiębiorstwo  Robót  Wodnych  i  Ekologicznych  „EKO-WOD”  Sp.  z  o.o.,  

ul.  Towarowa  12-14,  58-

100  Świdnica  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

B. 

„Przedsiębiorstwo  Wodno  Melioracyjne  w  Ząbkowicach  Śląskich  Sp.  z  o.o.”,  

ul.  Melioracyjna  3,  57-

200  Ząbkowice  Śląskie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  Oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Wodnej  

i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Inżynierii  Wodnej  i  Ochrony  Środowiska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Południowa  1,  56-400 

Oleśnica tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od  wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Inżynierii  Wodnej  i Ochrony  Środowiska 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Południowa  1,  56-400  Oleśnica  na  rzecz  Gminy  Kąty  Wrocławskie,  

ul.  Rynek  Ratusz  1,  55-

080  Kąty  Wrocławskie  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 

tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2570/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina Kąty Wrocławskie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  Wschód  -  Etap  III    -  Mokronos 

Górny. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa 

Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

w dniu 

15 października 2019 r. pod pozycją 609914-N-2019.  

W dniu 17 grudnia 2019 r. wykonawca 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony 

Środowiska  Sp.  z  o.o.  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie  od  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  polegających  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwo Wodno  Melioracyjne  w  Ząbkowicach 

Śląskich  Sp.  z  o.o.  (dalej:  „PWM”),  zaniechaniu  wykluczenia  wykonawcy  PWM  

z postępowania, oraz zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

naruszenie  zasady  nakazującej  prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  i  przejrzystości  oraz 

nar

uszenie innych pozostających w związku z art. 7 ustawy Pzp przepisów, tj.: 

art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne,  bezzasadne  

i niezgodne z ustawą Pzp zaniechanie wykluczenia PWM, z uwagi na wprowadzenie przez 

tego wykonawcę Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki 

udziału  w  postępowaniu  określone  w  rozdziale  VI  punkt  2.3.1  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej zwanej: „SIWZ”), w zakresie realizacji: 

jednego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie 

mniejszej niż 6000 m (w tym min. 5000 m kanalizacji grawitacyjnej), 

jednego  zadania  polegającego  na  budowie  i/lub  przebudowie  i/lub  odbudowie  dróg  

o nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 6

000 m², 

mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  

w  p

ostępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (w  świetle  powyższego  mogło  dojść  do 

ewentualnego  naruszenia  art.  26  ust.  3  lub  ust.  4  ustawy  Pzp  w  zakresie  zaniechania 


wezwania  PWM  d

o  wyjaśnień  w  zakresie  złożonych  dokumentów  na  potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu); 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne,  bezzasadne  i  niezgodne  

z  us

tawą  Pzp  zaniechanie  wykluczenia  PWM  z  uwagi  na  niepotwierdzenie  przez  tego 

wykonawc

ę  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  rozdziale  VI  punkt 

2.3.1 SIWZ w zakresie wykazania wykonania: 

jednego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie 

mniejszej niż 6000 m (w tym min. 5000 m kanalizacji grawitacyjnej), 

jednego  zadania  polegającego  na  budowie  i/lub  przebudowie  i/lub  odbudowie  dróg  

o nawierzchni bitumicznej i 

powierzchni co najmniej 6000 m², 

(w  świetle  powyższego  mogło  dojść  do  ewentualnego  naruszenia  art.  26  ust.  3  lub  ust.  4 

ustawy  Pzp  w  zakresie  zaniechania  wezwania  PWM  do  wyjaśnień  w  zakresie  złożonych 

dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu); 

art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art. 24  ust.  1  pkt  16  lub  17 ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  oferty  PWM  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  pomimo  że  oferta 

najkorzystniejsza została wniesiona przez wykonawcę, który powinien podlegać wykluczeniu 

z p

ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 16 lub 17 ustawy Pzp, 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

dokonania czynności  polegającej  na 

wyborze  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  pomimo  że  oferta 

Odwołującego  jest  ofertą  najkorzystniejszą  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  określonych  

w S

IWZ, spośród ofert złożonych w postępowaniu, a nie podlegających odrzuceniu. 

Odwołujący  stwierdził,  że  podważa  zasadność  i  poprawność  podjętych  przez 

Zamawiającego  rozstrzygnięć  w  zakresie  oceny  i  dokonania  wyboru  oferty  PWM  jako 

najkorzystniejszej podnos

ząc jak poniżej. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 ustawy Pzp 

Odwołujący  wskazał,  że  wykonawca  PWM  na  potwierdzenie  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  sformułowanego  w  rozdziale  VI  punkt  2.3.1.  SIWZ  przedstawił 

referencje wystawi

one przez podmioty, na rzecz których wykonane zostały roboty budowlane 

wymienione w Wykazie robót stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, będącym jednocześnie 

załącznikiem  do  oferty  PWM.  Z  załączonych  do  oferty  PWM  referencji  wynikało,  że  PWM 

zrealizował roboty budowlane w zakresie następujących zadań: 

„Przebudowa  sieci  wodociągowej  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Starej 


Bystrzycy”  realizowane  w  ramach  projektu  „Rozwój  i  modernizacja  infrastruktury  wodno-

ściekowej  w  Aglomeracji  Bystrzyca  Kłodzka,  2016-2020”  na  rzecz  Zakładu  Wodociągów  

i  Kanalizacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  (referencje  

z  dnia  28  października  2019  r.;  roboty  zostały  realizowane  w  ramach  konsorcjum  PWM  

z „JATAX” Sp. z o.o.)  

„Budowa  kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości  Przezdrowice  i  Świątniki,  gm. 

Sobótka" na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka (referencje z dnia 3 lipca 2015 r.). 

W  ocenie  Odwołującego,  w  powyższym  zakresie  doszło  do  złożenia  informacji 

niezgodnych  z  rzeczywistością.  Zdaniem  Odwołującego,  żadna  z  ww.  referencji  

w  rzeczywistości  nie  potwierdza  spełnienia  przez  PWM  warunków  udziału  określonych  

w rozdziale VI punkt 2.3.1. SIWZ. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wykonawca  PWM  w  rzeczywistości  nie  spełnia  również 

warunku  określonego  w  rozdziale  VI  punkt  2.3.1.  SIWZ  w  zakresie  wykonania  jednego 

zadania  polegającego  na  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  o  długości  nie  mniejszej  niż 

6000  m  (w  tym  min.  5000  m  kanalizacji  grawitacyjnej). W  zakresie  referencji  z  dnia  3  lipca 

2015  r.  podmiot  na  r

zecz,  którego  wykonawca  PWM  realizował  inwestycję  wskazał,  że  

w ramach ww. inwestycji doszło do wykonania robót instalacyjnych: 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 o średnicy 200mm - 6.227,00 

mb 

 sieci  kanalizacji  sanitarnej  gr

awitacyjnej  z  rur  PVC  SN8  o  średnicy  160mm 

(przyłącza) - 1.222,94 mb (162 szt.)  

Odwołujący wskazał, że realizacja przyłączy nie jest równoznaczna z realizacją sieci 

kanalizacji  sanitarnej,  chodzi  o  dwa  różne  rodzaje  robót  budowlanych.  Jak  zauważył 

Odwołujący, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2019 poz.1186) nie 

zostały  zdefiniowane  pojęcia  „sieci  kanalizacji  sanitarnej”  oraz  „przyłącza  kanalizacyjnego”, 

natomiast  ich  rozróżnienie  zostało  dokonane  na  podstawie  art.  29  ust.  1  ustawy  Prawo 

budowlane

,  w  którym  pod  odrębnymi  pozycjami  wskazano,  iż  pozwolenia  na  budowę  nie 

wymaga budowa: sieci kanalizacyjnej (29 ust. 1 pkt 19a lit. c ustawy Prawo budowlane), jak 

również  przyłączy:  elektroenergetycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych (29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane). W przekonaniu 

Odwołującego,  przy  ocenie  przez  Zamawiającego  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  należało  brać  pod  uwagę  wyłącznie  wymagane  przez  niego  roboty 

budowlan

e  polegające  na  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  o  długości  nie 


mniejszej  niż  6000  m,  nie  doliczając  do  tego  łącznej  długości  wykonanych  przyłączy.  

W  związku  z  powyższym,  jak  wskazał  Odwołujący,  przy  ocenie  spełnienia  warunków  nie 

można było brać pod uwagę budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 

o średnicy 160mm (przyłącza) -1.222,94 mb (162 szt.).  

Odwołujący  zwrócił  też  uwagę  na  okoliczność,  że  co  prawda  w  referencji  z  dnia  

3  lipca  2015  r.  wskazane  zostało  również  doświadczenie  w  realizacji  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  grawitacyjnej  z  rur  PVC  SN8  o  średnicy  200mm  -  6.227,00  mb,  jednakże  nie 

skonkretyzowano, 

jaka  część  ww.  zadania  obejmowała  budowę  przyłączy.  W  związku  

z powyższym, w ocenie Odwołującego, tak podane informacje nie wykazują spełnienia przez 

PWM  wymogu  dotyczącego  wykonania  jednego  zadania  polegającego  na  budowie  sieci 

kanalizacji  sanitarnej  o  długości  nie  mniejszej  niż  6000  m  (w  tym  min.  5000  m  kanalizacji 

grawitacyjnej).  

Zdaniem 

Odwołującego, 

wątpliwe 

jest 

również 

wykazanie 

powyższego 

doświadczenia  na  podstawie  referencji  z  dnia  28  października  2019  r.  Z  ww.  referencji 

wynika bowiem, że w ramach inwestycji doszło do wykonania robót instalacyjnych: 

 sieci kanalizacji sanitarnej gra

witacyjnej o średnicy 200mm – 4 655,6 mb 

 sieci kanalizacji sanitarnej gr

awitacyjnej o średnicy 160mm -1 208,5 mb. 

Przyjmując  analogię  do  referencji  z  dnia  3  lipca  2015  r.  Odwołujący  uznał,  że  

w  ramach  inwestycji  opisanej  w  r

eferencjach  z dnia 28  października 2019  r.  przez  budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 160 mm (rury o takiej średnicy służą do 

budowy przyłączy) należało rozumieć budowę samych przyłączy kanalizacyjnych, co nie jest 

równoznaczne  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Na  potwierdzenie  powyższego 

Odwołujący wskazał na Informację z dnia 25 września 2019 r. dla mieszkańców i podmiotów 

w Starej Bystrzycy o możliwości podłączenia się (a więc wykonania przyłącza) do budowanej 

ramach 

inwestycji 

kanalizacji 

sanitarnej 

http://bip.zwikbvstrzyca.pl/wp-

content/uploads/2019/09/podl do sieci kan sby.pdf

Odwołujący  stwierdził,  że  nawet  bez  rozstrzygania  czy  w  ramach  budowy  sieci 

kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm doszło również do budowy przyłączy  

(i w jakim zakresie) - samo wskazanie realiza

cji powyższej części zadania (4 655,6 mb) nie 

pozwala  na  wykazanie  spe

łnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  

w rozdziale VI punkt 2

.3.1. SIWZ. W ocenie Odwołującego, wykonawca PWM przedstawiając 

referencję  z  dnia  3  lipca  2015  r.  oraz  referencję  z  dnia  28  października  2019  r.  również  

w  powyższym  zakresie  dopuścił  się  podania  nieprawdziwych  informacji  wprowadzających 


Za

mawiającego w błąd, co miało wpływ na realizację czynności związanych z prawidłowym 

badaniem i oceną ofert oraz wyborem oferty najkorzystniejszej, przez co powinien podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podkreślił  również,  że  wykonawca  PWM  nie  spełnił  także  wymogu 

dotycz

ącego  realizacji  jednego  zadania  polegającego  na  budowie  i/lub  przebudowie  i/lub 

odbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 6000 m²”. Odwołujący 

zwrócił uwagę, że zarówno z referencji z dnia 28 października 2019 r., jak i z referencji z dnia 

3  lipca  2015  r.  wynika,  że  w  ramach  powyższych  zadań  zrealizowane  zostały  prace 

polegające  na  wykonaniu  budowy,  przebudowy  i  remontu  dróg  innego  rodzaju  nawierzchni 

niż  wymaganej  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  podniósł,  że  z  przedstawionych  przez 

PWM r

eferencji nie można również wywieść, aby zakres prac polegających na budowie i/lub 

przebudowie i/lub odbudowie dróg o wymaganej przez Zamawiającego nawierzchni dotyczył 

powierzchni  co  na

jmniej  6000  m².  W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  Odwołującego, 

wykonawca 

PWM  dopuścił  się  podania  niezgodnych  z  rzeczywistością  informacji 

wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd  przy  realizacji  czynności  związanych  

z prawidłowym badaniem i oceną ofert oraz wyborem oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący podniósł ponadto, że z referencji z dnia 28 października 2019 r. wynika, 

że  wskazana  w  nich  inwestycja  była  realizowana  przez  wykonawcę  PWM  działającego  

w ramach konsorcjum z JATAX. Jednocześnie, z treści powyższego dokumentu nie wynika, 

jaka  część  inwestycji  była  realizowana  przez  PWM,  a  jaka  część  przez  JATAX.  Zdaniem 

Odwołującego,  takie rozróżnienie jest  o  tyle istotne,  że zgodnie z  aktualnie obowiązującym 

orzecznictwem, 

realizacja  inwestycji  przez  członków  konsorcjum  pozwala  im  na  uzyskanie 

doświadczenia  przy  wykonywaniu  umowy  w  takim  zakresie,  w  jakim  realnie  dany  członek 

konsorcjum  (za  pośrednictwem  swoich  pracowników)  wykonuje  określone  zadania.  Tak 

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła m. in. w wyrokach: 

1)  z  d

nia  12  września  2019  r.,  sygn.  akt:  KIO  1671/19:  „Można  polegać  na  doświadczeniu 

uzyskanym w ramach umowy wykonanej w ramach konsorcjum, ale tylko w zakresie, w jakim 

wykonawca  prace  rzeczywiście  wykonywał.  W  sytuacji,  gdy  przykładowo  przedmiotem 

zamówienia  były  roboty  instalacyjne  sanitarne  i  elektryczne,  a  wykonywali  je  dwaj 

wykonawcy w ramach konsorcjum  - jeden wykonawca prace sanitarne, a drugi elektryczne, 

to mogą się powoływać na nabyte doświadczenie, ale tylko dla robót, które były wykonywane 

przez  d

anego  wykonawcę:  wykonawca  prac  instalacyjnych  sanitarnych  nie  może  się 

powoływać  na  doświadczenie,  uzyskane  w  wyniku  wspólnej  realizacji  umowy,  w  zakresie 

prac elektrycznych”, 


2)  z  dnia  23  sierpnia  2018  r.,  sygn.  akt 

KIO  1577/18:  „Co  do  doświadczenia  zdobytego  

w  ramach konsorcjum  do  jego  oceny  należy  każdorazowo  podchodzić  indywidualnie  i  brać 

pod  uwagę  specyfikę  realizowanych  czynności  oraz  faktyczną  możliwość  wyodrębnienia  

i podziału zadania pomiędzy poszczególnych jego członków”. 

W  związku  z  powyższym,  w  opinii  Odwołującego,  w  celu  wykazania  spełnienia 

warunków  udziału,  nie  jest  dopuszczalne  posługiwanie  się  referencjami  wystawionymi  na 

rzecz  konsorcjum  bez  sprecyzowania, 

w  jakim  zakresie  każdy  z  członków  realizował 

przedmiot  zamówienia.  Odwołujący  wskazał,  że  wbrew  powyższemu  zakazowi,  PWM 

przedstawił  referencje  z  dnia  28  października  2019  r.,  z  których  nie  wynika  zakres  prac 

realnie  wykonanych  wyłącznie  przez  PWM.  Ponadto,  nie  można  również  wykluczyć 

okoliczności,  iż  w  realizacji  robót  brali  udział  również  podwykonawcy,  co  również  będzie 

wskazywało na brak rzetelności przedłożonych przez PWM informacji. Odwołujący stwierdził, 

że w powyższym zakresie również nie można mówić ani o potwierdzeniu spełnienia warunku 

udziału  w  zakresie  rozdziału  VI  punkt  2.3.1.  SIWZ,  ani  o  przedstawieniu  przez  PWM 

informacji  niewprowadzających  Zamawiającego  w  błąd,  co  miało  istotny  wpływ  na  wynik 

p

ostępowania. 

Wobec  wystąpienia  w  przedmiotowej  sprawie  powyższych  okoliczności,  należy 

zdaniem  Odwołującego  stwierdzić,  że  PWM  przedstawiając  referencje  z  dnia  28 

października  2019  r.  i  referencje  z  dnia  3  lipca  2015  r.,  z  których  wynikają  informacje  

o  rzekomym  posiadaniu  doświadczenia  określonego  w  rozdziale  VI  punkt  2.3.1.  SIWZ, 

próbował  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd.  Jak  zauważył  Odwołujący,  działanie  PWM 

odniosło  pożądany  skutek  ze  względu  na  niezasadny  wybór  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej w p

ostępowaniu. 

Odwołujący  podkreślił,  że  niedozwolone  działanie  mające  wpłynąć  na  wynik 

p

ostępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  stanowi  podstawę  do  wykluczenia 

takiego wykonawcy z p

ostępowania. Odwołujący wskazał, że w świetle wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt KIO 491/18: „Rato legis art. 24 ust. 1 pkt 16 

i  17  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2017  r. 

poz.  1579  ze  zm.)  jest  eliminacja  z  postępowań  takich  wykonawców,  których  działanie 

cechuje  zamiar  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego,  a  także  wykonawców,  którzy 

wprowadzają  zamawiającego  w  błąd  na  skutek  swojego  lekkomyślnego  lub  niedbałego 

zachowania”.  Odwołujący  zwrócił  też  uwagę  na  pogląd  wyrażony  w  doktrynie  

w  szczególności  P.  Granecki  w  „Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz”,  C.H.  Beck, 

Warszawa 2016 r., wydanie 5, złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje 


nie  podlega  uzupełnieniu  i  w  każdym  przypadku  skutkuje  wykluczeniem  wykonawcy  

z p

ostępowania. 

Odwołujący  za  istotne  dla  uznania,  że  wykonawca  jest  winny  wprowadzenia 

Zamawiającego  w  błąd,  uznał,  iż  wystarczająca  jest  wina  najlżejszego  rodzaju,  wynikająca  

z  lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  nie  jest  wymagane 

działanie umyślne, choć takie, jako dalej idące, również spełnia warunki przepisu art. 24 ust. 

1 pkt  16 ustawy Pzp  (wyrok  KIO z dnia 21 marca 2018 r., sygn.  akt KIO 421/18). Podobny 

pogląd Izba wyraziła w wyroku z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt KIO 271/19. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wstrzymując  się  od  wykluczenia  z  postępowania 

wykonawcy  PWM  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp  Zamawiający 

zaniechał  podstawowych  działań  mających  na  celu  zachowanie  uczciwej  konkurencji  

i  równego  traktowania  wykonawców  ponieważ,  jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  KIO, 

„Zamawiający,  stojąc  na  straży  zasady  równego  i  niedyskryminującego  traktowania 

wszystkich  wy

konawców,  winien  w  takiej  sytuacji  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  sprawę 

wyjaśnić  maksymalnie  obiektywnie”  (wyrok  KIO  z  dnia  9  marca  2017  r.,  sygn.  akt  

KIO 345/17). 

Mając  powyższe  na  uwadze  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  zaniechawszy 

czynności wykluczenia PWM dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp, 

niezależnie  od  intencji,  jakimi  kierował  się  wykonawca  przy  podawaniu  nieprawdziwych 

informacji dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

Odwołujący  zauważył,  że  przy  okazji  uzasadnienia  zarzutu  nr  1  odwołania 

(naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp)  potwierdził,  iż  wykonawca  PWM  

w  rzeczywistości  nie  zrealizował  minimum  jednego  zadania  polegającego  na  budowie  sieci 

kanalizacji  sanitarnej  o  długości  nie  mniejszej  niż  6000  m  (w  tym  min.  5000  m  kanalizacji 

grawitacyjn

ej), jak również jednego zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie i/lub 

odbudowie  dróg  o  nawierzchni  bitumicznej  i  powierzchni  co  najmniej  6000  m²,  ponieważ  

w rzeczy

wistości nie potwierdzają tego referencje z dnia 28 października 2019 r. i referencje 

z dnia 3 lipca 2015 r. 

Na  podstawi

e  powyższych  okoliczności  Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  PWM 

nie  potwierdzi

ł  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  postawionych  przez 

Zamawiającego  z  rozdziale  VI  punkt  2.3.1.  SIWZ,  w  związku  z  czym  powinien  podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 


Odwołujący  wskazał,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Pzp jest postępowaniem bardzo sformalizowanym. 

Zamawiający  jest  zatem  związany  procedurami  obowiązującymi  w  przepisach  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  opisuje  przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze  swoimi  wymaganiami,  wykonawca 

ma  natomiast  obowiązek  sprostać  wymaganiom  Zamawiającego  lub  nie  składać  oferty  

w  postępowaniu.  Odwołujący  zaznaczył,  że  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia w postępowaniu są związani treścią SIWZ. Jednocześnie podkreślił, że również 

Zamawiający  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  postępowania  zgodnie  z  ustalonymi  

w  postanowieniach  SIWZ  zasadami. 

Odwołujący  przywołał  wyrok  KIO  z  dnia  19  kwietnia 

2019 r., KIO 621/19, oraz wyrok KIO z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1248/18.  

Odwołujący  podkreślił,  że  treść  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  nie 

pozostawia  wątpliwości,  iż  skoro  wykonawca  PWM  nie  potwierdził  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  powinien  zostać  z  tego  postępowania  wykluczony.  Powyższe,  jak 

zauważył  Odwołujący,  potwierdzone  zostało  w  licznych  orzeczeniach  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, w tym m. in. w wyrokach z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2407/18,  

z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt KIO 746/19, z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 100/19. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  okolicznościach  sprawy,  Zamawiający  dopuścił  się 

naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  ze  względu  na  zaniechanie  wykluczenia  

z  postępowania  wykonawcy  PWM,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu. 

3.  Zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24 ust.  1  pkt  12  i  pkt  16  lub  17  ustawy 

Pzp 

W  związku  z  powyższymi  zarzutami  Odwołujący  wskazał,  że  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

PWM  był  niedopuszczalny  i  został  dokonany  wbrew 

przepisom  ustawy  Pzp  i  w  sposób  naruszający  zasady  równego  traktowania  wykonawców  

i  uczciwej  konkurencji,  ponieważ  wszystkie wymienione w  niniejszym  odwołaniu argumenty 

przesądzają  o  zasadności  podniesionych  zarzutów,  a  tym  samym  skutkują  koniecznością 

wykluczenia PWM na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i pkt 16 lub 17 ustawy Pzp. 

Odwołujący 

zauważył  przy  tym,  że  wybór  najkorzystniejszej  oferty  jest  związany  z  koniecznością 

prawidłowego  przeprowadzenia  badania  i  oceny  ofert,  a  tym  samym  z  obowiązkiem 

doko

nania  przez  Zamawiającego  odrzucenia  ofert  i  wykluczenia  wykonawców  wobec 

ziszczenia się ustawowych przesłanek do podjęcia takich czynności. Odwołujący powołał się 

na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku  z dnia 10 września 2014 r., 

sygn. akt KIO 1804/14.  


Ponadto, 

jak  podał  Odwołujący,  wybór  oferty  wykonawcy  PWM  jako 

najkorzystniejszej  jest  równoznaczny  z  niespełnieniem  wymogu  opisanego  w  art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp

,  tj.  „wyboru  oferty  najkorzystniejszej”  w  postępowaniu,  za  którą  to  powinna 

zostać uznana oferta Odwołującego. 

W  ocenie  Odwołującego,  w  wyniku  zaniechania  wyboru  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej w p

ostępowaniu, doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawcy  PWM  jako 

najkorzystniejszej; 

powtórzenia stosownych czynności w zakresie prawidłowej oceny ofert; 

wykluczenia 

wykonawcy  PWM  z  postępowania  ze  względu  na  wprowadzenie 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu oraz ze względu na niepotwierdzenie spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17 

ustawy Pzp; 

dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  na 

podstawie  ustalonych  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert,  przy  uwzględnieniu  konsekwencji 

wynikających z powtórnej oceny ofert. 

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca PWM. 

Izba dokonała następujących ustaleń: 

W pkt VI podpunkt 2.3.1. SIWZ 

Zamawiający wymagał wykazania przez wykonawcę, 

że  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  zrealizował  (zakończył)  z  należytą 

starannością jako wykonawca, co najmniej: 

jedno zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 

6000 m (w tym min. 5000 m kanalizacji grawitacyjnej);  

jedno zadanie polegające na budowie przepompowni ścieków sanitarnych w ilości min. 3 szt. 


wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu; 

jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub odbudowie dróg o nawierzchni 

bitumicznej i 

powierzchni co najmniej 6000 m².” 

Na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunków  wykonawca  zobowiązany  był  złożyć 

wykaz  robót  budowlanych wraz  z  podaniem  ich rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  

i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  wraz  z  załączeniem  dowodów 

określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa 

budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  w  przy  czym  dowodami  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

Wykonawca  PWM  złożył  Wykaz  robót  budowlanych,  w  którym  na  potwierdzenie 

spełniania ww. warunków powołał następujące roboty:  

„Przebudowa  sieci  wodociągowej  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Starej 

Bystrzycy”  realizowane  w  ramach  projektu  „Rozwój  i  modernizacja  infrastruktury 

wodno-

ściekowej  w  Aglomeracji  Bystrzyca  Kłodzka,  2016  -  2020”  na  rzecz  Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej,  

„Budowa  kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości  Przezdrowice  i  Świątniki,  gm. 

Sobótka” na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 

Wykonawca  PWM  załączył  także  Poświadczenie  wykonania  robót  budowlanych  

z  dnia  29  października  2019  r.  wydane  przez  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  

w Bystrzycy Kłodzkiej, oraz Poświadczenie z dnia 3 lipca 2015 r. wydane przez Urząd Miasta 

i Gminy Sobótka.  

Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 


Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że  nie 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Odwołujący  we  wniesionym  środku  ochrony  prawnej  sfomułował  zarzuty  wobec 

dwóch robót budowlanych, których realizacją wykazał się wykonawca PWM.  

Rozpozna

jąc podniesione przez Odwołującego zarzuty w zakresie wykazanej roboty 

„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy” Izba 

miała  na  uwadze  treść  warunku  udziału  w  postępowaniu  sformułowanego  przez 

Zamawiającego, tj. wymóg wykazania się zrealizowaniem zadania polegającego na budowie 

sieci  kanalizacji  sanitarnej. 

Izba  uwzględniła  także  okoliczność,  że  pojęcia  przyłącze 

kanalizacyjne  oraz  sieć  posiadają  swoje  legalne  definicje.  Zgodnie  z  art.  2  pkt  5  ustawie  

z  dnia  7  cze

rwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), przez przyłącze kanalizacyjne należy rozumieć odcinek 

przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  w  nieruchomości  odbiorcy  usług  

z sieci

ą kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej 

braku do 

granicy nieruchomości gruntowej. Zgodnie z pkt 7 art. 2 ww. ustawy sieć stanowią 

przewody  wodociągowe  lub  kanalizacyjne  wraz  z  uzbrojeniem  i  urządzeniami,  którymi 

dostarczana  jest  woda  lub  którymi  odprowadzane  są  ścieki,  będące  w  posiadaniu 

przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego.  Izba  zważyła,  że  Zamawiający  stawiając 

warunek  udziału  w  postępowaniu  nie  zdefiniował  pojęcia  sieci  na  użytek  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  przeciwnie,  posłużył  się  pojęciem 

zdefiniowanym  prawnie. 

Izba,  mając  na  uwadze  treść  warunku  udziału  w  postępowaniu,  

a  także  ww.  ustawowe  rozróżnienie  pojęć  sieci  i  przyłącza  kanalizacyjnego  stwierdziła,  że 

brak jest podstaw 

do uwzględnienia przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

budowy  przyłączy  kanalizacyjnych.  Izba  pomimo  istniejących  w  doktrynie  i  orzecznictwie 

rozbieżności  w  zakresie  interpretacji  ww.  pojęć,  przede  wszystkim  na  tle  stosunków 

w

łasnościowych,  stwierdziła,  że  z  uwagi  na  legalne  definicje  obu  pojęć,  oraz  na  brak 

odrębnego  zdefiniowania  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  na  użytek  oceny  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  pojęcia  sieci,  nieuprawnione  byłoby  rozszerzanie  tego 

pojęcia o przyłącza.  


Izba  ustaliła,  że  w  Poświadczeniu  wykonania  robót  budowlanych  z  dnia  28 

października 2019 r.  nie  wyróżniono zakresu  robót  polegających na  budowie przyłączy.  Co 

za tym idzie, w celu ustalenia czy zakres wykonanych robót obejmował przyłącza, niezbędne 

byłoby  wezwanie wykonawcy PWM na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy  Pzp do  wyjaśnienia 

przedmiotowej kwestii.  

Izba 

miała  na  uwadze  okoliczność,  że  wykonawca  PWM  złożył  oświadczenie,  że 

projekt dla roboty w Bystrzycy Kłodzkiej nie uwzględniał przyłączy. Jednakże postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ma  charakter  sformalizowany,  a  co  za  tym  idzie,  nie 

może opierać się na ustnych oświadczeniach wykonawcy. Dodatkowo, Izba w postępowaniu 

odwoławczym dokonuje oceny czynności bądź zaniechań Zamawiającego, stąd dla rzetelnej 

oceny 

spełniania  warunku  na  podstawie  powołanej  przez  wykonawcę  PWM  roboty 

„Przebudowa  sieci  wodociągowej  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Starej  Bystrzycy” 

właściwe  byłoby  pozyskanie  przez  Zamawiającego  wyjaśnień  od  wykonawcy  PWM  

w przedmiotowym zakresie.  

Ta sama robota 

„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

w  Starej  Bystrzycy

”  została  powołana  przez  wykonawcę  PWM  dla  wykazania  spełniania 

warunku 

wykonania  zadania  polegającego  na  budowie  i/lub  przebudowie  i/lub  odbudowie 

dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 6000 m². Odwołujący stwierdził, że 

z  Poświadczenia  z  dnia  28  października  2019  r.  wynika,  że  w  ramach  przedmiotowego 

zadania  zrealizowane  zostały  prace  polegające  na  wykonaniu  budowy,  przebudowy  

i remontu dróg innego rodzaju nawierzchni niż wymagana przez Zamawiającego, co podaje 

w  wątpliwość  także  to,  czy  zakres  prac  polegających  na  budowie  i/lub  przebudowie  i/lub 

odbudowie  dróg  o  wymaganej  przez  Zamawiającego  nawierzchni  dotyczył  powierzchni  co 

najmniej  6000  m².  Izba  dała  wiarę  wyjaśnieniom  Zamawiającego,  że  nawierzchnie 

bitumiczne można podzielić na podtypy w zależności od ilości lepiszcza przeznaczonego do 

ich wykonania

. Zamawiający podał, że należy wyróżnić trzy główne nawierzchnie: 

powierzchniowo  bitumiczne,  tj.  naprawione  płynnym  lepiszczem  drogi  tłoczniowe  czy  też 

żwirowe, 

uzyskiwane z kruszyw bitumowanych (smołospoinowych) występujących w formie gorącej 

masy  bitumicznej 

–  wykorzystywane  zarówno  na  jezdniach,  jak  i  drogach  przeznaczonych 

dla pieszych, 

wykonane  z  betonu  asfaltowego  i  smołowego  –  wielowarstwowe,  cechują  się  bardzo 

wysoką trwałością.  


Zamawiający wskazał, że masa bitumiczna to mieszkanka kruszywa, lepiszcza i wypełniacza 

stosowana  w  budownictwie  drogowym. 

Mieszanki  asfaltowe  są  stosowane  w  konstrukcji 

nawierzchni drogowej od początku XX wieku. Jak wyjaśnił Zamawiający, asfalt to określenie 

dla  nawierzchni  bitumicznych.  Asfalt  to  materiał  (lepka  ciecz  lub  skała)  pochodzenia 

naturalnego  (asfalt  naturalny)  lub  otrzymywany  jako  jedna  z  frakcji  przerobu  ropy  naftowej 

(asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej o barwie od ciemnobrązowej do czarnej. 

Jest  on układem koloidalnym  o dużej  trwałości,  składającym się z  dwóch faz:  rozproszonej 

(asfalte

ny)  i  rozpraszającej  (oleje).  Jest  stosowany  do  budowy  nawierzchni  dróg,  do 

produkcji  papy  oraz  jako  materiał  izolacyjny  (lepik  asfaltowy).  Jest  to  mieszanina 

wielocząsteczkowych 

węglowodorów 

łańcuchowych, 

cyklicznych 

oraz 

związków 

heterocyklicznych.  O  jak

ości  asfaltu  decyduje  jego  temperatura  mięknienia,  ciągliwość, 

stopień  penetracji,  łamliwość.  Należy  do  tak  zwanych  bitumów.  Zamawiający  uznał,  że 

określenie:  „nawierzchnie  drogowe  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych  asfaltowych”  

w pełni wpisuje się w opis warunku udziału w postępowaniu. 

Izba miała na uwadze, że Odwołujący, na którym, zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego 

w  zw.  z  art.  14  ustawy  Pzp, 

spoczywał  ciężar  wykazania  zasadności  stawianych  tez,  nie 

złożył  dowodu  przeciwnego.  Wobec  możliwości  interpretacji  pojęcia  nawierzchni 

bitumicznych  zaprezentowanego  przez  Z

amawiającego, którego Odwołujący  skutecznie nie 

zakwestionował,  Izba  stwierdziła,  że  zawężanie  tego  pojęcia  na  użytek  oceny  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  na  niekorzyść  wykonawcy  byłoby  działaniem 

nieuprawnionym.  

Odwołujący  podniósł  także,  że  wykonawca  PWM  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.3.1. SIWZ, a także wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przez  powołanie  się  na  wykonanie  roboty  „Przebudowa  sieci 

wodociągowej  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Starej  Bystrzycy”,  mimo  że  robota  ta 

zrealizowana  została  w  konsorcjum  z  „JATAX”  Sp.  z  o.o.  Przy  ocenie  zasadności 

przedmiotowego  zarzutu 

Izba  wzięła  pod  uwagę  oświadczenie  wykonawcy  PWM,  że  przy 

realizacji  ww.  zamówienia  był  wykonawcą  istotnych  części  zamówienia,  które  obejmowały 

zakres  wymagany  obecnie  przez  Z

amawiającego.  Izba  miała  jednak  na  względzie 

orzeczenie  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  dnia  4  maja  2017  r.  w  sprawie  

C-

387/14  Esaprojekt,  który  stwierdził,  że  wykonawca  biorący  indywidualnie  udział 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  nie może  polegać  na  doświadczeniu 

konsorcjum,  którego  był  członkiem  przy  innym  zamówieniu  publicznym,  jeżeli  faktycznie 

konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. Doświadczenie to należy oceniać w zależności 


od  konkretnego  zakresu  udziału  tego  wykonawcy,  a więc  jego  faktycznego  wkładu 

realizację  zamówienia.  Trybunał  podzielił  w  tym  zakresie  stanowisko  Rzeczypospolitej 

Polskiej,  zgodnie  z  którym  wykonawca  nabywa  realne  doświadczenie  nie przez  sam  fakt 

bycia członkiem konsorcjum i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie 

poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego 

całościowego  wykonania  zobowiązana  jest  ta  grupa  wykonawców.  Izba  nie  wyklucza  przy 

tym 

możliwości powołania się przez wykonawcę PWM na przedmiotowe zamówienie, jednak 

w  tym  celu  niezbędne  byłoby  wyjaśnienie  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  zakresu 

faktycznie  zrealizowanych  przez  wykonawcę  PWM  prac.  Izba  stwierdziła,  że  za 

wystarczające w tym względzie nie może zostać uznane oświadczenie złożone na rozprawie 

przez 

wykonawcę PWM, jak też dokumenty, które zostały złożone na posiedzeniu dotyczące 

realizacji  ww.  zamówienia,  co  do  których  brak  jest  pewności,  że  dotyczą  pełnego  zakresu 

zamówienia.  Z  uwagi  na  wspomniany  powyżej  formalizm  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  oraz  okoliczność  objęcia  oceną  Izby  czynności  bądź  zaniechania 

zamawiającego, Izba stwierdziła, że ustalenie zakresu faktycznej realizacji zamówienia przez 

wykonawcę  PWM  w  ramach  inwestycji  w  Starej  Bystrzycy  powinno  odbyć  się  na  etapie 

postępowania  toczącego  się  przed  Zamawiającym,  aby  Zamawiający  mógł  ewentualnie 

zweryfikować podjęte czynności.  

Odwołujący  podniósł  zarzuty  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  oraz  nie 

wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  wykonawcę  PWM  także  

w  odniesieniu  do 

roboty  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości  Przezdrowice  

i Świątniki, gm. Sobótka”.  

Podtrzymując  przedstawione  powyżej  stanowisko  dotyczące  konieczności 

rozróżnienia  pojęć  „przyłącze  kanalizacyjne”  i  „sieć”  Izba  nie  znalazła  podstaw  do 

kwestionowania 

złożonego  przez  wykonawcę  PWM  Poświadczenia  z  dnia  3  lipca  2015  r.  

w  zakresie  warunku  dotyczącego  wykonania  zadania  polegającego  na  budowie  sieci 

kanalizacji  sanitarnej  o  długości  nie  mniejszej  niż  6000  m  (w  tym  min.  5000  m  kanalizacji 

grawitacyjnej).  W  dokumencie  tym 

w  sposób jednoznaczny  został  rozróżniony  zakres  robót 

związanych  z  instalacją  przyłączy  –  1 222,94  mb  (162  szt.),  oraz  osobno  zakres  robót 

związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  –  6 227  mb.  Wobec  tak 

ukształtowanej  treści  Poświadczenia,  w  ocenie  Izby,  brak  jest  podstaw  do  twierdzenia,  że  

w  ramach  wskazanej  w  Poświadczeniu  długości  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej 

(6 227  mb)  realizowana 

była  także  budowa  przyłączy.  Odwołujący  nie  przedstawił  dowodu 

na  tę  okoliczność. W  tych  okolicznościach  Izba  stwierdziła,  że  wskazany  w  Poświadczeniu  


z  dnia  3  lipca  2015  r.  oraz  w  Wykazie  robót  zakres  robót,  potwierdza  spełnianie  przez 

wykonawcę  PWM  warunku  wykonania  zadania  polegającego  na  budowie  sieci  kanalizacji 

sanitarnej o długości nie mniejszej niż 6000 m (w tym min. 5000 m kanalizacji grawitacyjnej).  

W  zakresie  warunku  dotyczącego  budowy  i/lub  przebudowy  i/lub  odbudowy  dróg  

o nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 6000 m

² Izba podtrzymuje stwierdzenia 

przytoczone  powyżej  dotyczące  możliwości  uznania,  że  wskazana  w  Poświadczeniu 

nawierzchnia  drogowa  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych  asfaltowych  jest  zaliczana  do 

nawierzchni  bitumicznych

.  W  konsekwencji  powyższego,  Izba  uznała,  że  powołana  przez 

wykonawcę  PWM  robota  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości  Przezdrowice  

i  Świątniki,  gm.  Sobótka”  potwierdza  spełnianie  przez  wykonawcę  PWM  przedmiotowego 

warunku.  

Reasumując, Izba stwierdziła, że wykazana przez wykonawcę PWM robota na rzecz 

Gminy  Sobótka  potwierdza  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

kwestionowanym przez Odwołującego.  

Wobec  stwierdzenia,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  objętym 

zarzutami  zostały  potwierdzone  przez  inwestycję  dla  Gminy  Sobótka,  Izba  nie  nakazała 

dokonania  przez  Zamawiającego  wezwania  wykonawcy  PWM  do  wyjaśnień  w  zakresie 

realizacji przyłączy kanalizacyjnych w ramach roboty „Przebudowa sieci wodociągowej oraz 

budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Starej  Bystrzycy”,  jak  też  faktycznego  zakresu  prac 

zrealizowanych  przez  wykonawcę  PWM  na  tej  inwestycji.  Stwierdzenie  zasadności 

wezwania wykonawcy PWM do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie pozostaje bez wpływu na 

wynik postępowania. 

Mając na uwadze powyższe, Izba nie stwierdziła podstaw do uwzględnienia zarzutów 

naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.  

Izba  nie  mogła  objąć  zakresem  rozpoznania  zarzutu  dotyczącego  realizacji  przez 

wykonawcę  PWM  zamówienia  na  rzecz  Gminy  Sobótka  nie  samodzielnie,  a  przez 

konsorcjum 

z Zakładem Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” L. W. Z. W. Spółka jawna, bowiem 

nie  został  on  podniesiony  w  odwołaniu.  Należy  mieć  na  uwadze,  że  zarzutu  nie  można 

wywodzić  jedynie  z  powołanej  przez  wykonawcę  w  odwołaniu  podstawy  prawnej.  Dla 

skutecznego 

podniesienia 

zarzutu 

Odwołujący 

zobowiązany 

był 

przywołać  

w  odwołaniu  także  określone  okoliczności,  z  których  wywodzi  naruszenie  przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Takich okoliczności dotyczących realizacji inwestycji 

„Budowa  kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości  Przezdrowice  i  Świątniki,  gm.  Sobótka” 


przez  konsorcjum,  nie  samodzielnie  przez  wykonawcę  PWM,  Odwołujący  w  odwołaniu  nie 

wskazał.  Izba  zaś  na  mocy  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp  nie  mogła  rozpoznać  zarzutu  nie 

podniesionego w odwołaniu. 

Z  uwagi  na 

powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel