KIO 2569/19 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2020 r.

Data: 31 marca 2020

sygn. akt: KIO 2569/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

wobec  cofnięcia  w  dniu  3  stycznia  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wnies

ionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawc

ę  GE  Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.o.,  ul.  Wołoska  9;  02-583  Warszawa,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Przyjazny  Szpital  w  Połczynie-

Zdroju sp. z o.o., ul. Szpitalna 5; 78-

320 Połczyn-Zdrój

przy udziale: 

a)  wykonawcy  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o., 

ul.  Żupnicza  11;  03-821  Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

b)  wykonawcy  United  Imaging  Healthcare  Poland  sp.  z  o.o.,  Al.  Jerozolimskie 

142a/12/29;  02-305  Warszawa, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego, 

c)  wykonawcy Nexus Polska sp. z o.o., ul. Szyperska 14; 61-

754 Poznań, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

GE Medical Systems Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa, 

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 2569/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Przyjazny  Szpital  w  Połczynie-Zdroju  sp.  z  o.o.,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem jest 

„Zakup tomografu komputerowego”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  w  dniu  

9 grudnia 2019 roku, pod numerem 2019/S 237-580973. 

Dnia 17 grudnia 2019 roku, wykonawca 

GE Medical Systems Polska sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie (dalej 

Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

w

obec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  3  stycznia  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel