KIO 256/20 POSTANOWIENIE dnia 19 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 256/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

K

rajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  w  dniu  19  lutego  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego  odwołania  wniesionego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez wykonawcę Budimex 

Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Politechnikę  Gdańską  z 

s

iedzibą w Gdańsku 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia NDI sp. z o.o. 

w Sopocie oraz NDI Sopot S.A. w Sopocie

, zgłaszających przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Budimex  Budownictwo  sp.  z  o.o.  w  Warszawie  kwoty  18.000 

zł  00  gr 

(słownie: osiemnastu tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izb

y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 256/20 

U z a s a d n i e n i e 

Politechnika 

Gdańska z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej „zamawiającym”, prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

którego  przedmiotem  jest  „budowa  budynku  CK  STOS  z  zagospodarowaniem  terenu  w 

ramach realizacji projektu: Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and 

Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R.

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 

24 września 2019 r., nr 2019/S 184-446883. 

10 lutego 2020 r. wykonawca Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie, zwany 

dalej 

„odwołującym”, wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

17 lutego 2020 r., przed otwarciem rozprawy, 

odwołujący przesłał Prezesowi Krajowej 

Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl 

zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§ 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  18.000,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel