KIO 2560/19 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt KIO 2560/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

     Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                 Protokolant:         Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania odwoławczego  

w  dniu  2  stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 r. wykonawcę: ZARYS International Group Sp. z o.o. 

sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Stacja  Pogotowia  Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej, ul., Warszawska 

500 Biała Podlaska  

przy  udziale  wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  ANMAR  Sp.  z  o.o.  

Sp.k.,  ul.  Stefowa  22,  43-100  Tychy 

–  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze; 

2)  koszty 

postępowania  odwoławczego  znosi  wzajemnie  i  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:  ZARYS  International 

Group Sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze kwoty 7 500 

zł 00 gr (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Lublinie. 

          Przewodniczący……………………………. 


Sygn. akt KIO 2560/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Białej Podlaskiej – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o udzielenie  zamówienia  publicznego pn.

  „

Dostawa  leków,  opatrunków, drobnego sprzętu  i 

materiałów medycznych”, numer referencyjny: NZP.3520.5.2019,

na podstawie ustawy z dnia 

29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych,  zwanej  dalej „ustawa Pzp”,  „ustawa”  lub 

„Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nr 614753-N-2019 z dnia 28.10.2019 r. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący – ZARYS International Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zabrzu – na 

podstawie  art.  179  ust. 

1,  art.  180  ust.  2  oraz  4  i  art.  182  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  wniósł 

odwołanie zarzucając Zamawiającemu niezgodne z przepisami ustawy Pzp:  

1)  zaniechanie  (brak)  odrzucenia  w  zakresie  pakietu  nr  5  i  6  oferty  firmy  Przedsiębiorstwo 

Handlowo-

Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Stefowa 22, 43-100 Tychy,  

2) wybór w zakresie pakietu numer 5 i 6 oferty firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

ANMAR Sp. z o.o. Sp.k.,  

3) zaniechanie (brak) unieważnienia postępowania przetargowego w zakresie pakietu 4, 5 i 6 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Zaskarżonym czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie przepisów ustawy Pzp:  

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 przez zaniechanie (brak) odrzucenia oferty firmy 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  w  związku z faktem,  że 

treść złożonej oferty nie odpowiada treści i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie pakietu nr 5 i 6,  

2) art. 93 ust. 1 pkt 1 przez zaniechanie wykluczenia oferty fi

rmy Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe  ANMAR  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  w  związku  z  faktem,  że  złożono  nieprawdziwe 

informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  

3) art. 7 ust. 1 przez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  przez  wybór  oferenta 


niespełniającego  warunków  formalnych  oferty  oraz  brak  unieważnienia  postępowania 

przetargowego w zakresie pakietu 5 i 6. 

W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o:  

uwzględnienie odwołania,  

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  firmy  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe 

ANMAR Sp. z o.o. Sp.k.,  

odrzucenia oferty firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k. w 

zakresie pakietu 5 i 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,  

unieważnienie postępowania w zakresie pakietu 5 i 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z:  

dokumentacji załączonej do odwołania (katalogi),  

zeznań A. B., adres do doręczeń: 41-808 Zabrze, ul. XXXXX XX.   

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie  (w  formie  elektronicznej  w  dniu  24 

grudnia  2019  r.  i  w  formie  pisemnej  na  posiedzeniu

),  w  której  oświadczył,  że  w  całości 

uwzględnia  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  W  konsekwencji  wniósł  o  umorzenie 

post

ępowania odwoławczego. Wskazał, że zobowiązuje się do powtórzenia czynności oceny 

ofert  w  zakresie  pakietów  nr  5  i  6,  odrzucenia  oferty  firmy  Przedsiębiorstwo  Handlowo-

Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tychach, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  

(treść nie odpowiada treści SIWZ) i unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 1 Pzp. 

Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  ANMAR  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z 

siedzibą w Tychach – zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Z

amawiającego  –  w  wyniku  skutecznego  przystąpienia  stał  się  uczestnikiem  postępowania 

odwoławczego.  

Uczestnik  postępowania  odwoławczego  wniósł  w  dniu  31  grudnia  2019  r.  sprzeciw 

wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu wyłącznie w zakresie pakietu nr 

Na  posiedzeniu  z 

udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego, 

Odwołujący cofnął zarzut dotyczący pakietu nr 6, ograniczając tym zakres odwołania, w wyniku 

czego 

postępowanie odwoławcze w zakresie tego pakietu zostało zniesione. 

W pozostałym zakresie odwołania – zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego i 

braku  sprzeciwu  uczestnika  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  – 

postępowanie odwoławcze podlegało umorzeniu. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  wobec  wskazanych  okoliczności  –  cofnięcia 

zarzutu  dotyczącego pakietu  nr  6,  uwzględnionego  uprzednio  przez  Zamawiającego,  co  do 

którego  uwzględnienia  uczestnik  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

wniósł  sprzeciw  –  odwołanie  zostało  ograniczone  wyłącznie  do  pozostałych  zarzutów. 

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  tym  odwołaniu,  uczestnik 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie wniósł w tym zakresie sprzeciwu, 

zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wskazany  przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, Izba uwzględniła przepisy art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b tej ustawy oraz § 5 ust. 1 pkt 

1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).  

Przewodniczący……………………………. 


wiper-pixel