KIO 2557/19 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  grudnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę: Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 

w postępowaniu prowadzonym przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Sygnity  Business  Solutions  S.A.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w  Warszawie 

prowadzi  w  trybie  przetarg

u  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  „Zakup  i  wdrożenie  systemu  informatycznego  do  Zarządzania  Zasobami 

Ludzkimi w ARMiR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 roku”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 6 grudnia 2019 r. w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 236-579132. 

Wykonawca 

Sygnity  Business  Solutions  S.A.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  zwany 

dalej  „odwołującym”,  16  grudnia  2019r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

Następnie w dniu 2 stycznia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: Pzp) 

odwołujący może cofnąć odwołanie 

do czasu zamknięcia rozprawy. W takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie zaś z art. 192 ust. 1 Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła, w 

drodze postanowienia, 

umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp,  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) powołanego rozporządzenia postanowiła 

o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

kwoty 13 500

,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel