KIO 2556/19 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  grudnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę: Up LED sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 

w postępowaniu prowadzonym przez Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  TDC  POLSKA  sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszającego 

prz

ystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Up  LED  sp.  z  o.o.  z  sie

dzibą  w  Stalowej  Woli  kwoty  6  750  zł  00  gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający – Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż  

telebimów  do  hali  widowiskowo-sportowej  TORWAR  I  w  Warszawie  przy  ul.  Łazienkowska 

6a

”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 624429-N-2019 z dnia 19 listopada 2019r. 

W dniu 10 grudnia 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział 

w  postępowaniu  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  TDC 

POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Przystępujący”). 

W dniu 16 grudnia 2019r. wykonawca Up LED sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Następnie w dniu 4 stycznia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: Pzp), o

dwołujący może cofnąć odwołanie 

do czasu zamknięcia rozprawy. W takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie zaś z art. 192 ust. 1 Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła, w 

drodze postanowienia, 

umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp,  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) powołanego rozporządzenia postanowiła 

o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

kwoty 6750

,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 


Izba  nie  uwzględniła  złożonego  na  posiedzeniu  wniosku  Zamawiającego  o 

zasądzenie  kosztów  reprezentacji  w  wysokości  4428  zł,  na  podstawie  przedłożonej  przez 

Zamawiającego  faktury.  Stosownie  bowiem  do  treści  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b)  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 972

) zmienionego rozporządzeniem Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) w przypadku umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  odwołujący  cofnął  odwołanie,  Izba  zasądza 

koszty,  o  których  mowa  w  §  3  pkt  2,  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  lub 

wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na 

który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników 

postępowania, albo po otwarciu rozprawy. W ocenie Izby przepis ten należy rozumieć w ten 

sposób, że jedynie złożenie oświadczenia woli o cofnięciu odwołania w tym samym dniu, na 

który zostało wyznaczone posiedzenie z udziałem Stron, umożliwia zasądzenie kosztów na 

rzecz  przeciwników  procesowych  Odwołującego.  W  tym  wypadku  Odwołujący  złożył 

oświadczenie  woli  w  dniu  4  stycznia,  natomiast  posiedzenie  z  udziałem  stron  zostało 

wyznaczone  na  dzień  7  stycznia  (a  zatem  nie  na  mniej  niż  1  dzień  przed).  W  związku  z 

powyższym Izba odmówiła zasądzenia na rzecz zamawiającego kosztów reprezentacji. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel