KIO 2553/19 Sygn. akt: KIO 2565/19 WYROK dnia 13 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2553/19 

Sygn. akt: KIO 2565/19 

WYROK 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska - Romek 

Protokolant:             Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2020r. w Warszawie 

odwołań wniesionych do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019r. przez: 

A.  ASSECO Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów (Sygn. akt: KIO 2553/19), 

B.  KONSULTANT IT Sp. z o.o.  ul. Romana Maya 1, 61-

371 Poznań (Sygn. akt: KIO 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Szpital  Wojewódzki  im.  Mikołaja 

Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rakowska 15, 97-

300 Piotrków Trybunalski 

przy udziale: 

A.  KONSULTANT  IT  Sp.  z  o.o.  ul.  Romana  Maya  1,  61-

371  Poznań  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  2553/19  po  stronie 

zamawiającego. 

B.  ASSECO  Poland  S.A.  ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:    2565/19  po  stronie 

zamawiającego. 


orzeka: 

1A

. oddala odwołanie Asseco Poland S.A. 

1B. 

uwzględnia odwołanie Konsultant IT Sp. z o.o. i nakazuje unieważnienie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  nakazuje  dokonanie  ponownego  badania                      

i oceny ofert i odrzucenie oferty Asseco Poland S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy  Pzp jako zawierającej  błąd w  obliczeniu  ceny  oferty, w  pozostałym  zakresie 

zarzuty odwołania oddala.  

kosztami  postępowania  obciąża  Samodzielny  Szpital  Wojewódzki  im.  Mikołaja 

Kopernika  w  Piotrkowie  Trybunalskim  ul.  Rakowska  15,  97-

300  Piotrków  Trybunalski 

oraz Asseco Poland S.A. i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego łączną kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez: Asseco Poland S.A. oraz 

Konsultant IT Sp. z o.o.  

tytułem wpisów od odwołań, 

zasądza  od  Odwołującego  Asseco  Poland  S.A  na  rzecz  wykonawcy  wnoszącego 

sprzeciw Konsultant IT Sp. z o.o. 

w postępowaniu odwoławczym o Sygn. akt KIO 2553/19 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika,  zgodnie  ze 

złożoną do akt sprawy fakturą.  

zasądza  od  Samodzielnego  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Mikołaja  Kopernika                              

w  Piotrkowie  Trybunalskim  ul.  Rakowska  15,  97-

300  Piotrków  Trybunalski  na  rzecz 

Odwołującego  Konsultant  IT  Sp.  z  o.o.    w  postępowaniu  odwoławczym  o  Sygn.  akt  KIO 

kwotę  11  100  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

zasądza  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Konsultant  IT 

Sp. z o.o.  kwoty 7 

500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) z tytułu uiszczenia 

wpisu w zbyt dużej wysokości.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący:      ……………………… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Samodzielny  Szpital  Wojewódzki  im.  M.  Kopernika  w  Piotrkowie 

Trybunalskim  - 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia na serwis i rozbudowę systemu informatycznego HIS w Samodzielnym Szpitalu 

Wojewódzkim  im.  M.  Kopernika  w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 626778-N-2019 w dniu 22 

listopada 2019r. Postępowanie prowadzone jest w na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp.  

W  dniu  16  grudnia  2019r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęły  odwołania 

Asseco Poland S.A. (Sygn. akt KIO 2553/19) oraz Konsultant IT (Sygn. akt KIO 2565/19). 

Sygn. akt KIO 2553/19 

O

dwołujący Asseco Poland S.A. wniósł odwołanie od: 

1.  zani

echania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

u

stawy,  tj.  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsultant  IT  Sp.  z  o.o.  pomimo  iż                   

w przedmiotowej ofercie w

ykonawca dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji; 

2.  niezgodnej  z  przepisami  u

stawy  czynności  oceny  wyjaśnień  RNC  złożonych  przez 

Konsultant IT w trybie art. 90 Pzp; 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp 

tj. 

zaniechania odrzucenia oferty Konsultant IT, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  Konsultant  IT  nie  złożył 

odpowiednich  wyjaśnień,  ponieważ  złożone  wyjaśnienia  RNC  nie  obalają 

domniemania, że oferta Konsultant IT zawiera rażąco niską cenę; 

4.   prowadzenia 

postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji                  

i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsultant  IT, 

podczas  gdy  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp 

w  związku  z  art.  90  ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Konsultant  IT  pomimo  iż  oferta  ta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w 

stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  zaś  wykonawca  Konsultant  IT,  nie  złożył 

wyjaśnień obalających domniemanie RNC; 


3.  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  (w  związku                      

z naruszeniem w/w przepisów ustawy Pzp); 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  unieważnienie  czynności  oceny  ofert, 

unieważnienie  czynności  oceny  oferty  Konsultant  IT,  odrzucenie  oferty  Konsultant  IT                       

i dokonanie ponownej oceny 

ofert i wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  zarzucił,  że  Konsultant  IT  w  sposób  nieuzasadniony  dokonał  w  formularzu 

ofertowym 

przerzucenia  kosztów  licencji  i  wdrożenia  nowych  funkcji  obligatoryjnych  do 

kosztów usług serwisowych,  za które przewidział stawkę kilkukrotnie wyższą niż rynkowa. 

Wskazał, że taka „inżynieria cenowa” doprowadziła do tego, że oferta z wyższą ceną jest z 

punktu 

widzenia kryteriów cenowych lepiej oceniana od oferty tańszej i zawierającej więcej    

punkt

owanych  funkcjonalności.  Dzięki  przerzuceniu  kosztów  pomiędzy  poszczególnymi 

pozycjami oferta Konsultant otrzymała taką samą ilość punktów co oferta Asseco, pomimo, 

że  oferta  Asseco  była  cenowo  znacznie  korzystniejsza.  Odwołujący  wskazał,  że  takie 

działanie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  gdyż  przerzucenie  kosztów  pomiędzy 

poszczególnymi  elementami  ceny  jest  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  i  narusza  interes 

Zamawiającego.  Odwołujący  zauważył,  że  Zamawiający  w  formularzu  ofertowym  celowo 

rozgraniczył  opłatę  licencyjną  oraz  opłatę  za  usługi  wdrożenia  od  usług  serwisowych. 

Dokładnie  opisał  w  Załączniku  nr  2  do  SIWZ  ust.  2  pkt  2  zakres  usług  serwisowych                       

o  wymagał  podania  kwoty  za  wykonanie  usług  serwisowych  w  wymiarze  180  godzin/rok= 

40 godzin łącznie za całe zamówienie. Zdaniem Odwołującego poz. „opłata licencyjna” nie 

oznacza tylko kwoty za nowe licencje, ale również opłaty za „dostęp do nowych wersji” czyli 

modyfikację,  aktualizację  oprogramowania  objętego  zamówieniem.  Ta  opłata  została 

zaniżona,  gdyż  niska  cena  gwarantowała  „dobrą  punktację”.  Natomiast  w  poz.  4 

wynagrodzenie  za  usługę  serwisową  wykonawca  Konsultant  IT  podał  kwotę  1 036 152  zł 

brutto  co  po  przeliczeniu  540  godzin  daje  ok.  1 

919  zł  brutto  za  godzinę.  Kwota  ta 

przewyższa aż 10-krotnie średnią stawkę rynkową. Porównując zamówienia na utrzymanie 

HIS  ogłaszane  przez  Zamawiającego  w  2017  i  2018r.  stawka  ta  przekracza  prawie                     

krotnie stawkę oferowaną w poprzednich latach.  

Ponadto 

Odwołujący  wskazał,  że  w  zakresie opłaty  licencyjnej  oraz  usług  wdrożeniowych 

zaproponowana cena  

za korzystanie z systemu przez okres 36 miesięcy na kwotę 36 000 

netto  (1000zł  miesięcznie)  oraz  wdrożenie  obligatoryjnych  funkcjonalności  20 000  zł                     

i dodatkowyc

h funkcjonalności 10 000 netto  jest rażąco niską.  


Zamawiający, w piśmie z dnia 3.01.2020r., poinformował, że uwzględnia w całości zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu.  W  dniu  6.01.2020r.  wykonawca  Konsultant  IT,  który  zgłosił 

przystąpienie do  postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  wniósł  sprzeciw 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania. Przystępujący podtrzymał 

wniosku  zawarte  w  zgłoszonym  przystąpieniu  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego i wniósł o odrzucenie odwołania Asseco Poland, z uwagi na to, że dotyczy 

ono czynności innych niż wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp. Na wypadek, gdyby odwołanie 

nie podlegało odrzuceniu to Odwołujący wniósł o jego oddalenie z uwagi na brak spełnienia 

materialnoprawnych  przes

łanek,  o  których  mowa    w  art.  179  ust.  1  Pzp.  Wskazał,  że 

Asseco  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  jednak  nie  może  ponieść  szkody  w  wyniku 

zaskarżonych  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego.  Kwestię  poniesienia  szkody  należy 

odnosić  do  ryzyka  związanego  z  wniesieniem  odwołania  przez  Konsultant  It.  Odwołujący 

powołuje  się  bardzo  ogólnie  na  „pogorszenie”  swojej  sytuacji,  tym  samym  szkoda  ma 

charakter  hipotetyczny  i  nie  stanowi  materialnoprawnej  przesłanki  odwołania.  Nie 

zgadzając  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  Przystępujący  Konsultant  IT  wyjaśnił,  że 

cena  wskazana  w  poz.  1  formularza  ofertowego  (opłata  licencyjna)  jest  pochodną  ceny 

licencji  zaoferowanej  przez  producenta  oraz  marży  wykonawcy.  Wysokość  ceny 

zaoferowanej  przez  producenta,  uwzględniającej  rabat,  potwierdza  z  kolei  oświadczenie 

stanowiące  załącznik  nr  2  do  wyjaśnień.  Ceny  wskazane  przez  Konsultant  IT  w  poz.  2-3 

formularza  ofertowego  (wdrożenie  nowych  funkcji  obligatoryjnych  i  fakultatywnych)  są 

pochodną  stawki  za  godzinę  pracy  członka  personelu  oraz  szacunków  co  do 

pracochłonności  wdrożenia.  Konsultant  It  zamierza  rozbudować  istniejący  system,  co 

istotnie przekłada się na zakres koniecznych prac. Zestawienie planowych prac w zakresie 

realizacji  zadania  wraz  z  określeniem  szacowanych  roboczogodzin  znajduje  się  w 

załączniku  nr  1  do  wyjaśnień.  Stawka  opisana  w  wyjaśnieniach  za  godzinę  pracy  jest 

rynkową  stawką  za  świadczenie  specjalistycznych  usług  na  rynku  wdrożeń  systemów  IT 

klasy  HIS.  Uwzględnia  ona  nie  tylko  koszty  zatrudnienia,  ale  także  koszty  zarządzania, 

rezerwę  na  ryzyko  i  marżę.  Cena  z  poz.  4  nie  była  przedmiotem  wyjaśnień.  Twierdzenie 

Asseco,  że  opłata  na  nadzór  autorski  nad  oprogramowaniem  winna  być  wkalkulowana 

razem  z  opłatą  licencyjną  nie  ma  żadnego  pokrycia  w  wymaganiach  SIWZ.  Zdaniem 

P

rzystępującego kwota z poz. 1, mając na uwadze treść pkt 5lit. B Załącznika 2 do SIWZ 

mogła  dotyczyć  jedynie  kosztów  licencji  na  nowe  moduły  oprogramowania,  a  nie 

wynagrodzenia za nadzór autorski, w tym bieżące aktualizowanie oprogramowania, którego 

zakres 

nie  jest  jeszcze  znany.  Dlatego,  zdaniem  Konsultant  jedynym  miejscem  na  ujęcie 

kosztów nadzoru autorskiego była poz. 4 dotycząca usług serwisowych, co jest zbieżne w 

powszechną  praktyką  rynkową.  Zarówno  producenci  oprogramowania  jak  i  zamawiający 

uznają  udostępnienie  nowych  wersji  oprogramowania  za  integralną  część  usług 


serwisowych.  O  takiej 

praktyce  świadczą  postępowania,  które  Przystępujący  przywołał                   

w treści pisma, składając dowody w postaci fragmentów dokumentacji tych postępowań.  

 
KIO  2565/19 
 
Odwołujący Konsultant IT Sp. z o.o. zarzucił  naruszenie: 
 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp  oraz  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty Asseco, mimo że zawiera ona błąd w obliczeniu ceny oraz dokonanie zmiany     

w  treści  formularza  ofertowego  złożonego  przez  Asseco,  mimo  że  nie  doszło  do 

popełnienia oczywistej omyłki rachunkowej, 

2.  art.  90  ust.  1  Pzp 

przez  zaniechanie  wezwania  Asseco  do  udzielenia  wyjaśnień,  w 

tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, pomimo że zaoferowana przez 

Asseco  cena  jest  rażąco  niska  w  odniesieniu  do  wdrożenia  nowego  systemu  klasy 

HIS, mającego zastąpić system używany obecnie przez Zamawiającego, 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp 

w związku z art. 3 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez zaniechanie odrzucenia 

oferty  As

seco,  pomimo  że  wykonawca  ten  zaoferował  cenę  usług  poniżej 

rzeczywistych kosztów, w celu eliminacji innych przedsiębiorców (uniemożliwienia im 

uzyskania zamówienia), w zakresie  wdrożenia nowego systemu klasy HIS, mającego 

zastąpić system używany obecnie przez Zamawiającego, 

4.  art.  26  ust.  3  Pzp 

przez  zaniechanie  wezwania  Asseco  do  uzupełnienia  dokumentu 

potwierdzającego  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  mimo  że  nie 

w

ykazał on spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie V.1.2 

iit.  a)  SIWZ,  ponieważ  nie  przedłożył  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego 

posiadanie  praw  autorskich  do  szpitalnego  systemu  informatycznego  Eskulap  lub 

autoryzacji  od  właściciela  majątkowych  praw  autorskich  w  zakresie  wymaganym 

niniejszym postępowaniem, 

5.  art.  91  ust.  1  oraz  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp 

przez  uznanie  za  najkorzystniejszą  oferty 

Asseco, mimo że nie jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie pod legających 

odrzuceniu. 

Stawiając  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 
Zamawiającemu: 

a. 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b.  odrzucenia oferty Asseco, 

c. 

ewentualnie, w razie nieuwzględnienia zarzutów prowadzących do odrzucenia oferty 


Asseco,  nakazanie  wezwania  Asseco  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia 
dowodów,  dotyczących  wyliczenia  cen,  a  także  do  uzupełnienia  dokumentu 
potwierdzającego  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  punkcie 

V.1.2 lit. a) SIWZ 

 
Odwołujący wskazał, że Asseco zgodnie z dokonaną przez Zamawiającego zmianą  SIWZ 

zaoferował  wykonanie  zamówienia  przez  wymianę  w  pierwszej  kolejności  obecnego 

systemu  HIS 

na  równoważny,  dopiero  w  dalszej  kolejności  mają  zostać  wdrożone 

funkcjonalności  dodatkowe.  

Odwołujący zarzucił, że w formularzu ofertowym Aseeco doszło do błędu  w obliczeniu ceny   

a  działanie  Zamawiającego  polegające    na  uznaniu,  że  stanowi  on  omyłkę  i  dokonaniu  jej 

poprawienia    w  trybie  art.    87  ust.  2  pkt  2  Pzp 

było  niedopuszczalne.    W  przedmiotowym 

postępowaniu  Zamawiający  mógł  dostrzec  rozbieżność  między  ceną  netto  a  ceną  brutto                  

w  poz.  2  formularza.  Wynikało  z  niej,  że  Asseco  zastosowało  nieznaną  polskiemu 

ustawodawstwu  stawkę  VAT  równą  ok.  183%.  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  mógł 

jednak ustalić, która z kwot powinna być uznana za właściwą. Innymi słowy, niemożliwe było 

samodzielne ustalenie, czy: 

a) 

prawidłowa jest kwota brutto, 

b) 

prawidłowa jest kwota netto, 

c) 

błąd dotyczy zastosowania stawki VAT 

Odwołujący  stwierdził,  że  cena  oferty  Asseco  za    wymianę  systemu  HIS  na  nowy  jest 

nierealna  z  pkt  widzenia  szerokiego  zakresu  prac  zadeklarowanego  w  ofercie.  Nie 

wskazano w której rubryce formularza oferty  została podana cena za wymianę   systemu 
na  nowy,  ponieważ  Zamawiający  nie  przewidział  w  tym  względzie  osobnej  rubryki. 
Odwołujący  wskazał,  że  zastąpienie  istniejącego  systemu  nowym  systemem  HIS  o 
identycznym zakresie funkcjonalności wiąże się z nakładem  pracy przynajmniej ok. 2000  

godzin,  dodatkowym  czynnikiem  jest  wynagrodzenie  za  bezterminowe  licencje  na 

zastępcze  oprogramowanie.    Przyjmując,  że  za  wdrożenie  Asseco  przewiduje  stawkę  jak 
za  usługi  serwisowe  135  netto  to  sama  realizacja  prac  wdrożeniowych  związanych  z 
zastąpieniem  obecnego  systemu  nowym  przekłada  się  na  wynagrodzenie  co    najmniej 

270 000 netto (332 

100 brutto). Do tego należy dodać wynagrodzenie za licencje  na nowy 

His oraz wynagrodzenie za wdrożenie dodatkowych licencji. Cena z formularza ofertowego 
jest nieadekwatna do samego zastąpienia systemu His nowym systemem.  


W  zakresie  niespełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Odwołujący  wskazał,  że                  

punkcie  V.1.2  lit.  a)  SIWZ  Zamawiający  postawił  warunek,  aby  wykonawca  posiadał 

„aktualny  dokument  potwierdzający  posiadanie  praw  autorskich  do  szpitalnego  systemu 
informatycznego  Eskulap  lub  autoryzację  od  właściciela  majątkowych  praw  autorskich                 
w zakresie wymaganym niniejszym postępowaniem”. 

 
Mimo  dokonanej  modyfikacji  z  dnia  29  listopada  2019r., 

dopuszczającej  obok  rozbudowy 

systemu  także  wdrożenie  zastępczego  systemu  zawierającego  obecne  oraz  dodatkowe 

funkcjonalności  to  Zamawiający  nie  zmodyfikował  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Takie 

działanie jest w pełni racjonalne, bo ponieważ także czynności związane z wymianą systemu 

Eskulap  na  nowy  system  wiążą  się  z  korzystaniem  z  systemu  Eskulap  w  zakresie 

wymagającym  autoryzacji  uprawnionego  z  tytułu  majątkowych  praw  autorskich.  Dotyczy  to     

w  szczególności  prac  związanych  z  migracją  danych  z  obecnego  systemu  do  nowego 

s

ystemu,  które  wymagają  korzystania  z  utworów  w  rozumieniu  prawa  autorskiego 

składających się na obecny system. 

Z  kolei  według  wiedzy  Odwołującego,  Zamawiający  korzysta  obecnie  z  systemu  Eskulap               

w  ramach  licencji  udzielonej  Województwu  Łódzkiemu.  Według  wiedzy  Odwołującego, 

warunki  licencyjne  doty

czące  korzystania  z  systemu  Eskulap  zobowiązują  do  korzystania              

z  niego wyłącznie w  celu i  w  zakresie jego  przeznaczenia,  a także zakazują udostępniania 

osobom  trzecim  zarówno  oprogramowania,  jak  i  struktur  danych.  Mając  na  względzie,  że              

w ramach wymiany systemu na nowy konieczne jest uzyskanie takiego dostępu przynajmniej 

w  celu  należytego  wykonania  prac  migracyjnych,  w  pełni  uzasadnione  było  wymaganie 

posiadania  autoryzacji  w

łaściciela  praw  do  systemu  Eskulap  także  od  wykonawcy  de-

klarującego wymianę systemu na nowy. 

Tymczasem  wykonawca  Asseco  nie  przedstawił  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie 

praw, ani au

toryzacji właściciela praw do systemu Eskulap, a jedynie pismo z 10 września br. 

dotyczące  praw  do  systemu  informatycznego  AMMS.  Dokument  ten  nie  potwierdza 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a co za tym idzie, wykonawca Asseco powinien 

zostać wezwany do uzupełnienia stosownego dokumentu zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  Konsultant  IT,  składając  swoje  pisemne 

stanowisko do akt sprawy. 


Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i  uczestnik

ów  postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy,  Izba  ustaliła  i 

zważyła, co następuje

O

dwołania nie zawierały braków formalnych oraz został uiszczony od nich wpis. Nie 

została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołań  na  podstawie 

art.  189  ust.  2  Pzp.   

Izba  oddaliła  wniosek  Przystępującego  Konsultant  IT  o  odrzucenie 

odwołania wniesionego przez Asseco, wskazując, że art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp, który odnosi 

się  do  „wyboru  oferty  najkorzystniejszej”  należy  rozumieć  szeroko,  w  tym  również  jako 

zaniechanie odrzucenia oferty innego wykonawcy, co potwierdza jednolite orzecznictwo KIO 

w tym zakresie.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazali  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania  określone              

w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.  

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Przystępującego  Konsultant  IT  co  do  braku  spełnienia 

materialnoprawnych  przesłanek,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  Pzp  z  uwagi  na  to,  że 

Asseco  nie  może  ponieść  szkody  na  skutek  zaskarżonych  w  swoim  odwołaniu  czynności  i 

zaniechań  Zamawiającego.  W  tym  zakresie  Izba  uznała,  że  w  sytuacji  wniesienia  tzw. 

odwołań  wzajemnych,  pozycja  każdego  z  wykonawców  może  ulec  zmianie  na  skutek 

uwzględnienia  odwołania  innego  wykonawcy,  stąd  w  odniesieniu  do  obu  wykonawców 

zachodzą przesłanki określone w art. 179 ust. 1 Pzp.  

Odwołanie Asseco Sygn. akt: KIO 2553/19 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostęp do nowych wersji, realizacja opieki 

serwisowej w 

zakresie eksploatacji szpitalnego systemu informatycznego HIS „Eskulap” wraz 

rozbudową  systemu  o  dodatkowe  funkcje  oraz  ich  wdrożeniem.    W  załączniku  nr  2  do 

SIWZ Szczegółowe wymagania i opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający podał, że: 

Przedmiot zamówienia obejmować będzie w szczególności:  

modyfikacja  i  aktualizacja  oprogramowania  objętego  Zamówieniem  zgodnie  ze 

zmieniającymi  się  przepisami  ogólnymi,  rozporządzeniami,  ustawami,  obowiązującymi 

wykładniami  prawnymi  oraz  wymogami  instytucji  z  którymi  Zamawiający  pozostaje                         

w interakcji (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i inne), 


Usługi serwisowe: 

 

konsultacje  i  pomoc  serwisowa  w  zakresie  funkcjonowania  Produktu  oraz 

wszelkich 

zmian definiowalnych elementów Produktu 

 

konsultacje w zakresie nowych wersji Produktu 

 

instalacje modułów testowych na życzenie Użytkownika 

 

pomoc w eksploatacji Produktu 

 

działania programistyczne dotyczące Produktu 

może być wykonywana w siedzibie Zamawiającego albo poprzez połączenie zdalne lub jako 

konsultacje telefoniczne, 

rozbudowa systemu o dodatkowe funkcje wraz z ich wdrożeniem, 

świadczenie  usług  serwisowych  realizowane  będzie  w  wymiarze  pakietu  minimum  180 

roboczogodzin  rocznie,  wraz  z  kosztami  dojazdu,  w 

okresie  obowiązywania  Umowy.  Ilość 

godzin  nie  dotyczy  usług  wykonywanych  w  ramach  udzielonej  gwarancji  na  wdrożone 

funkcjonalności. 

W pkt 5 lit B 

Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający podał, iż w przypadku, gdy uruchomienie 

wskazanych  wyżej  funkcji  wymagało  będzie  posiadania  odpowiednich  licencji  na  moduły 

Programu, Wykonawca zobowiązany  będzie do  ich dostarczenia w ilościach  pozwalających 

na  korzystanie  z  nich  we  wszystkich  posiadanych  przez  Zamawiającego  modułach,                            

w kt

órych mogą być użyte.  

W  pkt  5  lit  F  Załącznika  nr  2  do  SIWZ,  podano,  że    Wykonawca  udziela  gwarancji  na 

wdrożone  funkcjonalności  -  Zamawiający  określa  minimalny  okres  gwarancji:  18  miesięcy 

gwarancji na wdrożone funkcjonalności przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wady  w  ciągu  maksymalnie  3  dni  roboczych  od 

dnia  zgłoszenia  Wykonawcy  /poza  ilością  godzin  serwisu  określonymi  w  niniejszym 

Załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
W odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawc

ów Zamawiający w dniu 29.11.2019r. dopuścił 

wymianę  posiadanego  systemu  HIS  na  rozwiązanie  równoważne  przez  wymianę  obecnie 

funkcjonujących  modułów  systemu  informatycznego  HIS,  w  zakresie  niezbędnym  do 

funkcjonowania placówki wraz z wdrożeniem nowych (wskazanych w SIWZ) funkcjonalności.  

 
W rozdz. X pkt 10 i 11 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty, Zamawiający podał „Ceny 

oferty  muszą  być  podane  w  PLN  brutto  i  netto  oraz  zawierać  wszystkie  koszty  związane   

realizacją  zamówienia  oraz  ewentualne  rabaty.  Ceny  winny  być  wpisane  przez 

Wykonawców do formularza „Oferta cenowa” Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Koszty nie 


uwzględnione w „Ofercie cenowej” - Załączniku nr 1 nie zostaną uwzględnione w umowie i jej 

realizacji. 

W rozdz. XI Opis sposobu obliczenia c

eny oferty, Zamawiający podał: 

Cena  oferty  uwzględniająca  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN                           

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane                   

z wykonaniem zamówienia. 

3.  Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 

Cenę należy obliczyć zgodnie z Załącznikiem nr 1 - „Oferta cenowa. 

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: 

Cena wdrożenia funkcjonalności obligatoryjnych        45 % 

Wynagrodzenie za usługi serwisowe                          15 % 

Czas usunięcia awarii  

Ilość uruchomionych funkcjonalności dodatkowych     30 % 

§ 5 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, określił 

terminy 

płatności:  

Faktura  za  wdrożenie  nowych  funkcji  zostanie  wystawiona  po  podpisaniu  każdorazowo 

protokołu  zdawczo-odbiorczego  (po  wdrożeniu  funkcjonalności  obligatoryjnych  oraz  po 

wdrożeniu funkcjonalności dodatkowych). Faktura za wdrożenie będzie płatna w terminie 60 

d

ni od doręczenia faktury. 

Opłata  licencyjna  będzie  płatna  na  podstawie  wystawionej  w  terminach  i  na  zasadzie 

określonych  w  obowiązujących  przepisach  faktury,  w  terminie  30  dni  od  dnia  wystawienia 

faktury.  

Wynagrodzenie  za  usługi  serwisowe  płatne  będzie  miesięcznie,  na  podstawie  faktury 

wystawionej  na  koniec  miesiąca  rozliczeniowego,  w  terminie  60  dni  od  dnia  doręczenia         

poprawnie wystawionej faktury. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje: 

Nie  ulega  wątpliwości,  iż  w  poz.  4  Formularza  cenowego  wykonawca  Konsultant  IT 

oprócz  wynagrodzenia  za  usługi  serwisu  w  ilości  540  godzin  ujął  dostęp  do  nowych  wersji 

przez okres 36 miesięcy oraz rezerwę związaną z dodatkowym ryzykiem umownym, w  tym 

gwarancją,  opóźnieniem  dostawy  nowej  wersji  oraz  karami  umownymi.  Wykonawca 

Konsultant  w  toku  rozprawy  potwierdził  te  okoliczności.  Podzielić  należy  stanowisko 

zaprezentowane  przez  pełnomocnika  przystępującego  Konsultant  IT,  iż  formularz  cenowy 

przygot

owany  przez  Zamawiającego  nie  odpowiadał  w  pełni  zakresowi  przedmiotu 

zamówienia, jaki należało uwzględnić w cenie oferty. Brak było w SIWZ informacji o tym, w 


której z 4 pozycji formularza cenowego wykonawcy winni ująć wynagrodzenie za aktualizację 

i  modyfikacj

ę  oprogramowania  objętego  zamówieniem,  zgodnie  ze  zmieniającymi  się 

przepisami  ogólnymi,  rozporządzeniami,  ustawami,  obowiązującymi  wykładniami  prawnymi 

oraz  wymogami  instytucji  z  którymi  Zamawiający  pozostaje  w  interakcji  jak  również 

wynagrodzenie z

a świadczenie usług gwarancyjnych. Wobec braku wskazań w tym zakresie 

należy uznać, że wykonawcy mając obowiązek wycenić wszelkie koszty związane z należytą 

realizacją  całego  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  które  miały  być  ujęte  w  formularzu 

cenowym  mogli  s

amodzielnie  zdecydować  o  tym,  do  której  pozycji  formularza  cenowego 

przypisać  tzw.  koszty  dodatkowe  związane  np.  z  aktualizacją  i  modyfikację  systemu, 

usługami  gwarancyjnymi  czy  rezerwą  na  inne  prace.  Oznacza  to  w  konsekwencji,  że  nie 

można  uznać,  iż  doszło  do  tzw.  „przerzucenia  kosztów”  licencji  i  wdrożenia  na  usługi 

serwisowe 

i  w  konsekwencji  zawyżenia  kosztów  usług  serwisowych  do  poziomu  znacznie 

odbiegającego od realiów rynkowych. Do nieuprawnionego „przerzucenia kosztów” mogłoby 

dojść  w  sytuacji,  gdy  wykonawca,  mimo  wskazań  Zamawiającego  dokonuje  zaliczenia 

kosztów  do  innych  pozycji  kosztorysu  a  działanie  takie  jest  nakierowane  na  uzyskanie 

lepszej punktacji w kryteriach oceny ofert.  

Wykonawca  Konsultant  IT 

podał  w  złożonych  dnia  6.12.2019r.  wyjaśnieniach,  iż  poz.  4 

obejmuje nie tylko usługi serwisowe, ale także aktualizację i modyfikację systemu (dostęp do 

nowych  wersji  systemu)  rezerwę  związaną  z  ryzykiem  umownym,  w  tym  gwarancją. 

Okoliczność ta powoduje, że nieprawdziwe jest twierdzenie Odwołującego, który dokonując 

prostego  podzielenia  wskazanych  kosztów  usług  serwisu  przez  ilość  roboczogodzin, 

wywodzi,  że      stawka za 1 godzinę  usług  serwisowych  wynosi  ok.  1900zł.  Nieuzasadnione 

jest także twierdzenie Odwołującego, że ujęcie kosztów aktualizacji i modyfikacji systemu w 

pozycji dotyczącej usług serwisu było świadomym działaniem wykonawcy, nakierowanym na 

uzyskanie  lepszej  punktacji  w  kryteriach  oceny  ofert. 

Gdyby  przyjąć,  że  wykonawca 

Konsultant  IT- 

tak  jak  to  wskazuje  Odwołujący  -  ująłby  koszty  aktualizacji  i  modyfikacji 

sytemu  zamiast  w  poz.  4  dotyczącej  serwisu  -  w  poz.  1  dotyczącej  opłaty  licencyjnej,  to 

z

auważyć należy, że punktacja jego oferty mogłaby być jeszcze wyższa, gdyż poz. 1 - opłaty 

licencyjne nie była pozycją punktowaną w kryteriach oceny ofert, a zmniejszenie ceny w poz. 

mogłoby jedynie zwiększyć jego punktację w tym kryterium.  

Z  tych  względów,  zdaniem  Izby  nie  można  doszukać  się  w  działaniu  Konsultant  IT  czynu 

nieuczciwej  konkurencji,  o którym    mowa  w  art.  15  ust.  1  pkt  1  uznk.  Działanie  Konsultant 

polegające  na  ujęciu  kosztów  aktualizacji  i  modyfikacji  w  poz.  usług  dotyczących  serwisu, 

wobec braku jasnych reguł określonych w SIWZ nie można uznać za działanie sprzeczne z 

prawem,  dobrymi  obyczajami  i  naruszające  interes  Zamawiającego.  Jak  wskazano  wyżej 

działanie  takie  nie  utrudnia  także  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku  i  nie  jest 

działaniem nacechowanym na wyeliminowanie konkurencji.  


Złożone w dniu 6.12.2019r., na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, 

wyjaśnienia 

elementów 

mających 

wpływ 

na 

wysokość 

ceny, 

potwierdzają,                                    

że  zaproponowane  ceny  w  poszczególnych  pozycjach  formularza  cenowego  są  oparte  na 

realnych,  rynkowych  stawkach.  Z  uwagi  na  objęcie  tych  wyjaśnień  tajemnicą 

przeds

iębiorstwa  możliwe  jest  odniesienie  się  do  nich  jedynie  w  ogólności.  Koszt  zakupu 

dodatkowych  licencji,  ujęty  w  formularzu  cenowym  został  potwierdzony  w  załączonym  do 

wyjaśnień  oświadczeniu  producenta.  Koszty  wdrożenia  nowych  funkcji  obligatoryjnych                      

i  fakultatywnych  zostały  wyliczone  w  oparciu  o  ilości  roboczogodzin  (czasochłonności 

wdrożenia poszczególnych funkcji), których ilości Zamawiający nie kwestionował oraz stawkę 

roboczogodziny,  która  mieści  się  w  podanych  przez  strony  w  toku  rozprawy  granicach. 

Ponadto w

ykonawca wskazał, iż w każdej z pozycji formularza cenowego osiągnie zysk.   Z 

tych względów, zdaniem Izby, brak jest podstaw do twierdzenia, że cena oferty Konsultant, w 

tym  w  szczególności  cena  za  wdrożenie  nowych  funkcji  obligatoryjnych                        i 

fakultatywnych jest zaniżona.  

Z  tych  względów  Izba  oddaliła  zarzuty  naruszenia:  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  polegający  na 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Konsultant  IT  z  uwagi  na  to,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie 

odrzucenia oferty Konsultant IT, mimo, że oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. W konsekwencji nie doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp. 

Odwołanie Konsultant IT KIO 2565/19 

O

dwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Z

a zasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 87 ust. 2 

pkt 2 Pzp polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Konsultant, mimo iż zawiera ona błąd 

w  obliczen

iu ceny oraz dokonanie zmiany treści formularza ofertowego, mimo iż nie doszło 

do popełnienia oczywistej omyłki rachunkowej. Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że 

popełnioną  omyłkę  w  formularzu  cenowym  Asseco  nie  można  zakwalifikować  do  kategorii 

omy

łek rachunkowych o oczywistym charakterze.  

W  oparciu  o  ugruntowane  orzecznictwo  należy  wskazać,  że  oczywistą  omyłką rachunkową 

jest  omyłka  wynikająca  z  błędnej  operacji  rachunkowej  na  liczbach.  Stwierdzenie  omyłki 

może  mieć  miejsce  w  sytuacji,  w  której  przebieg  działania  matematycznego  może  być 

prześledzony  i  na  podstawie  reguł  rządzących  tym  działaniem,  wynikających  ze  sposobu 

obliczenia ceny oferty w oparciu, 

o które możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. 

Oczywistą  omyłkę  rachunkową  stanowi  błąd  w  obliczeniach  popełniony  przez  wykonawcę, 

który  da  się  poprawić  wyłącznie  w  jeden  sposób,  nie  budzący  żadnych  wątpliwości


W  praktyce  o

czywista  omyłka  rachunkowa  polega  na  błędnym  zsumowaniu,  odjęciu, 

pomnożeniu lub podzieleniu poszczególnych pozycji.  

W analizowanym stanie faktycznym w formularzu cenowym wykonawca Asseco w kolumnie 

„wartość  netto  w  zł”  podał  kwotę  107 200  zł,  zaś  w  kolumnie  „wartość  brutto”  304 056zł. 

Suma  obu  kolumn  została  obliczona  przy  uwzględnieniu  wpisanych  w  formularzu  ww. 

wartości,  co  dodatkowo  utrudnia  jednoznaczne  ustalenie  która  z  wartości  netto  czy  brutto 

została podana prawidłowo. Nie wiadomo czy omyłka została popełniona w podaniu wartości 

netto,  brutto  czy  też  samej  stawce  VAT.  W  oparciu  o  treść  formularza  cenowego  Asseco 

brak  jest  jakichkolwiek 

podstaw  do  przyjęcia,  że  kwota  netto  jest  kwotą  prawidłową  co                  

w  oznacza,  że  nie  można  w  oparciu  o  tę  kwotę  dokonać  wyliczenia  wartości  brutto  i                       

w  konsekwencji  poprawienia  c

ałkowitej  ceny  oferty  z  wartości  844 510,62  na  wartość 

310,62zł

Przy czym zgodzić należy się z Zamawiającym co do tego, że obliczenia ceny 

brutto  dokonuje  się  od  wartości  netto,  ale  zauważyć  trzeba,  że  w  analizowanym  stanie 

faktycznym  brak  jednoznaczn

ych  wskazań  do  przyjęcia,  że  kwota  netto  jest  kwotą 

prawidłową,  co  uniemożliwia  dokonanie  takich  obliczeń.  Z  tych  względów,  zdaniem  Izby                

w formularzu ofertowym Asseco doszło do błędu w obliczeniu ceny

Wykonawca  Asseco  w  toku  postepowania  o

dwoławczego  przed  Izbą  nie  wykazał,  że  do 

omyłki doszło na skutek nieświadomego działania. Wyjaśnienia Asseco, że  błędne podanie 

danych było skutkiem omyłki pracownika, który przepisywał wyliczenia z formularza Excel nie 

zostało  uwiarygodnione.  Zdaniem  Izby,  mało  prawdopodobnym  jest,  aby  pracownik 

przepisując wyliczenia sporządzone w formularzu Excelu do formularza ofertowego dokonał 

omyłki  nie  tylko  w    poz.  2  „wartość  brutto”,  ale  także  w  wartości  całkowitego  zamówienia, 

oferując  ceną  niższą  o  ponad  170tysięcy.  Stwierdzonego  w  formularzu  ofertowym  błędu               

w obliczeniu ceny nie zmienia także przedstawiona przez  wykonawcę oferta podwykonawcy 

Prospen P. N.

, który zaproponował cenę zupełnie inną niż wskazana w formularzu cenowym. 

Poprawienie zaistniałego w ofercie Asseco błędu w obliczeniu ceny w trybie art. 87 ust. 2 pkt 

2  Pzp  było  niedozwolone  i  spowodowało  wykreowanie  nowej  treści  oferty  w  istotnym 

elemencie, bo dotyczącym ceny oferty.  

Zdaniem  Izby, 

Odwołujący  w  toku  rozprawy  wykazał,  że  istnieją  uzasadnione 

podstawy  do  wszczęcia  procedury  wyjaśnienia  elementów  oferty  Asseco,  mających  wpływ 

na wysokość ceny w trybie  art. 90 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zaoferowana 

cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  c

zęści  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu.  Zamawiający  winien  dokonać 


analizy  ceny  oferty  w  szczególności  z  uwagi  na  to,  że  wykonawca  Asseco  zaproponował 

wymianę systemu na nowy a nie jak pierwotnie wymagał Zamawiający dostarczenie jedynie 

nowych  funkcjonalności.  Stąd  porównanie  wartości  szacunkowej  zamówienia,  ustalonej 

przez  Zamawiającego  dla  pierwotnie  określonego  przedmiotu  zamówienia  z  ceną  oferty 

Asseco,  która  dotyczy  nowego  systemu  HIS  jest  nieadekwatne.  Złożone  w  toku  rozprawy 

przez  Asseco  wyjaśnienie  ceny  oferty  wraz    z  ofertami  dostawców  nie  mogą  być  ocenione 

przez Izbę, gdyż zostały złożone poza procedurą z art. 90 ust.1 Pzp. Z tych względów Izba 

uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp polegający na zaniechaniu wezwania 

wykonawcy Asseco do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty.  

M

ając jednak na uwadze to, że oferta wykonawcy Asseco podlega odrzuceniu na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp    z  uwagi  na  b

łąd  w  obliczeniu  ceny,  uznanie  za  zasadnym  tego 

zarzutu pozostaje bez wpływu na wynik postępowania, co w konsekwencji skutkuje  brakiem 

konieczności dokonania wezwania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.  

W  zakresie  dokumentu 

dotyczącego  posiadania  praw  autorskich  lub  autoryzacji  od 

właściciela majątkowych praw autorskich. W punkcie V.1.2 lit. a) SIWZ Zamawiający postawił 

warunek,  aby  wykonawca  posiadał  „aktualny  dokument  potwierdzający  posiadanie  praw 

autorskich  do  szpitalnego  systemu  informatycznego  Eskulap  lu

b  autoryzację  od  właściciela 

majątkowych praw autorskich w zakresie wymaganym niniejszym postępowaniem”. 

Istotnie Z

amawiający, dokonując modyfikacji siwz w dniu 29 listopada 2019r. polegającej na 

dopuszczeniu 

do  złożenia  ofert  obejmujących  nowy  system  z  dodatkowymi 

funkcjonalnościami,  nie  dokonał  modyfikacji  SIWZ  w  zakresie  dotyczącym  dokumentu 

potwierdzającego posiadanie praw autorskich lub autoryzacji właściciela majątkowych praw 

autorskich  w  zakresie  wymaganym  postępowanie.  Izba  podzieliła  stanowisko 

Za

mawiającego,  że  sformułowanie  „autoryzacja  właściciela  majątkowych  praw  autorskich               

w  zakresie  wymaganym  postępowanie”  odnosi  się  do  systemu,  z  którego  będzie  korzystał 

Zamawiający po udzieleniu zamówienia. Zatem w sytuacji, gdy wykonawca dostarcza nowy 

system  to  wystarczającym  jest  złożenie  dokumentu    autoryzacji  producenta  nowego 

systemu.  Taki

ej  treści  oświadczenie  z  dnia  10  września  2019r.  pochodzący  od  AMMS                     

i  dotyczący  praw  do  systemu  informatycznego  wykonawca  Asseco  przedstawił 

Zamawiającemu, co czyni bezzasadnym zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp polegający na 

zaniechaniu wezwania do uzupełnienia dokumentu wymaganego w pkt V.1.2 lit a SIWZ.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 


15  marca  2010  r. 

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:    

……………………… 


wiper-pixel