KIO 255/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 255/20 

WYROK 

  z dnia 25 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez E. S. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą GIGA MULTIMEDIA E. S.

postępowaniu  prowadzonym  przez  Muzeum  Pałacu  Króla  Jana  III  w  Wilanowie 

siedzibą w Warszawie

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  i nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty n

ajkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

Kosztami postępowania obciąża Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  11 100  zł  00  gr 

(słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione 

koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosown

ie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  


Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Muzeum  Pałacu  Króla  Jana  III  w  Wilanowie 

  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Dostaw

a  fabrycznie  nowych:  zestawów  komputerów  stacjonarnych,  komputerów 

przenośnych,  stacji  graficznych,  urządzeń  peryferyjnych,  nośników  pamięci  oraz  dysków 

SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r. Wartość zamówienia jest mniejsza 

niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  14 

stycznia 2020 r. pod numerem 502778-N-2020. 

W dniu 10 lutego 2020 r. E. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GIGA 

MULTIMEDIA  E.  S. 

wniósł  odwołanie  wobec  odrzucenia  jego  oferty  i  zaniechania 

poprawienia  w  niej  oczywistych  omyłek  rachunkowych  lub  innych  omyłek  niewpływających 

istotnie na treść oferty oraz zaniechania wyjaśnienia treści oferty Odwołującego. Odwołujący 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust 1, art. 89 ust. 1 pkt 6, art. 87 ust. 2 

pkt 2 ewentualnie art. 87 ust. 2 pkt 3, a także 87 ust. 1 ustawy Pzp.  

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiot  zamówienia  składa  się  z  zamówienia 

podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 3 

do  Umowy.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  – 

OPZ.  Zgodnie  z  Rozdziałem  XI.2  SIWZ  Forma  oferty:  Oferta  powinna  być  sporządzona 

zgodnie  z 

formularzem  oferty,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  wraz 

załącznikiem  A.  Zgodnie  z  Rozdziałem  XI.3  SIWZ  oferta  powinna  zawierać  wypełniony 

Formularz oferty wraz załącznikiem A do formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

SIWZ  oraz  oświadczenia  wymienione  w  Rozdziale  VII  SIWZ.  Stosownie  do  rozdziału  XIV 

SIWZ  cena  oferty  winna  być  podana  (wpisana)  w  sposób  wskazany  w  Formularzu  oferty, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem A. 

Odwołujący  podał,  że  zgodnie  z  SIWZ  wykonawca  winien  złożyć  jako  ofertę  sensu 

stricto 

wypełniony  Formularz  ofertowy,  w  którym  należało  podać  cenę  łączną  netto  oraz 

brutto  i  VAT  (cena  za  realizację  zamówienia  podstawowego  oraz  cena  za  realizację 

zamówienia  objętego  prawem  opcji)  jak  i  odrębne  rozbicie  ceny  na  cenę  za  realizację 

samego  zamówienia  podstawowego  oraz  ceny  za  realizację  zamówienia  opcjonalnego  – 

obydwie  ceny  także  netto/brutto/VAT.  Ponadto  zgodnie  z  zastrzeżeniem  Zamawiającego 


zawartym  w  treści  formularza  ofertowego:  ww.  ceny  muszą  być  zgodne  z  cenami 

wskazanymi  w  załączniku  nr  A  do  niniejszego  formularza  (Zestawienie  ilościowe  dla 

urządzeń) stanowiącego integralną część niniejszego formularza

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  załącznik  A  był  podzielony  na  2  części  –  część 

dotyczącą  wyceny  dla  zamówienia  podstawowego  oraz  objętego  opcją.  Załącznik  zawierał 

dodatkowo  podsumowanie  wyceny  netto  i  brutto  dla  zamówienia  podstawowego  oraz 

opcjonalnego  pod  każdą  tabelą,  a  także  po  raz  kolejny  w  punkcie  3  informację  o  wycenie 

łącznej.  W  zakresie  objętym  wyceną  Wykonawcy  mieli  dokonać  identyfikacji  oferowanego 

sprzętu  (Nazwa/Typ/Model/Producent  urządzenia  oferowanego  przez  Wykonawcę), 

ponadto winni dokonać przedstawienia cen w następującym porządku: 

Wartość 

netto 

za 

szt

ukę (PLN) 

Stawka  podatku  VAT 
(%) 

Wartość 

netto 

za 

wszystkie sztuki (PLN) 

Wartość 

brutto 

za 

wszystkie sztuki (PLN) 

Odwołujący podał, że złożył wraz z ofertą zarówno Formularz ofertowy i Załącznik A. 

Zgodnie  z  formularzem  ofertowym  złożonym  w  postępowaniu,  cena  oferty  Odwołującego 

została wskazana jako: 

Oferujemy  wykonanie  zamówienia:  [Kryterium  nr  1  -  „Cena  -  C"]  za  cenę  łączną  (cena  za 

realizację zamówienia podstawowego plus cena za realizację zamówienia objętego prawem 

opcji) wynoszącą: 

netto:  16

9 498,00  zł  (słownie:  sto sześćdziesiąt  dziewięć tysięcy  czterysta dziewięćdziesiąt 

osiem złotych) 

VAT:  23%;  38  984,34  zł  brutto:  208  482,54  zł  (słownie:  dwieście  osiem  tysięcy  czterysta 

osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze złotych] w tym: 

Ce

na za realizację zamówienia podstawowego: netto: 79 438,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych) 

VAT:  23%;  18  270,74  zł  brutto:  97  708,74  zł  (słownie:  dziewięćdziesiąt  siedem  tysięcy 

siedemset osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) 

Cena za realizację zamówienia objętego prawem opcji: 

netto: 90 060,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) 

VAT:23  %;.  20  713,80  zł  brutto:.  110  773,80  zł  (słownie:  sto  dziesięć  tysięcy  siedemset 

siedemdziesi

ąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) 

Zarówno cena łączna dla całego zamówienia, jak i cena zamówienia podstawowego 

jak i opcjonalnego, zostały podane w sposób prawidłowy i obliczone w sposób poprawny. 


Odwołujący  stwierdził,  że  w  złożonej  ofercie  podał  w  treści  Załącznika  A  wyceny 

obliczenia  zbieżne  z  Formularzem  ofertowym  zarówno  w  zakresie  zamówienia 

podstawowego  jak  i  opcjonalnego:  zamówienie  podstawowe:  79.438,00  zł  (97.708.74  zł), 

zamówienie  objęte  prawem  opcji:  90.060,00  zł  (110.773,80  zł).  Także  podsumowanie 

zawarte  w  Załączniku  w  pkt  3  przedstawia  prawidłowe  wartości  i  zbieżne  z  Formularzem 

ofertowym sumy łączne dla wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego:  

3. Łączna wartość zamówienia (zamówienie podstawowe oraz zamówienie z prawem opcji) 

w

artość  netto:  169  498,00  zł,  (słownie:  sto  sześćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  czterysta 

dziewięćdziesiąt osiem złotych netto) 

wartość brutto: 208 482,54 zł, (słownie: dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 

złote pięćdziesiąt cztery grosze złotych brutto). 

Odwołujący podniósł, że omyłki, jakie są zawarte w Załączniku A dotyczą wyłącznie 

wadliwego zaprezentowania wartości w kolumnie 6 i 8 (dla zamówienia podstawowego) oraz 

8 dla zamówienia opcjonalnego. 

W  Załączniku  A  w  zakresie  zamówienia  podstawowego  wykonawca  wskazał 

następujący sposób wyceny: 

Lp. 

Nazwa 
sprzętu/urządzenia 

Poz.  w  OPZ 
dot. 
wymaganych 
parametrów 

Liczba 
sztuk 

Nazwa/typ/model/producent 
urządzenia 

Wartość 
netto  za 
sztukę 
(PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT 
(%) 

Wartość 
netto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Wartość 
brutto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Komputer 
stacjonarny 

monitorem 

ust. 8, pkt 1 

DELL  OpfiPlei  3070  Micro 
Monitor Dell 27 E27201IS 

Komputer 
przenośny - A 

ust. 8, pkt2 

DELL  3793-4681  Inspiron 
3793 

Komputer 
przenośny - B 

ust. 8, pkt 3 

DELL  Yoitio  3490  AOC 
Monitor 27 27P1 

Stacja graficzna 

ust. 8, pkt 4 

DELL  OptlPles  7071  MT 
Monitor AOC U2790FQU 

Drukarka 
atramentowa 

ust. 8, pkt 5 

IIP Inc. DeskJet 2620 AlUn-
Oue V1N0 IB 

Klawiatura 
przewodowa 

ust. 8, pkt 6 

Tltmium  Klawiatura  TKHI1 
USB 

Mysz 

optyczna 

przewodowa 

ust. 8, pkt 7 

UGo 

MjizlIMY-1213 

1200DPI 

Dysk SSD 

ust. 8, pkt 8 

Toshiba 

TR200 

480GB  428,00 


SATA3 THN-TR20Z4800U8 

Pendrive 

ust. 8, pkt 9 

GOODRAM  32GB  USB 3.0 
UME3-0320ICOR11 

Suma 

Odwołujący  podniósł,  że  poszczególne  wartości  zostały  obliczone  w  sposób 

prawidłowy, a jedynie w kolumnie 6 i 8 wykonawca zamiast podać odpowiednio wycenę per 

1  sztuka  netto  oraz  wartość  netto  wszystkich  sztuk  podał  odpowiednio  wycenę  łączną  za 

wszystkie  s

ztuki  dla  danej  pozycji  netto  i  wysokość  łączną  podatku  VAT  dla  danej  pozycji. 

Zdaniem  Odwołującego,  uwzględniając  ilość  objętych  zamówieniem  i  wyceną  ofertową  nie 

ma żadnych wątpliwości odnośnie omyłki, która dotyczy sposobu podania wartości dla poz. 6 

8 nie zaś jej obliczenia. W kolumnie 6 wykonawca miał podać wycenę na poziomie 1 sztuki 

urządzenia  netto,  zaś  w  kolumnie  8  wartość  netto  za  wszystkie  sztuki,  a  w  kolumnie  9 

wartość  łączną  brutto  za  wszystkie  sztuki.  Wartości  podane  w  ofercie  Odwołującego 

p

otwierdzają (wynik matematyczny jest prawidłowy), że podane w kolumnie 6 wartości netto 

dotyczą  wartości  netto  dla  wszystkich  oferowanych  urządzeń  w  danym  wierszu 

a w 

przypadku  kolumny  8  są  wysokością  podatku  VAT  dla  wszystkich  urządzeń  w  danym 

wierszu.  

T

ytułem przykładu Odwołujący wskazał na wiersz 2 tabeli, gdzie w kolumnie 6 podał 

wartość  łączną  netto  dla  4  sztuk  komputerów  –  14.000  zł  netto,  zaś  w  kolumnie  8  podał 

wysokość  podatku  VAT  dla  tej  kwoty.  Wartość  brutto  w  kolumnie  9  jest  także  prawidłowa. 

Ja

k wynika z powyższego na przykładzie wskazanej pozycji: 14.000 zł netto za 4 komputery, 

3.200  zł  to  podatek  VAT  23%  od  ceny  netto  za  4  komputery,  17.220  zł  to  wartość  łączna 

brutto  (14.000  +  3200)  za  4  komputery.  W  tej  sytuacji  cena  1  szt.  netto  oferowanych 

komputerów  wynosi:  3.500  zł.  Cały  formularz  jest  wypełniony  w  ten  sam  konsekwentny 

sposób,  a  same  obliczenia  są  poprawne  pod  wzglądem  matematycznym.  Zatem 

uwzględniając  fakt,  że  wartości  dotyczą  całkowitej  ilości  zamawianych  urządzeń  nie  ma 

żadnych  wątpliwości  jaki  jest  poziom  cen  jednostkowych  dla  poszczególnych  urządzeń: 

przykładowo  dla  poz.  2  Komputer  przenośny  –  A:  łączna  wartość  brutto  dla  4  komputerów 

wynosi  17.220  zł,  cena  netto  dla  4  komputerów  wynosi  14.000  zł,  zatem  cena  netto 

1 komputera  wynosi

:  netto  3,500  zł,  zaś  brutto  4.305  zł.  Odwołujący  podniósł,  że  najlepiej 

potwierdza to Załącznik A w zakresie pozycji, gdzie zamawiana ilość asortymentu wynosiła 

sztukę (poz. 3, 4, 5): 

Komputer 
przenośny-B 

ust.  8,  pkt 

DELL  Yoitio  3490  AOC 
Monitor 27 27P1 

Stacja graficzna 

ust.  8,  pkt 

DELL  OptlPles  7071 
MT 

Monitor 

AOC 


U2790FQU 

Drukarka 
atramentowa 

ust.  8,  pkt 

IIP  Inc.  DeskJet  2620 
AlUn-Oue V1N0 IB 

W  ocenie 

Odwołującego,  uwzględniając  wartości  podane  w  ofercie,  samo  ustalenie 

oczywistości omyłki było bardzo proste. Dodatkowo gdyby Zamawiający miał w powyższym 

zakresie  jakiekolwiek  wątpliwości  miał  możliwość  wezwania  Odwołującego  do  udzielenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku,  uzyskując  je,  otwarta 

byłaby  możliwość  ewentualnego  poprawienia  omyłki  o  której  mowa  w  art.  87  ust  2  pkt  3 

ustawy Pzp. 

Odwołujący wskazał, że w zakresie dotyczącym zamówienia z prawem opcji wypełnił 

Załącznik A w następujący sposób: 

Lp. 

Nazwa 
sprzętu/urządzenia 

Poz.  w  OPZ 
dot. 
wymaganych 
parametrów 

Liczba 
sztuk 

Nazwa/typ/model/producent 
urządzenia 

Wartość 
netto  za 
sztukę 
(PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT 
(%) 

Wartość 
netto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Wartość 
brutto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Komputer 
stacjonarny 

monitorem 

ust, 9, pkt 1 

do 
15** 

DELL  OptiPles  3070  Micro 
Monitor Dcli 21 KI 72(11 IS 

60 
331,5D 

Komputer 
przenośny - A 

ust. 9. pkt 2 

do 4** 

DELL  3793-4681  Znspiron 
3793 

Stacja graficzna 

ust 9, pkt 3 

do 4** 

DELL  OptiPles  7071  MT 
Monitor AOC U2790PQU 

Klawiatura 
przewodowa 

ust 9. pkt 4 

do 
40** 

Titmmni  Klawiatura  TKKJl 
liSIJ 

Mysz 

optyczna 

przewodowa 

ust. 9, pkt 5 

do 
40** 

UGo 

Mysz 

UMY-1213 

12U0DPI 

Dysk SSD 

ust. 9, pkt 6 

do 
10** 

Toshiba 

TR200 

480GB 

SATA3 THN-TR20Z4800U8 

Pendrive 

ust 9, pkt 7 

do 
30** 

GOODRAM 

32GB 

USB 

3.11 UME3-03IOKOR11 

Suma 

Zdaniem  Odwołującego  z  powyższego  wynika,  że  w  tym  przypadku  wykonawca 

kolumnie  6  poprawnie  podał  cenę  netto  jednostkową  oferowanych  urządzeń,  a  więc 

zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ, a błąd polegał na podaniu w kolumnie 8 kwoty łącznej 

podatku VAT dla wszystkich urządzeń podlegających wycenie dla danego wiersza. Wartość 

zawarta w 

kolumnie 9 i podsumowanie brutto są prawidłowe. Tytułem przykładu Odwołujący 

wskazał  na  wiersz  6  tabeli,  gdzie  wartość  jednostkowa  netto  dysku  wynosi  214  zł,  ilość 


zamawianych dysków 10 szt., zatem wartość łączna dysków dla poz. 6 to 2.140 zł netto, co 

daje  2.632,20  zł  brutto,  zaś  sam  podatek  VAT  wynosi  492,20  zł.  W  ocenie  Odwołującego 

wszystkie  obliczenia  są  prawidłowe,  a  jedynie  wadliwie  w  przypadku  tej  tabeli 

zaprezentowano wartości dla kolumny 8. Wartość podana w ofercie w kolumnie 8 to wartość 

samego  podatku  VAT  dla  wszystkich  urządzeń  z  pozycji.  Powyższe  jest  potwierdzone 

w cenie  jednostkowej  netto  w  relacji  do  war

tości brutto za wszystkie sztuki, a sam VAT dla 

łącznej  ilości  wycenionych  sztuk  w  pozycji  także  jest  ustalony  prawidłowo.  Dodatkowo 

dowodzi  powyższego  także  wartość  stanowiąca  podsumowanie  w  kolumnie  8:  90  060  zł 

netto, co daje brutto przy VAT 23% wartość 110.773,80 zł. 

Podsumowując  Odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku  Załącznika  A  w  części 

dotyczącej  zamówień  opcjonalnych,  omyłkowo  została  podana  wartość  w  kolumnie  8, 

ponieważ  prezentuje  wysokość  podatku  VAT  dla  wszystkich  urządzeń  z  danej  pozycji 

(obliczon

e prawidłowo) nie zaś wartość netto dla wszystkich sztuk. Zdaniem Odwołującego 

także w  tym  przypadku poprawienie omyłki  przy  uwzględnieniu danych  zawartych  w  samej 

ofercie  jest  zabiegiem  nieskomplikowanym,  a  dodatkowo  omyłkowy  charakter  informacji 

zawartych w 

kolumnie 8 wynika z wszystkich pozostałych danych zawartych w samej ofercie, 

bez konieczności ustalania powyższego w drodze odrębnych wyjaśnień. 

Odwołujący podkreślił, że zgodnie z rozdziałem  XIV SIWZ łączna cena oferty brutto 

jest ceną ryczałtową, co  potwierdza również treść Załącznik nr 5 do SIWZ  – Wzór umowy, 

który w § 6 stanowi: Strony postanawiają, że kwoty wskazane w ust. 2 będą obowiązywały 

przez okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem § 13 Umowy. 

Maksymalne  łączne  wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy  wskazane  w  ust.  2  ma  charakter 

ryczałtowy  i  obejmuje  w  szczególności:  koszty  sprzedaży,  transportu,  koszty  rozładunku, 

koszty  rozmieszczenia,  koszty  pakowania,  koszty  gwarancji  i  związane  z  nimi  koszty 

dojazdów,  noclegów  i  diet,  koszty  części  zamiennych  w  okresie  gwarancji,  koszty  serwisu, 

opłaty  skarbowe,  koszty  należności  celnych,  koszty  ubezpieczenia,  podatek  VAT  oraz 

wszelkie  inne  koszty  jakie  może  ponieść  Wykonawca  w  związku  z  realizacją  niniejszej 

Umowy

Odwołujący  podniósł  ponadto,  że  wskazana  wartość  ceny  ofertowej  brutto  była 

również  przedmiotem  informacji  odczytywanej  przez  Zamawiającego  podczas  czynności 

publicznego  otwarcia  ofert.  Zgodnie  z  danymi  zawartymi  i  informacji  z  otwarcia  ofert  z  dnia 

24.01.br  w zakresie  oferty 

Odwołującego podano  wartość 208 482,54  zł,  przy  jest  to suma 

zamówienia  podstawowego  brutto  (97.708,74  zł)  oraz  opcjonalnego  brutto  (110.773,80  zł), 

wartości te są zbieżne z Formularzem cenowym i obliczeniami w nim zawartymi i w wyniku 

wnioskowanego popr

awienia nie ulegają zmianie. 


Odwołujący  podkreślił  ponadto,  że  zgodnie  z  rozdziałem  XV  SIWZ  kryterium  oceny 

ofert o 

wadze 60% stanowiła wartości całkowitej brutto dostaw z Formularza oferty.  

Podsumowując  Odwołujący  wskazał,  że  jego  omyłka  polegała  na  nieprawidłowym 

wypełnieniu kolumny 6 i 8 tabeli dla zamówienia podstawowego i kolumny 8 dla zamówienia 

opcjonalnego, a źródłem omyłki był błąd polegający na przeniesieniu wartości z tabeli Excel 

służącej do wyceny oferty do Załącznika A.  

W ocenie Odwołującego o oczywistości omyłki i jej podstawie poprawienia świadczą: 

dla części podstawowej: 

konsekwentne  podawanie  przez  wykonawcę  w  kolumnie  6  łącznej  wyceny  netto  dla 

wszystkich urządzeń z danej pozycji, 

konsekwentne  podawanie  przez  wykonawcę  w  kolumnie  8  wartości  podatku  VAT  dla 

wszystkich urządzeń z danej pozycji, 

poprawność matematyczna obliczeń zarówno w poszczególnych pozycjach każdej z tabel 

jak również w podsumowaniu łącznym brutto i netto a także po przeniesieniu wartości do 

Formularza ofertowego, 

  podani

e  ceny  łącznej  brutto  dostaw  na  Formularzu  ofertowym  zarówno  dla  całego 

zamówienia  jak  i  odrębnie  dla  zamówienia  podstawowego  i  opcjonalnego,  zbieżnej  z 

łączną wartością w Załączniku A (zarówno w tabeli obliczeniowej jak i dodatkowo w pkt 3), 

  w  przypadku  p

ozycji  dla  których  zamówienie  obejmowało  1  sztukę  (poz.  3,4,5  dla 

zamówienia  podstawowego)  schemat  obliczenia  jest  analogiczny  jak  w  przypadku 

pozostałych pozycji, 

dla części opcjonalnej: 

prawidłowe  i  konsekwentne  podawanie  przez  wykonawcę  w  kolumnie  6  prawidłowej 

wyceny jednostkowej netto dla wszystkich urządzeń z każdej pozycji, 

konsekwentne  podawanie  przez  wykonawcę  w  kolumnie  8  wartości  podatku  VAT  dla 

wszystkich urządzeń z danej pozycji, 

poprawność matematyczna obliczeń zarówno w poszczególnych pozycjach każdej z tabel 

jak również w podsumowaniu łącznym brutto i netto a także po przeniesieniu wartości do 

Formularza ofertowego, 

podanie  ceny  łącznej  brutto  dostaw  na  Formularzu  ofertowym  zarówno  dla  całego 

zamówienia  jak  i  odrębnie  dla  zamówienia  podstawowego  i  opcjonalnego,  zbieżnej 

łączną  wartością  w  Załączniku  A  (zarówno  w  tabeli  obliczeniowej  jak  i  dodatkowo 

w pkt 3). 


Odwołujący  podkreślił,  że  w  zakresie  rzeczowym  zamówienia  w  odniesieniu  do 

zamówienia  podstawowego  i  opcjonalnego  mamy  do  czynienia  z  wyceną  tożsamych 

produktów.  Różnica  polega  wyłącznie  na  tym,  że  zakres  zamówienia  opcjonalnego  nie 

obejmuje  2  pozycji  z  zakresu  zamówienia  podstawowego  (komputer  przenośny  B  oraz 

drukarka  atramentowa).  Powyższe  potwierdza  zarówno  sam  opis  przedmiotu  zamówienia, 

jak  i  także  treść  oferty  Odwołującego.  Także  ceny  jednostkowe  tego  samego  asortymentu 

odniesieniu  do  zamówienia  podstawowego  i  opcjonalnego  są  takie  same.  Powyższa 

okoliczność  wskazuje  (przy  podanych  wprost  w  Załączniku  A  cenach  jednostkowych  netto 

dla  zamówienia  opcjonalnego),  że  wycena  jest  poprawna  i  nie  może  być  w  sprawie  mowy 

błędzie w obliczeniu ceny oferty. 

Zdaniem  Odwołującego,  dodatkowym  potwierdzeniem  oczywistości  omyłki 

zaprezentowaniu  wyceny  w  zakresie  zamówienia  podstawowego  jest  fakt,  że  ceny 

jednostkowe  sprzętu  zaoferowanego  przez  Odwołującego  prezentują  wartość  rynkową,  po 

podzieleniu  na  ilość  sztuk  która  jest  przedmiotem  zamówienia.  Przykładowo  1  komputer 

poz.  1  Załącznika  A  o  podanej  w  SIWZ  specyfikacji  technicznej,  ma  wycenę  rynkową  na 

poziomie  około  3.000  zł  netto,  ale  nie  ponad  55  000  zł  netto.  Analogicznie  w  pozostałych 

pozycjach.  Oczywistość  powyższego  wynika  tak  z  wartości  rynkowej  tych  urządzeń,  jak 

dodatkowo z cen pozostałych ofert w postępowaniu, a także z ceny ofertowej tego samego 

komputera w ofercie Odwołującego (wycena dla zamówienia opcjonalnego), co Zamawiający 

jest  w  stanie  zweryfikować  samodzielnie,  a  szacując  wartość  przedmiotu  zamówienia 

pewnością  takimi  danymi  rynkowymi  dysponował.  Tymczasem  w  zawiadomieniu 

odrzuceniu  oferty  Zamawiający  wskazał:  jeśli  więc  Wykonawca  prawidłowo  wskazał 

ofercie cenę jednostkową danego elementu oraz liczbę elementów, a pomylił się, mnożąc 

te wartości przez siebie, to nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką, 

choć  wpływa  ona  na  ostateczną  cenę  oferty,  jednakże  Zamawiający  nie  ma  pewności,  iż 

wskazana  przez  Wykonawcę  cena  jednostkowa  netto  za  sztukę  komputera  stacjonarnego 

monitorem  w  wysokości  55.  590,00  PLN  jest  wartością  prawidłową.  Sam  zakres  zmian 

(w 

zależności  od  przyjętej  metody,  przyjętego  sposobu  dokonania  takowej  korekty)  będzie 

zawierał się w przedziale wynoszących brutto: od 208.482,54 PLN do 1.355.590,38 PLN, co 

będzie  miało  bezpośrednie  przełożenie,  czy  przedmiotowa  oferta  będzie  uznana  za 

na

jkorzystniejszą czy też nie

Odwołujący  podniósł,  że  w  wyniku  poprawienia  omyłki  nie  ulega  zmianie  ani  cena 

oferty  łączna,  ani  cena  dla  zamówienia  podstawowego,  ani  też  dla  opcjonalnego,  a  także 

cena podana w trakcie publicznego otwarcia ofert w 24 styczni

a br. W tej sytuacji nie może 

być mowy o jakimkolwiek manipulowaniu ceną ofertową czy też o niedozwolonych w trybie 


art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  negocjacjach  ceny.  Cena  jest  stała  i  wyniku  wnioskowanego 

poprawienia nie ulega zmianie. 

W  ocenie  Odwołującego,  mając  na  uwadze  fakt  przyjętego  w  postępowaniu 

rozliczenia ryczałtowego zamówienia, a także mając na względzie, że podana cena ofertowa 

łączna jest zbieżna tak na formularzu ofertowym i formularzu cenowym, a omyłka wynikała 

wadliwego  wypełnienia  tabeli  w  wierszu  formularza  kosztorysu,  mamy  do  czynienia 

oczywistą  omyłką  rachunkową  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp. 

przypadku  zamówienia  podstawowego  mamy  do  czynienia  z  całkowitym  ryczałtowo 

wynagrodzeniem (zatem sposób obliczenia nie miałby żadnego znaczenia nawet przy braku 

poprawienia  omyłki),  zaś  w przypadku  zamówienia  opcjonalnego  w  ofercie  jest  prawidłowo 

podana cena jednostkowa netto każdego z oferowanych urządzeń, co umożliwia weryfikację 

prawidłowości obliczenia. 

W  ocenie  Odwołującego  w  przedmiotowej  sprawie  materializuje  się  obowiązek 

dokonania  przez  Zamawiającego  poprawienia  omyłki  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp.  W  przypadku  tego  przepisu  jego  zastosowanie  ma  dla  Zamawiającego 

charakter  obligatoryjny.  Przepis,  w  prze

ciwieństwie  do  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp,  nie 

wymaga aby omyłka miała charakter oczywisty i nie zakazuje stosowania uprzedzająco art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wyjaśnień treści oferty wykonawcy.  

Odwołujący podniósł, że zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy  Pzp  wyłącznie  jeżeli  występują  w  niej  błędy  niemożliwe  do  naprawienia  w  drodze 

poprawy  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  pisarskich  bądź  innych  niezmieniających 

istotny sposób treści oferty. Ponieważ ustawa nie zawiera definicji legalnej błędu, zgodnie 

art.  14  błąd  należy  rozpatrywać  jako  wadę  oświadczenia  woli  w  rozumieniu  Kodeksu 

cywilnego.  Zgodnie  z  art.  84  §  2  k.c.  można  powoływać  się  tylko  na  błąd  uzasadniający 

przypuszczenie,  że  gdyby  składający  oświadczenie  woli  nie  działał  pod  wpływem  błędu 

oceniał  sprawę  rozsądnie,  nie  złożyłby  oświadczenia  tej  treści  (błąd  istotny).  Chodzi  tu 

błąd co do faktu, polegający na niezgodnym z rzeczywistością wyobrażeniu o istniejącym 

stanie  rzeczy  lub  o  treści  czynności  prawnej.  Błędem  w  obliczeniu  ceny,  w  rozumieniu 

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6, jest błąd co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, nie 

zaś wadliwe od strony technicznej wykonanie czynności arytmetycznych składających się na 

obliczenie ceny. Błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden 

sposób poprawić. 

Zdaniem  odwołującego  w  niniejszej  sprawie  takie  okoliczności  nie  mają  miejsca, 

zakres  świadczeń  ofertowych  i  ich  wycena  są  poprawne,  a  omyłka  dotyczy  wyłącznie 


technicznego  sp

osobu  wypełnienia/zaprezentowania  danych  w  tabeli.  Poprawienie  omyłek 

jest możliwe i jest zabiegiem technicznie prostym i niewpływającym na ceną oferty. 

Zdaniem Odwołującego istnieją dwie możliwości zachowania Zamawiającego: 

1)  pozostawienie niezmienionej ceny ofertowej zawartej w Formularzu ofertowym oraz tabeli 

Załącznika  A  zarówno  w  przypadku  zamówienia  podstawowego,  jak  i  opcjonalnego 

dokonanie  wyłącznie  poprawienia  omyłek:  w  zakresie  zamówienia  podstawowego 

kolumnie 6 oraz 8 w następujący sposób: 

dla 

zamówienia podstawowego: 

Lp. 

Nazwa 
sprzętu/urządzenia 

Poz.  w  OPZ 
dot. 
wymaganych 
parametrów 

Liczba 
sztuk 

Nazwa/typ/model/producent 
urządzenia 

Wartość 
netto  za 
sztukę 
(PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT 
(%) 

Wartość 
netto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Wartość 
brutto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Komputer 
stacjonarny 

monitorem 

ust. 8, pkt 1 

DELL 

OptiPlex 

3070 Micro 

Monitor Dell 27 E2720HS 

Komputer 
przenośny - A 

ust. 8, piet 2 

DELL  3793-4681  Inspiron 
3793 

Komputer 
przenośny - B 

ust. 8, pkt 3 

DELL  Vostro  3490  AOC 
Monitor 27 27P1 

Stacja graficzna 

ust. 8, piet 4 

DELL 

OptiPlex 

7071 MT 

Monitor AOC U2790PQU 

Drukarka 
atramentowa 

ust. 8, pkt 5 

HPInc.  DeskJet  2620  All- 
in-One V1N01B 

Klawiatura 
przewodowa 

ust. 8, pkt 6 

Titanum  Klawiatura  TK101 
USB 

Mysz 

optyczna 

przewodowa 

ust. 8, pkt 7 

UGo 

Mysz 

UMY-1213 

1200DPI 

Dysk SSD 

ust. 8, pkt 8 

Toshiba 

TR200 

480GB 

SATA3 

THN- 

TR20Z4800U8 

Pendrive 

ust 8, pkt 9 

GOODRAM  32GB  USB 3.0 
UME3-0320K0R11 

Suma 

dla zamówienia opcjonalnego: 


Lp. 

Nazwa 
sprzętu/urządzenia 

Poz.  w  OPZ 
dot. 
wymaganych 
parametrów 

Liczba 
sztuk 

Nazwa/typ/model/producent 
urządzenia 

Wartość 
netto  za 
sztukę 
(PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT 
(%) 

Wartość 
netto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Wartość 
brutto  za 
wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Komputer 
stacjonarny 

monitorem 

ust. 9, pkt 1 

do 
15** 

DELL  OptiPlex  3070  Micro 
Monitor Dell 27 E2720HS 

Komputer 
przenośny - A 

ust. 9, pkt 2 

do 4** 

DELL  3793-4681  Inspiron 
3793 

Stacja graficzna 

ust. 9, pkt 3 

do 4** 

DELL  OptiPlex  7071  MT 
Monitor AOC U279QPQU 

Klawiatura 
przewodowa 

ust. 9, pkt 4 

do 
40** 

Titanum  Klawiatura  TK101 
USB 

Mysz 

optyczna 

przewodowa 

ust. 9, pkt 5 

do 
40** 

UGo 

Mysz 

UMY-1213 

1200DP1 

Dysk SSD 

ust. 9, pkt 6 

do 
10** 

Toshiba 

TR200 

480GB 

SATA3 THN-TR20Z4800U8 

Pendrive 

ust. 9, pkt 7 

do 
30** 

GOODRAM  32GB  USB 3.0 
UWIE3-0320K0R11 

Suma 

uznanie,  że  wobec  przyjętego  wynagrodzenia  ryczałtowego,  cena  oferty  podana 

Formularzu  ofertowym  i  dwukrotnie  w  Formularzu  kosztorysu  jest  prawidłowa, 

poprawienie  wartości  w  kolumnie  6  i  8  jest  w  tej  sytuacji  zbędne  (analogia 

pomocniczego znaczenia kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym) 

Dodatkowo  Odwołujący  podniósł,  że  w  okolicznościach  sprawy  Zamawiający  winien 

był  przed  dokonaniem  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  zwrócić  się  do  niego 

udzielenie  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust  1  ustawy  Pzp.  Wezwanie  do  wyjaśnień 

skutkowałoby  przedstawieniem  wyjaśnień  zbieżnych  z  zaprezentowanym  w  odwołaniu 

stanowiskiem. Wyjaśnienia te wskazałyby na mechanizm wypełnienia Załącznika A i źródło 

omyłki  i  nie  stanowiłyby  niedozwolonych  negocjacji  treści  oferty.  Oferta  Odwołującego 

pozostałaby w wyniku wyjaśnień niezmieniona zarówno w zakresie zaoferowanych urządzeń 

i ich cen jednostkowych, jak i cen całkowitych dla poszczególnych pozycji obydwu tabel jak 

ceny  globalnej.  Odwołujący  podkreślił  także,  że  nie  jest  możliwe  dokonywanie  zmian 

treści  oferty  w  wyniku  wyjaśnień  treści  oferty,  ale  z  zastrzeżeniem  ust.  2  tego  przepisu 

(poprawianie omyłek). W ocenie Odwołującego zaniechanie Zamawiającego wezwania go do 

wyjaśnień  spowodowało  odrzucenie  oferty,  która  to  czynność  jest  w  świetle  argumentacji 


zaprezentowanej w odwołaniu czynnością nieprawidłową i która ma dodatkowo bezpośredni 

wpływ na wynik postępowania. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  wyboru  oferty 

naj

korzystniejszej,  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  poprawienia 

oczywistych  omyłek  rachunkowych  wraz  z  konsekwencjami  rachunkowymi  w  ofercie 

Odwołującego  bądź  poprawienia  innych  nieistotnych  dla  treści  oferty  omyłek,  po 

ewentualnym  wez

waniu  do  wyjaśnień  treści  oferty  oraz  powtórzenia  czynności  badania 

i oceny  ofert  z 

uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  co  winno  skutkować  uznaniem  tej 

oferty za najkorzystniejszą. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z punktem IV.2 SIWZ (O

kreślenie przedmiotu zamówienia): 

1)  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowych:  zestawów  komputerów 

stacjonarnych,  komputerów  przenośnych,  stacji  graficznych,  urządzeń  peryferyjnych, 

nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r. 

2) Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego 

prawem opcji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 3 do Umowy. 

W  punkcie  XIV.1 

SIWZ  (Charakter  ceny)  Zamawiający  zamieścił  następujące 

postanowienia: 

1) Łączna cena oferty brutto jest ceną ryczałtową.   

2)  Podana  w  ofercie  cena  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  SIWZ, 

tym  wymagania  zawarte  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  wraz  z  załącznikiem  A  i  wzorze 

umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie 

i  pośrednie,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  terminowego  i  prawidłowego  wykonania 

całości przedmiotu zamówienia  w podziale na zamówienie podstawowe i zamówienie objęte 

prawem  opcji,  w  szczególności:  koszt  personelu,  urządzeń,  maszyn,  sprzętu,    koszty 

administracyjne i biurowe, koszty dojazdów,, ubezpieczenie oraz podatek od towarów i usług 

(nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). 

3)  Cena  podana  przez  Wykonawcę  jest  kompletna,  jednoznaczna  i  ostateczna,  dlatego 

Wykonawca  w  określeniu  ceny  oferty  musi  uwzględnić  łącznie  wszelkie  koszty  i  opłaty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  


4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do 

oceny i zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

Stosownie do punktu XIV.2 SIWZ (

Sposób podania ceny):  

1)  C

ena  oferty  winna  być  podana  (wpisana)  w  sposób  wskazany  w  Formularzu  oferty, 

którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem A.  

2) Cena oferty nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać 

z przeprowadzonego rach

unku kosztów.  

3) W Formularzu oferty należy podać łączną cenę: netto, brutto i kwoty VAT za wykonanie 

zamówienia w podziale na cenę za  zamówienie podstawowe i cenę za  zamówienie objęte 

prawem opcji.  

4)  Kwoty  w  formularzu  oferty  winny  być  podane  z  dokładnością  do  1  grosza,  tj.  do  dwóch 

miejsc po przecinku.  

5)  Wszystkie  kwoty  winny  być  podane  w  złotych  polskich  (PLN).  Cena  oferty  powinna  być 

wyrażona  cyfrowo  i  słownie  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  W  przypadku 

rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a słownym, pierwszeństwo ma zapis słowny.  (…) 

We  wzorze  załącznika  A  Zamawiający  wymagał  podania  następujących  informacji: 

nazwa  sprzętu/urządzenia  (kolumna  2),  poz.  w  OPZ  dotycząca  wymaganych  parametrów 

(kolumna 3), liczba sztuk (kolumna 4), naz

wa/typ/model/producent urządzenia (kolumna 5), 

wartość  netto  za  sztukę  (kolumna  6),  stawka  podatku  VAT  (kolumna  7),  wartość  netto  za 

wszystkie sztuki (kolumna 8) oraz wartość brutto za wszystkie sztuki (kolumna 9). 

§ 6 Wzoru umowy Zamawiający podał: 

1.  M

aksymalne  łączne  wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  Przedmiotu  umowy 

obejmuje  wynagrodzenie  za  wykonanie  Przedmiotu  umowy  w  ramach  zamówienia 

podstawowego  oraz  za  wykonanie  w  całości  Przedmiotu  umowy    w  ramach  prawa  opcji 

przypadku gdy Zamawiający skorzysta z niego w pełnym zakresie.  

2.  Maksymalne  łączne  wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  Przedmiotu  umowy 

wynosi  …………….zł  brutto  (słownie:…………………),  tj.  …………….  zł  netto 

(słownie:……………)  plus  należny  podatek  VAT  w  kwocie  ……………  zł,  w  tym:  a)  za 

wykonanie  Przedmiotu  umowy  w 

ramach  zamówienia  podstawowego  ………  zł  brutto 

(słownie:…………………), tj. ……………. zł netto (słownie:……………) plus należny podatek 

VAT  w  kwocie  ……………  zł  b)  w  przypadku  skorzystania  z  Przedmiotu  umowy  w  ramach 

prawa opcji, maksymalnie do 

…………. zł brutto (słownie:………….), tj. ……………. zł netto 

(słownie:……………) plus należny podatek VAT w kwocie …………… zł   


3.  Strony  postanawiają,  że  kwoty  wskazane  w  ust.  2  będą  obowiązywały  przez  okres 

ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z  zastrzeżeniem § 13 Umowy.  

4.  Maksymalne  łączne  wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy  wskazane  w  ust.  2 ma  charakter 

ryczałtowy  i  obejmuje  w  szczególności:  koszty  sprzedaży,  transportu,  koszty  rozładunku, 

koszty  rozmieszczenia,  koszty  pakowania,  koszty  gwarancji  i  związane  z  nimi  koszty 

dojazdów,  noclegów  i  diet,  koszty  części  zamiennych  w  okresie  gwarancji,  koszty  serwisu, 

opłaty  skarbowe,  koszty  należności  celnych,  koszty  ubezpieczenia,  podatek  VAT  oraz 

wszelkie  inne  koszty  jakie  może  ponieść  Wykonawca  w  związku  z  realizacją  niniejszej 

Umowy. 

(…) 

7. Płatność za wykonanie Przedmiotu umowy w ramach prawa opcji zostanie zapłacona po 

podpisaniu  przez  Zamawiającego,  bez  zastrzeżeń,  Protokołu  odbioru  końcowego 

zamówienia  w  ramach  prawa  opcji  lub  podpisaniu  przez  Zamawiającego,  bez  zastrzeżeń, 

Protokołu usunięcia wad (o ile Protokół usunięcia wad zostanie sporządzony) oraz wydania 

dokumentu gwarancji  i  wszystkich wymaganych  dokumentów  o których mowa w  § 1 ust.  4 

pkt  5.  7.  Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  ramach  zamówienia  objętego 

prawem  opcji  będzie  dokonywane  na  postawie  cen  jednostkowych  wskazanych  przez 

Wykonawcę  w  zestawieniu  ilościowym  urządzeń  (załącznik  A  do  Formularza  oferty) 

stanowiącym  integralną  część  Załącznika  nr  2  do  Umowy  i  zgodnie  ze  Zleceniem 

Zamawiającego. 

W Formularzu oferty Odwołujący podał: 

Oferujemy  wykonanie  zamówienia:  [Kryterium  nr  1  -  „Cena  -  C"]  za  cenę  łączną  (cena  za 

realizację zamówienia podstawowego plus cena za realizację zamówienia objętego prawem 

opcji) wynoszącą: 

netto:  169 498,00  zł  (słownie:  sto sześćdziesiąt  dziewięć tysięcy  czterysta dziewięćdziesiąt 

osiem złotych) 

VAT:  23%;  38  984,34  zł  brutto:  208  482,54  zł  (słownie:  dwieście  osiem  tysięcy  czterysta 

osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze złotych] w tym: 

Cena za realizację zamówienia podstawowego: netto: 79 438,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych) 

VAT:  23%;  18  270,74  zł  brutto:  97  708,74  zł  (słownie:  dziewięćdziesiąt  siedem  tysięcy 

siedemset osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) 

Cena za realizację zamówienia objętego prawem opcji: 

netto: 90 060,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) 


VAT:23  %;.  20  713,80  zł  brutto:.  110  773,80  zł  (słownie:  sto  dziesięć  tysięcy  siedemset 

siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) 

Odwołujący  załączył  do  Formularza  oferty  wypełniony  załącznik  A,  który  w  zakresie 

zamówienia podstawowego zawierał następujące dane: 

Lp. 

Nazwa 
sprzętu/ 
urządzenia 

Poz.  w  OPZ 
dot. 
wymaganych 
parametrów 

Liczba 
sztuk 

Nazwa/typ/model/producent 
urządzenia 

Wartość 
netto 

za 

sztukę 
(PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT 
(%) 

Wartość 
netto 

za 

wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Wartość 
brutto 

za 

wszystkie 
sztuki 
(PLN) 

Komputer 
stacjonarny  z 
monitorem 

ust. 8, pkt 1 

DELL  OpfiPlei  3070  Micro 
Monitor Dell 27 E27201IS 

Komputer 
przenośny - A 

ust. 8, pkt2 

DELL  3793-4681  Inspiron 
3793 

Komputer 
przenośny - B 

ust. 8, pkt 3 

DELL  Yoitio  3490  AOC 
Monitor 27 27P1 

Stacja 
graficzna 

ust. 8, pkt 4 

DELL  OptlPles  7071  MT 
Monitor AOC U2790FQU 

Drukarka 
atramentowa 

ust. 8, pkt 5 

IIP Inc. DeskJet 2620 AlUn-
Oue V1N0 IB 

Klawiatura 
przewodowa 

ust. 8, pkt 6 

Tltmium  Klawiatura  TKHI1 
USB 

Mysz 
optyczna 
przewodowa 

ust. 8, pkt 7 

UGo 

MjizlIMY-1213 

1200DPI 

Dysk SSD 

ust. 8, pkt 8 

Toshiba 

TR200 

480GB 

SATA3 THN-TR20Z4800U8 

Pendrive 

ust. 8, pkt 9 

GOODRAM  32GB  USB 3.0 
UME3-0320ICOR11 

Suma 

Pismem  z  5  lutego  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

W uzasadnieniu Zamawiający podał: 

Podana  w  punkcie  1  formularza  oferty,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  cena 

łączna  (cena  za  realizację  zamówienia  podstawowego  plus  cena  za  realizację  zamówienia 

objętego  prawem  opcji),  jak  również  cena  za  realizację  zamówienia  podstawowego,  nie 

odpowiadają danym liczbowym wprowadzonym przez w/w Wykonawcę w załączniku nr A do 

formularza  oferty,  stanowiącego  integralną  część  przedmiotowego  Formularza  oferty.  (…) 

wprowadzone  przez  Wykonawcę  do  załącznika  nr  A  do  Formularza  oferty  w  ust.  1  tegoż 


załącznika  (tabela  zestawienia  ilościowego  dla  urządzeń  dla  zamówienia  podstawowego) 

dane liczbowe nie potwierdzają danych, jakie Wykonawca wprowadził w samym formularzu 

oferty w jego punkcie 1 w miejscu dotyczącym ceny łącznej i ceny za realizację zamówienia 

podstawowego.  Wprowadzone  przez  Wykonawcę  pozycje  liczbowe  w  kolumnie  nr  6 

(Wartość  NETTO  za  sztukę  /PLN/)  oraz  w  kolumnie  nr  7  (Stawka  podatku  VAT  /0/0/)  nie 

odpowiadają  wartościom  wynikających  z  obowiązujących  zasad  arytmetycznych,  co  do 

wprowadzonych  wartości  w  dalszych  kolumnach  (kolumna  nr  8:  Wartość  NETTO  za 

wszystkie  sztuki  1PLN/  oraz  kolumna  nr  9:  Wartość  BRUTTO  za  wszystkie  sztuki  /PLN/). 

Przykład:  liczba  sztuk  komputerów  stacjonarnych  z  monitorem  (wiersz  nr  1,  przedmiotowej 

tabeli), przemnożona przez wartość netto za sztukę (kolumna nr 6, przedmiotowej tabeli) nie 

daje  wartości  widniejącej  w  kolumnie  nr  8  (Wartość  NETTO  za  wszystkie  sztuki).  Również 

wartość  netto  za  wszystkie  sztuki  (kolumna  nr  8)  powiększona  o  należy  podatek  VAT 

zadeklarowanej przez Wykonawcę stawce 23 % (kolumna nr 7 0 nazwie: Stawka podatku 

VAT /%/) nie daje widniejącej w kolumnie nr 9 (Wartość BRUTTO za wszystkie sztuki 1PLN/) 

wartości.  Ponadto  suma  wartości  dla  kolumny  nr  8  (Wartość  NETTO  za  wszystkie  sztuki 

/PLN/)  nie  odpowiada  liczbom  wprowadzonym  przez  Wykonawcę  w  poszczególnych 

wierszach tejże kolumny nr 8. (…) W przedmiotowej sytuacji o oczywistej omyłce pisarskiej 

nie  można  tu  mówić.  Natomiast  omyłkę  rachunkową  należy  interpretować  przez  pryzmat 

wyniku działań  matematycznych  („Za  błąd  rachunkowy  należy  uznać  omyłki  w  przedmiocie 

wszelkich  działań  arytmetycznych  i  sprzeciwiających  się  zasadom  reguł  matematycznych”. 

/postanowienie  SN  z  dnia  21  czerwca  1967  r.,  II  CZ  48/67/).  Jeśli  więc  Wykonawca 

prawidłowo  wskazał  w  ofercie  cenę  jednostkową  danego  elementu  oraz  liczbę  elementów, 

pomylił się, mnożąc te wartości przez siebie, to nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia 

z oczywistą omyłką, choć wpływa ona na ostateczną cenę oferty. Jednakże Zamawiający nie 

ma pewności, iż wskazana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za sztukę komputera 

stacjonarnego  z  monitorem  w  wysokości  55  590,00  PLN  jest  wartością  prawidłową.  Zatem 

nie można  w  tym  przypadku mówić  o oczywistości  samej  omyłki  jak i  o omyłce  jako takiej. 

Zgodnie  z  literaturą  o  oczywistości  omyłki  decyduje  fakt,  iż  zostałaby  ona  tak  samo 

poprawiona przez  każdego,  kto by się  z  nią  zetknął  (Olszewska-Stompel  Justyna,  Stompel 

Marek,  Prawo  zamówień  publicznych.  Wybór  najkorzystniejszej  oferty  i  zawieranie  umów. 

Rozdział  IV  Rodzaje  omyłek  w  ofercie  wykonawcy  i  sposób  ich  sanowania.  LEX  2013  - 

Monografia). 

Natomiast  skorzystanie  przez  Zmawiającego  z  dyspozycji  art.  87  ust  2  pkt  3 

ustawy  Pzp  i  dokonanie  poprawy  oferty  w  taki  sposób,  ażeby  pozostawić  wartości 

wprowadzone  przez  Wykonawcę  w  samym  Formularzu  oferty  w  jego  punkcie  nr  1 

dotyczącym ceny łącznej i ceny za realizację zamówienia podstawowego również nie mogło 

mieć  miejsca,  ze  względu  na  istotność  takowej  zmiany.  Zgodnie  bowiem  z  wyrokiem  KIO 

KIO/

UZP 1277/08 z dnia 26 listopada 2008 r., o tym, czy dana zmiana jest istotna, przesądza 


wartość kwoty omyłki w stosunku do wartości oferty Wykonawcy a także liczba poprawianych 

pozycji. 

Zatem Zamawiający dokonując poprawy danych liczbowych (w jakikolwiek sposób) 

zawartych w przedmiotowym  załączniku nr A do Formularza oferty, będzie w konsekwencji 

musiał  dokonać  szeregu  działań  matematycznych  obejmujących  swoim  zakresem  niemal 

wszystkie  pozycje  z  całego  zakresu  tego  zestawienia.  Natomiast  sam  zakres  zmian 

(w 

zależności  od  przyjętej  metody,  przyjętego  sposobu  dokonania  takowej  korekty)  będzie 

zawierał się w przedziale wynoszących brutto: od 208 482,54 PLN do 1 355 590,38 PLN, co 

będzie  miało  bezpośrednie  przełożenie,  czy  przedmiotowa  oferta  będzie  uznana  za 

na

jkorzystniejszą  czy  też  nie.  W  związku  z  czym  w  ocenie  Zamawiającego  dokonywanie 

jakichkolwiek  poprawek  w  dane  liczbowe  zawarte  załączniku  nr  A  do  Formularza  oferty 

należy  uznać  za  powodujące  istotne  zmiany  w  treść  oferty  Wykonawcy.  Dlatego  też, 

zdaniem Za

mawiającego przedmiotowa oferta zawiera błędy w obliczeniu jej ceny. Również 

szerokie  w  tej  materii  orzecznictwo  dowodzi  racji  Zamawiającego,  iż  w  tym  konkretnym 

przypadku  mamy  do  czynienia  z  błędem  w  obliczeniu  ceny  a  nie  z  omyłkami,  które 

Zamawiający  może  poprawić  (…).  Załącznik  nr  A  do  Formularza  oferty  (Zestawienie 

ilościowe dla urządzeń),  stanowi  integralną  część  samego Formularza oferty.  Zamawiający 

tak  skrupulatnie  przygotowując  przedmiotowe  zestawienie  w  sposób  jasny  i  przejrzysty 

wskazał  potencjalnym  Wykonawcom  sposób  dokonywania  obliczeń  zarówno  ceny  łącznej 

całego zamówienia, jak również ceny za realizację zamówienia podstawowego oraz ceny za 

realizację  zamówienia  objętego  prawem  opcji.  Zatem  wypełnienie  wszystkich  pozycji 

(zarówno w samym zestawieniu ilościowym dla urządzeń jak również w samym Formularzu 

oferty)  przez  poszczególnych  Oferentów,  z  poszanowaniem  zasady  należytej  staranności, 

nie powinno nastręczać jakichkolwiek problemów (…). 

Izba zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

Stosownie do art. 87 ustawy Pzp: 

  ust. 1: W toku badania i oceny 

ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 


zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz, 

zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

  ust. 2: 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Po  pierwsze  stwierdzić  należy,  że  podstawą  faktyczną  odrzucenia  oferty  w  świetle 

przedstawionego  przez 

Zamawiającego  uzasadnienia  były  błędy  popełnione  w  formularzu 

dotyczącym  zamówienia  podstawowego.  Przyczyną  odrzucenia  oferty  nie  był  natomiast 

sposób  wypełnienia  formularza  odnoszącego  się  do  zamówienia  objętego  prawem  opcji. 

związku z tym ocenie Izby podlegała kwestia zasadności odrzucenia oferty Odwołującego 

z powodu błędów popełnionych w formularzu dotyczącym zamówienia podstawowego.  

Zdaniem  Izby  n

awet  pobieżna  analiza  złożonego  przez  Odwołującego  formularza 

A prowadzi  do  oczywistego 

wniosku, że w kolumnie 6, w której powinna być  wpisana cena 

netto za 1 sztukę, Odwołujący podał cenę netto za wszystkie sztuki oferowanych urządzeń. 

Natomiast  w  kolumnie  8  zamiast  ceny  netto  za  wszystkie  sztuki  Odwołujący  podał  łączną 

wysokość podatku VAT. W ocenie Izby mechanizm błędu popełnionego przez Odwołującego 

nie  budzi  żadnych  wątpliwości.  Wykonawca  wpisał  w  formularzu  trzy  wartości  liczbowe, 

których  wartość  podana  w  kolumnie  6  powiększona  o  kwotę  z  kolumny  8  daje  wartość 

przedstawioną w kolumnie 9, tj. wartość danej pozycji brutto. Skoro suma wartości brutto jest 

równa  cenie  oferty  podanej  w  formularzu  ofertowy  (co  jest  prawidłowe  i zgodnie 

wytycznymi  wynikającymi  z  SIWZ),  to  jedynym  poprawnym  matematycznie  i logicznie 

wnioskiem  jest  to,  że  w  kolumnie  6  podano  wartość  netto  wszystkich  sztuk,  a w kolumnie 

wartość podatku VAT (wartość pozycji netto plus kwota podatku VAT daje wartość pozycji 

brutto). Ten sam błąd został popełniony w każdym wierszu formularza. Wobec powyższego 

niezrozumiałe  jest  twierdzenie  Zamawiającego,  że  mechanizm  tego  błędu  nie  był  jasny, 

jego poprawienie mogłoby prowadzić do niedopuszczalnych zmian w cenie oferty.  

Zauważenia wymaga, że przyjęcie jakiejkolwiek innej interpretacji wartości podanych 

w  formularzu  A 

prowadziłoby  do  wniosków  niedających  się  pogodzić  ze  zdrowym 

rozsądkiem,  trudno  bowiem  przyjąć,  że  prawidłowo  wpisano  wartość  w  kolumnie  6  (tj.  że 

podano  wartość  1  sztuki),  która  to  wartość  powinna  zostać  pomnożona  przez  liczbę 


zamawianych sztuk i powiększona o VAT. Prowadziłoby to do wniosku, który w ocenie Izby 

jest nie do przyjęcia, a mianowicie, że Odwołujący oferuje przykładowo komputer stacjonarny 

w  cenie  55  590.00  zł  netto  za  sztukę.  Co  więcej,  łączna  cena  ofertowa  byłaby  wówczas 

wielokrotnie wyższa niż ta, która wynika z formularza ofertowego. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  nie  można  mieć  żadnych  wątpliwości,  jakie  wartości 

zostały  podane  w  kolumnach  6  i  8  formularza  A.  Taki  sposób  wypełnienia  formularza  był 

niezgodny  z  wytycznymi  Zamawiającego,  co  nie  jest  kwestią  sporną.  Istotą  sporu  jest 

natomiast 

to,  czy  nieprawidłowość  ta  powinna  być  uznana  za  błąd  w  obliczeniu  ceny 

uzasadniający odrzucenie oferty. 

W  ocenie  Izby  nie  ma  podstaw  do  uznania,  że  sposób,  w  jaki  Odwołujący  wypełnił 

formularz  A  stanowi  błąd w  obliczeniu ceny.  Po pierwsze  zauważyć  należy,  że cena oferty 

została  prawidłowo  podana  w  Formularzu  oferty,  w  którym  zgodnie  z  wytycznymi 

Zamawiającego podano cenę netto, brutto i kwoty VAT za wykonanie zamówienia w podziale 

na cenę za zamówienie podstawowe i cenę za   zamówienie objęte prawem opcji. Ponadto 

cena  ta  wynika  z  cen  za  poszczególne  produkty  podanych  w  Formularzu  A (stanowi  sumę 

wszystkich  pozycji  tego  formularza). 

Jednocześnie  nie  ma  wątpliwości,  jakie  wartości 

zaprezentował  Odwołujący  w  poszczególnych  kolumnach  tabeli  i  że  wykonawca  popełnił 

błąd co do sposobu prezentacji ceny.  Brak jest przy tym jakichkolwiek logicznych podstaw, 

aby  zakładać,  że  Odwołujący  miał  zamiar  niedostosowania  się  w  tym  zakresie  do 

w

ytycznych Zamawiającego. 

Należy  więc  stwierdzić,  że  oferta  Odwołującego  jest  merytorycznie  poprawna  i  nie 

powinna podlegać odrzuceniu. W ocenie Izby, nie mamy tu do czynienia z oczywistą omyłką 

rachunkową (ta bowiem polega na błędnym wykonaniu działań matematycznych), jednak nie 

było  żadnych  przeszkód  faktycznych  i prawnych,  aby  dokonać  poprawienia  tej  oferty  na 

podstawie  art.  87  us

t.  2  pkt  3 ustawy  Pzp.  Celem  tego przepisu jest  właśnie zapobieganie 

odrzucaniu  ofert  co  do  zasady  poprawnych,  z 

powodu  błędów  niewpływających  istotnie  na 

ich treść. Poprawienie oferty Odwołującego nie spowodowałoby istotnych zmian w jej treści, 

a  nawet  trudno  w  tym  przypadku  mówić  o jakichkolwiek  merytorycznych  zmianach, 

poprawieniu  podlegałby  bowiem  de  facto  tylko  sposób  prezentacji  cen  jednostkowych. 

Zamawiający  miał  wszelkie  informacje,  aby  takiego  poprawienia  dokonać,  a  gdyby  nawet 

miał  w  tym  zakresie  jakiekolwiek  wątpliwości  (które  jednak  –  zdaniem  Izby  –  nie  były 

uzasadnione),  miał  możliwość  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie 

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Wyjaśnienia  takie  nie  mogłyby  być  w  żadnej  mierze  uznane  za 

niedopuszczalne  negocjacje,  nie  doprowadziłyby  też  do  zmiany  treści  oferty,  cena  oferty 

pozostałaby bez zmian. 


Wobec powyższego Zamawiający miał możliwość poprawienia oferty Odwołującego, 

biorąc jednak pod uwagę charakter formularza A można stwierdzić, że poprawienie takie nie 

było  konieczne,  a  oferta  może  być  uznana  za  merytorycznie  poprawną  bez  takiego 

poprawienia.  Należy  bowiem  wziąć  pod  uwagę  fakt,  że  cena  ofertowa  została 

w postanowieniach  SIWZ  oraz  wzoru 

umowy  jednoznacznie  określona  jako  ryczałt. 

związku z  tym  cena jednostkowa netto (za 1 sztukę)  nie ma żadnego  znaczenia ani  dla 

oceny ofert, ani dla przyszłych rozliczeń między  Zamawiającym a wykonawcą.  Okoliczność 

ta  pozwala  uznać  dane  z  formularza  A  za  mające  charakter  jedynie  informacyjny 

(z 

wyjątkiem  danych  identyfikujących  oferowane  produkty).  Wobec  powyższego  oferta 

Odwołującego  zawiera  wszystkie  elementy,  które  są  potrzebne  tak  do  jej  oceny,  jak  i  do 

rozliczeń z Zamawiającym, a gdyby Zamawiający chciał pomocniczo powziąć informacje na 

temat  cen  jednostkowych netto,  dysponuje wszystkimi  danymi, które pozwalają za pomocą 

prostego działania matematycznego takie ustalenia poczynić. Wystarczające jest podzielenie 

wartości wpisanej w kolumnie 6 (która bez wątpienia obejmuje cenę netto za wszystkie sztuki 

w poszczególnych pozycjach formularza) przez ilość zamawianych sztuk.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  nie  zdecydowała  się  nakazywać  Zamawiającemu 

poprawienia  omyłki  w  ofercie  Odwołującego,  oferta  ta  może  być  bowiem  uznana  za 

poprawną,  zawierającą  jedynie  nieistotne  uchybienia  w  zakresie  prezentacji  danych, 

poprawianie  tych  uchybień,  z  uwagi  na  charakter  ceny  ofertowej,  byłoby  jedynie 

formalizmem

, który nie jest w tym przypadku niezbędny. 

Podsumowując należy stwierdzić, że Zamawiający naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp przez jego niewłaściwe zastosowanie. Ponieważ naruszenie to miało wypływ 

na  wynik  postępowania,  odwołanie  –  stosownie  do  art.  192 ust.  2 ustawy  Pzp  –  podlegało 

uwzględnieniu. 

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami 

postępowania Zamawiającego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel