KIO 2549/19 WYROK dnia 2 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2549/19

WYROK 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 stycznia 2020

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  grudnia  2019r.  przez  wykonawcę 

DAMOVO POLSKA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul. Postępu 21B w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Izba 

Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego  TELESIS  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Legionów  115 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  2549/19  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnić czynność wyboru 

oferty najkorzystniejszej, 

powtórzyć czynność badania i oceny oferty wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego  TELESIS  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Legionów  115  i  dokonać 

czynności odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy z uwagi na brak wskazania w ofercie modelu telefonu bezprzewodowego 

DECT mimo żądania zamawiającego wynikającego z treści działu XII pkt. 4 siwz 

oraz treści załącznika nr 2.1. do siwz, w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 

2.  Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  -  Skarb  Państwa  –  Izba 

Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A i: 


zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 7 500zł. 00 gr. (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę DAMOVO POLSKA spółka 

z  ograniczo

ną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Postępu  21B  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  -  Skarb  Państwa  –  Izba  Administracji  Skarbowej  w 

Olsztynie,  Al.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  59A  na  rzecz  wykonawcę  DAMOVO 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 

21B 

kwotę 11 100zł. 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) tytułem zwrotu 

kosztów wpisu i zastępstwa prawnego. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Olsztynie

Przewodniczący: ……………………… 


 
Sygn. akt KIO 2549/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług  telekomunikacyjnych na  rzecz  jednostek Izby  Administracji  Skarbowej  w 

Olsztynie  w  podziale  na:  Część  1  -  „Świadczenie  usług  telefonii  stacjonarnej  na  rzecz 

jednostek  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Olsztynie"  Część  2  -  „Dzierżawa  centrali 

telefonicznej,  telefonów  oraz  innych  niezbędnych  urządzeń  na  rzecz  jednostek  Izby 

Administracji  Skarbowej  w  Olsztynie"  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  zamieszczonym  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611246-N-2019 z dnia 18.10.2019 r. 

W dniu 11 grudnia 2019r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie 

części 2 tj. oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o. z 

siedzibą w Wołominie, na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła się oferta wykonawcy Netia 

SA  z  siedzibą  w  Warszawie  i  na  trzecim  DAMOVO  POLSKA  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B – dalej odwołującego.  

W dniu 16 grudnia 2019r. odwołanie wniósł odwołujący na wybór oferty najkorzystniejszej w 

części 2. Odwołanie zostało wniesione przez prezesa i wiceprezesa zarządu ujawnionych w 

KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania 

została przekazana zamawiającemu w dniu 16 grudnia 2019r.  

Odwołujący zarzucił czynnościom podjętym przez zamawiającego naruszenie następujących 

przepisów ustawy prawo zamówień publicznych: 

naruszenie przepisu art.82 ust.3 ustawy przez dokonanie wyboru oferty, której treść nie 

odpowiadała  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  szczególności  nie 

zawierała  ona  w  ogóle  wskazania  wymaganego  przez  zamawiającego  modelu  telefonów 

bezprzewodowych DECT, zamiast których wykonawca wskazał w ofercie całkowicie odmienne 

urządzenie  (KAREL  DB-211)  będące  stacją  bazową,  nie  zaś  telefonem  bezprzewodowym. 

zamawiający dokonał zatem wyboru oferty, która nie obejmowała zaoferowania wymaganych 

treścią SIWZ urządzeń - telefonów bezprzewodowych; 

naruszenie przepisu art.89 ust. 1 pkt.2 ustawy, w związku z art.82 ust.3 ustawy oraz 

zapisu  Działu  XIII  pkt.4  SIWZ  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, pomimo, 

iż oferta ta, jako nie zawierająca wskazania jednego z wymaganych zapisami SIWZ podlegała 

odrzuceniu, jako nie odpowiadająca treści SIWZ; 

naruszenie przepisu art.87 ust.2 pkt.3 us

tawy przez dokonanie przez zamawiającego 

niedopuszczalnego  poprawienia  oferty  w

ykonawcy  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego 

TELESIS sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przez zastąpienie pierwotnie wskazanego w ofercie 


typu urządzenia KAREL DB-211 (będącego stacją bazową) i wskazaniem urządzenia KAREL 

DB-

244 (telefonu bezprzewodowego), a zatem w oczywisty sposób skutkującej istotną zmianą 

treści  oferty  polegającą  na  zastąpieniu  wskazanego  pierwotnie  urządzenia  (nie 

odpowiadającego  wymogom  SIWZ)  zupełnie  innym  urządzeniem,  nie  objętym  pierwotnie 

ofertą wykonawcy. 

Powyższa zmiana, wbrew treści przepisu art.87 ust.2 pkt.3 doprowadziła w konsekwencji do 

istotnej zmiany treści oferty, nie obejmującej pierwotnie wymaganych przez zamawiającego 

urządzeń. 

4)  naruszenie  przepisu  art.89  ust.1  pkt.  1  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

w

ykonawcy  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego  TELESIS  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Wołominie  pomimo  istnienia  przesłanek  uznania,  iż  została  ona  złożona  w  okolicznościach 

wskazanych w art.6 ust. 1 

pkt.7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Wniósł o: 

Uwzględnienie odwołania; 

Nakazanie 

unieważnienia 

czynności 

wyboru 

oferty 

Przedsiębiorstwa 

Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o.; 

Nakazanie z

amawiającemu dokonania ponownej oceny ofert; 

Nakazanie 

z

amawiającemu  dokonania  odrzucenia  oferty  Przedsiębiorstwa 

Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o.; 

Nakazanie z

amawiającemu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wskazał, iż w toku organizowanego przez zamawiającego przetargu na udzielenie 

wskazaneg

o  wyżej  zamówienia  publicznego  odwołujący  złożył  ofertę  w  pełni  spełniającą 

postawione  przez  z

amawiającego  warunki  oraz  rzeczywistą  i  racjonalną  kalkulację  ceny 

ofertowej  pozwalającą  na  prawidłową  realizację  przedmiotowego  zamówienia  w  ramach 

kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Złożona przez odwołującego oferta otrzymała trzecią ocenę punktową, zgodnie z treścią pisma 

z

amawiającego z dnia 11.12.2019 r. 

Według  odwołującego  zarówno  oferta  wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego 

TELESIS  sp.  z  o.o.,  którego  oferta  została  wybrana,  jak  także  oferta  NETIA  S.A.,  która 

otrzymała drugą ocenę punktową nie odpowiadają treści zapisów SIWZ. 

W  obydwu  przypadkach  wykonawcy  zaniechali  wskazania  w  ofercie,  wymaganego  przez 

z

amawiającego i oferowanego przez wykonawców urządzenia - telefonu bezprzewodowego. 

Zamiast  wskazania  tego  urządzenia  obydwie  oferty  zawierają  wskazanie  zupełnie  innego 

urządzenia, o całkowicie odmiennych funkcjach - stacji bazowej KAREL DB-211. 

Oferty  obydwu  w

ykonawców  nie  odpowiadają  zatem  treści  SIWZ  nie  obejmują  bowiem 

urządzeń, których zaoferowania i udostępnienia oczekiwał zamawiający, 


W konsekwencji do obydwu tych ofert 

według odwołującego znaleźć powinien zastosowanie 

przepis art.89 ust.

1 pkt.2 ustawy, w związku z art.82 ust.3 ustawy oraz postanowienia Działu 

XIII pkt.4 SIWZ, a oferty te powinny zostać odrzucone. Oferty te mogą ponadto zostać uznane 

za  złożone  w  okolicznościach  wskazanych  w  przepisie  art.6  ust.1  pkt.7  ustawy  o  ochronie 

konkurencji i konsumentów. 

Bezpodstawne  zaniechanie  dokonania  przez  z

amawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy 

Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o. (a w dalszej kolejności wykonawcy 

NETIA  S.A.)  pozbawiło  jednak  odwołującego  możliwości  uzyskania  przedmiotowego 

zamówienia. 

Zgodnie 

z Działem VIII SIWZ pkt.2 ppkt.1 i 2 złożona oferta (w zakresie części II zamówienia) 

powinna  zawierać  Formularz  ofertowo-cenowy  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  oraz  Parametry 

techniczne  centrali 

telefonicznej,  telefonów  i  innych  urządzeń  do  dzierżawy  według  wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2.1 do SIWZ. 

Jak  wynika  z  powyższych  postanowień  wypełniony  przez  oferenta  Załącznik  2.1.  do  SIWZ 

stanowi integralną część oferty, jaka złożona ma być w toku przedmiotowego postępowania w 

zakresie części II zamówienia. 

Zgodnie natomiast z pkt.3 Działu XIII SIWZ - „Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ", zaś 

zgodnie  z  pkt.4  tego  Działu  „Wykonawca  powinien  wypełnić  wszystkie  pozycje  Formularza 

ofertowo-cenowego (

Załącznika nr 1 i 2 do SIWZ) oraz Załącznika nr 2.1 do SIWZ - Parametry 

techniczne centrali telefonicznej. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji, spowoduje odrzucenie 

oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ." 

Za  równoważne  niewypełnieniu  wymaganych  SIWZ  pozycji  według  odwołującego  uznać 

należy  wypełnienie  ich  błędne,  w  szczególności  gdy  zawarta  informacja  nie  odpowiada 

wymaganiom z

amawiającego zawartym w treści SIWZ, a w szczególności samego załącznika 

2.1. do SIWZ. 

Oferta TELESIS

, w zakresie Załącznika 2.1. do SIWZ zawiera wskazanie w tabeli: „Modele 

oferowanych telefonów:", w rubryce: „Model telefonów bezprzewodowych DECT" oznaczenia 

KAREL 

DB  211,  które  nie  jest  oznaczeniem  telefonu  bezprzewodowego  ale  stacji  bazowej 

DECT. 

Oferta 

ta nie zawiera zatem wymaganego treścią załącznika 2.1. do SIWZ wskazania Modelu 

telefonu bezprzewodowego DECT, co 

uzasadniało zastosowanie przez zamawiającego art.89 

ust. 1 pkt

.2, w związku z art.82 ust.3 ustawy oraz zapisu pkt.4 Działu XIII SIWZ i odrzucenie 

oferty tego wykonawcy. 

Odwołujący  powołał  stanowisko  doktryny  red.    Marzena  Jaworska  Prawo  zamówień 

Publicznych  Komentarz,  komentarz  do  art.89  pzp,  J. 

Pieróg  Prawo  zamówień  Publicznych 

Komentarz, komentarz do art.89 pzp. 


Oferta, rozumiana zgodnie art.

66 k.c., obejmować powinna wszystkie istotne warunki przyszłej 

umowy,  w  tym  bowiem  zakresie  w

ykonawca  związany  jest  złożonym  przez  siebie 

oświadczeniem woli. Poglądy takie prezentowane są także w orzecznictwie KIO, która miedzy 

innymi w treści uchwały z dnia 18.09.2014 r. (KIO/KD 79/14)  

Aby  oferta  mogła  zostać  uznana  za  odpowiadającą  treści  SIWZ  musi  zatem  uwzględniać 

wszystkie  wymagane  przez  z

amawiającego  elementy,  jedynie  wtedy  zachowana  zostanie 

zgodn

ość  świadczeń  wymaganych  przez  zamawiającego  ze  świadczeniami  zaoferowanymi 

przez w

ykonawcę. 

Za jeden z podstawowych przykładów niezgodności treści oferty z treścią SIWZ wskazuje się 

zaoferowanie  przez  w

ykonawcę  innego  przedmiotu  -  nieodpowiadającemu  wymaganiom 

SIWZ, aniżeli przedmiot, jaki uzyskać chciał zamawiający. 

Ma to zastosowanie 

w odniesieniu do oferty Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS 

sp.  z  o.o.,  w  której  zamiast  telefonu  bezprzewodowego  DECT  zaoferowana  została  Stacja 

Bazowa  KAREL  DB-

211,  a  zatem  urządzenie  o  zupełnie  innej  funkcji  niż  wymagane  przez 

z

amawiającego. 

Odwołujący jako dowody powołał: 

dokumentację Stacji Bazowej KAREL DB-211; 

dokumentację telefonu bezprzewodowego KAREL DB-244. 

Odwołujący zwrócił uwagę, iż w analizowanym przypadku niedopuszczalnym było dokonanie 

przez zamaw

iającego, na podstawie uzyskanych od wykonawcy informacji, dokonanie zmiany 

złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Telekomunikacyjne  TELESIS  sp.  z  o.o.  oferty,  przez 

zastąpienie pierwotnie zaoferowanego urządzenia KAREL DB-211 będącego stacją bazową i 

nie  odpowia

dającego  wymogom  SIWZ,  zupełnie  innym  urządzeniem  KAREL  DB-244,  a  w 

konsekwencji całkowita, istotna zmiana w zakresie zaoferowanego urządzenia. 

Modyfikacja  oferty  przez  z

amawiającego  doprowadziła  zatem  do  wprowadzenia  do  oferty 

nowego elementu zobowiązania, nie znajdującego się w niej pierwotnie. 

W ocenie odwołującego nastąpiła zatem istotna zmiana w treści oferty, która nie może być 

przedmiotem poprawek, dokonanych przez z

amawiającego w trybie art.87 ust.2 pkt.3 ustawy 

Stanowisko o niedopuszczalności takiego działania zajęła Krajowa Izba Odwoławcza między 

innymi w wyroku z dnia 20.03.2017 r. w sprawie KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17. 

Odwołujący wskazał także na orzeczenie - wyrok z dnia 08.10.2018 r. (KIO 1865/18), wyrok 

KIO z 11.01.2019 r. (KIO 2642/18), wyrok z dnia 04.10.2018 r. (KIO 1910/18), wyrok z dnia 

10.01.2019 r. (KIO 2633/18), wyrok z dnia 30.11.2018 r. (KIO 2343/18). 

Zdaniem  odwołującego  uzasadnionym  było  odrzucenie  przez  zamawiającego  oferty 

Wykonawcy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS sp. z o.o. w oparciu o przepis art. 

art.89 ust.1 pkt.2 ustawy, w związku z art.82 ust.3 ustawy, zaś wszelkie ewentualne zmiany 

treści  modyfikacji,  w  zakresie  modelu  i  typu  oferowanych  urządzeń,  dokonane  po  dacie 


otwarcia ofert uznać należało za niedopuszczalną istotną zmianę treści oferty, prowadzącą do 

nadania jej nowej treści i w praktyce dostosowania do wymagań zamawiającego. 

Za bezpodstawne 

według odwołującego uznać należałoby bowiem przyjęcie, że zastąpienie 

wskazanego pierwotnie w formularzu oferty 

modelu urządzenia innym, w żaden sposób nie 

wzmiankowanym w ofercie modelem urządzenia możliwe było do wyinterpretowania z treści 

złożonej oferty, która niewątpliwie nie daje po temu jakichkolwiek podstaw. 

Odwołujący powołał wyrok z dnia 11.07.2018 r. (KIO 1248/18), wyrok z dnia 19.10.2018 r. (KIO 

Odwołujący  ocenił,  że  dokonanie  przez  Zamawiającego  zmiany  oferty  Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Telekomunikacyjne  TELESIS  sp.  z  o.o.,  przez  zastąpienie  w  jej  treści 

pierwotnie  wskazanego  modelu  urządzenia  zupełnie  innym  uznać  należało  za 

niedopuszczalne i dokonane z naruszeniem przepisu art.87 ust.2 pkt.3 ustawy. 

Odwołujący  mając  na  uwadze,  iż  wykonawca  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego 

TELESIS sp. z o.o. występuje w niniejszym postępowaniu zarówno samodzielnie, jak także 

jako  podwykonawca  w

ykonawcy  NETIA  S.A.,  za  uzasadnione  mogą  zostać  uznane 

podejrzenia złożenia ofert powyższych wykonawców w okolicznościach wskazanych w art.6 

ust.  1 

pkt.7  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  tym  bardziej,  iż  udział 

Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o. jako podwykonawcy NETIA S.A. 

początkowo,  a  niezgodnie  z  przepisami  prawa  został  utajniony,  jako  objęty  tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

Okoliczności  te,  w  opinii  odwołującego  nie  zostały  szczegółowo  wyjaśnione  przez 

z

amawiającego,  który  oparł  się  wyłącznie  na  ogólnikowych  wyjaśnieniach  złożonych  przez 

w

ykonawcę w powyższym zakresie. 

Odwołujący  wskazał,  iż  ustalenie,  że  oferty  powyższych  wykonawców  złożone  zostały  w 

okoliczn

ościach  wskazanych  w  art.6  ust.  1  pkt.7  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów,  skutkowałoby  w  konsekwencji  koniecznością  odrzucenia  ofert  takich 

w

ykonawców w oparciu o przepis art.89 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w związku z art.6 ust. 1 pkt.7 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W dniu 17 grudnia 2019r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W dniu 20 grudnia 2019r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosiło 

swój udział Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS wnosząc o oddalenie odwołania. 

Zgłaszający wskazał, że posiada interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż 

w  części  2  zamówienia  złożył  ofertę  i  została  ona  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zatem 

uwzględnienie odwołania może pozbawić zgłaszającego możliwości uzyskania zamówienia. 

Zgłaszający zarzucił odwołującemu, że nie posiada interesu w uzyskaniu zamówienia, gdyż 

jego oferta uplasowała się na trzeciej pozycji, a odwołujący nie wniósł odwołania na czynności 


czy  zaniechania  zamawiającego  dotyczące  oferty  wykonawcy  Netia  SA  sklasyfikowanej  na 

drugiej  pozycji  w  rankingu  ofert.  Oferta  Netii  nie  podlegała  odrzuceniu.  W  ocenie 

zgłaszającego jest to sytuacja analogiczna, do sytuacji faktycznej rozpoznanej przez Izbę w 

sprawie sygn. akt KIO 1652/18

, w której Izba oddaliła odwołanie. Zgłoszenie zostało wniesione 

przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  19  grudnia  2019r. 

udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej 

reprezentacji,  zgodnie  z  załączonym  odpisem.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

zamawiającemu i odwołującemu w dniu 20 grudnia 2019r.  

W dniu 31 grudnia 2019r. zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie wnosząc o oddalenie 

odwołania jako bezzasadnego. W uzasadnieniu zamawiający podniósł, że w Dziale XIII OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY wskazał następujący sposób przygotowania oferty: 

„1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na część 1 zamówienia i na część 2 zamówienia z 

wykorzystaniem: 

-  Formularza  ofertowo-

cenowego  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  na 

część 1 zamówienia i Załącznik nr 2 do SIWZ na część 2 zamówienia. 

na  części  2  zamówienia  -  Załącznika  nr  2.1  do  SIWZ  wg  wzoru  -  Parametry  techniczne 

centrali telefonicznej, telefonów oraz innych niezbędnych urządzeń." 

Mając  na  uwadze  przytoczony  przez  odwołującego  zapis  „Dział  XIII  pkt  4  SIWZ”  oraz  stan 

faktyczny  Zamawiający  stwierdza,  iż  jest  zarzut  bezzasadny,  nie  mający  miejsca  w 

przedmiotowym  postępowaniu.  Zamawiający  w  toku  badania  ofert  stwierdził,  popełnienie 

omyłki  w  części  2  zamówienia  w  ofertach  wykonawców:  Netia  SA  i  Przedsiębiorstwo 

Telekomunikacyjne  TELESIS  Sp.  z  o.o.,  w  Załączniku  nr  2.1  do  SIWZ,  tj.  inna  omyłka 

polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. 

W Załączniku nr 2.1 do SIWZ w tabeli w kolumnie „Model telefonów bezprzewodowych DECT” 

obydwaj Wykonawcy, tj. NETIA i TELESIS wpisali KAREL DB-211. 

W  toku  dokonanej  analizy  komisja  przetargowa  ustaliła,  że  należy  zwrócić  się  do 

Wykonawców: TELESIS Sp. z o.o. i NETIA S.A. o wyjaśnienie, gdyż w złożonym Załączniku 

nr  2.1  do  SIWZ  Wykonawcy  zaoferowali  w  kolumnie  „Model  telefonów  bezprzewodowych 

DECT  KAREL  DB-

211”,  a  według  Zamawiającego  jest  to  „Model  stacji  bazowej”,  a  nie  jak 

wymagał Zamawiający „Model telefonów bezprzewodowych DECT”  

W  związku  z  tym,  zamawiający  w  dniu  19.11.2019  r.  wezwał  Wykonawców:  Netia  SA  i 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o.o. zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

do złożenia zaproponowanych parametrów technicznych dzierżawionej centrali telefonicznej, 

telefonów oraz innych niezbędnych urządzeń w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. W dniu 21.11.2019 

r. Wykonawcy: TELESIS Sp. z o.o. i Netia S.A. złożyli wyjaśnienia dotyczące zaoferowanych 


parametrów  technicznych  dzierżawionej  centrali  telefonicznej,  telefonów  oraz  innych 

niezbędnych urządzeń wymienionych w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. 

Wykonawcy oświadczyli, że proponowany w ofercie model telefonu bezprzewodowego DECT 

to  model:  KAREL  DE244,  który  stanowi  integralny  element  opisanego  systemu  telefonii 

bezprzew

odowej  DECT  opartego na  stacjach bazowych KAREL DB211 i  spełnia  wszystkie 

wymagania techniczne z

amawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższa 

zmiana nie prowadzi do zmiany oferowanego systemu telefonii stacjonarnej bezprzewodowej 

DECT opartej na stacjach bazowych KAREL DB 211. 

Ze złożonych przez TELESIS i NETIA w dniu 21.11.2019 r. wyjaśnień wynikało, że jest to inna 

omyłka  w  ofercie  polegająca  na  niezgodności  oferty  z  wymaganiami  SIWZ,  niepowodująca 

istotnych zmian w treści oferty, która podlega poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp.  Wykonawcy  TELESIS  i  NETIA  wyrazili  zg

odę  na  dokonanie  poprawy  przez 

z

amawiającego w/w omyłki. 

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej ustawodawca w przepisach art. 87 ust. 

2  pkt  3  ustawy 

nie  zawarł  ograniczeń  dotyczących  obszarów  oferty,  które  mogą  podlegać 

poprawie przy czym zakres poprawek jest ograniczony tylko istotnością zmian w treści ofert 

(wyrok KIO 1725/18). W tym przypadku zmiana w treści oferty jest nieistotna ze względu na 

fa

kt,  iż  nie  zmienia  treści  oświadczenia  woli  wykonawcy  —  nie  prowadzi  do  zmiany 

oferowanego  systemu  telefonii  bezprzewodowej  DECT  opartego  na  stacjach  bazowych 

KAREL DB211, jak i nie zmienia elementów oferty podlegających kryterium oceny oferty, tj. 

ceny oferty oraz czasu reakcji serwisowej. 

Dodatkowo  zamawiający  zauważył,  że  zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  poprawienie 

nieprawidłowości  występującej  w  ofercie  (Załączniku  nr  2.1  do  SIWZ)  uzależnione  jest  od 

spełnienia dwóch przesłanek, tj. : 

zauważona  w  ofercie  niezgodność  musi  mieć  charakter  omyłki,  a  nie  celowego 

działania Wykonawcy polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej 

treści. Wykonawca oświadczył, że nieuzupełnienie tabeli o model telefonu bezprzewodowego 

DECT nie było działaniem celowym i świadomym. W tym przypadku pierwsza przesłanka do 

poprawienia omyłki przez zamawiającego w tym przypadku zostaje zachowana i jest zasadna. 

poprawienie niegodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca 

wyjaśnił,  że  doprecyzowanie  oferty  przez  wskazanie  modelu  telefonu  bezprzewodowego 

DECT  w  żaden  sposób  nie  powoduje  zmiany  treści  oferty  z  uwagi  na  fakty,  że  do  modelu 

zaoferowanej  stacji  bazowej  KAREL  DB-

211  są  dostosowane  dwa  modele  telefonów 

bezprzewodowych DECT, gd

zie każdy z nich spełnia wymagania zamawiającego opisane w 

treści  Szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  oferując  stacje  bazową 

KAREL  DB-

211  jednocześnie  oferuje  też  aparat  bezprzewodowy,  który  jest  całkowicie 

kompatybilny i tworzy całość rozwiązania, to telefon bezprzewodowy model KAREL DE-244. 


Ponadto  w  ofercie  w

ykonawcy  został  zawarty  całkowity  koszt  dostarczenia  wymaganego 

specyfikacją  sprzętu  wraz  z  aparatami  telefonicznymi  i  doprecyzowanie  oferty  poprzez 

wskazanie modelu telefonu bezprze

wodowego. W tym przypadku w żaden sposób nie wpływa 

na zmianę ceny oferty, a tym bardziej na zmianę treści oferty i oferowanego produktu. 

Zamawiający podsumowując stwierdził, że to w żaden sposób nie wpływa na treść złożonej 

oferty i mieści się w definicji „omyłki”. 

Zamawiający  uznał,  że  oferty  Wykonawców:  TELESIS  i  NETIA  są  ofertami  ważnymi  i  nie 

podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy i, że jest to inna omyłka w ofercie 

polegająca  na  niezgodności  oferty  (Załącznik  nr  2.1  do  oferty)  z  wymaganiami  SIWZ, 

niepowodująca istotnych zmian w treści oferty, która podlega poprawie na podstawie art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy. W związku z czym zamawiający zastosował art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy i 

dokonał w dniu 21.11.2019 r. poprawy w ofercie Wykonawców: TELESIS i NETIA omyłki w 

Załącznikach nr 2.1 do SIWZ, na co wykonawcy wyrazili zgodę. 

W  dniu  29.11.2019  r.  z

amawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  części  2 

zamówienia.  Jako  najkorzystniejsza  oferta  została  oferta  nr  4  złożona  przez  Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o.o., ul. Legionów 1 15, 05-200 Wołomin. 

Wybrana  oferta  jest  zgodna  z  ust

awą  i  spełnia  wszystkie  wymogi  formalne  zawarte  w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą liczbę (sumę) punktów w 

kryterium (cena i czas usunięcia awarii). 

Oferta Wykonawcy NETIA S.A. była ofertą na drugim miejscu w części 2 zamówienia. 

Zamawiający  uwzględnił  wniesioną  w  dniu  05.12.2019  r.  (data  wpływu)  przez  wykonawcę 

Damovo  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  Informację  w  trybie  art.  181  ust.  1  ustawy  o 

niezgodnych  z  prawe

m  czynnościach  podjętych  przez  zamawiającego  oraz  o  zaniechaniu 

podj

ęcia czynności do których zamawiający był zobowiązany z dnia 03.12.2019 r. o: 

unieważnienie czynności oferty Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS 

Sp. z o.o., 

odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o.o., 

ujawnien

ie  treści  całej  oferty  złożonej  przez Wykonawcę  NETIA  S.A.,  4)  odrzucenie 

oferty NETIA S.A., 

5)  ponowną  ocenę  ofert  i  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  w  części  2 

przedmiotowego postępowania. 

W związku z powyższym, w dniu 05.12.2019 r. zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 oraz 

art. 181 ust. 2 ustawy

, unieważnił pierwotnie dokonaną w dniu 29.11.2019 r. czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty w części 2 przedmiotowego postępowania i przystąpił do dokonania 

ponownego badania i oceny ofert wykonaw

ców: TELESIS Sp. z o.o. oraz NETIA S.A i wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 


Zamawiający w dniu 05.12.2019 r. udostępnił Wykonawcy Damovo Polska Sp. z o.o. dane, o 

których  mowa  pkt  3  ww.  informacji,  tj.  kopię  złożonego  przez  Wykonawcę  Netia  S.A. 

uzasadnienia 

zastrzeżenia  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  oraz 

poinformował  Wykonawcę  Damovo  Polska  Sp.  z  o.o.,  że  informacje  zastrzeżone  przez 

Wykonawcę  NETIA  S.A.  w  ofercie  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  zostaną  odtajnione  i 

udostępnione w dniu 10.12.2019 r., tj. po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

Zamawiający w dniu 06.12.2019 r., zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy wezwał Wykonawców: 

TELESIS Sp. z o.o. i NETIA S.A. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty do 

części 2 przedmiotowego postępowania: 

w zakresie Podwykonawcy wskazanego w formularzu ofertowo-

cenowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ przez Wykonawcę Netia S.A w złożonej przez niego ofercie do części 

złożonym do oferty formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w 

ust.  11  Wykonawca 

—  Netia  S.A.  oświadczył,  że  zamówienie  wykona  przy  pomocy 

Podwykonawcy,  tj.  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego  TELESIS  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą 

przy  ul.  Legionów  115,  05-200  Wołomin  (w  formularzu  ofertowo-cenowym  załączonym  w 

oddzielnej koszulce oznaczonej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa — Nie udostępniać — 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 1 ust. 4 o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji”)  oraz  przedstawienia  charakteru  współpracy  z  ww.  wykonawcą, 

ewentualnie  o  przedłożenie  kopii  umowy  jeśli  taka  była  zawarta  pomiędzy  wykonawcami: 

TELESIS i NETIA lub innego 

dokumentu regulującego współpracę. Powyższe działania miały 

na celu ustalenie, charakteru współpracy i czy nie doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy. 

o zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych przez firmę Damovo Polska 

Sp. z o. o. w Informacji z dnia 03.12.2019 r. (data wpływu do tut. Izby: 05.12.2019 r.). 

W  wyznaczonym  terminie  do  dnia  10.12.2019  r.  o

trzymano  wyjaśnienia  od  wykonawcy: 

TELESIS  Sp.  z  o.o.,  zaś Wykonawca NETIA  S.A.  z Gdańska  w  wyznaczonym  terminie nie 

złożył wyjaśnień. Wykonawca TELESIS zauważył, że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w toku 

badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  la  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany  w  jej  treści.  Regulacja  zawarta  w  powołanym  art.  87  ust.  1  ustawy  PZP  stanowi 

podstawę  do  żądania  złożenia  przez  danego Wykonawcę  treści  oferty  złożonej  przez  tego 

Wykonawcę,  a  nie  jakiegokolwiek  innego.  Nie  może  ulegać  wątpliwości,  że  jedynie 

Wykonawca, który daną ofertę złożył, może wyjaśnić jej treść. 

Przedsiębiorstwo  Telekomunikacyjne  TELESIS  Sp.  z  o.o.  oświadczyło,  że  nie  miał 

najmniejszego wpływu na treść oferty złożonej przez konkurencyjnego wykonawcę Netia S.A., 

w tym na decyzję o zastrzeżeniu określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, ani 


nie  znało  treści  tej  oferty  przed  jej  otwarciem.  Przepisy  ustawy,  jak  i  rozporządzeń 

wykonawczych  do  ustawy

,  nie dają również  najmniejszych podstaw  do  formułowania przez 

zamawiającego wobec Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o. żądania 

wyj

aśnienia charakteru współpracy wykonawcy z Netia S.A., ewentualnie przedłożenia kopii 

umowy  (je

śli  taka  była  zawarta  pomiędzy  wykonawcą  a  Netia  S.A.)  lub  innego  dokumentu 

regulującego współpracę. Przepis 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016  r.  w  sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, przewiduje uprawnienie zamawiającego do żądania 

dokumentów określających zarys warunków współpracy wykonawcy z podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, ale 

z  tego  rodzaju  sytuacją  nie  mamy  w  niniejszym  przypadku  do  czynienia.  Przedsiębiorstwo 

Telekomunikacyjne  TELESIS  Sp.  z  o.o.  nie  polega  na  zasobach  czy  sytuacji  Netia  S.A.,  a 

Netia  S.A.  nie  polega  na  zasobach  czy  sytuacji  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego 

TELESIS Sp. z o.o. Sugestie zawarte w piśmie Wykonawcy Damovo Polska Sp. z o.o. z dnia 

03.12.2019  r.,  jakoby  pomiędzy  Netia  S.A.  a  Przedsiębiorstwem  Telekomunikacyjnym 

TELESIS  Sp.  z  o.o.  zachodzi

ła  zmowa  przetargowa,  są  niczym  nieuzasadnionymi 

insynuacjami konkurencyjnego Wykonawcy.  Przedsiębiorstwo  Telekomunikacyjne  TELESIS 

Sp. z o.o. stanowczo zaprzeczyło, jakoby takowa zmowa czy inny czyn wymieniony w uczciwą 

konkurencję pomiędzy wykonawcami ze strony wykonawcy miały/mają miejsce. Wykonawca 

wskazał  w  szczególności  na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  15  września  2017  r. 

sygn.  akt  KIO  1817/17.  Odnosząc  się  do  wezwania  z  dnia  06  grudnia  2019  r.  do  zajęcia 

stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych przez firmę Damovo Sp. z o.o. w piśmie z dnia 

3 grudnia 2019 r., Wykonawca TELESIS Sp. z o.o. podtrzymało stanowisko przedstawione w 

piśmie z dnia 20 listopada 2019 r. i w całości odrzuciło argumentację firmy Damovo Sp. z o.o. 

zmierzającą do wykazania błędów w ofercie, które jakoby nie podlegają poprawie. 

Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym w piśmie z dnia 21 listopada 2019 r., proponowany 

przez  Wykonawcę  w  ofercie  model  telefonu  bezprzewodowego  DECT  to  model  KAREL 

DE244, który stanowi integralny element opisanego systemu telefonii bezprzewodowej DECT 

opartego  na  stacjach  bazowych  KAREL  DB211  i  spełnia  wszystkie  wymagania  techniczne 

Zamawiającego  zawarte  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Zgodnie  także  z 

wyrażoną  zgodą.  Zamawiający  powinien  dokonać  przedstawioną  poprawkę  oferty 

Wykonawcy. Wykonawca TELESIS wniósł o ponowną oceną oferty i ponowny wybór oferty 

jako najkorzystniejszej ze względu na najwyższe parametry oceny — oferty. 

Odnosząc się do złożonych przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o.o., 

z

amawiający  uznał,  że  TELESIS  Sp.  z  o.o.  udzieliła  w  przekazującej  odpowiedzi 

wy

starczających wyjaśnień - oferta jest ofertą ważną i nie podlega odrzuceniu i, że jest to inna 

omyłka  w  ofercie  polegająca  na  niezgodności  oferty  (Załącznik  nr  2.1  do  oferty)  z 


wymaganiami SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty, która podlega poprawie 

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

. Powyższa omyłka nie prowadzi do zmiany wysokości 

wynagrodzenia  wykonawcy  oraz  nie  prowadzi  do  zmiany  oferowanego  systemu  telefonii 

stacjonarnej  bezprzewodowej  DECT  opartej  na  stacjach  bazowych  KAREL  DB  211. 

Wykonawcy:  TELESIS  i  NETIA  oświadczyli,  że  proponowany  w  ofercie  model  telefonu 

bezprzewodowego D

ECT to model: KAREL DE244 i spełnia wszystkie wymagania techniczne 

zawarte w szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia. 

Treść  oferty  to  jednostronne  zobowiązanie  Wykonawcy  do  wykonania  oznaczonego 

świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy 

ma  odpowiadać  opisanym  w  SIWZ  potrzebom  Zamawiającego.  Ich  porównanie  (opisu 

przedmi

otu  zamówienia  do  zobowiązania  wykonawcy)  przesądza  o  tym,  czy  treść  oferty 

odpowiada treści SIWZ. O niezgodności oferty z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy 

oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego 

realizacji w całości. 

Z  uwagi  na  powyższe  Zamawiający  -  Izba  Administracji  Skarbowej  w  Olsztynie  ustaliła,  że 

należy uznać: 

ofertę Wykonawców TELESIS i NETIA złożone w części 2 niniejszego postepowania 

za zgodne z treścią SIWZ, nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy. 

ofertę firmy TELESIS Sp. z o.o. z Wołomina za najkorzystniejszą, gdyż oferta ta nie 

podlega  odrzuceniu 

oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  zgodnie  z  określonymi 

wymogami  SIWZ  i  uzyskała  największą  liczbę  (sumę)  punktów  w  kryterium  (cena  i  czas 

usunięcia awarii). 

W wyniku powt

órzonej czynności badania i oceny ofert, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy, 

z

amawiający  -  Izba  Administracji  Skarbowej  w  Olsztynie  w  dniu  11.12.2019  r.  dokonał 

ponownego wyboru najkorzystniejszej  oferty  w  części  2 zamówienia na  „Dzierżawę centrali 

telefonicznej,  telefonów  oraz  innych  niezbędnych  urządzeń  na  rzecz  jednostek  Izby 

Administracji  Skarbowej  w  Olsztynie”,  została  uznana  jako  najkorzystniejsza  oferta  nr  4 

złożona  przez  Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Telekomunikacyjne  TELESIS  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Legionów  115,  05-200  Wołomin.  Wybrana  oferta  jest  zgodna  z  ustawą  -  Prawo  zamówień 

publicznych i spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Ustalono, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

Zamawiając  ocenił,  że  prawidłowo  uznał,  że  oferta  wykonawcy  Przedsiębiorstwo 

Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o.o. jest zgodna z treścią SIWZ, nie podlega odrzuceniu, 

zamawiający wybrał ją jako najkorzystniejszą. Zarzuty naruszenia, że oferta ta jako niezgodna 

z postanowieniami  

SIWZ podlegała odrzuceniu, w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy, 


przepis art, 87 ust. 2 pkt 3, przepis art.89 ust.1 pkt 2 ustaw , przepis art.82 ust.3 ustawy oraz 

zapis Działu XIII pkt 4 SIWZ, przepis art.89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art.6 ust. 1 pkt 7  

ustawy o ochro

nie konkurencji i konsumentów, zamawiający uważa za bezpodstawne i wnosi 

o odd

alenie odwołania w tym zakresie.  

W dalszych pismach procesowych oraz stanowiskach wyrażonych na rozprawie odwołujący 

wskazywał  na  istnienie  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  po  jego  stronie  mimo  braku 

zaskarżenia oferty firmy Netia  w  świetle  orzecznictwa SN  i  Izby,  a także z  uwagi  na  wpływ 

rozstrzygnięcia na wynik postępowania oraz wnosił o uwzględnienie odwołania także referując 

do  treści  siwz,  oferty  przystępującego,  złożonych  pism  i  orzecznictwa  Izby,  zamawiający 

podtrzymywał  stanowisko  zawarte  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  zaś  przystępujący 

podtrzymywał  wniosek  o  oddalenie  odwołania  z  uwagi  na  brak  interesu  w  uzyskaniu 

zamówienia  zasadę  koncentracji  środków  odwoławczych,  brak  wpływu  na  pozycje 

odwołującego  w  postępowaniu,  a  także  podtrzymywał  argumentację  co  do  bezzasadności 

odwołania  zbieżną  z  argumentacją  zajętą  w  pismach  składanych  zamawiającemu  w  toku 

postępowania.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami w brzmieniu 

ustalonym  w  wyniku  modyfikacji  na  dzień  31  października  2019r.,  ofert  Przedsiębiorstwa 

Telekomunikacyjnego TELESIS i Netia, wezwań do złożenia wyjaśnień skierowanych do obu 

wykonawców,  udzielonych  odpowiedzi,  informacji  o  zakresie  odtajnienia  oferty  wykonawcy 

Netia,  a  także  informacji  o  czynnościach  niezgodnych  z  ustawą  skierowanego  przez 

odwołującego, udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi, nadto informacji o pierwotnym i 

ponowionym  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

oraz  dowodów  dołączonych  do  odwołania  i 

złożonych na rozprawie przez przystępującego.  

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający w Dziale II. – PROCEDURA w pkt. 3 opisał procedurę odwróconą - Zamawiający 

zgodnie  z  art.  24  aa  ust.  1  ustawy,  przewiduje  możliwość  zastosowania  tzw.  procedury 

odwróconej, polegającej na tym, że najpierw zamawiający dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Jeżeli  Wykonawca  ten  będzie 

uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający dokona ponownej oceny ofert, z wyłączeniem 

oferty  tego  Wykonawcy,  który  uchylił  się  od  zawarcia  umowy  i  następnie  zbada,  czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 


Zgodnie z pkt 5 tego działu zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego 

zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

W Dziale III zamawiający opisał przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek 

Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Zamówienie podzielono na 2 (dwie) części, tj.: 

1)  część  1  zamówienia  –  „Świadczenie usług telefonii  stacjonarnej  na  rzecz  jednostek  Izby 

Administracji Skarbowej w Olsztynie”, 

2) część 2 zamówienia – „Dzierżawa centrali telefonicznej, telefonów oraz innych niezbędnych 

urządzeń na rzecz jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie”. 

2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią: 

1)  części  1  zamówienia  -  wzór  umowy  (Załącznik  nr  6.1  do  SIWZ),  szczegółowy  opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7.1 do SIWZ), Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 

1 do SIWZ), 

2)  części  2  zamówienia  -  wzór  umowy  (Załącznik  nr  6.2  do  SIWZ),  szczegółowy  opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7.2 do SIWZ), Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 

2 do SIWZ). 

W Dziale IV. PODWYKONAWCY zamawiający określił swoje wymagania związane z udziałem 

podwykonawców: 

1.  Zamawiający  na  podstawie  art.  36b  ust.  1  ustawy  żąda,  aby  wykonawca  poinformował 

zamawiającego,  czy  powierzy  wykonanie  części  przedmiotu  zamówienia  podwykonawcom. 

Jeżeli tak, wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 (część 1) i 2 (część 2) do SIWZ dla danej części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. W przypadku 

pozostawienia  tej  części  formularza  ofertowego  bez  wypełnienia  zamawiający  uzna,  że 

wykonawca wykon

a zamówienie samodzielnie chyba, że z dokumentacji załączonej do oferty 

będzie wynikało co innego. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca poda (o ile będą już znane) 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi zaangażowanych w realizację dostaw. Wszelkie zmiany danych dot. podwykonawców, 

wykonawca zobowiązany jest przekazywać zamawiającemu (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp). 

3.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z podwykonawcami. 

5.  W  razie  zaistnienia  w  czasie  obowiązywania  umowy  uzasadnionej  okolicznościami 

faktycznymi  lub  prawnymi konieczności  zmiany  podwykonawcy,  wykonawca  ma  obowiązek 


niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu  zamawiającemu.  Jednocześnie  wykonawca  wskaże 

zamawiającemu nowego podwykonawcę. Zgłoszenie dokonane będzie w formie pisemnej. 

6.  J

eżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczyć  będzie  podmiotu,  na  którego 

zasoby powoływał się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać 

zama

wiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

W Dziale VII zamawiający określił podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania 

1.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  wykonawców,  którzy  nie  wykazali  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania. 

1) na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy, 

2) na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w: 

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. 

5.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.1  pkt  19  ustawy,  przed  wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

6.  Przepisy  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie 

ubie

gających  się  o  zamówienie.  Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  zostanie 

uznany za spełniony, jeśli żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegał 

wykluczeniu. 

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

W  Dziale  VIII  zam

awiający  opisał  wymagane  dokumenty  i  oświadczenia,  potwierdzające 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  z 

postępowania 

1. Ofertę należy sporządzić: 

1)  dla  części  1  zamówienia  na  Formularzu  ofertowo-cenowym  –  wg  wzoru  stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) dla części 2 zamówienia na Formularzu ofertowo-cenowym - według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ, 

wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę - w formie oryginału. 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

1) na 

część 1 zamówienia: Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

2) na część 2 zamówienia: 

- Formularz ofertowo-

cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 


Parametry  techniczne  centrali  telefonicznej,  telefonów  i  innych  urządzeń  do  dzierżawy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1 do SIWZ. 

W Dziale XII zamawiający zawarł opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na część 1 zamówienia i na część 2 zamówienia z 

wykorzystaniem: 

-  Formularza  ofertowo-

cenowego  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  na 

część 1 zamówienia i Załącznik nr 2 do SIWZ na część 2 zamówienia, 

na  części  2  zamówienia  -  Załącznika  nr  2.1  do  SIWZ  wg  wzoru  -  Parametry  techniczne 

centrali telefonicznej, telefonów oraz innych niezbędnych urządzeń. 

Do  oferty  należy  dołączyć  wskazane  w  Rozdziale  VIII  ETAP  1  SIWZ  oświadczenia, 

dokumenty i formularze. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4.  Wykonawca  powinien  wypełnić  wszystkie  pozycje  Formularza  ofertowo-cenowego 

(Załącznika nr 1 i 2 do SIWZ) oraz Załącznika nr 2.1 do SIWZ - Parametry techniczne centrali 

telefonicznej.  Niewypełnienie  jakiejkolwiek  pozycji,  spowoduje  odrzucenie  oferty  jako 

niezgodnej z treścią SIWZ. 

W załączniku formularzu ofertowo-cenowym zamawiający w pkt. 11 oczekiwał przedstawienia 

informacji dotyczących podwykonawstwa.  

W  załączniku  nr  2.1  do  siwz  zamawiający  oczekiwał  podania  modelu  oferowanej  centrali 

telefonicznej,  oraz  modeli  oferowanych  telefonów:  cyfrowych  telefonów  systemowych  i 

telefonów bezprzewodowych DECT.  

W załączniku nr 7.2 zamawiający wskazał w pkt. 13, że telefonia bezprzewodowa DECT ma 

być integrowana wewnątrz centrali telefonicznej, w pkt. 14 stacje bazowe  DECT podłączone 

z centralą telefoniczną przez istniejąca w budynku sieć teletechniczną, w pkt. 15 dopuszczalne 

jest zastosowanie stacji bazowych IP-

DECT pod warunkiem wykonania połączeń kablowych 

między  stacjami  bazowymi,  a  centrala  telefoniczną  siłami  i  na  koszt  Wykonawcy,  nie  jest 

możliwe wykorzystanie sieci LAN zamawiającego.  

W pkt. 19 zamawiający opisał wymagania dla telefonów bezprzewodowych DECT.  

W ofercie TELESIS w wierszu 4 i 6 w kolumnie dotyczącej modeli telefonów bezprzewodowych 

DECT  wykonawca  wskazał  KAREL  DB  211,  w  formularzu  ofertowo-cenowym  wskazał,  że 

zamówienie wykona samodzielnie.  

W ofe

rcie NETIA zastrzeżono jako tajemnicę przedsiębiorstwa pkt. 11 formularza ofertowo-

cenowego  oraz  załącznik  nr  2.1,  jednak  zamawiający  w  dniu  3  grudnia  2019r.  dokonał 

odtajnienia tych informacji, a wykonawca nie wnosił odwołania.  

W  pkt.  11  oferty  NETIA  pod

ano  jako  podwykonawcę  TELESIS  w  zakresie  montażu  i 

uruchomienia  systemu  oraz  opieki  serwisowej,  zaś  w  załączniku  nr  2.1  w  wierszu  4  i  6  w 


kolumnie dotyczącej modeli telefonów bezprzewodowych DECT wykonawca wskazał KAREL 

DB 211.  

Zarówno  TELESIS  jak  i  Netia  złożyli  oświadczenia  o  braku  przynależności  do  grupy 

kapitałowej.  

W  dniu  13  listopada  2019r.  zamawiający  poinformował  Netię  o  dokonaniu  poprawy  omyłek 

rachunkowych w zakresie części 1.  

W  dniu  19  listopada  2019r.  zamawiający  wezwał  Netię  do  wyjaśnienia  zaproponowanych 

parametrów  technicznych  w  załączniku  nr  2.1,  gdyż  wykonawca  podał  w  kolumnie  model 

telefonów bezprzewodowych DECT KAREL DB-211, a według informacji posiadanych przez 

zamawiającego  jest  to  model  stacji  bazowej,  a  zamawiający  wymagał  model  telefonu 

bezprzewodowego 

DECT,  analogiczne  pismo  zamawiający  skierował  do  wykonawcy 

TELESIS.  

W dniu 21 listopada 2019r. obaj wykonawcy odpowiedzieli zamawiającemu w podobny sposób 

oświadczając,  że  wskazali  model  stacji  bazowej,  do  którego  są  dostosowane  modele 

telefonów bezprzewodowych DECT. Wykonawca TELESIS wskazał, że podał stację bazową 

jako e

lement nadrzędny systemu. Obaj wykonawcy wskazali, że dla tej stacji oferują model 

telefonu KAREL DE-

244, który jest całkowicie kompatybilny i tworzy całość rozwiązania. Obaj 

wykonawcy ocenili, że zaistniała sytuacja kwalifikuje się jako możliwa do poprawy inna omyłka 

w  rozumieniu  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy.  Obaj  wyrazili  zgodę  na  poprawę  tej  omyłki. 

Zamawiający dokonał poprawy omyłek w obu ofertach skreślając KAREL DB-211 i wpisując 

KAREL DE-244.  

W  dniu  21  listopada  2019r.  zamawiający  wezwał  wykonawcę  TELESIS  do  złożenia 

dokumentów  świadczących  o  braku  podstaw  wykluczenia  i  spełnianiu  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  

Wykonawca TELESIS w dniu 25 listopada 2019r. złożył wymagane dokumenty.  

W  dniu  27  listopada  2019r.  odwołujący  poinformował  zamawiającego,  że  oferty  TELESIS  i 

Netia  powinny  podlegać  odrzuceniu,  gdyż  w  rubryce  model  telefonów  bezprzewodowych 

DECT  wykonawcy  podali  nie  model  telefonu,  ale  stacji  bazowej,  co  powoduje,  że  nie 

zastosowali się do wymogów siwz i powoduje niezgodność treści tych ofert z treścią siwz.  

W dniu 29 listopada 2019r. odwołujący złożył wniosek o ujawnienie informacji zastrzeżonych 

jako tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie Netia.  

W dniu 29 listopada 2019r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej – w części 

2  wybr

ał  wykonawcę  TELESIS  na  drugiej  pozycji  sklasyfikował  Netię,  na  trzeciej 

odwołującego.  W  pkt.  2  uzasadnienia  wyboru  wskazał  okoliczności  poprawy  omyłek 

rachunkowych, w pkt. 3 poprawy innych omyłek nie powodujących istotnych zmian treści ofert 

czyli złożonych przez wykonawców NETIA i TELESIS wyjaśnień dotyczących podania KAREL 

DB-

211,  które  zamawiający  ocenił  jako  uzasadniające  dokonanie  poprawy  i  na  którą  to 


poprawę  wykonawcy  wyrazili  zgodę.  Zamawiający  wskazał  także,  iż  wykonawca  TELESIS 

wykazał brak podstawy wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

W dniu 3 grudnia 2019r. odwołujący złożył informację w trybie art. 181 ustawy podnosząc, że 

zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  wykonawcy  TELESIS  mimo  wskazania  stacji 

bazowej  zamiast  tel

efonu,  zamawiający  zaniechał  odtajnienia  informacji  o  parametrach 

technicznych  dzierżawionej  centrali  telefonicznej,  telefonów  i  innych  niezbędnych  urządzeń 

oraz  firmy  podwykonawcy,  możliwości  zaniechania  przez  zamawiającego  odrzucenia  oferty 

Netia  jako  ni

ezgodnej  z  treścią  siwz,  a  także  możliwości  zaniechania  odrzucenia  ofert 

TELESIS i Netia w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów.  

W  dniu  5  grudnia  2019r.  zamawiający  odpowiedział  na  informację  i  oświadczył,  że  uznał 

zasadność przekazanych informacji i unieważnił czynność z dnia 29 listopada 2019r. wyboru 

najkorzystniejszej oferty i przystąpił do powtórzenia czynności badania i oceny ofert TELESIS 

i Netia, przy czym wskazał, że odwołujący nie powinien był wnosić informacji w trybie art. 181 

ustawy, który przysługuje dla czynności nie podlegających odwołaniu. Zamawiający zauważył, 

że  na  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  myśl  art.  180  ust.  2  ustawy  odwołanie 

przysługuje. Co do zarzutu zaniechania odtajnienia informacji zastrzeżonych w ofercie Netia, 

to zamawiający wskazał, że informacje te zostaną odwołującemu udostępnione po 10 grudnia 

2019r. tj. po upływie terminu na wniesienie odwołania.  

W dniu 6 grudnia 2019r. zamawiający skierował tak do Netia jak i TELESIS wezwania w trybie 

art.  87  ust.  1 ustawy  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie zgłoszenia TELESIS  przez  Netia  w 

części 2 jako podwykonawcy – wyjaśnienie charakteru współpracy, ewentualnie przedłożenie 

kopii  umowy,  o  ile  była  zawarta,  lub  innego  dokumentu  regulującego  współpracę,  a  także 

zamawiający oczekiwał ustosunkowania się do zarzutów podniesionych przez odwołującego 

w piśmie z dnia 3 grudnia 2019r.  

W  dniu  10  grudnia  2019r

.  wykonawca  TELESIS  odpowiedział  na  wezwanie  i  wskazał,  że 

odnośnie współpracy z Netią, to tylko Netia jako wykonawca, który wskazał podwykonawstwo 

w swojej ofercie jest uprawnione do składania w tym zakresie wyjaśnień, a TELESIS nie może 

wyjaśniać  treści  konkurencyjnej  oferty.  Brak  jest  także  podstawy  prawnej  dla  żądań 

zamawiającego  dotyczących  wyjaśnienia  charakteru  współpracy  czy  żądania  dokumentów 

dotyczących takiej  współpracy. TELESIS  podkreślił,  że Netia  nie  polega  na jego zasobach. 

TELESIS  zaprzeczył  istnieniu  zmowy  z  Netią  czy  jakiekolwiek  innego  czynu  godzącego  w 

uczciwą konkurencję. Powołał wyrok Izby sygn. akt KIO 1817/17. Co do pozostałych zarzutów 

dotyczących oferty TELESIS wykonawca zajął stanowisko jak w piśmie z 20 listopada 2019r. 

Powołał wyroki Izby sygn. akt KIO 1725/18, sygn. akt KIO 60/19 i sygn. akt KIO 1065/18.  

Netia nie złożyła wyjaśnień.  


W dniu  11 grudnia 2019r.  zamawiający  dokonał ponownego wyboru jako  najkorzystniejszej 

oferty  TELESIS,  nie  wykluczył,  ani  nie  odrzucił  żadnej  oferty,  ofertę  Netia  sklasyfikował  na 

pozycji drugiej.  

Odwołujący do odwołania załączył wydruki ze strony producenta KAREL wraz z tłumaczeniem 

na język polski, z których wynika, że producent ten oferuje ręczne urządzenia z systemem IP 

DECT  DE  244  i  DE  245,  dzia

łające  w  systemie  IP  DECT,  przy  czym  jednostka  DE244  ma 

estetyczny wygląd, wysoką jakość dźwięku, duży kolorowy wyświetlacz oraz wyróżniające się 

funkcje,  natomiast  jednostka  DE  245  została  zaprojektowana  dla  użytkowników,  którzy 

wymagają  wysokiej  wydajności  z  dużym  ekranem,  przyjaznym  interfejsem,  bluetooth  do 

zestawu  słuchawkowego,  wodoodporną  obudową  i  wysoką  jakością  dźwięku,  oraz 

wewnętrzną stację bazową DB2 DECT IP11. DB211 jest stacją bazową systemu KAREL IP-

DECT,  łączy  się  z  centralą  PBX  za  pośrednictwem  standardów  IP,  nadaje  w  standardzie 

DECT, aby połączyć PBX i urządzenia ręczne jako bezprzewodowe.  

Przystępujący załączył ulotkę „System Telefonii Bezprzewodowej KAREL IP DECT, z którego 

wynika zastosowanie DE 244 telefonu IP DECT oraz telefonu DE 245, przy czym telefon DE 

245  posiada  większą funkcjonalność  niż  telefon  DE244  o następujące  funkcje:  wiadomości 

interaktywne,  funkcja  PTT,  wciśnij  aby  rozmawiać,  klawisz  wielofunkcyjny,  klawisze 

programowalne, technologia bluetooth, bezpieczeństwo i szyfrowanie, klasa szczelności IP44. 

Z tymi telefonami współpracuje stacja bazowa DB211 

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba oceniła, że odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość poniesienia 

szkody w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy.  

Izba  ni

e  podzieliła  stanowiska  przystępującego  co  do  braku  interesu  odwołującego  w 

uzyskaniu zamówienia, gdyż przede wszystkim treść art. 179 ust. 1 ustawy nie odnosi się tylko 

tych  sytuacji,  w  których  odwołujący  posiada  interes,  ale  także  gdy  miał  ten  interes.  Izba 

podziela także argumentację  odwołującego, co  do tego,  że nawet  brak  zaskarżenia decyzji 

zamawiającego w zakresie oferty Netia sklasyfikowanej na drugiej pozycji w rankingu ofert nie 

pozbawia  odwołującego  prawa  do  skutecznego  kwestionowania  oferty  wybranej,  gdyż 

niewątpliwie  w  przypadku  uwzględnienia  odwołania  oferta  odwołującego  znajdzie  się  w 

korzystniejszej sytuacji niż przed wniesieniem odwołania, to jest zajmie pozycję drugą, a tym 

samym  ma  możliwość  nadal  pozyskania  zamówienia,  zwłaszcza,  że  zamawiający  nie 

przeprowadził badania podmiotowego wykonawcy Netia z uwagi na prowadzenie procedury 


odwróconej.  W  konsekwencji  oferta  Netia  może  nadal  okazać  się  ofertą  nieuznaną  za 

najkorzystniejszą,  gdyż  mogą  zaistnieć  przesłanki  wykluczenia  wykonawcy  Netia.  Nadto 

zamawiający może uznać, że zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwią mu ocenę oferty 

Netia  jako  najkorzystniejszej.  W  tej  sytuacji  odwołujący  dysponuje  interesem  w  uzyskaniu 

zamówienia,  a  potencjalne  uwzględnienie  odwołania  będzie  miało  wpływ  nie  tylko  na  jego 

pozycję  w  tym  postępowaniu  (co  najmniej  zbliżenie  się  do  pierwszej  pozycji),  ale  także  na 

wynik  tego  postępowania  jako  całości,  gdyż  w  przypadku  uwzględnienia  odwołania,  oferta 

przystępującego nie będzie już ofertą najkorzystniejszą i co więcej oferta ta nie będzie brała 

udziału  w  ocenie  ofert,  co  zwiększa  szanse  odwołującego  na  uzyskanie  zamówienia.  W 

zasadzie w procedurze odwróconej wszystkie oferty poza ofertą wybraną zajmują potencjalnie 

tę samą pozycję, to jest oferty wykonawcy wstępnie zweryfikowanego na podstawie złożonych 

oświadczeń. Każdy z tych wykonawców nie był przez zamawiającego badany w celu oceny 

braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału, a bez tych czynności, żadna z 

ofert w stworzonym przez zamawiającego rankingu oferty (poza ofertą najkorzystniejszą) nie 

może  być  prawidłowo  wybrana  bez  zakończenia  procesu  kwalifikacji  podmiotowej.  W 

konsekwencji  w  procedurze  odwróconej  ranking    poniżej  miejsca  pierwszego  jest  jedynie 

rankingiem  wstępnym,  który  ostatecznym  może  się  stać  w  przypadku,  gdy  kolejne  oferty 

zostaną ocenione jako najkorzystniejsze i wobec nich wdrożone zostanie badanie wykonawcy. 

Tym  bardziej  oczekiwanie,  że  wykonawca  sklasyfikowany  na  dalszej  pozycji  rankingu  ofert 

będzie  w  ramach  pierwszego  wyboru  podnosił  zarzuty  wobec  ciągu  ofert  wykonawców 

sklasyfikowanych przed nim jest nadmierne i nie służy koncentracji środków ochrony prawnej, 

gdyż i tak w sytuacji ujawnienia się podstaw wykluczenia, czy okoliczności świadczących o 

niespełnianiu  warunków  przez  wykonawców  sklasyfikowanych  poniżej  pierwszej  pozycji 

możliwość wniesienia środka ochrony prawnej realizuje się dopiero z chwilą zmiany na pozycji 

oferty wybranej, bo dopiero wówczas zostanie zakończone badanie wykonawcy i jego oferty. 

Mając  to  na  uwadze  Izba  doszła  do  przekonania,  że  wniosek  przystępującego  o  oddalenie 

odwołania z braku interesu w uzyskaniu zamówienia nie zasługuje na uwzględnienie.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art.82 ust.3 ustawy przez dokonanie wyboru oferty, 

której  treść  nie  odpowiadała  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w 

szczególności  nie  zawierała  ona  w  ogóle  wskazania  wymaganego  przez  zamawiającego 

modelu telefonów bezprzewodowych DECT, zamiast których wykonawca wskazał w ofercie 

całkowicie odmienne urządzenie (KAREL DB-211) będące stacją bazową, nie zaś telefonem 

bezprzewodowym.  Z

amawiający  dokonał  zatem  wyboru  oferty,  która  nie  obejmowała 

zaoferowania wymaganych treścią SIWZ urządzeń - telefonów bezprzewodowych 

Oraz 

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art.89 ust. 1 pkt.2 ustawy, w związku z art.82 

ust.3  ustawy  oraz  zapisu  Działu  XIII  pkt.4  SIWZ  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 


wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego  TELESIS  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Wołominie,  pomimo,  iż  oferta  ta,  jako  nie  zawierająca  wskazania  jednego  z  wymaganych 

zapisami SIWZ podlegała odrzuceniu, jako nie odpowiadająca treści SIWZ; 

oraz 

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.87  ust.2  pkt.3  ustawy  przez  dokonanie  przez 

zamawiającego  niedopuszczalnego  poprawienia  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwa 

Telekomunikacyjnego TELESIS sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przez zastąpienie pierwotnie 

wskazanego  w  ofercie  typu  urządzenia  KAREL  DB-211  (będącego  stacją  bazową)  i 

wskazaniem urządzenia KAREL DB-244 (telefonu bezprzewodowego), a zatem w oczywisty 

sposób  skutkującej  istotną  zmianą  treści  oferty  polegającą  na  zastąpieniu  wskazanego 

pierwotnie urządzenia (nie odpowiadającego wymogom SIWZ) zupełnie innym urządzeniem, 

nie objętym pierwotnie ofertą wykonawcy. 

Zarzut

y zostaną rozpoznane łącznie. Zarzuty potwierdziły się. W ocenie Izby stan faktyczny 

sprawy jest po

między stronami bezsporny, to jest przystępujący wskazał w załączniku nr 2.1 

model  stacji  bazowej,  czego  nie  wymagał  zamawiający,  a  nie  wskazał  modelu  telefonu 

bezprzewodow

ego  DECT,  którego  zamawiający  wymagał  zgodnie  z  treścią  załącznika  2.1 

oraz  postanowieniami  działu  VIII  ust.  2  pkt  2  i  XII  ust.  4  siwz.  Izba  nadto  ustaliła,  że 

zgromadzony  mat

eriał  dowodowy  dowodzi,  iż  ze  wskazaną  w  ofercie  stacją  bazową  mogą 

pracować  dwa  modele  telefonów  IP-DECT  tj.  DE  244  i  DE  245,  które  różnią  się 

funkcjonalnością. W ocenie Izby właśnie fakt istnienia dwóch modeli telefonów, które mogły 

być zaoferowane w tym postępowaniu, a których przystępujący nie skonkretyzował na etapie 

składania oferty powoduje, że zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej wadliwie. 

Zamawiający  bowiem  bez  wyjaśnień  przystępującego  z  dnia  21  listopada  2019r.  nie  był  w 

stanie w żaden sposób ustalić: 

czy wykonawca zaoferował mu tylko telefony stacjonarne – załącznik nr 2 w pkt. 1 w 

tabeli  nie  wskazywał  na  rodzaj  oferowanych  telefonów,  więc  wbrew  stanowisku 

przystępującego, można było uznać jedynie, że w ofercie skalkulowano jakieś telefony, 

ale 

nie  można  jednoznacznie  uznać,  że  oba  rodzaje  telefonów  stacjonarne  i 

bezprzewodowe 

przystępujący zaoferował, 

jeśli zaoferował telefony bezprzewodowe to czy pierwotnie w ofercie oferował telefon 

DE 244 czy też DE 245, które różnią się funkcjonalnościami.  

Nie  było  zatem  tak,  że  wskazanie  stacji  bazowej  jednoznacznie  zawierało  oświadczenie 

zaoferowania  konkretnego  modelu telefonu  bezprzewodowego  DECT.  Nie  ma tu  znaczenia 

twierdzenie  przystępującego,  że  oba  modele  współpracujące  ze  stacją  bazową  spełniają 

wymagania zamawiającego, gdyż cechy obu tych modeli wyraźnie się różnią i jeden z nich DE 


245 może realizować więcej funkcjonalności, co zapewne przekłada się na jego cenę, a na 

podstawie danych oferty przystępującego nie można który telefon, o ile w ogóle był podstawą 

kalkulacji  ceny  ofertowej.  Dop

uszczenie  zatem  na  obecnym  etapie  możliwości  wskazania 

przez przystępującego, który model chciałby zaoferować mogłoby potencjalnie prowadzić do 

zaoferowania  modelu  tańszego  lub  mniej  korzystnego  dla  zamawiającego  niż  pierwotnie 

zakładany.  Rację  należy  przyznać  odwołującemu,  że  na  podstawie  pierwotnej  treści  oferty 

przystępującego  nie  da  się  ustalić,  jaki  telefon  bezprzewodowym  został  zaoferowany,  a  w 

konsekwencji  poprawa  oferty  nie  była  w  ocenie  Izby  dopuszczalna,  gdyż  wprowadzała 

informacje istotne dookreślające świadczenie przystępującego, których pierwotnie nie było w 

ofercie. Przystępujący nie może na obecnym etapie skutecznie kwestionować zasadności, czy 

celowości  skonstruowania  załącznika  nr  2.1,  jeśli  ten  formularz  budził  jego  jakiekolwiek 

wątpliwości  możliwość  doprecyzowania  jego  treści  była  możliwa  jedynie  przed  upływem 

terminu składania ofert. Nadto jak wynika z toku przedmiotowego postępowania zamawiający 

na tyle posiadał rozeznanie zamawianego przedmiotu zamówienia, że na podstawie podanych 

modeli 

był w stanie ustalić parametry techniczne podanych urządzeń. Świadczy o tym pytanie 

skierowane  do  przystępującego  w  dacie  19  listopada  2019r.  dotyczące  zaoferowania  stacji 

bazowej  zamiast  telefonu  bezprzewodowego.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  nie  można  było 

od

mówić załącznikowi nr 2.1. waloru konkretyzacji oświadczenia woli w zakresie przedmiotu 

dzierżawy przez wskazanie, jakie istotne dla zamawiającego elementy systemu zostaną mu 

zaoferowane  i  czy  te  elementy  pochodzą  od  jednego  producenta.  Wykonawca  po  upływie 

składania ofert korygować wymagań zamawiającego przez podjęcie samodzielnej decyzji, co 

w jego ocenie jest istotniejszym elementem systemu i powinno być podane zamawiającemu, 

a  taka  sytuacja  miała  właśnie  miejsce  w  przedmiotowym  postępowaniu.  To  przystępujący 

zadecydował, że w swojej ofercie wskaże w jego ocenie istotniejszy element systemu – stację 

bazową,  a  nie  wymagany  element  systemu  telefon  bezprzewodowy  DECT.  W  ocenie  Izby 

podważa to wiarygodność oświadczeń przystępującego, że doszło do omyłki. Całokształt tych 

okoliczności powoduje, że złożona oferta była ofertą, której treść nie odpowiadała treści siwz, 

gdyż  nie  wskazywała  wymaganego  modelu  telefonu  bezprzewodowego,  a  powstanie  tej 

niezgodności  było  elementem  wyboru  wykonawcy  przystępującego,  który  wskazał  stację 

bazową jako istotniejszy w jego ocenie element systemu. Nadto poprawa tej sytuacji nie była 

także  możliwa  z  uwagi  na  to,  że  zamawiającemu  mogły  być  zaoferowane  dwa  modele 

telefonów  bezprzewodowych,  a  nie  można  ustalić,  który  telefon  przyjęto  pierwotnie  do 

kalkulacji.  W  konsekwencji  Izba  stwierdziła,  że  ustalonego  stanu  faktycznego  nie  można 

podciągnąć  pod  treść  normy  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy,  który  stanowi,  że  zamawiający 

poprawia  w  ofercie  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  siwz  niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została  poprawiona.  Natomiast  ustalony  stan  faktyczny  pozwala  na  stwierdzenie,  że  treść 


oferty nie odpowiada treści siwz, co nadaje się do subsumpcji pod normę art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy,  której  sankcją  jest  odrzucenie  oferty.  W  ocenie  Izby  podnoszone  przez 

przystępującego niedokładności w podaniu modelu telefonu bezprzewodowego jakie wkradły 

się  w  treść  zarzutu  nr  3  odwołania  nie  stoją  na  przeszkodzie  jego  rozpoznaniu,  gdyż  opis 

zarzutu pozwala ustalić wolę i intencję odwołującego się, oraz ustalić stan faktyczny będący 

podstawą zarzutu. W tym miejscu Izba zwraca uwagę na treść art. 187 ust. 3 zdanie drugie, 

które stanowi, że mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią 

przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę. W analogiczny sposób Izba odnosi 

do argumentacji zamawiającego dotyczącej błędnego wskazania przez odwołującego numeru 

działu siwz, mimo przytoczenia prawidłowej treści postanowień siwz.  

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  nakazała  zamawiającemu  unieważnić  czynność  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  powtórzyć  czynność  badania  i  oceny  oferty  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Legionów  115  i  dokonać  czynności  odrzucenia  oferty  tego 

wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  uwagi  na  brak  wskazania  w  ofercie 

modelu  telefonu  bezprzewodowego  DECT  mimo  żądania  zamawiającego  wynikającego  z 

treści działu XII pkt. 4 siwz oraz treści załącznika nr 2.1. do siwz. 

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.89  ust.1  pkt.  1  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELESIS sp.  z o.o. z 

siedzibą  w  Wołominie  pomimo  istnienia  przesłanek  uznania,  iż  została  ona  złożona  w 

okolicznościach  wskazanych  w  art.6  ust.  1  pkt.7  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów. 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  Przepis  art.  6  ust.  1  pkt  7  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów  stanowi,  że  zakazane  są  porozumienia,  których  celem  lub  skutkiem  jest 

wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, 

polegające  w  szczególności  na  uzgadnianiu  przez  przedsiębiorców  przystępujących  do 

przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu 

warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 

1  ustawy  nakazuje  zamawiającemu  odrzucić  ofertę  jeśli  jest  niezgodna  z  ustawą.  Słusznie 

zatem zauważył przystępujący, że wskazanie w zbiegu obu przepisów przez odwołującego w 

zarzucie  jest  wadliwie,  gdyż  odwołujący  nie  wykazał  na  czym  polega  niezgodność  oferty  z 

ustawą Prawo zamówień publicznych, natomiast odwołał się do oceny skuteczności oferty na 

podstawie  odrębnych  przepisów  –  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów.  Nadto 

zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy to na odwołującym ciąży obowiązek wskazania dowodów dla 

stwierdzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Odwołujący temu ciężarowi nie podołał. 


Jedynymi  dowodami  na  jakie  wskazał  odwołujący  są  bowiem:  oferta  wykonawcy  Netia  – 

załącznik nr 2, w którym jako podwykonawcę części 2 wykonawca Netia wskazał wykonawcę 

TELESIS  oraz  oferta  wykonawcy  TELESIS 

jako  samodzielnie  składającego  ofertę  w 

postępowaniu.  Z  tych  dwóch  okoliczności  można  jedynie  domniemywać  istnienie 

porozumienia,  co  do  podwykonawstwa  dopuszczonego  przez  zamawiającego  w  tym 

postępowaniu.  Natomiast  odwołujący  nie  przedstawił  jakiekolwiek  dowodu,  który  choćby 

uprawdopodabniał,    uzgodnienie  warunków  składanych  ofert  –  zakresu  pracy  lub  ceny. 

Przystępujący  zaś  takim  uzgodnieniom  zaprzeczył.  Tym  samym  zarzut  nie  został 

udowodniony. Z tego względu Izba oddaliła przedmiotowy zarzut.  

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt 

1 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego 

rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 

ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia zasądzając zwrot kosztów postępowania – kosztów wpisu – 7 500 

zł.  i  zastępstwa  prawnego  w  kwocie  3 600zł.  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  w 

wysokości  wykazanej  złożonymi  rachunkami.  Izba  nie  dokonała  podziału  kosztów 

postępowania, gdyż zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Izba uwzględnia odwołanie jeżeli stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  lub  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania. Izba w niniejszej sprawie stwierdziła naruszenie, które spowoduje konieczność 

zmiany wyniku postępowania, a więc należało uznać, że zamawiający uległ odwołującemu w 

tak znacznej części, że stanowi ona pełne osiągnięcie celu wnoszonego odwołania. Z tego 

względu Izba uznała, że podział kosztów byłby niezasadny.  

Przewodniczący: ………………………… 


wiper-pixel