KIO 2543/19 WYROK dnia 8 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2543/19 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

                                                                         Protokolant: Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  16  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę:  Dalkia  Wastenergy  S.A.  z  siedzibą  w  Paryżu,  Francja  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z 

o.o. z siedzibą w Bydgoszczy  

przy  udziale  wykonawcy  SUEZ  Polska  Sp.  z  o.o., 

z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO 

/19 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty, 

nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i 

oceny ofert, 

kosztami  postępowania  obciąża  Międzygminny  Kompleks  Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Dalkia 

Wastenergy S.A. 

z siedzibą w Paryżu, Francja tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Międzygminnego  Kompleksu  Unieszkodliwiania  Odpadów 

ProNatura 

Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na rzecz wykonawcy Dalkia Wastenergy S.A. 

z  siedzibą  w  Paryżu,  Francja  kwotę  18  000  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych 
zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odw

ołania i wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:…………………… 


Sygn. akt: KIO 2543/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z 

o.o.,  ul.  Ernsta  Petersona  22,  85-

862  Bydgoszcz  wszczął  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „Usługi  doradcze  dotyczące  działalności  Zakładu  Termicznego 

Przeksz

tałcania  Odpadów  Komunalnych  w  Bydgoszczy”  Nr  referencyjny  MKUO  ProNatura 

ZP/NO/28/19. 

W  dniu  26  sierpnia  2019  r.  zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 400712-2019-PL. 

W  przedmiotowym  po

stępowaniu  przetargowym  w  dniu  22  października  2019  r. 

zostały otwarte oferty złożone przez następujące firmy: 

Mott  MacDonald  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Prosta  68,  00-

838  Warszawa  z  ceną 

500, 00 zł z uwzględnieniem podatku VAT, 

Dalkia  Wastenergy  S.A.  Tour  Franklin,  La  Defense  8,  F-92042  Paris  La 

Defense, Francja z ceną 2.325.184,62 zł z uwzględnieniem podatku VAT, 

SUEZ Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, zwany dalej SUEZ 

z ceną 2 447 454,00 zł z uwzględnieniem podatku VAT. 

Informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy  konkurencyjnego  SUEZ 

Odwołujący:  Dalkia  Wastenergy  S.A.,  Tour  Franklin,  La  Defense  8,  F-92042  Paris  La 
Defense,  Francja  powziął  w  dniu  4  grudnia  2019  r.  W  dniu  w  dniu  12  grudnia  2019  r. 
Odwołujący otrzymał protokół postępowania wraz z załącznikami. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  oraz  jego  zaniechaniem 

uznania  jego  oferty  za  najwyżej  ocenioną  Odwołujący  w  dniu  16  grudnia  2019  r.  wniósł 
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając mu naruszenie: 

art.  8  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp poprzez 
jego niezastosowanie i w ten sposób naruszenie zasady jawności i przejrzystości, 

art.  25a  ust.  6  ustawy  Pzp  poprzez  uznanie,  że  złożony  przez  SUEZ  JEDZ 

stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  SUEZ  do 

uzupełnienia  dokumentu  JEDZ  mimo,  że  SUEZ  złożył  JEDZ  niepotwierdzający  braku 

podstaw do wykluczenia wykonawcy, 


art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nie  zawarcie  w  informacji  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty uzasadnienia prawnego i faktycznego dokonanej oceny ofert, 

art.  92  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  niezamieszczenie  na  stronie  internetowej 

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 

ustawy Pzp, 

art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  zastosowanie  w  sposób  sprzeczny  z 

przepisami Pzp znacznie utrudniający Odwołującemu dokonanie oceny poprawności działań 
podjętych przez Zamawiającego, 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  jego  zastosowanie  w  sposób  sprzeczny  z 

zasadami  Pzp  oraz  zasadami  wskazanymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(SIWZ), 

art.  24aa  ustawy 

Pzp  poprzez  niewskazanie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, 

art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie wobec Odwołującego 

oraz ewentualne naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie mimo 

zaistnienia przesłanek do zastosowania tego artykułu. 

W związku z powyżej wskazanymi zarzutami wnosił o: 

merytoryczne  rozpatrzenie  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  niniejszego 

odwołania i jego uwzględnienie w całości; 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentacji  Postępowania,  a 

także dowodów załączonych do odwołania oraz tych, które zostaną powołane i przedłożone 

na rozprawie; 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie  Zamawiającemu  uznania  oferty  Odwołującego  za  najwyżej 

ocenioną,  ewentualnie  nakazania  Zamawiającemu  wezwania  Odwołującego  do  udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  SUEZ  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

nakazanie 

Zamawiającemu 

wezwania 

Odwołującego 

do 

złożenia 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału 
w Postępowaniu, 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych i zgodnie z 
fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  Częścią  III  SIWZ  -  Warunki  udziału  w 


postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków  podstawy 
wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp  wykaz  oświadczeń  lub 
dokumentów  pkt  3  ppkt  1)  do  oferty  każdy  Wykonawca  musiał  dołączyć  aktualny  na  dzień 
składania  ofert  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  (dalej  również  jako  JEDZ), 
którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  3  do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  JEDZ  miały  stanowić 
wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki 
udziału w postępowaniu. 

Zauważył,  że  Wykonawca  SUEZ  w  złożonym  JEDZ  w  Części  III  -  podstawy 

wykluczenia  w  lit.  C)  Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub 
wykroczeniami  zawodowymi  nie  wypełnił  żadnej  opcji  dotyczącej  podstaw  wykluczenia 
związanych z naruszeniem obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i 
prawa  pracy,  tym  samym  nie  potwierdzając  –  w  ocenie  Odwołującego  -  braku  podstaw 
wykluczenia z powyższych powodów, a także nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia 
odnoszących  się  do  poważnego  wykroczenia  zawodowego,  jak  również  dotyczących 
ewentualnego  konfliktu  interesów  i  niewywiązania  się  ze  wcześniej  zawartych  umów  z 
zamawiającymi publicznymi. 

Zarzucił  Zamawiającemu,  że  pomimo  ciążącego  na  nim  obowiązku  wezwania 

wykonawcy do uzupełnienia niekompletnego oświadczenia, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 
3  ustawy  Pzp  nie  wezwał  SUEZ  do  uzupełnienia  złożonego  wadliwie  oświadczenia,  czym 
naruszył przepisy ustawy Pzp. 

Dalej,  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  Częścią  VIII  SIWZ  -  kryteria  wyboru  ofert. 

ocena ofert Pkt 

1. Kryteria wyboru ofert Zamawiający postanowił, co następuje: 

Pkt  1.1  Kryteria  wyboru  oferty  - 

za  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która 

uzyska najwyższą ilość punktów. 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna punktacja 

 Cena(C) 

punktów 

 Metodologia (M) 

40 punktów 

W dalszej  części  tego  punktu każda  z  ofert  otrzyma liczbę  punktów,  jaka wynika ze 

wzoru: LP = C + M gdzie: 

C - 

Liczba punktów przyznana za kryterium nr 1 - „Cena" 

M - 

Liczba punktów przyznana za kryterium nr 2 - „Metodologia” 

Zamawiający  postanowił,  że  przy  obliczaniu  oceny  punktowej  oferty  dla  każdego  z 

w/w  kryteriów  oceny  dokona  zaokrąglenia  wyniku  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku (1/lub następne) jest mniejsza od 5, wynik zostanie zaokrąglony w 


dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5, wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

Zaznaczył,  że  zasady  oceny  ofert  wg  kryterium  „Cena”  zostały  ustalone  w  sposób 

następujący:  oferta  otrzyma  zaokrągloną  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  ilość  punktów 
wynikającą z 

działania, gdzie: 

C - COMIN.: COB. X 60 gdzie: 

C oznacza ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”, 
COMIN oznacza najniższą cenę oferty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert, 

COB oznacza cenę oferty badanej. 

Natomiast, zasady oceny ofert wg kryterium „Metodologia" zostały ustalone w sposób 

następujący: 

W przypadku kryterium „Metodologia” oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku, ilość punktów wynikającą z działania: M=MN+ Mp + MR + Mo, gdzie: 
M Ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Metodologia 
MN ilość punktów przyznanych w podkryterium Opis narzędzi 
MP ilość punktów przyznanych w podkryterium Opis procedur 
MN ilość punktów przyznanych w podkryterium Kluczowe aspekty rekomendacji 
Mo ilość punktów przyznanych w podkryterium Ocena elementów instalacji. 

W  zakresie  Metodologii  realizacji  zadania  Zamawiający  wymagał,  aby  Wykonawca 

winien przedstawić metodologię zawierającą przynajmniej następujące elementy: 

• 

Opis  narzędzi  wsparcia,  które  Wykonawca  zamierza  stosować  do 

nadzorowania  strony  technicznej  pracy  ZTPOK  służących  do  utrzymania  wysokiej 
dyspozycyjności instalacji 

• 

Opis  procedur  przyjmowania  i  reagowania  na  zgłoszenia  o  awarii 

elementu instalacji 

• 

Przedstawienie kluczowych asp

ektów dla których planowane będzie 

wydawanie rekomendacji wraz z przykładową rekomendacją (przykładowa rekomendacja nie 
musi odnosić się do ZTPOK) 

• 

Sposób  oceny  elementów  instalacji  przewidywanych  do  wymiany 

lub  naprawy,  w  tym  opis  narzędzi  wykorzystywanych  do  tej  oceny  (konieczny  opis  oceny 

przegrzewacza). 

Zamawiający  wskazał,  że  brak  w  treści  oferty  powyższych  elementów  uniemożliwi 

dokonanie  jej  oceny  i  stanowić  będzie  przesłankę  jej  odrzucenia  jako  niezgodnej  z  treścią 


SIWZ. 

Odnośnie  sposobu  oceny  kryterium  „Metodologia”  Zamawiający  postanowił,  że 

Wykonawca  w  kryterium  Metodologii  (M)  może  uzyskać  łącznie  maksymalnie  40  pkt  w 
oparciu o następujące elementy: 

Opis  narzędzi  zarządzania,  które  Wykonawca  zamierza  stosować  do  nadzorowania 

strony  technicznej  pracy  ZTPOK 

służących  do  utrzymania  wysokiej  dyspozycyjności 

Instalacji (MN) (od 0 do 12 punktów). 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

czy  zaproponowane  narzędzia  będą  w  wystarczający  sposób  obejmować 

wszystkie procesy wpływające na dyspozycyjność instalacji? 

• 

czy  zaproponowane  narzędzia  będą  umożliwiały  podjęcie  działań 

naprawczych w możliwie krótkim terminie? 

• 

w  jaki  sposób  zaproponowane  narzędzia  będą  wpływały  na  zaangażowanie 

pracowników Zamawiającego? 

Opis procedur przyjmowania i reagowania na zgłoszenia o awarii elementu instalacji 

(Mp)(od 0 do 4 punktów) 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

w  jaki  sposób  jest  przewidywana  rejestracja  (archiwizacja)  i  nadzorowanie 

przebiegu procedury przyjęcia zgłoszenia o awarii? 

• 

w  jaki  sposób  będą  wydawane  polecenia  (rekomendacje)  dla  działań 

naprawczych (przykładowa)? 

Przedstawienie  kluczowych  aspektów  dla  których  planowane  będzie  wydawanie 

rekomendacji wraz 

przykładowa rekomendacja (przykładowa rekomendacja musi odnosić się 

do Instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych) (MR)(od 0 do 8 punktów) 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

czy list

a kluczowych aspektów dla których mają być wydawane rekomendacje 

jest kompletna? 

• 

czy przykładowa rekomendacja jest kompletna z punktu widzenia celu ? 

• 

w jaki sposób są oszacowane efekty finansowe rekomendacji? 

Sposób oceny elementów Instalacji przewidywanych do wymiany lub naprawy, w tym 

opis narzędzi wykorzystywanych do tej oceny (M0)(od 0 do 16 punktów) 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

jakie  przewiduje  się  stosować  wskaźniki  do  oceny  zużycia  danych 


elementów? 

• 

czy  i  w  jaki  sposób  będą  wykorzystywane  dane  statystyczne  z  innych 

podobnych obiektów ? 

Poszczególne elementy kryterium będą oceniane zgodnie z poniższym wskazaniem: 

stopień  wypełnienia  przez  wykonawcę  poszczególnych  elementów  kryterium  liczba  (%) 
możliwej maksymalnej liczby punktów, które oferta otrzyma w danym elemencie. 

Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w 

sposób  niejasny  opisał  lub  przygotował  element  kryterium.  Nie  zostały  spełnione  wszystkie 

wym

agania wynikające z dokumentacji przetargowej -0%, 

Dobrze - 

Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował 

element  kryterium.  Zostały  spełnione  wszystkie  wymagania  wynikające  z  dokumentacji 

przetargowej -50%, 

Bardzo  dobrze  -  Wykona

wca  w  sposób  wyczerpujący,  rozlegle,  szczegółowo, 

przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał 
lub  przygotował  element  kryterium.  Zostały  spełnione  wszystkie  wymagania  wynikające  z 

dokumentacji  przetargowej,  a 

dodatkowo  element  kryterium  zawiera  wartości  dodane, 

innowacyjne,  wykraczające  poza  zakres  dokumentacji  przetargowej,  które  mają  istotny 
wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia - 100%. 

Zamawiający  wskazał,  że  dokona  obliczenia  liczby  punktów  w  poszczególnych 

podkryteriach  mnożąc  maksymalną  liczbę  punktów  możliwą  do  uzyskania  w  danym 
podkryterium  przez  wartość  procentową,  wynikającą  z  powyższych  zasad  i  przyznanej 
ocenianej  ofercie  przez  członków  komisji  oceny  w  tym  podkryterium.  W  celu  oceny 
załączonej do oferty metodologii oceny prac, członkowie komisji dokonującej oceny w danym 
kryterium sporządzą indywidualne karty oceny w poszczególnych podkryteriach. Ostateczna 
ocena  oferty  w  danym  podkryterium  miała  zostać  przyznana  na  podstawie  średniej  ocen 
wystawionych przez poszczególnych członków komisji, zgodnie z poniższą zasadą: 

Zamawiający  zsumuje  wartości  pomocnicze,  odpowiadające  poszczególnym 

ocenom {słabo- 0, dobrze- 1, bardzo dobrze-2), przyznane przez poszczególnych członków 

komisji  i  podzieli 

uzyskaną w  ten  sposób  sumę przez  liczbę  członków  komisji.  Jeżeli  wynik 

dzielenia wyniesie: poniżej 0,75 - oferta otrzyma w danym podkryterium ocenę „słabo” 

nie mniej niż 0,75 i mniej niż 1,5 - oferta otrzyma w danym podkryterium ocenę 

„dobrze” 

nie mniej n

iż 1,5- oferta otrzyma w danym podkryterium ocenę „bardzo dobrze” 

Zamawiający  zastrzegł  również,  że  brak  w  ofercie  informacji,  które  stanowią 

przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty. 


Poza tym, w SIWZ Zamawiający wskazał, że stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, 

jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert  przedstawią  taki  sam  bilans  ceny  lub  kosztu  i  innych  kryteriów  oceny  ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a 
jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie  lub  koszcie,  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie 
byli uprawnieni do zaoferowania cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

W kwestii sposobu oceny ofert, Zamawiający stwierdził, że na posiedzeniu niejawnym 

Zamawiający  oceni  spełnianie przez Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu oraz 
dokona  zbadania  ofert  pod  względem  przyjętych  w  SIWZ  wymagań,  a  następnie  dokona 
kwalifikacji  Wykonawców  do  wykluczenia  z  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  i 
kwalifikacji ofert do odrzucenia. Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona  oceny 
ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 

Odwołujący  zarzucił,  że  w  informacji  o  wyborze  Zamawiający  wskazał  punktację 

przyznaną  poszczególnym  ofertom  nie  zamieszczając  w  informacji  o  wyborze  żadnego 

uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

W związku z powyższym w dniu 5 grudnia 2019 r. Odwołujący  wyjaśnił, że wystąpił 

do Zamawiającego o przekazanie uzasadnienia dokonanej oceny ofert oraz o udostępnienie 
protokołu postępowania wraz z załącznikami, a  w dniu 12 grudnia 2019 r. uzyskał protokół 
postępowania  z  załącznikami  zawierającymi  karty  indywidualnej  oceny  ofert  w  kryterium 
Metodologia oraz dokumenty formalne złożone przez wykonawców, a także inne dokumenty 
stanowiące załączniki do protokołu postępowania. 

Odwołujący  podniósł,  że  ze  złożonego  przez  SUEZ  JEDZ  wynika,  że  nie  może  on 

stanowić wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia tego wykonawcy z uwagi 
na niezamieszczenie w nim istotnych dla prowadzonego postępowania informacji.  

Zaznaczył,  że  Zamawiający,  nie  wzywając  tego  wykonawcy  do  uzupełnienia 

złożonego  dokumentu,  naruszył  zasadę  równego  traktowania  i  dokonał  wyboru 
najkorzystniejszej oferty z naruszeniem zasad i przepisów ustawy Pzp.  

Wskazał,  że  brak  weryfikacji  czy  wykonawca  SUEZ  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania może prowadzić  do  wyboru najkorzystniejszej  oferty  i  udzielenia zamówienia 
wykonawcy  podlegającemu  obligatoryjnemu  wykluczeniu  z  postępowania,  co  powodować 


może w przyszłości konieczność rozwiązania umowy z takim wykonawcą na podstawie art. 

145a pkt 2 ustawy Pzp. 

Od

wołujący  wskazał,  że  z  uzasadnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wynika,  że 

rozpatrując  podkryterium  opis  narzędzi  zarządzania,  które  Wykonawca  zamierza  stosować 
do  nadzorowania  strony  technicznej  pracy  ZTPOK  służących  do  utrzymania  wysokiej 

dyspozycyj

ności  Instalacji  (Mn)  Komisja  Przetargowa  uznała,  że  Wykonawca  w  sposób 

zadowalający,  jasny,  rzetelny  opisał  lub  przygotował  element  kryterium.  Zostały  spełnione 
wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej i przyznała Wykonawcy 6 pkt 

dobrze) zgodnie z punktacją przyjętą w SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  powyższym  podkryterium  nie  tylko  spełnił  wszystkie 

wymogi SIWZ, lecz również zawarł w opracowanej przez siebie Metodologii wartości dodane 

tzn: 

a. 

Wykonawca  zaproponował  sporządzenie  audytu  początkowego,  który  umożliwi 

ustalenie  pierwotnego  stanu  instalacji  oraz  narzędzi  stosowanych  obecnie  w  Zakładzie,  a 
następnie  umożliwi  monitorowanie  ulepszeń  i  zmian  technologicznych  zaproponowanych 
przez Odwołującego w okresie realizacji umowy (metodologia pkt 1.1 strona 4 - 5), 

b. 

Wykonawca zaproponował wykorzystanie oprogramowania DALKIA i przedstawił 

szczegółowy  opis  funkcjonowania  tego  oprogramowania  (system  TWIN)  ,  który  ma 
możliwości odwzorowania instalacji w oprogramowaniu komputerowym, 

c. 

zaproponowa

ny system umożliwi także porównanie parametrów energetycznych 

Zakładu z instalacjami referencyjnymi obsługiwanymi przez Odwołującego, 

d. 

zaoferowany system umożliwi zbudowanie scenariuszy pracy, które pozwolą na 

sprawne i efektywne wprowadzanie zmian w procesie, 

e. 

proponowany  system  umożliwi  symulację  wpływu  zmian  na  dyspozycyjność  i 

efektywność  energetyczną  Zakładu  przed  fizycznym  zaimplementowaniem  zmian 

(metodologia pkt 1.1.1 a i b strona 4-6), 

f. 

Wykonawca  zagwarantował  obecność  w  Zakładzie  francuskich  pracowników  - 

technologów  z  departamentu  techniczno-inżynieryjnego  DALKII  -  którzy  w  trakcie 
eksploatacji  i  przerw  technologicznych  dokonywać  będą  oględzin  instalacji  i  zużycia 
komponentów,  co  pozwoli  na  lepsze  zaplanowanie  polityki  remontowej  i  eksploatacyjnej 

Za

kładu, a także posłuży do lepszej dyspozycyjności Zakładu (metodologia pkt 1.1.1 c strona 

g. 

po  dokonaniu  oględzin  instalacji  sporządzona  zostanie  analiza  pracy  Zakładu 

zakończona wykonaniem raportów z zaleceniami (Metodologia pkt 1.2.1 s .8), 

h. 

Wykonawca 

z

agwarantował 

zwiększenie 

zaangażowania 

pracowników 

Zamawiającego w Zakładzie poprzez bieżącą współpracę i bezpośredni dostęp do know-how 


DALKII (metodologia pkt 1.1.1 b strona 6). 

Zdaniem Odwołującego - powyższe wskazuje na zamieszczenie w metodologii opisu 

podkryterium  sporządzonego  w  sposób  wyczerpujący,  przejrzysty,  spójny  i  zrozumiały, 
wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień przedmiotu zamówienia przez DALKIĘ. 

Według  Odwołującego  -  zaproponowane  rozwiązania  szczegółowo,  w  sposób 

syntetyczny, 

przedstawiają  zalety  i  ponad  standardowe  narzędzia  wpływające  na 

zwiększenie efektywności energetycznej Zakładu oraz utrzymania wysokiej dyspozycyjności 
Zakładu.  Ponadto  wyszczególniono  i  opisano  wszystkie  parametry  pracy  obejmujące 
wszystkie procesy wpływające na dyspozycyjność Instalacji.  

W  konsekwencji  Odwołujący  powinien  –  jak  twierdzi  -  otrzymać  100%  punktów  w 

niniejszym podkryterium. 

Rozpatrując podkryterium opis procedur przyjmowania i reagowania na zgłoszenia o 

awarii  elementu  instalacji  (MP)  zwr

ócił  uwagę,  że  Komisja  Przetargowa  uznała,  że 

Wykonawca  w  sposób  zadowalający,  jasny,  rzetelny  opisał  lub  przygotował  element 
kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej i 
przyznała Wykonawcy 2 pkt (50% - dobrze) zgodnie z punktacją przyjętą w SIWZ. 

Odwołujący  podniósł  przy  tym,  że  w  powyższym  podkryterium  nie  tylko  spełnił 

wszystkie  wymogi  SIWZ,  lecz  również  zawarł  w  opracowanej  przez  siebie  metodologii 
wartości dodane tzn: 

a. 

Wykonawca  w  swojej  ofercie  przedstawił  szczegółowy  opis  funkcjonowania 

procedury  zgłaszania  awarii  a  także  rekomendacji  (metodologia  pkt  2.1).  Zaproponowana 
procedura  w  sposób  zwięzły  i  uporządkowany  umożliwia  nie  tylko  przyjmowania  zgłoszeń, 
ale również reagowania oraz przekazywania odpowiedzi/rekomendacji. 

b. 

Odwołujący  zaproponował  dodatkowe  elementy  procedur,  nie  objęte 

przedmiotem zamówienia, polegające na: 

• 

zaproponowaniu  stosowania  ujednoliconego  wzorca  zgłoszenia  awarii 

zawierającego  zwrotną  rekomendację  sposobu  jej  naprawienia  wskazującą  również  jak  w 
przyszłości uniknąć podobnego zdarzenia - pkt 2.1 (str. 13), 

• 

ustaleniu prioryteryzacji  zadań  poprzez  określenie stopnia ich  ważności  przy 

użyciu odpowiednich kolorów (czerwony, żółty, zielony) odzwierciedlających stopień pilności i 
zagrożenia.  Działanie  takie  pozwoli  na  wskazanie  najpilniejszych  i  najważniejszych  zadań, 
które znajdują się na ścieżce krytycznej - pkt 2.1 (str. 12-13). 

• 

ustalenie  którego  elementu  instalacji  dotyczy  zgłoszenie,  co  pozwoli  na 


sprawne  przekierowanie  zapytania  do  e

ksperta  z  danej  branży  i  umożliwi  zwiększenie 

efektywności zarządzania zgłoszeniami, pkt 2.1 .(str. 12-13). 

• 

zaproponowanie  systemu  numeracji  każdego  zgłoszenia,  co  pozwoli  na 

sprawne zarządzanie archiwum i odnajdywanie rekomendacji w przyszłości - pkt 2.1 (str. 13-

• 

wskazanie  możliwości  zgłoszenia  usterki  lub  prośby  o  rekomendację  w 

sposób  pisemny,  telefoniczny  lub  bezpośrednio  w  zależności  od  potrzeby  i  możliwości 
Zamawiającego, a następnie uzupełnienie oficjalnego zgłoszenia. Działanie takie pozwoli na 
szybkie  reagowanie  w  szczególności  w  przypadku  zagrożenia  życia  lub  zdrowia 
pracowników czy też mienia Zamawiającego - pkt 2.1 (str. 12). 

Argumentował,  że  powyższe  dodatkowe  elementy  związane  z  przyjmowaniem  i 

reagowaniem na zgłoszenia pozwalają w sposób sprawny i bez zbędnej zwłoki na uzyskanie 
przez  Zamawiającego  rekomendacji  przy  uwzględnieniu  zadań  priorytetowych.  W 
konsekwencji Odwołujący powinien był otrzymać w niniejszym podkryterium 100% punktów. 

Rozpatrując  podkryterium  przedstawienie  kluczowych  aspektów  dla  których 

planowane  będzie  wydawanie  rekomendacji  wraz  z  przykładową  rekomendacją 
(przykładowa  rekomendacja  musi  odnosić  się  do  Instalacji  termicznego  przetwarzania 
odpadów komunalnych) (MR) zauważył, że Komisja Przetargowa uznała, że Wykonawca w 
sposób  zadowalający,  jasny,  rzetelny  opisał  lub  przygotował  element  kryterium.  Zostały 
spełnione  wszystkie  wymagania  wynikające  z  dokumentacji  przetargowej  i  przyznała 

Wykonawcy 4 pkt (50% - 

dobrze) zgodnie z punktacją przyjętą w SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  powyższym  podkryterium  nie  tylko  spełnił  wszystkie 

wymogi SIWZ, lecz również zawarł w opracowanej przez siebie metodologii wartości dodane: 

a. 

przygotował  listę,  która  w  sposób  spójny  i  przejrzysty  przedstawia  kluczowe 

aspekty, dla których mają być wydawane rekomendacje - pkt 3.1 (str. 16-18). 

b. 

lista  zawiera  dodatkowe  pozycje  wykraczające  poza  zakres  dokumentacji 

przetargowej i niewymienione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, ani w 
żadnym innym dokumencie przetargowym. Są to rekomendacje dotyczące m.in.: 

• 

optymalizacji sposobu pomiaru temperatury spalin w kotle na potrzeby układu 

odazotowania spalin (SNCR) - 

podrozdział 3.1 Metodologii, punkt 1 (str. 16), 

• 

optymalizacji 

sprawności 

cieplnej 

instalacji 

poprzez 

modelowanie 

komputerowe  i  ana

lizę  bieżących  parametrów  pracy  -  podrozdział  3.1  Metodologii,  punkt  2 

(str. 16), 

• 

przeprowadzenie  audytu  przeciw-

pożarowego  Zakładu  w  celu  uzyskania 

lepszych  warunków  polisy  ubezpieczeniowej  w  stosunku  do  warunków  polisy  posiadanej 


przez Zamawiającego - podrozdział 3.1 Metodologii, punkt 3 (str. 16), 

• 

modyfikacji układu podgrzewu powietrza pierwotnego, tak aby, w zależności 

od potrzeb, podgrzew mógł być realizowany z wykorzystaniem pary z upustu turbiny lub pary 
z walczaka kotła - podrozdział 3.1 Metodologii, punkt 4 (str. 16). 

c. 

wskazanie  przykładowej  rekomendacji  nie  miało  na  celu  rozwiązania 

jakiegokolwiek problemu technicznego, lecz wskazanie sposobu, w jaki każdy z problemów 
od  strony  funkcjonalnej  będzie  rozwiązywany,  na  co  wskazuje  fakt,  że  jest  to  elementem 

podkryterium metodologii. 

Powyższe  dodatkowe  elementy  związane  z  przedstawieniem  kluczowych  aspektów 

dla których  planowane  będzie  wydawanie  rekomendacji  wraz  z  przykładową  rekomendacją 
wskazują  –  w  opinii  Odwołującego,  że  w  konsekwencji  powinien  był  otrzymać  100% 
punktów. 

Rozpatrując  podkryterium  sposób  oceny  elementów  Instalacji  przewidywanych  do 

wymiany lub naprawy, w tym opis narzędzi wykorzystywanych do tej oceny (Mo) wskazał, że 
Komisja przetargowa uznała, że Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał 
lub  przygotował  element  kryterium.  Zostały  spełnione  wszystkie  wymagania  wynikające  z 
dokumentacji przetargowej i przyznała Wykonawcy 8 pkt (50% - dobrze) zgodnie z punktacją 
przyjętą w SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  powyższym  podkryterium  nie  tylko  spełnił  wszystkie 

wymogi SIWZ, lecz również zawarł w opracowanej przez siebie metodologii wartości dodane 
wśród których znajdują się: 

a. 

wykorzystanie  wyników  audytu  początkowego  który  wskaże  bieżący  stan 

instalacji i stanowić będzie podstawę do wsparcia Zamawiającego przy opracowaniu polityki 
remontowej (Planu Remontów) - rozdział 4 Metodologii (str. 21), 

b. 

wykorzystanie  wyników  scenariuszy  pracy,  opracowanych  z  wykorzystaniem 

oprogramowania  TWIN,  do  sporządzenia  sprawnego  i  efektywnego  modelu  polityki 
remontowej (Planu Remontów) - rozdział 4 Metodologii (str. 21), 

c. 

zadeklarowanie  obecności  na  terenie  Zakładu  Zamawiającego  dodatkowych 

specjalistów branżowych z Departamentu Techniczno-Inżynieryjnego (specjaliści remontowi i 

technolog  procesowy)  oraz  z  Departamentu  Eksploatacji  (specjalista  ds.  organizacji)  w 

liczbie godzin przedstawionych w poniższej tabeli - podrozdział 4.1 Metodologii (str. 21).  

Obecność poniższych branżowych specjalistów i ich bezpośrednia praca w Zakładzie, 

a  także  współpraca  z  personelem  Zamawiającego  znacząco  podniosą  jakość  i  dokładność 
oceny  elementów  instalacji  przewidywanych  do  wymiany  lub  naprawy,  co  stanowi  wartość 


dodaną wykraczającą poza standardowe wymagania SIWZ. 

Powyższe dodatkowe elementy związane z elementami Instalacji przewidywanymi do 

wymiany  lub  naprawy,  w  tym  opis  narzędzi  wykorzystywanych  do  tej  oceny  opisane  w 
Metodologii  wskazują  –  w  przekonaniu  Odwołującego,  że  w  konsekwencji  w  niniejszym 
podkryterium powinien on był otrzymać 100% punktów. 

Podsumowując,  w  wyniku prawidłowo przyznanych punków  Odwołujący  w  kryterium 

Metodologia powinien otrzymać: 12 pkt + 4 pkt + 8 pkt +16 pkt = 40 pkt. Łączna ocena oferty 
wynikająca  z  prawidłowego  sumowania  kryterium  Cena  (60  pkt)  i  Metodologia  (40  pkt) 
powinna wynosić 100 pkt. 

W związku z tym zarzucił, że tendencyjnie przyznane przez Zamawiającego punkty, 

w  sytuacji  gdy  Metod

ologia  załączona  do  oferty  (Odwołującego  zasługiwała  na  ocenę 

maksymalną  naruszają  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  ubiegających  się  o 
zamówienie,  do  której  przestrzegania  jest  zobowiązany  każdy  Zamawiający  prowadzący 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Podkreślił,  że  w  kartach  indywidualnej  oceny  ofert  poszczególni  członkowie  komisji 

przetargowej w swoich ocenach: 

a. 

wychodzili poza opis ocenianych podkryteriów, 

b. 

wyrażali  swoje  wątpliwości  lub  przypuszczenia  oparte  jedynie  na 

wrażeniach, 

c. 

wy

stawiali  oceny,  które  nie  zostały  poparte  żadnymi  argumentami 

Specjalist

Departam

ent 

DWE 

Osobodni 

robocze  na  terenie 

Zakładu  w  okresie 
obowiązywania 
umowy  (łącznie  w 
ciągu 36 miesięcy) 

Uwagi 

Technolo

procesow

Techniczn

o- 

Inżynieryj

ny 

Obecność  w  celu  wykonania 

audytu  początkowego  i  w  zależności 
od potrzeb Zamawiającego 

Remonto

wy 

Obecność  w  trakcie  postojów 

rem

ontowych  i  w  zależności  od 

potrzeb Zamawiającego 

Ds. 

organizacji 

Eksploata

cji 

Dwie wizyty 


merytorycznymi, 

d. 

w sposób wybiórczy odczytywali zawarte w metodologii informacje, 

e. 

wykazywali niezrozumienie dla proponowanych procedur, 

f. 

przyznawali punkty według niezrozumiałych zasad, 

g. 

nie przyzn

awali w ogóle punków, 

h. 

dokonywali oceny ex-post. 

Zdaniem  Odwołującego  -  uzasadnienia  są  subiektywne  i  odnoszą  się  do 

porównywania ofert ze sobą, a nie, jak zostało wskazane w SIWZ, z zasadami oceny oferty 
w poszczególnych podkryteriach.  

Zaznaczył,  że  członkowie  komisji  dokonywali  pozycjonowania  poszczególnych 

metodologii, wskazując która, według nich, jest lepsza względem innej, lecz nie uzasadniając 

swojego stanowiska. 

Zarzucił,  że  w  kartach  indywidualnej  oceny  brak  jest  uzasadnienia  przyznania 

maksymal

nej liczby punktów, a oceniający, dokonując oceny, nie zawarli w uzasadnieniach 

informacji, które dane wynikające z poszczególnych metodologii uznali za wartości dodane i 
w konsekwencji dlaczego ocenili metodologię przyznając jej najwyższą liczbę punktów.  

Wywodził, że poza jednym wyjątkiem, brak jest w uzasadnieniu indywidualnej oceny 

odniesienia  oceniającego  do  pytań  pomocniczych  opisanych  w  SIWZ,  które  miały  stanowić 
podstawę oceny i brak również informacji co było podstawą przyznawanych punktów. 

Wskaz

ał, że w niektórych przypadkach wręcz przyznawane były punkty za elementy 

nie  określone  w  SIWZ,  co  wskazuje  na  brak  znajomości  dokumentacji  przetargowej  przez 
osoby oceniające.  

Przykładowo  w  podkryterium  przedstawienie  kluczowych  aspektów  dla  których 

pla

nowane  będzie  wydawanie  rekomendacji  wraz  z  przykładową  rekomendacją  zarzucono 

Odwołującemu,  iż  rekomendacja  nie  odnosi  się  do  rzeczywistych  problemów  Zakładu  albo 
jest zbędna, gdyż operator już ją zna, natomiast zgodnie z postanowieniami SIWZ chodziło 

jed

ynie  o  podanie  przykładowej  rekomendacji  kompletnej  z  punktu  widzenia  celu,  jakiemu 

miała służyć. 

Zarzucił  również,  że  niektóre  oceny  są  prawie  identyczne,  co  wskazuje  na  wspólne 

ich dokonywanie,  a nie indywidualne.  Z kolei  w  innych przypadkach  oceniający  dokonywali 
oceny  tego  samego  podkryterium  w  sposób  diametralnie  różny.  W  innych  przypadkach 


uzasadnienie oceny jest bardzo podobne a przyznana punktacja zupełnie inna. 

Reasumując, w Odwołujący podniósł, że w uzasadnieniach indywidualnej oceny ofert 

występują tak ogromne różnice w ocenie, że dyskredytuje to sposób dokonywania tej oceny. 
Poszczególni  członkowie  komisji  opierają  się  na  swoich  wrażeniach  czy  wątpliwościach, 
których nie zgłosili i których nie próbowali wyjaśnić w ramach procedury przewidzianej w art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp.  

Według  Odwołującego  -  dyskredytowali  oni  narzędzia  stosowane  przez 

Odwołującego  z  powodzeniem  od  lat  bez  jakiegokolwiek  merytorycznego  uzasadnienia. 
Wykazywali  niezrozumienie  dla  koniecznych  procedur,  które  w  sytuacjach  wyjątkowych 
oczywiście  dostosowują  metodykę  do  szczególnych  okoliczności,  co  Odwołujący  opisał  w 

metodologii.  

Kwestionował  niektóre  przypadki  prób  osób  dokonujących  oceny  w  ramach 

określonego  podkryterium  dokonywania  oceny  zupełnie  innych  aspektów  niż  przewidziane 
dla tego podkryterium. Sposób oceny odbiega zatem od ustalonego w SIWZ.  

Wskazał, że niektórzy członkowie komisji przyznają punkty wg skali przewidzianej w 

SIWZ,  inni  według  zasady  0-1-2  pkt.,  a  jeszcze  inni  w  uzasadnieniu  w  ogóle  nie  przyznają 

pun

któw. 

W  konsekwencji  zbiorcza  ocena  oferty  dokonana  na  podstawie  wadliwych  ocen 

indywidualnych  jest  także  wadliwa.  Zamawiający  przyznał  punkty  według  niezrozumiałych  i 
sprzecznych  z  postanowieniami  SIWZ  zasad  nie  uwzględniając  informacji  zawartych  w 

oferc

ie Odwołującego. 

Wobec  zaistniałego  stanu  faktycznego,  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie 

odwołania i nakazanie Zamawiającemu ubezskutecznienia dokonanej oceny oferty SUEZ w 
kryterium  Metodologia,  wezwanie  SUEZ  do  uzupełnienia  złożonego  JEDZ  oraz  o 
zobowiązanie Zamawiającego do przyznania Odwołującemu maksymalnej liczby punktów w 
kryterium Metodologia zgodnie z argumentacją powołaną w odwołaniu i w konsekwencji tak 
dokonanej  oceny  uznania  jego  oferty  za  najwyżej  ocenioną,  co  winno  pociągać  za  sobą 

wezwanie 

go do przedłożenia dokumentów, o których mowa w SIWZ.  

Z  ostrożności,  gdyby  mimo  jasnego  i  klarownego  opisu  zawartego  w  Metodologii 

Odwołującego  Zamawiający  uznał,  że  któreś  elementy  Metodologii  wymagają  wyjaśnienia, 
Odwołujący  wnosił  o  zobowiązanie  Zamawiającego  do  zastosowania  procedury  opisanej  w 


art.  87  ust.  1  Pzp  polegającej  na  umożliwieniu  mu  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści 

oferty.  

Pismem z dnia 19 grudnia 2019r. wykonawca SUEZ Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w 

Warszawie,  zwany  dalej  Przystępującym  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 
odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  8  stycznia  2019r. 

Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie 

wnosząc o jego oddalenie w całości. 

Pismem z dnia 7 stycznia 2019r. Przystępujący wnosił o oddalenie odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ,  oferty  Odwołującego, 
Metodologii  Odwołującego  -  Usługi  doradcze  dotyczące  działalności  Zakładu  Termicznego 
Przekształcania  Odpadów  Komunalnych  w  Bydgoszczy,  odpowiedzi  Zamawiającego  na 
odwołanie  z  dnia  8  stycznia  2020r.,  pisma  procesowego  Odwołującego  z  dnia  7  stycznia 

2020r.,  pisma  procesowego  Pr

zystępującego  z  dnia  7  stycznia  2020r.,  jak  również  na 

podstawie  złożonych  na  posiedzeniu/rozprawie  przez  strony  dowodów,  w  tym  załączników 
4.3.1,  4.3.2,  4.3.3.,  4.3.4.,  4.3.5.,  4.3.6.  stanowiących  oświadczenia  członków  Komisji 
przetargowej  zawierające  poszerzoną  ocenę  Metodologii  i  wyjaśnień  Izba  postanowiła 
odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

W  pierwszej  kolejności,  Izba  uznała  za  bezprzedmiotowe  i  niewymagające 

rozstrzygnięcia zarzuty odwołania opisane na jego stronie 2 pkt 2 i 3, jako, że Odwołujący te 
zarzuty wycofał. 

W  dalszej  kolejności,  po  przeprowadzeniu  postępowania  odwoławczego  Izba 

d

oszukała się w działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art.91ust.1, art.92 ust.1 i 

2 ustawy Pzp

, w pozostałym zakresie Izba nie stwierdziła naruszeń prawa spowodowanych 

działaniami czy zaniechaniem Zamawiającego.  


Przechodząc  do  rozpoznania  meritum  sprawy  należy  wskazać,  że  podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
dokonał  oceny  oferty  Odwołującego  w  granicach  treści  SIWZ,  zgodnie  z  postanowieniem 
części VIII SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert – Metodologia.  

Izba  ustaliła,  że  w  powyższym  postanowieniu  SIWZ  Zamawiający  uregulował 

odnośnie  Metodologii  realizacji  zadania,  aby  Wykonawca  przedstawił  metodologię 
zawierającą przynajmniej następujące elementy: 

• 

Opis  narzędzi  wsparcia,  które  Wykonawca  zamierza  stosować  do 

nadzorowania  strony  technicznej  pracy  ZTPOK  służących  do  utrzymania  wysokiej 
dyspozycyjności instalacji 

• 

Opis  procedur  przyjmowania  i  reagowania  na  zgłoszenia  o  awarii 

elementu instalacji 

• 

Przedstawienie kluczowych aspektów dla których planowane będzie 

wydawanie rekomendacji wraz z przykładową rekomendacją (przykładowa rekomendacja nie 
musi odnosić się do ZTPOK) 

• 

Sposób  oceny  elementów  instalacji  przewidywanych  do  wymiany 

lub  naprawy,  w  tym  opis  narzędzi  wykorzystywanych  do  tej  oceny  (konieczny  opis  oceny 

przegrzewacza). 

Z  powyższego  postanowienia  SIWZ  –  zdaniem  Izby  -  wynika,  że  Zamawiający  za 

istotne przyjął 4 podkryteria podlegające jego ocenie. 

W  części  dotyczącej  sposobu  oceny  kryterium  „Metodologia”  Zamawiający 

postanowił, że Wykonawca w kryterium Metodologii (M) może uzyskać łącznie maksymalnie 
40 pkt w oparciu o następujące elementy: 

Opis  narzędzi  zarządzania,  które  Wykonawca  zamierza  stosować  do  nadzorowania 

strony  technicznej  pracy  ZTPOK 

służących  do  utrzymania  wysokiej  dyspozycyjności 

Instalacji (MN) (od 0 do 12 punktów). 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

czy  zaproponowane  narzędzia  będą  w  wystarczający  sposób  obejmować 

wszystkie procesy wpływające na dyspozycyjność instalacji? 

• 

czy  zaproponowane  narzędzia  będą  umożliwiały  podjęcie  działań 

naprawczych w możliwie krótkim terminie? 

• 

w  jaki  sposób  zaproponowane  narzędzia  będą  wpływały  na  zaangażowanie 

pracowników Zamawiającego? 


Opis procedur przyjmowania i reagowania na zgłoszenia o awarii elementu instalacji 

(Mp)(od 0 do 4 punktów) 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

w  jaki  sposób  jest  przewidywana  rejestracja  (archiwizacja)  i  nadzorowanie 

przebiegu procedury przyjęcia zgłoszenia o awarii? 

• 

w  jaki  sposób  będą  wydawane  polecenia  (rekomendacje)  dla  działań 

naprawczych (przykładowa)? 

Przedstawienie  kluczowych  aspektów  dla  których  planowane  będzie  wydawanie 

rekomendacji wraz przykładowa rekomendacja (przykładowa rekomendacja musi odnosić się 
do Instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych) (MR)(od 0 do 8 punktów) 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

czy lista kluczowych aspektów dla których mają być wydawane rekomendacje 

jest kompletna? 

• 

czy przykładowa rekomendacja jest kompletna z punktu widzenia celu ? 

• 

w jaki sposób są oszacowane efekty finansowe rekomendacji? 

Sposób oceny elementów Instalacji przewidywanych do wymiany lub naprawy, w tym 

opis narzędzi wykorzystywanych do tej oceny (M0)(od 0 do 16 punktów) 

Punkty  będą  przyznawane  w  sposób  opisany  poniżej,  w  oparciu  o  następujące 

pytania pomocnicze: 

• 

jakie  przewiduje  się  stosować  wskaźniki  do  oceny  zużycia  danych 

elementów? 

• 

czy  i  w  jaki  sposób  będą  wykorzystywane  dane  statystyczne  z  innych 

podobnych obiektów ? 

Po

za  tym  Izba,  że  szczególne  elementy  kryterium  będą  oceniane  zgodnie  z 

poniższym  wskazaniem:  stopień  wypełnienia przez  wykonawcę poszczególnych elementów 
kryterium  liczba  (%)  możliwej  maksymalnej  liczby  punktów,  które  oferta  otrzyma  w  danym 

elemencie. 

Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w 

sposób  niejasny  opisał  lub  przygotował  element  kryterium.  Nie  zostały  spełnione  wszystkie 
wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej -0%, 

Dobrze - 

Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował 

element  kryterium.  Zostały  spełnione  wszystkie  wymagania  wynikające  z  dokumentacji 

przetargowej -50%, 

Bardzo  dobrze  - 

Wykonawca  w  sposób  wyczerpujący,  rozlegle,  szczegółowo, 

przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał 


lub  przygotował  element  kryterium.  Zostały  spełnione  wszystkie  wymagania  wynikające  z 

dokumentacji  przetargowej,  a  dodatkowo  element  kryterium  zawie

ra  wartości  dodane, 

innowacyjne,  wykraczające  poza  zakres  dokumentacji  przetargowej,  które  mają  istotny 
wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia - 100%. 

Dodatkowo,  Izba  ustaliła,  że  każdy  z  6  członków  Komisji  przetargowej  wystawił 

indywidualną kartę oceny w poszczególnych podkryteriach z datą 25 października 2019r., a 
jednym  przypadku  z  datą  24  października  2019r.  W  dwóch  przypadkach  uzasadnienia  do 
powyższych ocen zostały sporządzone w dacie 11 grudnia 2019r., w trzech przypadkach bez 

daty, a tylko w jednym przypadku z dat

ą 25 października 2019r. 

Według zapatrywania Izby – odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

Stosownie do brzmienia przepisu art.91 ust.1 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.  

Bezspornym  jest,  że  sam  Zamawiający  nałożył  na  siebie  dyrektywę  na  podstawie, 

której punkty miały być przyznawane w oparciu wskazane wyżej pytania pomocnicze. 

W  ocenie  Izby 

–  te  pytania  pomocnicze  miały  charakter  obligatoryjny,  a  nie 

fakultatywny,  a  zatem  Zamawiający  dokonując  skonkretyzowanej  oceny  powinien  na  te 
pytania  szczegółowo  odpowiedzieć,  a  dopiero  w  oparciu  o  treść  tych  odpowiedzi 
sformułować ocenę Metodologii. 

Przy  czym,  oceny  te  pow

inny  mieć  charakter  maksymalnie  zobiektywizowany,  a 

zatem  muszą  odnosić  się  do  konkretnie  wskazanego  przez  oceniającego  rozwiązania  w 

badanym dokumencie Metodologii. 

Jeżeli, oceniający Metodologię nie podziela danego rozwiązania, to jest zobowiązany 

do wy

czerpującego i wszechstronnego umotywowania przyczyn dla których nie spełnia ono 

jego  oczekiwań.  W  szczególności  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  omówienia 
poszczególnych  fragmentów  Metodologii,  a  następnie  oceny  wszystkich wartości  dodanych 

w niej wskazanych, 

a także wartości dodanych podniesionych w odwołaniu.  

Izba  nie  mogła  uznać  za  skuteczną  konwalidację  oceny  w  4  podkryteriach 

dotyczących  Metodologii,  którą  Zamawiający  usiłował  dokonać  na  etapie  postępowania 
odwoławczego,  bowiem  taka  ocena  musi  być  wyrażona  w  ramach  procedury  o  udzielenie 


zamówienia publicznego.    

W  związku  z  tym  dowody  na  które  powołał  się  Zamawiający  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  należało  uznać  za  nieprzydatne  do  rozstrzygnięcia  tej  sprawy.  Mogą  one  co 
najwyżej potwierdzać tezę Izby o konieczności dokonania oceny w oparciu o przewidziane w 

rozdziale VIII SIWZ postanowienia. 

Nie  ulega  również  wątpliwości  Izby,  co  zostało  również  przyznane  przez 

Odwołującego,  że  ocena  oferty  przez  członków  Komisji  Przetargowej  ma  charakter 

subiektywny,  a 

zatem  jest  ona  wyrazem  wewnętrznego  przekonania  oceniającego,  który 

wszakże musi być odpowiednio obeznany z materią będącą przedmiotem oceny. 

Ostatecznie,  ocena  członków  Komisji  Przetargowej  powinna  mi  transparentna,  to 

znaczy  przejrzysta  w  stopniu  zrozu

miałym  dla  odbiorcy.  W  ramach  takiej  oceny  należy 

odpowiedzieć  na  pytania  określone  w  kryterium  z  powołaniem  się  na  konkretne  treści 
metodologii, również w aspekcie opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. 

W myśl przepisu art. 7 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 
konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 
przejrzystości. 

Potwierdził się również zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu art.92 ust.1 

i  2  ustawy  Pzp,  który  jednak  racji  uzupełnienia  przez  Zamawiającego  uzasadnienia  do 
czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  należało  uznać  za  niemający  wpływu  na  wynik 

przetargu. 

Pozostałe zarzuty, jako nieudowodnione, Izba uznała za bezzasadne.   

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 

podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postano

wiła odwołanie uwzględnić. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.192 ust.2 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………………  


wiper-pixel