KIO 2542/19 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2542/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 30 grudnia 2019 r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 roku przez Multigrupa Spółkę 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Miasto Stołeczne Warszawa – Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Warszawie 

przy udziale wykonawcy 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stołeczne Wodne Ochotnicze 

Pogotowie  Ratunkowe  w  Warszawie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Multigrupa Sp

ółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwoty 6 750 zł 00 

gr 

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Sygn. akt: KIO 2542/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  30  grudnia  2019  roku,  przed  otwarciem  rozprawy, 

Multigrupa  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu,  cofnęła  odwołanie  wniesione  w  dniu  16 

grudnia 2019 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba postanowiła 

zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

…………………………………. 


wiper-pixel