KIO 2541/19 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2541/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron w dniu 3 stycznia 2020 r., w Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 r. 

przez 

wykonawcę J. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PARAMEDYK 

J. D., 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa — 22 Baza Lotnictwa 

Taktycznego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy J. D. 

prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  PARAMEDYK  J.  D.  kwoty  6  750,00  złotych  (słownie:  sześć  tysięcy 

siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Malborku. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 2541/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Skarb  Państwa  –  22  Baza  Lotnictwa  Taktycznego  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.), 

zwanej  dalej 

ustawa  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

„Dostawę pakietów medycznych IPEMED dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku”.  

W  dniu  16  grudnia 

2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  J.  D. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PARAMEDYK  J.  D. 

(dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu  naruszenie: art. 7 ust. 1 w związku z art. 

26  ust.  3  w  związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego do uzupełnienia dokumentów (tj. w szczególności karty katalogowej dla rurki 

nosowo-

gardłowej)  potwierdzających  zgodność  oferowanego  rozwiązania  z  wymaganiami 

Zamawiającego,  co  doprowadziło  do  błędnego  uznania,  że  Odwołujący  nie  wykazał 

zgodności treści oferty z treścią SIWZ i w konsekwencji do odrzucenia jego oferty. 

Odwołujący  wniósł  o  uznanie  odwołania  za  zasadne  i  przeprowadzenie  dowodów 

wskazanych  w 

odwołaniu,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  odrzucenia 

oferty  wykonawcy  z  p

ostępowania  w  zakresie  dotyczącym  Części  nr  2,  nakazanie 

Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu  w  zakresie 

dotyczącym  Części  nr  2;  nakazanie  Zamawiającemu  wyboru  oferty  Odwołującego  w 

przedmiotowym p

ostępowaniu w zakresie dotyczącym Części nr 2. 

W  dniu  3  stycznia  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wypłynęło  pismo 

Odwołującego zawierające oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  


Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 6 750,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel