KIO 2538/19 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 11 marca 2020

KIO 2538/19 

Sygn. akt: KIO 2538/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  3  stycznia  2020 r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Sanito Sp. z o.o.

ul.  Puławska  476,  02-884  Warszawa  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Nowy 

Targ,  Gminę  Miasto  Nowy  Targ,  Gminę  Czorsztyn,  Gminę  Łapsze  Niżne,  Gminę 

Brzesko,  Gminę  Alwernia,  Gminę  Babice,  Gminę  Chrzanów,  Gminę  Libiąż,  Gminę 

Trzebinia  w  imieniu  i  na  rzecz  których  działa  Gmina  Nowy  Targ,  ul.  Bulwarowa  9,  

34-400 Nowy Targ 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Sanito  Sp.  z  o.o.

ul.  Puławska  476,  02-884  Warszawa  kwoty  

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 


KIO 2538/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący:     ……..…....…………………………... 


KIO 2538/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

montaż  instalacji  odnawialnych 

źródeł  energii  na  terenie  gmin:  Nowy  Targ,  Miasta  Nowy  Targ,  Czorsztyn,  Łapsze  Niżne, 

Brzesko,  Alwernia,  Babice,  Chrzanów,  Libiąż  oraz  Trzebinia  wykonawca  Sanito  Sp.  z  o.o.,  

(dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie,  zarzucając  Gminie  Nowy  Targ,  Gminie  Miasto  Nowy 

Targ,  Gminie  Czorsztyn,  Gminie  Łapsze  Niżne,  Gminie  Brzesko,  Gminie  Alwernia,  Gminie 

Babice,  Gminie  Chrzanów,  Gminie  Libiąż,  Gminie  Trzebinia  w  imieniu  i  na  rzecz  których 

działa  Gmina  Nowy  Targ  (dalej  zamawiający)  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej 

„ustawa Pzp”]: 

1.  art.  7  ust.  1, 

poprzez  naruszenie  zasady  nakazującej  prowadzenie  postępowania  

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania 

wykonawców  i  przejrzystości  oraz  naruszenie  innych  pozostających  w  związku  

z art

. 7 przepisów, tj.: 

2.  art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 38 ust. 4 w zw. z art. 45 ust. 6, art. 10a w zw. z usta

wą 

z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Prawo  bankowe  (t.

j.  2019  r.,  poz.  2357)  i  ustawą  z  dnia  

11  września  2015  r.  o  działalności  ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej  (Dz.U.  2019 

poz.  381), 

poprzez  nieprawidłowe  zastosowanie  i  ustanowienie  zasad  dotyczących 

zasad  wnoszenia  wadium  w  formie  gwarancji 

wadialnej,  tj.  określenie,  że 

z

amawiający nie dopuszcza przekazania dokumentu gwarancji środkiem komunikacji 

elektronicznej  w  postaci  tzw.  skanu  gwarancji  sporządzonej  wcześniej  w  formie 

pisemnej  (w  oryginale  z  własnoręcznym  podpisem  osoby  uprawnionej  do 

reprezentowania  gwaranta),  w  sytuacji gdy  ustawodawca  nie 

sformułował w ustawie 

Pzp zakazu dotyczącego wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/gwarancji 

ubezpieczeniowej w postaci skanu gwarancji sporządzonej w formie pisemnej, 

3.  art.  38  ust.  6  ustawy  Pzp,  poprzez  wyznaczenie  pismem  z  dnia  10  grudnia  2019  r. 

zbyt  krótkiego  terminu  składania  i  otwarcia  ofert,  który  uniemożliwia  wykonawcom 

wprowadzenie zmian w ofertach i nie obejmuje niezbędnego czasu na wprowadzenie 

w nich odpowiednich zmian, w sytuacji, gdy odpowiedzi z 3,  10 i 11 grudnia 2019 r. 

stanowią istotną zmianę SIWZ, 

4.  art.  38  ust.  6, 

poprzez  zaniechanie  wyznaczenia  dodatkowego,  niezbędnego  czasu 

na wprowadzenie zmian w ofertach, pomimo dokonania istotnej zmiany treści SIWZ 

odpowiedziami z 3, 10 i 11 grudnia 2019 r., 

5.  art. 29 ust. 2 i 3, poprzez opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazuje 

na  dostarczenie  rozwiązań  konkretnych  podmiotów,  co  świadczy  o  ich 


KIO 2538/19 

uprzywilejowaniu  i  wyeliminowaniu  innych  wykonawców,  a  nie  jest  uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia, 

6.  ewentualnie  art.  93  ust.  1  pkt.  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  w  zw.  z  art.  38  ust.  6 

–  

w  przypadku  gdy  z

amawiający  nie  przesunie  terminu  składania  ofert  o  czas 

niezbędny  do  wprowadzenia  zmian  w  ofertach,  a  złożenie  ofert  nastąpi  przed 

rozstrzygnięciem  odwołania  i  jego  uwzględnieniem,  ponieważ  naruszenie  art.  38  

ust.  6  ustawy  Pzp  będzie  niewątpliwie  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  w  ten 

sposób, że podmioty mogące zrealizować niniejsze zamówienie, na skutek zaniechań 

z

amawiającego nie będą w stanie złożyć oferty, a zatem w dniu składania ofert krąg 

potencjalnych  wy

konawców  będzie  inny  niż  gdyby  zamawiający  prowadził 

postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o: 

1.  nakazanie  z

amawiającemu  dokonania  modyfikacji  treści  SIWZ,  tj.  „Zamawiający 

dopuszcza  przekazanie  dokumentu  gwarancji  środkiem  komunikacji  elektronicznej  

w  postaci  tzw.  skanu  gwarancji  sporządzonej  wcześniej  w  formie  pisemnej  

(w  oryginale  z  własnoręcznym  podpisem  osoby  uprawnionej  do  reprezentowania 

gwaranta)". 

2.  o  wyznaczen

ie  dodatkowego,  niezbędnego  czasu  do  dokonania  zmian  w  ofertach, 

wynikających  ze  zmiany  treści  SIWZ  tj.  wyznaczeniu  terminu  składania  i  otwarcia 

ofert na 15.01.2020 r., 

3.  ewentualnie o nakazanie z

amawiającemu unieważnienia postępowania, w przypadku 

gdy  zamaw

iający  nie  przesunie  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  do  czasu 

rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego.  

Pismem z dnia  1 stycznia 2020 r. 

odwołujący cofnął odwołanie. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozpra

wy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 2538/19 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel