KIO 253/20 WYROK dnia 18 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

KIO 253/20 

Sygn. akt: KIO 253/20 

WYROK 

 z dnia 18 lutego 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  lutego  2020 

r. w Warszawie odwołania  wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Od

woławczej  w  dniu    10  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  A.  K., 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą    Zakład  Usługowy  „Opoka”  A.  K., 

Lipowy Dwór 42, 14-200 Iława w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Iława, 

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 

przy  udziale  wykonawcy  J.  B.

,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „Lazur”  J.  B.,  ul.  Sosnowa  7,  14-200  Iława

z

głaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża 

wykonawcę  A.  K.,  prowadzącą  działalność 

gospodarcz

ą pod firmą  Zakład Usługowy „Opoka” A. K., Lipowy Dwór 42, 

200 Iława

 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7 500,00  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 


KIO 253/20 

A.  K.

,  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą    Zakład  Usługowy 

„Opoka” A. K., Lipowy Dwór 42, 14-200 Iława tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcy A. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą  

Zakład  Usługowy  „Opoka”  A.  K.,  Lipowy  Dwór  42,  14-200  Iława  na  rzecz 

Gminę Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława kwotę 3 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


KIO 253/20 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)    na  niniejszy  w

yrok  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący:  …………………………………... 


KIO 253/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Zarządzanie  cmentarzami  komunalnymi  w  Iławie" 

część  1  i  2-  (znak  ZP.271.51.2019,  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 grudnia 2019 r. – 637977-N-2019) przez Gminę 

Miejską  Iława,  ul.  Niepodległości  13,  14-200  Iława  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca  A.  K. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usługowy  OPOKA  A.  K.,  ul.  Lipowy 

Dwór  42,  14-200  Iława  (dalej  „odwołujący”)  złożyła  odwołanie  od  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej i przyznaniu punktów  w kryterium doświadczenie pracownika biurowego w 

sytuacji  wskazania  tej  samej  osoby  w  dwóch  odrębnych  częściach  zamówienia,  które  będą 

realizowane  w  dwóch  różnych  biurach  na  terenie  miasta  Iława,  przy  wskazaniu  

w  treści  oferty  godzin  pracy  biura  od  7.00  do  18.00,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)   [dalej „ustawa Pzp”]. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  unieważnienie  czynności  oceny 

ofert  i  nakazanie  zamawiającemu  jej  powtórzenia  z  nakazaniem  ponownej  oceny  oferty 

złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  LAZUR  J.  B.  z  wyłączeniem  punktów 

przyznanych w kryterium Doświadczenie pracownika biura. 

Odwołujący  oświadczył,  że  zamawiający  wskazał,  że  wymaga  od  wykonawców 

wskazania  w  ofercie  imion  i  nazwisk  osób  odpowiedzialnych  za  wykonywanie  prac 

administracyjno-

biurowych  związanych  z  prowadzeniem  dokumentacji  cmentarnej  oraz 

pełnienie  dyżurów  telefonicznych  poza  godzinami  pracy  biura  wraz  z  informacją  

o  doświadczeniu  tych  osób  w  zakresie,  w  jakim  oferta  będzie  podlegała  ocenie  w  kryterium 

oceny  ofert  „Doświadczenie  zawodowe  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia”  (§  XIV 

ust.  5  SIWZ),  który  stanowi:  Punkty  w  kryterium  „Doświadczenie  pracownika  biura”  (waga 

–  (Dpb)  –będą  przyznawane  za  doświadczenie  zawodowe  osoby  wskazanej  przez 

Wykonawcę  do  wykonywania  prac  administracyjno-biurowych  związanych  z  prowadzeniem 

dokumentacji cmentarnej oraz pełnieniem dyżurów telefonicznych pozą godzinami pracy biura 

zostaną przywiane zgodnie z poniższym opisem: 

1)  Za  brak  wykazania  lub  brak  posiadan

ia  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do 

wykonywania  czynności  pracownika  biura  w  zakresie  wykonywania  prac 

administracyjno-

biurowych  związanych  z  prowadzeniem  dokumentacji  cmentarnej 

przez  min.  6  miesięcy  w  ramach  jednego  kontraktu  (umowy)  wykonawca  otrzyma  – 

0,00 pkt; 


KIO 253/20 

2)  Za  w

ykazanie  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do  wykonywania  czynności 

pracownika biura w zakresie wykonywania prac administracyjno-

biurowych związanych 

prowadzeniem  dokumentacji    cmentarnej  przez  6    miesięcy  w  ramach  jednego 

kontraktu (umowy) wykonawca otrzyma 

– 5,00 pkt; 

Za  wykazanie  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do  wykonywania  czynności 

pracownika biura w zakresie wykonywania prac administracyjno-

biurowych związanych 

z  prowadzeniem  dokumentacji  cmentarnej  przez  min.  12 miesi

ęcy w ramach jednego 

kontraktu (umowy) wykonawca otrzyma 

– 7,50 pkt; 

Za  wykazanie  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do    wykonywania  czynności 

pracownika biura w zakresie wykonywania prac administracyjno-

biurowych związanych 

z  prowadzeniem  dokumentacji  c

mentarnej  prze  min.  18  miesięcy  w  ramach  jednego 

kontraktu (umowy) wykonawca otrzyma 

– 10,00 pkt; 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza 

ofertowego 

–  tabela (Załącznik  1 a  lub  1b  do  SIWZ). W  przypadku  niepodania przez 

Wykonawcę  w pkt 3 [...] wykonawca otrzyma 0 pkt. ” 

Uzupełnił,  że  na  podstawie  §  III  ust.  7  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  osoby 

wykonujące prace – administracja biura cmentarza – mają być zatrudnione na umowę o pracę.  

Podał  także,  że  wykonawcy,  wypełniając  formularz  ofertowy  otrzymywali  również  punkty  

w kryterium czas pracy biura cmentarza.  

Wskazał,  że  oferta  wykonawcy  PU-H  Lazur  zawiera  oświadczenie,  że  biura  

w przypadku każdej z części będą otwarte w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz, że osobą do 

r

ealizacji zamówienia w obu częściach zamówienia będzie pani E.Ś. Podał nadto, że wybrany 

wykonawca  w  wyjaśnieniach  oświadczył,  że  „osoba  wskazana  w  formularzu  ofertowym  nie 

będzie  jedyną  osobą,  która  zostanie  skierowana  do  wykonywania  określonych  czynności  

w podanych godzinach biura" (wyjaśnienia z dnia 22 stycznia 2020 r. ). 

W  ocenie  Odwołującego  wskazanie  tej  samej  osoby  w  kwestionowanym  kryterium 

oceny ofert winno skutkować przyznaniem 0 pkt. 

Stanął  na  stanowisku,  że  przyznanie  punktów  w  kryterium  doświadczenia  personelu 

wykonującego  zamówienie  jest  nierozerwalnie  powiązane  ze  sposobem  realizacji  danego 

zamówienia – w przedmiotowej sprawie, w obu częściach PU-H Lazur wskazało, że biura obu 

cmentarzy  będą  otwarte  w  godzinach  od  7.00  do  18.00  natomiast  zamawiający  wskazał,  że 

będzie  przyznawał  punkty  za  doświadczenie  zawodowe  osoby  wskazanej  do  wykonywania 

prac  administracyjno- 

biurowych  w  każdej  z  części.  Podniósł,  że  nie  jest  to  zatem  kryterium 

podmiotowe, związane z dysponowaniem taką osobą, a kryterium przedmiotowe związane ze 

sposobem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  –  punktowane  jest  wykonywanie  obowiązków 


KIO 253/20 

określonych  w  SIWZ  przez  osoby  posiadające  określone  przez  zamawiającego 

doświadczenie.  

Uznał,  że  oczywistym  jest,  że  nie  ma  możliwości  wykonywania  tych  obowiązków  

w  dwóch  odrębnych  biurach  w  tym  samym  czasie  przez  tą  samą  osobę,  co  nie  wyklucza 

zatrudnienia  innych  osób,  ale  dla  otrzymania  punktów  w  kryterium  doświadczenie  personelu 

należało  wskazać  inne  osoby  w  obu  częściach,  aby  zapewnić  odpowiedni  poziom  jakości 

realizacji  zamówienia,  za  co  zamawiający  przyznawał  punkty.  Stwierdził,  że  zamawiający 

punktuje  sposób  realizacji  zamówienia,  a  nie  sam  fakt  dysponowania  taką  osobą  przez 

wykonawcę.  

Podniósł,  wskazując  wyrok  TSUE  z  24.01.2008  r.  w  sprawie  C-532/06  Uanakis): 

„Należy  pamiętać,  że  przy  ocenie  w  ramach  kryterium  jakości  personelu  ocenia  się 

indywidualnie tylko te osoby, które mają zamówienie wykonywać, dlatego też nie muszą one 

nawet  stanowić  kadry wykonawcy  (trzeba mieć na  uwadze,  że  z  samej  istoty tego kryterium 

wynika,  że  wykonawca  jest  zobowiązany  do  zagwarantowania  ich  udziału  w  wykonywaniu 

zamówienia, inaczej nie mogą one podlegać ocenie). Wykonawca zatem, podając dane osoby 

ocenie spełniania kryterium jakości personelu, nie może tłumaczyć się tym, że osoba została 

jedynie podana w wykazie osób, a do realizacji będzie wyznaczony inny pracownik.” 

Na  podstawie  powyższego  stwierdził,  że  nie  sposób  przyznać  racji  wyjaśnieniom 

złożonym  przez  PU-H  Lazur,  w  których  wykonawca  wskazuje,  że  „osoba  wskazana  

w formularzu ofertowym nie będzie jedyną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania 

określonych czynności w podanych godzinach biura” (wyjaśnienia z dnia 22 stycznia 2020 r.).  

W  ocenie  odwołującego,  jeżeli  PU-H  Lazur  dysponuje  innymi  pracownikami,  których 

doświadczenie  zawodowe  pozwalałoby  na  uzyskanie  punktów  w  kryterium  doświadczenie 

personelu,  winien  je  wskazać  w  treści  oferty,  co  w  żadnym  razie  nie  stoi  na  przeszkodzie 

zatrudnienia  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  również  innych  osób,  jednak  wobec 

braku takiego wskazania zamawiający nie może przyjąć, że inne osoby wykonujące te prace 

posiadają  takie  doświadczenie  i  przyznać  punkty  w  tym  kryterium  jedynie  za  formalne 

wskazanie  osoby,  bez  możliwości  jej  realnego  udziału  w  realizacji  zamówienia  zgodnie  

z zasadami wskazanymi w SIWZ oraz umowie wraz z załącznikami. 

Podsumował,  że  zamawiający,  przyznając  punkty  w  kryterium  doświadczenie 

personelu naruszył art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez przyznanie 

punk

tów w sytuacji, w której powinien ocenić doświadczenie personelu na 0 pkt.  

Uzupełnił,  że  po  otwarciu  ofert  wykonawca  nie  ma  możliwości  wskazania,  w  której 

części  osoba  wskazana  w  kryterium  doświadczenie  pracownika  de  facto  będzie  świadczyła 

pracę, dlatego w obu częściach wykonawca PU-H Lazur winien otrzymać 0 pkt. 


KIO 253/20 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność 

z oryginałem przy piśmie z dnia 13 lutego 2020 r., „Zgłoszenia przystąpienia do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego” – pismo przystępującego z dnia 11 lutego 2020 r., 

„Odpowiedzi  na  odwołanie”  –  pismo  zamawiającego  z  dnia  17  lutego  2020  r.,  a  także 

oświadczeń i stanowisk stron oraz przystępującego zaprezentowanych w toku rozprawy skład 

orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia prz

ez zamawiającego przepisów,  o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  zamawiającego  i  przystępującego  o  braku  interesu 

odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  na  dzień  składania  odwołania  –  brak  legitymacji  do 

wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na to, że odwołujący 

samodzielnie, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp nie 

przedłużył terminu związania ofertą, 

skład orzekający Izby wskazuje, że podziela argumentację zaprezentowaną w przywoływanym 

przez  odwołującego  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  30  października  2019  r.  

w sprawie o sygn. akt KIO 2104/19. 

Za wskazany

m wyrokiem skład orzekający Izby podnosi: „(…) sama kwestia dotycząca 

możliwości  zawarcia  umowy  z  wykonawcą,  którego  okres  związania  ofertą  po  wyborze 

upłynął,  nie  budzi  wątpliwości  w  orzecznictwie.  W  tej  materii  Trybunał  Konstytucyjny  

w  orzeczeniu  z  dnia 

24  lutego  2010  r.  (sygn.  akt  SK  22/08)  uznał,  że  zawarcie  umowy  

w  sprawie  zamówienia  publicznego  nie  wymaga  ważności  terminu  związania  ofertą  - 

dopuszczalne  jest  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  po  upływie  terminu 

związania ofertą. 

Stosown

ie  do  treści  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę, 

jeżeli: „wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania  ofertą”.  Dostrzeżenia  zatem  wymaga  okoliczność,  że  literalne  brzmienie  przepisu 

wskazuje  na  jednoznaczne  odniesienie  do  sytuacji,  w  której  zamawiający  zwrócił  się  do 


KIO 253/20 

wykonawcy o wydłużenie terminu związania ofertą zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

Jednocześnie  podkreślić  należy,  że  żaden  z  przepisów  ustawy  Pzp  nie  nakłada  na 

wykonawców obowiązku samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą. Przeciwnie – 

z  treści  art.  85  ust.  2  wynika,  że  wykonawca  „może”  przedłużyć  termin  związania  ofertą 

samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, przy czym, sankcją w postaci odrzucenia oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a obwarowany jest jedynie przypadek, w którym wykonawca  

w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  nie  wyrazi  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania ofertą. Jest to więc uprawnienie, nie nakaz działania po stronie Wykonawcy. 

Próba  wywodzenia  z  treści  art.  89  ust.1  pkt  7a  ustawy  Pzp  i  tym  samym  zrównania  

w  zakresie  skutku  czynności  prawnej,  sytuacji,  kiedy  wykonawca  nie  wyraził  zgody  na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  na  sytuację  kiedy  wykonawca  samodzielnie  nie 

przedłużył terminu związania ofertą jest niezasadna. Zrównanie obu opisanych stanów wydaje 

się być możliwe tylko w sytuacji rozszerzającej interpretacji tej przesłanki, czy też wywodzenia 

podstawy  do  odrzucenia  poprzez  analogię  sytuacji,  gdyż  skutkiem  w  obu  przypadkach  jest 

brak  związania  ofertą.  W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  istotne  jest  jednak,  że  do  tego 

samego skutku, rozumianego jako brak związania treścią oferty, prowadzą zupełnie odmienne 

działania lub zaniechania strony ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zdaniem  Izby  brak  terminu  związania  ofertą  jest  podstawą  do  odrzucenia  oferty  

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7 a ustawy Pzp tylko w sytuacji, kiedy wykonawca wezwany przez 

Zamawiającego  do  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  nie  wyrazi  na  to  zgody.  

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca Odwołujący nie był wcale wzywany do złożenia 

oświadczenia  o przedłożeniu terminu  związania  ofertą i  przedłużenia  ważności  wadium.  (…) 

Wykonawca w takiej sytuacji nie może być „karany” za brak prawidłowej organizacji pracy po 

stronie Zamawiającego lub innego rodzaju sytuacje przedłużające postępowanie o udzielenie 

zamówienia.  To  Zamawiający  jako  gospodarz  postępowania  powinien  dążyć  do  na  tyle 

sprawnego  prowadzenia  postępowania,  aby  ukończyć  je  w  terminie  związania  ofertą, 

ewentualnie w terminie jednokrotnie przedłużonym. (…) 

Izba  uważa,  że  katalog  przesłanek  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  ma  charakter 

zamknięty i nie można podstaw odrzucenia interpretować w sposób rozszerzający. Wszelkie 

po

stawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty, jako wyjątki 

od zasady, iż złożona oferta podlega badaniu i wyborowi winny być interpretowane w sposób 

ścisły.  Takie  też  przesłanie  płynie  z  orzeczenia  TSUE  (Postanowienie  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  dnia  13  lipca  2017  roku  wydane  w  sprawie  C-35/17 

Saferoad Grawil  sp.  z  o.o.  i  Saferoad Kabex sp.  z  o.o.,  przeciwko Generalnej  Dyrekcji  Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu). 


KIO 253/20 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wspomnianym orzeczeniu stwierdził, iż: 

„Zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, 

iż  stoją  na  przeszkodzie  wykluczeniu  wykonawcy  z  przetargu  publicznego  wskutek 

niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej 

lub  obowiązującej  krajowej  ustawy,  lecz  z  wykładni  tej  ustawy  i  tej  dokumentacji,  a  także  

z  uzupełniania  przez  krajowe  organy  administracji  lub  sądownictwa  administracyjnego 

występujących  w  tej  dokumentacji  luk”.  Postanowienie  TSUE  jest  klarowne,  stanowi,  że 

przesłanek wykluczenia wykonawcy/ odrzucenia jego oferty nie należy interpretować w sposób 

rozszerzający, odnosi się do również do przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 

Pzp,  gdzie  mo

wa  jest  o  niewyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  na 

wezwanie  Zamawiającego.  Zatem  niewyrażenie  zgody  ma  przyjąć  postać  odmowy,  innymi 

słowy czynnego działania wykonawcy. Zgoda w rozumieniu art. 85 ust. 2 ustawy Pzp nie może 

mieć charakteru dorozumianego. 

Potwierdzeniem  tego  poglądu  na  gruncie  krajowym  jest  chociażby  wyrok  Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. XXIII Ga 729/15, stwierdzający, iż 

„wykładnia  językowa  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  7a  prowadzi  jednoznacznie  do  wniosku,  że 

odrzucenie  oferty  (wcześniej  wykluczenie)  wykonawcy  następuje  wyłącznie  w  przypadku, 

kiedy  nie  zgodził  sie  on  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  a  więc  wówczas,  gdy 

uprzednio zwrócono się do niego o wyrażenie takiej zgody”. 

Podobnie  orzekł  Sąd  Okręgowy  w  Rzeszowie  w  postanowieniu  z  dnia  

16  lutego  2011  r.,  sygn.  VI  Ga  192/10,  zwracając  uwagę,  iż  skoro  Ustawodawca  w  art.  85  

ust.  2  wyraźnie  rozróżnił  dwa  przypadki,  w  których  dokonywane  jest  przedłużenie  terminu 

związania  ofertą  (w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  lub  samodzielnie  przez 

wykonawcę),  a  sankcja  odrzucenia  oferty  powiązana  jest  wyłącznie  z  odmową  zgody  na 

przedłużenie  w  odpowiedzi  na  wniosek  zamawiającego,  to  stosowanie  takiej  sankcji  

w  sytuacji,  gdy wezwanie w  ogóle nie było do wykonawcy  skierowane (przenosząc na  grunt 

przedmiotowego postępowania), jest niezasadne. (…) 

Zdaniem  Izby brak  terminu  związania ofertą jest  podstawą do  odrzucenia oferty  tylko  

w  sytuacji,  kiedy  wykonawca  wezwany  przez  Zamawiającego  do  przedłużenia  terminu 

związania ofertą nie wyrazi na to zgody. 

Zauważyć  należy,  iż  żaden  przepis  ustawy  nie  wymaga  permanentnego  utrzymania 

przez  wykonawcę  stanu  związania  ofertą,  a  tylko  to  mogłoby  być  podstawą  w  razie  upływu 

tego terminu do rozpatrywania niezgodności takiej oferty z ustawą. Jednocześnie de lege lata 

żaden  z  przepisów  ustawy  Pzp  nie  zakazuje  wyboru  oferty  wykonawcy,  który  swoją  ofertą 

związany  już  nie  jest.  Izba  stoi  na  stanowisku,  że  katalog  przesłanek  do  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  ma  charakter  zamknięty  i  nie  można  podstaw  odrzucenia  interpretować  

w  sposób  rozszerzający.  Wszelkie  postawy  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  lub 


KIO 253/20 

odrzucenia jego oferty, jako wyjątki od zasady, iż złożona oferta podlega badaniu i wyborowi 

winny być interpretowane w sposób ścisły. (…) 

Końcowo  podkreślić  należy,  iż  upływ  terminu  związania  ofertą  nie  przesądza  

o  nieskuteczności  oferty,  a  jedynie  o  braku  istnienia  po  stronie  wykonawcy  obowiązku 

z

awarcia umowy, natomiast możliwość podpisania umowy z wykonawcą, który nie potwierdził 

na ten termin związania ofertą, jest w orzecznictwie możliwością niekwestionowaną.” 

W wyroku KIO z dnia 06 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 151/17 słusznie zauważono, iż 

„(...) gdyby ustawodawca chciał zrównać sytuację, w której wykonawca nie przedłuża terminu 

związania  ofertą,  czy  to  samodzielnie,  czy  też  na  wezwanie  zamawiającego,  to  powodem 

odrzucenia oferty uczyniłby brak związania ofertą. Ustawodawca jednak nie zdecydował się na 

takie  rozwiązanie,  szczególne  znaczenie,  biorąc  pod  uwagę  sankcję,  przypisując  czynności 

dokonywanej  na  wezwanie  zamawiającego  w  przedmiocie  przedłużenia  terminu  związania 

ofertą. ” 

Analizując  zagadnienie  zastosowania  przepisów  KC  w  odniesieniu  do  zagadnienia 

trwałości terminu związania ofertą, to odmienność regulacji KC względem Pzp, przedstawiona 

została w  wyroku  z  dnia  16  lipca  2014  r.  (sygn.  Akt  XXIII Ga 924/14)  przez  Sąd  Okręgowy, 

który  orzekł,  iż  „nie  można  w  prosty  mechaniczny  sposób  przenosić  rozwiązań  prawa 

cywilnego na prawo zamówień publicznych w zakresie skutków i konsekwencji upływu terminu 

związania ofertą. Zasadniczą rozbieżnością w zakresie charakteru składanych ofert jest to, że 

oferta, o której mowa w art. 66 k.c., powoduje taki stan związania złożonym oświadczeniem, 

że  samo  przyjęcie  oferty  prowadzi  do  zawarcia  umowy,  natomiast  w  ofercie  złożonej  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  do  zawarcia  umowy  nie  wystarczy 

samo wybranie oferty, a konieczne jest dodatkowe oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia 

umowy.  Z  uwagi  na  tak doniosłe  skutki  przyjęcia  oferty  z  kodeksu  cywilnego  (automatyczne 

zawarcie  umowy),  upływ  terminu  związania  ofertą  powoduje  automatyczny,  bezpowrotny 

upadek  oferty.  Skutek  wyboru  oferty  w  rozumie

niu prawa  zamówień  publicznych  nie  jest  tak 

doniosły,  brak  jest  zatem  podstaw,  aby  tak  doniosły  był  również  skutek  upływu  terminu 

związania ofertą polegający na automatycznym, bezpowrotnym jej upadku”. 

Dalej Sąd Okręgowy reasumuje, że „z uwagi na specyfikę postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  oraz  swoisty  charakter  oferty  złożonej  na  gruncie  przepisów  pzp, 

należy  uznać,  iż  upływ  terminu  związania  ofertą  nie  przesadza  o  nieskuteczności  oferty  

a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obow

iązku zawarcia umowy.” (…) 

Reasumując,  Izba  w  składzie  wydającym  niniejsze  orzeczenie  stoi  na  stanowisku,  

iż  sytuację  odrzucenia  oferty  należy  traktować  jako  wyjątkową,  a  przesłanki  uzasadniające 

odrzucenie oferty należy interpretować w sposób ścisły. Odesłanie z art. 89 ust. 1 pkt 7a do 

art.  85  ust.  2  ustawy  Pzp  dotyczy  wyłącznie  udzielenia  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania ofertą, tj. sytuacji, w której zamawiający w zakreślonej cezurze czasowej wystąpi do 


KIO 253/20 

wykonawcy  o  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  a  ten  zaniecha  przedłużenia 

przedmiotowego  terminu  lub  odpowie  na  wezwanie  w  sposób  niezgodny  z  jego  treścią. 

Zgodnie  z  powszechnie  przyjętym  w  orzecznictwie  poglądem,  rozszerzenie  przesłanek 

odrzucenia  oferty  poza  granice  wyznaczone  przepisami  ustawy  Pzp  jest  niedopuszczalne. 

Wszelkie  wątpliwości  interpretacyjne  w  tym  zakresie  przecięło  przywołane  wyżej 

postanowienie TSUE (z dnia 13 lipca 2017 roku wydane w sprawie C-

35/17). Nie może zatem 

budzić wątpliwości fakt, iż skoro art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odnosi się tylko do sytuacji,  

w  której  wykonawca  na  wniosek  zamawiającego  nie  wyrazi  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania  ofertą,  to  nie  można  przedmiotowej  przesłanki  odrzucenia  rozciągać  również  na 

inne,  niewskazane  w  treści  przepisu  przypadki.  Brak  jest  również  jakichkolwiek  podstaw  do 

przyjęcia,  że  oferta,  co  do  której  upłynął  termin  związania  ofertą,  straciła  cechy  oferty  

i  w  związku  z  tym  powinna  być  uznana  za  nieważną  lub  podlegającą  odrzuceniu.  

W  żadnym  wypadku  nie  można  zatem  uznać,  że  z  momentem  upływu  terminu  związania 

ofertą  złożoną  przez  Odwołującego  przestał  On  być  uczestnikiem  postępowania.  Poza  tym 

sam Zamawiający nie zastosował do oferty Odwołującego art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.  

Gdyby  Ustawodawca  chciał,  aby  podstawa  odrzucenia  skorelowana  była  z  pełną 

treścią  art.  85  ust.  2  ustawy  Pzp,  a  więc  zarówno  co  do  samodzielnego  przedłużenia,  jak  

i w odpowiedzi na  zwrócenie się o wyrażenie  zgody, to wówczas w art. 89 ust. 1 pkt 7a nie 

zastosowałby  odnośnika  do  wyrażenia  „nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  okresu  związania 

ofertą”, ale zastosowałby określenia typu „nie nastąpiło przedłużenie okresu związania ofertą”, 

„nie  przedłużyli  okresu  związania  ofertą”  i  tym  podobne.  Ustawodawca  użył  natomiast 

wyraźnego  określenia  „nie  wyraził  zgody”  odnosząc  się  wyłącznie  do  drugiego  fragmentu 

(drugiej  możliwości)  przewidzianej  treścią  art.  85  ust.  2  Pzp  skorelowanej  

z odpowiedzią na wezwanie zamawiającego.” 

Zarzut 

dotyczący  przyznania  przez  zamawiającego  punktów  w  kryterium 

doświadczenie  pracownika  biurowego  w  sytuacji  wskazania  tej  samej  osoby  w  dwóch 

odrębnych  częściach  zamówienia,  które  będą  realizowane  w  dwóch  różnych  biurach  na 

terenie miasta Iława, przy wskazaniu w treści oferty godzin pracy biura od 7.00 do 18.00, czym 

zamawiający  naruszył  przepis  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  2  pkt  5  ustawy  Pzp  nie 

potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W § XIV „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.” ust. 2 SIWZ zamawiający podał, 

że „W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 

ofert na podstawie następujących kryteriów - dotyczy części 1 i 2: (…)”, wśród których w tabeli 


KIO 253/20 

(poz.  3)  wskaza

ł  kryterium  „Doświadczenie  pracownika  biura  (DPB)”,  przypisując  temu 

kryterium 10% znaczenie. 

§ XIV ust. 5 wskazał następujący sposób oceny w tymże kryterium: 

Za  brak  wykazania  lub  brak  posiadania  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do 

wykonywania 

czyn

ności  pracownika  biura  w  zakresie  wykonywania  prac 

administracyjno-

biurowych  związanych  z  prowadzeniem  dokumentacji  cmentarnej 

przez  min.  6  miesięcy  w  ramach  jednego  kontraktu  (umowy)  wykonawca  otrzyma  – 

0,00 pkt. 

2)  Za  w

ykazanie  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do  wykonywania  czynności 

pracownika biura w zakresie wykonywania prac administracyjno-

biurowych związanych 

prowadzeniem dokumentacji  cmentarnej przez  min. 

6  miesięcy w ramach jednego 

kontraktu (umowy) wykonawca otrzyma 

– 5,00 pkt, 

3)  Za  wykazanie 

doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do  wykonywania  czynności 

pracownika biura w zakresie wykonywania prac administracyjno-

biurowych związanych 

z  prowadzeniem dokumentacji cmentarnej przez min. 12 miesięcy w ramach jednego 

kontraktu (umowy) wykonawca otrzyma 

– 7,50 pkt, 

Za  wykazanie  doświadczenia  przez  osobę  skierowaną  do    wykonywania  czynności 

pracownika biura w zakresie wykonywania prac administracyjno-

biurowych związanych 

z  prowadzeniem  dokumentacji  cmentarnej  prze  min.  18  miesięcy  w  ramach  jednego 

kontraktu (umowy) wykonawca otrzyma 

– 10,00 pkt, 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza 

ofertowego 

–  tabela (Załącznik  1 a  lub  1b  do  SIWZ). W  przypadku  niepodania przez 

Wykonawcę    w  pkt  3  [...]  imienia  i  nazwiska  oraz  informacji  na  temat  wymaganego 

doświadczenia wykonawca otrzyma 0 pkt. ” 

złożonych wraz z ofertą Formularzach ofertowych (dla części 1 – załącznik nr 1a do 

SIWZ oraz dla części 2 – załącznik nr 1b do SIWZ) w pkt. 3 przystępujący wskazał, jako osobę 

wyznacz

oną  do  wykonywania  funkcji  pracownika  biura,  panią  E.Ś.  o  18-sto  miesięcznym 

doświadczeniu  w  zakresie  wykonywania  prac  administracyjno-biurowych  związanych  

z prowadzeniem dokumentacji cmentarnej.  

Pismem  z  dnia  5  lutego  2020  r. 

–  „Zawiadomienie  (Ogłoszenie)  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty

” zamawiający zawiadomił wykonawców, że w części 1 oraz 2 dokonał 

wyboru 

–  jako  najkorzystniejszej  –  oferty  przystępującego.  Poinformował  także,  iż  w  obu 

częściach  w  kryterium  „Doświadczenie  pracownika  biura”  ofercie  przystępującego  przyznał  

10 pkt. 


KIO 253/20 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Z

amawiający,  dokonując  oceny  ofert  przystępującego  w  części  1  oraz  w  części  2 

zasadnie przyznał po 10 pkt w kryterium „Doświadczenie pracownika biura”. 

Art.  91  ust.  1  ustawy  Pz

p  brzmi:  „Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Art. 91 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp brzmi: „Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo 

cena lub koszt i inn

e kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: (…) 

5)  organizacja,  kwali

fikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;” 

Niewątpliwie  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert,  przewidzianym  przez  zamawiającego  

w odniesieniu do obu części było „Doświadczenie pracownika biura” (§ XIV ust. 2 SIWZ – poz. 

3 tabeli).  

Niewątpliwie  też  za  doświadczenie  pracownika  biura  wynoszące  min.  18  miesięcy 

zamawiający przewidział przyznanie 10 pkt (§ XIV ust. 5 pkt 4 SIWZ).  

Niewątpliwie wreszcie zamawiający przewidział, że przyzna punkty w tym kryterium na 

podstawie  oświadczenia  wykonawcy  złożonego  w  pkt  3  Formularza  ofertowego  każdej  

z części (§ XIV ust. 5 pkt 5 SIWZ). 

Skoro  przystępujący,  zarówno  w  pkt  3  Formularza  ofertowego  dla  części  1,  jak  i  dla 

części 2, wskazał osobę o 18-sto miesięcznym doświadczeniu (zakres doświadczenia nie był 

sporny)  to  zamawiający  zobowiązany  był,  stosując  wskazane  powyżej  postanowienia  SIWZ, 

przyznać – w przypadku oferty przystępującego dla części 1 i 2 – po 10 pkt. 

Podkreślenia  wymaga,  że  wiązanie  sposobu  oceny  ofert  z  zastosowaniem 

przewidzianych  kryteriów  oceny  ofert  ze  sposobem  oceny  spełniania  przez  wykonawcę 

warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  znajduje  umocowania  w  przepisach  ustawy  Pzp. 

Przypomnieć  należy,  że  obowiązkiem  zamawiającego  jest  ujęcie  w  SIWZ  odrębnie  samych 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazu  oświadczeń  lub  dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy 

P

zp) oraz odrębnie opisu kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp). 

Niezależnie  od  powyższego  wskazać  należy,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wprost wskazał, że ocenie zostaną podane 

„jedynie”  oferty  wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki  udziału  w  postępowaniu  

(§ XIV ust. 2 SIWZ), przesądzając tym samym o odrębności obu etapów oceny (wykonawcy  

i oferty).  


KIO 253/20 

Bez znaczenia zatem, 

dla oceny ofert w kryterium „Doświadczenie pracownika biura”,  

pozostawały  wywody  odwołującego  co  do  konieczności  oceny  ofert  w  tym  kryterium  

w  powiązaniu  z  ustanowionym  przez  zamawiającego  warunkiem  w  zakresie  zdolności 

zawodowej. 

Wskazać nadto należy, że wiązanie sposobu oceny ofert w kryterium „Doświadczenie 

pracownika  biura

”  ze  sposobem  oceny  ofert  w  innym  kryterium  –  „Czas  pracy  biura 

cmentarza

” także nie znajduje umocowania ani w przepisach ustawy Pzp, ani w opracowanej 

przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

SIWZ. 

Nie  sposób  także  pominąć,  że  zamawiający  nie  poczynił  w  ramach  opisanego  przez 

siebie sposobu oceny ofert z zastosowaniem ustalonych kryteriów żadnych zastrzeżeń co do 

tego,  czy  zakazanym/nakaz

anym  jest  wskazanie  dwóch  różnych  osób  –  pracowników  biura  

w każdej z części zamówienia.  

Uzupełniająco  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  w  §  XIV  ust.  5  pkt  5  SIWZ 

zamawiający,  pomimo  odniesienia  się  dwóch  załączników,  odnoszących  się  do  obu  części 

zamówienia użył  liczby  pojedynczej: „W przypadku nie podania (…) (Załącznik nr 1a lub 1b) 

imienia  i  nazwiska  (…)”,  co  skłania  do  wniosku,  że  w  obu  załącznikach  wykonawca  mógł 

wskazać tą samą osobę. 

Sposób  oceny  ofert  w  kryterium  „Doświadczenie  pracownika  biura”  był  jednoznaczny 

tak co do 

tego za co zostaną przyznane punkty i w jakiej ilości (§ XIV ust. 5 pkt 1 – 4 SIWZ)  

oraz  na  jakiej  podstawie 

(§  XIV  ust.  5  pkt  1  –  5  SIWZ)  –  obowiązkiem  zamawiającego  było 

trzymanie się wskazanego w SIWZ sposobu oceny ofert. 

Oc

zekiwanie  przez  odwołującego  przyznania  przez  zamawiającego  ofercie 

przystępującego  0  pkt  za  wskazanie  tej  samej  osoby  jako  pracownika  biura  o  18-sto 

miesięcznym  doświadczeniu  w  obu  częściach  jest  –  w  świetle  postanowień  SIWZ  – 

niezasadne,  ponieważ  jedyny  przypadek  przewidziany  przez  zamawiającego  (przyznania  

0  pkt)  to  „brak  wykazania  lub  brak  posiadania  doświadczenia”  w  minimalnym  6-cio 

miesięcznym okresie minimalnym (§ XIV ust. 5 pkt 1 SIWZ). 

Odnosząc się do wskazanej przez odwołującego podstawy prawnej – naruszenia przez 

zamawiającego art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, skład orzekający Izby zauważa, że przepis ten 

dotyczy sposobu kon

struowania przez zamawiającego kryteriów oceny ofert, które ujmowane 

są  w  ramach  SIWZ  –  naruszenie  tegoż  przepisu  może  być  przez  wykonawcę  podnoszone  

w terminie przewidzianym na złożenie odwołania wobec treści SIWZ, nie zaś na etapie oceny 


KIO 253/20 

ofert  (którego  to  etapu  dotyczy  rozpoznawane  przez  skład  orzekający  Izby  odwołanie  

z 7 lutego 2020 r.). 

Odnosząc się do wskazanej przez odwołującego podstawy prawnej – naruszenia przez 

zamawiającego  art.  7  ustawy  Pzp,  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  poza  samym 

wskazaniem  tegoż  artykułu  w  odwołaniu  odwołujący  nie  zaprezentował  żadnej  odrębnej 

argumentacji,  wobec  czego 

skład  orzekający  Izby  uznał,  że  skoro  zamawiający  nie  naruszył 

przepisu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, to w konsekwencji nie 

naruszył także art. 7 ustawy Pzp. 

Uwzględniając  powyższe,  ponieważ  nie  potwierdził  się  zarzut  dotyczący  przyznania 

przez  zamawiającego  punktów  w  kryterium  doświadczenie  pracownika  biurowego  w  sytuacji 

wskazania  tej  samej  osoby  w  dwóch  odrębnych  częściach  zamówienia,  które  będą 

realizowane w dwóch różnych biurach na terenie miasta Iława, przy wskazaniu w treści oferty 

godzin pracy biura od 7.00 do 18.00

, skład orzekający Izby orzekł jak w sentencji, oddalając 

odwołanie.  

Skład orzekający Izby nie zasądził od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów 

z  tytułu  dojazdu  na  rozprawę  samochodem  osobowym,  ponieważ  zamawiający  nie  złożył  

w tym zakresie żadnego rachunku. 


KIO 253/20 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.                         

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………………. 


wiper-pixel