KIO 2528/19 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt KIO 2528/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 stycznia 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Preze

sa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  GETINGE  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz GETINGE 

Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  kwoty  13.500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy) st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Olsztynie.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 2528/19 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniem  złożonym  pismem  z  31  grudnia  2019  r. 

odwołujący  – GETINGE Sp.  z  o.o.  w Warszawie  –  cofnął  odwołanie wniesione do  Prezesa 

Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  – 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i 

Administr

acji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, o którym zamawiający 

ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 września 2019 r. pod numerem 2019/S 

W tym stanie rzeczy Izba umorzy

ła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym orzekła w formie postanowienia na podstawie 

art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O kosztach post

ępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 8 zd. 

2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………. 


wiper-pixel