KIO 252/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 252/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  17  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Usług  Miejskich  „PUM”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Grudziądzu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawi

ającego: Gminę Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu  

przy  udziale  wykonawcy 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.  A.  z 

siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego  

orzeka: 

1.  O

drzuca odwołanie, 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich 

„PUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 

tytułem wpisu od odwołania; 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Grudziądzu. 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 252/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Miasto  Grudziądz  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”,  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  pn.  Odbieranie  odpadów  komunalnych 

z terenu gminy-

miasto Grudziądz.  

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  23  października  2019  r.  zostało  zamieszczone 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S_205 pod poz. 499558. 

Wartość  tego  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

13  stycznia  2020  r.  Zamawiający  zaprosił  wykonawców  uczestniczących 

powyższym postępowaniu do aukcji elektronicznej 

16  stycznia  2020  r.  Odwołujący  Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich  „PUM”  sp.  z  o.o. 

{dalej  również:  „PUM”}  z  siedzibą  w  Grudziądzu  wniósł  w  stosownej  formie  elektronicznej 

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  powierzenia  przeprowadzenia  aukcji 

elektronicznej podmiotowi wskazanemu w zaproszeniu do aukcji elektronicznej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów pzp: 

1.  Art. 7 ust. 2 

– przez prowadzenie postępowania, tj. aukcji elektronicznej przez podmiot 

(Grudziądzki  Park  Przemysłowy,  w  skrócie:  „GPP”),  w  którym  urzędującym  członkiem 

zar

ządu  jest  ta  sama  osoba  –  J.  J.  B.,  która  jest  jednocześnie  wiceprezesem  (od 

stycznia  2020)  w  podmiocie  zaproszonym  do  udziału  w  aukcji  (Miejskie  Wodociągi  i 

Oczyszczalnia,  w  skrócie:  „MWiO”),  nad  którym  100%  nadzór  sprawuje  Zamawiający 

(Gmina 

Miasto Grudziądz). 

2.  Art.  17  ust.  1  pkt  4 

–  przez  pozostawanie  przedstawiciela  wykonawcy  i  podmiotu 

prowadzącego  aukcję  oraz  Zamawiającego  w  takim  stosunku  zależności,  że  może  to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i obiektywności postępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Zniesienia  zaplanowanej  na  17  stycznia  2020  r  aukcji  elektronicznej  lub  z  ostrożności, 


na  wypadek  niezniesienia  terminu  przez  Zamawiającego  –  unieważnienia  aukcji 

elektronicznej. 

2.  Od

stąpienia  od  aukcji  elektronicznej,  a  ponieważ  jest  ona  nierozerwalnie  złączona 

całością  postępowania  –  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

W dniu 30 stycznia 2020 r. wyrokiem KIO 87/20 Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia 

odwołanie  i  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  a 

także  powtórzenia  aukcji  elektronicznej,  przy  czym  jej  przeprowadzenie  nie  mogło  być 

powierzone  Grudziądzkiemu  Parkowi  Przemysłowemu  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Grudziądzu, 

kt

órego  jeden  z  urzędujących  członków  zarządu  pełni  również  taką  funkcję  w  Miejskich 

Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. 

W  następstwie  wydanego  orzeczenia  wobec  ponownego  zaproszenia  wykonawców  w 

dniu  5  lutego  2020  r.  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  zaplanowanej  na  dzień  11  lutego 

2020  r.  Odwołujący  Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich  „PUM”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Grudziądzu wniósł odwołanie w dniu 10 lutego 2020 r. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie  ustawy  Pzp,  t.j.:  art.  36  ust.  2  pkt  7  ustawy  Pzp  - 

poprzez  niezgodność  i 

niespójność zapisów SIWZ (rozdział XIX SIWZ) z czynnością zamawiającego z dnia 5 lutego 

2020  r.,  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  -  poprzez  zawarcie 

w  sposób  niejednoznaczny  i 

niewyczerpujący  opisu  przedmiotu  zamówienia  (w  szczególności  prowadzonej  aukcji)  i 

ujawnionych rozbieżności pomiędzy SIWZ, a informacjami zawartymi na portalu aukcyjnym, 

którym  mowa  w  piśmie  dnia  z  5  lutego  2020  r.,  art.  41  pkt  14  ustawy  Pzp  -  poprzez 

niezawarcie 

w ogłoszeniu o zamówieniu o udzieleniu zamówienia publicznego - informacji o 

przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji  elektronicznej 

wraz 

z  podaniem  strony  internetowej,  na  której  będzie  prowadzona  aukcja  elektroniczna. 

Odwołujący  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich  „PUM”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Grudziądzu  wniósł  o  zniesienie  zaplanowanej  na  dzień  11  lutego  2020  r.  aukcji 

elektronicznej, 

a z ostrożności na  wypadek niezniesienia terminu przez  Zamawiającego  - o 

unieważnienie  aukcji  elektronicznej,  odstąpienie  przez  zamawiającego  od  aukcji 

elektronicznej,  a  ponieważ  jest  ona  nierozerwalnie  złączona  z  całością  postępowania,  a 

zwłaszcza że wymagana prawem informacja nie została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu 

o  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  uwagi  na  brak 

spełnienia  formalnych  przesłanek  do  prowadzonego  postępowania.  Ponadto  Odwołujący 

wniósł  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  w  tym  kosztami  zastępstwa 

procesowego.  


Ponadto  w  dniu  11  lutego  2020 

r.  Zamawiający  wezwał  wykonawców  do  wzięcia 

udzi

ału w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  13  lutego  2020  r.  wykonawca 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania 

ALBA S. A. z siedzibą we Wrocławiu zgłosił przystąpienie do przedmiotowego postępowania 

odwoławczego po stronie Odwołującego.  

Izba  potwie

rdziła  skuteczność  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Odwołującego wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A. 

z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej również: „Przystępującym”). 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i 

uczestników postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

co następuje: 

Izba  z  urzędu na  podstawie art.  189 ust.  3  zd.  1  ustawy  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  dokonała  czynności 

formalnoprawnych 

i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że  przedmiotowe 

odwołanie  podlega  odrzuceniu  w  oparciu  o  art.  189  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  

Zamawiający  ponownie  w  dniu  5  lutego  2020  r.  zaprosił  wykonawców  do  udziału 

uczestniczących  w powyższym  postępowaniu  do  aukcji  elektronicznej  w  konsekwencji 

wykonania  wyroku  KIO  z  dnia  30  stycznia  2020  r.,  sygn.  akt  KIO  87/20. 

Odwołujący  od 

czynności zaproszenia z dnia 5 lutego 2020 r. wniósł do KIO odwołanie.  

Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

Na wstępie zauważenia wymaga, że zgodnie z art.189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Izba 

odrzuca  odwołanie  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie  dotyczy  czynności,  którą  zamawiający 

wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w 

odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Zauważenia  wymaga,  że  Izba  w  wyroku  KIO  87/20  nakazała  Zamawiającemu 

unieważnienie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  a  także  powtórzenie  aukcji  elektronicznej, 

przy  c

zym  jej  przeprowadzenie  nie  mogło  być  powierzone  Grudziądzkiemu  Parkowi 

Przemysłowemu sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, którego jeden z urzędujących członków 


zarządu  pełni  również  taką  funkcję  w  Miejskich  Wodociągach  i Oczyszczalni  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Grudziądzu.  

Wobec przytoczone

j sentencji orzeczenia Izba nie nakazała Zamawiającemu zmiany 

postanowień  SIWZ.  Zauważenia  wymaga,  że  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp  w 

uzasadnionych  wypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zatem  zmiana  postanowień 

SIWZ 

– co do zasady – jest niedopuszczalna po upływie terminu składania ofert.  

Ponadto  Odwołujący  w  odwołaniu  o  sygn.  akt  KIO  87/20  wnosił  o  zniesienie 

zaplanowanej  na  17  stycznia  2020  r  aukcji  elektronicznej 

lub  z  ostrożności,  na  wypadek 

niezniesienia  terminu  przez  Zamawiającego  –  unieważnienia  aukcji  elektronicznej  oraz 

o

dstąpienia od aukcji elektronicznej, a ponieważ jest ona nierozerwalnie złączona z całością 

postępowania  –  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Podobne żądania kierował w odwołaniu o sygn. akt KIO 252/20.  

Zauważenia  wymaga,  że  Izba  w  wyroku  KIO  87/20  nie  przychyliła  się  do  żądań 

Odwołującego w postaci unieważnienia postępowania (wobec przedstawionych zarzutów), - 

nie nakazując jednocześnie zmiany postanowień SIWZ w wymaganym zakresie ani również 

unieważnienia  postępowania.  Jeżeli  Odwołujący  twierdził,  że  orzeczenie  Izby  nakazujące 

wyłącznie  unieważnienie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  a  także  powtórzenia  aukcji 

elektronicznej 

–  bez  zmiany  stosownych    postanowień  SIWZ  –  jest  wadliwe  i  niepełne  „

aukcja  nierozerwalnie  złączona  jest  z  całością  postępowania”  i  postępowanie  wymaga 

unieważnienia, to na podstawie art. 198a ust.1  ustawy Pzp mógł wnieść skargę do sądu na 

wydane w tej sprawie orzeczenie.  

Zatem 

–  w  ocenie  Izby  -  Zamawiający  unieważniając  czynność  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  oraz  czynność  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej,  powtarzając 

czynność zaproszenia do aukcji wykonał je zgodnie z treścią wyroku KIO 87/20, co wynika 

wprost z sentencji orzeczenia. Sentencja orzeczenia nie zawiera - 

wobec potwierdzenia się 

zarzutów  odwołania  –  nakazania  zmiany  postanowień  SIWZ  czy  też  unieważnienia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Powyższe  stanowi  podstawę  do  odrzucenia 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

Wniesione  odwołanie  o  sygn.  akt  KIO  252/20  z  dnia  10  lutego  2020  r.  stanowi  de 

facto  polemikę z  orzeczeniem  KIO  87/20  – gdyż  Odwołujący,  nie zgadzając się w  części  z 

orzeczeniem KIO 8

7/20 domaga się aby Zamawiający na etapie ponownego zaproszenia do 


aukcji elektronicznej dokonywał zmiany odpowiednich postanowień SIWZ, wbrew zapadłemu 

orzeczeniu  z  dnia  30  stycznia  2020  r.,  sygn.  akt  KIO  87/20,  które  nie  obligowało 

Zamawiającego  do  dokonania  takich  czynności  na  etapie  zaproszenia  do  aukcji 

elektronicznej.  

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  odwołanie,  które  wpłynęło  do  Prezesa 

Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  r.  jest  odwołaniem  wniesionym  z 

naruszeniem przepisu ustawy i podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący: 

…………………. 


wiper-pixel