KIO 25/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt KIO 25/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  15  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  stycznia  2020  r. 

przez 

wykonawcę  FBSerwis    S.A.  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Gminę Sosnowiec działającą przez Urząd Miejski Sosnowiec w Sosnowcu  

przy  udziale  wykonawcy  POLLIGHT  Sp.  z 

o.o.  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz FBSerwis  

S.A. w Warszawie 13. 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 25/20 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniem  złożonym  pismem  z  15  stycznia  2020  r., 

odwołujący – FBSerwis  S.A. w Warszawie – cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Gminę  Sosnowiec  działającą  przez 

Urząd  Miejski  Sosnowiec  w  Sosnowcu,  którego  przedmiotem  jest  montaż/instalacja 

efektywnego  energetycznie  oświetlenia  w  gminie  Sosnowiec  II.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 159-

W tym stanie rzeczy Izba umorzy

ła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 

ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  co  orzekła  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust. 8 

zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobieran

ia  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel