KIO 251/20 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 251/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  18  lutego  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10 

lutego  2020  r.  przez  wykonawc

ę  –  ZPRE  „JEDLICZE”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Jedliczach 

przy  ul.  Kurkowskiego  86  (38-460  Jedlicze) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego – PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (00-

120 Warszawa) 

przy  udziale  wykonawcy 

–  Partner  Serwis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Elblągu  przy  ul. 

Stoczniowej 2 (82-300 

Elbląg), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie z

amawiającego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

– ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 251/20 

U z a s a d n i e n i e 

PGE  Energia  Ciepła  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zwana  dalej:  „zamawiającym”, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j.  - Dz. U. z 2019 r., poz.  1843  ze zm.)

, zwanej dalej: „Pzp”, pn.: Wykonanie 

remon

tów  kapitalnych  i  przeglądów  silników  elektrycznych  średniego  napięcia  6kV  oraz 

silników  elektrycznych  niskiego  napięcia  o  mocy  powyżej  15kW  dla  Spółek  Grupy  PGE 

Energia Ciepła" - część III (numer postępowania: 1001253000), zwane dalej postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 30 sierpnia 2019 r., pod numerem 2019/S 167-409760.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Wykonawca 

ZPRE  „JEDLICZE”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Jedliczach  zwany  dalej: 

„odwołującym”  w  dniu  10  lutego  2020  r.  wniósł  odwołanie  od  czynności  i  zaniechań 

zamawiającego w postępowaniu polegających na: 

- zaniecha

niu odrzucenia oferty wykonawcy Partner Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 

(zwanego dalej: „wykonawca Partner Serwis”), jako zawierającą rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4) Pzp w zw. z art. 

90 ust. 3 Pzp; 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Partner  Serwis,  której  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji, czym 

naruszył art. 89 ust. 1 pkt 3) Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 

ust. 1 pkt 1) UZNK; 

Mając na uwadze powyższe odwołujący wniósł o: 

merytoryczne  rozpatrzenie  odwołania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  („KIO”)  i  jego 

uwzględnienie; 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania  oraz  z  innych 

wskazywanych dowodów na okoliczności wskazane niniejszym odwołaniem; 

unieważnienie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu i unieważnienie czynności 

wyboru oferty wykonawcy Partner Serwis jako oferty najkorzystniejszej; 

nakazanie  zamawiającemu  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  nakazanie 

zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy Partner Serwis jako zawierającą rażąco niską 

cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji,  a  w  konsekwencji  nakazanie  uznania  oferty  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej; 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 


odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa przed KIO, według norm przepisanych i zgodnie z 

fakturą przedstawioną przez odwołującego na rozprawie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  przystąpienie 

wykonawca Partner Serwis. 

W  dniu  14  lutego  2020  r. 

zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

poinformował,  że  uwzględnia  odwołanie  w  części  dotyczącej  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Partner Serwis Sp. z o.o. z 

siedziba  w  Elblągu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  3 

ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp w  zw.  z art. 3 ust  1 i art. 15 ust. 1 pkt 1) 

UZNK

W  dniu  17  lutego  2020  r. 

odwołujący  za  pośrednictwem  platformy  ePUAP  złożył 

pismo 

zawierające  oświadczenie,  iż  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  cofa 

odwołanie wniesione w postępowaniu.  

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 

Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  13 500  zł  00  gr  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel