KIO 2499/19 WYROK dnia 13 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt KIO 2499/19 

WYROK 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo  

Aleksandra Patyk 

Robert Skrzeszewski  

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2019 r. przez wykonawcę 

PRZP  Systemy  Informacyjne  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Połańcu 

w postępowaniu prowadzonym przez organizatora postępowania 

PGE Polską Grupę Energetyczną Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie,  

prowadzącą postępowanie w imieniu i na rzecz zamawiających: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie,  

PGE Dystrybucja 

Spółki akcyjnej z siedzibą w Lublinie, 

PGE Energia Odnawialna Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie,  

PGE Obrót Spółki akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie, 

PGE Systemy Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, 

PGE Energia Ciepła Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Immitis  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  Towarzystwo 

Handlowe Alplast 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

z siedzibą w Niekaninie, LCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Bydgoszczy 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

odwołującego, 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Intaris  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Intaris  Spółka  


z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą w  Warszawie 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

C. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  T-Systems  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Zakład 

Systemów  Komputerowych  ZSK  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

siedzibą  w  Krakowie,  SUNTAR  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Tarnowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego, 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża PRZP Systemy Informacyjne Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

PRZP  Systemy  Informacyjne  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Członkowie:   

……………………..… 

……………………..… 


Sygn. akt: KIO 2499/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako 

organizator  prowadzi  postępowanie  w  imieniu  i  na  rzecz:  PGE  Górnictwo  i  Energetyka 

Konwencjonalna Spółki akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, PGE Dystrybucja Spółki akcyjnej z 

siedzibą w Lublinie, PGE Energia Odnawialna Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, PGE 

Obrót  Spółki  akcyjnej  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  PGE  Systemy  Spółki  akcyjnej  z  siedzibą  w 

Warszawie,  PGE  Energia  Ciepła  Spółki  akcyjnej  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „sukcesywne  dostawy  komputerów, 

monitorów  oraz  stacji  dokujących  dla  Spółek  GK  PGE”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 21 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 097-

236037. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący  –  PRZP  Systemy  Informacyjne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Połańcu wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  i  3  w  związku  z  art.  87  ust.  1  oraz  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych poprzez błędne przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego 

badania  i  oceny  ofert,  a  co  za  tym  idzie,  nie  jest  zobowiązany  do  wyjaśnienia  wszelkich 

wątpliwości  tyczących  się  oferty  Odwołującego  –  również  w  zakresach,  które  pomimo 

wyjaśnień zrodziły dalsze (nowe) wątpliwości u Zamawiającego – przed przystąpieniem do jej 

oceny, a w szczególności przed jej odrzuceniem, 

2. art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego  badania  

i oceny ofert, a co za tym idzie, nie jest zobowiązany do poprawienia omyłek pisarskich i tzw. 

innych omyłek w ofercie Odwołującego, w zakresie funkcjonalności sprzętu, 

3. art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego  badania  

i  oceny  ofert,  a  co  za  tym  idzie,  jest  uprawniony  do  odrzucenia  ofe

rty  Odwołującego  bez 


uprzedniego wyjaśnienia  treści  oferty,  pomimo  że zastosowanie przez  Zamawiającego  tych 

obligatoryjnych  procedur  dowiodłoby,  że  oferta  Odwołującego  jest  zgodna  z  treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4.  art.  7  ust.  1  i  3  o

raz art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych poprzez  błędne 

przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert, a co za 

tym idzie, nie jest zobowiązany do  wyboru oferty Odwołujący jako oferty najkorzystniejszej, 

choć  wskazane  kryteria  oceny  ofert  świadczą,  że  to  oferta  Odwołującego  powinna  była 

otrzymać maksymalną ilość punktów. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie Zamawiającemu, 

aby:  unieważnił  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzył  czynność  badania  

i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  

i  poprawienia  omyłek  występujących  w  ofercie  Odwołującego  oraz  dokonał  ponownego 

wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał – co do zarzutu zaniechania wyjaśnienia lub 

dalszego  wyjaśnienia  treści  oferty,  ewentualnie  zaniechania  poprawienia  innej  omyłki  –  że  

w  toku  badania  oferty  Odwołującego  Zamawiający  wystąpił  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie 

następujących zakresów: 

1. wezwanie z 22 lipca 2019 r. 

– przedmiotem wezwania był dokument gwarancji wadialnej, 

wyjaśnienia zostały udzielone 25 lipca 2019 r., 

2. wezwanie z 29 lipca 2019 r. 

– przedmiotem było wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo 

za

mówień  publicznych  do  złożenia  dokumentów  i  oświadczeń,  o których mowa  w  art.  12.5 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  żądane  dokumenty  i  oświadczenia  zostały 

przesłane 9 sierpnia 2019 r.,  

3.  wezwanie  z  23  sierpnia  2019  r. 

–  przedmiotem  wezwania,  oprócz  innych  kwestii 

technicznych, były: 

• wniosek o wyjaśnienie, gdzie można znaleźć karty katalogowe do sprzętu, które dalej nie 

były  już  wyjaśniane,  lecz  stały  się  podstawą,  w  zakresie  sprzętu  wyspecyfikowanego  

w punkcie 3.1.5 informacji o odrzuceniu 

oferty Odwołującego, stwierdzenia niezgodności oferty 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

•  wniosek  o  wyjaśnienia,  na  którym  etapie  produkcji  będzie  dokonywana  żądana  przez 

Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia modyfikacja BIOS, co 

następnie zostało przez Zamawiającego nadinterpretowane, czego Zamawiający nie wyjaśnił 

z  Odwołującym,  lecz  bezpodstawnie  przyjął,  że  „dedykowany  BIOS”  został  przez 

Odwołującego  zaoferowany  i  stwierdził  niezgodność  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (pkt 3.1.3 informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego), 

wyjaśnienia zostały udzielone 3 września 2019 r., 


4.  wezwanie  z  24  września  2019  r.  –  przedmiotem  wezwania,  oprócz  innych  kwestii 

technicznych,  był  wniosek  o  uzupełnienie  załącznika  nr  4.2,  który  następnie  Zamawiający 

bezpodstawnie  uznał  za  treść  oferty  sensu  stricto,  uznając  tę  treść  za  nieuzupełnialną,  

a  treść  oferty  za  niezgodną  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  i  bez 

wyjaśnień  tego  zakresu  dokonał  odrzucenia  oferty  Odwołującego  (pkt  3.1.1  informacji  

o odrzuceniu oferty Odwołującego); wyjaśnienia zostały udzielone 30 września 2019 r., 

5. wezwanie z 4 października 2019 r. – przedmiotem wezwania był wniosek o wyjaśnienie, czy 

aktualizacja  firmware 

modułu  AMT  może  się  odbyć  przez  Internet;  i  choć  wyjaśnienia  

w  tym  zakresie  najwyraźniej  nie  były  wystarczające,  to  zamiast  wskazać  Odwołującemu 

obszary,  które  budzą  dalsze  wątpliwości.  Zamawiający  zakupił  inną  płytę  główną  w  celu 

zbadania tej, k

tóra zaoferował Odwołujący, przyjmując badanie zupełnie innego produktu za 

miarodajne dla produktu zaoferowanego przez Odwołującego, i na tej podstawie stwierdził, że 

oferta Odwołującego jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 

3.1.2  informacji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego)  oraz  żądanie  złożenia  próbki,  które  nie 

miało  poparcia  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  wyjaśnienia  zostały 

udzielone 9 października 2019 r., 

6. wezwanie z 17 października 2019 r. – przedmiotem wezwania było żądanie złożenia próbki, 

które  nie  miało  poparcia  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  wyjaśnienia 

zostały udzielone 22 października 2019 r. 

Kwestia  martwych  pikseli,  będąca  podstawą  odrzucenia  oferty  (pkt  3.1.4  informacji  

o odrzuceniu oferty Odwołującego), w ogóle nie była przedmiotem wyjaśnień. 

Z  powyższego  wynika,  że  żadna  ze  wskazanych  w  treści  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

podstaw  nie  była  przedmiotem  wyjaśnień.  W  czterech  przypadkach  Zamawiający  żądał 

wyjaśnienia  określonej  kwestii,  lecz  z  uwagi  na  nadinterpretację  dochodził  do  błędnych 

wniosków  lub  wywodził  z  wyjaśnień  skutki  dla  zakresów,  które  nie  były  objęte  wezwaniem. 

Choć zdaniem Zamawiającego treść oferty i wyjaśnień pozwalała na powzięcie „przekonania” 

– a nie wiedzy o faktycznej treści oferty czy dowodów  w konkretnych zakresach  – że treść 

oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to Zamawiający 

nie 

jest 

uprawniony 

do 

domniemywania 

treści 

oferty  

i dokonywania założeń w zakresie oświadczeń Odwołującego. Zamawiający musi zwrócić się 

do Odwołującego z wnioskiem o wyjaśnienia. Czynność wyjaśnień nie jest przywilejem, lecz 

obowiązkiem Zamawiającego, z uwagi na rygor należytej staranności. 

Pomimo  iż  u  Zamawiającego  powstały  wątpliwości  w  zakresie  kwestii  będących  podstawą 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  jako  niezgodnej  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  to  Zamawiający  zaniechał  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  

w tym zakresie, naruszając tym samym przepis art. 87 ust. 1 lub art. 26 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 


Choć normy z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wydają 

się dawać zamawiającemu pewną swobodę w decydowaniu, czy wezwać do wyjaśnień, czy 

też  nie,  to  orzecznictwo  wskazuje,  że  zamawiający,  nawet  korzystając  z  informacji 

pochodzących z innych źródeł niż wykonawca, nie może pominąć fazy wyjaśnienia treści oferty 

z  wykonawcą,  gdyż  to  wykonawca  jest  autorem  owej  oferty  i  podmiotem,  który  łączy  

z  zama

wiającym  stosunek  prawny  związany  ze  złożeniem  oferty  w  postępowaniu.  Tym 

samym,  jeśli  zamawiający  wyjaśnia  lub  weryfikuje  pewne  kwestie  związane  z  otrzymaną 

ofertą,  skierowanie  prośby  o  wyjaśnienia  do  wykonawcy,  który  ją  złożył,  jest  obowiązkowe,  

a infor

macje z pozostałych źródeł są informacjami dodatkowymi, choć w konsekwencji może 

z  nich  wynikać,  że  w  konkretnych  przypadkach  oferta  jest  niezgodna  z  wymaganiami. 

Zaniechanie wyjaśnienia treści oferty bezpośrednio z wykonawcą, który ją złożył, jest nie tylko 

kwestią  proceduralną,  ale  także  i  merytoryczną  –  w  szczególności  w  takich  przedmiotach 

zamówienia  jak  dostawa  sprzętu  informatycznego.  Na  zamawiającym  ciąży  obowiązek 

rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dokonując zestawienia 

uprawnienia  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  treści  złożonej  oferty 

oraz  należytej  oceny  ofert,  regulacja  art.  87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

powinna być rozpatrywana w kategoriach kompetencji zamawiającego, czyli prawa do żądania 

wyjaśnień, jednakże połączonego z obowiązkiem zażądania tych wyjaśnień celem wypełnienia 

obowiązku 

przeprowadzenia 

oceny 

ofert 

sposób 

staranny  

i należyty. 

Błędne  wnioski  Zamawiającego  w  zakresie  treści  oferty  Odwołującego  wynikać  mogą  m.in.  

z f

aktu, że żądał on wyjaśnień innych kwestii niż te, które legły u podstaw odrzucenia, czyli  

z  niedochowania  przez  Zamawiającego  należytej  staranności  przy  czynności  wezwania  do 

wyjaśnień.  Art.  355  §  2  Kodeksu  cywilnego  precyzuje,  że  należytą  staranność  dłużnika  

w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu 

zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę  należy  uznać 

Zamawiającego,  który  w  ramach  swojej  zawodowej  działalności  m.in.  prowadzi  przetargi 

publiczne. Zatem wezwanie do wyjaśnień powinno być precyzyjne.  

Tymczasem  Zamawiający  wzywał  Odwołującego  do  np.  wyjaśnień  danych  technicznych 

sprzętu  poprzez  złożenie  specyfikacji  zaoferowanych  urządzeń,  a  jak  już  otrzymał  te 

specyfikacje,  to  bez 

dalszego  wyjaśniania  własnych  wątpliwości,  jedynie  na  podstawie 

własnej, ułomnej analizy, uznawał, że dany zakres oferty jest niezgodny z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, bo złożone specyfikacje budzą jego wątpliwości w zakresie 

parametr

ów  zaoferowanego  sprzętu.  Jeżeli  zatem  pierwsze  wyjaśnienia  zrodziły  

u  Zamawiającego  dalsze  (nowe)  wątpliwości,  to  Zamawiający  zobowiązany  był  do  ich 

wyjaśnienia.  


Pomimo że Zamawiający wielokrotnie wzywał Odwołującego do wyjaśnień różnych zakresów 

oferty

,  to  podstawą  odrzucenia  oferty  stała  się  treść  domniemana,  a  nie  faktyczna, 

„przekonania” Zamawiającego, a nie oświadczenia Odwołującego.  

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  załącznika  nr  4.2  Odwołujący  wskazał,  że  według 

Zamawiającego w złożonej wraz z ofertą specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu, której 

wzór  stanowił  załącznik  nr  4.2  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

w załączniku tym nie został wskazany producent oraz modelu w następującym zakresie: pkt 

7.  „Interfejs  sieciowy”,  pkt  13.  „Oprogramowanie  dodatkowe”  –  co  było  wymagane  zgodnie  

z punktem 12.5.3.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; pkt 1. „Ekran”, pkt 5. „System 

dźwiękowy”,  pkt  7.  „Komunikacja”,  pkt  9.  „Klawiatura  i  urządzenia  wskazujące”  

(w  zakresie  klawiatury),  pkt 

10.  „Zasilanie  bateryjne”,  pkt  15.  „Inne”  –  co  było  wymagane 

zgodnie z punktem 12.5.3.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; pkt 2. „Klawiatura”, 

pkt  3.  „Zasilacz”  –  co  było  wymagane  zgodnie  z  punktem  12.5.3.3  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  Z  faktu  tego  Zamawiający  wywodzi,  że  brak  w  ofercie  wskazania 

producenta  oraz  modelu  oferowanych  urządzeń  lub  komponentów  urządzeń  powoduje,  że 

oferta jest  niezgodna  z treścią specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia,  a  wada ta  jest 

nieusuwalna. Za

mawiający wprawdzie zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie brakujących 

informacji  dotyczących  producenta  oraz  modelu  oferowanego  sprzętu,  jednak  po  analizie 

orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej uznał, że brak ww. informacji stanowi podstawę do 

odrzuceni

a oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaś 

uzupełnienie tych informacji w wyjaśnieniach wykonawcy złożonych po terminie składania ofert 

stanowi niedozwoloną zmianę oferty. 

Taka  ocena  treści  oferty  Odwołującego  dowodzi  skrajnie  nierównego  traktowania 

Odwołującego i jego rażącego defaworyzowania względem pozostałych wykonawców. Wynika 

to z charakteru załącznika nr 4.2 oraz odmiennej oceny ofert wykonawców, którzy znaleźli się 

w podobnej sytuacji.  

Zamawiający  nie  wskazał  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  aby 

specyfikacja techniczna, której wzór stanowił załącznik nr 4.2, wyznaczała treść oferty ani nie 

zażądał, aby wraz z ofertą została ta specyfikacja złożona. Przeciwnie, w treści specyfikacji 

wprost 

potwierdził,  że  dokument  ten  będzie  składany  na  potwierdzenie  zgodności 

zaoferowanego  sprzętu  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zatem 

dokument ten nie determinował, co zostało zaoferowane. Wynika to z treści punktu 12.5.3.3 

specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: „12.5. Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy PZP, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Organizator postępowania przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

Wykon

awcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie 


krótszym  niż  10  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  poniższych  dokumentów  

i oświadczeń: 

12.5.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone  przez 

Organizatora postępowania w SIWZ, Wykonawca złoży: 

12.5.3.1. Warunki gwarancji oferowanego sprzętu komputerowego. 

12.5.3.2. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących oferowanego sprzętu 

określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. 

12.5.3.3. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu – wg wzoru stanowiącego załącznik 

4.2. do niniejszej SIWZ.” 

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie pozostawia więc wątpliwości, że wolą 

Zamawiającego było wypełnienie dyspozycji normy z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez wskazanie, że specyfikacja techniczna, której wzór stanowił załącznik nr 

4.2,  miała  zostać  złożona  wraz  z  ofertą  jako  dokument  potwierdzający  zgodność  oferty  ze 

specyfikacją,  a  nie  jako  dokument  wyznaczający  treść  oferty,  podlega  więc  uzupełnieniu. 

Zamawiający nie był  więc uprawniony do odrzucenia niekompletnej specyfikacji technicznej 

Odwołującego  bez  uprzedniego  podjęcia  działań  zmierzających  do  jej  konwalidowania  

w trybie wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatem wezwanie 

do uzupełnienia specyfikacji technicznej było działaniem legalnym i koniecznym. Zamawiający 

po terminie składania ofert zmienił klasyfikację prawną specyfikacji technicznej oświadczając, 

że  obecnie  traktuje  ten  dokument  jako  treść  oferty  –  taka  zmiana  jest  nieuprawniona. 

Zamawiający, w zależności od preferencji w zakresie marki sprzętu, który chciałby zakupić, 

różnie 

podchodzi 

do 

braku 

informacji 

wskazanych 

załączniku 

nr 

w terminie składania ofert. Wykonawcy, którzy nie złożyli wraz z ofertą specyfikacji technicznej, 

są w lepszej sytuacji niż wykonawcy, którzy złożyli wraz z ofertą te opisy. Tymczasem brak 

jest podstaw do różnicowania wykonawców pod względem faktu otrzymania dokumentu, czy 

też pod względem terminu otrzymania przez Zamawiającego specyfikacji technicznej.  

Odwołujący wyjaśnił, że wskazywane przez Zamawiającego dane wynikają z następujących 

informacji:  

•  pkt  7.  „Interfejs  sieciowy”  –  model  interfejsu  sieciowego  jest  w  sposób  trwały  powiązany  

z płytą główną (to moduł wlutowany na płycie głównej na etapie produkcji i nie ma możliwości 

go wymienić) i to od modelu płyty głównej zależy model karty sieciowej. Znając model płyty 

głównej można bez problemu ustalić model karty sieciowej. Tym samym Odwołujący, podając 

model  i  producenta  zaoferowanej  płyty  głównej,  jednoznacznie  wskazał,  jaki  oferuje  model 

interfejsu sieciowego i kto jest jego producentem. 

• pkt 13. „Oprogramowanie dodatkowe” – programy te nie występują osobno, poza zestawem 

komputerowym. Nie można ich kupić dodatkowo lub pobrać z sieci nie posiadając komputera 

EccoPc, z którym są dostarczane. W ofercie została opisana ich funkcjonalność. Producentem 


dodatkowego pakietu oprogramowania jest ten sam  producent co komputera, czyli EccoPc. 

Tym  samym  Odwołujący,  podając  model  i  producenta  zaoferowanego  komputera, 

jednoznacznie wskazał, jakie oferuje oprogramowanie dodatkowe i kto jest jego producentem. 

•  pkt  1.  „Ekran”  –  w  wyjaśnieniach  został  podany  model  matrycy  montowanej  w  ekranie.  

W  EccoPc  nie  funkcjonuje  osobna  nazwa  modelu  ekranu,  w  tym  modelu  komputera. 

Producentem ekranu jest ten sam producent co komputera, czyli EccoPc. W uzupełnionym 

załączniku nr 4.2 wpisany został producent lnnolux i dokładny model matrycy. Matryca zaś nie 

może być utożsamiana z „modelem ekranu”, gdyż matryca to wyłącznie sam wyświetlacz. Tym 

samym Odwołujący, podając model i producenta zaoferowanego komputera, jednoznacznie 

wskazał, jaki oferuje model ekranu i kto jest jego producentem. 

•  pkt  5.  „System  dźwiękowy”  –  tak  jak  w  przypadku  karty  sieciowej  jest  to  moduł  trwale 

wbudowany na płycie głównej; jego wymiana jest możliwa tylko z wymianą płyty głównej, ale 

nadal  będzie  to  ten  sam  model.  Tym  samym  Odwołujący,  podając  model  i  producenta 

zaoferowanej  płyty  głównej,  wskazał,  jaki  oferuje  system  dźwiękowy  i  kto  jest  jego 

producentem. 

• pkt 7. „Komunikacja” – model interfejsu sieciowego jest w sposób trwały powiązany z płytą 

główną (to moduł wlutowany na płycie głównej na etapie produkcji i nie ma możliwości, aby go 

wymienić)  i  to  od  modelu  płyty  głównej  zależy  model  karty  sieciowej.  Znając  model  płyty 

głównej można bez problemu ustalić model karty sieciowej. Tym samym Odwołujący, podając 

model i producenta zaoferowanej płyty głównej, wskazał, jaki oferuje model karty sieciowej i 

kto jest jego producentem. 

• pkt 9. „Klawiatura i urządzenia wskazujące” (w zakresie klawiatury) – zaoferowane notebooki 

wyposażone są tylko w jeden model klawiatury. W uzupełnionym załączniku nr 4.2 Odwołujący 

podał 

dokładny 

model 

nazwę 

producenta 

komponentu, 

jednakże  

w  zaoferowanym  modelu  stosowany  jest  tylko  ten  jeden  model.  Tym  samym  Odwołujący, 

podając model i producenta zaoferowanego notebooka, wskazał, jaki oferuje model klawiatury 

i urządzenia wskazującego i kto jest jego producentem. 

• pkt 10. „Zasilanie bateryjne” – zaoferowane notebooki posiadają w swojej specyfikacji tylko 

jeden  model  baterii.  Tym  samym  Odwołujący,  podając  model  i  producenta  zaoferowanego 

notebooka,  jednoznacznie  wskazał,  jaki  oferuje  model  zasilania  bateryjnego  i  kto  jest  jego 

producentem. 

• pkt 15. „Inne” – laptop posiada dedykowany tylko jeden model kamer, nie można go zastąpić 

innym.  Tym  samym  Odwołujący,  podając  model  i  producenta  zaoferowanego  notebooka, 

jednoznacznie wskazał, jaki oferuje model kamer i kto jest jego producentem. 

• pkt 2. „Klawiatura” – klawiatura jest częścią zestawu stacji dokującej. Kupując stację dokującą 

EccoPc Dock Pro otrzymuje się ją w zestawie z klawiaturą. Producentem klawiatury jest ten 

sam producent, co stacji dokującej, czyli EccoPc. Tym samym Odwołujący, podając model i 


producenta  zaoferowanej  stacji  dokującej,  jednoznacznie  wskazał,  jaki  oferuje  model 

klawiatury i kto jest jej producentem. 

• pkt 3. „Zasilacz” – zasilacz jest częścią zestawu stacji dokującej. Kupując stację dokującą 

EccoPc Dock Pro otrzymuje się ją w zestawie z zasilaczem. Producentem zasilacza jest ten 

sam  producent,  co stacji  dokującej,  czyli  EccoPc.  Tym  samym  Odwołujący,  podając  model  

i  producenta  zaoferowanej  stacji  dokującej,  jednoznacznie  wskazał,  jaki  oferuje  model 

zasilacza i kto jest jego producentem.  

Gdyby  Zamawiający  działał  z  należytą  starannością,  to  uzyskałby  wymagane  wyjaśnienia, 

które potwierdziłyby, że z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, niekompletne, zdaniem 

Zamawiającego,  dane  wynikają  z  innych  oświadczeń  Odwołującego,  a  tym  samym 

Zamawiający już w dniu składania ofert dysponował wiedzą z zakresu modelu i producenta 

wszystkich kwestionowanych pozycji. 

co do zarzutu braku zaoferowania standardowego, powszechnie dostępnego oprogramowanie 

producenta Odwołujący wskazał, że w informacji o odrzuceniu oferty Zamawiający wyjaśnił że 

wymagał,  aby  oferowane  zestawy  komputerowe  (tabela  1.A  punkt  13.  „Oprogramowanie 

dodatkowe” 

tabela 

1.B 

punkt 

„Oprogramowanie 

dodatkowe”)  

i notebooki (tabela 2.A, 2.B i 2.C punkt 18. „Oprogramowanie dodatkowe”) były wyposażone 

w  oprogramowanie  dodatkowe.  W  wymaganiach  doprecyzowano,  że  miało  to  być 

oprogramowanie  produce

nta  komputera  umożliwiające  aktualizację  sterowników  oraz 

podsystemu  zabezpieczeń  (firmware)  przez  Internet  oraz  oprogramowanie  producenta 

umożliwiające  z  poziomu  WinPE  ustawienie  hasła  oraz  konfiguracji  BIOS.  Powyższe 

wymaganie  było  przedmiotem  odpowiedzi  na  pytanie  nr  38  do  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  w  którym  Zamawiający  wyjaśnił  m.in.,  że  pod  pojęciem 

„Oprogramowanie  producenta”  należy  rozumieć  standardowe,  powszechnie  dostępne 

rozwiązanie  dostarczane  przez  producenta  komputera,  przy  czym  nie  musi  być  on 

deweloperem „Oprogramowania producenta”. 

Badając treść oferty Odwołującego Zamawiający polegał na wyjaśnieniach z 2 września 2019 

r., dotyczących nie tego, czy oprogramowanie jest „standardowe, powszechnie dostępne”, lecz 

płyty głównej oraz badaniu własnym polegającym na weryfikacji stron producenta. W informacji 

o odrzuceniu oferty wskazał, że w złożonych wyjaśnieniach dotyczących płyty głównej Asus 

Q370M-

C EccoPC wskazanej w tabeli 1.A. „Minimalne wymagania techniczne dla zestawów 

komputerowych  typu  PC  do  zastosowań  biurowych”  oraz  1.B  „Wymagania  techniczne  dla 

zestawów  komputerowych  typu  PC  do  zastosowań  CAD,  CAM”  złożonej  wraz  z  ofertą 

specyfikacji  technicznej  oferowanego  sprzętu  (zał.  nr  4.2)  Odwołujący  wskazał,  że  „Płyta 

główna Asus Q370M-C EccoPc nie jest identyczna z płytą główną Asus Q370M-C. W ramach 

współpracy  z  firmą  Asus,  opracowany  został  model  dedykowany  do  komputerów  EccoPc. 


Główne różnice polegają na rozszerzeniu funkcjonalności BIOS oraz pakietu oprogramowania 

w celu 

dostosowania produktu dla najbardziej wymagających klientów. Model Asus Q370M-C 

EccoPc 

nie 

jest 

dostępny  

w powszechnym kanale sprzedaży, jest dostarczany jedynie wraz z komputerami EccoPc oraz 

serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.” 

Złożone  wyjaśnienia,  zdaniem  Zamawiającego,  pozostają  w  sprzeczności  z  wymaganiem 

określonym w odpowiedzi na pytanie nr 38 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż 

oprogramowanie  producenta  ma  być  oprogramowaniem  standardowym  i  powszechnie 

dostępnym, bo to wyklucza oferowanie oprogramowania dedykowanego, dostarczanego na 

potrzeby  konkretnego  zamawiającego.  Zamawiający  wskazał  też,  że  pomimo  iż  już  brak 

podania producenta i modelu oferowanego oprogramowania stanowił podstawę do odrzucenia 

oferty  jako  niezgodnej  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

w  celu  rzetelnej  oceny  oferty  podjął  próbę  znalezienia  oprogramowania  na  stronach 

producenta komputerów,  tj.  www.przp.pl.  i  www.eccopc.pl  oraz  w  innych ogólnodostępnych 

źródłach, w celu zweryfikowania, czy ww. zaoferowane oprogramowanie jest „standardowe, 

powszechnie  dostępne”.  Weryfikacja  została  zakończona  niepowodzeniem  i  również  z  tej 

przyczyny  oferta  jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Zaoferowane  oprogramowanie  nie  spełnia  bowiem  wymogu  powszechnej  dostępności 

zaoferowanego rozwiązania. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  odniesieniu  do  omawianego  oprogramowania  Zamawiający  nie 

zdefiniował  terminów  „standardowe”  i  „powszechnie  dostępne”,  zatem  przy  wykładni  tych 

terminów należy bazować na słownikowych definicjach. Zgodnie ze słownikiem PWN należy 

stwierdzić,  że  „standardowy”  to:  „1.  „odpowiadający  określonym  normom,  spełniający 

podstawowe  wymagania”,  2.  „przeciętny,  mało  oryginalny”,  „powszechny”  to:  „1.  dotyczący 

wszystkich rzeczy, o

sób, spraw itp.”, „2. częsty, ogólnie znany i stosowany”. Zatem, bazując 

na  powyższych definicjach,  należy  przyjąć,  że oprogramowanie standardowe,  powszechnie 

dostępne to inaczej oprogramowanie, które dany producent ma w seryjnej sprzedaży, produkt 

„z półki”, dostępny „od ręki”.  

Za powyższą definicją standardowego, powszechnie dostępnego oprogramowania przemawia 

również  definicja  oprogramowania  przeciwnego,  tj.  oprogramowania  dedykowanego,  np.: 

„Oprogramowanie  dedykowane  to  oprogramowanie  przygotowane  na  zamówienie 

konkretnego zamawiającego z użyciem takich narzędzi jak projektowanie kodu źródłowego od 

podstaw celem: 1) wytworzenia oprogramowania o określonej funkcjonalności nieznajdującej 

się  w  standardowej  ofercie  producenta  oprogramowania,  2)  modyfikacji  kodu  źródłowego 

istniejącego  oprogramowania  dla  spełnienia  dodatkowych  wymagań  funkcjonalnych 

zamawiającego,  3)  dodawania  nowych  modułów  rozszerzających  standardowe  funkcje 

oprogramowania 

będącego 

seryjnej 

sprzedaży,  


4)  dostosowania  istniejącego  lub  wytworzenia  nowego  oprogramowania  dopasowanego  do 

specyficznych  potrzeb  technologicznych  zamawiającego,  5)  dostosowania  istniejącego  lub 

wytworzenia  nowego  oprogramowania  ściśle  związanego  z  profilem  działalności 

zamawiającego.  Oprogramowanie  dedykowane,  w  odróżnieniu  do  oprogramowania 

seryjnego,  nie  jest  oprogramowaniem  dostępnym  w  ofercie  firmy  z  określoną  nazwą, 

kategorią, cennikiem czy funkcjonalnością i musi zostać wytworzone w ramach zamówienia. 

Każde  oprogramowanie,  które  nie  występuje  w  ofercie  jego  producenta  z  określonym 

cennikiem,  funkcjonalnością  oraz  nie  było  przedmiotem  wcześniejszej  sprzedaży,  jest 

oprogramowaniem  dedykowanym.”  (wyjaśnienia  Instytucji  Pośredniczącej  Aglomeracji 

Wałbrzyskiej). 

Mając na uwadze powyższe definicje, oprogramowanie zaoferowane przez Odwołującego jest 

standardowe, powszechnie dostępne. 

Jak przyznał Zamawiający, w wyjaśnieniach z 30 września 2019 r. Odwołujący oświadczył, że 

zaoferowane  oprogramowanie  umożliwia  aktualizację  sterowników  oraz  podsystemu 

zabezpieczeń  (firmware)  przez  Internet,  zaś  oprogramowanie  producenta  umożliwia  

z  poziomu  WinPE  ustawienie  hasła  oraz  konfiguracji  BIOS.  Zamawiający  przyznał  też,  że  

w  tych  wyjaśnieniach  Odwołujący  wskazał  nazwy  oprogramowania  –  odpowiednio  EccoPC 

Update  oraz  Ecco  PC  Confi

g.  Skoro  zatem  Odwołujący  podał  nazwy  zaoferowanego 

standardowego oprogramowania, to trudno zrozumieć, dlaczego Zamawiający uznał, że jest 

to produkt dedykowany, a nie seryjny. Za taką wykładnią oferty Odwołującego nie przemawiają 

wyjaśnienia  udzielone  w  zakresie  płyty  głównej,  w  odniesieniu  do  której  Odwołujący 

oświadczył,  że  główne  różnice  pomiędzy  produktem  oferowanym  przez  ASUS  

o  symbolu  Asus Q370M-

C a produktem oferowanym przez Odwołującego, o symbolu Asus 

Q370M-

C  EccoPc  „polegają  na  rozszerzeniu  funkcji  BIOS  oraz  pakietu  oprogramowania  

w  celu  dostosowania  produktu  dla  najbardziej  wymagających  klientów”.  Z  powyższego  nie 

wynika, że płyta główna Asus Q370M-C EccoPc nie ma standardowego oprogramowania, lecz 

za  każdym  razem,  przy  każdej  sprzedaży  tworzy  się  oprogramowanie  dedykowane  dla 

konkretnego nabywcy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której racjonalny przedsiębiorca 

nastawiony na zysk nie ma w sprzedaży standardowych oprogramowań, które może „od ręki” 

sprzedać  wraz  ze  sprzedawanym  przez  siebie  sprzętem.  Gdyby  Zamawiający  zwrócił  się  

z wnioskiem o wyjaśnienia, otrzymałby informacje świadczące o tym, że oprogramowanie na 

zaoferowanej  przez  Odwołującego  płycie  głównej  Asus  Q370M-C  EccoPc  jest 

oprogramowaniem standardowym, seryjnym. 

W celu należytego zrozumienia oświadczenia Odwołującego, tyczącego się różnic pomiędzy 

płytami  ASUS  i  Odwołującego,  należy  zdać  sobie  sprawę,  w  jaki  sposób  budowane  jest 

oprogramowanie.  Najczęściej  jest  produkowane  modułowo  –  można  je  zakupić  w  wersji 

podstawowej,  rozszerzo

nej,  zaawansowanej,  można  dobierać  różne  funkcjonalności,  czyli 


konfigurować  do  własnych  potrzeb.  Konfigurowanie  standardowego  produktu  do  potrzeb 

użytkownika nie oznacza, że za każdym razem użytkownik kupuje dedykowany program. Jest 

to  standardowy  program

,  dostosowany  do  potrzeb  danego  użytkownika.  Podobnie 

oprogramowanie oferowane na Asus Q370M-C jest oprogramowaniem podstawowym, jednak 

„w  celu  dostosowania  produktu  dla  najbardziej  wymagających  klientów”  producent  Asus 

Q370M-C  EccoPc  oferuje  w  standardzie 

wyższy  model  oprogramowania.  Jest  to  seryjny 

produkt  „z  półki”,  jednak  względem  oprogramowania  standardowo  dostępnego  

z płytą główną Asus Q370M-C, standardowe oprogramowanie dostępne z płytą główną Asus 

Q370M-

C  EccoPc  różni  się  tym,  że  BIOS  ma  wyższy  poziom  funkcjonalności,  a  pakiet 

oprogramowania  jest  bogatszy.  W  dalszym  ciągu  jednak  nie  jest  oprogramowaniem  „na 

zamówienie”,  gdzie  dochodzi  do  ingerencji  w  produkt  standardowy  w  celu  spełnienia 

specjalnych potrzeb Zamawiającego. 

Okoliczność, iż wraz ze sprzedawanym przez siebie sprzętem Odwołujący sprzedaje własne 

oprogramowanie (EccoPC Update oraz Ecco PC Config) jest sytuacją typową. Również DELL 

czy  HP  sprzedają  produkowany  przez  siebie  sprzęt  z  własnym  oprogramowaniem:  Dell 

Command Configure Integration Suite for System Center oraz HP Support Assistant i HP BIOS 

Configuration Utility.  

Co do „powszechnej dostępności” – Odwołujący podkreślił, że gdyby Zamawiający zwrócił się 

o  wyjaśnienia,  to  wiedziałby,  jak  szukać  oprogramowania,  żeby  je  znaleźć.  Fakt,  że 

aktualizacja  sterowników  oraz  podsystemu  zabezpieczeń  jest  dostępna  przez  Internet,  nie 

oznacza,  że wystarczy w Google lub inną przeglądarkę wpisać nazwę EccoPC Update czy 

Ecco  PC  Config,  żeby  uzyskać  linka  do  tych  aktualizacji.  Powszechna  dostępność  jest 

zagwarantowana  wszystkim  użytkownikom  sprzętu  EccoPC,  którzy  zakupili  sprzęt  

z pakietem oprogramowania. Oznacza to, że każdy użytkownik sprzętu EccoPC, ze sprzętu 

Ecco PC może pobrać aktualizację pakietu oprogramowania seryjnie dostarczanego wraz ze 

spr

zętem EccoPC. Nie istnieją żadne limity czasowe, jakościowe, ilościowe, czy jakiekolwiek 

inne  ograniczenia,  które  wpływałyby  zawężająco  na  „powszechną  dostępność”.  Jeżeli 

użytkownik  dysponuje  sprzętem  EccoPc,  a  tym  samym  oprogramowaniem  standardowo 

oferowa

nym ze sprzętem EccoPc, to może przez Internet pobrać aktualizację do posiadanego 

przez siebie oprogramowania. 

Bezzasadna  jest  argumentacja  Zamawiającego  tycząca  się  testowania  oprogramowania. 

Okoliczność iż „oprogramowanie standardowe i powszechnie dostępne zazwyczaj testowane 

jest przez niezależne podmioty specjalizujące się w bezpieczeństwie, następnie publikowany 

jest  raport  określający  podatność,  jak  również  plany  mitygacji  ryzyka  i  eliminacji  wykrytych 

podatności” świadczy jedynie o tym, że „zazwyczaj” tak jest, lecz nie każde oprogramowanie 

standardowe,  powszechnie  dostępne,  jest  w  ten  sposób  testowane.  Jeżeli  Zamawiający 

miałby na celu otrzymanie oprogramowania, które testowane jest przez niezależne podmioty 


specjalizujące się w bezpieczeństwie, z których to testów następnie publikowany jest raport, 

to w odpowiedzi na pytanie nr 38 oświadczyłby, że żąda, aby zaoferowane oprogramowanie 

było w ten sposób testowane. Zatem Zamawiający nie może powoływać się na niedochowanie 

warunków, które nie zostały wyartykułowane przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający  przyjął,  że  skoro dla  innej  płyty  niż  zaoferowana przez  Odwołującego,  w  celu 

aktualizacji  funkcjonalności  technologii  Intel  ME  na  płycie  głównej  Asus  Q370M-C  EccoPc 

istnieje konieczność przełączenia zworki DIS_ME przed aktualizacją, choć Odwołujący wprost 

oświadczył, że w celu aktywacji funkcjonalności technologii Intel ME na płycie głównej Asus 

Q370M-

C EccoPc nie istnieje konieczność przełączenia zwrotki DIS_ME przed aktualizacją. 

Gdyby Zamawia

jący działał z należytą starannością i wezwał Odwołującego do wyjaśnienia tej 

kwestii,  to  nie  odrzuciłby  oferty  Odwołującego  na  podstawie  oderwanej  od  oświadczeń 

Odwołującego, zawartych w jego ofercie.  

Z  uwagi  na  zaniechanie  zwrócenia  się  do  Odwołującego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienia, 

nadinterpretacji  tyczących  się  oprogramowania  oferowanego  wraz  z  płytą  główną  Asus 

Q370M-

C EccoPc oraz dokonywania badania płyty innej niż zaoferowana przez Odwołującego 

celem  weryfikacji  oferowanego  przez  Odwołującego  sprzętu,  Zamawiający  doszedł  do 

błędnych  wniosków.  Odwołujący  zaoferował  wraz  z  płytą  główną  Asus  Q370M-C  EccoPc 

standardowe, powszechnie dostępne pakiety oprogramowania. Zaoferowany BIOS, EccoPC 

Update czy Ecco PC Config to pakiety oprogramowania seryjnego, dostępne „od ręki”, produkt 

„z  półki”,  nie  wymagające  jakichkolwiek  modyfikacji  w  celu  doprowadzenia  do  zgodności  z 

wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i potrzebami Zamawiającego (nie 

są  to  oprogramowania  dedykowane).  Dostępność  do  aktualizacji  jest  powszechna  dla 

wszystkich  użytkowników  EccoPc,  którzy  zakupili  sprzęt  komputerowy  wraz  ze  wskazanym 

oprogramowaniem,  łatwo  osiągalna,  przez  Internet,  bez  jakichkolwiek  ograniczeń 

zawężających tę powszechną dostępność. Odrzucenie oferty Odwołującego na tej podstawie 

jest więc bezzasadne. 

W odniesieniu do podstawy odrzucenia oferty dotyczącej zaoferowanego przez Odwołującego 

BIOS, Zamawiający powołał się na odpowiedź Odwołującego z 2 września 2019 r. odnoszącą 

się  do  płyty  głównej,  a  nie  BIOS.  Na  podstawie  tych  wyjaśnień,  Zamawiający  doszedł  do 

następujących  wniosku,  że  konieczność  zaprojektowania  produktów  dedykowanych,  w  tym 

płyty głównej, wymaga wykonania dedykowanego do nich oprogramowania, również BIOS-u. 

Nie da się zmienić czegoś, w tym rozszerzyć funkcjonalności na płycie głównej, nie zmieniając 

BIOS-

u, 

co 

potwierdził 

Odwołujący  

w  złożonych  wyjaśnieniach  stwierdzając:  „Główne  różnice  polegają  na  rozszerzeniu 

funkcjonalności  BIOS”.  Powyższe  doprowadziło  Zamawiającego  do  konkluzji,  że 

zainstalowany w zaoferowanych zestawach komputerowych (1.A, 1.B) oraz notebookach (2.A, 


2.B  i  2.C)  BIOS  nie  jest  oprogramowaniem  standardowym.  Zaoferowany  BIOS  jest  

w  specjalnej  wersji  dedykowanej  na  potrzeby  postępowania,  czego  zamawiający  wyraźnie 

zabronił. 

Gdyby  Za

mawiający  dochował  należytej  staranności  i  wystąpiłby  o  wyjaśnienia,  czy 

zaoferowany  BIOS  jest  produktem  standardowym,  czy  dedykowanym,  nie  musiałby 

nadinterpretowywać oświadczeń Odwołującego, w tym oświadczenia z 22 października 2019 

r.:  „Uwzględniając  wymagania  Zamawiającego,  w  tym  zmiany  specyfikacji  technicznej 

wprowadzane  w  toku  postępowania  konieczne  było  zaprojektowanie  produktów 

dedykowanych.” 

Wbrew założeniu Zamawiającego Odwołujący nie zaoferował dedykowanego produktu płyty 

głównej.  Odwołujący  podkreślał  w  wyjaśnieniach,  że  zaoferowana  płyta  główna  to 

standardowy produkt o modelu Asus Q370M-

C EccoPc. Model ten nie został w żaden sposób 

zmodyfikowany,  rozszerzony,  aby  uwidocznić,  że  jest  to  produkt  dostosowany  do  potrzeb 

Zamawiającego, zatem trudno dociec, dlaczego Zamawiający przyjął, że płyta główna Asus 

Q370M-

C  EccoPc  to  nie  standardowa  płyta  główna  Asus  Q370M-C  EccoPc,  lecz  zaszła 

„konieczność  zaprojektowania  produktu  dedykowanego”  Asus  Q370M-C  EccoPc. 

Zamawiający, przyjmując podstawowe założenie oparte na błędnej tezie, w toku badania oferty 

Odwołującego  i  przyjmowania  kolejnych  założeń,  popełnił  kolejne  błędy.  Skoro  bowiem 

Odwołujący zaoferował standardową, seryjną płytę główną Asus Q370M-C EccoPc, to błędne 

jest  założenie,  że  zaoferowana  płyta  wymaga  wykonania  dedykowanego  do  niej 

oprogramowania. Odwołujący potwierdził zaś, że zaoferowane oprogramowanie – w tym BIOS 

– jest standardowy.  

Oświadczenie  o  „zaprojektowaniu  produktów  dedykowanych”  zostało  wyjęte  z  kontekstu. 

Gdyby  Odwołujący  oświadczył,  że  oferta  nie  obejmuje  „zaprojektowania  produktów 

dedykowanych” Zamawiający prawdopodobnie doszedłby do wniosku, że zaoferowany BIOS 

nie  gwaran

tuje  możliwości  wgrania  logo  Zamawiającego,  ustawienia  hasła  itp.  Tymczasem 

należy  rozgraniczyć  kwestię  zaoferowania  dedykowanego  BIOS  od  zaoferowania 

standardowego BIOS, który umożliwia zaprojektowanie dodatkowych funkcji, takich jak logo 

Zamawiającego, ustawienie hasła itp. Odwołujący zaoferował standardowy, wysokofunkcyjny 

BIOS.  Po  otrzymaniu  dodatkowych  danych  od  Zamawiającego  na  standardowym  BIOS 

zostaną  wgrane  dane  personalizowane,  czyli  logo,  hasło  dostępu  itp.  Wprowadzenie  tych 

danych  nie  zmienia  fa

ktu,  że  BIOS  jest  oprogramowaniem  standardowym.  Jest  to  produkt  

„z  półki”,  który  przy  dostawie  zostaje  rozszerzony  o  dane  personalizujące  użytkownika, 

zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego.  Każdy  wykonawca,  niezależnie  od  tego,  jaki 

standardowy  BIOS  oferuje,  d

odatkowo  był  zobowiązany  zaoferować  zaprojektowanie 

produktów dedykowanych dotyczących właśnie ww. personalizacji. Odwołujący wprost więc 

dookreślił,  że  „zaprojektowanie  produktów  dedykowanych”  dotyczy  właśnie  tych  zmian 


specyfikacji  technicznej,  która  ujawniła  te  wymagania  Zamawiającego.  W  odpowiedzi  na 

pytanie  nr  15  Zamawiający  oświadczył,  że  podtrzymuje  wymagania  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  w  zakresie  zaimplementowania  technologii  w  dostarczanym 

komputerze. Zatem Odwołujący nie oferuje dedykowanego BIOS-u, lecz standardowy BIOS, 

który  umożliwia  zaprojektowanie  dodatkowych  funkcjonalności,  takich  jak  logo 

Zamawiającego, ustawienie hasła itp.  

Gdyby intencją Zamawiającego było zakupienie płyty głównej ze standardowym BIOS, który 

został  przetestowany  przez  niezależne  podmioty,  to  wyspecyfikowałby  taki  warunek  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Producent EccoPc zadbał, by oferowany przez 

niego  standardowy  BIOS  został  skrupulatnie  przebadany.  Ten  sam  BIOS,  który  został 

zaoferowany  wra

z  ze  standardową  płytą  Asus  Q370M-C  EccoPc  jest  używany  przez  jego 

wszystkich  użytkowników.  W  odniesieniu  do  oferty  Odwołującego  nie  występują  wszelkie 

wyspecyfikowane ryzyka związane z używaniem produktu dedykowanego.  

Zamawiający dopuścił do postępowania wykonawców, którzy dystrybuują cudzy sprzęt, zatem 

okoliczność,  iż  umowa  z  danym  wykonawcą  kończy  się,  pozostaje  bez  wpływu  na  zadania 

stawiane poszczególnym producentom sprzętu komputerowego. Gdyby Zamawiający chciał, 

aby  to  wykonawcy  zapewniali  upgrade'

y  oprogramowania  (mitygację  ryzyk),  to  również 

wybrany 

wykonawca 

nie 

mogłoby 

złożyć 

własnej 

oferty, 

gdyż 

żaden  

z  trzech  podmiotów  wchodzących  w  skład  konsorcjum  nie  jest  producentem  oferowanego 

sprzętu. 

Gdyby  Zamawiający  chciał  rzetelnie  ocenić  ofertę  Odwołującego,  to  zbadałby  produkt 

oferowany przez Odwołującego, tj. Asus Q370M-C EccoPc, a nie inną płytę główną. Wywód 

Zamawiającego tyczący się Asus Q370M być może jest zasadny względem płyty głównej Asus 

Q370M, lecz nie ma zastosowania do płyty głównej Asus Q370M EccoPc i BIOS oferowanego 

z tą płytą. 

Co  do  wymogu  braku  martwych  pikseli  przy  pierwszym  uruchomieniu  monitorów  (pkt  3.1.4 

informacji  o  odrzuceniu)  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  wymagał,  w  odniesieniu  do 

monitorów min. 21.5”, w punkcie 14. „Dodatkowe”: „Brak uszkodzonych pikseli w momencie 

pierwszego  uruchomienia”.  Odwołujący  zaoferował  monitory  ASUS  BE229QLB  oraz  Asus 

BE24DQLB.  

Zamawiający zdecydował się polegać na treści informacji ze strony internetowej producenta, 

na  której  w  odniesieniu  do  zaoferowanych  monitorów  wskazano:  „Produkty  firmy  ASUS  są 

zgodne z normą ISO 13406-2 dopuszczającą od 3 do 5 wadliwych jasnych/ciemnych pikseli. 

Zgodnie  z  misją  firmy  ASUS,  polegającą  na  zapewnianiu  klientom  rozwiązań  o  najwyższej 

jakości,  panel,  który  nie  zawiera  więcej  wadliwych  punktów  niż  wspomniano  powyżej,  jest 

uznawany  jako  dopuszczalny  egzemplarz  monitora  LCD”,  zaś  „w  ramach  serii  premium 


monitorów  LCD  firmy  ASUS  oferowana  jest  unikatowa  gwarancja  <<zero  jasnych  punktów 

(ZBD)>>”. Zamawiający spytał o tę kwestię Odwołującego, na co Odwołujący oświadczył, że 

„dostarczone  monitory  Asus  BE24DQLB  nie  będą  posiadały  uszkodzonych  pikseli  

w momencie pierwszego uruchomienia, zgodnie z opisem  zamieszczonym w tabeli 4.B, pkt 

14”. Zamawiający potwierdził też, że sam producent, ASUS Polska sp. z o.o., poświadczył, że 

„zaoferowane  w  niniejszym  postępowaniu  przetargowym  monitory  ASUS  BE229QLB  oraz 

ASUS  BE24DQLB  spełniają  wszystkie  wymagania  techniczne”,  jednak  w  informacji  o 

odrzuceniu  oferty  wskazał,  że  „jest  przekonany,  że  Wykonawca  zaoferował  monitory 

niezgodne z treścią załącznika nr 1 do SIWZ w tabelach 4.A”. Zamawiający powinien polegać 

na oświadczeniu Odwołującego i producenta, a nie na własnym przekonaniu. 

Z faktu posiadania przez ASUS monitorów serii premium, w ramach której producent udziela 

gwarancji  „zero  jasnych pikseli”  Zamawiający  wywiódł,  że  ten  sam  producent  nie może  dla 

Odwołującego dla produktów ASUS BE229QLB oraz ASUS BE24DQLB dać gwarancji „zero 

uszkodzonych pikseli”, choć nie wiadomo, dlaczego Zamawiający stwierdził, że producent nie 

jest  władny  dać  tego  typu  gwarancji  na  własne  produkty,  sprzedawane  w  ramach 

postępowania.  Poza  tym  nawet  gdyby  Odwołujący  zaoferował  monitory  serii  premium,  to 

Zamawiający uznałby, że produkty te nie spełniają warunku zamieszczonego w tabeli 4.B pkt 

14.,  gdyż  w  serii  premium  jest  mowa  o  „jasnych  pikselach”,  zaś  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia o „martwych pikselach”, przy nomenklaturze z normy ISO, która mówi 

o  „jasnych/ciemnych  pikselach”.  Dlatego  Odwołujący  zadbał,  by  zaoferować  produkt,  który 

spełnia  wszystkie  wymagania  techniczne,  w  tym  dotyczące  wymogu  braku  „uszkodzonych 

pikseli”, co zostało potwierdzone przez producenta sprzętu. 

Co  do  wiarygodności  oświadczenia  producenta  –  ewentualne  wcześniejsze,  złe 

doświadczenia Zamawiającego w tym zakresie, nie uprawniają go do przyjmowania tego typu 

tez, nie popartych żadnymi dowodami, względem oferty Odwołującego. Odwołujący jeszcze 

nigdy  nie  dostarczał  Zamawiającemu  ani  żadnemu  podmiotowi  z  Grupy  Kapitałowej  PGE 

żadnego  sprzętu  komputerowego,  zatem  ewentualne  „zdanie”  Zamawiającego  uprawnione 

byłyby  wyłącznie  względem  tych  wykonawców,  którzy  dostarczali  Zamawiającemu  sprzęt, 

który nie spełniał wymagań. 

Nieuzasadnione są również obawy Zamawiającego tyczące się konieczności szczegółowego 

kontrolowania  każdego  monitora  w  momencie  dostawy,  przy  szacowanych  do  zamówienia 

ilościach monitorów (9546 szt.). Warunek Zamawiającego nie brzmi, aby brak uszkodzonych 

pikseli został odnotowany w momencie dostawy, lecz w momencie pierwszego uruchomienia. 

Mając zaś na uwadze fakt, że dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres dwóch lat 

do  sześciu  różnych  odbiorców,  średnio  uruchamianych  w  miesiącu  będzie  

w  danej  spółce  PGE  sześćdziesiąt  sześć  monitorów,  co  oznacza,  że  Zamawiający 

weryfikowałby 3 monitory dziennie, co łącznie trwałoby ok. 15 minut.  


Odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi na zaoferowanie monitora nie gwarantującego braku 

martwych pikseli w dniu pierwszego uruchomienia stanowi nietrafioną „tezę” Zamawiającego, 

której  przeczą  oświadczenie  Odwołującego  oraz  przedstawione  dowody  (oświadczenie 

producenta).  

Co do zarzutu braku zgodności oferowanego sprzętu z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie ilości i jakości portów oraz przekątnej monitora (pkt 3.1.5 informacji o 

odrzuceniu oferty) 

– Zamawiający wskazał, że Odwołujący 2 września 2019 r. przedłożył karty 

katalogowe  do  następujących  produktów:  EccoPc  Desktop  5X  (P/N:  95008W10P), 

EccoPc  Desktop  7X  (P/N:  970016550W10P),  EccoPc  Notebook  14  (P/N: 

141865016W10P), EccoPc Notebook 14 (P/N: 14183508W10P), EccoPc Notebook 13 (P/N: 

1338350W10P),  EccoPc  Dock  Pro  (P/N:  DCPRO001),  EccoPc  Klawiatura  SC  (P/N: 

KLSC001), EccoPc Mouse 2, EccoPc WiMouse, EccoPc Mouse 1, przy których podano part 

numer 

– P/N będący jednoznacznym identyfikatorem konfiguracji danego sprzętu u danego 

producenta, taki sam, jakiego użył w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w swojej 

ofercie (załącznik nr 4.2). 

Analizując przekazane karty katalogowe Zamawiający doszedł do wniosku, że treść oferty jest 

niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  pięciu  zakresach. 

Niezgodności te są jedynie pozorne, gdyż każda z pięciu kwestionowanych funkcji faktycznie 

jest  zgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  Zamawiający  doszedł 

jednak do błędnych wniosków.  

Jak  wskazuje  treść  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odrzuceniu 

podlega oferta, w której treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  Natomiast  Zamawiający  wskazał,  że  treść  oferty  jest  niezgodna  z  treścią  kart 

katalogowych. Taka metodologia, jako obarczona błędem, nie może prowadzić do poprawnych 

wniosków.  Badając  bowiem  treść  oferty  w  zestawieniu  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

war

unków  zamówienia  należy  stwierdzić,  że  jest  ona  zgodna  ze  wszystkimi  wymaganiami. 

Również  treść kart  katalogowych  potwierdza  zgodność  zaoferowanych  produktów  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zatem  zaistniałe  pomiędzy  treścią  kart 

katal

ogowych a treścią oferty różnice – jeżeliby przyjąć, że stanowią one drobne nieścisłości 

– nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia oferty Odwołującego, a co najwyżej mogą stać 

się podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego, że zaistniały okoliczności obligujące go do 

poprawienia omyłek. 

1. Co do rodzajów portów  w komputerze EccoPc Desktop 5X  – Zamawiający stwierdził, że  

w karcie katalogowej komputera EccoPc Desktop 5X (P/N: 95008W10P) wskazano, że z tyłu 

obudowy  są 4 porty  USB  3.1 typ A,  natomiast w  specyfikacji  technicznej  (załącznik  nr  4.2) 

Odwołujący oferuje z tyłu obudowy: 4 porty USB, w tym 2 porty USB 3.0. 


Odwołujący  wyjaśnił,  że  każdy  USB  jest  kompatybilny  w  dół,  a  jedynie  szybkość transmisji 

będzie zależna od gniazda, w które będzie włożony. Również port USB 3.1 jest kompatybilny 

w dół z portem USB 3.0. Już samo oznaczenie USB 3.1 wskazuje, że standard USB 3.1 jest 

rozwinięciem  masowo  wykorzystywanego  USB  3.0  (SuperSpeed  USB).  Różnica  pomiędzy 

oboma standardami dotyczy wyłącznie prędkość transferu danych. Zaoferowane gniazda USB 

jako kompatybilne w dół korzystają z możliwości oznaczenia ich jako USB 3.0, a nawet USB 

2.0,  zatem  Odwołujący  mógł  potwierdzić  spełnienie  tego  wymogu  oraz  określenie,  że 

oferowany sprzęt posiada „4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0”. 

Zamawiający wcale nie żądał, aby wykonawcy zaoferowali „4 porty USB w tym 2 porty USB 

3.0”. Zamawiający pozostawił kwestię złącza USB 3. otwartą, co oznacza, że zarówno złącza 

USB 3.0 jak i USB 3.1 spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli  zatem  Zamawiający  uzna  za  stosowne  poprawienie  oświadczenia  Odwołującego  

w zakresie złączy USB, dysponując kartą katalogową, to nie istnieje żadna przeszkoda, aby 

Zamawiający poprawił tę nieścisłość. Informacja w zakresie USB 3.0 lub USB 3.1 pozostaje 

bez  wpływu na zgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, gdyż oba 

typy  portów  są  dopuszczone,  a  Zamawiający  nie  wiąże  z  występowaniem  z  tyłu  obudowy 

portów USB 3.0 czy portów USB 3.1 żadnych negatywnych skutków. 

Według  Odwołującego  odrzucenie  oferty  stanowi  przykład  rażącego  formalizmu 

Zamawiającego,  nieuwzględniającego  faktycznej  treści  oferty  oraz  regulacji  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, nakazujących poprawianie ofert oraz dokonywanie wykładni treści tej 

oferty z uwz

ględnieniem wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę.  

W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z przepisu wprost wynika, że taka poprawa nie może prowadzić do 

istotnej  zmiany  treści  oferty.  Oczywiste  jest  zatem,  że  w  przypadku  zastosowania  tego 

przepisu  każdorazowo  następuje  zmiana  treści  oferty.  Natomiast  granicą  dopuszczalności 

takiej zmiany jest to, aby nie miała istotnego charakteru. Przy czym o istotności zmiany treści 

oferty każdorazowo decydują okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny 

sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, 

odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca 

nie  złożyłby  takiego  oświadczenia,  gdyż  nie  odzwierciedla  ono  jego  intencji  wyrażonych  w 

poddawanej  poprawie  ofercie.  O  istotności  takiej  może  zatem  decydować  skala  zmiany 

wielkości  ceny,  skala  zmiany  zakresu  przedmiotu  świadczenia  lub  obie  te  sytuacje 

występujące jednocześnie. Dla oceny istotnego charakteru wprowadzanych zmian kluczowe 

znaczenie ma bowiem ich zakres w stosunku do całości treści oferty i przedmiotu zamówienia. 

Oferta Odwołującego jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co 

p

otwierdzają również karty katalogowe. Jeżeli Zamawiający zauważył nieścisłości w zakresie 


jakości portu USB z tyłu obudowy, to powinien był poprawić tę nieścisłość w trybie art. 87 ust. 

2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Co  do  pamięci  RAM  w  komputerze  EccoPc  Desktop  7X  –  Zamawiający  stwierdził,  że  

w  karcie  katalogowej  komputera  EccoPc  Desktop  7X  (P/N:  970016550W10P)  Odwołujący 

wskazał,  że  zainstalowana  pamięć  RAM  to  1x16  GB,  natomiast  w  specyfikacji  technicznej 

(załącznik  nr  4.2)  oferuje  16GB  DDR4  (GOODRAM  DDR4  16GB),  cztery  gniazda,  w  tym  

2 wolne.; co oznacza 2x8 GB pamięci RAM.  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  w  zaoferowanym  komputerze  płyta  główna  posiada  4  gniazda  na 

pamięć,  zaś jak  zostało wskazane w  ofercie, komputer  EccoPc  Desktop  7X  oferowany  jest  

z jedną kością 16GB. Fakt, że w ofercie znalazło się oświadczenie o dwóch wolnych gniazdach 

wynika z omyłki. W toku uzupełniania załącznika nr 4.2 osoba wprowadzająca dane omyłkowo 

wpisała cyfrę „2” zamiast „3”, z uwagi na fakt, że cyfra „2” i „3” sąsiadują ze sobą na klawiaturze 

komputera.  Jest  to  typowa  omyłka  pisarska,  która  pozostaje  bez  wpływu  na  oferowany 

produkt, gdyż kwestia tego, czy dany sprzęt posiada 2, czy 3 wolne gniazda nie ma charakteru 

determinującego  zgodność  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Zatem w kontekście ewentualnego poprawienia omawianej omyłki informacja w zakresie „2” 

lub  „3”  wolne  gniazda  pozostaje  bez  wpływu  na  zgodność  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia, gdyż obie ilości wolnych gniazd są dopuszczone. 

Odwołujący zaoferował prawidłową ilość RAM, zaś forsowana przez Zamawiającego zmiana 

oświadczenia z 16GB na 2x8GB stanowi daleko idącą i nieuprawnioną nadinterpretację, nie 

mającą  odzwierciedlenia  w  treści  oferty.  Gdyby  Zamawiający  zechciał  dochować  należytej 

staranności  przy  badaniu  oferty  Odwołującego,  to  wystąpiłby  z  wnioskiem  o  wyjaśnienia  

w celu rozwiania wątpliwości, czy „16GB” oznacza, że Odwołujący zaoferował 1x16GB, czy 

2x8GB. Zamawiający zaniechał jednak tego badania, polegając na domysłach, których treść 

nie była intencją Odwołującego. 

3. Co do rodzajów portów  w komputerze EccoPc Desktop 7X  – Zamawiający stwierdził, że  

w  karcie  katalogowej  komputera  EccoPc  Desktop  7X  (P/N:  970016550W10P)  Odwołujący 

wskazał, że z tyłu obudowy są 4 porty USB 3.1 typ A, natomiast w specyfikacji technicznej 

(załącznik  nr  4.2)  z  tyłu  obudowy:  4  porty  USB,  w  tym  2  porty  USB  3.0.  Argumentacja 

wskazana w punkcie 1. dotyczy również powyższej sytuacji. Oferta Odwołującego jest zgodna 

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  potwierdzają  również  karty 

katalogowe.  Jeżeli  Zamawiający  zauważył  nieścisłości  w  zakresie  jakości  portu  USB  z  tyłu 

obudowy, to powinien był poprawić tę nieścisłość w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Co do rodzajów portów w stacji dokującej – Zamawiający stwierdził, że w karcie katalogowej 

stacji dokującej EccoPc Dock Pro (P/N: DCPRO001) Odwołujący wskazał, że stacja dokująca 


posiada porty: 2x USB 2.0 oraz 4x USB 3.0, natomiast w spec

yfikacji technicznej (załącznik nr 

4.2) oferuje stację dokującą posiadającą 4xUSB, w tym 2xUSB 3.0. 

Odwołujący wskazał, że zaoferowana stacja dokująca posiada dwa porty USB 2.0, które nie 

były  wymagane w treści  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.  Zamawiający  określił 

swoje żądania w zakresie gniazd USB w sposób następujący: 4xUSB w tym 2xUSB min. 3.x,, 

RJ-

45, 2 złącza cyfrowe do podłączenia monitorów, złącze słuchawek i złącze mikrofonu lub 

zintegrowane złącze słuchawkowo/mikrofonowe. 

Odwołujący  mógł  potwierdzić  spełnienie  tego  wymogu  poprzez  wskazanie,  że  oferowany 

sprzęt posiada „4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0”. 

Zamawiający,  dokonując  odrzucenia oferty  na  podstawie art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  powinien  być  w  stanie  wykazać  niezgodność  tej  oferty  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Natomiast  z  faktu,  że  Odwołujący  zaoferował 

sprzęt, który posiada dwa dodatkowe porty USB 2.0. nie można w sposób legalny dowieść 

jakiejkolwiek niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Co do długości przekątnej w ekranie Innolux – Zamawiający stwierdził, że w notebookach 

EccoPc  Notebook  14  (P/N:  141865016W10P)  oraz  EccoPc  Notebook  14  (P/N: 

14183508W10P) Odwołujący oferuje ekran lnnolux N140HCA-EAB twierdząc, że posiada on 

przekątną 14,1 cala. Zamawiający zweryfikował, na podstawie danych katalogowych dla tej 

matrycy, że posiada ona przekątną 14 cali, więc fizycznie niemożliwym jest zaoferowanie na 

jej  podstawie  wyświetlacza  o  przekątnej  14,1  cala.  Potwierdza  to  informacja  na  stronie 

internetowej lnnolux, gdzie niedostępne są matryce 14,1-calowe. 

Zamawiający  wskazał  na  wymaganie  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:  „Ekran: 

Przeciwodblaskowy  wyświetlacz  LED  o  minimalnej  rozdzielczości  FHD  1920x1080  

i przekątnej od 14,0 do 14,5 cala”. Odwołujący wskazał: „Przeciwodblaskowy wyświetlacz LED 

o minimalnej rozdzielczości FHD 1920x1080 i przekątnej 14,1 cala”. 

Odwołujący  zgodził  się,  że  producent  matrycy  N140HCA-EAB  wskazuje  na  swojej  stronie 

intern

etowej i w materiałach promocyjnych, że długość przekątnej wynosi 14,0 cala. Jednak 

Odwołujący  wskazał,  że  przekątna  wynosi  14,1  cala,  gdyż  zaokrąglił  faktyczną  wartość  tej 

długości  do  jednego  miejsca  po  przecinku,  tak  jak  to  zrobił  Zamawiający,  opisując  żądaną 

długość przekątnej ekranu. Przekątna ma długość 35,7 cm, co w przeliczeniu na cale wynosi 

14,1 cala. Jeżeli Zamawiający uznaje tę wartość za mylącą, gdyż jest odmienna od wskazanej 

przez producenta, powinien był poprawić tę informacje w trybie „innej omyłki”. Jednakże mając 

na uwadze fakt, że matryca N140HCA-EAB marki lnnolux jest znana Zamawiającemu, oraz że 

wymagana  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  długość  przekątnej  została 

określona od 14,0 do 14,5 cala, to niezależnie od tego, którą wartość Zamawiający uzna za 

prawidłową, ekran będzie on spełniał warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


Zatem  żadna  z  podnoszonych  przez  Zamawiającego  w  informacji  o  wyniku  postępowania 

podstaw  do  uznania  oferty  Odwołującego  za  niezgodną  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym.  

W  konsekwencji  Odwołujący  wskazał,  że  odwołanie  jest  zasadne  i  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

II Stanowisko przystępującego po stronie Odwołującego  

Przystąpienie  po  stronie  Odwołującego  zgłosili  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  

o  udzielenie  zamówienia:  Immitis  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Bydgoszczy,  Towarzystwo  Handlowe  Alplast  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa z siedzibą w Niekaninie, LCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Bydgoszczy. 

Przystępujący nie przedstawił szczegółowego stanowiska. 

III Stanowisko Zamawiającego  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  uwzględnił  zarzut  dotyczący  niezasadności 

odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na brak podania producenta oraz modelu urządzeń 

w załączniku nr 4.2 w następujących przypadkach: 1. w tabelach 1.A „Minimalne wymagania 

techniczne  dla  zestawów  komputerowych  typu  PC  do  zastosowań  biurowych”  oraz  

1.B  „Wymagania  techniczne  dla  zestawów  komputerowych  typu  PC  do  zastosowań  CAD, 

CAM”  dla  punktu  7.  „Interfejs  sieciowy”,  punktu  13.  „Oprogramowanie  dodatkowe”,  co  było 

wymagane  zgodnie  z  punktem  12.5.3.3.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  

w tabelach 2.A „Minimalne wymagania techniczne dla notebooków biurowych do zastosowań 

zaawansowanych”  oraz  2.B  „Wymagania  techniczne  dla  notebooków  biurowych  do 

zastosowań podstawowych” oraz 2.C „Wymagania techniczne dla ultrabooków do zastosowań 

menadżerskich”  dla:  punktu  1.  „Ekran”,  punktu  7.  „Komunikacja”,  punktu  9.  „Klawiatura  i 

urządzenia wskazujące” (w zakresie klawiatury), punktu 10. „Zasilanie bateryjne”, punktu 15. 

„Inne”,  co  było  wymagane  zgodnie  z  punktem  12.5.3.3.  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia oraz w tabeli 3. „Wymagania techniczne dla stacji dokujących do notebooków 2A 

i  2B  i  2C”  dla  punktu  2.  „Klawiatura”  i  punktu  3.  „Zasilacz”,  co  było  wymagane  zgodnie  z 

punktem 12.5.3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


W wyniku wezwan

ia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołujący 

uzupełnił powyższe informacje i tym zakresie oferta Odwołującego nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający,  dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  błędnie  ocenił  prawidłowość 

uzupełniania  powyższych  informacji.  Po  otrzymaniu  odwołań  dokonał  ponownej  analizy  

i uznał, że informacje wskazane w załączniku nr 4.2. podlegają procedurze wynikającej z art. 

26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym powyższa kwestia przestała być sporna. 

Powyższa podstawa do odrzucenia oferty została zastosowania również w stosunku do innych 

wykonawców, zatem Odwołujący nie był defaworyzowany.  

Jednak oferta Odwołującego nie zawiera nazwy i producenta „Systemu dźwiękowego” poza 

wskazaniem 

dotyczącym  karty  dźwiękowej.  Informacja  ta  była  wymagana  w  tabelach  2.A 

„Minimalne  wymagania  techniczne  dla  notebooków  biurowych  do  zastosowań 

zaawansowanych”,  2.B „Wymagania techniczne  dla  notebooków  biurowych  do  zastosowań 

podstawowych”  oraz  2.C  „Wymagania  techniczne  dla  ultrabooków  do  zastosowań 

menadżerskich”, zgodnie z punktem 12.5.3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Organizator postępowania, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

pismem  z  24  września  2019  r.  wezwał  Odwołującego  do  uzupełnienia  powyższego.  

W  uzupełnionych  danych  brak  było  jednak  informacji  o  producencie  i  modelu  

w  stosunku  do  głośników  stereo  w  obudowie  i  wbudowanego  mikrofonu.  Stąd  oferta 

Odwołującego  podlega  w  dalszym  ciągu  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  treścią  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie może ponownie wezwać Odwołującego do 

uzupełnienia informacji na temat modelu i producenta systemu dźwiękowego, bowiem zgodnie 

z  utrwaloną  linią  orzeczniczą,  zastosowanie  procedury  wynikającej  z  art.  26  ust.  3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych może być dokonane tylko raz. 

W  odwołaniu  Odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku  systemu  dźwiękowego  „podając  model  

i  producenta  zaoferowanej  płyty  głównej,  jednoznacznie  wykazał,  jaki  oferuje  system 

dźwiękowy i kto jest jego producentem”. Jednak tego nie wskazał, mimo że było to wymagane 

zgodnie  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  pozostawił  domysłom 

Zamawiającego. Zamawiający nie jest jednak w stanie tego stwierdzić.  

W  związku  z  powyższym,  na  podstawie  oferty  Odwołującego,  złożonych  wyjaśnień  

i uzupełnień, jak również samego odwołania, Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, jaki jest 

model i producent zaoferowanego systemu dźwiękowego.  

W  pozostałym  zakresie  Zamawiający  nie  zgodził  się  z  zarzutami  Odwołującego  uznając 

odwołanie  za  bezzasadne.  Zamawiający  podtrzymał  stanowisko  w  zakresie  prawidłowości 

odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 


Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  iż  w  niewystarczający  sposób  wyjaśnił  ofertę 

Odwołującego i oparł odrzucenie jego oferty na domniemanej, a nie faktycznej treści oferty. 

Zamawiający  jednak  przeprowadził  wszechstronną  analizę  treści  oferty  oraz  złożonych 

wyjaśnień. W ocenie  Zamawiającego dalsze wyjaśnianie treści  oferty  Odwołującego  byłoby 

niezasadne,  bowiem  na  podstawie  oferty  i  zebranych  wyjaśnień  ma  pełny  obraz  tego,  co 

oferuje Odwołujący i dalsze wyjaśnienia oferty tylko potwierdziłyby to, co już wie Zamawiający, 

tj.  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Zamawiający  nie  domniemał  treści  oferty,  a  w  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

wyraźnie  wskazał,  które  parametry  oferty  są  niezgodne  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia i wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz które 

fragmenty oferty czy fragmenty wyjaśnień Odwołującego wskazują na tę niezgodność. Nie jest 

też prawdą, że żadna z podnoszonych w treści odrzucenia oferty Odwołującego podstaw nie 

b

yła  przedmiotem  wyjaśnień.  Podstawą  odrzucenia  oferty  było  m.in.  zaoferowanie  sprzętu 

komputerowego,  który  miał  zainstalowane  oprogramowanie  producenta,  które  nie  jest 

standardowe oraz powszechnie dostępne, który miał zainstalowany BIOS, który miał charakter 

dedykowany,  czy  zaoferowanie  monitorów,  które  nie  spełniały  wymogów  co  do  braku 

wadliwych pikseli. Każdy z tych elementów był przedmiotem wyjaśnień Zamawiającego. O ww. 

wadach  oferty  Zamawiający  nie  dowiedział  się  przy  okazji  innych  wyjaśnień,  tylko  pytał  się 

wprost  o  oprogramowanie  zainstalowane  na  komputerach,  jaki  jest  zainstalowany  BIOS,  i 

dlaczego z ogólnie dostępnych źródeł informacji wynika, że oferowane monitory mają wadliwe 

piksele. Zamawiający spełnił obowiązek wyjaśnienia treści oferty Odwołującego i odrzucił ją 

na podstawie faktycznej, a nie domniemanej. Zamawiający badał oferty wykonawców przez 

blisko pół roku, powołał biegłego, który wspierał w analizie ofert komisję przetargową, stąd nie 

można mu zarzucić, iż działania te były pozorne czy nieprawidłowe. 

Odwołujący wskazał, w jaki sposób Zamawiający powinien przeprowadzać wyjaśnienia ofert 

wykonawców, jednak nie wskazał, które z próśb o wyjaśnienia nie spełniały tych wymogów. 

Za  każdym  razem  Zamawiający  wyraźnie  wskazywał  swoje  wątpliwości.  Złożone  przez 

Odwołującego  wyjaśnienia  w  ocenie  Zamawiającego  nie  budziły  wątpliwości.  A  tego,  że 

wyjaśnienia Odwołującego spowodowały, że Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty, 

nie można uznać za niedopuszczalne.  

Zamawiający po to wzywał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie oprogramowania, 

aby sprawdzić, czy jest ono standardowe i powszechnie dostępne, po to wzywał do złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  BIOS,  aby  sprawdzić,  czy  nie  jest  to  BIOS  dedykowany.  Po  wzywał 

wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie ilości wadliwych pikseli, aby wyjaśnić powzięte 

po analizie materiałów ogólnodostępnych wątpliwości. Z materiałów tych wynikało bowiem, że 

zaoferowane  typy  monitorów  standardowo  mają  od  razu  wadliwe  piksele.  I  te  wszystkie 


wątpliwości  potwierdziły  się  w  złożonych  wyjaśnieniach  Odwołującego  i  były  podstawą  do 

odrzucenia jego oferty. Dodatkowo wyjaśnienia te doprowadziły do dodatkowej konstatacji, że 

Odwołujący wskazał w ofercie inne parametry oferowanego sprzętu niż parametry, które były 

wskazane 

w  przesłanych  później  kartach  katalogowych,  co  wydaje  się  niedopuszczalną 

zmianą  treści  oferty  Odwołującego  w  świetle  art.  87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Zamawiający  podkreślił,  że  ani  art.  26  ust.  4,  ani  art.  87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych nie wskazuje na obowiązek, lecz możliwość wezwania wykonawcy do złożenia 

wyjaśnień. Jednak Zamawiający wyjaśnił ofertę Odwołującego, a podstawy odrzucenia jego 

oferty  były  wprost  przedmiotem  wyjaśnień  Zamawiającego.  W  ocenie  Zamawiającego 

odwo

łanie  jest  próbą  wycofania  się  ze  złożonych  wyjaśnień  lub  ich  uzupełnienia.  Na  takie 

działania Zamawiający nie może pozwolić, a wykonawca, składając wyjaśnienia, musi zdawać 

sobie sprawę z konsekwencji ich złożenia, m.in. takiej, iż na ich podstawie może zostać podjęta 

decyzja o odrzuceniu oferty. Zamawiający nie może ponownie wzywać wykonawcy do złożenia 

wyjaśnień w zakresie tych samych kwestii, chcąc np. dać drugą szansę wykonawcy i pozwolić 

mu  zmienić  treść  złożonych  już  wyjaśnień.  Udzielenie  niewystarczających  wyjaśnień 

wynikające z niedołożenia należytej staranności przy ich formułowaniu powoduje, że nie ma 

powodów,  aby  wzywać  wykonawcę  ponownie  do  złożenia  wyjaśnień,  gdyż  godziłoby  to  w 

zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  zapewnienia  uczciwej  konkurencji  pomiędzy 

wykonawcami.  Przepisy  art.  26  ust.  4  i  art.  87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

służyć  mają  wyjaśnianiu  wątpliwości  zamawiającego,  nie  zaś  uzupełnianiu  ofert  czy 

niwelowaniu skutków niedbałego bądź niejednoznacznego sformułowania treści ofert.  

Jednym  z  zamawiających  jest  spółka  PGE  Systemy  S.A.,  która  jest  spółką  informatyczną, 

która  utrzymuje  wszystkie  systemy  informatyczne  Grupy  Kapitałowej  PGE,  więc  nie można 

Zamawiającemu  zarzucić,  iż  analiza  oferty  Odwołującego  była  ułomna,  prowadzona  przez 

przypadkowe podmioty. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż błędnie uznał, że oprogramowanie zainstalowane na 

sprzęcie  komputerowym  oferowanym  przez  Odwołującego  nie  jest  standardowe  oraz 

powszechnie dostępne, jak wymagał tego Zamawiający. 

Z

amawiający  wymagał,  aby  oferowane  zestawy  komputerowe  (tabele  1.A  punkt  13. 

„Oprogramowanie  dodatkowe”,  1.B  punkt  14.  „Oprogramowanie  dodatkowe”),  notebooki 

(tabele  2.A,  2.B  i  2.C  punkt  18.  „Oprogramowanie  dodatkowe”)  były  wyposażone  

w  oprogramowanie  doda

tkowe.  W  wymaganiach  doprecyzowano,  że  miało  to  być 

oprogramowanie  producenta  komputera  umożliwiające  aktualizację  sterowników  oraz 

podsystemu  zabezpieczeń  (firmware)  przez  Internet  oraz  oprogramowanie  producenta 

umożliwiające z poziomu WinPE, ustawienie hasła oraz konfiguracji BIOS. Wymaganie to było 


przedmiotem  próśb  wykonawców  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Udzielając  odpowiedzi  na  pytanie  nr  38  Zamawiający  wyjaśnił  m.in.,  że  pod 

pojęciem:  „Oprogramowanie  producenta”  należy  rozumieć  standardowe,  powszechnie 

dostępne rozwiązanie dostarczane przez producenta komputera, przy czym nie musi być on 

deweloperem „Oprogramowania producenta”. 

Poza gołosłownymi argumentami stanowiącymi polemikę z uzasadnieniem odrzucenia oferty 

Odwo

łujący, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi wynikającemu z art. 6 Kodeksu cywilnego, 

nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie faktu, że zaoferowane oprogramowanie 

jest  standardowe  i  powszechnie  dostępne.  Nie  zostały  przedstawione  żadne  dowody  w 

post

aci, 

np. 

stron 

internetowych, 

publikacji 

lub 

innych 

źródeł, 

których  

w sposób nie budzący wątpliwości wynikałoby, że zaoferowane oprogramowanie pod nazwą 

EccoPc Update oraz EccoPc Config spełnia ww. cechy. Wprost przeciwnie, Odwołujący wprost 

przyznał,  że  ww.  oprogramowanie  jest  dostępne  tylko  dla  klientów,  którzy  kupią  sprzęt 

EccoPC, a więc wprost przyznał, że nie jest ono powszechnie dostępne. 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ani w wyjaśnieniach do niej nie 

zdefiniował, co rozumie pod pojęciem „standardowe” i „powszechnie dostępne”, prawidłowe 

jest  więc  w  takiej  sytuacji  rozumienie  potoczne  tych  słów  (cech)  i  posiłkowanie  się  w  tym 

zakresie  słownikiem.  Jednak  Odwołujący,  uzyskując  odpowiedź  na  ww.  pytanie  nr  38  do 

specyfikacji,  ni

e  dopytywał  się  o  znaczenie  ww.  słów.  Stąd  zapewne  uznał,  że  rozumie  te 

pojęcia.  Także  pozostali  wykonawcy  nie  zadali  takiego  pytania  ani  nie  mieli  problemów  ze 

spełnieniem  powyższego  wymogu.  W  zaoferowanym  przez  nich  sprzęcie  zainstalowano 

oprogramowanie 

standardowe, powszechnie dostępne. 

Zamawiający  nie  kwestionował  przytoczonej  w  odwołaniu  definicji  terminu  „standardowy”, 

jednak  wskazał,  że  Odwołujący  nie  zacytował  również  definicji  pojęcia  „powszechny”  oraz 

„dostępny”, które również powinny stanowić cechy zaoferowanego oprogramowania.  

Według  słownika  języka  polskiego  PWN  (https://sjp.pwn.pl)  „powszechny”  to:  „dotyczący 

wszystkich rzeczy, osób, spraw itp.”, „częsty, ogólnie znany i stosowany”, zaś „dostępny” to: 

„taki,  do  którego  można  dojść  bez  przeszkód,  na  który  można  wejść  stosunkowo  łatwo”, 

„nietrudny  do  zdobycia”,  „łatwy  do  przyswojenia”,  „taki,  z  którym  łatwo  można  nawiązać 

kontakt, do którego jest łatwy dostęp”. Zestawiając powyższe rozumienie pojęć „standardowe”, 

„powszechnie”  i  „dostępne”  Zamawiający  uznał,  że  zaoferowane  przez  Odwołującego 

oprogramowanie  EccoPc  Update  oraz  oprogramowanie  EccoPc  Config  nie  spełniają  ww. 

pojęć, ponieważ nie mają tych wyżej wskazanych cech. Skoro ww. oprogramowania nie można 

kupić  lub  pobrać  z  sieci,  bo  zainstalowane  jest  tylko  na  komputerach  EccoPc,  z  którym  są 

dostarczane  (co  sam  Odwołujący  przyznał  w  odwołaniu),  to  nie  można  mówić,  że  to 

oprogramowanie jest powszechnie dostępne w rozumieniu tych pojęć w sposób wskazany w 


słowniku języka polskiego PWN. Nie ma bowiem mowy, aby to oprogramowanie było ogólnie 

znane i stosowane, do którego jest łatwy dostęp. 

Odwołujący  wskazuje,  że  oprogramowanie  standardowe  to  takie,  które  dany  producent  ma  

w  seryjnej  sprzedaży,  produkt  z  półki,  dostępny  „od  ręki”,  jednak  nie  przedstawia  żadnych 

dowodów, że jego oprogramowanie spełnia te cechy, że to oprogramowanie ma w sprzedaży 

seryjnej, czy że jest ono na co dzień oferowane w jakimś sklepie. W zamian w odwołaniu stara 

się  polemizować  z  wymogiem.  Zamawiający  wskazał  uzasadnienie  dla  tego  wymogu  

w informacji o wyniku postępowania z 29 listopada 2019 r. nie dlatego, by wykonawcy mogli 

go  kwestionować,  lecz  by  uzmysłowić  wykonawcom  jak  ważny  jest  ten  wymóg  dla 

Zamawiającego.  

Oprogramowanie Odwołującego nie jest standardowe i nieprawdą jest to, co pisze Odwołujący 

na  temat  tego,  w  jaki  sposób  budowane  jest  oprogramowanie.  Nie  można  generalizować  i 

wskazać,  że  najczęściej  jest  ono  budowane  modułowo.  Wystarczy  wskazać  na 

oprogramowanie BIOS, które jest wydawane i kompilowane jako jedna całość. BIOS nie składa 

się z modułów, a wydawany jest jako całość przez producenta płyty głównej. 

Odrzucenie  oferty  Odwołującego  dotyczyło  oprogramowania  EccoPc  Update  oraz  EccoPc 

Config, jednak  poruszona przez  Odwołującego kwestia  BIOS  pokazuje  wyraźnie,  że całość 

oprogramowania  zainstalowanego  na  oferowanych  komputerach  nie  ma  charakteru 

standardowego,  bowiem  nawet  BIOS  jest  zaoferowany  w  wersji  dedykowanej,  a  nie 

standardowej.  Odwołujący  nie  oferuje  standardowych  płyt  głównych,  tylko  swoje  ich  wersje 

przy

gotowane na bazie standardowych płyt. Dotyczy to również oprogramowania, bowiem, jak 

wynika  z  wyjaśnień  Odwołującego,  standardowy  BIOS  nie  spełnia  wymogów  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

W ocenie Zamawiającego Odwołujący źle dobrał sprzęt i chcąc ratować się przed odrzuceniem 

oferty,  wskazuje  na  inne  oprogramowanie,  zamiast  standardowo  zainstalowane  przez 

producenta urządzeń. Jednak to oprogramowanie nie spełnia wymogów specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Co  więcej,  skoro  Odwołujący  do  chwili  obecnej  nie  przedstawił 

dowodów  istnienia  tego oprogramowania,  jego  standardowości  i  powszechnej  dostępności, 

tego oprogramowania po prostu nie ma. Zapewne Odwołujący chce je dopiero przygotować w 

momencie, kiedy jego oferta zostanie uznana za najkor

zystniejszą. Jednak nie tego oczekiwał 

Zamawiający  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  chce  dostać 

oprogramowanie  standardowe,  powszechnie  dostępne,  które  zostało  już  wielokrotnie 

przetestowane i działa, zapewniając mu bezpieczeństwo. 

W ocenie Zamawiającego inna jest sytuacja w przypadku producentów takich jak DELL, czy 

HP  i  nie  można  sytuacji  Odwołującego  porównywać  z  tymi  producentami,  którzy  w  swoich 

komputerach  mają  zarówno  swoje  komponenty,  jak  i  oprogramowanie.  W  przypadku 

Odwołującego  komputery  składają  się  z  komponentów  i  oprogramowania  różnych  firm: 


Odwołującego,  Asus,  GOODRAM.  Wskazane  przez  Odwołującego  oprogramowania  Dell 

Command Configure Integration Suite for System Centre oraz HP Support Assistant i HP BIOS 

Configuration 

Utility  są  standardowe  i  powszechnie  dostępne  –  każdy  może  to 

oprogramowanie ze strony internetowej pobrać, zainstalować i przetestować.  

Sformułowanie  w  odwołaniu,  że:  „powszechna  dostępność  jest  zagwarantowana wszystkim 

użytkownikom  sprzętu  EccoPC,  którzy  zakupili  sprzęt  z  pakietem  oprogramowania”  wprost 

stanowi  zaprzeczenie  powszechnej  dostępności  oferowanego  oprogramowania.  Jest  to 

ograniczenie dostępności oprogramowania tylko do sprzętu Ecco PC i jego użytkowników oraz 

stanowi przyznanie, że oprogramowanie Odwołującego nie jest zgodne z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Pojęcie „powszechnie dostępne” zostało użyte w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

co  do  którego  KIO  wskazała,  że:  „w  oparciu  o  wykładnię  językową  termin  <<powszechna 

dostępność>>, rozumieć należy jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, 

seryjny,  popularny.  Z kolei  rzeczy  i  usługi  powszechnie dostępne to  takie, które jako  dobra 

popularne  są  wszędzie  na  rynku  oferowane  i  wykonywane  przez  wszystkich  wykonawców 

działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. W 

konsekwencji  przez  <<powszechną  dostępność  dostaw  lub  usług>>  należy  rozumieć 

oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia 

łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy 

się  wprost  z  powszechną  konsumpcją  takich  dóbr  czy  usług.”  (uchwała  sygn.  akt  KIO/KD 

47/15)  oraz  „Pojęcie  <<powszechnej  dostępności>>  nie  może  odnosić  się  do  nabywania 

świadczeń o indywidualnym lub nietypowym charakterze, przeznaczonych dla wąskiego kręgu 

odbiorców, wymagających indywidualnego dostosowania do potrzeb klienta.” (uchwała sygn. 

akt KIO/KD 60/16). 

Powyższych  cech  „powszechnej  dostępności”  nie  spełnia  oprogramowanie  zainstalowane  

w  oferowanych  przez  Odwołującego  komputerach.  Nie  jest  ono  oferowane  przez  liczne 

podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie 

konsumentów,  nie  jest  również  przeznaczone  dla  szerokiego  kręgu  odbiorców.  Sam 

Odwołujący wskazał, przy okazji wyjaśnień dotyczących płyty głównej, że skoro taki element 

nie jest dostępny w powszechnym kanale sprzedaży, to i oprogramowanie nie jest dostępne 

w powszechnym kanale sprzedaży i nie jest, co za tym idzie, powszechnie dostępne, jak tego 

wymagał  Zamawiający.  Na  powyższe  również  wskazuje  strona  internetowa  Odwołującego, 

która opisuje jego profil działalności, jako dotyczący wąskiego kręgu klientów oraz udzielone 

wyjaśnienia.  

Oferowany  sprzęt  komputerowy  i  oprogramowanie  nie  są  dostępne  w  żadnym  sklepie 

stacjonarnym  czy  internetowym  dla  nieograniczonego  grona  klientów.  Nie  ma  również 

możliwości dostępu do oprogramowania zaoferowanego przez Odwołującego poprzez stronę 


internetową.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu,  który  przeczyłby  zastrzeżeniom 

Zamawiającego.  Tym  samym  gołosłowne  jest  wskazanie  Odwołującego,  że  zaoferował 

oprogramowanie „standardowe, powszechnie dostępne”.  

Zamawiający  zwrócił  się  z  prośbą  o  wskazanie,  gdzie  mógłby  się  zapoznać  z  oferowanym 

sprzętem  komputerowym  lub  o  udostępnienie  jego  próbek.  Odwołujący  nie  wskazał,  gdzie 

można zapoznać się ze sprzętem identycznym z oferowanym ani nie udostępnił próbek, więc 

nie  powinien  kwestionować  działań  podjętych  w  tym  zakresie  przez  Zamawiającego. 

Powyższe próby Zamawiającego wskazują zaś, że dołożył on należytej staranności w ocenie 

oferty Odwołującego. Dziwi sugestia, że Zamawiający powinien kupić sprzęt oferowany przez 

Odwołującego  w  celu  jego  przetestowania,  który  to  sprzęt  nie  jest  dostępny  

w sprzedaży. Sam Odwołujący przyznał to, pisząc w złożonych wyjaśnieniach: „Model Asus 

Q370M-

C  EccoPc  nie  jest  dostępny  w  powszechnym  kanale  sprzedaży,  jest  dostarczany 

jedynie wraz z komputerami EccoPc oraz serwisie gwarancyjnym i pogwar

ancyjnym.” 

Próba wzywania do złożenia kolejnych wyjaśnień, w ocenie Zamawiającego, nie zmieniłaby 

oceny  oferty  Odwołującego,  gdyż  Odwołujący  w  odpowiedzi  musiałby  zaprzeczyć  temu,  co 

wynikało  z  wcześniej  złożonych  wyjaśnień,  nie  mógłby  też  zmienić  zaoferowanego 

oprogramowania  na  inne,  spełniające  wymagania  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów,  które  dowodziłyby,  że  dalsze 

wyjaśnienia  wskazałyby,  że  zaoferowane  oprogramowanie  jest  standardowe  i  powszechnie 

do

stępne.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  iż  błędnie  uznał,  że  oferowany  przez  Odwołującego 

BIOS jest dedykowany, a nie jak, tego wymagał Zamawiający, standardowy. 

Zamawiający,  udzielając  odpowiedzi  na  pytanie  nr  32  do  specyfikacji  istotnych  warunków 

za

mówienia, nie wyraził zgody na zaoferowanie urządzeń, które będą miały wgrane specjalne 

wersje BIOS na potrzeby postępowania. 

Zarówno z oferty Odwołującego, jak i z jego wyjaśnień wynika, że zaoferował specjalną wersję 

BIOS. Gdyby było inaczej, w odwołaniu przedstawiłby jakikolwiek dowód, który zaprzeczałby 

powyższemu twierdzeniu Zamawiającego. Wystarczyłoby, aby Odwołujący wskazał źródło, z 

którego  można  pobrać  oprogramowanie  BIOS.  Powyższe  powoduje,  że  Odwołujący  nie 

sprostał obowiązkowi, który nakłada na niego art. 6 Kodeksu cywilnego. 

Odwołujący w odwołaniu twierdzi, że nie zaoferował dedykowanego produktu płyty głównej, 

co jest sprzeczne z wyjaśnieniami Odwołującego z 2 września 2019 r. Zatem Odwołujący sam 

sobie  zaprzecza.  Zamawiający  jest  skłonny  bardziej  wierzyć  jego  wyjaśnieniom  

z  2  września  2019  r.,  bowiem  zaoferowana  płyta  główna  nie  jest  nigdzie  oferowana,  np.  

w żadnym ogólnodostępnym sklepie, także w sklepie firmy Asus, co wydawałoby się zasadne, 

skoro,  jak  wynika  z  ww.  wyjaśnień  Odwołującego,  płyta  ta  została  przygotowana  


z tym producentem. Zgodnie ze złożonym przez Odwołującego załącznikiem 4.2 to Asus jest 

producentem  płyty,  lecz  na  stronie tego  producenta  nie można  znaleźć  ani  takiej  płyty,  ani 

BIOS-

u dla tej płyty, a jedyny dostępny na stronie producenta BIOS jest dla płyty Asus Q370M-

C, która nie jest oferowana w niniejszym postępowaniu. 

Odwołujący,  nie  mając  argumentów  ani  dowodów  na  poparcie  swoich  tez,  stara  się 

polemizować  z  ww.  wymogiem.  Jednak  w  sytuacji,  kiedy  na  etapie  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  nie  kwestionował  tego  zapisu,  jego  kwestionowanie  obecnie  jest 

działaniem spóźnionym. 

Odwołujący wskazał, że Zamawiający odrzucił jego ofertę na podstawie niewyartykułowanych 

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak wymóg dotyczący BIOS został 

wyraźnie wskazany w przywołanych wyjaśnieniach specyfikacji. 

Odwołujący wskazał, że producent EccoPc zadbał o testowanie swojego BIOS-u, jednak brak 

na to jakiegokolwiek dowodu. Odwołujący nie przedstawił żadnych argumentów ani dowodów, 

które  wskazywałyby,  że  zaoferował  standardowy  BIOS.  Wyłącznie  polemizuje  

z  Zamawiającym  próbując  co  najwyżej  podważyć  zasadność  wymogu.  Odwołujący  mógł 

pokazać  oferowane  oprogramowanie  BIOS,  czego  nie  zrobił.  Zamawiający  ma  więc 

wątpliwości, czy to oprogramowanie w ogóle istnieje, w szczególności, że ani płyta główna, ani 

BIOS nie są dostępne na stronie producenta. 

Zamawiający  przetestował  płytę  główną,  na  bazie  której  Odwołujący  stworzył  swoją  płytę,  

i stwierdził, że BIOS zainstalowany na testowanej płycie jest niezgodny z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Stąd w ocenie Zamawiającego, biorąc pod uwagę również 

wyjaśnienia Odwołującego, chcąc zaoferować z płytą swój własny BIOS, Odwołujący musiał 

on stworzyć jego dedykowaną wersję, aby z jednej strony działał z płytą główną, a z drugiej 

spełniał wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wymóg  testowania  BIOS  dotyczy  producenta  oferowanego 

oprogramowania.  To  prawda,  jednak  obowiązkiem  wykonawców  było  zaoferowanie 

standardowego  BIOS-

u.  Zamawiający  nie  wymagał,  aby  wykonawcy  testowali  oferowany 

BIOS,  lecz  wymagał,  aby  zaoferowali  BIOS,  który  będzie  standardowy,  a  przez  to 

gwarantujący, że był przetestowany. Odwołujący temu nie sprostał, stąd w tym zakresie jego 

oferta jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący mógł 

swobodnie dobrać sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie, w tym BIOS. 

Zamawiający kilkukrotnie zwracał się o wskazanie, gdzie jest możliwość udostępnienia próbek 

zaoferowanego  sprzętu. Skoro  oferowany  przez  Odwołującego  sprzęt  nie jest  powszechnie 

dostępny  na  rynku,  Zamawiający  nie  wie,  w  jaki  inny  sposób  mógłby  przetestować 

zaoferowaną  płytę.  Nawet  na  stronach  internetowych  Odwołującego  brak  jest  informacji  o 

zaoferowanym sprzęcie i możliwości jego nabycia, czy przetestowania. 


W  związku  powyższym  Zamawiający  poprawnie  dokonał  w  tym  zakresie  oceny  oferty 

Odwołującego 2.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że błędnie uznał, iż oferowane przez niego monitory nie 

spełniają wymogów dotyczących wadliwych pikseli. 

Zamawiający  wymagał  w  załączniku  nr  1  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

w  tabelach  4.A  „Wymagania  techniczne  dla  monitorów  minimum  21,5”  do  pracy  

z  komputerami  PC  do  zastos

owań  biurowych  i  do  zastosowań  CAD  CAM”  w  punkcie  10. 

„Dodatkowe”  oraz  4.B  „Wymagania  techniczne  dla  monitorów  minimum  23”  do  pracy  

z  komputerami  PC  do  zastosowań  biurowych  i  do  zastosowań  CAD  CAM”  w  punkcie  14. 

„Dodatkowe”,  aby  zaoferowane  monitory  spełniały  wymóg  „brak  uszkodzonych  pikseli  

w momencie pierwszego uruchomienia”. 

Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów,  które  podważałyby  decyzję  podjętą  przez 

Zamawiającego. 

Odwołujący  zaoferował  monitory  ASUS  BE229QLB  oraz  ASUS  BE24DQLB,  które  na 

podstaw

ie  danych  ze  stron  internetowych  producenta,  tj.  ©ASUSTeK  Computer  Inc.  nie 

spełniają  braku  uszkodzonych  pikseli  w  momencie  pierwszego  uruchomienia.  Zamawiający 

oczekiwałby  dowodu,  który  przeczyłby  powyższemu  faktowi,  a  nie  kolejnej  polemiki  

i gołosłownych zapewnień. Odrzucenie w tym zakresie oferty Odwołującego nie jest oparte na 

„przeczuciu”  Zamawiającego,  lecz  informacjach,  które  w  sposób  powszechny  udostępnia 

producent tych monitorów. Odwołujący przedstawił w tym zakresie oświadczenie ASUS Polska 

Sp.  z 

o.o.,  jednak  Zamawiający  nie  ma  pewności,  czy  podmiot  ten  jest  reprezentantem 

producenta oferowanych monitorów i czy ma stosowne pełnomocnictwa, aby wypowiadać się 

w  imieniu  producenta  tych  monitorów,  a  Odwołujący  takiego  dowodu  nie  przedstawił. 

Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzić, czy oferta wykonawców jest zgodna z treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  czynności  takie  nie  mogą  być  uznane  za 

krzywdzące. Zamawiający po to zażądał wskazania producentów i nazwy modeli oferowanego 

sprzętu w załączniku nr 4.2., aby rzetelnie ocenić oferty. I taka sama ocena została dokonana 

nie tylko w stosunku do Odwołującego, lecz także pozostałych wykonawców uczestniczących 

w postępowaniu. 

Zamawiający w sytuacji, kiedy z jednej strony miał do czynienie z publicznym oświadczeniem 

producenta (na jego stronach internetowych), a z drugiej z oświadczeniem podmiotu, który nie 

wykazał się, że jest upoważniony do reprezentowania producenta, dał wiarę temu pierwszemu 

oświadczeniu, które jasno i precyzyjnie wskazywało na niezgodność oferowanych monitorów 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gdyby Odwołujący zaoferował monitory 

serii Premium, to Zamawiający uznałby te monitory za spełniające wymóg w zakresie braku 

wadliwych  pikseli,  ponieważ  z  ogólnie  dostępnych  informacji  wynika,  że  nie  mają  one 


martwych  pikseli.  Odwołujący,  bagatelizując  konieczność  kontrolowania  każdego  monitora, 

nie rozumie, że nie jest intencją Zamawiającego, aby podczas każdorazowego odbioru sprzętu 

sprawdzać, czy dostarczany sprzęt spełnia wszystkie parametry. Zamawiający po to określił w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dokładne  parametry  sprzętu,  a  następnie 

weryfikuje  ich  spełnianie  w  ofertach,  aby  uniknąć  podczas  odbioru  konieczności  ich 

sprawdzania. 

Odwołujący nie udowodnił, że zaoferował monitory spełniające wymóg braku uszkodzonych 

pikseli w momencie pierwszego uruchomienia. W danych producenta dostępnych na stronach: 

https://www.asus.com/pl/Commercial-Monitors/BE229QLB/HelpDesk_Warranty/ 

oraz 

https://www.asus.com

/pl/Monitors/BE24DQLB/HelpDesk_Warranty/  wprost  wskazano,  że 

monitory te mogą mieć od 3 do 5 wadliwych jasnych/ciemnych pikseli. Brak odrzucenia oferty 

Odwołującego  w  sytuacji  posiadania  ww.  informacji  stanowiłoby  naruszenie  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych.  

Odwołujący wskazał, że niezgodność pomiędzy kartami katalogowymi a treścią oferty należy 

potraktować jako „drobną nieścisłość”, a nie podstawę do odrzucenia jego oferty. Zamawiający 

nie zgadza się z powyższym twierdzeniem, gdyż dokonując oceny ofert nie ma pewności, jakie 

ostatecznie urządzenia oferuje wykonawca i czy są one zgodne z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Z jednej strony parametry tych urządzeń zostały wskazane w treści 

oferty  Odwołującego,  a  z  drugiej  strony  Odwołujący,  przedstawiając  karty  katalogowe 

urządzeń, parametry te zmienia, a tym samym zmienia treść oferty, co jest niedopuszczalne 

zgodnie z  treścią art.  87  ust.  1 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający  nie ma 

więc pewności, czy oferowany sprzęt jest zgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i czy wykonawca nie oferuje nieistniejących urządzeń, skoro przedstawione karty 

katalogowe wskazują na inne parametry sprzętu niż wskazane w ofercie. Tak więc, pomimo 

deklaracji  Odwołującego  zawartej  w  ofercie,  iż  dostarczony  po  zawarciu  umowy  sprzęt 

komputerowy będzie tożsamy ze sprzętem zadeklarowanym w ofercie, Zamawiający nie ma 

żadnej gwarancji, że tak rzeczywiście będzie. 

Odwołujący w treści odwołania często przypomina o należytej lub podwyższonej staranności, 

a  sam  tej  staranności  nie  zapewnił  przygotowując  ofertę  i  składając  następnie  wyjaśnienia  

i  załączając  karty  katalogowe.  Zamawiający  nie  wie  ostatecznie,  jaka  jest  oferta 

Odwołującego, a co za tym idzie, czy to, co oferuje, jest zgodne z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Jak wskazuje jedno z orzeczeń KIO „zgodnie z łacińską paremią: in 

dubio  contra  proferentem 

wszelkie  wątpliwości  należy  rozstrzygać  przeciw  stronie,  która 

opracowywała treść dokumentu, czyli nie w pełni klarowne postanowienia opracowanej przez 

zamawiającego SIWZ (a w tym OPZ) należy interpretować na korzyść  wykonawcy.” (wyrok 

sygn. akt KIO 1155/19). Korzystając z tej zasady można wskazać, iż wątpliwości co do treści 


oferty należy rozstrzygać na niekorzyść wykonawcy. Podobnie wskazała KIO w wyroku sygn. 

akt KIO 1176/19: „Zamawiający natykając się na niewyjaśniane dane w ofercie wykonawcy ma 

obowiązek odrzucenia tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP i zamawiający 

nie powinien dać się wprowadzić w błąd danymi zawartymi w ofercie i wyjaśnieniach.” 

Odwołujący  wskazał,  że  odrzucenie  jego  oferty  stanowi  przykład  rażącego  formalizmu 

Zamawiającego przy ocenie ofert, nieuwzględniającego faktycznej treści oferty oraz regulacji 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający  jednak  nie  wie,  jaka  jest  treść  oferty 

Odwołującego,  skoro  znalazł  różnice  pomiędzy  ofertą  a  kartami  katalogowymi  sprzętu,  tj. 

oferta złożona pierwotnie czy treść wynikająca z późniejszych wyjaśnień Odwołującego i kart 

katalogowych. 

Odwołujący  nie  wskazuje,  w  jaki  sposób  ów  rażący  formalizm  przejawia  się  

u Zamawiającego. Zamawiający był dokładny analizując treść oferty i złożonych wyjaśnień, bo 

tego  wymaga  od  niego  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  inni  wykonawcy  biorący 

udział  w  postępowaniu,  i  nie  można  z  tego  czynić  mu  zarzutu,  jak  też  z  tego,  że  wykrył 

niezgodności pomiędzy dokumentami. 

Odwołujący wskazał, iż Zamawiający powinien dokonać poprawienia oferty Odwołującego na 

podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednak  wskazane  w 

odwołaniu orzeczenia nie dotyczą przedmiotowego stanu faktycznego. Zamawiający nie byłby 

w  stanie  dokonać  poprawienia  tych  omyłek,  bez  udziału  wykonawcy,  bowiem  nie  miał 

pewności,  czy  poprawna  jest  oferta,  czy  karta  katalogowa.  Zamawiający  jest  zobowiązany 

poprawić  omyłkę  w  szczególności  wtedy,  gdy  sposób,  w  jaki  ma  być  dokonana  poprawa, 

wynika z innych elementów treści oferty, a w tym wypadku tak nie jest. 

W związku z powyższym, w ocenie Zamawiającego, zaszły podstawy prawne i faktyczne do 

odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a zarzuty Odwołującego powinny zostać oddalone.  

Zamawiający swoim działaniem nie naruszył również art. 7 ust. 1 i 3 ani art. 87 ust. 1 ustawy 

Praw

o  zamówień  publicznych,  bo  za  takie  nie  można  uznać  rzetelnej  weryfikacji  oferty 

Odwołującego i oceny tej oferty pod kątem zgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  Nie  stanowi  takiego  naruszenia  odrzucenie  oferty  Odwołującego  

z uwag

i na niezgodność jej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający nie naruszył również art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem 

nie mógł dokonać wyboru oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

IV Stanowisko przystępujących po stronie Zamawiającego  


Przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  zgłosili  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  

o  udzielenie  zamówienia:  T-Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  SUNTAR  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tarnowie  oraz  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  

o  udzielnie  zamówienia:  Intaris  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie  oraz  Intaris  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  

z siedzibą w Warszawie. 

Wykonawcy  ci  nie  zgłosili  sprzeciwu  w  zakresie  części  zarzutu  uwzględnionego  przez 

Zamaw

iającego.  

Wykonawcy: T-

Systems Polska Sp. z o.o., Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. 

i  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  wnieśli  o  oddalenie  odwołania  i  wskazali,  że  trudno  zarzucić 

Zamawiającemu  brak  staranności  przy  wyjaśnieniach  ze  względu  na  ich  liczbę  

szczegółowość,  ewentualne  pozostałe  wątpliwości  należy  zaś  przypisać  nieprecyzyjności 

oferty.  Nie  ma  procedury  wyjaśniania  wyjaśnień  ani  poprawiania  omyłek  w  wyjaśnieniach  

i nie wiadomo, w jakiej procedurze można by to zrobić. Jeżeli Odwołujący nie rozumiał treści 

wezwań,  mógł  dopytać  Zamawiającego.  Przystępujący  bez  problemu  przedstawił  próbki, 

ponieważ  zaoferował  sprzęt  standardowy  i  ukompletowany,  natomiast  Odwołujący  koszty 

przedstawienia próbek wyliczył na 20.000 zł.  

Odwołujący nie ma już możliwości uzupełnienia załącznika nr 4.2, a wskazał w nim jedynie 

kartę dźwiękową. Informacje dotyczące pozostałych elementów mogą być dla Zamawiającego 

istotne,  np.  po  modelu  Zamawiający  może  zidentyfikować,  czy  mikrofon  ma  wymaganą 

redukcję szumów. Odwołujący miał możliwość uzupełnienia danych w ramach uzupełnienia 

dokumentów, ale tego nie zrobił.  

Zdaniem  Przystępującego  Zamawiający  wymagał  standardowych  produktów,  co  wynikało  

z  ogółu  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  wprowadził  do 

um

owy definicję sprzętu (pkt 4 wzoru umowy), w której są komputery wraz ze standardowym 

oprogramowaniem  sprzętowym,  jeśli  więc  oprogramowanie  sprzętowe  jest  standardowe,  to  

i sprzęt musi być standardowy. W punktach 6.2 i 6.3 wzoru umowy wskazał terminy dostaw 21 

dni  i  2  dni  w  trybie  interwencyjnym,  nie  ma  więc  czasu  na  dostosowanie  sprzętu  czy 

oprogramowania  do  wymagań  Zamawiającego.  Dlatego  Zamawiający  poruszał  się  po 

produktach  standardowych  i  zakazał  dedykowanych.  U  Odwołującego  natomiast  wiele 

elementów  jest  dedykowanych,  customizowanych  albo  dostosowywanych.  Odwołujący 

wskazuje,  że  powszechna  dostępność  to  dostępność  dla  użytkowników  sprzętu  EccoPC, 

natomiast w momencie oceny ofert podanego w piśmie procesowym linka do oprogramowania 

nie było. Informacja o dodaniu folderu wskazuje na 7 stycznia 2020 r. Poza tym początkowo 


Odwołujący wskazuje, że oprogramowanie jest tylko dla użytkowników sprzętu EccoPC, a w 

piśmie procesowym zawarł informację, że link ten jest tam od początku istnienia strony, czyli 

2016 r. 

– jednak w nazwie folderu wskazano datę 16 września 2019 r., czyli już po terminie 

składania ofert. Nie ma też historii, zatem nie można wejść do poprzedniej wersji. Zamawiający 

kilkukrotnie wzywał Odwołującego do wyjaśnień, ale ten owego linka nie podał. Zamawiający 

wprowadził wymóg powszechnej dostępności, a nie dostępności dla użytkowników EccoPC. 

Ze strony np. Dell czy HP może aktualizację pobrać każdy, bez kupowania komputera.  

Nie wiadomo też, kto finalnie jest producentem sprzętu EccoPC. W KRS nie ma firmy o takiej 

nazwie. W ofercie Odwołujący podał PRZP, natomiast w swoich wyjaśnieniach wskazuje, że 

jest  tylko  dostawcą,  a  nie  producentem  i  o  pewne  informacje  należy  zwracać  się  do 

producenta.  

Zamawiający nie odrzucił oferty z powodu zworki. 

Przyst

ępujący  też  usiłował  nabyć  wskazaną  płytę  główną,  ale  nie  był  w  stanie.  Jeżeli 

producentem jest Asus, to wsparcie powinno być też od Asusa, który jednak nie identyfikuje 

takiego produktu.  

Co  do  wymogu  standardowego  BIOS-

u  podkreślił,  że  wyjaśnienia  Odwołującego  

z  22  października  2019  r.  przesądzają  sprawę,  gdyż  pojawia  się  tam  oświadczenie  

o  konieczności  zaprojektowania  produktów  dedykowanych.  To  Odwołujący  powinien 

udowodnić, że jest to produkt Asusa i jak będzie aktualizowany. 

Co  do  wymogu  0  martwych  p

ikseli  stwierdził,  że  wymóg  ten  jest  prosty,  ponieważ  tym 

sposobem Zamawiający określił poziom jakości produktu, czyli klasy premium. Na poziomie 

premium  producenci  bowiem  taki  parametr  gwarantują.  Skoro  zaś  wymóg  ten  gwarantuje 

jakość,  to  ma  wpływ  na  cenę.  Asus  też  ma  taki  produkt  klasy  premium.  Nie  chodzi  tu  o 

skorzystanie  z  gwarancji,  lecz  zakup  produktu  o  danej  jakości.  Przy  odbiorze  Zamawiający 

będzie  sprawdzał  piksele  wzrokowo,  natomiast  producent  robi  to  za  pomocą  fotokomórki. 

Zamawiający w informacji o wyniku postępowania zawarł zrzuty z ekranu dotyczące monitorów 

wraz  z  linkami,  nie  jest  to  linia  produktów  przeznaczona  do  zwykłego  użytku,  lecz  dla 

odbiorców  profesjonalnych.  Odwołujący  zaoferował  konkretne  modele,  które  wprost  nie 

spełniają wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Nie  ma  możliwości,  by  przedstawiciel/dystrybutor  Asusa  na  Polskę  zmieniał  oświadczenie 

producenta.  Nie  jest  on  jego  pełnomocnikiem  w  znaczeniu  KRS.  Aby  Asus  Polska  mógł 

zmieniać  oświadczenie  producenta,  musiałby  posiadać  w  tym  zakresie  autoryzację,  co  nie 

zostało udowodnione. Zwrócił uwagę na wyrok o sygn. KIO 621/19, w którym potwierdzono, 

że  osoby  o  nieustalonym  statusie  w  stosunku  do  producenta  nie  mogą  neutralizować  jego 

oficjalnych  informacji  zawartych  w  inst

rukcji  obsługi.  Odwołujący  nie  ustosunkował  się  do 

zarzutu  Zamawiającego  zawartego  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  dotyczącej  osoby 

występującej  jako  „Asus  Polska”.  Z  treści  oświadczenia  wynika  też,  że  „może  zaoferować” 


monitory z nieuszkodzonymi pikselami i od

nosi się do konkretnego modelu, jednak nie jest to 

przejście do wymaganej jakości produktu premium, a standardowy produkt na rynku.  

Co  do  przekątnej  ekranu  –  Zamawiający  30  sierpnia  2019  r.  wezwał  Odwołującego  do 

wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  To  Odwołujący  

z własnej inicjatywy 2 września 2019 r. złożył karty katalogowe.  

Odwołujący  twierdzi,  iż  nie  ma  znaczenia,  jakie  porty  zaoferował,  ponieważ  specyfikacja 

istotnych  warunków  zamówienia  dopuszczała  różne  opcje,  jednak  chodzi  tu  o  brak 

jednoznaczności oferty. Porty są częścią płyty głównej, powstaje zatem wątpliwość, jaka jest 

płyta główna. Skoro Odwołujący sam nie wie, co zaoferował, to w jaki sposób Zamawiający 

ma stwierdzić, że zakres umowy jest zgodny z treścią oferty.  

W  załączniku  4.2  w  prawej  kolumnie  Zamawiający  wymagał  konkretnych  parametrów  

i opisów, a nie powielania opisu z wymagań. Producent twierdzi, że przekątna ekranu to 14 

cali, nie wiadomo więc, po co tutaj zaokrąglenie do 0,1. Według oświadczenia Odwołującego 

zaokrąglenie to było celowe, co wyklucza możliwość poprawienia liczby jako omyłki, ponieważ 

nie było tu omyłki.  

Załącznik  4.2  był  już  uzupełniany,  więc  nie  ma  możliwości  ponownego  uzupełnienia. 

Odwołujący twierdzi, że karta katalogowa jest ważniejsza niż jego wskazania, a nie była ona 

wymagana.  

Rozróżnienie 1 x 16 Gb i 2 x 8 Gb ma wpływ na cenę, a Zamawiającemu nie jest wszystko 

jedno. 

Nie dziwi go to, że Zamawiający reaguje wyjaśnieniami na nieznany sobie produkt. Jest to też 

produkt  nieznany  in

nym.  Jego  zdaniem  wyjaśnienia  dotyczące  oprogramowania  są 

niewiarygodne.  Skoro  płyta  główna  nie  jest  w  powszechnej  sprzedaży,  to  nie  jest  w  niej  

i BIOS. Jeżeli zaś Asus takiej płyty nie sprzedaje, to nie wiadomo, skąd się pobiera aktualizację 

BIOS. 

Załącznik 4.2 jest istotny, ponieważ potwierdza zgodność ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia.  Załącznik  4.2  przygotowany  przez  Przystępującego  zawiera  dane  dotyczące 

producenta  i  modelu  głośników,  jakimi  posługuje  się  producent.  Załącznik  ten  nie  był  też 

uzupełniany. Odwołujący natomiast podał identyfikator tylko samej karty.  

Informacje  na  stronie  producenta  dotyczące  monitorów  potwierdzają  niezgodność  ze 

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  Kwestionuje  oświadczenie  Asus  Polska. 

Uważa, że wyjaśnienia Odwołującego są co najmniej niespójne.  

Wykonawcy  Intaris  Sp.  z  o.o.  i  Intaris  Sp.  z  o.o.  sp.  komandytowa  poparli  stanowisko 

Zamawiającego  i  Przystępującego  T-Systems  Polska  Sp.  Z  o.o.,  Zakład  Systemów 

Komputerowych ZSK Sp. z o.o. i SUNTAR Sp. z o.o. 

wnosząc o oddalenie odwołania. 


V Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma  interes  we  wniesieniu 

odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba  ustaliła  także,  iż  stan  faktyczny  postępowania  w  zakresie  postawionych  zarzutów  

(w  szczególności  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wyjaśnień  specyfikacji 

istot

nych  warunków  zamówienia,  treść  oferty  Odwołującego,  złożonych  przez  niego  innych 

dokumentów  oraz  udzielonych  wyjaśnień)  nie  jest  sporny  między  Stronami.  Stan  faktyczny 

został szeroko przedstawiony w przytoczonych powyżej stanowiskach Stron, a jako że nie jest 

sporny, nie będzie powtarzany. 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron  i  Przystępujących,  

oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie dokumentów postępowania przetargowego 

przedstawionych  przez  Zamawiającego  oraz  stanowisk  Stron  i  Przystępujących 

przedstawionych  podczas  rozprawy  oraz  założonych  przez  nich  dokumentów  Izba  ustaliła  

i zważyła, co następuje: odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z 

art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego  badania  i 

oceny  ofert  w  postaci  wyjaśnienia  wszelkich  wątpliwości  dotyczących  oferty  Odwołującego, 

również  w  zakresach,  które  pomimo  wyjaśnień  zrodziły  dalsze  (nowe)  wątpliwości  u 

Zamawiającego, przed jej odrzuceniem, 

2. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

błędne przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert, 

w tym nie jest zobowiązany do poprawienia omyłek pisarskich i tzw. innych omyłek w ofercie 

Odwołującego w zakresie funkcjonalności sprzętu, 

3. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

błędne przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert, 

a  jest  uprawniony  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego  bez  uprzedniego  wyjaśnienia  treści 


oferty,  pomimo  że  zastosowanie  tych  obligatoryjnych  procedur  dowiodłoby,  że  oferta 

Odwołującego jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4.  art.  7  ust.  1  i  3  oraz art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych poprzez  błędne 

przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego  badania  i  oceny  ofert,  

a w konsekwencji nie jest zobowiązany do wyboru oferty Odwołujący jako najkorzystniejszej, 

choć  kryteria  oceny  ofert  świadczą,  że  to  oferta  Odwołującego  powinna  była  otrzymać 

maksymalną ilość punktów. 

Przywołane przepisy stanowią, co następuje. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawiera  naczelną  zasadę  działania 

zamówień  publicznych,  zgodnie  z  którą  zamawiający  zobowiązany  jest  przygotować  

i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczc

iwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Zamówienia  zaś  może  udzielić  wyłącznie  wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 ust. 3). 

Zgodnie  z  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  odrzuca 

ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Z kolei art. 87 ust. 1 us

tawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że w toku badania i oceny 

ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. Ustęp 1a dotyczy trybu dialogu konkurencyjnego i nie ma zastosowania  

w  niniejszej  sprawie.  Zgodnie  zaś  z  ust.  2  tego  artykułu  zamawiający  poprawia  w  ofercie:  

1)  oczywis

te  omyłki  pisarskie,  2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem 

konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  3)  inne  omyłki  polegające  na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

Art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wskazuje,  że  zamawiający  wzywa,  

w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub 

doku

mentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  

w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Przepis ten co do zasady ulega naruszeniu, 

gdy  zamawiający  w  ogóle  nie  określiłby  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

kryteriów  oceny  ofert  lub  dokonałaby  oceny  oferty  lub  ofert  niezgodnie  z  opisem  kryteriów 


oceny  o

fert  zawartym  w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia,  nie zaś w  przypadku 

braku oceny danej oferty z powodu jej odrzucenia, zatem nie odnosi się do niniejszej sprawy. 

Zamawiający  oświadczył  podczas  rozprawy,  że  –  pomimo  iż  informacja  o  zworce  DIS_ME 

pojawiła się w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego – podstawy odrzucenia oferty nie 

dotyczyły tej zworki, zatem kwestia ta nie była rozpatrywana przez Izbę jako niesporna. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  uwzględnił  zarzut  dotyczący  niezasadności 

odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na brak podania producenta oraz modelu urządzeń 

w załączniku nr 4.2 (zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu) w zakresie: 

tabela  1.A  „Minimalne  wymagania  techniczne  dla  zestawów  komputerowych  typu  PC  do 

zastosowań  biurowych”  oraz  tabela  1.B  „Wymagania  techniczne  dla  zestawów 

komputerowych typu PC do zastosowań CAD, CAM” punkt 7. „Interfejs sieciowy”, punkt 13. 

„Oprogramowanie dodatkowe”, tabela 2.A „Minimalne wymagania techniczne dla notebooków 

biurowych  do  zastosowań  zaawansowanych”,  tabela  2.B  „Wymagania  techniczne  dla 

notebooków  biurowych  do  zastosowań  podstawowych”  oraz  tabela  2.C  „Wymagania 

techniczne  dla  ultrabooków  do  zastosowań  menadżerskich”  punkt  1.  „Ekran”,  punkt  7. 

„Komunikacja”, punkt 9. „Klawiatura i urządzenia wskazujące” (w zakresie klawiatury), punkt 

10.  „Zasilanie  bateryjne”,  punkt  15.  „Inne”,  tabela  3.  „Wymagania  techniczne  dla  stacji 

dokujących do notebooków 2A i 2B i 2C” punkt 2. „Klawiatura” i punkt 3. „Zasilacz” wskazując, 

że  odrzucając  ofertę  błędnie  ocenił  prawidłowość  uzupełnienia  powyższych  informacji.  Po 

otrzymaniu odwołań uznał, że informacje wskazane w załączniku nr 4.2. podlegają procedurze 

wynik

ającej z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Żaden  z  przystępujących  nie  kwestionował  powyższego  uwzględnienia,  w  związku  z  czym 

powyższa kwestia przestała być sporna i, jako niesporna, nie była rozpatrywana przez Izbę. 

Jednak Izba nie uzna

ła powyższego za uwzględnienie w rozumieniu art. 186 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i nie umorzyła postępowania odwoławczego w tym zakresie ze względu 

na  fakt,  że  Zamawiający  podtrzymał  swoje  stanowisko  dotyczące  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  z  powodu  tego,  że  oferta  Odwołującego,  mimo  wezwania  do  uzupełnienia 

dokonanego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie zawiera nazwy  

i  producenta  „Systemu  dźwiękowego”  poza  wskazaniem  dotyczącym  karty  dźwiękowej 

(powinna  być  też  informacja  o  producencie  i  modelu  głośników  stereo  w  obudowie  

i  wbudowanego mikrofonu),  która  to  informacja  była  wymagana  w  tabelach  2.A  „Minimalne 

wymagania  techniczne  dla  notebooków  biurowych  do  zastosowań  zaawansowanych”,  2.B 

„Wymagania techniczne dla notebooków biurowych do zastosowań podstawowych” oraz 2.C 


„Wymagania techniczne dla ultrabooków do zastosowań menadżerskich”, zgodnie z punktem 

12.5.3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Stąd,  w  ocenie Zamawiającego,  oferta Odwołującego  podlega  w  dalszym  ciągu  odrzuceniu 

jako  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  Zamawiający  nie 

może  ponownie  wezwać  Odwołującego  do  uzupełnienia  informacji  na  temat  modelu  

i  producenta  systemu  dźwiękowego,  bowiem  zastosowanie procedury  wynikającej  z  art.  26 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może być dokonane tylko raz. 

Nie  było  sporne  pomiędzy  Stronami,  że  takich  informacji  w  ofercie  Odwołującego  nie 

wskazano. 

Odwołujący,  dla  urządzenia  opisanego  w  tabeli  2.A  i  2.B  zaoferował  notebook  EccoPc 

Notebook 14, a dla opisanego w tabeli 2.C 

– EccoPc Notebook 13. 

Zamawiający,  pismem  z  24  września  2019  r.  wezwał  Odwołującego  do  uzupełnienia 

załącznika  4.2  w  zakresie  szeregu  informacji,  m.in.  w  tabelach  2.A  „Minimalne  wymagania 

techniczne  dla  notebook

ów  biurowych  do  zastosowań  zaawansowanych”,  2.B „Wymagania 

techniczne  dla  notebooków  biurowych  do  zastosowań  podstawowych”  i  2.C  „Wymagania 

techniczne dla ultrabooków do zastosowań menadżerskich”, w których nie wskazał producenta 

oraz modelu w następujących przypadkach: pkt 1 „Ekran”, pkt 5 „System dźwiękowy”, pkt 7 

„Komunikacja”  itd.  –  „prosimy  o  uzupełnienie  tego”.  Zamawiający  wskazał,  że  dopuszcza 

możliwość  potwierdzenia  ww.  informacji  również  poprzez  przedstawienie  materiałów 

źródłowych,  np.  kart  katalogowych,  folderów,  instrukcji,  informacji  z  oficjalnych  stron 

producentów lub oświadczeń producentów.  

Przy  czym  Odwołujący,  przy  okazji  wcześniejszych  wyjaśnień  –  z  2  września  2019  r. 

przedstawił karty katalogowe wybranych urządzeń, w tym notebooków EccoPc Notebook 13  

i  EccoPc  Notebook  14.  W  przedstawionych  kartach  katalogowych  notebooków  EccoPc 

Notebook  13  i  EccoPc  Notebook  14  znajdują  się  informacje  (jednakowe  dla  obu  modeli):  

„• High Definition Audio, • Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy, • 

Głośniki 2x2W stereo, • Wbudowana kamera HD”. 

W tabeli 2.A w punkcie 5. „System dźwiękowy” Zamawiający zawarł opis: „Karta dźwiękowa 

HD Audio zintegrowana z płytą główną, 2 głośniki stereo w obudowie, wbudowany mikrofon.”, 

natomiast  w  tabeli 

2.B  i  2.C:  „Karta  dźwiękowa  HD  Audio  zintegrowana  z  płytą  główną,  2 

głośniki stereo w obudowie, wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów.” 

Zgodnie  z  opisem  kolumny  D  wykonawcy  mieli  podać  w  niej  „uszczegółowione  parametry 

techniczne komponentu, jego p

roducenta oraz model”. 

W  pierwszej  wersji  załącznika  4.2  Odwołujący  powtórzył  jedynie  opis  Zamawiającego.  Po 

wezwaniu, we wszystkich trzech tabelach dodał „Realtek ALC269”, co zostało zidentyfikowane 


przez  Zamawiającego  jako  nazwa  karty  dźwiękowej.  Odwołujący  wyjaśniał  w  odwołaniu  i 

podczas  rozprawy,  że  nie  podał  nazwy  producenta  głośników  i  mikrofonu,  gdyż  są  one 

wbudowane w obudowę i stanowią jej część. 

Brak jest więc wskazania producenta i modeli głośników, i mikrofonów.  

Jak  wynika  z  doświadczenia  Izby  związanego  z  podobnego  typu  opisami  technicznymi 

oferowanych  komputerów,  serwerów  itp.,  dotyczącymi  różnych  zamawiających  i  różnych 

wykonawców, częstym problemem wykonawców jest, że w przypadku drobnych elementów, 

elementów połączonych ze sobą, wbudowanych itd., w szczególności opisywanych zbiorowo 

w jednym wersie tabeli, mają oni problemy ze zidentyfikowaniem, dane jakich producentów 

czy modeli powinni podać. Zwłaszcza że w standardowych „sklepowych” opisach, czy kartach 

katalogowych  takie  szczegóły  najczęściej  nie  są  podawane  (o  czym  świadczy  karta 

katalogowa złożona przez Odwołującego jeszcze przed wezwaniem do uzupełnienia).  

Sam  Zamawiający,  czy  to  we  wzorze  tabeli,  czy  wzywając  Odwołującego  do  uzupełnienia 

brakujących  informacji,  nie  wyszczególnił,  że  w  zakresie  „Systemu  dźwiękowego”  należy 

podać  również  producenta  elementów  wbudowanych  w  obudowę  (w  takim  przypadku  nie 

byłoby wątpliwości, jaki zakres informacji należy wpisać).  

Tym  samym  można  uznać,  że  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  nie  była 

jednoznaczna i kierować się zasadą, że nie powinno to obciążać oferenta. Podobnie wezwanie 

do  uzupełnienia.  Okoliczność  ta  nie  powinna  więc  stanowić  samodzielnej  podstawy  do 

odrzucenia  oferty.  Zamawiający,  gdyby  uznał  te  informacje  za  konieczne,  mógł  poprosić  o 

wyjaśnienia – jakkolwiek w chwili, w której Zamawiający stwierdził inne podstawy odrzucenia 

oferty Odwołującego, wezwanie takie było zbędne. 

Co zaś do samych wyjaśnień, o których mowa w art. 87 ust. 1, czy to art. 26 ust. 4 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  –  wykonawca  powinien  przede  wszystkim  pamiętać,  że 

składane wyjaśnienia są jego oświadczeniami i podlegają wszystkim rygorom oświadczenia, 

jeśli chodzi o odpowiedzialność za ich treść. Wykonawca zatem powinien przemyśleć, jakiej 

treści oświadczeń udziela zamawiającemu, a także zdawać sobie sprawę, że na ich podstawie 

zamawiający będzie podejmował decyzję dotyczącą jego oferty.  

W prawie polskim jest przewidziana procedura wyjaśniania ofert, a orzecznictwo wskazuje, że 

z instytucji tej zamawiający powinien korzystać przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty, 

gdyż  leży  to  w  interesie  obu  stron  (zamawiającego  i  wykonawcy)  oraz  sprzyja  szybkości 

postępowania (nie traci się czasu na procedury odwoławcze i powtarzanie czynności). Nie jest 

to jednak standardem we wszystkich krajach.  

W  orzeczeniu  z  29  marca  2012  r.  w  sprawie  C-599/10  SAG  ELV  Slovensko  a.s. 

Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w części „Co się tyczy oferty niedokładnej lub niezgodnej  


z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikac

ji” wskazał, że „artykuł 2 dyrektywy 2004/18 

nie  stoi  zatem  na  przeszkodzie,  by  w  ustawodawstwie  krajowym  brak  było  przepisu 

nakładającego na instytucję zamawiającą obowiązek żądania od kandydatów w procedurze 

przetargu ograniczonego udzielenia wyjaśnienia ich oferty w zakresie dotyczącym wymogów 

technicznych zawartych w specyfikacji, zanim owa oferta zostanie odrzucona ze względu na 

niedokładność lub brak zgodności ze specyfikacją. Jednakże, wskazany art. 2 nie sprzeciwia 

się  w  szczególności,  by  w  drodze  wyjątku  dane  oferty  mogły  zostać  skorygowane  lub 

uzupełnione  w  pojedynczych  aspektach  w  szczególności  w  związku  z  tym,  że  wymagają 

zwykłego  wyjaśnienia,  lub  by  usunąć  oczywiste  błędy  rzeczowe,  pod  warunkiem,  że  owe 

zmiany nie doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty.” 

Trybunał  wskazał  zaś  przede  wszystkim  –  co  w  niniejszej  sytuacji  jak  najbardziej  można 

odnieść również do treści samych wyjaśnień – że „owi kandydaci nie mogą się zresztą skarżyć 

na  to,  że  na  instytucji  zamawiającej  nie  spoczywa  w  tym  względzie  jakikolwiek  obowiązek, 

ponieważ  brak  jasności  oferty  wynika  jedynie  z  uchybienia  ich  obowiązku  dochowania 

staranności przy formułowaniu oferty, któremu podlegają tak samo, jak inni kandydaci.”  

Analogicznie 

–  w  niniejszym  przypadku  –  zaistniała  sytuacja  wynika  ze  sposobu 

sformułowania  przez  Odwołującego  oferty  oraz  sposobu  i  treści  udzielonych  wyjaśnień. 

Wiadome  jest,  że  zaoferowany  sprzęt  musiał  spełnić  łącznie  wszystkie  wymagania 

zamawiającego  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  wyjaśnieniach  do 

niej, a stwierdzona niezgodność w tym zakresie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nawet więc jeśli Zamawiający zwracał się o wyjaśnienia w innym zakresie, lecz Odwołujący  

w ramach tych wyjaśnień złożył mu oświadczenie, z którego wynikało jednoznacznie, że oferta 

– nawet w innym aspekcie – jest niezgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  to stanowiło to podstawę do  odrzucenia oferty  bez  konieczności  dodatkowych 

wyjaśnień.  

Z  samej  treści  przepisu,  z  poglądów  orzecznictwa  oraz  z  logiki  wynika,  że  zamawiający 

powinien zwracać się o wyjaśnienia w przypadku powzięcia wątpliwości, nie zaś tam, gdzie 

ich nie ma. 

Trudno też narzucać Zamawiającemu obowiązek żądania dalszych wyjaśnień, jeżeli miałyby 

on polegać de facto na żądaniu zmiany już udzielonych wyjaśnień czy oferty. Zwłaszcza wobec 

zakazu negocjacji treści oferty w ramach wyjaśnień wynikającego z art. 87 ust. 1 i art. 7 ust. 1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (uczciwa  konkurencja,  równe  traktowanie  

i przejrzystość działania). Zaś sam Trybunał w przywołanym wyroku stwierdził: „Dopuszczenie, 

by  instytucja  zamawiająca  mogła  zwrócić  się  do  kandydata,  którego  ofertę  uważa  ona  za 

niedokładną 

lub 

niezgodną 

wymogami 

technicznymi 

zawartymi  

w  specyfikacji,  z  żądaniem  udzielenia  wyjaśnień  w  tym  względzie  mogłoby  bowiem  


w przypadku, w którym oferta tego kandydata zostałaby ostatecznie przyjęta, prowadzić do 

wrażenia, że owa instytucja zamawiająca negocjowała tę ofertę potajemnie, na szkodę innych 

kandydatów i z naruszeniem zasady równego traktowania.”  

Izba  podziela  zatem  w  tym  względzie  ocenę  Zamawiającego,  tj.  że  z  udzielonych  przez 

Odwołującego  wyjaśnień  oraz  czynności  opisanych  przez  Zamawiającego  jako  podjętych 

podczas badania oferty Odwołującego (kierując się oświadczeniem Zamawiającego, że takie 

czynności podjął i że taki był ich efekt) już wynika, że oferta nie spełnia wymogu, by oferowane 

oprogramowanie  było  oprogramowaniem  standardowym  i  powszechnie  dostępnym. 

Potwierdziła  to  również  argumentacja  Stron  i  Przystępujących  przedstawiona  podczas 

rozprawy. 

Zamawiający  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:  tabela  1.A  punkt  13. 

„Oprogramowanie  dodatkowe”,  tabela  1.B  punkt  14.  „Oprogramowanie  dodatkowe”,  tabela 

2.A,  2.B  i  2.C  punkt  18.  „Oprogramowanie  dodatkowe”  wymagał,  aby  oferowane  zestawy 

komputerowe  i  notebooki  były  wyposażone  w  oprogramowanie  producenta  komputera 

umożliwiające  aktualizację  sterowników  oraz  podsystemu  zabezpieczeń  (firmware)  przez 

Internet oraz oprogramowanie producenta umożliwiające z poziomu WinPE ustawienie hasła 

oraz konfiguracji BIOS.  

W odpowiedzi na pytanie nr 38 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

wyjaśnił, że „pod pojęciem <<Oprogramowanie producenta>> należy rozumieć standardowe, 

powszechnie dostępne rozwiązanie dostarczane przez producenta komputera, przy czym nie 

musi być on deweloperem <<Oprogramowania producenta>>”. 

Odwołujący zaoferował oprogramowanie EccoPc Update oraz EccoPc Config, co do którego 

Zamawiający  uznał,  że  nie  jest  ono  standardowym,  powszechnie  dostępnym  rozwiązaniem 

dostarczanym przez producenta komputera.  

Jako  że  Zamawiający  nie  zdefiniował  tych  pojęć  w  udzielonej  odpowiedzi,  obie  Strony  

w ramach sporu korzystały z definicji słownikowych. 

Zgodnie  ze  „Słownikiem  języka  polskiego”  PWN  zawartym  na  stronie  internetowej  www. 

sjp.pwn.pl „standardowy” to: 1. „odpowiadający określonym normom, spełniający podstawowe 

wymagania”,  2.  „przeciętny,  mało  oryginalny”;  „powszechny”  to:  1.  „dotyczący  wszystkich 

rzeczy, osób, spraw itp.”, 2. „częsty, ogólnie znany i stosowany”, zaś „dostępny” to: 1. „taki, do 

którego można dojść bez przeszkód, na który można wejść stosunkowo łatwo”, 2. „nietrudny 

do zdobycia”, 3. „łatwy do przyswojenia”, 4. „taki, z którym łatwo można nawiązać kontakt, do 

którego jest łatwy dostęp”.  


W  ocenie  Izby  definicja  słownikowa  pojęcia  „standardowy”  nie  jest  tu  zbyt  adekwatna  do 

oczekiwań  Zamawiającego  i  znaczenia  tego  pojęcia  w  odniesieniu  do  oprogramowania 

komputerow

ego.  Chodzi  tu  bowiem  o  oprogramowanie  „zwykłe”  –  zwykle,  normalnie, 

standardowo  dostarczane  razem  z  danym  sprzętem  lub  do  niego  dostosowane  (lub  też 

pasujące do wielu urządzeń), nie wymagające poprawek ani przeróbek ani nie podlegające 

tym  przeróbkom  w  celu  dostosowania  go  do  konkretnych  wymagań  konkretnego  klienta, 

produkowane „w ciemno”, dla nieokreślonego klienta, seryjnie, stale, nie na zamówienie. Jest 

to  przeciwieństwo  oprogramowania  tzw.  „dedykowanego”  (przy  czym  oprogramowanie 

pierwotnie  wytworzone 

jako  dedykowane  dla  danego  klienta,  które  następnie  zacznie  być 

produkowane masowo, może stać się – w przyszłości – oprogramowaniem standardowym). 

Ten sposób rozumienia nie odbiega od zaprezentowanego przez Strony i Przystępujących.  

Odwołujący przedstawił argumentację wskazującą, że takie oprogramowanie (EccoPc Update 

oraz  EccoPc  Config)  jest  „standardowo”,  normalnie,  dostarczane  wraz  ze  sprzedawanymi 

przez  niego  urządzeniami,  jest  to  jego  „zwykły”  produkt,  a  nie  przystosowywany  dla 

Zamawiającego.  

Pomij

ając zgłoszone wątpliwości co do istnienia w ogóle takiego oprogramowania na rynku 

(Zamawiający oświadczył, że nie był w stanie go znaleźć), należy wskazać, że Zamawiający 

nie  postawił  wymogów  co  do  tego,  by  nie  było  to  oprogramowanie  „prototypowe”,  nowe, 

jeszcze  mało  produkowane,  minimalnego  okresu  produkcji  tego  oprogramowania  i  jego 

istnienia na rynku, czy minimalnej liczby użytkowników. Zatem fakt, że może być to produkt 

nowy  i  nie  posiadający  wielu  użytkowników,  gdyż  producent  np.  nie  sprzedał  wielu 

eg

zemplarzy komputerów, co do którego istnieje mała wiedza użytkowników czy ograniczony 

dostęp, lecz co do którego istnieje cel producenta, by był on oprogramowaniem „zwykłym” dla 

jego  komputerów  i  laptopów  –  może  nosić  przymiot  oprogramowania  standardowego  (dla 

danego producenta). Z tym zastrzeżeniem, że musi jednak istnieć. 

Produkt  taki  będzie  jednak  produktem  niszowym  (niszowy  –  występujący  w  małej  ilości, 

wyselekcjonowany;  za:  https://sjp.pl/niszowy).  Ta  cecha  natomiast  przeczy  wymogowi 

powszechnej  dostępności,  zgodnie  z  którym  produkt  powinien  być:  częsty,  ogólnie  znany  

i stosowany, taki, do którego można dojść bez przeszkód, na który można wejść stosunkowo 

łatwo, nietrudny do zdobycia, który jest łatwo dostępny.  

Cech  tych,  jak  zostało  wykazane  podczas  rozprawy,  nie  posiada  oprogramowanie 

zaoferowane  przez  Odwołującego.  Jak  wskazał  sam  Odwołujący,  jest  to  oprogramowanie 

dostępne  dla  użytkowników  sprzętu  EccoPC,  którzy  zakupili  sprzęt  z  pakietem 

oprogramowania.  


Jednak  Izba  zgadza  się  tu  w  ocenie  z  Zamawiającym  –  stanowi  to  zaprzeczenie  wymogu 

powszechnej  dostępności  oferowanego  oprogramowania,  jest  to  bowiem  ograniczenie  do 

bardzo wąskiej liczby użytkowników, zwłaszcza że marka EccoPC nie jest popularną marką  

z tysiącami lub milionami użytkowników.  

Izb

a dała też wiarę oświadczeniom Zamawiającego i Przystępujących, że oprogramowanie to 

nie było dostępne do pobrania do chwili rozprawy. Potwierdza to zresztą wcześniej przywołane 

twierdzenie Odwołującego.   

Jak  słusznie  też  zauważył  Zamawiający,  Odwołujący  –  poza  swoimi  twierdzeniami  –  nie 

przedstawił  żadnych  dowodów  na  to,  że  oprogramowanie  jest  powszechnie  dostępne, 

standardowe  ani  że  w  ogóle  istnieje.  I  to  pomimo  faktu,  że,  jak  wskazywał,  sam  jest 

producentem oferowanych komputerów. 

Podobna sytuacja zais

tniała w kwestii oferowanego BIOS. W odpowiedzi na pytanie nr 32 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści: „Dotyczy wymagania 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 

2.C 

– BIOS, Czy Zamawiający dopuści urządzenia które będą miały wgrane specjalne wersje 

BIOS  na 

potrzeby  niniejszego  postępowania?  W  okresie  trwania  umowy  wykonawca  byłby 

zobowiązany  do  dostarczania  nowych  specjalnych  wersji  BIOS  dedykowanych  na  potrzeby 

niniejszego postępowania dla poszczególnych urządzeń natomiast Zamawiający nie korzystał 

by w tym 

czasie ze standardowych aktualizacji dostępnych na stronie Producenta urządzeń. 

Wgranie  standardowych  wersji  bios  dostępnych na  stronie  Producenta  dla  poszczególnych 

modeli 

wiązało 

by 

się 

brakiem 

drobnych 

funkcjonalności 

wymaganych  

w SIWZ.” Zamawiający wskazał: „Zamawiający nie wyrażają zgody na powyższe.” 

Zamawiający, jak stwierdził, oczekiwał więc wersji BIOS nie dedykowanej, lecz standardowej. 

Natomiast w wyjaśnieniach z 2 września 2019 r. – dotyczących płyty głównej – Odwołujący 

wyjaśnił, że oferowana przez niego płyta główna Asus Q370M-C EccoPc nie jest identyczna  

z  oferowanym  przez  firmę  Asus  modelem  Asus  Q370M-C,  gdyż  w  ramach  współpracy  

z  firmą  Asus  opracowany  został  model  dedykowany  do  komputerów  EccoPc,  zaś  główne 

różnice polegają na rozszerzeniu funkcjonalności BIOS oraz pakietu oprogramowania w celu 

dostosowania produktu dla najbardziej  wymagających klientów,  sam  model  Asus  Q370M-C 

EccoPc nie jest dostępny  w powszechnym kanale sprzedaży, lecz jest dostarczany jedynie 

wraz z komputerami EccoPc oraz w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

Zamawiający na podstawie tych wyjaśnień uznał, że oferowana płyta główna Asus Q370M-C 

EccoPc  nie  ma  standardowego  oprogramowania,  lecz  przy  każdej  sprzedaży  tworzy  się 

oprogramowanie dedykowane dla konkretnego nabywcy.  

W ocenie Izby, nawet jeśli jest to stwierdzenie zbyt generalne, ponieważ brak wiedzy o innych 

potencjalnych  nabywcach  niż  Zamawiający,  to  jego  przekonanie  o  tym,  że  będzie  to 


oprogramowanie  dedykowane  dla  sprzętu  jemu  oferowanego  i  prawdopodobnie  stworzone 

dopiero w przyszłości, nie jest nieuzasadnione. Aktualne pozostaje stanowisko Izby wyrażone 

powyżej  dotyczące  oprogramowania  standardowego,  jednak  tym  samym  również  Izba 

podtrzymuje  swoje  twierdzenie,  że  aby  oprogramowanie  było  „standardowe”,  musi  być 

oprogramowaniem istniejącym – w innym przypadku jest co najwyżej oprogramowaniem „na 

zamówienie”.  Natomiast,  jak  wynika  z  ustaleń  dokonanych  podczas  rozprawy,  brak 

jakichkolwiek  realnych  dowodów  zarówno  na  istnienie  płyty  Asus  Q370M-C  EccoPc,  jak  

i  przeznaczonego  dla  niej  BIOS,  pomimo  że  Odwołujący  jako  producent  komputerów  

i laptopów EccoPc powinien być w stanie przedstawić choćby jeden egzemplarz takowych.  

Tym samym, zdaniem Izby, odrzucenie oferty z powyższego powodu na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  jako  niezgodnej  z  wymaganiami  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, było prawidłowe.  

Co  do  podstaw  odrzucenia  oferty  Odwołującego  dotyczących  niezgodności  informacji 

podanych przez Odwołującego w załączniku 4.2. zawierającym opis techniczny oferowanych 

urządzeń  z  informacjami  zawartymi  w  przedstawionymi  w  ramach  wyjaśnień  kartach 

katalogowych, Izba uznała, że Zamawiający nie wykazał takowych podstaw odrzucenia. 

Jak wprost wynika z treści art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą 

odrzucenia  jest  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (podobnie jak poprawienia omyłki w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych).  Tymczasem  tutaj  taka  niezgodność  nie  zachodzi,  gdyż  wszystkie 

wskazane parametry są zgodne z wymaganiami specyfikacji, zaś tym, co budzi wątpliwości 

Zamawiającego, jest rozbieżność samych informacji podanych przez Odwołującego.  

Kwestia  ta  była  wielokrotnie  poruszana  w  orzecznictwie.  W  takiej  sytuacji  (rozbieżnych 

parametrów w oświadczeniu wykonawcy oraz w materiałach producenta typu karty katalogowe 

czy foldery reklamowe/ofertowe,  przy  braku odmiennych postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia)  tym,  co  wiąże  wykonawcę,  jest  jego  oświadczenie  złożone 

zamawiającemu.  Karty  katalogowe,  foldery  itp.  materiały  zawierają  bowiem  często  jedynie 

informacje  standardowe,  wskazujące  na  podstawowe  rozwiązanie  lub  jedno  z  możliwych 

rozwiązań,  przygotowywane  ogólnie,  dla  nieokreślonego  klienta,  nie  dostosowywane  do 

konkretnych,  indywidualnych  wymagań  –  w  przeciwieństwie  do  opisów  przygotowywanych 

zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  część  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W 

przypadku zaś produktów, co do których z założenia istnieje możliwość zmiany parametrów, 

komponentów, wersji itd. nie przesądzają one o cechach produktu. 

Tym  samym  Zamawiający  powinien  albo  kierować  się  tą  ogólną  zasadą,  albo  –  w  braku 

pewności – rzeczywiście poprosić Odwołującego o wyjaśnienia. 


Również jeśli chodzi o rozbieżność w zakresie przekątnej ekranu lnnolux N140HCA-EAB, co 

do której Odwołujący wskazał w załączniku 4.2 rozmiar 14.1”, zaś producent Innolux  – 14”. 

Jak wyjaśnił Odwołujący, jest to ten sam ekran, a wskazanie przez niego liczby 14,1” wynika 

z jego własnego pomiaru i przeliczenia miary w centymetrach na cale.  

Ze  względu  na  to,  że  nie  ma  wątpliwości,  że  w  obu  przypadkach  jest  to  ten  sam  monitor,  

a obie długości są zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w której wskazany 

zakres wynosił 14,0-14,5”, brak jest podstaw do kwestionowania danych podanych w ofercie, 

nawet  gdyby  Odwołujący  dokonał  niedokładnego  pomiaru  czy  przeliczenia,  czy  też  do 

odrzucenia oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Izba uznała również za uzasadnione odrzucenie oferty, w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  z  powodu  niespełnienia  wymogu  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia dotyczącego oferowanych monitorów.  

Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 1, tabela 

4.A „Wymagania  techniczne  dla  monitorów  minimum  21,5”  do  pracy  z  komputerami  PC  do 

zastosowań biurowych i do zastosowań CAD CAM” punkt 10. „Dodatkowe” oraz tabela 4.B 

„Wymagania  techniczne  dla  monitorów  minimum  23”  do  pracy  z  komputerami  PC  do 

zastosowań biurowych i do zastosowań CAD CAM” punkt 14. „Dodatkowe”, aby zaoferowane 

monitory spełniały wymóg „brak uszkodzonych pikseli w momencie pierwszego uruchomienia”. 

Odwołujący  zaoferował  monitory  ASUS  BE229QLB  oraz  ASUS  BE24DQLB,  które  –  jak 

stwierdził  Zamawiający  –  nie  spełniają  wymogu  braku  uszkodzonych  pikseli  w  momencie 

pierwszego  uruchomienia,  co  wynika  z  informacji  zawartych  na  stronie  internetowej 

producenta,  tj.  ©ASUSTeK  Computer  Inc.  W  danych  producenta  wskazano  bowiem,  że 

monitory te mogą mieć od 3 do 5 wadliwych jasnych/ciemnych pikseli.  

Zamawiający oczekiwałby więc – jeśli Odwołujący chciał zaoferować taki model monitorów – 

by zaoferował go w wersji premium, która jest oferowana przez producenta. 

Przystępujący wskazał, co następnie potwierdził Zamawiający, że wymóg braku uszkodzonych 

pikseli oznacza w rzeczywistości nie zwykły produkt bez ukrytych wad, lecz właśnie wymóg 

zaoferowania monitorów o podwyższonym standardzie (typu premium), co wiąże się z wyższą 

ceną zakupu owych monitorów. 

Izba  przychyliła  się  do  stanowiska  Zamawiającego  i  Przystępującego.  Jeśli  bowiem 

zamawiający  żąda  produktów  o  podwyższonym  standardzie,  co  oznacza  dla  wykonawców 

konieczność zaoferowania produktów droższych – i ma tym samym wpływ na cenę jego oferty 

(zwłaszcza przy ponad 9 tysiącach sztuk monitorów), a w konsekwencji zmniejsza szanse na 

uzyskanie  zamówienia  (przy  kryterium  ceny),  to  nie  można  zaakceptować  jednocześnie 


produktu o niższym standardzie, co do którego dostawca – być może – dokona sprawdzenia, 

iż  akurat  dany  dostarczany  egzemplarz  działa  prawidłowo.  Godzi  to  bowiem  

w uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami. Nie do zaakceptowania jest też propozycja 

Odwołującego,  aby  Zamawiający  dokonywał  sprawdzenia  każdej  sztuki  dostarczanych 

monitorów  pod  kątem  zgodności  z  tym  wymogiem.  Zamawiający  wymagał  bowiem  tym 

postanowieniem właśnie tego, aby to producent gwarantował ten poziom jakości. 

Pomimo że nie wszystkie podstawy odrzucenia oferty Odwołującego Izba uznała za zasadne, 

w konsekwencji uznała, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jako  niezgodna  ze  specyfikacjąs  istotnych 

warunków zamówienia. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust.1 pkt 2, 

§  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając uiszczony przez Odwołującego wpis w wysokości 15.000 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Członkowie:   

……………………..… 

……………………..… 


wiper-pixel