KIO 249/20 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 249/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

                                   Aleksandra Patyk 

                                   Irmina Wiktoria Pawlik  

       Protokolant:  

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  dnia  18  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2020 r. przez  

wykonawcę PORR S.A. z siedzibą w Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  w 

Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy 

BUDIMEX  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego i  

przy udziale wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. 

Okólna10,  42-400  Zawiercie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stronie 

zamawiającego    

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

PORR  S.A.  z  siedzibą w Warszawie  kwoty  18  000  zł  00  gr (słownie:  osiemnaście 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

…………………………….. 

...…………………………… 


Sygn. akt: KIO 249/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie prowadzi  w  trybie  przetargu 

niegraniczonego  postępowanie  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  oraz  realizację 

robót  budowlanych  w  formule  „Projektuj  i  Buduj"  dla  zadania  pn.  LOT  A  -  Prace  na  linii 

kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach 

projektu  POIiŚ  5.1-14  pn.  „Prace  na  linii  kolejowej  C-E  65  na  ode.  Chorzów  Batory  - 

Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo" (nr referencyjny: 

9090/IRZR2/14477/03900/19/P;  dalej  jako  „Postępowanie").  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 126-309325 

w dniu 3 lipca 2019 roku. 

Odwołujący: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123,  Warszawa, zaskarżył w odwołaniu czynności i 

zaniechania Zama

wiającego z 28 stycznia 2020 r. polegające na: 

wyborze,  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług 

Technicznych  INTERCOR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zawierciu  („Intercor")  oraz  zaniechaniu 

wykluczenia  wykonawcy  Intercor  z  Postępowania  z  uwagi  na  przedstawienie  informacji 

dotyczących spełnia warunków udziału w postępowaniu, a wprowadzających Zamawiającego 

w  błąd  i  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w  Postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  oraz  niewykazanie  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu 

oraz, ewentualnie, zaniechaniu wezwania wykonawcy Intercor do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, oraz 

nieudostępnieniu  Wykonawcy  zobowiązania  do  udostępnienia  zasobów  spółki  Idom 

Consulting,  Engineering  &  Architecture  SAU  oraz  Wykazu  personelu  w  zakresie 

doświadczenia  Głównego  projektanta  przedłożonego  przez  Intercor  w  Postępowaniu  w 

zakresie zastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Zaskarżonej powyżej czynności Zamawiającego zarzucił naruszenie: 

art.  8  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  i  2  PZP  oraz  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji    („UZNK")  poprzez  niezasadne  przyjęcie,  że  informacje 

zastrzeżone  przez  wykonawcę  Intercor,  tj.  część  Wykazu  personelu  oraz  zobowiązania 

podmiotu  udostępniającego  potencjał  -  spółki  Idom  Consulting,  Engineering  &  Architecture 

SAU,  w  której  wskazano  osobę  skierowaną  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisko 

Głównego projektanta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zostały skutecznie zastrzeżone 

jako tajemnica przedsiębiorstwa przez Intercor, a w konsekwencji zaniechanie udostępnienia 


wskazanych  dokumentów  Odwołującemu,  podczas  gdy  Intercor  nie  wykazał,  że  ww. 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. (i) posiadają wartość gospodarczą, (ii) nie 

są  powszechnie  znane  oraz  (iii)  Odwołujący  podjął  działania  w  celu  utrzymania  ich  w 

poufności. 

art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy  Intercor  z  Postępowania,  podczas  gdy  Intercor  przedstawiło  informację 

wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  dot. 

wymaganego  doświadczenia  z  pkt  8.6.2.  poz.  6 IDW  przez  osobę  skierowaną  do  realizacji 

zamówienia  na  stanowisko  głównego  projektanta  (p.  E.  R.  I.),  podczas  gdy  doświadczenie 

wskazane dla ww. osoby nie spełnia wymogów Zamawiającego, tj. w ramach inwestycji pn.: 

Korytarz  północno-północno  zachodni.  Odcinek  Venta  de  Banos  -  Palencia  -  Leon 

(„Inwestycja  Hiszpania"),  ponieważ  (1)  osoba  ta  nie  wykonała  projektu  budowlanego  i 

projektu wykonawczego dla branży  srk  oraz  (2) nie wykonała dokumentacji  projektowej  dla 

wszystkich  odcinków  na  szlakach  Palencia  -  Villada,  Villada  -  Leon,  a  ponadto  (3) 

zaprojektowana w ramach Inwestycji Hiszpania stacja Vi

llada nie posiada 3 (trzech) krawędzi 

peronowych, co było wymogiem Zamawiającego, zaś w ramach inwestycji pn. Opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej dla 

projektu  integralnej  modernizacji  infrastruktury  kolejowej,  odcinek  Santiago  -  Rancagua 

(Chile)  („Inwestycja  Chile")  nie  została  wykonana  budowa  lub  przebudowa  łącznie  co 

najmniej dwóch szlaków o długości co najmniej 10 (dziesięć) km każdy na zelektryfikowanej 

dwutorowej  linii  kolejowej,  a  wykonawc

a Intercor nie wykazał spełniania warunku udziału w 

Postępowaniu opisanego w pkt 8.6.2. poz. 6 IDW; 

art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  oraz  art.  24  ust.  1  pkt.  12  PZP  przez  zaniechanie 

wykluczenia  Intercor  z  Postępowania,  podczas  gdy  Intercor  przedstawił  informacje 

wprowadzające Zamawiającego w błąd w zakresie roboty budowlanej wskazanej w pozycji 1 

wykazu robót tego wykonawcy, tj. informację, że Intercor faktycznie nabył i może posługiwać 

się  doświadczeniem  przy  realizacji  inwestycji  pn.  Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych na linii kolejowej E- 30/C-

E 30 Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku 

Tarnów  -  Dębica  w  km  80,200  -  111,500  w  ramach  Projektu  POliŚ  5.1-7„Modernizacja  linii 

kolejowej  E-30/C-

E  30,  odcinek  Kraków  -  Rzeszów,  etap  III"  -  FAZA  II,  Przetarg  2.1.  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  wskazanych  w  pkt  8.6.1.  lit.  a-f  IDW,  podczas 

gdy Intercor rzeczywiście i faktycznie nie zrealizował robót, które odpowiadałyby warunkom 

udziału wskazanym w punkcie 8.6.1. lit. a-f IDW, a zatem wykonawca ten nie jest uprawniony 

aby  powoływać  się  na  to  doświadczenie,  a  wykonawca  Intercor  nie  wykazał  spełniania 

warunku udziału w Postępowaniu opisanego w pkt 8.6.1. lit. a-f IDW; 

ew.  w  przypadku  niepotwierdzenia  się  zarzutu  nr  3  wskazanego  powyżej,  zarzuca 

naruszenie: 


art.  26  ust.  3  i  4  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  PZP  przez  zaniechanie  wezwania 

Intercor  do  przedstawienia  uzupełnień  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w 

Postępowaniu  określonych  w  pkt  8.6.1.  a-f  IDW,  podczas  gdy  Intercor  nie  wykazał,  aby  w 

ramach roboty  budowlanej  wskazanej  w  pozycji  1 Wykazu  robót,  która  była  realizowana  w 

ramach  konsorcjum,  Intercor  faktyczne  nabył  doświadczenie  przy  realizacji  tej  inwestycji 

uprawniające  tę  spółkę  do  powoływania  się  na  to  doświadczenie  w  celu  wykazania 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu z pkt 8.6.1. a-f IDW. 

W związku z postawionymi zarzutami, wniósł o: 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  

nakazanie 

wykluczenia 

Intercor 

Postępowania, 

ewentualnie, 

przypadku 

nieuwzględnienia 

zarzutów 

dotyczących 

wykluczenia 

wykonawcy 

Intercor 

Postępowowania,  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert 

złożonych  w  Postępowaniu  oraz  wezwania  Intercor  do  uzupełnień  i  wyjaśnień  w  zakresie 

wykazania  spełniania  warunków  udziału  wskazanych  w  punkcie  8.6.1.  a-f)  IDW  tj. 

uzupełnienia wykazu robót budowlanych przedstawionego przez Intercor. 

Do postępowania przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca Intercor  oraz 

wykonawca 

BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie po stronie odwołującego . 

Odwołujący  dnia  17  lutego  2020  r.  złożył  oświadczenie,  że  w  związku  z  czynnością  PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2020 r. polegającą na unieważnieniu czynności 

wyboru jako najko

rzystniejszej oferty Przedsiębiorstwo Usług Techniczncyh INTERCOR oraz 

oświadczeniem  pełnomocnika  Zamawiającego  z  dnia  17  lutego  2020  r.,  zgodnie  z  którym 

Zamawiający  przystąpi  do  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  kwestii 

podniesionych w zar

zutach obu odwołań:  

1)  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)  cofa  w  całości 

odwołanie z dnia 7 lutego 2020 r. (sprawa o sygn. KIO 249/20);  

2)  wnosi 

o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  oraz  wydanie  postanowienia  na 

posiedzeniu bez udziału stron;  

3)  na  podstawie  art.  187  ust.  8  PZP,  w  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem 

rozprawy,  wnosi 

o  zwrot  na  rachunek  bankowy  Odwołującego  kwoty  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu od odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym 

udziałem    stron  i  uczestników,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie 

drugie ustawy pzp. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  pzp  oraz    §  5  ust.  1  pkt  3a    rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972),  z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………  

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel