KIO 2490/19 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 9 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2490/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Aleksandra Patyk 

Robert Skrzeszewski 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  nie

jawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  9  stycznia  2020  r.,  

w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9 grudnia 2019 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

T-

Systems Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  

Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Krakowie,  

SUNTAR 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie,   

w postępowaniu prowadzonym przez organizatora postępowania 

PGE Polską Grupę Energetyczną Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie,  

prowadzącą postępowanie w imieniu i na rzecz zamawiających: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie,  

PGE Dystrybucja 

Spółki akcyjnej z siedzibą w Lublinie, 

PGE Energia Odnawialna Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie,  

PGE Obrót Spółki akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie, 

PGE Systemy Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, 

PGE Energia Ciepła Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Intaris  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Intaris  Spółka  

ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą w  Warszawie 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Immitis  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  Towarzystwo 

Handlowe Alplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 


z siedzibą w Niekaninie, LCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Bydgoszczy 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawia

jącego, 

C.  wykonawcy PRZP Systemy Informa

cyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Połańcu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego, 

D. 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Techsource Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie, IT4P Spółkę akcyjną z 

siedzibą  w  Warszawie,  Infomex  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Żywcu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia:  T-Systems  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK 

S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  SUNTAR  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 

Członkowie:   

………………..…… 

………………..…… 


Sygn. akt: KIO 2490/19 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  T-Systems 

Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  SUNTAR  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością 8 stycznia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął odwołanie wniesione 

9  grudnia 

2019  r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „sukcesywne 

dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE”, prowadzonym 

przez 

organizatora  postępowania  –  PGE  Polską  Grupę  Energetyczną  Spółkę  akcyjną, 

prowadzącą  postępowanie  w  imieniu  i  na  rzecz  zamawiających:  PGE  Górnictwo  

i Energetyka Konwencjon

alna Spółki akcyjnej, PGE Dystrybucja Spółki akcyjnej, PGE Energia 

Odnawialna Spółki akcyjnej, PGE Obrót Spółki akcyjnej, PGE Systemy Spółki akcyjnej, PGE 

Energia  Ciepła  Spółki  akcyjnej,  ogłoszonym  21  maja  2019  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 097-236037. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i

, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 

ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust. 1 pkt 

3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 

Członkowie:   

………………..…… 

………………..…… 


wiper-pixel