KIO 247/20 WYROK dnia 21 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 247/20 

WYROK 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę:  Zakład 

Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rudzie 

Śląskiej  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Katowicką  Infrastrukturę 

Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

przy udziale wykonawc

ów: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Katowicach;  TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  "Ergopol" 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedziba  w  Katowicach 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp  

w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  „DROGOPOL-ZW”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  

z  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,  oraz  art.  90  ust.  1a  pkt  1 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

wykonawców: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach, 

TIM 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

"Ergopol" 

Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedziba  w  Katowicach  do  udzielenia 

wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny,  i  nakazuje 


zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  dokonanie 

ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wykluczenie  wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  „DROGOPOL-ZW”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  

z  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ust.  1 

pkt  17  ustawy  Pzp  oraz  wezwanie  wykonawcy  TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Usługowe  "Ergopol"  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedziba  w 

Katowicach 

do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia 

ceny. 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża 

zamawiającego: 

Katowicką  Infrastrukturę 

Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Rudzie Śląskiej, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego:  Katowickiej  Infrastruktury  Wodociągowo 

Kanalizacyjnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  na  rzecz  wykonawcy: 

Zakładu  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  

siedzibą w  Rudzie  Śląskiej  kwotę  23  600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a 

i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 247/20 

UZASADNIENIE 

Katowicka  Infrastruktura  Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Katowicach  - 

dalej  „zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Budowa 

kanalizacji  deszczowej  w  rejonie  ulicy  Gospodarczej  oraz  Górniczego  Dorobku  w 

Katowicach”,  numer  referencyjny:  KIWK/PN/07/l/2019/MRÓWCZA  GÓRKA  KD  (dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”).  

Szacunkowa  wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - 

dalej „ustawa Pzp”. W dniu 

11  września  2019  r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  sektorowym  zostało  opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/ S 175-427190. 

W dniu  7 lutego 

2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę:  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych 

SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej „odwołujący”).  

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego  oraz  zaniechań  czynności,  do  których 

zamawiający  był  zobowiązany  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp,  zarzucając 

zamawiającemu naruszenie poniższych przepisów ustawy Pzp: 

art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno 

Usługowe  „Ergopol”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  komandytowa  

z siedzibą  w Katowicach (dalej „Ergopol”) z postępowania pomimo, iż wykonawca ten  

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  funkcji 

kierownika  budowy  posiada  doświadczenie  oceniane  przez  zamawiającego  w  ramach 

kryterium  oceny  ofert  „doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do 

realizacji zadania” lub co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na 

podejmowane  przez  z

amawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  w  ramach 

kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”; 

art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  Ergopol  z  postępowania  pomimo,  


iż  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  tub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunek 

udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie 

dysponowania kierownikiem b

udowy posiadającym określone kwalifikacje, umiejętności 

i  doświadczenie  zawodowe  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przeds

tawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, a mające istotny wpływ 

na  podejmowane  przez  z

amawiającego decyzje w zakresie oceny spełniania warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 

dysponowania  kierownikiem  budowy,  ewentualnie:  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 

ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  Ergopol  

do uzupełniania wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, 

potwierdzającego  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie dysponowania osobą 

do pełnienia funkcji kierownika budowy; 

art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez jego 

niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 

„DROGOPOL-ZW”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  (dalej:  „Drogopol")  z 

postępowania  pomimo,  iż  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu 

informacji,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  posiada 

doświadczenie  oceniane  przez  zamawiającego  w  ramach  kryterium  oceny  ofert 

„doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do  realizacji  zadania"  lub  co 

najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające zamawiającego w błąd, a mające istotny wpływ na podejmowane przez 

z

amawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  w  ramach  kryterium  „doświadczenie 

personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”; 

a

rt.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie wezwania wykonawcy Ergopol i Drogopol do udzielenia wyjaśnień, w tym 

złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  w  sytuacji,  gdy  ceny  tych  ofert  są 

niższe  odpowiednio  o  50,59%  i  41,68%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o 

należny podatek VAT, a rozbieżności te nie wynikają z okoliczności oczywistych, które 

nie wymagają wyjaśnienia;  

a

rt. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3  ustawy Pzp poprzez zaniechanie 


wezwania Ergopol i Drogopol do złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy ceny zaoferowane 

przez  tych  wykonawców  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  za  nie  przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszego odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  zarzutów 

postawionyc

h w odwołaniu; 

wykluczenia  Ergopol  z  udziału  w  postępowaniu,  ewentualnie  w  przypadku 

nieuwzględnienia  w/w  żądania:  wezwania  Ergopol  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym 

złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny  oraz  do  uzupełnienia  wykazu  osób 

skierowanych prze

z wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; 

wykluczenia  Drogopol  z  udziału  w  postępowaniu,  ewentualnie  w  przypadku 

nieuwzględnienia  w/w  żądania:  wezwania  Drogopol  do  złożenia  wyjaśnień  w  tym 

złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny; 

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

W  zakresie  w  jakim  odwołujący  zarzucał  zamawiającemu,  iż  ten  zaniechał 

wykluczenia z 

postępowania wykonawcy Ergopol podnosił, że zgodnie z rozdziałem XVIII pkt 

IV  Specyfikacji  Istotnych  W

arunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  zamawiający  w  ramach 

kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania” (waga 

10%)  przyzna

wał  2,5  pkt  za  każdy  wybudowany  podziemny  zbiornik  retencyjny  kanalizacji 

deszczowej o pojemności min. 200 m

, przy budowie którego osoba, o której mowa w pkt VII. 

1.2.b)  SIWZ  (kierownik  b

udowy),  pełniła,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu 

sk

ładania ofert, funkcję kierownika budowy. Maksymalna ilość punktów, jaką mogli uzyskać 

wykonawcy,  wynosiła  10  pkt  w  przypadku  wskazania  czterech  lub  więcej  wybudowanych 

podziemnych  zbiorników.  W  dalszej  części  opisu  tego  kryterium  stwierdzono,  że 

z

amawiający  przyzna  punkty  w  przypadku  gdy  w  ramach  wskazanych  przez  wykonawcę 

zadań/inwestycji  dana  osoba  nadzorowała,  jako  kierownik  budowy,  budowę  podziemnego 

zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności min. 200 m

, nie wcześniej niż 5 

lat przed u

pływem terminu składania ofert. Ergopol w pkt 4c formularza oferty na stanowisko 

kierownika  b

udowy  wskazał Pana J. W. S. oraz podał informacje dotyczące doświadczenia 

tej  osoby, 

mające  potwierdzać  zrealizowanie  przez  nią  inwestycje/  zadania  punktowane 

przez  z

amawiającego  w  ramach  kryterium  „doświadczenie  personelu  wykonawcy 


wyznaczonego  do  realizacji  zadania”.  W  tabeli  zawartej  w  pkt  4c  formularza,  Ergopol 

ws

kazał,  że  Pan  J.  W.  S.  pełnił  funkcję  kierownika  budowy  dla  zadania  „Kompleksowe 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze - Etap I i Il”, inwestor: 

Miasto  Zabrze, 

w  ramach  którego  wybudowano  „Zbiornik  retencyjny  o  średnicy  3000  mm  

o  długości  30  mb  (211,95  m

)”  (kolumna  5  tabeli  -  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych 

podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  w  ramach  całego 

zadania/inwestycji). Analogiczna informacja została zamieszczona przez Ergopol w kolumnie 

6  tabeli, 

w  której  należało  podać  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych 

zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  (w  okresie  pełnienia  funkcji,  jednak  nie 

wcześniej  niż  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert).  Jak  wynika  z  zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty Ergopol otrzymał 2,5 pkt w ramach tego kryterium oceny 

ofert. 

Informacje  podane  przez  Ergopol  dotyczące  doświadczenia  osoby  wskazanej  

do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy,  zdobytego  w  ramach  zadania  realizowanego  na 

rzecz  Miasta  Zabrze, 

są niezgodne z rzeczywistością, gdyż  z informacji posiadanych przez 

o

dwołującego  wynika,  że  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji  zrealizowano  3  zbiorniki 

retencyjne,  z  których  żaden  nie  jest  podziemnym  zbiornikiem  retencyjnym  kanalizacji 

deszczowej  - 

są  to  otwarte  zbiorniki  wodne  zlokalizowane  na  cieku,  mające  za  zadanie 

retencję wód opadowych z terenu KSSE.  

Profesjonalny  charakter  działalności  wykonawcy  Ergopol  wskazuje  na  rażące 

niedbalstwo,  o  ile  nie  celowe  działanie  wykonawcy,  zmierzające  do  wprowadzenia 

z

amawiającego  w  błąd  co  do  posiadania  przez  osobę  wskazaną  do  pełnienia  funkcji 

kierownika b

udowy doświadczenia punktowanego przez zamawiającego w ramach kryterium 

„doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do  realizacji  zadania”  (art.  24  ust.  1 

pkt  16  lub  pkt  17  ustawy  Pzp).  Informacje  podawane  w 

postępowaniu  są  oświadczeniami 

wiedzy  składanymi  w  sposób  celowy,  w  odpowiedzi  na  warunki  określone  przez 

zamawiającego,  zatem  ich  podanie  winno  być  rozpatrywane  w  kategorii  staranności 

wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego,  zawodowego 

charakteru powadzonej przez wy

konawców działalności.  

Odwołujący  przywoływał  treść  wyroku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  271/19  z  dnia  7 

marca 2019 r. wskazując, że w orzecznictwie, które ukształtowało się nie tylko w odniesieniu  

do  poruszanej  tu  k

westii  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  należyta  staranność  dłużnika  określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego 

charakteru  prowadzonej  działalności  gospodarczej  uzasadnia  zwiększone  oczekiwanie,  co 

do  umiejętności,  wiedzy,  skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności 

przewidywania.  Obejmuje  także  znajomość  obowiązującego  prawa  oraz  następstw  z  niego 

wynikających w zakresie prowadzonej działalności, tym samym podnoszenie, że jakieś dane 


zostały  wpisane  w  sposób  omyłkowy  lub  też  pozostają  bez  znaczenia  dla  danego 

postępowania  należy  uznać  za  niezachowanie  elementarnych  zasad  działania 

profesjonalisty. Podanie w zakresie kryterium oceny ofert informacji niezgodnych ze stanem 

faktycznym  (wywołujących  mylne  wrażenie co do  doświadczenia posiadanego przez  osobę 

wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy) powinno zatem skutkować wykluczeniem 

Ergopol  z  postępowania.  Nawet  jeśli  uznać,  że  wykonawca  opierał  się  na  informacjach  o 

posiadanym  doświadczeniu,  przekazanych  mu  przez  osobę  wskazaną  do  pełnienia  tej 

funkcji

,  to  okoliczność  ta  nie  zwalnia  Ergopol  z  obowiązku  weryfikacji  rzetelności 

przekazanych  mu  informacji.  Z  całą  pewnością  działanie  Ergopol  wypełnia  znamiona  co 

najmniej  lekkomyślności  i  niedbalstwa  w  przedstawianiu  informacji  zamawiającemu,  które 

miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu. 

Obowiązkiem  wykonawcy  jest  upewnienie  się,  czy  informacje  przekazane  zamawiającemu 

odpowiadają rzeczywistości, gdyż informacje składane w toku postępowania przetargowego 

zmierzają do udzielenia zamówienia właśnie temu wykonawcy, który je składa i w związku z 

tym mają wpływ na podejmowane przez zamawiającego decyzje (por. również wyrok KIO z 

dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 531/18). P

owyższe okoliczności wypełniają dyspozycję 

zarówno art. 24 ust. 1 pkt 16, jak i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, powodując konieczność 

wyk

luczenia Ergopol z postępowania. 

W  dalszej  części  odwołujący  wskazał,  że  wykonawca  Ergopol  w  wykazie  osób, 

uzupełnionym  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  na 

potwierdzenie  posiadania  przez  Pana  J.  W.  S.  wymagan

ej  wiedzy  i  doświadczenia  podał 

doświadczenie  zdobyte  w  ramach  tej  samej  inwestycji,  która  została  wskazana  w  tabeli  4c 

formularza oferty tj. inwestycji zrealizowanej na rzecz Miasta Zabrze. W kolumnie 5 wykazu 

wyk

onawca Ergopol oświadczył, że w ramach zadania został zbudowany zbiornik retencyjny 

o  pojemności  211,59  m

.  W  dniu  22  stycznia  2019  r.,  z

amawiający  wezwał  Ergopol  do 

złożenia  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  wyjaśnień  dotyczących  dokumentów 

złożonych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w tym do złożenia 

wyjaśnień dotyczących wykazu osób podnosząc, iż „Ponadto w wykazie osób skierowanych 

przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  w  doświadczeniu  zawodowym  kierownika 

budowy,  Pana  J.  W.  S.

,  wskazane  zostało  zabudowanie  zbiornika  retencyjnego  

o  pojemności  211,95  m

,  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn. 

„Kompleksowe 

uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  w  północnej  części  miasta  Zabrze  -  Etap  I  i  Il. 

Wykonawca nie sprecyzował czy był to zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej. Zbiornik 

retencyjny kanalizacji deszczowej o tej samej pojemności i w ramach tego samego zadania 

został  wskazany  w  formularzu  ofertowym  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  Pana  J. 

W.  S.  . 

Prosimy  również  o  potwierdzenie,  iż  zbiornik  retencyjny  wskazany  


w  doświadczeniu  zawodowym  Pana  J.  W.  S.,  w  wykazie  osób  skierowanych  przez 

wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  to  ten  sam  zbiornik,  który  został  wskazany  w 

formularzu  ofertowym,  jako  zbiornik  retencyjny  kanalizacji  deszczowej.

”  W  piśmie 

datowanym na dzień 23 stycznia 2020 r., Ergopol wyjaśnił, że „Zbiornik retencyjny wskazany 

w  doświadczeniu  zawodowym  Pana  J.  W.  S.  w  wykazie  osób  skierowanych  przez 

w

ykonawcę  do  realizacji  zamówienia  to  ten  sam  zbiornik,  który  został  wskazany  w 

formularzu ofertowym, jako zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej

”.  

Jak  już  wcześniej  odwołujący  wskazywał,  informacje  podane  przez  Ergopol, 

dotyczące  doświadczenia  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy, 

zdobytego  w  ramach  zadania  realizowanego  na  rzecz  Miasta  Zabrze, 

są  niezgodne  z 

rzeczywistością,  gdyż  z  informacji  posiadanych  przez  odwołującego  wynika,  że  w  ramach 

przedmiotowej  inwestycji  zrealizowano  3  zbiorniki  retencyjne,  z  których  żaden  nie  jest 

podziemnym zbiornikiem retencyjnym kanalizacji deszczowej. S

ą to otwarte zbiorniki wodne 

zlokalizowane  na  cieku, 

mające  za  zadanie  retencję  wód  opadowych  z  terenu  KSSE.  Tym 

samym, również w tym przypadku mamy do czynienia co najmniej z rażącym niedbalstwem 

o ile nie celowym działaniem Ergpol, zmierzającym do wprowadzenia zamawiającego w błąd 

co do spełniania przez  wskazaną w  wykazie osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy 

wszystkich wymaganych elementów warunku udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 16 i 

pkt 17 ustawy 

Pzp). Zwłaszcza jeśli uwzględnić fakt, że Ergopol nie tylko podał te informacje 

w formularzu oferty i wykazie osób, ale również potwierdził je w odpowiedzi na wezwanie do 

złożenia  wyjaśnień.  Biorąc  pod  uwagę,  że  informacje  przedstawione  przez  Ergopol  w 

odniesieniu 

do  doświadczenia  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  są 

niezgodne 

ze stanem faktycznym,  brak jest możliwości  zastosowania,  na gruncie niniejszej 

sprawy, dyspozycji przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W dals

zym ciągu aktualne pozostaje 

bowiem  stanowisko  wypracowane  w  orzecznictwie  Izby,  zgodnie  z  którym  nie  można 

zastąpić  informacji  nieprawdziwej  informacją  prawdziwą,  ponieważ  byłoby  to  sprzeczne  z 

zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (tak m.in. w wyrok Krajowej 

Izby  Odwoławczej  z  dnia  20  sierpnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1432/18).  Byłoby  to  również 

sprzeczne  z  przepisem  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp,  który  stanowi,  że  uzupełnieniu  podlega 

oświadczenie lub dokument, który nie został złożony, jest niekompletny lub budzi wątpliwości 

zamawiającego.  Dokument  lub  oświadczenie  zawierające  informacje  niezgodne  ze  stanem 

faktycznym nie zalicza się do żadnej z kategorii w/w dokumentów.  

Z  daleko  posuniętej  ostrożności  odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku 

nieuwzględnienia  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  zarzutu  związanego  z  zaniechaniem 

wykluczenia Ergopol na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 ustawy Pzp, zasadne jest 

wezwanie ww. wykonawcy do 

uzupełnienia wykazu osób, gdyż doświadczenie Pana J. W. S. 


nie  spełnia  postawionych  przez  zamawiającego  wymogów  (nie  zostało  zdobyte  w  ramach 

pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, 

polegającej  na  budowie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o 

pojemności  min.  200  m

),  a  zatem  Ergopol 

nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  dotyczącego  posiadania  zdolności  technicznych  lub  zawodowych  

w  zakresie  dysponowania  osobą  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy.  W  związku  

z  powyższym,  w  przypadku  oddalenia  zarzutu  zaniechania  wykluczenia  Ergopol  

z  postępowania,  zasadne  i  konieczne  będzie  wezwanie  tego  wykonawcy  na  podstawie  art. 

26  ust.  3  ustawy  Pzp 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  tego 

warunku udziału w postępowaniu.  

W  zakresie,  w  jakim  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  zaniechanie  wykluczenia  

z  postępowania  wykonawcy  Drogopol  podnosił,  że  na  gruncie  niniejszej  sprawy  zaszła 

przesłanka  opisana  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  pkt  17  ustawy  Pzp,  albowiem  Drogopol 

przedstawił  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  informacje  dotyczące  doświadczenia 

kierownika  b

udowy  wskazanego  przez  tego  wykonawcę  w  pkt  4c  formularza  oferty. 

Drogopol,  na  stanowisko  kierownika  b

udowy  wskazał  Pana  K.  A.,  dla  którego  

w  ramach  doświadczenia  podano  inwestycję  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie 

dzielnicy  Grodziec, 

umożliwiającej  przekierowanie  ścieków  sanitarnych  w  całej  dzielnicy  

na oczyszczalnię ścieków w Będzinie." W kolumnie 5 tabeli zawartej w formularzu ofertowym 

Drogopol  podał,  że  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych  zbiorników 

retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  w  ramach  całego  zadania/inwestycji  wynosi:  

9 o 

pojemności 233 m

Analogiczna informacja została podana w kolumnie 6 tabeli, w której 

wykonawcy  zobowiązani  byli  wskazać  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych 

zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  (w  okresie  pełnienia  funkcji,  jednak  nie 

wcześniej  niż  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert).  Jak  wynika  z  udostępnionej 

przez  z

amawiającego  dokumentacji  postępowania,  pismem  z  25  listopada  2019  r. 

z

amawiający zwrócił się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Będzinie  (podmiotu  na  rzecz  którego  została  wykonana  inwestycja  wskazana 

przez  Drogopol)  o  udzielenie  informacji  czy  w  ramach  tego  zadania  inwestycyjnego 

wybudowano  1  szt. 

podziemnego  zbiornika  retencyjnego,  który  składa  się  z  zespołu  9 

elementów  czy  9  sztuk  zbiorników  retencyjnych  niezależnych  od  siebie  technologicznie.  W 

odpowiedzi na powyższe, MPWiK w Będzinie, przekazało zamawiającemu wyciąg z projektu 

wykonawczego  wraz 

z  mapą  z  inwentaryzacji  powykonawczej  dotyczącą  przedmiotowej 

inwestycji. 

Z  informacji  udostępnionych  zamawiającemu  przez  MPWiK  w  Będzinie,  jak  i  z 

informacji posiadanych przez o

dwołującego wynika, że w ramach tego zadania wykonano 1 

zbiornik  retencyjny  składający  się  z  zespołu  9  równoległych  przewodów  (komór),  a  nie  9 


sztuk  zbiorników.  Zatem  informacja  podana  przez  Drogopol,  co  do  ilości  zbiorników 

zrealizowanych  w  ramach  tego  zadania,  jest  niezgodna  ze  stanem  faktycznym.  Jest  to  tym 

bardziej istotne, że deklarując, iż w ramach wspomnianego zadania zostało zrealizowanych 

9 zbiorników, Drogopol mógł liczyć na uzyskanie maksymalnej liczby punktów w ramach tego 

kryterium tj. aż 10 punktów, co niewątpliwie istotnie wpłynęłoby na jego pozycję w rankingu 

ofert. W sytuacji 

zaś zadeklarowania jednego zbiornika mógł uzyskać maksymalnie tylko 2,5 

pkt, c

o w znacznie mniejszym stopniu przekłada się na pozycję w rankingu. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  aktualna  w  tym  zakresie  pozostaje  argumentacja 

przedstawiona  powyżej,  w  odniesieniu  do  informacji  podanych  przez  Ergopol  w  formularzu 

oferty, 

dotyczącym doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  informacje  przedstawione  przez  Drogopol  są  niezgodne  ze  stanem 

faktycznym,  a  zatem  na  gruncie  niniejszej  sprawy  wystąpiła  obligatoryjna  przesłanka 

wykluczenia  z  postępowania,  brak  jest  możliwości  poprzestania  jedynie  na  nie  przyznaniu 

temu wykonawcy punktów w ramach omawianego kryterium oceny ofert.  

W zakresie, w jakim podnosił zarzut polegający na zaniechaniu wezwania do złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny:  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp  odwołujący 

podnosił, że zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o 

co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i 

usług ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielnie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  chyba,  że  rozbieżność  wynika  z 

okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia.  W  opublikowanym  w  dniu  30 

października  2019  r.  zestawieniu  ofert  wskazano,  że  kwota  jaką  zamawiający  zamierza 

przeznacz

yć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 600 000 zł. brutto. Na 7 ofert złożonych  

w  postępowaniu  (Hydrogop  złożył  dwie  oferty  z  taką  samą  ceną),  5  wykonawców 

zaoferowało  ceny  na  poziomie  ok.  3  mln  lub  ponad  3  mln  złotych,  a  tylko  dwóch 

wykonawców  złożyło  oferty  z  ceną  na  poziomie  2,2  mln  i  2,6  mln  złotych.  Najniższa  z 

zaoferowanych w  postępowaniu cen to  cena  zaoferowana  przez  Ergopol  wynosząca  2 272 

866,29 zł brutto, druga w kolejności jest cena zaoferowana przez Drogopol wynosząca 2 682 

712,66  zł.,  Porównanie  tych  cen  z  wartością  zamówienia  prowadzi  do  wniosku,  że  są  one 

niższe odpowiednio aż o 50,59% i 41,68% od wartości zamówienia, powiększonej o należny 

podatek  VAT.  Tym  samym  zaktualizowała  się  przesłanka  obligująca  zamawiającego  do 

skierowania  do  tych  wykonawców  wezwania  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia 

dowod

ów, dotyczących wyliczenia ceny. Nie sposób przyjąć, że na gruncie niniejszej sprawy 

wy

stąpiły  okoliczności,  które  mogłyby  uzasadniać  twierdzenie,  iż  rozbieżności  pomiędzy 

zaoferowanym  przez  tych  wykonawców  cenami,  a  wartością  zamówienia  powiększoną  o 


podatek VAT wynikają z „okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia". Za taką 

okoliczność oczywistą nie można uznać tego, iż ceny wszystkich złożonych ofert odbiegają 

od  kwoty  jaką  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Ceny 

zaoferowane przez tych dwóch wykonawców w znaczący sposób odbiegają bowiem również 

od średniej arytmetycznej złożonych ofert wynoszącej 3 188 015,41 zł. Cena oferty Ergopol 

odbiega od niej aż o 28,71 %, z kolei cena Drogopol o 15,58%. Ceny pozostałych ofert albo 

przekraczają średnią arytmetyczną złożonych ofert (ceny zaoferowane przez 4 wykonawców 

- o

dwołującego, Hydrogop, Instbud, Justmar) lub są do niej bardzo zbliżone (oferta Brigadon 

odbiega  od  średniej  jedynie  o  6,54%).  W  przedstawionej  powyżej  argumentacji  nie 

pozostawia wątpliwości, że zaniechanie przez zamawiającego skierowania do wykonawców 

Ergopol 

i  Drogopol  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  przedstawienia  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny stanowi naruszenie przepisu art. 90 ust. la pkt 1 ustawy Pzp w 

zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp.  

Odwołujący  podniósł  także  zarzut,  iż  zamawiający  zaniechał  wezwania  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  -  art.  90  ust.  1  Pzp  pomimo,  że  ceny  zaoferowane 

przez  wykonawców  Ergopol  i  Drogopol  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  są  rażąco 

niskie,  tj.  nierealistyczne,  nierynkowe,  a  co  za  tym  idzie,  nie  jest  możliwe  wykonanie 

przedmiotu 

zamówienia  w  tych  cenach. W  rozdziale  III  Opis  przedmiotu  zamówienia,  pkt  4 

SIWZ,  z

amawiający  wskazał,  że  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  

w załącznikach nr 9A do 9J SIWZ: Zał. 9A - Dokumentacja projektowa; Zał. 9B - PW Branża 

konstrukcyjna; 

Zał.  9C  -  PW  Branża  technologiczno  -  sanitarna;  Zał.  9D  Dokumentacja 

geologiczna;  Zat.  9E  -  Dokumentacja  dendrologiczna; 

Zał.  9F  -  Specyfikacja  techniczna 

wykonania  i  od

bioru  robót  budowlanych  STWiORB;  Zał.  9G  -  Operat  terenowo  -  prawny;  

Zał. 9H Uzgodnienia; Zał. 91 - Decyzja o pozwoleniu na budowę; Zał. 9J - Przedmiary robót. 

W rozdziale XVII SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny, z

amawiający określił w jaki sposób  

i w opa

rciu o jakie dokumenty należy wyliczyć cenę oferty tj. w oparciu o dołączony do SIWZ 

opis  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  dokumentację  projektową,  STWiORB,  rysunki,  opisy, 

wytyczne,  przedmiar  robót  oraz  przeprowadzoną  wizję  w  terenie.  Wyliczona  w  ten  sposób 

cena  będzie  rozliczona  w  oparciu  o  kosztorys  powykonawczy  (rzeczywiste  obmiary 

wykonanych  robót).  W  pkt  4  zamawiający  podkreślił  z  kolei,  że  cena  musi  uwzględniać 

wszystkie  wymagania  SIWZ  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  wykonawca  

z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty związane z wymienionymi w tym postanowieniu SIWZ elementami 

realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Cena  oferty  powinna  również  uwzględniać  ryzyko  oraz 

zmiany  ceny  przewidywane  do  dnia  zakończenia  robót  (pkt  6).  Oprócz  wymienionych 


elementów,  każdy  z  wykonawców  powinien  uwzględnić  przy  wycenie  dane  techniczne, 

geologiczne i technologię zawartą w dokumentacji projektowej. 

Odwołujący  zwracał  uwagę,  że  w  trakcie postępowania do  zamawiającego  wpłynęło 

szereg wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, w tym m.in. pytanie dotyczące zabezpieczenia 

wykopu za pomocą grodzic stalowych. W projekcie branży konstrukcyjnej wyraźnie podano  

w  jakim  miejscu,  jakie

j  długości  i  jakiego  rodzaju  należy  wykonać  grodzice.  W  odpowiedzi  

na  pytanie  nr  1  z  dnia 

4  października  2019  r.  zamawiający  potwierdził,  że  grodzice  należy 

zdemontować po zrealizowaniu prac. Z kolei, w odpowiedzi na pytanie 17 i 18 (wyjaśnienia  

do  treści  SIWZ  z  dnia  10  października  2019  r.),  zamawiający  wskazał,  że  wykonawca  ma 

przyjąć  warunki  geotechniczne  zamieszczone  w  projekcie  wykonawczym  i  dokumentacji 

geologicznej,  a  sposób  zabezpieczenia  wykopów  pod  zbiornik  retencyjny  został 

dostosowany  do  istni

ejących  warunków.  Należy  wykonać  zabezpieczenie  zgodnie  z 

dokumentacją  projektową. W  odpowiedzi  na  pyt.  35  (wyjaśnienia  do  treści  SIWZ  z  dnia  10 

października  2019  r.)  zamawiający  nie  dopuścił  zmiany  materiału  zbiornika  retencyjnego. 

Zarówno ścianki szczelne jak i sam zbiornik stanowią bardzo znaczącą wartość całej oferty. 

W  odpowiedzi 

na  pytanie  2  (wyjaśnienia  do  treści  SIWZ)  z  dnia  15  października  2019  r. 

potwierdził  jakie  warunki  geologiczne  należy  przyjąć  do  wyceny  robót.  Biorąc  pod  uwagę 

specyfik

ę przedmiotowego zamówienia, głównym elementem cenotwórczym wchodzącym w 

skład oferty był montaż zbiornika wraz z robotami towarzyszącymi, ujętym jako 1 kpl. Prace 

te należało wycenić w pozycji przedmiaru robót (PR-2) zgodnie z SIWZ w poz. 2.5. - Zbiornik 

retencyjny wraz 

z robotami ziemnymi, konstrukcyjnymi i towarzyszącymi dn:1500mm 5x49,5 

m  PEHD  SN12,5.  Odwołujący,  w  oparciu  o  PR-2,  sporządził  zestawienie  określające 

procentowy udział zbiornika w stosunku do całości oferty w przypadku szacowania wartości 

zamówienia  przez  zamawiającego,  oraz  w  oparciu  o  ceny  zaproponowane  w  ofercie  przez 

odwołującego  oraz  wykonawców  Ergopol  i  Drogopol.  Zgodnie  z  wyliczeniami odwołującego 

zamawiający  szacował  wartość  zamówienia  na  kwotę  3  739  837,40  zł.,  w  tym  za  montaż 

zbiornika 

3 379 938,82 zł. co stanowi 90% ceny oferty. W przypadku odwołującego wartość 

całej oferty to 3 168 938,00 zł., natomiast montaż zbiornika 2 870 500,00 zł.. co stanowi 91% 

ceny  ofertowej.  Wykonawca  Ergopol  zaproponował  cenę  1  847  858,77  zł.,  zaś  za  montaż 

zbiornika  1  534  933,42  zł.,  co  daje  83,1%  ceny  oferty.  W  przypadku  wykonawcy  Drogopol 

cena oferty to 2 181 067,20 zł., zaś montaż zbiornika 1 838 826,75 zł., co stanowi 84,30% 

ceny  całkowitej.  Powyższe  wyliczenia,  w  ocenie  odwołującego,  pokazują,  że  wycena 

przedmiotowej pozycji 

ma niebagatelny wpływ na cenę całej oferty. Z tego powodu, zdaniem 

odwołującego, należy poddać analizie tą pozycję cenową. Analiza kosztorysu inwestorskiego 

prowadzi  do  wniosku,  że  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  budowę  zbiornika  3  379 

938,82  zł.  (netto).  W  tym  przypadku,  pozycja  Przedmiaru  robót  2.5  odpowiada  kilkunastu 


pozyc

jom  z  kosztorysu  inwestorskiego.  Odwołujący  przedstawił  w  odwołaniu  wycenę 

montażu  zbiornika  w  oparciu  o  kosztorys  inwestorski,  wyceniając  poszczególne  pozycje  w 

oparciu o zawarte w nim opisy. 

Dalej  wskazywał,  że  zamawiający  pismem  z  21  października  2019  r.,  w  ramach 

modyfikacji SIWZ, 

zwiększył parametr wytrzymałościowy zbiornika, tj. wymaganą sztywność 

obwodow

ą SN 8 kN/m

, która wzrosła na 12,5 kN/m

. Wzrost parametru skutkował wzrostem 

ceny  dostawy  zbiornika.  Zamawiający  nie  zaktualizował  kosztorysu  inwestorskiego  - 

dokładnie poz. nr 53. Biorąc pod uwagę powyższy wzrost sztywności obwodowej materiału, 

wartość dostawy całego zbiornika wzrosła o 204 046,67 zł. (netto) w stosunku do pierwotnie 

określonej  w  kosztorysie  inwestorskim  zamawiającego.  W  związku  z  powyższym, 

uaktualniona  wartość  kosztorysu  inwestorskiego  powinna  wynieść  3  379  938,82  zł. 

Porównując ceny zaoferowane przez wykonawców za montaż samego zbiornika, do wyceny 

montażu zbiornika  wg kosztorysu inwestorskiego otrzymujemy:  w  przypadku  odwołującego: 

cena ofertowa za montaż zbiornika - 2 870 500,00 zł. co stanowi 84,90% ceny z kosztorysu 

inwestorskiego;  w  przypadku  wykonawcy  Ergopol:  cena 

ofertowa  za  montaż  zbiornika  - 

534  933,42  zł.  co  stanowi  45,40%  ceny  z  kosztorysu  inwestorskiego;  w  przypadku 

wykonawcy  Drogopol:  cena  ofertowa 

za  montaż  zbiornika  -  1 838  826,75  zł.  co  stanowi 

54,40%  ceny  z  kosztorysu  inwestorskiego.  Ponadto,  zamawiaj

ący  w  piśmie  z  dnia  15 

października 2019 r. określił procentowe rozbicie ceny montażu zbiornika: 1. Etap I - roboty 

przygotowawcze  wraz  z  wykonaniem  wykopu  - 

45%  wartości,  2.  Etap  II  montaż  zbiornika 

wraz  z  wykonaniem  podłoża,  montażem  płyt,  odwodnieniem  -  35%  wartości,  3.  Etap  III  - 

roboty  wykończeniowe  20%  wartości.  Odwołujący  zaprezentował  rozbicie  ceny  montażu 

zbiornika według powyższego podziału: zamawiający (i) Montaż zbiornika cena ofertowa - 3 

379 938,82 zł., (ii) Etap I (45% wartości) - 1 520 972,47 zł., (iii) Etap II (35% wartości) - 1 182 

978,59  zł.,  (iv)  Etap  III  (20%  wartości)  -  675  987,76  zł.;  Ergopol  (i)  Montaż  zbiornika  cena 

ofertowa  - 

1  534  933,42  zł,,  (ii)  Etap  I  (45%  wartości)  -  690  720,04  zł.,  (iii)  Etap  II  (35% 

wartości) - 537 226,70 zł., (iv) Etap III (20% wartości) - 306 986,68 zł.; Drogopol (i) Montaż 

zbiornika  cena  ofertowa  - 

1  838  826,75  zł.,  (ii)  Etap  I  (45%  wartości)  -  827  472,04  zł.,  (iii) 

Etap  II  (35%  wartości)  -  643  589,36  zł.,  (iv)  Etap  III  (20%  wartości)  -  367  765,35  zł.; 

odwo

łujący (i) Montaż zbiornika cena ofertowa - 2 870 500,00 zł., (ii) Etap I (45% wartości) - 

1 291 725,00 zł., (iii) Etap II (35% wartości) - 1 004 675,00 zł., (iv) Etap III (20% wartości) - 

574 100,00 zł.  

Odwołujący stwierdził, że powyższe wyliczenia wskazują, że ceny zaoferowane przez 

Ergopol  i  Drogopol  budzą  poważne  wątpliwości,  co  do  możliwości  wykonania  za  nie 

przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  w 

SIWZ.  Z  tego  powodu,  za

mawiający  zobligowany  był  do  skierowania  do  tych  wykonawców 


wezwania 

do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zamawiający powinien był 

zwrócić  się  do  wykonawców  o  przedstawienie  szczegółowej  wyceny  wszystkich  robót,  tak 

aby  móc je  porównać  do własnego kosztorysu inwestorskiego i  wnikliwie sprawdzić  czy  na 

pewno  w  tej  pozycji  przedmiaru  został  wyceniony  pełen  zakres  robót  wraz  z  robotami 

towarzyszącymi,  którego  oczekiwał  zamawiający.  Poprzez  zaniechanie  wezwania  Ergopol  i 

Drogopol 

do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny, zamawiający naruszył zatem przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający,  w  dniu  10  lutego  2020  r.,  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpili,  w  dniu  12  lutego  

2020  r.  wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  „DROGOPOL-ZW”  Sp.  z  o.o.  

z  sied

zibą  w  Katowicach;  TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  "Ergopol" 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedziba  w  Katowicach,  zgłaszając 

swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

W dniu 17 lutego 2020 r. Drogopol 

złożył do akt sprawy pismo procesowe, w którym 

wnosił  o  oddalenie  odwołania  w  zakresie  zarzutów  formułowanych  w  odniesieniu  do  jego 

oferty, jako niezasadnego. 

Jednocześnie do pisma załączył, i wniósł o jego przeprowadzenie  

na  rozprawie,  dowód  z  dokumentu:  listu  referencyjnego  wystawionego  przez  MPWiK  

w  Będzinie  z  12  października  2015  r.  na  okoliczność,  że  Drogopol  wypełniło  pkt  4c 

Formularza  ofertowego  (w  części  dotyczącej  doświadczenia  kierownika  budowy)  z 

zachowaniem  należytej  staranności,  zgodnie  z  informacją  przekazaną  bezpośrednio  przez 

inwestora, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. 

Odwołujący,  na  potwierdzenie  okoliczności  wskazanych  w  treści  złożonego 

odwołania, złożył na posiedzeniu następujące dowody i wniósł o ich przeprowadzenie: 

Wniosków  kierowanych  do  Urzędu  Miasta  Zabrze  z  17  stycznia  2020  r.  oraz  z  29 

stycznia  2020  o  udzielenie  informacji  dotyczących  inwestycji  „Kompleksowe  uzbrojenie 

terenów  inwestycyjnych  w  północnej  części  miasta  Zabrze  –  etap  I  i  II”  wraz  z 

odpowie

dziami,  które  zgodnie  z  oświadczeniem  wykonawcy  zostały  przesłane  i 

otrzymane 

formie 

elektronicznej, 

podpisane 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym; 

Wniosku  kierowanego  do  MPWiK  z  siedzibą  w  Będzinie  z  24  stycznia  2020  r.  o 

udzielenie  informacji  dotyczących  inwestycji  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie 

dzielnicy Grodziec, umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych w całej dzielnicy 

na  ocz

yszczalnię  ścieków  w  Będzinie”  wraz  z  odpowiedzią  na  przedmiotowy  wniosek  

z 4 lutego 2020 r. 


Przystępujący  Ergopol,  wniósł  na  rozprawie  o  przeprowadzenie  dowodów  

z  następujących  dokumentów:  pisma  Prezydenta  miasta  Zabrze  z  17  lutego  2020  r., 

oświadczenia  kierownika  budowy  Pana  J  W  S.  z  11  lutego  2020  r.,  fragmentów  projektu 

kanalizacji  deszczowej, 

obrazujących  zbiorniki  retencyjne  zabudowane  na  systemie 

kanalizacji  deszczowej,  odnoszące  się  do  inwestycji  pn.  „Kompleksowe uzbrojenie  terenów 

inwestycyjnych 

północnej 

części 

miasta 

Zabrze 

– 

etap 

II”  

na  okoliczność,  że  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  wykonał  podziemny  zbiornik 

retencyjny kanalizacji deszczowej. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

s

prawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

ofert 

złożonych  w  postępowaniu  przez  wykonawców,  treścią  korespondencji 

prowadzonej  przez  zamawiającego  w  toku  postępowania  pomiędzy  zamawiającym  

a  wykonawcami  oraz  zamawiającego  z  podmiotami  trzecimi,  po  zapoznaniu  się  

z  odwołaniem,  odpowiedzią  na  nie,  treścią  pisma  procesowego  złożonego  przez 

przystępującego  Drogopol,  a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk 

stron  i  uczestnika  postepowania

,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy 

ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu 

zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

jest  w

ykonawcą biorącym  udział  w  postępowaniu,  a  złożona przez  niego oferta  uplasowała 

się  na  trzeciej  pozycji  w  rankingu  ofert.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego 

opisywanych przez odwołującego przepisów ustawy Pzp, interes odwołującego w uzyskaniu 

zamówienia  doznał  uszczerbku.  W  przypadku  prawidłowego  działania  zamawiającego 

wykonawcy Ergopol i Drogopol zostaliby 

wykluczeni z udziału w postępowaniu a odwołujący, 

który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, miałby możliwość uzyskania zamówienia. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  ofert  złożonych  

w  postępowaniu,  treści  korespondencji  prowadzonej  przez  zamawiającego  w  toku 


postępowania pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, oraz zamawiającym z podmiotami 

trzecimi. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów,  wnioskowanych  przez 

odwołującego i przystępującego. 

Izba  postanowiła  oddalić  wniosek  przystępującego  Ergopol  o  przeprowadzenie 

dowodu 

zeznań 

świadka 

pana 

J. 

W. 

S. 

na 

okoliczność 

ustalenia  

czy  w  toku  realizacji  inwestycji  zostały  zaprojektowane  i  wykonane  podziemne kanały  sieci 

kanalizac

ji  deszczowej  i czy  w  oparciu  o  przedstawiony  projekt  wykonawczy  można  uznać,  

że zostały wykonane podziemne zbiorniki retencyjne kanalizacji deszczowej. W tym zakresie 

skład  orzekający  uznał,  że  wyjaśnienia  Pana  J.  W.  S.  zostały  złożone  

w  piśmie,  który  przystępujący  złożył  jako  dowód  w  sprawie.  Z  uwagi  na  powyższe,  Izba 

mając na uwadze treść art. 190 ust. 6 ustawy Pzp uznała, że fakty będące przedmiotem ww. 

wniosku  zostały  stwierdzone  innymi  dowodami,  a  jego  dopuszczenie  i  przeprowadzenie 

spowoduje jedynie nieuzasadnione przedłużenie postępowania odwoławczego.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  doszło  do  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów ustawy, które miały wpływ lub mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  uwzględniła  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy Drogopol 

z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  

Na wstępie zauważyć  należy,  na co Krajowa Izba  Odwoławcza  zwracała już  uwagę  

w wydawanych wyrokach, iż w związku z wejściem w życie z dniem 28 lipca 2016 r. ustawy  

z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zm

ianie ustawy  Prawo  zamówień  publicznych oraz  niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), w zakresie dotyczącym dokumentów składanych 

przez  wykonawców  oraz  formy  w  jakiej  te  dokumenty  mają  być  składane,  zaszły  liczne 

zmiany.  Ustawodawca  krajowy  p

rzewidział,  za  prawodawcą  unijnym,  że  głównym  źródłem 

wiedzy  zamawiającego odnośnie spełniania warunków udziału w postępowaniu, elementów 

mogących mieć wpływ na ocenę w kryteriach oceny ofert, jak też związanych z przedmiotem 

zamówienia, staną się oświadczenia własne wykonawcy. Odzwierciedleniem tego podejścia 

jest  przepis  art.  24  aa  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  zamawiający,  opierając  się  na 


oświadczeniu  podmiotu  składającego  ofertę,  dokonuje  oceny  złożonych  ofert,  ograniczając 

się następnie do badania oferty uznanej za najkorzystniejszą.  

Tym  samym,  innego  niż  dotychczas  znaczenia,  nabierają  kwestie  prawdziwości 

oświadczeń  składanych  przez  wykonawcę  w  toku  postępowania,  jak  też  rzetelność 

przekazywanych  informacji.  Skutkiem  bowiem  prezentowanych  przez  wykon

awcę  danych 

jest nie tylko kwestia oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SIWZ, ale też 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  nawet  uzyskanie  określonej  pozycji  

w  rankingu  ofert,  a  w  rezultacie  uznanie  oferty  tego  wykonawcy  za  najkorz

ystniejszą.  

W  nowelizacji  ustawy  Pzp  z  2016  r.  przewidziano  również  sankcje  dla  wykonawcy,  który 

składając  powyższe  oświadczenia  przedstawił  informacje  nieprawdziwe.  Zgodnie  z  normą 

art.  24  ust.  1 pkt  16  ustawy  Pzp z  postępowania wyklucza się wykonawcę,  który  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami 

selekcji", lub zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

z  kolei  art.  24  ust.  1  pkt  17  stanowi,  że  z  postępowania  wyklucza  się  wykonawcę,  który  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu. 

O  ile  w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  jednoznacznie  wskazano,  że  może  być 

zastosowany  wyłącznie,  jeśli  podanie  nieprawdziwych  informacji  było  celowym 

(zamierzonym)  działaniem  wykonawcy  lub  jest  skutkiem  rażącego  niedbalstwa  to  w  art.  24 

ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  odpowiedzialność  wykonawcy  ukształtowana  została  w  sposób 

odmienny.  Przepis  ten  dopuszcza  zatem  wykluczenie  wykonawcy  w  sytuacji  wprowadzenia 

w błąd zamawiającego, w wyniku zachowań nieumyślnych wykonawcy tj. lekkomyślności lub 

niedbalstwa.  

W tym miejscu Izba wskazuje, że zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do oceny czynności 

dokonywanych  przez  wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  stosuje  się 

przepisy Kodeksu cywilnego  - 

dalej kc, a zgodnie z art. 355 § 1 kc dłużnik obowiązany jest 

do  staranności  ogólnie  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność). 

Przez  należytą  staranność  rozumie  się  określony  sposób  postępowania,  mający  prowadzić  

do spełnienia świadczenia, pewien model czy wzorzec skonstruowany z reguł postępowania 

(Kodeks cywilny - komentarz; red. E. Gniewek, p. Machnikowski CH BECK Warszawa 2017 

r.)  Przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy  osoba  

ta  zachowała  się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  dla 

niej  miernika  należytej  staranności  (tak  w  Wyroku  Sądu  Najwyższego  z  10  marca  2004  r., 

sygn. akt IV CK 151/03). Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny  


i abstrakcyjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby,  

a  jednocześnie  na  poziomie  obowiązków  dających  się  wyegzekwować  w  świetle  ogólnego 

doświadczenia życiowego oraz konkretnych okoliczności (tak w Wyroku Sądu Najwyższego  

z  23  października  2003  r.,  sygn.  akt  V  CK  311/02).  Dodatkowo,  w  stosunku  

do profesjonalistów, miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż zgodnie z art. 355 §2 kc należytą 

staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa 

się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności,  a  zatem  konstruując 

wzorzec  należytej  staranności  przedsiębiorcy  w  stosunkach  jednostronnie  i  obustronnie 

profesjonalnych należy  brać  pod  uwagę to,  że jego działalność  ma charakter  profesjonalny 

(zawodowy),  co  oznacza  między  innymi,  że  prowadzona  jest  stale  i  przynajmniej  w 

założeniu,  oparta  na  szczególnej  wiedzy  i  umiejętnościach.  Prowadzenie  działalności 

profesjonalnej  uzasadnia zwiększone oczekiwania otoczenia co  do  wiedzy,  skrupulatności  i 

rzetelności  podmiotu  prowadzącego  taką  działalność  (Kodeks  cywilny  -  komentarz;  red.  E. 

Gniewek, 

P. Machnikowski CH BECK Warszawa 2017 r.). Za takiego profesjonalistę należy 

również  uznać,  co  do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

W  tym  wypadku  wzorzec  należytej  staranności  nakłada  na  wykonawcę,  który 

składa  ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy 

deklarowany  w  nic

h  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości  bowiem  te,  składane  w  toku 

przetargu, zmierzają do udzielenia zamówienia publicznego temu właśnie wykonawcy i mają 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego.  

Ponadto,  dla  zastosowania  normy  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  konieczne  jest 

wystąpienie dwóch innych elementów a zatem: przedstawiane informacje mogą mieć wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  prowadzonym  postępowaniu,  oraz 

przedstawiane przez wykonawcę informacje wprowadzają w błąd zamawiającego. W kwestii 

wpływu  na  decyzje  zamawiającego  podejmowane  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  tym  miejscu  jedynie  zauważyć  należy,  że  wystarczającym  dla 

zastosowania sankcji jest, aby zaistniała możliwość takiego wpływu, o czym świadczy użycie 

sformułowania  "mogące  mieć  wpływ",  który  taką  możliwość,  a  nie  skutek  wyraża.  Tym 

samym nawet w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zamawiającego, nawet jeśli ta weryfikacja 

nie  wymaga  podejmowania  dodatkowych  czynności  np.  w  postaci  zwracania  się  do  innych 

podmiotów o potwierdzenie czy przedstawione dane są zgodne z rzeczywistością okaże się, 

że wykonawca podał dane nieprawdziwe - zamawiający stosuje powyższy przepis.  

Ustawodawca  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  nie  ograniczył  też  zakresu 

podawanych  przez  wykonawcę  informacji,  albowiem  nie  sprecyzował  (odmiennie  niż  

w  przypadku  przesłanki  wynikającej  z  art.  24  ust.1  pkt  16  ustawy  Pzp)  o  jakie  informacje 

chodzi. Wystarczającym jest, aby miały one wpływ na decyzje zamawiającego. Z pewnością 


jednak  obejmuje  on  swoją  hipotezą  także  informacje  wymienione  w  art.  24  ust.  1  pkt  16 

ustawy  Pzp  a  zatem  informacje,  że  wykonawca:  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji.  

Odnosząc  się  z  kolei  do  kwestii  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego,  Izba  zwraca 

uwagę,  że  jako  takie  należy  bez  wątpienia  zakwalifikować  wszystkie  informacje 

nieprawdziwe,  czyli  niemające  odzwierciedlenia  w  rzeczywistości. W kwestii  rozumienia,  co 

powinno  być  traktowane  jako  informacja  nieprawdziwa,  odwołać  się  należy  do  wytycznych 

dotyczących  rozumienia  tej  kategorii  zawartych  w  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  5  kwietnia 

2002 r. II CKN 1095/99 (OSNC 2003/3 poz. 42). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy stwierdził 

(za sądem apelacyjnym), iż pojęcie "prawda", "prawdziwy", bądź ich zaprzeczenie występują 

wielokrotnie  w  aktach  normatywnych,  a  wśród  nich  w  kodeksie  cywilnym  (np.  art.  780  §  1, 

art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania cywilnego (np. art. 3, art. 103 § 2, art. 252, 

253, 254 § 1 i 2), w kodeksie karnym (np. art. 132, 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) 

oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 § 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu 

Najwyższego,  we  wszystkich  tych  przypadkach  pojęcie  "prawda"  rozumiane  jest  tak,  jak  w 

języku  potocznym,  a  więc  jako  zgodność  (adekwatność)  myśli  (wypowiedzi  -  w  znaczeniu 

logicznym) 

z  rzeczywistością  (z  "faktami"  i  "danymi"),  co  odpowiada  -  na  gruncie 

filozoficznym  -  tzw.  klasycznej  koncepcji  prawdy  i  w  tym  sensie  - 

zdaniem  Sądu 

Najwyższego - wypowiedź o rzeczywistości jest prawdziwa tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest 

w  rzeczywistości.  Izba  podziela  stanowisko  wyrażone  w  wyroku  z  15  marca  2018  r.  (sygn. 

akt  KIO  380/18)  w  którym  skład  orzekający  stwierdził,  że  zamawiający,  oceniając  czy 

informacje  podane  przez  wykonawcę  wprowadzają  go  w  błąd,  powinien  się  ograniczyć 

wyłącznie  do  jednoznacznego  ustalenia,  czy  dana  informacja  jest  prawdziwa,  czy 

nieprawdziwa. Aby uznać informację za wprowadzającą w błąd nie jest istotne ustalenie, jaka 

przyczyna spowodowała, że wykonawca taką informację przedstawił.  

Dla  zastosowania  normy  tego  przepisu,  w  ocenie  składu  orzekającego,  nie  ma 

również znaczenia fakt, czy informacje które są przedmiotem składanego przez wykonawcę 

oświadczenia  dotyczą  okoliczności  znanych  zamawiającemu  czy  też  okoliczności,  które 

zamawiający  był  w  stanie  z  łatwością  zweryfikować.  Nie  sposób  zgodzić  się  ze 

stanowiskiem,  że  w  takim  przypadku  norma  ta  nie  ma  zastosowania,  albowiem  trudno  w 

takich  wypadkach  uznać,  że  są  to  informacje  mające  lub  mogące  mieć  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego.  Sama  możliwość  weryfikacji  przez  zamawiającego 

przedstawionych  przez  wykonawcę  informacji,  jak  też  łatwość  dokonania  takiej  weryfikacji 

np

.  w  związku  z  tym  że  zamawiający  posiada  wiedzę  lub  powziął  wiedzę  odnośnie 


okoliczności będących przedmiotem składanego przez  wykonawcę oświadczenia, nie może 

mieć  wpływu  na  zastosowanie  sankcji  określonej  normą.  Gdyby  przyjąć  takie  jego 

rozumienie,  każdy  wykonawca,  prezentujący  nierzetelne  informacje,  zasłaniałby  się 

zarzutem,  że  istniała  możliwość  ich  weryfikacji,  co  w  efekcie  czyniłoby  martwą  instytucję 

ujętą w treści art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Takie podejście do treści tego przepisu nie 

wynika

,  w  ocenie  Izby,  ani  z  jej  literalnego  brzmienia,  ani  z  wykładni  celowościowej  tej 

instytucji. Istotą nieprawdziwych informacji, tj. niezgodnych z faktami jest ich brak zgodności 

z istniejącym stanem rzeczy, a więc do ich stwierdzenia i weryfikacji konieczne jest wyjście 

poza te informacje i samodzielne poszukiwanie faktów, które im przeczą.  

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  realia  rozpoznawanej  sprawy  Izba  doszła  

do przekonania, że zostały wypełnione co najmniej przesłanki określone normą art. 24 ust. 1 

pkt  17  ustawy  Pzp,  obligujące  zamawiającego  do  wykluczenia  Drogopol  z  postępowania  

o  udzielenie  za

mówienia  publicznego.  Uznać  należy  bowiem,  że  wykonawca  ten,  celem 

uzyskania  punktów  w  kryterium  „doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  

do  realizacji  zadania”  przedstawił,  niezgodne  ze  stanem  faktycznym,  informacje  dotyczące 

doświadczenia  kierownika  budowy.  Na  to  stanowisko  wskazał  Pana  K.  A.,  dla  którego  w 

ramach doświadczenia podał, w Formularzu oferty w pkt 4c w tabeli inwestycję pn. „Budowa 

kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  dzielnicy  Grodziec,  umożliwiającej  przekierowanie  ścieków 

sanitarnych  w  całej  dzielnicy  na  oczyszczalnię  ścieków  w  Będzinie."  W  kolumnie  5  tabeli 

wpisał,  że  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych 

kanalizacji 

deszczowej 

ramach 

całego 

zadania/inwestycji 

wynosi:  

9 o 

pojemności 233 m

. Analogiczna informacja została podana w kolumnie 6 tabeli, w której 

wykonawcy  zobowiązani  byli  wskazać  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych 

zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  (w  okresie  pełnienia  funkcji  jednak  nie 

wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert).  

Zamawiający,  który  nabrał  wątpliwości  co  do  treści  złożonego  oświadczenia, 

albowiem  w  ofercie  innego  wykonawcy  tj.  Hydrogop  Sp.  z  o.o.  wskazano  w  odniesieniu  do 

doświadczenia tej samej osoby, przy realizacji tożsamej inwestycji, iż zadanie to polegało na 

wybudowaniu 

1  szt.  podziemnego  zbiornika  retencyjnego,  który  składał  się  z  zespołu  9 

elementów,  zwrócił  się,  pismem  z  25  listopada  2019  r.  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 

Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Będzinie  (podmiotu  na  rzecz  którego 

została  wykonana  inwestycja  wskazana  przez  Drogopol)  o  udzielenie  informacji  co  zostało 

wykonane  w  ramach  przedmiotowego  zadania. 

W  odpowiedzi  na  powyższe,  MPWiK  w 

Będzinie,  przekazało  zamawiającemu  wyciąg  z  projektu  wykonawczego,  wraz  z  mapą  z 

inwentaryzacji  powykonawczej, 

dotyczącą  przedmiotowej  inwestycji.  Należy  zgodzić  się  z 

odwołującym,  że  nawet  z  pobieżnej  analizy  treści  części  opisowej  projektu  wykonawczego 


wynika, 

że w ramach zadania wykonany został jeden zbiornik retencyjny (tak na str. 32 opis 

w  akapicie  od  słów:  „Zbiornik  retencyjny  ZR1”;  na  str.  39  akapit  od  słów:  „Zbiornik 

retencyjny”; str. 40 pierwszy akapit od góry: „Zasadnicze zadania planowanego zbiornika to 

(…)”).  Tym  samym  potwierdziło  się,  że  w  ramach  zamówienia  wykonano  1  zbiornik 

retencyjny  składający  się  z  zespołu  9  równoległych  przewodów  (komór),  a  nie  9  sztuk 

zbiorników,  a  co  za  tym  idzie  informacja  podana  przez  Drogopol  co  do  ilości  zbiorników 

zrealizowanych  w  ramach  tego  zadania, 

była  niezgodna  ze  stanem  faktycznym.  Ponadto 

odwołujący,  na  potwierdzenie  zasadności  podnoszonego  zarzutu  złożył,  jako  dowód, 

zapytanie  kierowane  do  MPWiK 

w  Będzinie,  wraz  z  odpowiedzią  udzieloną  przez  ten 

podmiot, z treści której wynika, że w ramach zadania wymienionego przez Drogpol w tabeli 

(w  pkt  4c  Formularza  oferty)  wykonany  został  jeden  zbiornik  retencyjny,  składający  się  z 

zespołu dziewięciu równoległych przewodów (komór) o średnicy Dn3000 i całkowitej długości 

35,7  m,  spiętych  przewodem  dolnym,  przepływowym  o  średnicy  Dn1400  –  o  pojemności 

czynnej V = 2 100 m

Co istotne dla oceny przedmiotowego zarzutu 

deklaracja w zakresie ilości zbiorników, 

które  miały  zostać  wybudowane  w  ramach  zadania,  miała  wpływ  na  ilość  uzyskiwanych  w 

tym  kryterium  punktów.  Deklarując  9  szt.  wybudowanych  podziemnych  zbiorników 

retencyjnych  wykonawca  mógł  uzyskać  maksymalną  liczbę  punktów  w  ramach  tego 

kryterium  tj.  10  punktów,  co  niewątpliwie  istotnie  wpłynęłoby  na  jego  pozycję  w  rankingu 

ofert.  W  sytuacji 

gdyby  zadeklarował,  zgodnie  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy,  że  wykonał 

jeden 

zbiornik mógł uzyskać maksymalnie tylko 2,5 pkt.  

Z

amawiający,  w  odpowiedzi  na  odwołanie  stwierdził,  że  nie  przyznał  wykonawcy 

punktów  w  ramach  kryterium  z  tego  powodu,  że  zbiornik  retencyjny  wykonany  w  ramach 

inwestycji  wskazanej  przez  Drogopol, 

został  związany  z  kanalizacją  ogólnospławną,  a  nie 

deszczową.  Pominął  całkowicie  fakt,  że  wobec  potwierdzenia  się  okoliczności,  że 

wykonawca  ten  w  ofercie  przekazał  nieprawdziwe  informacje,  które  to  miały  na  celu 

wprowadzenie w błąd zamawiającego i zmierzały do uzyskania przez Drogopol maksymalnej 

ilości  punktów  w  kryterium  oceny  ofert,  niewątpliwie  zaistniała  przesłanka  do  wykluczenia 

tego wykonawcy 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Tym samym 

Izba uznała, że zarzut odwołującego potwierdził się. 

Izba uznała również za zasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 90 ust. 

1a pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania 

wykonawcy  Ergopol  i  Drogopol  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów, 

dotyczących  wyliczenia  ceny,  w  sytuacji  gdy  ceny  tych  ofert  były  niższe  odpowiednio  o 

50,59%  i  41,68%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  VAT,  a 

rozbieżności te nie wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 


Zauważyć  należy,  że  zgodnie  z  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp,  w  przypadku  gdy  cena 

całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od:  (i)  wartości  zamówienia  powiększonej  

o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  

z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen wszystkich złożonych  ofert,  zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność  wynika  

z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia;  (ii)  wartości  zamówienia 

powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  zaktualizowanej  z  uwzględnieniem 

okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu  postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany 

cen  rynkowych,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o  których  mowa  w 

ust. 1. Zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 

ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy,  zaś  zamawiający  odrzuca  ofertę 

wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia.  

W  niniejszej  sprawie  zamawiający  zaniechał  wezwania  wykonawców  Drogopol  i  Ergopol  

do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  zaoferowanej  przez  tych  wykonawców  ceny  oferty 

pomimo,  co  nie  było  sporne  w  niniejszej  sprawie,  ceny  zaproponowane  w  ofertach  były  

o pon

ad 30% niższe od szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej przez zamawiającego 

na  podstawie  sporządzonego  przez  siebie  kosztorysu  inwestorskiego.  Jak  argumentował 

sam zamawiający na rozprawie, szacunkowa wartość zamówienia, która opiewała na kwotę 

netto  3 806 

942,46  zł.,  ustalona  została  tuż  przed  wszczęciem  postępowania,  a  przyjęty 

poziom cen pochodził z drugiego kwartału 2019 r. Należy zatem uznać, że szacunek ten był 

wykonany zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz w terminie określonym w art. 35 ust. 

1 ustawy Pzp.  

Dalej, n

ależy zauważyć, że zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający  

co  do  zasady  ma  obowiązek  w  takiej  sytuacji  wezwać  wykonawcę  do  wyjaśnień.  Istnieje 

wprawdzie  okoliczność,  kiedy  zamawiający  zwolniony  został  z  tego  obowiązku,  a 

mianowicie

:  gdy  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia. Innymi słowy, ustawodawca w ww. przepisie przewidział wyjątek od obowiązku 

wzywania wykonawcy do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Wyjątek ten dotyczy 

sytuacji, gdy wprawdzie cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej 

zamówienia,  powiększonej  o  VAT  lub  od  średniej  arytmetycznej  złożonych  ofert,  ale 

jednocześnie  sytuacja  ta  jest  wynikiem  okoliczności  oczywistych,  nie  wymagających 

wyjaśnienia. 


Zamawiający wskazywał w odpowiedzi na odwołanie, że z taką właśnie okolicznością 

mamy  do  czynienia  w 

niniejszej  sprawie,  powołując  się  na  opinię  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  zamieszczoną  na  stronie  internetowej  pt.  „Badanie  rażąco  niskiej  ceny  oferty  

po  nowelizacji”,  albowiem  wartość  szacunkowa  przedmiotowego  zamówienia  odbiegała,  

w  jego  ocenie  od  reali

ów  rynkowych.  Swoje  twierdzenia  zamawiający  opierał  na  tym,  

że zaproponowane przez wykonawców ceny w postępowaniu są niższe od ustalonego przez 

niego szacunku. Co jednak istotne, 

nie wskazał w których konkretnie pozycjach czy też jakie 

elementy zostały przeszacowane, nie przedłożył również nowego kosztorysu inwestorskiego. 

Zamawiający  przywołał  również  w  tym  zakresie  cenę  oferty  złożonej  przez  odwołującego, 

która  była  ceną  najwyższą,  a  którą  określił  mianem  "zawyżonej".  Przy  czym,  co  wymaga 

zauważenia,  wartość  tej  oferty  nie  przekraczała,  ustalonej  przez  zamawiającego, 

szacunkowej wartości dla tego zamówienia. 

Co więcej, na co zwrócił uwagę odwołujący na rozprawie, z przedstawionego przez 

zamawiającego  kosztorysu  inwestorskiego  wynika,  że  pomimo  dokonywanych  w  toku 

postępowania zmian w treści SIWZ, które pociągały za sobą zmianę pozycji kosztorysowych 

zmiany  te  nie  zostały  uwzględnione.  I  tak  na  przykład  zamawiający,  odpowiadając  na 

pytania  do  SIWZ,  pismem  z  21  października  2019  r.  poinformował  wykonawców,  że 

zwiększa  parametr  wytrzymałościowy  zbiornika  (poz.  53  w  kosztorysie  inwestorskim).  Jak 

prezentował  odwołujący,  przedstawiając  stosowne  wyliczenia,  zmiana  tego  parametru 

pociąga za sobą zmianę ceny dostawy zbiornika, który to koszt jest kluczowy dla niniejszego 

zamówienia.  Wprawdzie  zamawiający  twierdził,  że  zmiana  tego  parametru  nie  wpłynie  w 

sposób  znaczący  na  tą  pozycję  kosztorysową  i  mieści  się  w  szacunku  jaki  ustalił 

zamawiający  dla  tej  pozycji,  jednak  oprócz  twierdzeń,  nie  przedstawił  w  tym  zakresie 

żadnych dowodów.  

opinii  składu  orzekającego  same  tylko  twierdzenia,  że  zamawiający  błędnie 

oszacował  wartość  zamówienia  i  że  to  cena  jednej  z  ofert  znacząco  odbiega  od  poziomu 

cenowego, 

ustalonego  na podstawie pozostałych  ofert,  nie  stanowi  o  zaistnieniu  przesłanki 

wyłączającej konieczność zastosowania przepisu art. 91 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp a zatem,  

że  mamy  do  czynienia  z  sytuacją  będącą  wynikiem  okoliczności  oczywistych,  

nie wymagających wyjaśnienia. 

Jej  stwierdzenie  w  takich  okolicznościach  powinno  być  poparte  argumentacją,  

że  przykładowo,  wysoka  cena  oferty  została  skalkulowana  w  oderwaniu  od  realiów 

rynkowych,  poparta  wyliczeniami.  W  tej  kwestii 

zamawiający  poprzestał  na  gołosłownych 

twierdzeniach, 

że  przeprowadził  analizę  kluczowych  pozycji  kosztorysowych  w  ofertach 

wykonawców  i  porównał  je do  cen rynkowych.  Przy  czym  nie  wskazał  jakie to ceny  należy 

uznać za „rynkowe” w sytuacji, gdy w postępowaniu, spośród ośmiu złożonych ofert tylko trzy 


z  nic

h  opiewają  na  kwotę  poniżej  3  mln  zł.,  pozostałe  ją  przekraczają.  Dodatkowo  należy 

zauważyć, że cena oferty Ergopol, który zaproponował najniższą cenę, jest o około 400 tys. 

niższa  od  ceny  kolejnej  w  rankingu  oferty  tj.  złożonej  przez  Drogopol.  Już  samo  tylko 

zestawienie cen ofertowych przeczy tezie, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia z 

okolicznością oczywistą, która nie wymaga wyjaśnienia.  

Co  warte  dostrzeżenia,  również  argumentacja  Ergopol  prezentowana  na  rozprawie, 

zmierzała  nie  tyle  do  wykazania,  że  zamawiający  błędnie  oszacował  wartość 

przedmiotowego zamówienia, ale w kierunku uzasadnienia, że w przypadku tego wykonawcy 

zaistniały pewne szczególne okoliczności, które pozwoliły mu na obniżenie ceny jego oferty.  

Nie  potwierdziły  się  natomiast,  w  ocenie  składu  orzekającego,  zarzuty  naruszenia 

przez zamawiającego art.  24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp, 

poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia Ergopol z postępowania, jak 

też art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 

pkt  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i 

zaniechanie  wezwania  Ergopol  do  uzupełniania  wykazu  osób  skierowanych  przez 

wykon

awcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  potwierdzającego  spełnianie  warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznych  lub  zawodowych  w  zakresie 

dysponowania osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

Odwołujący w tym zakresie wskazał, że informacje podane przez Ergopol, dotyczące 

doświadczenia  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy,  zdobytego  w 

ramach  zadania  realizowanego  na  rzecz  Miasta  Zabrze  są  niezgodne  z  rzeczywistością, 

gdyż  z  informacji  posiadanych  przez  niego  wynika,  że  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji 

zrealizowano  3  zbiorniki  retencyjne,  z  których  żaden  nie  jest  podziemnym  zbiornikiem 

retencyjnym kanalizacji deszczowej  - 

są to otwarte zbiorniki wodne zlokalizowane na cieku, 

mające za zadanie retencję wód opadowych z terenu KSSE.  

Istota  sporu  mi

ędzy  stronami  sprowadzała  się  w  tym  przypadku  do  kwestii  sposobu 

rozumienia  warun

ku  udziału  w  postępowaniu,  opisanego  w  SIWZ.  Zamawiający,  w  pkt  

VII.1.2  SIWZ  wskazał,  że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy 

spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 

przy  czym  zaznaczył,  że  wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że:  (a)  wykonał  w 

okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie:  co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną 

polegającą  na  budowie  lub  przebudowie  kanalizacji  sanitarnej  lub  deszczowej  lub 

ogólnospławnej  (zamawiający  zastrzegł,  że  uzna  warunek  za  pełniony,  jeśli  wykonawca 

wykaże, że wykonał wymaganą robotę w ramach jednej umowy/ inwestycji), oraz co najmniej 

jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego 


kanalizacji deszczowej 

o pojemności min. 200 m

(zamawiający zastrzegł, że uzna warunek 

za  pełniony,  jeśli  wykonawca  wykaże,  że  wykonał  wymaganą  robotę  w  ramach  jednej 

umowy/  inwestycji); 

(b)  dysponuje  bądź  będzie  dysponować:  kierownikiem  budowy 

posiadającym  następujące  kwalifikacje  i  umiejętności:  uprawnienia  budowlane  bez 

ograniczeń  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 

sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne od powyższych, a wydane na podstawie 

wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa  wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  o 

przynależności  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa;    doświadczenie  w  pracy  na 

stanowisku  kierownika  budowy  przy  realizacji  co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej 

polegającej  na  budowie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o 

pojemności min. 200 m

Wykonawca  Ergopol  w  pkt  4c  Formularza  oferty,  na  stanowisko  kierownika  budowy 

wskazał  Pana  J. W.  S.,  oraz  podał  informacje  dotyczące  doświadczenia  tej  osoby,  mające 

potwierdzać  zrealizowanie  przez  nią  inwestycje/zadania  punktowane  przez  zamawiającego 

ramach 

kryterium 

„doświadczenie 

personelu 

wykonawcy 

wyznaczonego  

do realizacji zadania”. W tabeli Ergopol wskazał, że wyżej wymieniona osoba pełniła funkcję 

kierownika  budowy  dla  zadania  „Kompleksowe  uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  

w północnej części miasta Zabrze - Etap I i Il”, inwestor: Miasto Zabrze, w ramach którego 

wybudowano  „Zbiornik  retencyjny  o  średnicy  3000  mm  o  długości  30  mb  (211,95  m

)” 

(kolumna  5  tabeli  - 

ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych  zbiorników 

retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  w  ramach  całego  zadania/inwestycji).  Analogiczna 

informacja  została  zamieszczona  w  kolumnie  6  tabeli,  w  której  należało  podać  ilość  oraz 

pojemność  wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  

(w okresie pełnienia funkcji, jednak nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert).  Z  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wynika

ło  natomiast,  

że zamawiający w tym kryterium oceny ofert przyznał Ergopol 2,5 pkt.  

Odwołujący  podnosił,  że  w  ramach  zadania  wybudowane  zostały  trzy  zbiorniki 

retencyjne: Z1, Z2 i Z3, które to nie są podziemnymi zbiornikami kanalizacji deszczowej. Fakt 

ten  nie  był  sporny  w  niniejszej  sprawie,  gdyż  okoliczność  ta  wynikała  również  z  treści 

dowodu  przedłożonego  przez  Ergopol,  w  postaci  pisma  Prezydenta  miasta  Zabrze  z  17 

lutego 2020 r., w którym stwierdza się, że w ramach realizacji inwestycji wykonano 3 otwarte 

zbiorniki retencyjne - Z1, Z2 i Z3. 

Tymczasem  jak  wyjaśniał  Ergopol,  składając  oświadczenie  w  Formularzu  oferty, 

wskazał  na  doświadczenie  zdobyte  w  ramach  przedmiotowego  zadania  przy  budowie 

podziemnych 

kanałów 

sieci 

kanalizacji 

deszczowej 

na 

odcinkach 

kolektora  

E i F. Jak wynika z pisma z Urzędu Miast Zabrze, które Ergopol złożył jako dowód, kolektory 


E i F posiadają zabudowany rurociąg pełniący funkcję podziemnych zbiorników retencyjnych 

o  pojemnościach:  kolektor  E  o  pojemności  1649,33  m

  odc.  od  studni  DE.6  

do  DE.2,  kolektor  F  o  pojemności  856,95  m

odc.  od  studni  DF.4  do  DE.2.  Z  treści 

oświadczenia 

złożonego 

przez 

kierownika 

budowy 

Pana 

J. 

W. 

S.  

z  11  lutego  2020  r.  wynika,  że  na  kanalizacji  deszczowej  kolektorów  E  i  F  zostały 

zabudowane zbiorniki retencyjne, stanowiące system rurociągów z rur GRP. 

Izba  zauważa  w  tym  miejscu,  że  w  treści  warunku  mowa  była  o  wykonaniu 

podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o  pojemności  min.  200  m

Zamawiający nie zawarł w tym zakresie w treści SIWZ żadnych dodatkowych wymagań np. 

co  do 

przekroju.  Izba  podzieliła  w  tym  zakresie  twierdzenia  zamawiającego  

i  Ergopol,  że  istotne  znaczenie  przy  dokonywaniu  oceny  czy  warunek  udziału  w 

postępowaniu  został  spełniony  pełniona  funkcja,  a  z  opisu  zawartego  w  treści  pisma, 

załączonego  oświadczenia  kierownika  budowy  i  załączonych  profili  wynika,  że  wskazany 

kanał sieci kanalizacji deszczowej pełni funkcję retencji. Z uwagi na to, że brak jest definicji 

legalnej  „zbiornika  retencyjnego”  należy  uznać,  że  również  kanały  podziemne  sieci 

kanalizacji deszczowej pełniące funkcję retencji są zbiornikiem retencyjnym.  

Nie  potwierdził  się  zatem  zarzut,  że  Ergopol  wpisując  w  pkt  4c  tabeli,  że  kierownik 

budowy posiada stosowne doświadczenie, złożył oświadczenie niezgodne z rzeczywistością.  

Nie  zaistniała  również  konieczność  wezwania  tego  wykonawcy  do  złożenia  uzupełnionego 

wykazu, gdyż potwierdził on spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  po

bierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1). Nie potwierdziły się wprawdzie, podnoszone przez 

odwołującego, zarzuty naruszenia art.  24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 

1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Ergopol z postępowania, jak też art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie 

wezwania  Ergopol  do  uzupełniania  wykazu  osób,  jednakże  w  wyniku  uwzględnienia 

odwołania  zamawiający  zobligowany  został  do  unieważnienia  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  dokonania 

ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 


wykluczenia wykonawcy Drogopol 

z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp oraz wezwania wykonawcy

, który złożył ofertę 

najkorzystniejszą  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia 

ceny.  

Przewodniczący:      …………………………… 
 


wiper-pixel