KIO 2470/19 WYROK dnia 2 stycznia 2020 r.

Data: 10 lutego 2020

Sygn. akt: KIO 2470/19 

WYROK 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  18  grudnia  2019  r  i  2  stycznia  2020r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019r. przez 

wykonawcę  S.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Produkcyjno-Handlowy  S.  K. 

z  siedzibą  w  Klikawie,  ul.  Leśna  5  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Miejską  Biała  Podlaska  z  siedzibą  w  Białej 

Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

konsorcjum  firm  M.  N. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „NIKMAR” 

Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy N. M. z siedzibą w Janowie 

Lubelskim, ul. Ochotników Węgierskich 17, Greń Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie, 

ul. Górnośląska 5, Z. H. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Instalacji 

Grzewczych  i  Gazowych  Z.  H. 

z  siedzibą  w  Janowie  Lubelskim,  ul.  Fiołkowa  42 

zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2470/19 po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1.  Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

dokonanie czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum  firm  M.  N.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  „NIKMAR”  Ekologiczne  Systemy  Grzewcze  Zakład 

Handlowo-

Usługowy  N.  M.  z  siedzibą  w  Janowie  Lubelskim,  ul.  Ochotników 

Węgierskich 17, Greń Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 5, Z. 

H. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Instalacji Grzewczych 

i Gazowych Z. H. 

z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Fiołkowa 42 na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  uwagi  na  niezgodność  treści  tej  oferty  z  treścią 

wymagań zamawiającego opisanych w pkt. 3.5.7. załącznika nr 1c do siwz oraz z 


udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania nr 19, 24, 27 i 185 

w ramach wyjaśnień treści siwz przez zaoferowanie kotła, którego szerokość jest 

większa niż 55 cm, którego minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej nie 

została  potwierdzona  dokumentami  –  ulotką  producenta,  oraz,  w  który 

zastosowano  deflektor  ceramiczny  z  innego  materiału  niż  stal,  w  komorze 

spalania i wymienniku kotła (np. wkłady ceramiczne, wermikulit itp.) 

2.  Kosztami postępowania obciąża Gminę Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej 

Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 i: 

zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  S.  K.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Produkcyjno-Handlowy  S.  K.  z  siedzibą w 

Klikawie, ul. Leśna 5 tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Gminy  Miejskiej  Biała  Podlaska  z  siedzibą  w  Białej  Podlaskiej,  ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 na rzecz wykonawcy S. K. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K. z siedzibą w Klikawie, ul. 

Leśna 5 kwotę 18 600zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) 

tytułem zwrotu kosztów wpisu i zastępstwa prawnego. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Białej Podlaskiej

Przewodniczący: ……………………… 


 
Sygn. akt KIO 2470/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 

miasta  Biała  Podlaska  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 24 lipca 2019r. za numerem 2019/S 141-346803.  

W dniu 26 listopada 2019r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum  firm  M.  N. 

prowadzący  działalność  gospodarczą pod firmą „NIKMAR”  Ekologiczne  Systemy  Grzewcze 

Zakład  Handlowo-Usługowy  N.  M.  z  siedzibą  w  Janowie  Lubelskim,  ul.  Ochotników 

Węgierskich  17,  Greń  Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Pszczynie,  ul.  Górnośląska  5,  Z.  H. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Instalacji Grzewczych i Gazowych Z. 

H. 

z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Fiołkowa 42.  

W  dniu  5  grudnia  2019r.  na  tę  czynność  wniósł  odwołanie  wykonawca  S.  K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K. z siedzibą w Klikawie, 

ul. Leśna 5 – dalej odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez właściciela firmy. Kopia 

odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 5 grudnia 2019r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  przez 

wybór  oferty 

wybranego w

ykonawcy złożonej przez Konsorcjum firm: Lider: M. N. „NIKMAR” Ekologiczne 

Systemy Grze

wcze Zakład Handlowe - Usługowy, ul. Ochotników Węgierskich 17, 23 - 300 

Janów Lubelski, Partner: Greń Spółka jawna, ul. Górnośląską 5, 43 - 200 Pszczyna; Partner: 

Usługi Instalacji Grzewczych i Gazowych Z. H. z siedzibą przy ul. Fiołkowej 42, 23 - 300 Janów 

Lubelski 

–  dalej  konsorcjum  NIKMAR,  podczas  gdy  oferta  ta  podlega  odrzuceniu  jako 

niezgodna z SIWZ; 

2)  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  konsorcjum 

NIKMAR, w sytuacji gdy przedmiotowe dokumenty, w tym ulo

tka i DTR nie potwierdzają, że 

oferowane kotły spełniają wymogi SIWZ; 

3) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy przez zaniechanie odrzucenia 

oferty  konsorcjum  NIKMAR

,  i  niezgodne  z  ustawą dokonanie  czynności  wyboru wybranego 

wykon

awcy  podczas,  gdy  pomiędzy  zamawiającym  i  wykonawcą  doszło  do 

niedopuszczalnych negocjacji dotyczących treści oferty; 

4) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy przez bezpodstawne uznanie, 

że treść oferty odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji wybór oferty niezgodnej z treścią 

SIWZ; 


5) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art.87 ust 1 ustawy przez 

niezgodne z ustawą 

dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum NIKMAR, podczas, gdy w 

skutek  niedopuszczalnych 

negocjacji  pomiędzy  zamawiającym  i  Wykonawcą  doszło  do 

zmiany treści oferty, a zatem oferta ta powinna zostać przez zamawiającego odrzucona. 

Wniósł o: 

I. 

uwzględnienie odwołania, 

II.  nakazanie 

zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

konsorcjum NIKMAR, 

III. nakazanie 

zamawiającemu dokonania czynności badania i wyboru oferty z uwzględnieniem 

oferty 

odwołującego, 

IV. 

zwrot kosztów postępowania odwoławczego wraz z kosztami zastępstwa procesowego w 

kwocie 3 600 zł, 

V. 

zobowiązanie  zamawiającego  do  załączenia  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia. 

VI. 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na 

okoliczności w nich wskazane . 

Odwołujący wskazał, że ma interes prawny w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem 

analizowanego  postępowania  przetargowego.  Wynika  to  z  faktu,  że  uczestniczył  on  w 

postępowaniu przetargowym jako wykonawca i jego oferta nie została wybrana, zaś została 

zakwalifikowana jako oferta druga najkorzystniejsza. Mając na uwadze kryteria wyboru ofert 

oraz  treść  oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza,  w  ocenie  odwołującego  należy  uznać,  że 

oferta  wybranego  w

ykonawcy  powinna  zostać  odrzucona  jako  oferta  niezgodna  z  treścią 

SIW

Z.  W  związku  z  powyższym,  odwołujący  jako  wykonawca,  którego  oferta  zostałaby 

wybrana  jako  najkorzystniejsza,  gdyby  oferta  wybranego  w

ykonawcy  została  odrzucona  , 

posiada interes prawny we wniesieniu odwołania. 

Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 82 ust. 3 treść oferty złożona w trakcie postępowania 

mu

si  odpowiadać  treści  SIWZ.  Odwołujący  po  analizie  dokumentów  złożonych  przez 

konsorcjum NIKMAR stwierdz

ił, iż wybrana oferta winna zostać odrzucona, gdyż oferowany 

produkt jest niezgodny z treścią SIWZ, ponadto w trakcie składania wyjaśnień i dokumentów 

na  etapie  badania  oferty  tego  w

ykonawcy  doszło  do  niedozwolonych  negocjacji  pomiędzy 

w

ykonawcą, a zamawiającym, a ponadto wskutek negocjacji doszło do niedozwolonej zmiany 

treści oferty co uzasadnia zdaniem odwołującego następujący stan faktyczny: 

Z

amawiający w załączniku 1C SIWZ - Projekt grupowy zamienny instalacji kotłowni opalanej 

biomasą opisał szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe 

wymagania techniczne. 


Ponadto,  w  wyniku  pytań  Wykonawców,  zamawiający  doprecyzował  swoje  wymagania  w 

piśmie z dnia 19.08.2019 r. - Odpowiedzi na pytania - wyjaśnienie treści SIWZ, zmian treści 

SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu. 

Odwołujący wyjaśnił: 

zamawiający w piśmie z dnia 15.10.2019 r. wezwał konsorcjum NIKMAR do przedstawienia 

karty  technicznej  dla  oferowanego  kotła  obejmującej  informację  potwierdzające  spełnienie 

przez kocioł parametrów zawartych w dokumentacji technicznej (zał. 1C do SIWZ). 

W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  zamawiającego  z  dnia  15.10.2019r.  (dot.  ZP. 

271.2.6.2019.MCH2  wezwanie  do  złożenia  dokumentów  dla  część  3  -  Dostawa  i  montaż 

kotłów wykorzystujących biomasę na terenie miasta, z pismem przewodnim z dnia 22.10.2019 

r.),  konsorcjum  NIKMAR 

dostarczył  m.in.:  kartę  techniczną  oferowanego  kotła  -  3.5.7. 

Minimalne  parametry  decydujące  o  równoważności  proponowanych  rozwiązań,  ulotkę  dla 

oferowanego kotła, certyfikat z badania kotła i Dokumentację Techniczno - Rozruchową tzw. 

DTR. 

Odwołujący  podkreślił,  że  zamawiający  wskazał  w  załączniku  1C  SIWZ  -  Projekt  grupowy 

zamienny  instalacji  kotłowni  opalanej  biomasą,  że  oferowany  kocioł  winien  mieć  budowę 

wymiennika z poziomymi płomieniówkami umożliwiającymi czynności obsługowe wyłącznie z 

przodu kotła. Zamawiający podkreślił, że w budowie kotła powinny być płomieniówki poziomie, 

bu

dowa półkowa lub kombinowana, płomieniówkowo - półkowa. 

Dodatkowo w pytaniu nr 17 (s.7) zawartym w piśmie z dnia 19.08.2019 r.pn.: „Odpowiedzi na 

pytania - 

wyjaśnienie treści SIWZ, zmian treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert”, zmiana 

ogłoszenia o zamówieniu jest stwierdzone:  

Pytanie nr 17 : „Czy ze względu na fakt, że pomieszczenia, w których będą montowane kotły 

charakteryzują  się  niskimi  wysokościami,  zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje  dostawy 

kotłów  w  których  wszelkie  czynności  konserwacyjno  —  serwisowe  (w  tym  czyszczenie 

wymiennika  w  kotle)  będą  mogły  być  wykonywane  wyłącznie  z  przodu  kotła  (konieczność 

czyszczenia z góry wykluczona)? 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 17: „Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy 

kotłów w których wszelkie czynności obsługowe i konserwacyjne będą wykonywane z przodu 

kotła.  Ze  względu  na  niewielkie  wysokości  kotłowni  (1,8  -  2,0  m)  nie  dopuszcza  się  kotłów 

czyszczonych z góry.” 

Na podstawie złożonych przez konsorcjum NIKMAR dokumentów i po ich analizie odwołujący 

wskazał,  że  oferowany  przez  konsorcjum  kocioł  nie  spełnia  wymagań  zamawiającego. 

Potwierdza to z

łożona przez konsorcjum NIKMAR ulotka i DTR. 

Odwołujący  zarzucił  wybranej  ofercie  niezgodność  z  przedmiotem  zamówienia  w 

następującym zakresie: 

a) 

płomieniówki poziome: 


Z  ulotki  oferowanego  przez  konsorcjum  NIKMAR 

kotła  jak  również  z  DTR  wynika,  że 

oferowany  kocioł  ma  budowę  z  płomieniówkami  pionowymi,  a  więc  kocioł  jest  niezgodny  z 

wymaganiami SIWZ, gdyż zamawiający oczekiwał, aby kocioł posiadał płomieniówki poziome. 

Dowód: Ulotka Wybranego Wykonawcy, DTR 

b) 

czyszczenie kotła 

Sama fakt, że oferowany kocioł ma konstrukcję z pionowymi płomieniówkami, uniemożliwia 

czyszczenie wnętrza wymiennika z przodu kotła. Z przedstawionej przez konsorcjum NIKMAR 

DTR wynika, że oferowany przez niego kocioł posiada czyszczenie od góry kotła, (stron 7 rys. 

1 DTR). Z

amawiający wyraźnie w pytaniu nr 17 (s.7 z 58) zastrzegł, że nie dopuścił się kotłów 

czyszczonych z góry. Powyższe jednoznacznie oznacza według odwołującego, że oferowany 

kocioł nic spełnia wymagań z SIWZ ,gdyż możliwe jest jego czyszczenie tylko z góry. 

DTR dostarczona przez w

ykonawcę zawiera przekrój kotła z zaznaczonymi płomieniówkami 

pionowymi,  (s. 

26  DTR  tab.  7),  obsługa  comiesięczna  i  obsługa  cosezonowa  wskazuje  na 

czyszczenie  przez 

demontaż  pokrywy  kotła  i  całkowite  czyszczenie  wymiennika  -  taką 

operację można wykonać tylko od góry kotła przy budowie z płomieniówkami pionowymi, co 

jest sprzeczne z wymogami 

zamawiającego, który jednoznacznie wymaga w przedmiotowym 

postępowaniu czyszczenia jedynie z przodu kotła.  

c)  rodzaj pelletu 

Z

amawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  oczekiwał  dostawy  palnika  umożliwiającego 

spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B. Z dostarczonych przed konsorcjum NIKMAR 

dokumentów, 

wynika, że palnik w oferowanych kotłach przystosowany jest jedynie do spalania pelletu klasy 

A1

, co potwierdza ulotka ofertowanego kotła oraz DTR. - 

Dowód: Ulotka, DTR 

d) 

podłoga wodna: 

Z

amawiający  wymagał  w  przedmiotowym  postępowaniu  zastosowania  w  konstrukcji  kotła 

podłogi wodnej. Powyższe wymagania zamawiający potwierdzi! w odpowiedzi na pytanie 162 

(s.42  Odpowiedzi  na  pytania  wyjaśnienie  treści  SIWZ,  zmian  treści  SIWZ,  zmiana  terminu 

składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu) 

„Pytanie  nr  162:  Prosimy  zamawiającego  o  informację  czy  kocioł  powinien  posiadać 

dodatkowo podłogę wodną? 

Odpowiedź  zamawiającego:  Ze  względów  na  bezpieczeństwo  PPOŻ,  zamawiający 

potwierdza, że oczekuje kotłów wyposażonych w izolacji podłogi kotła za pomocą płaszcza 

wodnego, tzw. wodną podłogę w komorze spalania.” 

Z dostarczonych przez konsorcjum NIKMAR 

dokumentów wynika, że oferowany przez niego 

kocioł nie posiada podłogi wodnej. Dostarczone przez  wykonawcę dokumenty ulotka i DTR 

nigdzie  nie  potwierd

ziły,  że  kotły  posiadają  podłogę  wodną,  brak  jest  zaznaczonej  podłogi 

wodnej  na  przekroju  kotła  zaznaczonego  na  ulotce.  Z  przedstawionych  przez  konsorcjum 


NIKMAR 

dokumentów,  szczególnie  z  DTR  (opis  budowy  kotła)  jednoznacznie  wynika,  że 

oferowany kocioł nie posiada dodatkowej podłogi wodnej. 

e) 

gabaryty kotła: 

Z

amawiający wymagał dostawy kotłów o gabarytach nie większych niż: wysokość: 1550 mm, 

szerokość 550 mm, oraz głębokość kotła bez palnika: nie większa niż 900 mm. zamawiający 

potwierdza to w odpowiedzi 

na pytanie 24 (Odpowiedzi na pytania wyjaśnienie treści SIWZ, 

zmian treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu: - str. 9) 

„Pytanie 24: Czy zamawiający dopuści kotły o wysokości większej niż 170 cm? 

Odpowiedź  zamawiającego:  zamawiający  określa  maksymalne  wymiary  kotła  o  mocy 

nominalnej 25 kW, wysokość nie większą niż 155 cm, szerokość nie większa niż 55 cm oraz 

głębokość kotła bez palnika nie większa niż 90 cm. Zastosowanie maksymalnych wymiarów 

kotła podyktowane jest wysokością pomieszczeń oraz szerokościami przejść i drzwi na trasie 

wnoszenia kotła. Z uwagi na większą uniwersalność montażu, zamawiający dopuszcza jedynie 

możliwość montowania palnika z przodu kotła.”  

Z  dostarczonych  doku

mentów  przez  konsorcjum  NIKMAR  wynika,  że  oferowany  kocioł  nie 

spełnia ww. parametrów. Dostarczona przez niego DTR str.9, rys. 2 - przedstawia podstawowe 

wymiary oferowanego 

kotła według których oferowany kocioł posiada następujące wymiary: 

szerokość 740 mm, (powinno być nie więcej niż 550 mm), zaś inna szerokość oferowanego 

kotła znajduje się w ulotce dostarczonej przez konsorcjum NIKMAR, z której wynika - tabela 

wymiarów, że szerokość oferowanego kotła wynosi 590 mm. 

Odwołujący podniósł, iż konsorcjum NIKMAR oferuje kocioł o różnej szerokości, gdyż z DTR 

wynika, że szerokość wynosi 740 mm, zaś z dostarczonej do zamawiającego ulotki wynika, że 

oferowany  kocioł  posiada  szerokość  590  mm.  Obie  te  wartości  przekraczają  dopuszczalny 

maksymalny wymiar szerokości kotła wymagany przez zamawiającego. 

Wy

miary oferowanego kotła podane przez zamawiającego, a także rozbieżności wynikające z 

ulotki  i  z  DTR,  potwierdzają,  że  oferowany  kocioł  nie  spełnia  wymogu,  zawartego  w  SIWZ, 

który stanowi, że wymiar dotyczący szerokości kotła nie powinien przekraczać 550 mm. 

f) deflektor ceramiczny 

Jak wynika z  zapisów  SIWZ,  zamawiający  oczekiwał  dostawy  kotłów,  w których nie można 

zastosować  w  komorze  spalania  i  wymienniku  innych  materiałów  niż  stal,  zamawiający 

wykluczył użycie wkładów ceramicznych, wermikulitu itp. 

„Pytanie  nr  19  str.8:  Czy  ze  względu  na  oczekiwany  przez  zamawiającego  minimum  długi 

okres  gwarancji, 

zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje  dostawy  kotłów  w  których  nie 

zastosowano innych materiałów niż stal, w komorze spalania i wymienniku kotła (np. wkłady 

ceramiczne, wermikulit, etc.)? 


Odpowiedź zamawiającego: zamawiający potwierdza, ze względu na wymagany długi okres 

gwarancji, oczekuje dostawy kotłów w których nie zastosowano innych materiałów niż stal, w 

komorze spalania i wymienniku kotła ( np. wkłady ceramiczne, wermikulit itp.)” 

Z  dostarczonych  przez  konsorcjum  NIKMAR 

dokumentów  wynika,  iż  oferowane  kotły 

posiadają elementy ceramiki w budowie komory spalania. Wynika to wyraźnie z DTR (s.7)- 

budowa kotła: : 

„Nad paleniskiem zawieszony jest reflektor ceramiczny umożliwiający rozbicie płomienia na 

całą  powierzchnię  komory  spalania  (...)  reflektor  pełni  także  funkcję  dopalającą  produkty 

spalania  oraz  przyczynia  się  do  zmniejszania  wytrącania  pyłów  ze  spalin.”  Konsorcjum 

NIKMAR 

zaznaczyło,  iż  deflektor  pełni  funkcję  dopalającą  co  oznacza,  że  jest  integralną 

częścią kotła i bezpośrednio wpływa na parametry emisji urządzenia. 

Odwołujący  także  podniósł,  że  złożona  przez  konsorcjum  NIKMAR  karta  katalogowa  -  pn. 

3.5..7.  minimalne  parametry  decydujące  o  równoważności  rozwiązań  jest  wypełniona 

niezgodnie z załączonymi dokumentami. Innymi słowy, załączone dokumenty nie potwierdzają 

oświadczeń  konsorcjum  NIKMAR  złożonych  w  tym  postępowaniu,  a  w  szczególności 

oświadczeń zawartych w karcie katalogowej pn. 3.5.. 7. minimalne parametry decydujące o 

równoważności rozwiązań. Konsorcjum NIKMAR wskazało, iż zaoferowany kocioł ma budowę 

z  płomieniówkami  poziomymi  (karta  katalogowa:  dane  techniczne,  linijka  nr  9),  zaś  z  ulotki 

oraz z DTR wynika, że płomieniówki są pionowe. 

W  tej  sytuacji  konsorcjum  NIKMAR 

wprowadziło  w  błąd  zamawiającego  wpisując  w  linijce 

poziomej  nr  9  karty  katalogowej  ,że  oferowany  przez  niego  kocioł  posiada  płomieniówki 

poziome, podczas gdy z innych dokumentów wynika, że posiada płomieniówki pionowe. 

Odwołujący podniósł, że płomieniówki pionowe uniemożliwiają czyszczenie z przodu kotła. 

Kolejną  rozbieżnością  umieszczoną  przez  konsorcjum  NIKMAR  w  karcie  katalogowej  jest 

rozbieżność wymiarów minimalnej długości rury poddającej pellet i minimalnej długości rury 

p

rzezroczystej giętkiej. Wybrany Wykonawca w karcie katalogowej wskazał minimalną długość 

rury podającej pellet ze spiralą - 1 500 mm, zaś minimalną długość rury przeźroczystej giętkiej 

- 1000 mm. 

I

nne  dokumenty  nie  potwierdzają  tych  wartości.  Mianowicie  w  ulotce  złożonej  przez 

konsorcjum NIKMAR 

minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą wynosi 1350 mm, zaś 

minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej - 700 mm. 

Ponadto odwołujący podniósł, iż konsorcjum NIKMAR w składanej ulotce umieściło informację 

możliwości  zmian  konstrukcyjnych:  „Dla  potrzeb  udoskonalenia  produktu  oraz 

aktualizowania  niniejszego  katalogu  producent  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania 

zmian bez uprzedzenia. ” 

Wyżej wskazane różne parametry oferowanego kotła umieszczone w różnych dokumentach, 

a  dotyczące  oferowanego  kotła  stanowią,  według  odwołującego,  zakazane  negocjacje 


prowadzone przez konsorcjum NIKMAR na 

etapie składnia oferty. Wykonawca oświadczył, że 

spełnia  wymagania  SIWZ  oferując  kocioł  z  płomieniówkami  poziomymi,  zaś  z  innych 

dokumentów wynika, że są to płomieniówki pionowe. Ponadto różne dokumenty przedstawiają 

różne wymiary kotła i podajnika pelletu. 

Odwołujący  wskazał,  iż  wybrany  wykonawca  na  podstawie  oferty  i  złożonych  przez 

Wykonawcę  dokumentów  wskazał  na  możliwość  zaoferowania  w  ofercie  dwóch  różnych 

produktów co stanowi o sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy i otwiera możliwość dokonywania zmian treści oferty oraz prowadzenia negocjacji 

zamawiającym co stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w 

związku z art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Stosownie do przepisów art. 82 ust. 1 

wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zgodnie z przepisami art. 82 ust. 3 ustawy, treść oferty 

musi odpowiadać treści SIWZ. Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający 

odrzuca  ofertę  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3.  .  Zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

zamawiający  poprawia  w  ofercie  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Zgodnie z przepisami art. 87 ust. 1 ustawy 

zakazane jest prowadzenie negocjacji dotyczących 

treści oferty. 

Odwołujący powołał wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017 roku (sygn. akt KIO 501/17), wyrok KIO 

z dnia 09 stycznia 2017 roku (sygn. akt KIO 2440/16)

. Odwołujący wskazał, że niezgodność 

treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy 

zawartość  merytoryczna  oferty  nie  odpowiada  między  innymi  pod  względem  przedmiotu 

zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem 

art. 87 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza zaznaczyła w swoim 

orzecznictwie

, że niezgodność oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany 

przedmiot dostawy bądź usługi, a także sposób wykonania robót budowlanych nie odpowiada 

opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków 

realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  stopniu 

zaspokajającym  oczekiwania  i  interesy  zamawiającego.  Ukształtowana  linia  orzecznicza 

stanowi, że niezgodność treści oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny - 

ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy. 

Dotyczyć  powinna  sfery  niezgodności  zobowiązania  zamawianego  w  SIWZ  oraz 

zobowiązania  oferowanego  w  ofercie.  Może  również  polegać  na  sporządzeniu  i 

przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ. Trzeba pamiętać, że chodzi 

tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia świadczenia 

ofertowego. 

zamawiający  musi  być  w  stanie  wskazać,  co  i  w  jaki  sposób w  ofercie  nie jest 

zgodne z konkretnymi wymaganiami i ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ. 


W  ocenie 

odwołującego,  zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  wybrał  ofertę  konsorcjum 

NIKMAR przez 

zaniechanie jej odrzucenia pomimo niebudzącej podstawy do jej odrzucenia, 

dlatego odwołanie odwołującego winno być uwzględnione w całości. 

W dniu 6 grudnia 2019r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W dniu 9 grudnia 201

9r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosiło 

swoje  przystąpienie  konsorcjum  NIKMAR  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Przystępujący 

wskazał,  że  jego  oferta  została  wybrana,  a  zatem  ma  interes  w  rozstrzygnięciu  na  korzyść 

zamawiającego.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  tj.  M.  N.,  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 9 grudnia 2019r. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu 

i odwołującemu w dniu 9 grudnia 2019r.  

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o  jego  oddalenie  w  całości  jako 

bezzasadnego, przeprowadzenie dowodów dołączonych do odwołania na okoliczności w nich 

wskazane oraz zasądzenie na rzecz zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  w  zakresie  budowy  wymiennika  i  czyszczenia  kotła  powołał  się  na  pkt.  3.5.1 

dokumentacji  technicznej  i  wskazał,  że  przystępujący  zaoferował  kocioł  o  budowie 

płomieniówkowej  (płomieniówki  pionowe    i  nie  wymaga  czyszczenia  z  góry.  Kocioł  jest 

wyposażony  w  specjalny  mechanizm  czyszczący  –  zawirowacze  na  płomieniówkach,  co 

pozwala  na  czyszczenie  bez  demontowania  płyty  górnej  urządzenia.  Czyszczenie  palnika  i 

komory  spalania  są  prowadzone  również  z  przodu  kotła.  Co  do  paliwa  do  kotłów,  to 

podstawowym paliwem na kto rym prowadzone były badania jest paliwo A1 i tylko dla tego 

paliwa kocioł posiada parametry opisane w certyfikacie. Nie certyfikuje się kotłów na wszystkie 

rodzaje  paliwa,  które  mogą  być  spalane.  W  przedstawionej  przez  przystępującego 

dokumentacji nie ma zakazu stosowania innych paliw niż A1, które nie odbiegają gabarytami 

od  paliw  typu  A1.  Odnośnie  podłogi  wodnej,  to  zamawiający  wskazał,  że  spełnienie  tego 

wymogu wynika z karty katalogowej, gdzie w widoku przekroju 

kotła zaznaczono na niebiesko 

podłogę  wodną. W  zakresie  gabarytów  kotła,  to  zamawiający  podniósł,  że  opis  przedmiotu 

zamówienia nie wskazywał, czy szerokość ma uwzględniać obudowę czy nie. Zamawiającemu 

zależało na możliwości wniesienia kotła do pomieszczenia, i możliwość demontażu obudowy 

gwarantuje wniesienie kotła do pomieszczeń kotłowni.  

Co do deflektora, to z przekrojów kotła w złożonych dokumentach deflektor nie występuje, a z 

anali

zy  rysunków  w  karcie  katalogowej  i  DTR  zamawiający  stwierdził  brak  jakichkolwiek 

elementów ceramicznych czy wernikulitu.  

Co  do  niezgodności  dokumentów  przedstawionych  przez  przystępującego,  to  ze  złożonych 

dokumentów  nie  wynika,  że  kocioł  ma  budowę  opartą  o  płomieniówki  poziome,  a  posiada 


ręczny  mechanizm  czyszczący  i  nie  wymaga czyszczenia z  góry.  Czynności  obsługowe są 

wykonywane z przodu kotła.  

W zakresie rury podającej pellet, to zamawiający dopuścił w odpowiedzi na pytanie nr 25 rurę 

o długości 1350mm i taka zaoferował przystępujący.  

Ponad  dowody  dołączone  przez  odwołującego  do  odwołania,  zamawiający  przedstawił 

certyfikat badania nr O-B-02687-19.  

Przystępujący  w  pisemnym  stanowisku  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  zakresie  budowy 

wymiennika kotła przystępujący odniósł się do pkt. 3.5.1 i 3.5.7 opisu przedmiotu zamówienia 

i  wskazał,  że  zamawiający  dopuścił  3  rodzaje  konstrukcji  kotła  –  płomieniówki  poziome, 

budowę półkową lub kombinowaną płomieniówkową półkową i w trzecim rodzaju nie wskazał 

sposobu 

ułożenia  płomieniówki.  Przystępujący  zaoferował  rozwiązanie  oparte  o  budowę 

płomieniówkowo-półkową,  co  potwierdza  przekrój  urządzenia  w  DRT  oraz  oświadczenie 

certyfikującego  laboratorium,  z  którego  wynika,  ze  urządzenie  posiada  trzy  ciągi  spalin, 

wykonane 

w  technologii  kombinowanej  płomieniówkowo-półkowej.  Co  do  wymogu 

czyszczenia kotła z przodu, to przystępujący zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na pytanie nr 17 

zamawiający  odnosił  się  wyłącznie  do  czynności  obsługowych  i  konserwacyjnych,  a  nie 

czynności  serwisowych.  Odwołujący  odwołał  się  do  str.  26  DRT  tab.  7,  a  przystępujący 

podniósł,  że  postanowienia  dotyczące  zbiornika  nie  są  przedmiotem  odwołania,  zaś 

czyszczenie komory spalania wykonuje się przez otwarcie drzwi paleniskowych. Oferowane 

urządzenie posiada system czyszczenia wymiennika urządzenia, którego dźwignia znajduje 

się  z  góry  kotła.  Przez  jej  regularne,  okresowe  używanie,  wymiennik  kotła  zostaje 

wyczyszczony  z  pyłów  i  osadów. Wybieranie nieczystości  odbywa się przez  otwarcie  drzwi 

rewizyjnych  wymie

nnika  (górnych)  i  drzwi  paleniskowych  (dolnych)  przez  użytkownika.  Co 

powoduje  brak  niepotrzebnego  kurzenia  się  i  pylenia  sadzy  i  pyłów.  Odwołujący  utożsamił 

czynności  serwisowe    z  czynnościami  obsługowo  –  konserwacyjnymi.  Podkreślił,  że  kocioł 

czyszczony jest tylko z przodu.  

Odnośnie paliwa, to na str. 11 DTR producent kotła wskazał na pellet drzewny klasy C1. Podał, 

że  norma  ISO  17225-2:2014  (E)  w  przypadku  pelletu  użytku  domowego  i  komercyjnego 

rozróżnia klasy jakości paliwa: A1, A2 i B, a wzajemna relacja klas jest następująca C1=A1, 

C2=A2,  D=B.  Najwyższą  jakość  peletu  potwierdza  certyfikat  DIN  plus  wydawany  w 

Niemczech. 

O  certyfikat  DIN  Plus  mogą  się  ubiegać  producenci  peletu  A1Producent  kotła 

trzykrotnie wskazał jako paliwo podstawowe do swego kotła na paliwo A1, co jest wymagane 

przez normę PN EN 303-5:2012, na zgodność, której wykonano certyfikację w atestowanym 

laboratorium  badawczym.  Producent  nie  zamieścił  nigdzie,  ani  w  DTR,  ani  w  karcie 

katalogowej  urządzenia  zakazu  stosowania  innych  paliw  niż  pellet  klasy  A1.  Producent 

informuje  użytkownika,  o  ekonomice  spalania,  skróceniu  czasu  obsługi  w  przypadku 


użytkowania urządzenia z pelletem właściwej jakości, w porównaniu do gorszych gatunków 

paliwa.  Zespół  palnika  pelletu  wraz  z  podajnikiem  i  sterownikiem  dostarczany  jest  przez 

producenta tych podzespołów – firmę BADO Sc.c. o nazwie PELETIX II MC. Producent ten 

deklaruje, że urządzenie może spalać certyfikowany pellet A1, jak i pellet jakości A2 i B. W 

zakresie podłogi wodnej, to przystępujący wskazał, że ulotka kotła zawiera przekrój urządzenia 

wraz  z  zaznaczonym  na  niebiesko  płaszczem  wodnym,  gdzie  zaznaczono  także  obecność 

podłogi wodnej w komorze spalania. Istnienie podłogi wodnej potwierdza także oświadczenie 

instytutu wydającego certyfikację.  

Co  do  gabarytów  kotła,  to  przystępujący  powołał  odpowiedź  na  pytanie  24  i  podniósł,  że 

szerokość nie większą nić 55cm, należy rozważać na moment wniesienia do kotłowni, gdyż 

wymóg  ten  jest  podyktowany  szerokościami  przejść  i  drzwi  na  trasie  wnoszenia  kotła. 

Przystępujący podkreślił, że z uwagi na konieczność opasania kotła pasami transportowymi, 

co może wiązać się z uszkodzeniem obudowy i izolacji, kotły przystępującego są dostarczane 

bez zamontowanej obudowy urządzenia, która jest następnie jest montowana wraz z izolacją 

wymiennika. Kocioł ma szerokość 590mm z obudową i izolacją, a po zdemontowaniu izolacji i 

obudowy posiada szerokość transportową 53mm. Izolacja z każdej strony wymiennika wraz z 

panelem  obudowy  wynosi  3  cm.  Transport  przez  wąskie  drzwi  i  przejścia  nie  nastręcza 

przystępującemu  trudności  i  odpowiada  wymaganiom  zamawiającego.  Przystępujący 

podkreślił,  że  wymiary  w  ulotce  i  DTR  nie  różnią  się,  a  wymiar  740  mm  nie  odnosi  się  do 

szerokości kotła.  

W odniesieniu do deflektora ceramicznego, to przy

stępujący oświadczył, że ulotka, ani DTR 

na  rysunkach  nie  zawierają  nigdzie  przekroju,  z  którego  wynikałby  fakt  istnienia  deflektora. 

Brak  deflektora  potwierdza  także  instytucja  certyfikująca.  Postanowienie  na  str.  7  DTR  jest 

oczywistą  pomyłką  w  dokumentacji  urządzenia,  która  została  usunięta  w  wydaniu  II 

dokumentacji kotła.  

Przystępujący podkreślił, że w jego ofercie nie ma sprzeczności, nie deklarował w parametrach 

równoważności, że oferuje budowę kotła opartą o płomieniówki poziome. Co do wymiarów rury 

dostarczającej  pellet,  to  uwzględnia  ona  wymagania  siwz  ustalone  treścią  odpowiedzi 

zamawiającego  na  pytanie  nr  25,  w  którym  zamawiający  dopuścił  rurę  podająca  pellet  o 

długości minimum 1350mm, co przystępujący spełnia. Jednocześnie postanowienie dotyczące 

długości  rury  elastycznej  palnika  700  mm  jest  niepotrzebny  i  nie  dotyczy  wymagań 

zamawiającego.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postepowania tj. siwz wraz z załącznikami, odpowiedzi 

na pytanie wykonawców z dnia 19 sierpnia 2019r., oferty konsorcjum NIKMAR, wezwania do 

założenia  wyjaśnień,  udzielonej  odpowiedzi,  pisma  BADO  s.c.  oraz  zaświadczenia 


Engineering Test Inst

itute z dnia 12 grudnia 2019r. oraz DTR wydanie II dla kotła EG-PELLET 

MINI F3 25 kw 

Na podsta

wie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Według treści SIWZ: 

Pkt. 

III.9. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: 

1) Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, s

tanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b 

(część 2), 1c (część 3) do niniejszej SIWZ. 

-  Uwaga 

–  załączone  przedmiary  mają  wyłącznie  charakter  pomocniczy  przy  wycenie. 

Wykonawca dokonuje wyliczenia ceny ofertowej na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod 

uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach (oddzielnie dla 

Część 1 – 3), 

2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej 

SIWZ. 

Pkt.  III.  13.  Wykonawca  musi  zaoferować  przedmiot  zamówienia  zgodny  z  wymogami 

z

amawiającego  określonymi  w  SIWZ  wraz  z  załącznikami,  przy  czym  zobowiązany  jest 

wskazać  w  formularzu  rzeczowo-cenowym,  stanowiącym  odpowiednio  załącznik  nr  3a  (dla 

części 1), 3b (dla części 2), 3c (dla części 3) do SIWZ, w miejscach wyznaczonych - typ, rodzaj, 

model,  nazwę  producenta  oferowanych  kolektorów,  zasobnika  solarnego  i  paneli 

fotowoltaicznych / pomp ciepła / kotłów na biomasę. 

Pkt. III.

22. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesienia do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których  mowa  w  art.  30  ust.  1  pkt  2  i  ust.  3  ustawy  zamawiający  dopuszcza  rozwiązania 

równoważne  opisywanym.  Wykonawca  analizując  dokumentację  opisującą  przedmiot 

zamówienia  powinien  założyć,  że  każdemu  odniesieniu,  o  którym  mowa  w  ww.  przepisach 

użytemu  w  dokumentacji  opisującej  przedmiot  zamówienia  towarzyszy  wyraz  „lub 

równoważne".  W  przypadku,  gdy  w  SIWZ  lub  załącznikach  zostały  użyte  znaki  towarowe, 

oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

równoważne,  lecz  o  parametrach  technicznych  i  jakościowych  podobnych  lub  lepszych, 

których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań  przyjętych  w  dokumentacji  opisującej  przedmiot  zamówienia.  Wykonawca,  który 

zastosuje  urządzenia  lub  materiały  równoważne  będzie  obowiązany  wykazać  w  trakcie 

realizacji  zamówienia,  że  zastosowane  przez  niego  urządzenia  i  materiały  spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania 

w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne 

oznakowania  potwierdzające,  że  dane  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  spełniają 

równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie 


może  uzyskać  określonego  przez  Zamawiającego  oznakowania  lub  oznakowania 

po

twierdzającego,  że  dane  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  spełniają  równoważne 

wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 

środki  dowodowe,  w  szczególności  dokumentację  techniczną  producenta,  o  ile  dany 

wykonawc

a  udowodni,  że  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi,  które  mają  zostać  przez 

niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 

wskazane przez Zamawiającego. 

Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 

środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  kryteriach  oceny  ofert  lub  warunkach  realizacji  zamówienia 

oznacza,  że  zamawiający  akceptuje  również  certyfikaty  wydane  przez  inne  równoważne 

jednostki  oceniające  zgodność.  Zamawiający  akceptuje  także  inne  odpowiednie  środki 

dowodowe,  w  szczególności  dokumentację  techniczną  producenta,  w  przypadku  gdy  dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich 

uzyskania w odpowiednim terminie, o i

le ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 

roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  spełniają  wymogi  lub  kryteria  określone  w  opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący 

na  konieczność  wykorzystywania  przy  realizacji  zamówienia  konkretnego  sprzętu  o 

konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to 

osiągniecie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac 

z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia. 

Zgodnie z pkt. 

3) w zakresie części 4 zamówienia: 

karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez 

kocioł  parametrów  zawartych  w  dokumentacji  technicznej  (szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia) stanowiącej załącznik 1c do SIWZ zgodnie z pkt. 3.5.2 projektu. 

Do oferty należy dołączyć: 

1)  Formularz  rzeczowo-

cenowy,  stanowiący  odpowiednio załącznik  nr  3a (dla  części  1),  3b 

(dla części 2), 3c (dla części 3) do SIWZ - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, w postaci 

elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  (zgodnie  z  wymogami 

określonymi w rozdz. VI. dział A SIWZ), 

3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy 

(jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym 


lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa 

musi  jednoznacznie  wynikać  do  jakich  czynności  prawnych  dana  osoba/y  została/y 

umocowana/e (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej 

kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem); 

4)  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego,  jeżeli  Wykonawca  polega  na  zasobach  lub  sytuacji 

podmiotu  trzeciego  (złożone  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub 

elektronicznej 

kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  podmiot,  na  którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 

Z załącznika nr 1C wynika, że kocioł miał spełnić poniższe wymogi: 

3.5.1 Kocioł 

Zaprojektowano  stalowy,  trójciągowy  kocioł  grzewczy  wyposażony  w  palnik  do 

automatycznego spalania pelletu. 

Wymiennik  kotła  może  być  wykonany  w  technologii  płomieniówkowej,  płomieniówkowo  

półkowej lub półkowej. Budowa wymiennika ma umożliwiać czyszczenie wymiennika z przodu 

kotła. Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niż 5 mm. 

Koc

ioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element 

do samoczynnego zapłonu ( zapalarka) fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik 

temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki 

umożliwiający spalanie pelletu w klasie Al, A2 i B. 

3.5.2 Szczegółowe wymagania odnośnie układów magazynowania i podawania paliwa 

Kotły na pellet drzewny — będą posiadały zasobnik paliwa o pojemności minimum 250 litrów. 

Zasobnik  ma  być  zabezpieczony  przed  korozją  i  pomalowany  farbą  proszkową.  Paliwo 

podawane  będzie  do  kotła  za  pomocą  podajnika  ślimakowego  o  średnicy  umożliwiającej 

podawanie  pelletu  o  średnicy  6  —  8,  napędzanego  z  motoreduktora,  praca  podajnika 

sterowana  jest  bezpośrednio  ze  sterownika  kotła,  średnica  rury  podającej  pellet  minimum 

80mm,  długość  rury  podającej  minimum  150  cm.  Rura  może  być  wykonana  ze  stali 

ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego PE o zwiększonej wytrzymałości.  

Z STWIOR wynika, że zamawiający opisał kocioł: 

3.6.12. Kocio

ł na biomasę Kocioł na paliwo biomasa (pellet) o mocy odpowiedniej do pokrycia 

100%  zapotrzebowania  na  energię  dla  potrzeb  ogrzewania  budynku  i  ogrzania  wody 

użytkowej, Podstawowe minimalne parametry techniczne kotła na biomasę:  

Minimalna moc nominalna  k

otłów min : 25 kW  

Zaprojektowano  stalowy,  trójciągowy  kocioł  grzewczy  wyposażony  w  palnik  do 

automatycznego spalania pelletu w klasie A1.  

Część  wymiennika  kotła  wykonana  jest  w  technologii  płomieniówkowo-pionowej 

przystosowanej ilością o średnicami do efektywnego spalania pelletu.  


Kocioł  wyposażony  w  palnik  pelletowy  typu  wrzutkowego,  posiadający  element  do 

samoczynnego  zapłonu,  fotelement  do  kontroli  stanu  pracy  palnika  i  czujnik  temperatury 

palnika.  

Dla  możliwości  adaptacji  kotłów  w  pomieszczeniach  o  małych  wymiarach  zakłada  się,  że 

szerokość kotła nie będzie większa niż 73 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna 

przekroczyć 150 cm.  Palnik powinien być montowany z przodu kotła.  

Minimalne parametry kotła:  

sprawność nominalna nie mniejsza niż 92%  

pojemność zasobnika kotła bez konieczności załadunku paliwa  w zależności od mocy kotła  

powinna wynosić min 180 dm 3  

kocioł na paliwo biomasa typu pellet 6-8mm  

stężenie  pyłu  całkowitego  w  gazach  wylotowych  wyznaczone  przy  10%  O₂  odniesione  do 

spa

lin suchych dla obciążenia 100%  dla mocy nominalnej i minimalnej kotła nie może osiągać 

wartości większej niż 40 mg/m³, OGC nie więcej niż 20 mg/m³,  

Maksymalne ciśnienie robocze kotła wynosi 0,18 MPa,  

Maksymalna temperatura robocza 85°C  

Sterownik kotła:   

ma możliwość  wpięcia  czujnika  temperatury  zewnętrznej, który  pozwala  na  automatyczne 

dostosowanie w zależności od temperatury zewnętrznej,  

powinien  posiadać  możliwość  podłączenia  panelu  pokojowego  umożliwiającego  odczyt 

parametrów  z  regulatora:  Sterowanie  wszystkimi  dostępnymi  obiegami,  informacje  o  ilości 

paliwa  w  zasobniku 

–  informacja graficzna /dźwiękowa w  razie braku  paliwa,  , temperatura 

cwu,  temperatura  kotła,  temperatura  zewnętrzna,  zegar  z  kalendarzem  –  zegar  umożliwia 

zaprogramowanie  w  c

yklu  tygodniowym  wymaganych  temperatur  pokojowych  oraz  ciepłej 

wody użytkowej,  

W  celu  osiągnięcia  minimalnej  temperatury  wody  powrotnej  na  poziomie  55°C  zaleca  się 

zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszającego z siłownikiem   

Kocioł musi posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa,  

- automatyczny podajnik,  

palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem  

- palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej   

ślimakowy podajnik paliwa  

Obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną,  

Wbudowane  zabezpieczenia  przed  cofnięciem  płomienia  do  zbiornika  paliwa  np.    czujnik 

temp. palnika  

Ogranicznik temperatury kotła – Zabezpieczenie STB  

- Automatyczna kontrola c

zujników   


Bezpieczna rura podająca paliwo ze zbiornika paliwa   

Ogranicznik temperatury kotła – funkcja „przegrzania kotła”   

Kotły muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą  zgodnie z normą PN-

EN  303-

5  „Kotły  grzewcze.  Część  5:  Kotły  grzewcze  na  paliwa  stałe  z  ręcznym  i 

automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, 

badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą oraz 

powinny  spełniać  wymogi  Dyrektywy  2009/125/WE  z  dnia  21  października  2009  r. 

charakter

yzujące się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej 

i  normami  emisji  zanieczyszczeć,  które  zostały  określone  w  środkach 

wykonawczych  do  Dyrektywy  2009/125/WE  z  dnia  21  pa

ździernika  2009    oraz  certyfikatu 

potwierdzającego  klasę  energetyczną  kotła  wg  Rozporządzenia  delegowane  Komisji  (UE) 

2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015. Zarówno certyfikat jak   

W celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o energii cieplnej należy  zamontować 

na zasilaniu układu c.o. i c.w.u ciepłomierz z przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie 

np. funkcje w sterowniku obrazującą zliczanie wyprodukowanej energii cieplnej wytworzonej 

przez kocioł.   

Sp

aliny z kotła należy odprowadzić do indywidualnego komina o średnicy max 130mm, przy 

zachowaniu  minimalnej  wysokości  6m,  zapewniającej  ciąg  kominowy  na  poziomie  20  Pa  – 

potwierdzony opinią kominiarską.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który należy 

szczelni

e nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się wznosić i 

być nie dłuższy niż 500 mm. Wszelkie zmiany kierunku należy wykonać za pomocą delikatnych 

łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

W  przypadku  istniejących  kominów  ceglanych  murowanych,  zaleca  się  montaż 

jednościennego wkładu ze stali kwasoodpornej.  

Kocioł może być umieszczony w piwnicy budynku lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń.  

Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany kotłowni powinna wynosić, co najmniej 1m.  

Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna wynosić, co najmniej 0,7m.  

Odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 0,3m.  

Przestrzeń  nad  kotłem  powinna  umożliwiać  swobodny  załadunek  paliwa  do  zasobnika 

znajdującego  się  obok  kotła  i  umożliwiać  prace  konserwacyjne  związane  z  czyszczeniem 

wymien

nika urządzenia, nie powinna być mniejsza niż 0,4m od górnej krawędzi kotła do sufitu 

kotłowni.   

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich parametrach.  

Zamawiający w dniu 19 sierpnia 2019r. w zakresie spornym udział następujących wyjaśnień 

do treści siwz: 

Pytanie 17 


Czy ze względu na fakt, że pomieszczenia w których będą montowane kotły charakteryzują 

się  niskimi  wysokościami,  Zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje  dostawy  kotłów  w  których 

wszelkie czynności konserwacyjne – serwisowe (w tym czyszczenie wymiennika w kotle) będą 

mogły  być  wykonywane  wyłącznie  od  przodu  kotła  (konieczność  czyszczenia  od  góry  jest 

wykluczona) ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawia

jący  potwierdza,  że  oczekuje  dostawy  kotłów  w  których  wszelkie  czynności 

obsługowe  i  konserwacyjne  będą  wykonywane  wyłącznie  z  przodu  kotła.  Ze  względu  na 

niewielkie wysokości kotłowni ( 1,8 – 2,0m) nie dopuszcza się kotłów czyszczonych z góry. 

Pytanie 19 

Czy  ze  względu  na  oczekiwany  przez  Zamawiającego  minimum  długi  okres  gwarancji, 

Zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje  dostawy  kotłów  w  których  nie  zastosowano  innych 

materiałów niż stal, w komorze spalania i wymienniku kotła (np. wkłady ceramiczne, wermikulit, 

etc.) ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, ze względu na wymagany długi okres gwarancji, oczekuje dostawy 

kotłów w których nie zastosowano innych materiałów niż stal, w komorze spalania i wymienniku 

kotła (np. wkłady ceramiczne, wermikulit itp.) 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający dopuści kotły o wysokości większej niż 170 cm ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  określa  maksymalne  wymiary  kotła  o  mocy  nominalnej  25  kW,  wysokość  nie 

większa niż 155 cm, szerokość nie większa niż 55 cm oraz głębokość kotła bez palnika nie 

większa  niż  90  cm.  Zastosowanie  maksymalnych  wymiarów  kotła  podyktowane  jest 

wysokością  pomieszczeń  oraz  szerokościami  przejść  i  drzwi  na  trasie  wnoszenia  kotła.  Z 

uwagi  na  większą  uniwersalność  montażu  Zamawiający  dopuszcza  jedynie  możliwość 

montowania palnika z przodu kotła. 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuści kotły w których średnica rur podających pellet wynosi 

60 mm, a długość rury ze sprężyną (podajnik sprężynowy) wynosi minimum 1350 mm i jest 

wykonana ze stali ? 

O

dpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza że dopuści kotły w których średnica rur podających pellet wynosi 60 

mm,  a  długość  rury  ze  sprężyną  (podajnik  sprężynowy)  wynosi  minimum  1350  mm  i  jest 

wykonana ze stali. 

Pytanie 26 


Czy  ze  względów  bezpieczeństwa  PPOŻ,  Zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje  kotłów 

wyposażonych w izolację podłogi kotła za pomocą płaszcza wodnego, tzw. wodną podłogę w 

komorze spalania ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  potwierdza,  że  ze  względów  bezpieczeństwa  PPOŻ,  oczekuje  kotłów 

wyposażonych w izolację podłogi kotła za pomocą płaszcza wodnego, tzw. wodną podłogę w 

komorze spalania. 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów z zasobnikami pelletu o pojemności 

nie mniejszej niż 300 dm3 ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  dopuścił  dostawę  kotłów  z  zasobnikami  pelletu  o  minimalnej  pojemności  250 

dm3. Ponadto Z

amawiający wymaga, aby szerokość zasobnika nie była większa niż 55 cm, 

wysokość zasobnika nie powinna być większa niż 155 cm. Maksymalne wymiary zasobników 

podyk

towane  są  wysokością  pomieszczeń  oraz  szerokościami  przejść  i  drzwi  na  trasie 

wnoszenia zasobnika na pellet. 

Pytanie 78 

Zamawiający  w  formularzu  cenowym  wymaga  podania  nazw:  Typ,  rodzaj,  model,  nazwa 

producenta.  Typ  i  rodzaj  mogą  w  przypadku  urządzeń  wskazywać  ten  sam  opis.  Czy 

Zamawiający zaakceptuje takie zapisy w formularzu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie i wymaga aby w ofercie podany był typ 

i rodzaj urządzenia oraz jego konkretny model jak również nazwa producenta. Podanie tych 

d

anych ma jednoznacznie wskazywać jakie urządzenie oferuje Wykonawca. 

Pytanie 161 

Prosimy Zamawiającego o informacje czy rura podająca pellet może mieć długość inną niż 

1500 mm. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że długość rury podającej pellet może mieć mniejszą długość niż 1500 

mm, jednak nie mniej niż 1350 mm 

Pytanie nr 162 

Prosimy  Zamawiającego  o  informacje  czy  kocioł  powinien  posiadać  dodatkowo  podłogę 

wodną? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Ze  względów  bezpieczeństwa  PPOŻ,  Zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje  kotłów 

wyposażonych w izolację podłogi kotła za pomocą płaszcza wodnego, tzw. wodną podłogę w 

komorze spalania. 


Pytanie  nr  185  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zaakceptuje  urządzenia  o 

parametrach lepszych 

niż określone w dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający w SIWZ i dokumentacji technicznej określił minimalne wymagania techniczne i 

gwarancyjne  dla  urządzeń  i  materiałów,  Wykonawca  musi  zaoferować  urządzenia  o 

parametrach  nie  gorszy

ch  niż  podane  z  SIWZ  i  dokumentacji  technicznej  z  zachowaniem 

maksymalnych wymiarów. Udowodnienie równoważności parametrów urządzeń i materiałów 

leży po stronie Wykonawcy. 

W ofercie konsorcjum NIKMAR zaoferowało następujące minimalne parametry decydujące o 

równoważności proponowanych rozwiązań: 

budowa  wymiennika  umożliwiająca  czynności  obsługowe  z  przodu  kotła  (płomieniówki 

poziome,  budowa  półkowa  lub  kombinowana  płomieniówkowo-półkowa)  –  tak  wszystkie 

czynności obsługowe i konserwacyjne wykonywane są z przodu kotła 

minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą tak -1 500 

minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej – tak – 1000,  

wymagane  elementy  wyposażenia  palnika-  zapalarka  ceramiczna,  fotoelemenet,  czujniki 

temperatury automatyczne czyszczenie palnika (zgarniacz szlaki) lub ruszt ruchomy 

– tak 

Z dokumentacji rozruchowo 

– technicznej wynika: 

Kotły  serii  EG-PELLET  MINI  F3  są  wykonane  w  bryle  prostopadłościanu  z  wewnętrznym 

cylindrycznym  płaszczem  wodnym.  W  górnej  części  korpusu  ulokowane  są  płomieniówki 

tworzące  główny  wymiennik  ciepła.  W  każdej  rurze  ulokowany  jest  zawirowacz  (turbulator) 

dwufunkcyjny, mający na celu zwiększenie efektywności wymiany ciepła oraz w połączeniu z 

mechanizmem  czyszczenia 

–  oczyszczanie  korpusu  rurowego.  Budowa  wymiennika  kotła 

wymusza  3-

ciągowy  obieg  spalin  przez  wymiennik,  co  wpływa  znacząco  na  uzyskanie 

wysokiej sprawności urządzenia.  

Komora  spalania  wyposażona  jest  w  zrzutkowy  palnik  przystosowany  do  spalania  pelletu 

drzewnego grubości 6-8mm. Paliwo dostarczane jest z zasobnika stojącego w pobliżu kotła 

przez  automatyczny  podajnik  ślimakowy.  Ponadto  palnik  wyposażony  jest  w  zapalarkę 

umożliwiającą  automatyczne  rozpalenie  paliwa  w  startu  kotła,  a  także  mechanizm 

samoczyszczący powierzchnię rusztu. Nad paleniskiem zawierzony jest deflektor ceramiczny 

umożliwiający  rozbicie  płomienia  na  całą  powierzchnię  komory  spalania  zwiększając 

efektywność przekazywania ciepła. Deflektor pełni także funkcję dopalającą produkty spalania 

oraz przyczynia się do zmniejszania wytrącania się pyłów ze spalin. Kocioł został wyposażony 

w  dwie  pary  drzwi:  górne  –  wyczystne  oraz  dolne  paleniskowo-popielnikowe  umożliwiające 

dostęp do komory paleniskowej i regularny serwis. 


W pkt. 3 wskazano, że kotły serii EG-PELLET MINI F3 wraz z palnikiem dostarczane są do 

klienta w stanie zmontowanym na palecie drewnianej, zabezpieczone opakowaniem na czas 

transportu. 

Wymiary  kotła  obrazuje  pkt.  4  dane  techniczne  kotła  tabela  2.  Z  tabeli  3  dane  techniczne 

wynika pojemność płaszcza wodnego, pkt. 1, a w pkt 15 wskazano, że rodzajem paliwa jest 

paliwo pellet drzewny A1. 

W pkt 4 wskazano, że zastosowany rodzaj paliwa wpływa na bezpieczeństwo oraz właściwą i 

długoterminową  eksploatację  kotła.  Podstawowym  paliwem  kotłów  grzewczych  serii  EG-

PELLET  MINUI  F3  jest  pellet  drzewny  wykonany  zgodnie  z  DIN  plus  lub  DIN  51731  o 

parametrach  podanych  w  tabeli  4

.  Właściwy  dobór  typu  i  gatunku  paliwa  wpływa  na 

ekonomiczne jego zużycie w porównaniu z gorszymi gatunkami, ograniczeniu emisji spalin i 

związków  chemicznych w  nim  zawartych oraz  skróceniu czasu  podczas obsługi kotła.  Przy 

wyborze  pelletu  z  niepewnych  źródeł,  producent  prosi  o  zwrócenie  uwagi  na  ewentualne 

zanieczyszczenia  w  postaci  piasku,  kamieni  i  innych  niepalnych  frakcji,  które  mogą 

doprowadzić do uszkodzenia zespołu podającego i/lub palnika.  

Zgodnie  z  pkt.  6.4.2.  DRT  kotły  EG-PELLET  Mini  F3  są  przystosowane  do  pracy  z 

grawitacyjnym  lub  wymuszonym  obiegiem  wody.  W  pkt.  7.2.  DRT  wskazano,  że  po 

jednorazowym rozpaleniu kocioł pracuje w sposób ciągły i nie wymaga ingerencji użytkownika. 

Zaleca się przynajmniej raz na dobę otworzyć drzwiczki kotła i sprawdzić proces spalania. Po 

rozpaleniu  kocioł  automatycznie  dozuje  wymaganą  ilość  paliwa  i  powietrza  niezbędne  w 

procesie spalania. Całość sterowana jest za pomocą regulatora. W pkt 7. Wskazano, że w celu 

zapewnienia ekonomicznego zużycia paliwa, efektywnej wymiany ciepła oraz jak najdłuższej 

eksploatacji kotła, niezbędne jest utrzymanie komory spalania w należytej czystości. Sadza i 

pył  osiadające  na  wewnętrznych  powierzchniach  paleniska  znacznie  obniżają  sprawność 

urządzenia.   

W zależności od długości okresu prac związanych z obsługa kotła, producent rozróżnia: 

obsługę codzienną, 

obsługę cotygodniową, 

obsługę comiesięczną, 

obslugę serwisową, wykonywaną raz w roku przez autoryzowanego serwisanta, z którą wiąze 

się demontaż pokrywy kotła i całkowite czyszczenie wymiennika. 

W pkt. 7.3 str. 27 wskazano, ze dla obsługi codziennej należy otworzyć drzwiczki zewnętrzne 

kotła i przez energiczne ruchy rączką układu czyszczenia oczyścić korpus. Wewnątrz kotła na 

jego  dnie  umiejscowiona  jest  szuflada  popiołu,  zaleca  się  regularnie  sprawdzać  poziom 

produktów niedopalonych na szufladzie i w razie konieczności usunąć ich zawartość. 

Podczas obsługi serwisowej instalator lub serwisant kotła, zobowiązany jest do całkowitego 

wyczyszczenia wymiennika kotła. Aby tego dokonać należy: 


uchylić pokrywę blacharki kotła, 

zdjąć izolację znajdującą się na wymienniku,  

za pomocą klucza odkręcić 6 śrub M8 pokrywy wymiennika,  

zdemontować rączkę układu czyszczenia oraz wyjąć na zewnątrz jej oś, 

wyciągnąć pierścień zawirowywaczy wraz z turbulatorami.  

PKt. 7.7. ppkt. 5 Giętka rura zasypowa – jest elastycznym łącznikiem pomiędzy podajnikiem 

zewnętrznym, a samym palnikiem. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie paliwa do palnika, 

dodatkowo  pełni  również  funkcję  zabezpieczenia  przed  cofnięciem  się  płomienia.  Pod 

wpływem  wysokiej  temperatury  rura  zacznie  się  odkształcać  i  rozwijać,  co  uniemożliwi 

dostarczanie paliwa do palnika.  

Pkt. 7.8. Konserwacja kotła: 

należy regularnie czyścić wymiennik kotła z pyłów i osadów jako produkty spalania paliwa w 

palenisku

.  Czyszczenie  komory  spalania  wykonywac  wyłącznie  przy  wyłączonym  i 

ostudzonym kotle,  

po  zakończonym  sezonie grzewczym  dokonać gruntownego czyszczenia kotła  przez  firmę 

instalacyjną lub serwisową urządzenia.  

Kotły do handlu dostarczane sa w stanie zmontowanym wraz z wyposażeniem do obsługi kotła 

oraz  kompletem  instrukcji  użytkownika  (DTR  oraz  instrukcja  obsługi  regulatora).  Przy 

transportowaniu kotła do kotłowni, istnieje możliwość demontażu palnika zapobiegając jego 

uszkodzeniu przy manewrowaniu w ciasnych pomieszczeniach.  

Z  warunków  gwarancji  pkt.  7  wynika,  że  gwarancja  obejmuje  zarówno  korpus  kotła, 

komponenty  elektroniczne,  układ  podawania  paliwa,  obudowę  kotła,  zasobnik  paliwa,  jak 

również  części  eksploatacyjne  takie jak:  uchwyty,  uszczelki,  szczeliwa drzwiczek,  deflektor, 

zawirowywacze, wkładki ceramiczne.  

Z karty katalogowej wynika, że kocioł EG-PELLETY Mini F3 posiada automatyczny ślimakowy 

podajnik paliwa: 

długość rury podającej pellet ze spiralą 1350mm, 

długość rury elastycznej palnika 700 mm 

Na  str.  2  ulotki  znajduje  się  rysunek,  na  którym  znajduje  się  obszar  zamalowany  kolorem 

niebieskim.  

Palnik przystosowany do spalania pelletu A1 o średnicy 6-8 m. 

Różne modele posiadają wysokość od 1400mm do 1850mm, maksymalną głębokość 745mm, 

szer

okość 590mm, a z regulatorem 740mm. 

Z certyfikatu badania nr O-B-02687-

19, że było ono prowadzone na preferowanym paliwie – 

pelety drewniane C1. 

Z oświadczenia firmy BADO s.c. z dnia 13 grudnia 2019r. wynika, że palniki na pellet o nazwie 

PELETIX  II  MC  z  uwagi  na  zastosowany  automatyczny  system  czyszczenia  powierzchni 


rusztu, sterowany przez układ mikroprocesorowy, mogą spalać zarówno certyfikowany pellet 

A1, jak i pellet jakości A2 i B. Stosowne badania i certyfikacje kotłów leżą w gestii producenta 

kotła grzewczego.  

Z zaświadczenia Engineering Test Institute z dnia 12 grudnia 2019r. wynika, że kotły w tym 

EG-Pellet Mini F3 25 na pellet drzewny C1 z palnikami pelletowyumi BADO PELETIX II MC 

spalające  pellet  drzewny  z  automatycznym  systemem  podawania  paliwa  zostały  poddane 

procesowi  certyfikacji  B-02714-

19.  Konstrukcja  typoszeregu  została  zaprojektowana  w  taki 

sposób, że: 

została wykonana izolacja podłogi kotła w postaci płaszcza wodnego,  

w  komorze  spalania  kotła/wymienniku  nie  zastosowano  materiałów  ceramicznych  tzw. 

deflektorów 

budowa  wymiennika  ciepła  posiada  trzy  wyciągi  spalin  wykonane  w  technologii 

kombinowanej płomieniówkowo-półkowej.  

Z  DTR  wydanie  II  z  listopada  2019  wynika,  że  na  str.  7  usunięto  akapit  2  od  dołu 

rozpoczynający się od słów „Nad paleniskiem” do słów „ze spalin”. Akapit ten odnosił się do 

deflektora ceramicznego, natomiast w pkt 7 gwarancji nadal mowa jest o deflektorze.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba nie dopatrzyła się okoliczności, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania na podstawie 

art. 189 ust. 2 ustawy.  

Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłanki materialnoprawne dopuszczalności odwołania, 

o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  91  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt.  2 

ustawy  przez  wybór  oferty  wybranego  wykonawcy  złożonej  przez  konsorcjum  NIKMAR, 

podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ 

Zarzut częściowo zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  nie  znalazła  potwierdzenia  w  ustalonym  stanie  faktycznym,  że  technologia  wykonania 

wymiennika  kotła  jest  niezgodna  z  wymaganiami  zamawiającego  opisanymi  w  pkt.  3.5.1 

załącznika  nr  1  c.  Izba  podzieliła  w  tym  zakresie  argumentację  przystępującego,  że 

zamawiający  w  siwz  opisał  3  technologie  :  płomieniówkową  i  dla  niej  dookreślił  wymóg 

płomieniówek poziomych, płomieniówkowo-półkową, bez określenia bardziej szczegółowych 

wymagań  i  technologię  półkową,  która  nie  jest  oferowana  przez  przystępującego.  Taka 

technologia  została  też  wskazana  w  wierszu  9  w  pkt.  3.5.7  załącznika  nr  1c,  który  został 


nazwany Minimalne parametry decydujące o równoważności proponowanych rozwiązań. Co 

więcej wymóg płomieniówek pionowych wynika z pkt. 3.6.12 STWIOR, natomiast nie był to 

wprost  wymóg  opisany  w  parametrach  równoważności.  Jednak  w  sytuacji  rozbieżności  w 

dokumentacji  zamawiającego  nie  można  uznać,  że  wykonawca  nie  mógł  zaoferować 

płomieniówek pionowych. Odwołujący w ocenie Izby przyjął, że niezależnie od technologii, jeśli 

w danej technologii występują płomieniówki, to muszą być one ułożone poziomo. Jednak z 

literalnego brzmienia siwz taki wymóg w ocenie Izby nie wynika. Pomiędzy stronami nie było 

sporne,  że  płomieniówki  przystępującego  ułożone  są  pionowo,  a  przystępujący  dodatkowo 

zaświadczeniem z Engeneering Test Institute z dnia 12 grudnia 2019r. wykazał na rozprawie, 

że zastosowana w zaoferowanym przez niego kotle technologia wymiennika, to technologia 

płomieniówkowo – półkowa, a zatem dopuszczona przez zamawiającego. W tym stanie rzeczy 

Izba nie ustaliła niezgodności treści oferty z treścią siwz.  

Izba nie stwierdziła niezgodności treści oferty przystępującego z treścią wymagania pkt. 3.5.7 

załącznika nr 1c w zakresie wiersza 9. Wymaganie to brzmiało bowiem „Budowa wymiennika 

umożliwiająca czynności obsługowe z przodu kotła”, w ocenie Izby budowa wymiennika w tym 

wbudowanie  mechanizmu  zawirowywaczy  umożliwia  czyszczenie  wymiennika  od  przodu 

kotła. W ocenie Izby konieczność ingerencji serwisowej z góry kotła w celu przeprowadzenia 

czynności  konserwacyjnych  po  sezonie  grzewczym  nie  przekreśla  możliwości  czyszczenia 

wymiennika z przodu kotła. W ocenie Izby zamawiający nie wskazał sposobu na osiągnięcie 

celu oczyszczenia wymiennika i 

w ocenie Izby może być to wykonywane za pomocą rączki i 

zawirowywaczy, które powodują usunięcie pyłów i sadzy z wymiennika i ich osadzenie się na 

szufladzie  wyjmowanej  z  dolnych  drzwiczek  kotła  na  przodzie  tego  kotła.  Zamawiający  nie 

określił,  że  ta  możliwość  czyszczenia  musi  dotyczyć  wszystkich  typów  obsługi  serwisowej 

kotła, ani nie przewidział tylko jednego prawidłowego sposobu oczyszczania wymiennika. Nie 

zabronił  także  montaży  zawirowywaczy.  W  ocenie  Izby  odwołujący  odpowiedź  nr  17 

stanowiącą  o  czynnościach  obsługowych  i  konserwacyjnych  rozciąga  także  na  czynności 

serwisowe zastrzeżone dla serwisu producenta lub innego upoważnionego podmiotu, czego 

jednak  zamawiający  w  odpowiedzi  nie  wskazał.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  przedstawiona 

DTR potwierdza możliwość czyszczenia wymiennika z przodu kotła.  

Zarzut  dotyczący  rodzaju  paliwa,  w  ocenie  Izby  również  nie  zasługuje  na  uwzględnienie. 

Zamawiający co jest bezsporne wymagał kotła, w którym możliwe będzie stosowanie paliwa 

typu pellet drzewny klasy A1, A2 i B, na

tomiast nie postawił wymogu, aby dla każdej z tych 

klas wykonawca przedstawił certyfikat potwierdzający parametry kotła. Takiewgo wymogu nie 

zawierają także parametry równoważności opisane w pkt 3.5.7. załącznika nr 1c, a z kolei w 

pkt.  3.6.12  STWIOR  jest 

wyraźnie  wskazany  właśnie  pellet  A1.  W  ocenie  Izby  dla 

zamawiającego  istotne  było  osiągnięcie  efektywności  spalania,  a  nie  dopuszczenie  jak 

najszerszej możliwości spalania równej klasy pelletu. Niewątpliwie przystępujący wykazał, że 


zaoferowany kocioł jest przeznaczony do spalania paliwa podstawowego pellet drzewny klasy 

A1 

– potwierdzają to tak ulotka jak i certyfikat i wykazał również, że dla paliwa tej klasy kocioł 

osiąga  określone  parametry  spalania.  Mimo  braku  wskazania  w  DTR  jak  i  w  ulotce  oraz 

certyf

ikacie wprost, że w oferowanym kotle można spalać także pellet klasy A2 i B, to jednak 

z  DTR  wprost  wynika,  że  można  do  kotła  stosować  paliwo  gorszej  jakości,  czego 

konsekwencją  będą  gorsze  parametry  spalania  i  większa  częstotliwość  obsługi  bieżącej.  Z 

war

unków  gwarancji  nie  wynika,  także,  że  spalanie  pelletu  A2  i  B  spowoduje  utratę  tej 

gwarancji. W konsekwencji brak jest dowodu na to, że producent kotła nie dopuścił kotła do 

stosowania z pelletem klasy A2 i B.  

Zarzut  dotyczący  braku  równoważności  oferowanego  kotła  pod  względem  zachowania 

parametrów – wymiarów maksymalnych Izba oceniła jako zasadny. Z DTR jak i ulotki wynika 

wprost, że minimalna szerokość kotła, to 590mm, a zamawiający wymagał 550mm, co wynika 

z  odpowiedzi  na  pytanie  nr  24  i  185.  Izba  w  tym 

zakresie  nie  dała  wiary  wyjaśnieniom 

przystępującego, że kotły dostarczane są bez obudowy i izolacji, co zmniejsza ich szerokość 

do 530mm. Taka okoliczność nie znajduje potwierdzenia w DTR, przeciwnie kotły do handlu 

dostarczane  są  w  stanie  zmontowanym  wraz  z  wyposażeniem  do  obsługi  kotła  oraz 

kompletem  instrukcji  użytkownika  (DTR  oraz  instrukcja  obsługi  regulatora).  Przy 

transportowaniu kotła do kotłowni, istnieje możliwość demontażu palnika zapobiegając jego 

uszkodzeniu  przy  manewrowaniu  w  ciasnych  pomie

szczeniach.  Przy  demontażu  palnika 

należy zauważyć, ze jest to jedynie działanie opcjonalne, a nie standardowa procedura i nie 

zostało wskazane na czym ten demontaż polega. Tym samym brak jest dowodu na to, że na 

czas transportu standardowo demontowana jes

t obudowa i izolacja. Bez takiego demontażu 

szerokość  kotła  nie  spełnia  wymagań  zamawiającego  określonych  jako  maksymalne.  Dla 

zamawiającego  był  to  element  przedmiotowo  istotny,  skoro  uczynił  z  niego  paramter 

równoważności, a także pokreślił konieczność jego zachowania w odpowiedzi na pytanie nr 

Odnosząc się do zarzutu braku podłogi wodnej, to w ocenie Izby zarzut ten nie zasługuje na 

uwzględnienie. Słusznie zauważył przystępujący, że na stronie 2 ulotki znajduje się rysunek, 

na którym zamieszczono elementy oznaczone kolorem niebieskim, które znajdują się także w 

dolnej części kotła, co potwierdza, że w urządzeniu zastosowano podłogę wodną. Dodatkowo 

ten fakt został przez przystępującego wykazany zaświadczenie Engeneering Test Institute z 

dnia  12  grudnia  2019r.,  który  potwierdził,  że  wykonywał  badania  na  kotle  wyposażonym  w 

podłoge wodną. W konsekwencji zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.  

W zakresie zarzutu braku wykazania wymaganej długości rury doprowadzającej pellet, to w 

ocenie Izby z odpowiedzi na pytanie nr 25 wynikało, że zamawiający dopuścił rurę o długości 

minimum 1350mm do 1500mm. Rura oferowana przez przystępującego ma długośc zgodnie 

z ulotką 1350mm, a zatem mieści się w przedziale zakreślonym przez zamawiającego.  


W zakresie wymogu minimalnego długości rury przeźroczystej giętkiej 1000mm, to w ocenie 

Izby przedstawiona przez przystępującego ulotka nie potwierdza deklaracji przystępującego 

poczynionej  w  załaczniku  nr  1C  do  siwz.  Izba  stwierdziła,  że  z  żadnego  z  dokumentów 

sporządzonych  przez  zamawiającego  nie  wynika,  że  dla  zamawiającego  długośc  rury 

przeźroczystej  giętkiej  nie  miała  istotnego  znaczenia,  przeciwnie  zamawiający  uczynił  z  tej 

wielkości minilany paramter równoważności, zatem nie może na obcenym etapie uznawać , 

że  wykazanie  spełnienia  tego  parametru  nie  było  konieczne  z  uwagi  na  wymóg  braku 

zintegrowania  zasobnika  na  pellet  z  kotłem.  Wykonawcy  ubiegający  się  o  przedmiotowe 

zamówienie  o  swoim  udziale  w  przedmiotowym  postępowaniu  decydowali  właśnie  na 

podstawie minimalnych parametrów równoważności i odstępnowanie oc któregoś z nich na 

etapie oceny ofert stanowiłoby rażące naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  doszła  do  przekonania,  że  przystępujący  nie  wykazał,  że  rura 

przeźroczysta giętka oferowana przez niego posiada minimalną długość 1000 mm, przeciwnie 

przeczy  temu  złożona  przez  przystępującego  ulotka,  a  przystępujący  w    żaden  sposób  nie 

wykazał tezy postawionej przez sibie w piśmie z dnia 17grudnia 2019r., że rura, o której mowa 

w pkt. 8 titer 3 ulotki to inna rura niż rura przeźroczysta giętka opisana w wierszu 13 pkt. 3.5.7. 

załącznika nr 1c do siwz.  

Odnośnie zarzutu  odnoszącego się do  zaoferowania innych niż  stal  materiałów  w  komorze 

spalania  i  wymienniku  kotła,  to  Izba  uznała  zarzut  za  uzasadniony.  Fakt,  że  w  komorze 

spalania znajd

uje się deflektor ceramiczny wynika wprost z DTR, zarówno z opisu urządzenia 

jak  i  deflektor  ten  jest  materiałem  eksploatacyjnym  podlegającym  wymianie  gwarancyjnej. 

Zatem  dokumentacja  producenta  wprost  wskazuje  na  zastosowanie  ceramiki  w  komorze 

spalania  c

zego  zamawiający  odpowiadając  na  pytanie  nr  19  nie  dopuścił.  Oceny  tej  nie 

zmienia  zaświadczenie  Engeneering  Test  Institute  z  dnia  12  grudnia  2019r.,  w  którym 

jednostka  stwierdziła,  że  w  komorze  spalania/wymienniku  nie  zostosowano  materiałów 

ceramicznych t

zw deflektorów. Przede wszystkim w tym zakresie Izba wzięła pod uwagę, że 

nie  wszystkie  kotły  z  rodziny  kotłów  EG-Pellet  Mini  F3  zostały  jednostce  certyfikującej 

dostarczone.  Częściowo  jednostka  polegała  na  danych  podanych  przez  producenta,  co 

oznaczono  gw

iazdką  przy  poszczególnych  modelach,  w  tym  modelu  oferowanym  w  tym 

postępowaniu czyli 25kW. Tym samym wydając zaświadczenie jednostka mogła poprzestać 

w  tym  zakresie  tylko  na  deklaracji,  a  nie  zbadaniu  rzeczywistego  stanu  faktycznego,  co 

powoduje,  że  tak  wydane  zaświadczenie  ma  w  ocenie  Izby  mniejszą  wiarygodność  niż 

dokumentacja  DTR  opracowana  przez  producenta. 

Oceny  tej  także  nie  zmienia 

przedstawienie przez przystępującego DTR wydanie II, gdyż o ile usunięto z niej akapit drugi 

od dołu str. 7 to jednak w warunkach gwarancji nadal pozostał deflektor jako element objęty 

gwarancją  w  zakresie  części  eksploatacyjnych,  co  podważa  wiarygodność  opracowanego 

dokumentu. 

Nadto  dokument  ten  powstał  w  listopadzie  2019r.  a  więc  nie  istniał  w  dacie 


składania  ofert  tj.  26  września  2019r.  co  oznacza,  że  nie  mógł  być  podstawą  deklaracji 

zawartych w ofercie przystępującego. Mając powyższe na uwadze należało uznać zarzut za 

uzasadniony  w  zakresie  niegodności  wymaganych  wymiarów  maksymalnych  kotła  długości 

rury  przeźroczystej  giętkiej  oraz  zakazu  użycia  w  komorze  spalania/wymienniku  innych 

materiałów niż stal. W konsekwencji Izba stwierdziła naruszenie przez zamawiającego art. 91 

ust. 1 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy przez wybór oferty wybranego wykonawcy 

złożonej  przez  konsorcjum  NIKMAR,  podczas  gdy  oferta  ta  podlega  odrzuceniu  jako 

niezgodna z SIWZ.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty konsorcjum NIKMAR, w sytuacji gdy przedmiotowe dokumenty, w tym ulotka 

i DTR nie potwierdzają, że oferowane kotły spełniają wymogi SIWZ oraz  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy przez 

bezpodstawne uznanie, że treść oferty odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji wybór oferty 

niezgodnej z treścią SIWZ 

Zarzuty 

potwierdziły się częściowo, co Izba szczegółowo uzasadniła i w całości podtrzymuje 

swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zarzutu poprzedzającego. Izba uznała zarzut za 

uzasadniony  w  zakresie  niegodności  wymaganych  wymiarów  maksymalnych  kotła  oraz 

zakazu użycia w komorze spalania/wymienniku innych materiałów niż stal. W konsekwencji 

Izba  stwierdziła  naruszenie  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  przez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  konsorcjum  NIKMAR,  podczas  gdy  oferta  ta  podlega 

odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy 

przez  zaniechanie odrzucenia oferty kon

sorcjum NIKMAR, i niezgodne z ustawą dokonanie 

czynności  wyboru  wybranego  wykonawcy  podczas,  gdy  pomiędzy  zamawiającym  i 

wykonawcą doszło do niedopuszczalnych negocjacji dotyczących treści oferty oraz  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art.87 ust 1 ustawy 

przez niezgodne z ustawą dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum 

NIKMAR,  podczas,  gdy  w  skutek  niedopuszczalnych  negocjacji  pomiędzy  zamawiającym  i 

Wykonawcą  doszło  do  zmiany  treści  oferty,  a  zatem  oferta  ta  powinna  zostać  przez 

zamawiającego odrzucona 

Zarzuty 

nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby w wyniku przedstawienia dokumentów 

przedmiotowych  tj.  karty  technicznej,  ulotki,  DTR  oraz  certyfikatów  po  upływie  terminu 


składania ofert nie doszło do niedozwolonej zmiany treści oferty. Należy wziąć pod uwagę, że 

do oferty załączony był załącznik nr 3c, w którym wykonawca podał nazwę producenta, model 

i moc oferowanego kotła tym samym świadczenie przystępującego w zakresie oferowanego 

kotła  zostało  jednoznacznie  sprecyzowane  i  ta  deklaracja  nie  uległa  zmianie  w  toku 

postępowania,  natomiast  dołączone  na  wezwanie  zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1 

ustawy  dokumenty  przedmiotowe  służyły  jedynie  potwierdzeniu  spełniania  parametrów 

technicznych, a 

więc były dokumentami w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, które mogły 

podlegać  uzupełnieniu  w  świetle  art.  26  ust.  3  ustawy.  W  ocenie  Izby  zatem  przedmiot 

świadczenia  nie  podlegał  zmianie  niedozwolonej  przez  treść  art.  87  ust.  1  ustawy.  W 

konsekwencj

i Izba nie dopatrzyła się naruszenia przepisu art. 87 ust. 1 ustawy jak również art. 

89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w związku z przepisem z art. 87 ust. 1 ustawy.  

Izba  uwzględniła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1,  2  i  3  pkt.1  ustawy  nakazując 

zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części  3 

zamówienia oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w tej części, w tym dokonanie 

czynności odrzucenia oferty konsorcjum NIKMAR na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

uwagi  na 

niegodności  oferowanych  przez  to  Konsorcjum  wymiarów  maksymalnych  kotła  z 

wymaganiami  SIWZ  oraz  zaoferowanie  kotła  wbrew  zakazowi  SIWZ  użycia  w  komorze 

spalania/wymienniku innych materiałów niż stal.  

O kosztach po

stępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  o

dwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) obciążając zamawiającego 

kosztami 

postępowania  i  zobowiązując  zamawiającego  do  zwrotu  odwołującemu  kosztów 

wpisu 

od  odwołania  w  wysokości  15  000zł.,  który  został  zaliczony  na  pokrycie  kosztów 

postępowania  odwoławczego  oraz  zwrotu  kosztów  zastępstwa  prawnego  w  wysokości 

600zł.  tj.  w  wysokości  maksymalnej  dopuszczonej  przez  rozporządzenie,  w  oparciu  o 

złożoną fakturę VAT.  

Przewodniczący: ………………………… 


wiper-pixel