KIO 2469/19 KIO 2473/19 WYROK dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 31 stycznia 2020

Sygn. akt:  

KIO 2469/19 

KIO 2473/19 

WYROK 

z dnia 20 stycznia 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Ewa Sikorska 

Członkowie:   

Ryszard Tetzlaff 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 i 19 grudnia 2019 roku oraz 7, 8 i 15 stycznia 2020 

roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:  

A.  w  dniu  5  grudnia  2020  r.  przez  Portal  PZP 

Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Rzeszowie

B.  w dniu 5 grudnia 2020 r. przez Pentacomp Systemy Informatyczne 

Spółkę Akcyjną 

w Warszawie 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Portal  PZP  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Rzeszowie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2473/19 po 

stronie zamawiającego, 

B.  wy

konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: European Dynamics 

Luxemburg SA w Luksemburgu, European Dynamics SA w Atenach, 

zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2469/19 oraz KIO 2473/19 

po stronie zamawiającego, 

C.  wykonawcy  Pentacomp  Systemy  Informat

yczne  Spółka  Akcyjna  w  Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2469/19 po 

stronie zamawiającego. 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Urząd  Zamówień  Publicznych  w 

Warszawie 

orzeka: 


uwzględnia  odwołanie  wniesione  przez  Portal  PZP  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Rzeszowie w zakresie zarzutów naruszenia: 

- art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843)  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty  wykonawców  wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia: 

European Dynamics Luxemburg Saw Luksemburgu, European Dynamics SA w 

Atenach 

ze względu na fakt, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, 

- art. 8 ust. 1 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie ujawnienia 

treści  wyjaśnień  w  zakresie  elementów  mających  wpływ  na  wysokość  ceny 

przedłożonych  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  European  Dynamics  Luxemburg  SA  w  Luksemburgu,  European 

Dynamics SA w Atenach, 

-  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty  wykonawców  wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia: 

European Dynamics Luxemburg SA w Luksemburgu, European Dynamics SA w 

Atenach 

ze  względu  na  fakt,  że  treść  oferty  w  zakresie  zaoferowania  usług 

chmurowych EDHS nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

gdyż usługa została oparta o własną chmurę obliczeniową wykonawcy, podczas gdy 

powinna była to być chmura dostawcy zewnętrznego, 

1.2.  uwzględnia  odwołanie  wniesione  przez  Pentacomp  Systemy  Informatyczne 

Spółkę Akcyjną w Warszawie w zakresie zarzutów naruszenia: 

- art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. ust. 1, 2, 3 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz 

w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.), poprzez niezgodne z przepisami 

ustawy 

– Prawo zamówień publicznych czynności zaniechania ujawnienia części oferty 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  European 

Dynamics Luxemburg SA w Luksemburgu, European Dynamics SA w Atenach 

zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny, 

- art. 90 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. ust. 1 i 3 

ustawy 

– Prawo zamówień publicznych poprzez błędną ocenę wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny i wybór oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

European Dynamics Luxemburg SA w Luksemburgu, European Dynamics SA w 

Atenach, 

- art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. ust. 1 i 3 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych 

poprzez  zaniechanie  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawców  wspólnie 


ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  European  Dynamics  Luxemburg  SA, 

European Dynamics SA, 

podczas gdy oferta ta jest niezgodna z treścią specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  gdyż  usługa  została  oparta  o  własną  chmurę 

obliczeniową  wykonawcy,  podczas  gdy  powinna  była  to  być  chmura  dostawcy 

zewnętrznego, 

i  nakazuje  z

amawiającemu  –  Skarbowi  Państwa  –  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych  w  Warszawie 

–  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty, 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach  której  nakazuje 

zamawiającemu  ujawnienie treści  wyjaśnień  w  zakresie elementów mających wpływ 

na  wysokość  ceny  zaoferowanej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia:  European  Dynamics  Luxemburg  SA  w  Luksemburgu, 

European  Dynamics  SA  w  Atenach,  oraz 

odrzucenie  oferty  złożonej  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  European 

Dynamics Luxemburg SA w Luksemburgu, European Dynamics SA w Atenach z 

uwagi na fakt, że treść oferty w zakresie zaoferowania usług chmurowych EDHS nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W pozostałym zakresie zarzuty obydwu odwołań oddala. 

Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa – Urząd Zamówień Publicznych w 

Warszawie i

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  30 000  zł  00  gr 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Portal PZP Spółkę z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Rzeszowie  (15 000  zł  00  gr)  i  Pentacomp 

Systemy Informatyczne 

Spółkę Akcyjną w Warszawie (15 000 zł 00 gr) 

.2. zasądza od Skarbu Państwa – Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie na 

rzecz  Portal  PZP 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w  Rzeszowie  kwotę 

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, 

.3. zasądza od Skarbu Państwa – Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie na 

rzecz  Pentacomp  Systemy  Informatyczne 

Spółki  Akcyjnej  w  Warszawie                   

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 2469/19 

       KIO 2473/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie – prowadzi postępowanie 

o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  budowa  Platformy  e- 

Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

dot. KIO 2469/19 

W  dniu  5  grudnia  2019  roku  wykonawca  Portal  PZP  Sp.  z  o.o.  w  Rzeszowie  (dalej: 

odwołujący  Portal  PZP)  wniósł  odwołanie  wobec  niezgodnych  z  ustawą  P.z.p.  działań  i 

zaniechań  zamawiającego,  które  mają  istotny  wpływ  na  przebieg  i  wynik  przedmiotowego 

postępowania. 

Odwołujący Portal PZP zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

przepisu art. 91 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 4 i art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez 

zaniechanie przyznania o

dwołującemu Portal PZP punktów w ramach kryterium (An), a w razie 

powz

ięcia wątpliwości przez zamawiającego – poprzez zaniechanie wezwania odwołującego 

Portal  PZP 

do  wyjaśnienia  w  zakresie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

dysponowania  osobami 

zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  w  roli  analityka,  co  skutkuje 

nieprzyznaniem  10  pkt  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  Doświadczenie  i  wiedza  Analityka 

zaangażowanego w realizację zamówienia (An), 

przepisu art. 91 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 4 i art. 7 ust. 1 lub art. 87 ust. 1 ustawy 

P.z.p. poprzez zaniechanie przyznania o

dwołującemu Portal PZP punktów w ramach kryterium 

(Dev), a w raz

ie powzięcia wątpliwości przez zamawiającego – poprzez zaniechanie wezwania 

o

dwołującego  Portal  PZP  do  wyjaśnienia  w  zakresie  dodatkowego  doświadczenia  i  wiedzy 

dewelopera/programisty  zaangażowanego  w  realizację  zamówienia,  co  skutkuje 

nieprzyznaniem  15  pkt  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  Doświadczenie  i  wiedza 

Dewelopera/Programisty zaangażowanego w realizację zamówienia (Dev), 

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 

w związku z art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty European Dynamics ze względu na fakt, że zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, 

przepisu art. 8 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odtajnienia: 


a. 

przesłanek  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  w  zakresie  elementów 

mających wpływ na wysokość ceny przedłożonych przez European Dynamics, 

b. 

treści  wyjaśnień  w  zakresie  elementów  mających  wpływ  na  wysokość  ceny 

przedłożonych przez European Dynamics, 

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. 

w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Pentacomp  ze  względu  na 

fakt,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

European  Dynamics  ze  względu  na  fakt,  że  treść  oferty  w  zakresie  zaoferowania  usług 

chmurowych EDHS nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 

w związku z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. poprzez zmianę 

treści warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3.1 s.i.w.z. po terminie składania 

ofert i w wyniku tej zmiany uznanie przez z

amawiającego, że wykonawca European Dynamics 

spełnia ten warunek, 

przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

European Dynamics do uzupełnienia wykazu usług wraz z dokumentami poświadczającymi 

należyte wykonanie usług w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego 

w  pkt  3.1  s.i.w.z.

,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu, 

przepisu § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  bezpośrednio  do  właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty,  gdyż  wykaz  usług, 

oświadczenia  i  inne  złożone  przez  wykonawcę  European  Dynamics  dokumenty  budzą 

uzasadnione  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzania  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu określonego w pkt 3.1 s.i.w.z., 

przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy European Dynamics, pomimo 

iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do realizacji 

przedmiotu  zamówienia  dotyczącym  roli  Ekspert  ds.  bezpieczeństwa,  przedkładając  wykaz 

osób i wprowadzające w błąd wyjaśnienia, 


przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  European  Dynamics, 

pomimo  iż  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  mogących  mieć  istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu w zakresie spełnienia 

warunku  dotyczącego  osób  zdolnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wykazania  roli 

Ekspert ds. bezpieczeństwa przedkładając wprowadzający w błąd wykaz osób, a następnie 

wprowadzające w błąd wyjaśnienia, 

przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

Eur

opean  Dynamics  do  uzupełnienia  wykazu  osób  w  zakresie  spełnienia  warunku 

dotyczącego osób  zdolnych do realizacji  przedmiotu zamówienia w  zakresie wykazania roli 

Ekspert  ds.  bezpieczeństwa  oraz  Administratorem  systemu  utrzymywanego  w  chmurze 

ObIiczeniowej/DevOps. 

Odwołujący Portal PZP wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu 

dokonania czynności lub ich zaniechania stosownie do żądań sformułowanych poniżej oraz w 

treści uzasadnienia odwołania: 

• 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

• 

dokonania ponownej oceny ofert 

• 

przyznania o

dwołującemu Portal PZP 25 pkt w ramach kryteriów (Dev) i (An) 

• 

wykluczenia wykonawcy European Dynamics i odrzucen

ia złożonej przez niego oferty 

odrzucenia oferty złożonej przez Pentacomp 

• 

dokonania badania oferty o

dwołującego Portal PZP 

• 

wyboru najkorzystniejszej oferty przez o

dwołującego Portal PZP. 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  zamawiający  poinformował  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w 

Luksemburgu (lider) i European Dynamics SA z siedzibą w Grecji (dalej: European Dynamics) 

przesyłając  stosowne  pismo  w  dniu  25  listopada  2019  r.  Z  pisma  wynikało  również,  że 

o

dwołującemu  nie  zostały  przyznane  punkty  w  kryteriach  Doświadczenie  i  wiedza 

Dewel

opera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację  zamówienia  (15  pkt)  oraz 

Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w realizację zamówienia (10 pkt), pomimo 

iż Odwołujący Portal PZP ubiegał się o ich przyznanie składając odpowiednie oświadczenia i 

przedkładając  stosowne  wykazy  osób.  Następnie,  dopiero  w  dniu  29  listopada  2019  roku, 

o

dwołujący Portal PZP za pośrednictwem systemu ePUAP otrzymał podpisane elektronicznie 

w  dniu  28  listopada  2019  roku  uzasadnienie,  z  jakiego  względu  zamawiający  nie  przyznał 


punktów. Również w dniu 29 listopada 2019 roku odwołujący Portal PZP za pośrednictwem 

systemu  ePUAP  otrzymał  protokół  postępowania  wraz  z  załącznikami,  pomimo  iż  o  sam 

protokół wnioskował już w dniu 22 listopada 2019 roku, a dodatkowo o załączniki do protokołu 

– w dniu 25 listopada 2019 r. po upublicznieniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Dopiero 

informacje, z którymi odwołujący Portal PZP mógł się zapoznać w dniu 29 listopada 

2019  roku,  dały  podstawę  do  formułowania  zarzutów  odwołania  wraz  z  argumentacją 

przedstawioną  w  niniejszym  odwołaniu.  W  związku  z  powyższym  10  dniowy  termin  na 

wniesienie  odw

ołania  określony  w  przepisie  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  P.z.p.  został 

dochowany. 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego 

zamówienia, ponieważ – gdyby zamawiający postępował zgodnie z przepisami ustawy P.z.p. 

– to oferta odwołującego Portal PZP powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza, a brak 

takiego  wyboru  powoduje,  że  odwołujący  Portal  PZP  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia przez z

amawiającego przepisów ustawy. 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny 

ofert  w  części  I  wybrał  jako  najkorzystniejszą  ofertę  konsorcjum  firm  European  Dynamics 

(pismo z dnia 25 listopada 

2019 r.). Oferta złożona przez odwołującego Portal PZP uzyskała 

52,66  pkt  pomimo,  iż  powinna  uzyskać  77,66  pkt.  Zamawiający  niesłusznie  nie  przyznał 

odwołującemu 

Portal 

PZP 

punktów 

kryteriach 

Doświadczenie 

wiedza 

Dewelopera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację  zamówienia  (15  pkt)  oraz 

Doświadczenie  i  wiedza  Analityka  zaangażowanego  w  realizację  zamówienia  (10  pkt).  W 

informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z

amawiający  nie  wskazał  uzasadnienia, 

dlaczego nie przyznał odwołującemu Portal PZP punktów. Dopiero w dniu 29 listopada 2019 

zamawiający  udostępnił  odwołującemu  Portal  PZP  pismo  datowane  na  dzień  28  listopada 

2019 roku, k

tóre zawierało uzasadnienie nieprzyznania punktów w obu kryteriach. 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że w Formularzu  ofertowym  oświadczył,  że  będzie 

dysponował  zarówno  Deweloperem/Programistą,  jak  i  Analitykiem  spełniającym  wymogi 

z

amawiającego,  na  okoliczność  czego  złożył  stosowne  oświadczenie  w  Formularzu 

ofertowym,  jak  i  przedłożył  Wykazy  osób.  Odwołujący  Portal  PZP  wraz  z  ofertą  przedłożył 

wymagane 

przez zamawiającego wykazy wg wzorów stanowiących załączniki nr 1d i 1e do 

s.i.w.z. 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  zamawiający  w  Rozdziale  XI  Opis  kryteriów, 

którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  wag  tych 

kryteriów i sposobu ich oceny na stronie 27 s.i.w.z. zamieścił następujące zapisy: 


UWAGA: 

Wykaz,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  VI  SIWZ  w  zakresie  dotyczącym 

Developera/Programisty  i  Analityka  nie  podlega  procedurze  wyjaśniania,  poprawiania  i 

uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W przypadku gdy osoba wskazana celem uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert 

wskazanych w ramach doświadczenia i wiedzy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

oferta wykonawcy otrzyma zero pkt w ramach tego kryterium. 

W sytuacji gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

wskaże  inną  osobę  niż  wskazana  w  ramach  spełnienia  kryterium  doświadczenia  oferta 

wykonawcy otrzyma zero punktów.   

Odnosząc się do  zarzutu  3  dot.  zaniechania odrzucenia oferty  European  Dynamics, 

pomimo 

iż ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, odwołujący 

Portal  PZP  podniósł,  że  odwołujący  przygotowując  ofertę  przedłożoną  zamawiającemu 

skalkulował  wszystkie  elementy  mające  wpływ  na  wysokość  ceny  określone  przez 

z

amawiającego  w  OPZ  i  załącznikach,  dlatego  wnosi  o  odrzucenie  oferty  złożonej  przez 

European  Dynamics  na  podstawie  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  P.z.p.

,  ponieważ 

zawiera  ona  rażąco  niska  cenę,  za  którą  nie  jest  możliwe  zrealizowanie  przedmiotowego 

zamówienia. Odwołujący Portal PZP założył, że wykonawca ten nie uwzględnił kosztu zmian 

w  standardowym  oprogramowaniu ePPS,  na  bazie którego  planuje  uruchomić  Platformę e-

Zamówienia,  nie  doszacował  kosztu  infrastruktury  chmurowej  dla  sprawnego  działania 

Platformy 

albo też zastosował cenę dumpingową na zapewnienie tej infrastruktury. 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że zamawiający w dniu 18 października 2019 r wezwał 

w

ykonawcę European Dynamics do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oprócz przywołania przepisu art. 90 

ust.  1  pkt  1  ustawy  P.z.p., 

sformułował  następujące  żądanie  wyjaśnienia  elementów 

cenotwórczych. Odwołujący Portal PZP poinformował, żdo dnia wniesienia odwołania nie miał 

możliwości  zapoznania  się  z  wyjaśnieniami  European  Dynamics,  stąd  przy  każdym  z 

elementów  cenotwórczych  wskazał  obiektywne  czynniki,  które  należy  wziąć  pod  uwagę 

badając wyjaśnienia. 

"Dodatkowo  w  wyjaśnieniach  proszę  wskazać  w  jaki  sposób  zostały  w  Państwa  ofercie 

skalkulowane koszty realizacji poszczególnych modułów i komponentów wykazanych w OPZ 

w szczególności ujmując w wyjaśnieniach następujące elementy kosztotwórcze: 

Koszt licencji i dostawy gotowego oprogramowania podmiotów trzecich narzędzi BI [...] 

z  uwzględnieniem  wydłużonego  o  24  miesiące  okresu  licencji  zaoferowanego  w  ramach 

kryterium oceny ofert 


Licencje  narzędzi  BI  muszą  być  oferowane  na  okres  minimum  45  miesięcy  -  od  dnia 

01.10.2021  (rozpoczęcie  testów  odbiorowych)  do  dnia  30.06.2025  (24  miesiące  po 

zakończeniu  umowy).  Odwołujący  Portal  PZP  zwrócił  uwagę,  że  referencyjny  koszt 

stosunkowo najtańszej licencji spełniającej wymaganie klienta (Microsoft Power BI) na okres 

45 miesięcy, według oferty Microsoft Polska wynosi 395 631 Euro, co stanowi równowartość 

ponad  1,7  ml

n  zł  netto  (dowód  nr  4:  oferta  Microsoft  do  przedłożenia  na  rozprawie). 

Odwołujący  Portal  PZP  zwrócił  uwagę,  iż  jest  prawdopodobne,  że  wykonawca  European 

Dynamics również zaproponował oprogramowanie Microsoft Power BI, co można wnioskować 

z opisu kompetencji zaproponowanego specjalisty ds. warstwy analityczno-

raportowej, który 

swoje doświadczenie wykazuje w projektach z użyciem tego produktu. 

Odwołujący  Portal  PZP  zwrócił  uwagę,  że  ewentualne  upusty  w  usługach  typu 

chmurowego dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów posiadających porozumienia globalne na 

współpracę  i  jeśli  wykonawca  European  Dynamics  na  takowe  upusty  się  powoływał  w 

wyjaśnieniach, to powinien był wskazać dowód w postaci oferty dostawcy licencji z ceną za 

oprogramowanie spełniające warunki s.i.w.z. wraz z okresem co najmniej 45 miesięcy. 

Koszty  związane  z  nabyciem  usług  pozwalających  na  zapewnienie  zasobów  IT  w 

chmurze  obliczeniowej  wraz  z  administracją  tymi  usługami  od  uruchomienia  pierwszego 

produktu w etapie II do upływu 3 miesięcy od Końcowego Odbioru Platformy  

Minimalny okres zapewnienia infrastruktury od 01.03.2020 do 30.06.2023 - 

przy czym pełna 

moc systemu powinna być dostępna od października 2020 z uwagi na udostępnienie Modułu 

Ofert/  Wniosków  (MOW)  (czas  testowania  przez  użytkowników),  a  od  1  stycznia  2020 

wszystkie oferty 

i wnioski w Polsce w zasadzie mogą być składane za pomocą Platformy e-

Zamówienia.  UZP  szacowało  w  OPZ  w  rozdziale  XIII  wymagania  w  zakresie  zapewnienia 

zasobów IT w chmurze obliczeniowej. 

Odwołujący  Portal  PZP  wskazał,  że  dokonał  wyliczenia  kosztów  IAAS  korzystając  z 

ofert  wiodących  dostawców  tych  usług  bez  uwzględnienia  usług  KMS  (Key  Management 

Service w kontekście generowania i zarządzania kluczami), ponieważ nie wszyscy dostawcy 

oferują takie rozwiązanie: 

• 

Google  Cloud  Platform  (IAAS)  -  koszt  IAAS  w  n

ajtańszym  wariancie  subskrypcji  36 

miesięcznej wynosi: 118 tys. zł netto miesięcznie 

• 

Microsoft Azzure : 122 tys. zł netto miesięcznie 

• 

Amazon AWS: ok 180 tys. zł netto miesięcznie (wynikające z mniej korzystnego modelu 

dla tak określonej infrastruktury) 


Zatem minimalna wartość usług IAAS na okres 36 miesięcy pełnej mocy i 4 miesięcy 

25% mocy po

winna wynieść co najmniej 4,3 mln (36*118 tys. + 4*0,25* 118 tys.) zł netto plus 

wartość  usług  KMS.  W  przypadku  gdyby  wykonawca  European  Dynamics  wskazał  w  tym 

punkcie istotnie niższą cenę, stanowi to na pewno wartość dumpingową i nie pokrywa kosztów 

tej pozycji kosztot

wórczej. 

Dodatkowo  o

dwołujący  Portal  PZP  zwrócił  uwagę  na  konieczność  szczegółowej 

analizy przekazanych w wyjaśnieniach European Dynamics informacji, ponieważ zamawiający 

w wezwaniu do złożenia wyjaśnień wskazał w tym punkcie również koszt administracji, który 

powinien  zwiększyć  tą  kwotę  o  co  najmniej  dwóch  administratorów  w  wysokości  (2  etaty  *       

15 000 zł/miesięcznie* 40 miesięcy) = 1,2 mln zł netto. 

Odwołujący Portal PZP stwierdził, że dokonał analizy cen sprzedaży elementów IAAS 

oferowanych  przez  w

ykonawcę  w  usługach  opisanych  na  stronie  dostawców  Crown 

(dostępnych  dla  instytucji  brytyjskich)  https://www.digitalmarketplace.service.eov.uk/g-

cloud/services/692315121029259 celem określenia jaki koszt powinien zostać uwzględniony 

przez  wykonawcę  European  Dynamics  w  zakresie  usług  IAAS.  Do  tego  celu  został 

wykorzystany cennik "Pricing document" dostępny na w/w stronie. 

Odwołujący  Portal  PZP  sporządził  analizę,  w  której  porównano  ceny  zasobów  IAAS 

(pojedynczych  serwerów  wirtualnych)  w  różnej  konfiguracji,  z  cenami  analogicznych 

konfiguracji  u  dostawcy  Microsoft  Azzure.  Różne  konfiguracje  są  wskazane  na  wypadek 

twierdzeń  wykonawcy  European  Dynamics,  że  zastosował  konfigurację,  która  jest 

efektywniejsza  cenowo.  Przyjęto  przelicznik  kursowy  funtów  do  euro  (ze  względu  na 

oferowane ceny  w funtach w dokumencie European Dynamics i USD  w  cenniku Microsoft). 

Analiza 

określa  trzyletni  koszt  korzystania  z  pojedynczego  zasobu  IAAS  o  konfiguracji  jak 

opisano w tabeli. 

Z  zestawienia  sporządzonego  przez  odwołującego  Portal  PZP  wynika,  że  elementy 

składowe infrastruktury  IAAS  są o około 70%  tańsze w  wariancie chmury  Microsoft  Azzure 

zamówionej  z  3  letnim  zobowiązaniem  korzystania  i  dostarczanej  z  Europy  Północnej  (tam 

koszty IAAS są nieco niższe niż analogicznych zasobów serwowanych z Europy Zachodniej). 

Oznacza  to,  że  aby  wykonawca  European  Dynamics  w  ogóle  zbliżył  się  do  kosztów  IAAS 

przyjętych  w  niniejszych  rozważaniach,  musiałby  udzielić  sobie  70%  upustu,  a  żeby  być 

istotnie  tańszy  to  ten  upust  musiałby  być  na  poziomie  85%-90%.  Zastosowanie  upustu  na 

poziomie  70-90%  wyczerpuje  znamiona  zaoferowania  ceny  dumpingowej,  a  wi

ęc  czynu 

nieu

czciwej  konkurencji.  Jeśli  zaś  wykonawca  zaproponował  zdecydowanie  "mniejszą 

konfigurację" tzn. że nie uwzględnił wskazań OPZ w rozdziale XIII i nie przewidział w ofercie 

środków, aby oferta w zakresie IAAS spełnia wymogi s.i.w.z.. 


Odwołujący Portal PZP podniósł osobny zarzut (Zarzut nr 6) dotyczący niespełniania 

warunków  s.i.w.z.  przez  chmurę  obliczeniową  EDHS  m.in.  ze  względu  na  fakt,  iż  jest  ona 

dostarczana  przez  samego  wykonawcę  (a  nie  hostowana  przez  podmiot  niepowiązany  z 

wykonawcą).  Zapisy  s.i.w.z.  eliminowały  np.  możliwość  złożenia  oferty  w  postępowaniu 

bezpośrednio przez Microsoft czy Google. Dlatego dla zachowania zasad uczciwej konkurencji 

o

dwołujący Portal PZP uważa, że jakiekolwiek argumenty wykonawcy European Dynamics o 

jakiś  nadzwyczajnych  rabatach,  które  sam  sobie  udzielił  na  usługi  IAAS  powinny  być 

traktowane  jako  potwierdzenie  czynu  nieuczciwej  konkurencji  polegającej  na  zaoferowaniu 

rażąco niskiej ceny. 

Koszty projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) uwzględniające WCAG 2.1 

zgodnie z zapisami OPZ  

Przyjęty koszt ryzyk projektowych wraz z ich kosztami 

Koszty  obecności  personelu  kluczowego  Zespołu  Wykonawcy  na  spotkaniach,  w 

siedzibie z

amawiającego, w tym na spotkaniach scrumowych [...] zgodnie z zapisami OPZ 

Wysokość  zakładanych  kosztów  wynagrodzeń  personelu  zaangażowanego  w 

realizację  projektu  wraz  z  przyjętą  stawką  uwzględniającą  personel  kluczowy,  personel 

wskazany w rozdziale XVIII OPZ oraz inny niezbędny do realizacji  ze wskazaniem również 

liczby osobodni 

na poszczególnych etapach realizacji zamówienia 

Odwołujący Portal PZP stwierdził, iż analizując przedłożony przez European Dynamics 

Wykaz usług zakłada, że wykonawca ten skalkulował realizację przedmiotowego zamówienia 

w oparciu o swoje gotowe oprogramow

anie ePPS, a także, że takie założenie znalazło swoje 

odzwierciedlenie w wyjaśnieniach elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że w takim przypadku niezbędne jest wykazanie: 

kosztów licencji oprogramowania ePPS, 

kosztów rocznych usług utrzymania tego oprogramowania ePPS, 

(ang.  gap  analysis)  proces  analizy  rozbieżności  pomiędzy  oprogramowaniem 

standardowym  ePPS,  a  wymaganiami  opisanymi  w  OPZ  i  wykazać  dla  każdego  modułu 

wskazanego w OPZ, w jakim stopniu jest on 

obsłużony przy wykorzystaniu oprogramowania 

standardowego, a w jakim wymaga zmian i w tym zakresie wycenić pracochłonność tych zmian 

w każdej roli personelu. 

wyłączenia liczby 6 500 tys. godzin wycenionych według stawki European Dynamics w 

wysokości  250,00  zł  netto. Odwołujący  Portal  PZP  zwrócił  uwagę,  że ta pozycja  to  nie  jest 


pracochłonność na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie czy też utrzymanie Platformy e-

Zamówienia, a wynika ona z: 

-  opisanych  w  rozdziale  XIV.3  OPZ  3  000  roboczogodzin  na  zmiany 

związane  z  poprawą 

funkcjonalności, 

z  usług  Asysty  technicznej  w  wymiarze  2  000  roboczogodzin  oraz  o  z  zaoferowanych  w 

ramach kryterium oceny ofert 1500 roboczogodzin. 

W ocenie odwołującego Portal PZP oznacza to, że w tej pozycji wyjaśnień European 

Dynamics powinn

a zostać wykazana kwota 1,625 mln zł netto niezwiązana z wykonaniem czy 

typowym utrzymaniem Platformy e- 

Zamówienia,  dla których zgodnie z rozdziałem Xl.4 OPZ 

w

ykonawca  ma  świadczyć  usługi  infolinii,  w  ramach  których  ma  zapewnić  odbiór  telefonu 

maksymalnie  w  3  minuty,  udzielić  pomocy  użytkownikowi,  zarejestrować  zgłoszenie  w 

Systemie  Obsługi  Zgłoszeń.  Jeden  pracownik  Infolinii  przeciętnie  w  miesiącu  efektywnie 

pracuje  130  godzin  miesięcznie  (odliczając  urlop  i  jakąś  elementarną  nieefektywność  - 

chorobowe, sprawy administracyjne, etc.), a obsłużenie jednej sprawy wraz odnotowaniem jej 

w SOZ zajmie co najmniej 12 min (0,2 godziny) (wraz z chwilą przerwy pomiędzy kolejnymi 

zgłoszeniami),  to  taki  pracownik  jest  w  stanie  miesięcznie  obsłużyć  max.  650  zgłoszeń. 

Zdaniem  o

dwołującego  Portal  PZP,  w  pierwszych  kilkunastu  miesiącach  produkcyjnego 

funkcjonowania  Platformy  e-

Zamówienia  należy  uwzględnić  jedno  zgłoszenie  do 

przeprowadzanego  postępowania  (albo  od  użytkownika  zamawiającego  albo  wykonawcy 

składającego ofertę), co oznacza konieczność obsłużenia rocznie ponad 120 tys. zgłoszeń - 

co  przekłada  się  na  konieczność  zatrudnienia  do  obsługi  co  najmniej  16  osób  na  infolinii. 

Zatem  koszt  w  okresie  od  stycznia  2021  do  czerwca  2022  na  tę  usługę  powinien  wynosić 

(zakładając koszt 4 tys. zł miesięcznie na osobę) 1,152 mln zł netto. Ten koszt nie uwzględnia 

usługi pomocy dla użytkowników świadczonej w okresie od uruchomienia Modułu Tożsamości 

od  początku  czerwca  2020  do  końca  grudnia  2020,  gdzie  Platforma  e-Zamówienia  będzie 

wykorzystywana  przez  użytkowników  wykonawców  do  zarejestrowania  się  na  Platformie,  a 

przez  użytkowników  zamawiającego  do  testowania  -  w  tym  okresie  odwołujący  Portal  PZP 

zakładał konieczność posiadania 3 osób, co daje dodatkowy koszt 72 tys. zł netto. 

Niezależnie od powyższego odwołujący Portal PZP  wskazał, że wykonawca, zgodnie 

z  OPZ, 

musi  świadczyć  usługi  wsparcia  UZP  (druga  linia  wsparcia  ponad  wsparcie 

użytkowników  realizowane  przez  pracowników  UZP)  świadczone  w  okresie  utrzymania 

Platformy  E-

Zamówienia  czyli  po  okresie  stabilizacji,  które  zamawiający  zwymiarował  na  3 

osoby, co przekłada się na koszt co najmniej 144 tys. zł netto. 

Sumując  wskazane  powyżej  koszty,  które  wynikają  z  OPZ,  a  nie  są  związane  z 

zaprojektowaniem i budową Platformy e-Zamówienia, otrzymujemy kwotę w wysokości około 


10 ml

n zł netto (licząc najmniejsze możliwe wartości), co oznacza, że z łącznej sumy oferty 

Eu

ropean Dynamics (niespełna 12 mln zł netto), wykonawca zamierza za około 2 mln zł netto 

sfinansować: 

- koszt projektowania U

X z uwzględnieniem WCAG i RWD (odwołujący Portal PZP wskazał 

na niezgodność z tymi wymaganiami OPZ systemów wskazanych jako referencyjne usługi). 

Ten  koszt  teoretycznie  w  jakimś  stopniu  wykonawca  European  Dynamics  powinien  był 

wskazać w punkcie 3 wyjaśnień. Odwołujący Portal PZP wskazał, że jest to co najmniej koszt 

dwóch specjalistów przez co najmniej pół roku ich pełnego zaangażowania, a później ich udział 

w  pozostałym  czasie  realizacji  projektu  na  25%  czasu  do  końca  roku  2020  (do  odbioru 

produktów  udostępnianych  szerokiemu  gronu  użytkowników:  portal  dostępowy,  usługi 

przygotowania i składania wniosków i ofert, system obsługi zgłoszeń, nowy Biuletyn Zamówień 

Publicznych). 

Odwołujący Portal PZP zauważył, że minimalny koszt do uwzględnienia w tej pozycji 

to 2 (specjalistów) * 6 (miesięcy) * 130 (godzin w miesiącu efektywnej pracy) * 250 (zł koszt 

godziny) + 25% tej kwoty = ok 500 tys. zł netto. Odwołujący Portal PZP zwrócił uwagę na fakt, 

że usługi wskazane jako referencyjne będą wymagały głębokiej przebudowy w zakresie front-

end ze względu na niespełnianie warunków OPZ i regulacji w zakresie WCAG oraz RWD   

Odwołujący Portal PZP podniósł, że koszty licencji oprogramowania gotowego ePPS 

nie mogą znacząco  odbiegać  od  cen  rynkowych,  po  jakich oprogramowanie to wykonawca 

oferuje swoim klientom. 

• koszt utrzymania (tzw. ATiK) oprogramowania standardowego ePPS, 

• koszt dostosowania oprogramowania standardowego ePPS do wymagań OPZ w zakresie 

funkcjonalnym i technologicznym (tj. wytworzenia oprogramowania zgodnego z OPZ). 

W tym zakresie o

dwołujący Portal PZP dokonał analizy usług przedstawionych przez 

European Dynamics jako referencyjne, oparte na Standardowym Oprogramowaniu ePPS: 

  Analiza wykazanych przez European Dynamics usług pozwala stwierdzić, iż wszystkie 

zrealizowane  usługi  bazują  na  tym  samym  rozwiązaniu  technologicznym, 

modyfikowanym w razie konieczności do specyficznych wymagań. Wszystkie systemy, 

niezależnie  od  czasu  realizacji  bazują,  przynajmniej  od  strony  tzw.  front-endu,  na 

nieaktualnych rozwiązaniach technologicznych, sięgających 2007 roku i posiadających 

znane luki bezpieczeństwa. Przykładowo, w rozwiązaniu dla Zambii użyty jest zarówno 

JBoss  5.0  z  2008  roku,  jak  i  w

ersja  biblioteki  jQuery  1.10.2  z  2013  roku,  mimo  iż 

zamówienie  realizowane  jest  w  latach  2015-2019.  W  dniu  rozpoczęcia  realizacji 

zamówienia  (22.05.2015  r.  -  za  Wykazem  Usług  w  ofercie  European  Dynamics) 


dostępne 

były 

wersje 

biblioteki 

jQuery 

oraz 

(https://en.wikipedia.Org/wiki/JQuery#Release_history).  Ostatnia  dostępna  wersja 

serwera 

JBoss 

została 

udostępniona 

r. 

(https://jbossas.jboss.org/downloads)  oraz  dostępny  był  następca  JBoss-a,  serwer 

Wildfly 8 (https://wildfly.org/news/2014/02/ll/WildFiy8-Final-Released/).  

  Technologie użyte przy tworzeniu front-endu wymienionych w Wykazie Usług w ofercie 

firmy European Dynamics nie spełniają wymogów OPZ odnośnie tworzenia front-endu 

nowej usługi. Nie są one "wiodącymi frameworkami javascript" (rozdział VIII.1 OPZ), w 

szczególności  front-end  jest  renderowany  w  większości  po  stronie  serwera,  a  nie 

przeglądarki  internetowej.  Użyty  do  tego  język  programowania  jest  oparty  o  Java 

Virtual Machinę (JVM) i jest to najprawdopodobniej język JAVA. Języki oparte o JVM 

nie są językami zgodnymi z javascript.   

  Jeśli wykonawca European Dynamics chciałby rozwiązania zastosowane w usługach 

wskazanych jako referencyjne wykorzystać do wytworzenia rozwiązania opisanego w 

OPZ, wymagałyby zbudowania od nowa całej warstwy front-endowej oraz przebudowy 

lub zbudowania na nowo warstwy back-endowej w obszarze komunikacji z front-endem 

w oparciu o technologię inną niż JavaServer (JSP). Dotyczy to wszystkich opisanych 

w OPZ modułów zawierających front-end. 

Biorąc  pod  uwagę  użycie  przestarzałych  wersji  serwerów  (JBoss  5, Wildfly  10/11),  w  celu 

zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  bezpieczeństwa  aplikacji  należy  również  uaktualnić 

oprogramowanie serwerów. 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że zakres powyższych działań jest znaczącą szerszy 

technologicznie niż wskazywane w wyjaśnieniach wykonawcy European Dynamics zmiany w 

tzw.  "wydaniach".  Zatem  zgodnie  z  wyjaśnieniami  Wykonawcy  European  Dynamics 

dotyczącymi usług referencyjnych, koszt ich wykonania powinien przekraczać wartość 3 mln 

zł brutto wykazywanych jako koszt nowych wydań. 

koszt  wykonania  tych  elementów  opisanych  w  OPZ,  które  nie  adresuje 

oprogramowanie standardowe (w szczególności integracja z polskimi systemami (integracja z 

polskimi systemami centralnymi: REGON, 

Węzeł Krajowy, ePUAP, Platforma Elektronicznego 

Fakturowania, zaufaną stroną trzecią, Elektroniczny Dowód Osobisty etc.) 

koszt migracji danych z BZP 

koszt szkoleń 

koszt  przygotowania  planu  migracji  do  chmury  rządowej  wraz  ewentualnym 

przeprowadzeniem testów 


koszt  obsługi  spotkań  z  zamawiającym  przez  personel  kluczowy  (w  tym  podróże, 

noclegi, tłumaczenia) 

• 

koszt  zarządzania  projektem  (w  tym  kierownik  projektu,  biuro  projektu  w  okresie 

kilkudziesięciu miesięcy) 

• 

koszt przygotowania m

ateriałów szkoleniowych 

• 

koszt świadczenia usług utrzymania 

Odwołujący  Portal  PZP  wskazał,  że  w  treści  zapytania  zamawiający  zażądał 

szczegółowego rozbicia kosztów realizacji poszczególnych modułów wskazanych w OPZ. 

Koszty związane z administrowaniem projektu, w tym koszty tłumacza 

Zakładana kwota zysku Wykonawcy" 

Odwołujący  Portal  PZP  zauważył,  że  biorąc  pod  uwagę  niezbędne  do  poniesienia 

koszty - 

IAAS, licencje narzędzia BI, koszt infolinii dla użytkowników, koszt infolinii dla UZP, 

koszt  wymagan

ych  godzin  na  zmiany  po  wdrożeniu  Platformy  e-Zamówienia  otrzymujemy 

kwotę  łączną  w  wysokości  10  mln  zł  netto,  które  nie  są  związane  bezpośrednio  z 

wytworzeniem oprogramowania Platformy E-

Zamówienia. 

Koszt ten nie uwzględnia kosztów licencji oprogramowania ePPS w zakresie opisanym 

w SIWZ (przekazanie prawa do modyfikacji), dostosowania oprogramowania standardowego 

ePPS  do  wymagań  OPZ  (a  zakres  takiego  przystosowania  jak  wykazano  powyżej  jest 

znacznie  szerszy  niż  wykazywane  tzw.  nowe  wydania  usług  referencyjnych),  koszty 

wykonania elementów nieobjętych oprogramowaniem standardowym ePPS, koszty integracji 

z  systemami  polskimi,  analizy,  projektu  technicznego,  integracji  poszczególnych 

mikroserwisów, tłumaczeń, noclegów, ryzyka, marży, biura projektu i wielu innych. 

Odwołujący Portal PZP wniósł o zobowiązanie zamawiającego do: 

• 

unieważnienia czynności wyboru oferty European Dynamics jako najkorzystniejszej 

• 

odrzucenia  oferty  European  Dynamics  ze  względu  na  fakt,  że  zawiera  rażąco  niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Odnosząc  się  do  zarzut  4a  dot.  zaniechania  odtajnienia  przesłanek  utajnienia 

wyjaśnień  w  zakresie  elementów  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  European  Dynamics, 

o

dwołujący Portal PZP wniósł o odtajnienie uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa 

wyjaśnień  European  Dynamics  w  zakresie  elementów  mających  wpływ  na  wysokość  ceny, 

które to wykonawca złożył w dniu 24 października 2019 r. Mając na uwadze zapisy Rozdziału 

X.6.  s.i.w.z., 

stanowiące,  że  uzasadnienie  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnicy 


przedsiębiorstwa  powinno  być  przez  wykonawcę  sformułowane  w  sposób  umożliwiający 

udostępnienie jego treści (innym podmiotom), uzasadnienie to powinno zostać odtajnione. 

Odwołujący Portal PZP podniósł, że zamawiający uznał za nieskuteczne zastrzeżenie 

uzasadnienia  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  w  ofercie  odwołującego  właśnie  na 

podstawie  cytowanego  zapisu  s.i.w.z.

, zatem w oparciu o przepis art. 7 ust. 1 w związku z 

przepisem  art.  8  ust.  1  ustawy 

P.z.p.  odwołujący  Portal  PZP  wniósł  o  nakazanie 

z

amawiającemu 

udostępnienia 

uzasadnienia 

objęcia  tajemnicą 

przedsiębiorstwa 

uzasadnienia wyjaśnień w zakresie elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej 

ceny. 

Odnosząc  się  do  zarzut  4b  dot.  zaniechania  odtajnienia  przesłanek  utajnienia 

wyjaśnień w zakresie elementów mających wpływ na wysokość ceny, odwołujący Portal PZP 

podniósł zarzut nieskutecznego utajnienia wyjaśnień w zakresie elementów mających wpływ 

na wys

okość ceny wykonawcy European Dynamics z dnia 24.10.2019 r., zakładając że treść 

uzasa

dnienia  zastrzeżenia  może  mieć  poniższą  treść,  którą  to  wykonawca  wielokrotnie  w 

wyjaśnieniach cytował bez żadnych modyfikacji. 

Zastrzegamy informacje przedstawione w niniejszym piśmie w całości jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zmian., dalej: „UZNK"). 

Powyższego  zastrzeżenia  nie  ograniczają  wskazania  w  tekście  odnośnie  poufności 

poszczególnych fragmentów, które mają na celu jedynie wyróżnienie szczególnie ważnych dla 

nas  informacji.  Wskazujemy,  iż  informacje,  które  utajniamy  spełniają  przesłanki  zawarte  w 

powołanym artykule UZNK, tj. 

informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa 

lub posiada wartość gospodarczą, 

nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 

podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Uzasadnienie  zastrzeżenia  dokumentów  jako  zawierających  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

można  dokonać  jedynie  wraz  z  przedłożeniem  dokumentu,  którego  zastrzeżenie  dotyczy, 

zatem treść uzasadnienia nie może zostać uzupełniona w terminie późniejszym pod rygorem 

nieskuteczności  zastrzeżenia.  W  odniesieniu  do  treści  uzasadnienia  należy  wskazać,  że 

European  Dynamics  powinien  był  wykazać  jaki  charakter  mają  poszczególne  informacje,  a 

także  jakie  działania  zostały  podjęte  przez  Wykonawcę  w  celu  zachowania  poufności  tych 

informacji. 


W  orzecznictwie  Sądu  Najwyższego  wskazano,  że  informacja  staje  się  "tajemnicą",  kiedy 

przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci 

natomiast  swojego  charakteru  przez  to,  że  wie  o  niej  pewne  ograniczone  grono  osób 

zobowiązanych  do  dyskrecji  (np.  pracownicy  przedsiębiorstwa).  Pozostanie  określonych 

informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wymaga,  aby  przedsiębiorca  podjął  działania 

zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku 

zdarzeń,  bez  konieczności  podejmowania szczególnych  starań,  {por.  np.  orzecz.  SN  -  Izba 

Cywilna z 6.06.2003, IV CKN 211/01; orzecz. SN z dnia 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 

2001, nr 4, poz. 59 oraz orzecz. SN z dnia 5.09.2001 r., 1 CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, 

poz. 67). „Art. 11 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - istnienie zasięgu stanu 

tajemnicy - 

uzależnia od podjęcia przez przedsiębiorcę określonych działań zmierzających do 

zachowania poufności objętych nią danych. Działania te - jak trafnie podnosi się w literaturze 

przedmiotu - 

powinny zmierzać do osiągnięcia takiego stanu, w którym osoby trzecie chcąc 

zapoznać  się  z  treścią  informacji,  muszą  doprowadzić  do  wyeliminowania  przyjętych  przez 

przedsiębiorcę mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym wypływem danych. 

Wybór informacji mających zostać objętymi poufnością należy oczywiście do przedsiębiorcy. 

Jednakże wybór ten, co do zakresu stanu tajemnicy, nie może być oderwany od możliwości 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania w poufności wybranych informacji (art. 11 

ust 4 ustawy)" - 

tak Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z 2001.09.05,1 CKN 1159/00. 

Należy podnieść, że to na Wykonawcy leży ciężar udowodnienia przesłanek objęcia tajemnicą 

przedsiębiorstwa  informacji  przedkładanych  Zamawiającemu,  a  jeżeli  temu  obowiązkowy 

wykonawca  nie  po

doła,  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  odtajnienie  przedmiotowych 

informacji. 

Wyrok KIO z dnia 2019-06-27 sygn. akt KIO 1093/19 

„Izba stwierdziła, że Przystępujący nie sprostał ciężarowi wykazania żadnej z tych przesłanek. 

Lektura  uzasadnienia  zastrzeżenia  sporządzonego  przez  Przystępującego  prowadziła  do 

wniosku, że znaczna jego część obejmowała przytoczenie poglądów doktryny i orzecznictwa 

na temat natury pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu UZNK. Natomiast nieliczne 

fragmenty,  które  miały  charakter  merytoryczny,  pozostały  nad  wyraz  ogólne,  lakoniczne, 

niejasne. Co więcej, w uzasadnieniu, meritum sprawy poświęcono zaledwie kilka akapitów (...) 

nie  wystarcza  stwierdzenie,  iż  dana  informacja  ma  charakter  techniczny,  handlowy  czy 

technologiczny, ale 

musi także ona przedstawiać pewną wartość gospodarczą dla wykonawcy 

właśnie  z  tego  powodu,  że  pozostanie  poufna.  Taka  informacja  może  być  dla  wykonawcy 

źródłem jakichś zysków lub pozwalać mu na zaoszczędzenie określonych kosztów." 

Wyrok KIO z dnia 2019-01-22 sygn. akt KIO 2519/18 


„Jak  wskazano  powyżej  na  wykonawcę  nałożono  obowiązek  wykazania  zamawiającemu 

przesłanek  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  w  konsekwencji  czego 

rolą  zamawiającego  w  toku  badania  ofert  (w  tym  przypadku  wyjaśnień  dotyczących 

zaoferowanej ceny) jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi sprostał." 

Wyrok KIO z dnia 2019-08-21 sygn. akt KIO 1524/19 

„To  na  wykonawcy  żądającym  wyłączenia  jawności  poszczególnych  informacji  ciąży 

obowiązek wykazania istnienia wszystkich przesłanek uzasadniających takie wyłączenie, a nie 

na  Zamawiającym,  który  stara  się  w  odpowiedzi  na  odwołanie  uzasadnić  zastrzeżenie 

poszczególnych  dokumentów  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W  niniejszej  sprawie 

wykonawca  ...  nie  przedstawił  żadnego  wyjaśnienia,  zatem  nie  wykazał  przesłanek 

umożliwiających  wyłączenie  jawności  w  stosunku  do  załączników  zawartych w  piśmie ...  w 

związku z powyższym Izba nakazała odtajnienia i udostępnienia ww. informacji."  

Odwołujący Portal PZP stwierdził, że wykonawca, w żaden sposób nie wykazał żadnej 

z  trzech  przesłanek,  stąd  zastrzeżenie  jest  pozbawione  waloru  skuteczności  i  wady  tej  nie 

można  naprawić  w  późniejszym  terminie.  Dlatego  też  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu 

udostępnienia wyjaśnień  w  zakresie  elementów  mających  wpływ  na  wysokość ceny  wraz  z 

przedłożonymi  dowodami,  które  wykonawca  European  Dynamics  przedłożył  w  dniu 

24.10.2019 r. 

W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP  oczywistym  jest,  że  treść  wyjaśnień  złożonych 

przez European Dynamics w trybie art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p. 

nie posiada w całości waloru 

tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Taką  właściwość,  w  przypadku  prawidłowego  wykazania 

przesłanek  zastrzeżenia  czego  wykonawca  nie  dokonał,  być  może  posiadają  pojedyncze 

elementy wyjaśnień, takie jak wysokość marży, czy wysokość wynagrodzenia pracowników, 

jednak  pozostałe  elementy,  po  przesłonięciu  danych  wrażliwych  dla  wykonawców  powinny 

zostać  udostępnione  pozostałym  wykonawcom,  aby  umożliwić  zapoznanie  i  weryfikację 

prawidłowości lub jej braku, skalkulowania ceny ofertowej. 

Odwołujący  Portal  PZP  zaznaczył,  że  zamawiający  naruszając  powyżej  przywołane 

przepisy zaniechał udostępnienia następujących obszarów wyjaśnień: 

które elementy kosztotwórcze, w tym usługi, ze wskazywanych w zarzucie nr 3 zostały 

opisane w wyjaśnieniach przez wykonawcę i jakie wartości zostały wykazane i udowodnione, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy  - 

większość  z  takich  warunków  ma  charakter  wiedzy  powszechnie  dostępnej, 

zwłaszcza  jeżeli  wykonawca  w  wyjaśnieniach  powołuje  się  na  doświadczenia  zdobyte  w 

innych publicznych kontraktach, 


pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie  odrębnych  przepisów  -  ponieważ  fakt 

udzielenia pomocy publicznej jest informacją i charakterze jawnym, 

przyjętego poziomu kosztów infrastruktury chmurowej. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  5  dot.  zaniechania  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę Pentacomp, pomimo iż ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji poprzez 

zaniżanie wartości Usługi Utrzymania w ofercie i przesunięcie kosztów realizacji tego etapu do 

etapu  budowy  Platformy  e-

Zamówienia,  odwołujący  Portal  PZP  wskazał,  że  uzasadniając 

z

arzut nr 3 (powyżej) wykazał, że wobec z analizy rynku usług IAAS, które zostaną poparte 

dowodami  w  trakcie  rozprawy  wynika,  że  nie  ma  możliwości  pozyskania  infrastruktury 

obliczeniowej  zwymiarowanej  w  sposób  zbliżony  do  wymagań  Zamawiającego  poniżej  110 

tys. zł netto miesięcznie (jako koszt netto wykonawcy). 

Z  oferty  wykonawcy  Pentacomp  wynika  cena  za  usługę  utrzymania  Platformy  e-

Zamówienia w wysokości ok. 95 tys. zł netto miesięcznie. 

W ramach usług utrzymania wykonawca ma wykonywać usługi opisane w rozdziale XV 

OPZ składające się z następujących elementów: 

• 

Zapewnienie  zasobów  IT  w  chmurze  obliczeniowej  wraz  z  administracją  usługami 

rozdział XV. 1 

W ramach tego zakresu, w

ykonawca musi ponosić koszty IAAS oraz część kosztów 

pracy  swoich  pracowników  związanych  z  analizą  opisaną  w  punkcie  2.  tego  rozdziału  oraz 

raportowaniem usług. Zakładając, że najbardziej korzystną dla wykonawcy Pentacomp wersję, 

że  systemy  raportowania  działają  automatycznie  to  koszt  ludzkiej  pracy  to  jest  co  najmniej 

analiza raportów pod kątem zgodności z SLA świadczonych usług oraz analiza wykorzystania 

zasobów i zapewnienia założonego poziomu bezpieczeństwa. Taka analiza to co najmniej 4 

dni  pracy  miesięcznie  administratora  usług  chmurowych.  Zakładając  korzystniejszy  dla 

Pentacomp poziom kosztów niżby  wynikał z ceny godziny określonej w ofercie, odwołujący 

Portal PZP za

łożył koszt takiego eksperta na nie mniej niż 1 000 zł netto dziennie, czyli koszt 

pracy  w  tym  elemencie  usługi  nie może  być  mniejszy  niż  4  000  zł  netto  miesięcznie.  Czyli 

łączny koszt dla wykonawcy tych usług nie może być niższy niż 114 tys. zł netto miesięcznie. 

• 

Usługi Serwisu i Administrowania warstwą aplikacyjną Platformy - rozdział XV.2 

W zakresie tych usług zamawiający oczekuje przygotowywania pisemnego stanowiska 

Wykonawcy  na  wszystkie  zgłoszenia  reklamacyjne  wraz  z  przygotowywaniem  logów 

systemowych  potwierdzających  prawidłowość  lub  nieprawidłowość  działania  Platformy  E-

Zamówienia. Przy okazji wywodu dotyczącego infolinii i Helpdesku dla użytkownika w okresie 


Usług  Nadzoru  Autorskiego  przedstawione  były  analizy  dotyczące  spodziewanej  liczby 

zgłoszeń na infolinię. Zakładając, że w okresie utrzymania część użytkowników już nauczy się 

używać funkcji Platformy E-Zamówienia i liczba zgłoszeń spadnie o połowę, a do tej kategorii 

reklamacyjnej wpadnie ok 10% zgłoszeń to w tej usłudze niezbędne będzie obsłużenie ok 6 

tys.  zgłoszeń  reklamacyjnych  rocznie  o  skali  trudności  (czyli  czasie  obsługi)  znacznie 

dłuższym  niż  obsługa  zgłoszenia  na  infolinii  (z  uwagi  na  fakt,  że  będą  to  zgłoszenia 

reklamacyjne, sporne). Przyjmując czas rozwiązania takiego zgłoszenia na poziomie 30 min 

to efektywny czas ich o

bsługi wyniesie 250 godzin co stanowi pełne dwa etaty specjalistów 

wsparcia. Nawet przyjmując stosunkowo niski koszt (analogicznie jak dla agenta infolinii) na 

poziomie 4 tys. zł netto) to minimalny koszt, który musi ponieść wykonawca to co najmniej 8 

tys. 

zł netto miesięcznie przy bardzo optymistycznych założeniach. 

• Usługi Serwisu i Administrowania Platformą e-Zamówienia opisane w rozdziale XV.3 

W  ramach  Usług  Utrzymania  wykonywane  będą  czynności  techniczne  związane  z 

administrowaniem  Platformą  e-Zamówienia  wymagające  dość  szczegółowej  wiedzy  w 

zakresie tzw. devOPS. 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  iż  zamawiający  wskazuje  w  tej  usłudze  szereg 

czynności  (działania  prewencyjne,  monitoring,  rekomendacje  dotyczące  zmian  lub 

modernizacji,  które  powstają  w  wyniku  analiz,  bieżące  administrowanie  skomplikowanym 

systemem informatycznym, aktualizacje Oprogramowania Gotowego, przywrócenia działania 

w przypadku awarii w tym odtwarzanie z backupu, uaktualnianie dokumentacji technicznej). 

Absolutne minimum będzie to koszt 2 etatów administratorów i współdzielonych pracowników 

operatorskich, co powinno skutkować uwzględnieniem w kosztach kwoty co najmniej 25-30 

tys. zł netto miesięcznie. 

• Usługi Asysty Technicznej opisane w rozdziale XV.4 

Odwołujący Portal PZP  stwierdził, że w ramach tej usługi wykonawca musi zapewnić 

realizację  2  000  roboczogodzin  na  wezwanie  zamawiającego.  Przyjmując  koszt  jednej 

roboczogodziny  z  oferty  Pentacomp  w  wysokości  175,00  zł  netto  i  dzieląc równomiernie  te       

2 000 godzin na 12 miesięcy, wykonawca powinien był uwzględnić w miesięcznym koszcie 

utrzymania kwotę 29 tys. zł netto miesięcznie. 

• Wsparcie Zamawiającego (UZP) w obsłudze Użytkowników Platformy e-Zamówienia opisane 

w rozdziale XV.5 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że w ramach tego zakresu niezbędne jest posiadanie 

zasobów  (osób  o  określonych  kompetencjach)  II  linii  wsparcia,  analizujących  ewentualne 


zgłoszenia  zamawiającego,  ale również  przygotowujących bazę  wiedzy  oraz  obsługujących 

pytania i wnioski użytkowników w zakresie zmian funkcjonalnych. 

Zamawiający pisze o "zespole konsultantów" więc nawet przyjmując pewną synergię 

tej usługi z usługą XV.2 i ograniczenie tego "zespołu" o którym pisze zamawiający do 2 osób 

o najniższym koszcie 4 tys. zł netto dla wykonawcy, to wykonawca Pentacomp będzie musiał 

ponosić koszt co najmniej 8 tys. zł miesięcznie. 

Sumując  koszty  określone  powyżej,  w  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  minimalna 

miesięczna cena usług utrzymania nie może być niższa niż 184 tys. zł netto, nie uwzględniając 

ryzyka, ma

rży i innych kosztów ponoszonych przez wykonawcę. Natomiast z uwagi na fakt, że 

termin  płatności  za  Usługi  Utrzymania  przypada  w  ryczałcie  miesięcznym  płatne  po  etapie 

budowy  Platformy  E-

Zamówienia,  korzystnym  dla  Pentacomp  było  przesunięcie  ceny  na 

wcześniej płatny etap realizacji projektu (Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e- 

Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w 

okresie stabilizacji). 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  wykonawca  Pentacomp,  mimo  przedstawienia 

najwyższej ceny łącznej, zaoferował cenę Usług Utrzymania zdecydowanie poniżej kosztów 

jej  wykonywania  co  oznacza,  że  w  przypadku  przyjęcia  jego  oferty,  zamawiający  musi 

"przedpłacić"  za  Usługi  Utrzymania  w  przeszacowanej  cenie  wytworzenia  Platformy  e-

Zamówienia. Jedyne, o co zadbał wykonawca Pentacomp, to spełnienie warunku określonego 

w f

ormularzu ofertowym (załącznik 1b do SIWZ), że cena za roczne utrzymanie wyniesie "...nie 

mniej niż 5% ceny oferty, określonej w pkt E4". Odwołujący uważa, że wykonawca Pentacomp 

nie kalkulował ceny tej usługi, a wskazał najmniejszą możliwą wartość, która "z automatu" nie 

spowoduje odrzucenia oferty jako niezgodną z s.i.w.z.. 

W ocenie odwołującego Portal PZP, takie "manipulowanie cenami" za poszczególne 

u

sługi  niewątpliwie  jest  skrajnie  niekorzystne  dla  zamawiającego  (zarówno  ze  względu  na 

konieczność  przedwczesnego  wydatkowania  środków  publicznych,  jak  i  na  zafałszowaniu 

wartości inwestycyjnych i usługowych wydatkowanych w projekcie) i stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

Odwołujący oparł swój zarzut na art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p., który bezwzględnie 

nakazuje  zamawiającemu  odrzucić  ofertę,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji,  bowiem  działanie  Pentacomp  jest  nakierowane  na  wcześniejsze  uzyskanie 

zapłaty, zanim będzie realizowana Usługa Utrzymania (o ile zamawiający nie rozwiąże umowy, 

przed  jej  zakończeniem  i  nigdy  nie  wykorzysta  usług  za  które  przedpłacił  publicznymi 

środkami). Czyn nieuczciwej konkurencji, którego dopuścił się Pentacomp, materializuje się w 

naruszeniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z którym, czynem 


nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli 

zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Odwołujący  Portal  PZP 

wskazał,  iż  katalog  deliktów  opisanych  w  rozdziale  II  tej  ustawy  ma  charakter  otwarty,  co 

wynika z art. 3 ust. 2 ustawy. "Zatem w razie stwierdzenia, że nie zaistniał żaden z deliktów 

nazwanych, należy ocenić, czy w sprawie nie ziściły się przesłanki klauzuli generalnej zawartej 

w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ziszczenie przesłanek zawartych 

w  przywołanym  przepisie  jest  wystarczającym  uzasadnieniem  do  odrzucenia  oferty,  gdyż 

przepis  ten  mo

że być  samodzielną  podstawą do określenia czynu  nieuczciwej  konkurencji" 

(vide: wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2001r. III CKN 271/01, wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z 20 stycznia 2012 r. sygn. akt KIO 2819/11 i wyrok z dnia 26 czerwca 2012, 

sygn. akt KIO 1225/12, KIO 1229/12). 

Odwołujący  Portal  PZP  wskazał,  że  złożenie  oferty,  w  której  w  sztuczny  sposób 

„przesuwa"  się  wartości  pomiędzy  Usługami  w  celu  wcześniejszego  ich  pozyskania,  jest 

niezgodne z dobrymi obyczajami i winno być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. 

Czyn  ten  powoduje  utrudnianie  innym  wykonawcom  dostępu  do  rynku,  wykonawca  który 

wykonuje  takie  "przesunięcie"  uzyskuje  korzystniejszy  cashflow  projektu  w  stosunku  do 

wykonawcy, który prawidłowo skalkulował cenę, czyli adekwatnie do harmonogramu realizacji 

zamówienia. Taki wykonawca, który zgodnie z harmonogramem projektu skalkulował swoją 

cenę,  nie  uzyska  "przedpłaty"  i  ze  swoich  środków  będzie  musiał  przez  dłuższy  okres 

finansować  realizację  umowy  (art.  15  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji). 

Zgodnie z interpretacją art. 15 u.z.n.k. dokonaną przez Prezesa UOKiK, w której stwierdzono, 

że "nie każde utrudnianie dostępu do rynku jest czynem nieuczciwej konkurencji. Jest nim tylko 

takie  utrudnianie  innym  przed

siębiorcom  dostępu  do  rynku,  które  może  być  uznane  za 

sprzeczne z ustawą, czyli nieuczciwe. Aby tak się stało, muszą być spełnione przesłanki z art. 

15 u.z.n.k. Za takie będą więc uznawane tylko działania, które naruszają klauzulę generalną 

ustawy  (art.  3 

ust  1)  są  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami  oraz  zagrażają  lub 

naruszają  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta,  a  równocześnie  skutkują  utrudnianiem 

dostępu  do  rynku  i  polegają  w  szczególności  na  zachowaniach  wskazanych  w  przepisie 

szczególnym,  którym  w  tym  wypadku  jest  art.  15  ustawy"  (pismo  Prezesa  UOKiK  z  dnia  4 

lutego  2003  r.  Interpretacja  przepisów  nowelizacji  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. Urz. UOKiK Nr 1, poz. 240). 

Odwołujący  Portal  PZP  przywołał  orzeczenie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  22 

października  2002  roku,  sygn.  akt  III  CKN  271/01,  wyrok  sądu  apelacyjnego  w  Warszawie 

sygn. I ACa 1040/12, oraz wyrok SN sygn. I CSK 147/12 i inne. 


Odwołujący Portal PZP zwrócił uwagę na jeszcze jedną szkodę, którą może ponieść 

z

amawiający w przypadku takiego nieuzasadnionego przesunięcia wartości w ramach usług. 

W  zakresie  źródeł  finansowania  zamawiający  zobowiązany  jest  określić  odpowiednią 

klasyfikację  budżetową  z  podziałem  na  część,  działy,  rozdziały  oraz  paragraf  usługowe  i 

inwestycyjne.  Podział  zaplanowanych  środków  musi  być  zgodny  ze  środkami  jakie  zostały 

zawarte w Umowie o dofinansowanie Projektu POPC.02.01.00-00-0101/19 realizowany przez 

Urząd  Zamówień  Publicznych  i  ujęte  w  Harmonogramie  rzeczowo-finansowym  dla  tego 

Projektu. Dodatkowym dokumentem w zakresie każdego Projektu realizowanego z POPC jest 

przygotowanie  Analizy  kosztów  i  korzyści  dla  określenia  źródeł  finansowania,  kategorii 

wydatków, wartość miesięcznych kosztów utrzymania systemów niezbędnych do świadczenia 

usług,  przepływy  finansowe,  amortyzacja  i  wartość  rezydualna,  wskaźników  finansowych, 

wskaźników  ekonomicznych  dla  wszystkich  zadań  zaplanowanych  do  realizacji  w  zakresie 

Projektu  POPC.02.01.00-00-

0101/19.  Rzeczowa  Analiza  kosztów  i  korzyści  oraz 

Harmonogram  rzeczowo-

finansowy  jest  jedyną  podstawą  do  prawidłowego  wydatkowania 

środków zgodnie z art. 44. ustawy o finansach publicznych oraz Umową o dofinansowanie. 

Podsumowując zamawiający nie może dopuścić do przyjęcia oferty od wykonawcy, która w 

sposób "dowolny" przesuwa zaplanowane środki zgodnie z podziałem zawartym we wniosku 

o wszczęcie postępowania przetargowego przez UZP. 

Wobec naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP w związku z art. 15 ust. 1 

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  o

dwołujący  Portal  PZP  wniósł  o  zobowiązanie 

z

amawiającego do: 

• 

unieważnienia czynności wyboru oferty European Dynamics jako najkorzystniejszej 

• 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Pentacomp  ponieważ  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji. 

Odnosz

ąc  się  do  zarzut  6  dot.  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  European 

Dynamics  ze  względu  na  fakt,  że  treść  oferty  w  zakresie  zaoferowania  usług  chmurowych 

EDHS nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołujący Portal 

PZP podni

ósł, że formułuje zarzut zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę 

European Dynamics podnosząc dwie kluczowe niezgodności oferty z treścią s.i.w.z.: 

• 

oparcie  usług  zapewnienia  infrastruktury  (IAAS)  o  chmurę  obliczeniową  wykonawcy 

European  Dyn

amics  (własna  wykonawcy),  podczas  gdy  z  zapisów  s.i.w.z.  jasno  wynika,  iż 

powinna być to chmura dostawcy zewnętrznego, 

• 

niespełnianie przez oferowaną chmurę parametrów określonych przez zamawiającego 

w OPZ. 


Odnosząc  się  do  wymogu  konieczności  wykorzystania  usług  IAAS  dostarczanych 

przez podmiot niezwiązany z wykonawcą, odwołujący Portal PZP wskazał, że zamawiający w 

Załączniku nr 1 do s.i.w.z. stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia w rozdz. VII Architektura 

(strona 60) rozwiązania określił, że: 

„Platforma e-Zamówienia zostanie zrealizowana na infrastrukturze zewnętrznego dostawcy - 

usługi udostępniania zasobów IT w chmurze obliczeniowej". 

Zamawiający wykluczył w ten sposób możliwość użycia przez wykonawców w projekcie 

własnych rozwiązań typu IAAS. Odwołujący Portal PZP stwierdził, że zamawiający wskazał na 

konieczność  użycia  usług  IAAS  firm  trzecich  w  stosunku  do  wykonawcy  również  poprzez 

określenie  wymagań  na  personel  kluczowy  wykonawcy  w  zakresie  Administratora  systemu 

utrzymywanego w chmurze Obliczeniowej/DevOps.  Na stronie 17 lit. c s.i.w.z. z

amawiający 

wskaz

ał,  że  osoba  pełniąca  rolę  Administratora  MUSI  posiadać  certyfikat  potwierdzający 

umiejętności  projektowania  i  zarządzania  lub  administrowania  oferowanych  środowiskiem 

chmurowym np. Microsoft MCSD w zakresie AZURE. 

Odwołujący  Portal  PZP  stwierdził,  że  wymieniony  certyfikat  wydawany  jest  osobom, 

które posiadają wymagane umiejętności i zdały egzamin dla usług IAAS oferowanych przez 

fir

mę Microsoft. Zgodnie z prawem zamawiający dopuścił także certyfikaty równoważne dla 

wymienionych  w  s.i.w.z.  Jako  waru

nki  równoważności  certyfikatów  zamawiający  wskazał 

między  innymi,  że  certyfikat  równoważny  winien  być  „wydany  przez  podmiot  profesjonalnie 

zajmujący  się  certyfikowaniem,  nie  powiązany  z  wykonawcą"  (str.  18  s.i.w.z.).  Taka 

konstrukcja przyjęta przez zamawiającego w s.i.w.z. wyklucza wykorzystanie własnej chmury 

(IAAS), ponieważ wówczas certyfikaty dla administratorów tej chmury (devOps) wydawane są 

przez w

ykonawcę, a nie przez podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem oraz nie 

powiązany z wykonawcą. 

W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  w  tym  kontekście  niezrozumiała  jest 

korespondencja mailowa z dnia 6.11.2019 z

amawiającego z Panem Z. D. P. (pracownikiem 

w

ykonawcy), z której wynika, że nieumocowany do reprezentowania wykonawcy pracownik 

zgłasza  swoje  wątpliwości  co  do  zapisów  s.i.w.z.  na  etapie  oceny  ofert  i  zadaje  pytanie 

zam

awiającemu  czy  wobec  faktu,  że  wykonawca  oferuje  własną  usługę  IAAS,  w  miejsce 

certyfikatu  wydanego  przez  podmiot  profesjonalnie  zajmujący  się  certyfikowaniem  (nie 

powiązany  z  wykonawcą)  może  przedstawić  certyfikat  wystawiony  przez  wykonawcę.  W 

odpowiedzi  uzyskuje  mailową  (nie  podpisaną  podpisem  kwalifikowanym)  odpowiedź,  iż 

„Zamawiający przyjmuje przekazane wyjaśnienia." Dodatkowo jest proszony o dołączenie tych 

wyjaśnień  do  dokumentów  składanych  na  wezwanie  zamawiającego,  podpisanych  z 

zachowaniem zasad reprezentacji. 


Zdaniem o

dwołującego Portal PZP, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy P.z.p., 

na  etapie  oceny  ofert  z

amawiający  nie  ma  już  możliwości  zmiany  treści  s.i.w.z.,  ponieważ 

wcześniej  sformułowane  przez  niego  zapisy  określiły  wymagania,  do  których  musieli  się 

dostosować inni wykonawcy (m.in. niemożliwe było konsorcjum wykonawców z Microsoft czy 

Google - dostawcami lAAS). 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł  również,  że  zamawiający  jeszcze  w  dniu  18 

października 2019 r. w wezwaniu do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (strona 2 punkt 

2)  wezwał  do  wskazania  kosztów  związanych  z  nabyciem  usług  pozwalających  na 

zapewnienie  zasobów  IT  w  chmurze  obliczeniowej  wraz  z  administracją  tymi  usługami  od 

uruchomienia pierwszego produktu w etapie II do upływu 3 miesięcy od Końcowego Odbioru 

Platformy.  Jest  to 

koszt  zewnętrzny  w  stosunku  do  wykonawcy,  który  zgodnie  z  zapisami 

s.i.w.z. 

powinien  być  skalkulowany  w  ofercie.  Słowo  „nabycie"  jednoznacznie  wskazuje,  że 

z

amawiający  rozumiał  swoje  zapisy  zgodnie  z  sformułowaniami  s.i.w.z.  i  oczekiwał 

dostarczenia usługi IAAS od zewnętrznego dostawcy, niezależnego od wykonawcy. 

Odnosząc  się  do  wymogu  zapewnienia  spełniania  przez  zaoferowaną  chmurę 

parametrów określonych przez zamawiającego w s.i.w.z., odwołujący Portal PZP wskazał, że 

zgodnie z informacjami przytoczonymi w ww. korespondencji 

mailowej "....EDHS jest również 

notowane  jako  dostawca  usług  rządowych  w  chmurze  dla  usług  komercyjnych  Crown  w 

Wielkiej Brytanii." Z opisu usług świadczonych przez dostawców usług komercyjnych Crown 

znajdującym się pod publicznie dostępnym linkiem: 

https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud/services/692315121029259 

wynika, że usługa EDHS (chmura obliczeniowa firmy European Dynamics) nie spełnia szeregu 

wymagań s.i.w.z. W szczególności nie spełnia wymagań w zakresie: 

dostępności na poziomie 99,95 % (wymaganie Xl.8 pkt. 2), podczas gdy w dokumencie 

"Terms and Condit

ions" usług IAAS opisanych w ww. stronie dostępność gwarantowana jest 

jedynie 99,9%. 

Odwołujący Portal PZP podkreśił, że różnica czasów niedostępności pomiędzy 

wymaganym  w  OPZ  a 

oferowanym przez EDHS jest ponad dwukrotna (dla dostępności na 

poziomie 99,90 roczny czas niedostępności to 8 godzin i 45 min, a dla dostępności 99,95% 

roczny czas niedostępności wynosi 4 godziny 10 min), co ma bardzo istotne znaczenie dla 

stosowanych rozw

iązań i w konsekwencji w kosztach świadczenia usług.  

skalowalności (wymaganie XIII 1.5 oraz 9)  

(Skalowalność: skalowalność dostępna - NIE 


niezależność  zasobów:  skonfigurowane  wirtualne  serwery  oraz  zasoby  pojemności  sq 

dostarczane niezależnie od obciążenia innych wirtualnych serwerów 

powiadomienie o zużyciu: TAK 

raportowanie zużycia: email) 

brak audytów i dostępu raportów audytowych XIII.2 pkt.ll (strona 103) 

Audit Information for users 

(Informacje audytowe dla użytkowników 

Dostęp  do  informacji  audytowych  w  zakresie  aktywności  użytkownika  -  Brak  dostępnych 

informacji  

Dostęp  do  informacji  audytowych  w  zakresie  aktywności  dostawcy  -  Brak  dostępnych 

informacji  

Jak długo są przechowywane logi: co najmniej 12 miesięcy) 

wymaganie z

amawiającego opisane w OPZ str. 95 punkt 1.2  

W Projekcie zostanie wykorzystana infrastruktura w modelu laaS (fnfrastructure as a 

Senrvce) 

Dopuszcza się odstępstwo od modelu laaS dla baz danych, kontenerów i innych usług 

wydzielonych ze względów wydajnościowych lub ekonomicznych. W takich przypadkach (za 

zgodą Zamawiającego (UZP)) zostanie zastosowany model PaaS (Platform as a Service). 

usługi oparte będą na standardowych komponentach, które mogą być zamówione od 

więcej niż jednego dostawcy, w tym dostawców globalnych, 

podczas gdy na ww. 

stronie opisującej usługi chmury EDHS jest wyraźne wskazanie, że nie 

ma możliwości zakupienia tych usług przez inny podmiot niż sam wykonawca. 

W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  biorąc  powyższe  dwa  argumenty  pod  uwagę, 

należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  oferta  wykonawcy  European  Dynamics  w  zakresie 

zaoferowanej  chmury  obliczeniowej  IAAS  jest  niezgodna  z  postanowieniami  s.i.w.z.,  a 

z

amawiający  naruszył  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Europ

ean  Dynamics.  Wobec  powyższego  odwołujący  Portal 

PZP  wn

iósł  o  zobowiązanie  zamawiającego  do  odrzucenia  oferty  European  Dynamics, 

ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


Odnosząc się do zarzutów 7, 8, 9 dot. zaniechania wezwania wykonawcy European 

Dynamics  do  uzupełnienia  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  poświadczającymi  należyte 

wykonanie usług w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 

3.1  s.i.w.z.

,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  oraz  zaniechanie  zwrócenia  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na 

rzecz którego usługi były wykonane, odwołujący Portal PZP wskazał, że zgodnie z zapisem 

rozdziału IV pkt I ppkt 3.1 s.i.w.z. w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej  z

amawiający  postawił  warunek,  który  będzie  spełniony,  jeśli  wykonawca:  1) 

wykaże,  że w  okresie ostatnich 3  lat  przed  upływem  terminu  składania ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o wartości 

co  najmniej  3  000  000,00  zł  brutto  (trzy  miliony)  każda,  polegające  na  zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego  oferującego 

usługi  publicznie  dostępne  dla  co  najmniej  20  000  identyfikowanych  użytkowników  w  sieci 

Internet i system charakteryzował się co najmniej 3 z następujących cech: 

a) 

została  w  nim  wdrożona  usługa  generowania  i  ochrony  kluczy  kryptograficznych 

używanych  przez  aplikacje  i  usługi  w  chmurze  z  wykorzystaniem  sprzętowego  modułu 

zabezpieczeń (HSM, hardware security module), 

b) 

zbudowany  został  w  oparciu  o  niezależne  skalowalne  mikroserwisy  na  poziomie 

architektury, 

c) 

wykorzystany w nim został interfejs programistyczny aplikacji (komunikacja zewnętrzna 

i wewnętrzna) zgodny z wytycznymi REST jako jedynego miejsca styku pomiędzy serwisami, 

d) 

posiadał  komponent  bezpieczeństwa  zgodny  z  normą  PN-ISO/IEC  27001:2014  lub 

normą PN-EN ISO 22301:2014 lub równoważną, 

e) 

komponenty  systemu 

były  wdrażane  jako  kontenery  uruchamiane  w  środowisku 

chmurowym. 

W  odniesieniu  do  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  część  zamówienia  faktycznie 

wykonana musi s

pełniać wymogi określone przez zamawiającego. 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dla pkt 3.1 w złożonym 

przez  European  Dynamics  na  podstawie  wezwania  z

amawiającego  z  dnia  30.10.2019  r.  w 

trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p. 

Wykazie  usług  zostały  wskazane  4  projekty.  European 

Dynamics wskazywał realizację czterech usług, z których każda polegała na użyciu w ramach 

wd

rożenia gotowego systemu e-PPS wykonawcy: 

Usługa e-Zamówień dla Rządu Federalnego Belgii 


System e-

Zamówień dla Irlandii Północnej 

System e-

Zamówień Publicznych Zambii 

System e-

Zamówień dla TFL 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  żadne  wdrożenie  wymienione  przez  European 

Dynamics nie zostało zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

co wynika z treści listów referencyjnych, a także oświadczenia wykonawcy w odniesieniu do 

wdrożenia w Zambii. W związku z powyższym zamawiający powziął uzasadnione wątpliwości 

co do możliwości uznania wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w trybie 

przepisu  art.  26  ust.  4  ustawy  P.z.p. 

wezwał  European  Dynamics  do  złożenia  wyjaśnień  w 

poni

ższym zakresie: 

w odniesieni

u do usługi wykazanej w poz. 1 zamawiający zakwestionował wykazanie 

spełnienia warunku przy wykazaniu umowy serwisowej oraz rozbudowy. Zamawiający wezwał 

do wykazania, czy  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert, w 

ramach  wskazanego  w  Wykazie  projektu  została  zakończona  usługa  polegająca  na 

zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, 

której wartość wyniosła 3 000 000,00 zł. 

w odniesieni

u do usługi wykazanej w poz. 2 zamawiający zakwestionował możliwość 

wykazania  spełnienia  warunku  za  pośrednictwem  usługi,  której  przedmiotem  jest 

kontynuowanie  rozwoju  systemu  i  wdrażanie  nowej  funkcjonalności  poprzez  nowe  wydania 

usług,  jednocześnie  oferując  czynności  konserwacyjne,  hostingu  oraz  obsługę  usługi 

pomocy/wsparcia technicznego. 

Zamawiający wezwał do wykazania, czy w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach wskazanego w wykazie projektu 

została zakończona usługa polegająca na zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie 

i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, której wartość wyniosła 3 000 000,00 zł, 

w odniesieni

u do usługi wykazanej w poz. 3 zamawiający zakwestionował możliwość 

wykazania  spełnienia  warunku  za  pośrednictwem  usługi  rozbudowy  systemu,  konserwacji  i 

usług wsparcia, czyli zakończenie wdrożenia nie mieści w wymaganym przez zamawiającego 

okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Tym samym w dokumentach nie zostało 

zawarte  potwierdzenie,  iż  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

została wykonana usługa polegająca na zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i 

wdrożeniu systemu teleinformatycznego. Zamawiający wezwał do wykazania, czy w okresie 

ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach wskazanego w wykazie 

projektu została zakończona usługa polegająca na zaprojektowaniu architektury rozwiązania, 

budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, której wartość wyniosła 3 000 000,00 zł, 


w odniesieniu do usługi wykazanej w poz. 4 zamawiający zakwestionował możliwość 

wykazania  spełnienia  warunku  za  pośrednictwem  usług  administracji  systemem,  które 

w

ykonawca realizował po wdrożeniu systemu w czerwcu 2010 roku. Zamawiający wezwał do 

wykazani

a, czy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach 

wskazanego w w

ykazie projektu została zakończona usługa polegająca na zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego,  której  wartość 

wyniosła 3 000 000,00 zł. 

W odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień Wykonawca European Dynamics przedłożył 

w dniu 20 listopada 2019 r. wyjaśnienia, z których wynika wprost, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed  terminem  składania  ofert  nie  wykonał  usług,  które  potwierdzają  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  Żadna  ze  zrealizowanych  w  tym  okresie  usług  nie  odpowiadała  swoim 

zakresem 

warunkowi  sformułowanym  przez  zamawiającemu  w  s.i.w.z.  Wykonawca  wprost 

potwierdził,  że  po  wdrożeniu  systemu  kontynuuje  rozwój  systemu  teleinformatycznego 

poprzez wydania, które wszystkie zawierają projekt architektury, budowy i wdrożenia nowych 

wersji. 

a) 

We  wszystkich  naszych  projektach  dotyczących  systemów  ICT  oferujemy 

projektowanie  architektury  rozwiązania,  budowę  i  wdrożenie  do  momentu  pierwszego 

uruchomienia systemu ICT. Następnie wchodzimy w fazę Administracji Systemem ICT, która 

dotyczy głównie hostingu w chmurze, wsparcia i konserwacji. Równolegle kontynuując rozwój 

systemu teleinformatycznego poprzez wydania, które wszystkie zawierają projekt architektury, 

budowy i wdrożenia nowych wersji. Nowa wersja może mieć nową funkcjonalność (na przykład 

„Systemy Dynamicznych Zakupów - DPS"), zawierać nowe rozporządzenie (na przykład nowe 

dyrektywy  UE  w  sprawie  zamówień  publicznych)  lub  wprowadzić  nowy  obieg  pracy  (na 

przykład  formularz  ESPD).  Po  uruchomieniu  nowej  wersji  systemu,  jego  Administracja 

przechodzi z poprzedniej do nowej wersji. 

European Dynamics jako właściciel praw autorskich 

do  standardowego  oprogramowania  ePPS,  na  bazie  k

tórego  dokonuje  wdrożeń,  podnosi 

wersje swojego  oprogramowania zmieniając poszczególne  technologie, co jest  wymuszone 

dostosowaniem  softu  do  nowych  wersji  oprogramowania  narzędziowego,  gdyż  poprzednie 

wersje  nie  są  już  wspierane  przez  producentów  iub  są  mało  wydajne  lub  niebezpieczne. 

Oznacza to, że European Dynamisc wykonuje typowy upgrade swojego oprogramowania jako 

jego  właściciel  (usługi  administracyjne).  Kolejno  European  Dynamics  wskazuje  co 

przykładowo może zawierać nowa wersja ePPS w kontekście funkcjonalności, nie wskazując 

w której usłudze, na czyje zlecenie, o jakiej wartości został przeprowadzony i wdrożony rozwój 

systemu, a także czy zawierał trzy z pięciu cech wymienionych w treści warunku w lit. a) - e). 


W stosunku do poszczególnych usług wykonawca przedstawia wyjaśnia z dni 20 i 22 

listopada 2019 (na ponowne wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień z dnia 21 listopada): 

1. usługa wykazana w poz. 1: 

Fragment wyjaśnień European Dynamics z dn. 20.11.2019: 

W  odniesieniu  do  projektu  nr  1  (System  e-

Zamówień  dla Rządu Federalnego Belgii)  nasza 

firma  dostarczyła  pierwsze  wydanie  w  2007  roku.  Od  tego  czasu  system  ten  ewoluował 

poprzez 

wiele 

wydań 

jest 

obecnie 

wydaniu 

(https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do), które wprowadzono w grudniu 2018 

r.  Obecna  umowa z klientem, która rozpoczęła się 1 czerwca 2011  r„  dotyczy  administracji 

systemem w chmurze EDHS i opracowywania nowych wersji. 

Potwierdzamy,  że  koszt  związany  z  architekturą,  budową  i  wdrożeniem  wszystkich  wydań 

ukończonych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wyniósł            

1 373 889,03 EUR brutto (ok. 5 964 052,28 PLN brutto

), co przekracza 3 000 000,00 zł brutto.  

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  wykonawca  European  Dynamics  potwierdził 

jedynie,  że  "system  ewoluuje",  koszt  związany  z  architekturą,  budową  i  wdrożeniem 

wszystkich wydań ukończony w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert wyniósł ponad 5 mln złotych brutto. Wykonawca nie wskazał konkretnego, nazwanego 

zamówienia na rozwój o wartości powyżej 3 mln zł brutto, który zostałby wykonany na zlecenie 

zamawiającego  (a  nie  będąc  kosztem  wykonawcy),  który  posiada  cechy  określone  przez 

Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu. 

W wyniku kolejnego wezwania z

amawiającego do wyjaśnień z dnia 21 listopada 2019 

roku,  wykonawca  European  Dynamics  w  dniu  22  listopada  2019  roku  potwierdził,  że  "w 

kontekście wskazanej usługi o wartości około 5 964 052,28 zł, rzeczywiście były realizowane 

prace,  które  wymagały  zaprojektowania  architektury  rozwiązania”.  Wykonawca  wskazał 

zakres  prac,  który  potwierdza  jedynie  upgrade  technologiczny  oprogramowania 

standardowego wykonawcy. 

Fragment wyjaśnień European Dynamics z dnia 22.11.2019 r. 

a) 

W odniesieniu do projektu wymienionego w punkcie 1 po

twierdzamy, że w kontekście 

wskazanej usługi o wartości około 5 964 052,28 zł brutto rzeczywiście były realizowane prace, 

które  wymagały  zaprojektowania  architektury  rozwiązania.  Takie  prace  obejmowały  zmianę 

architektury rozwiązania w celu ułatwienia korzystania z nowego serwera aplikacji (Red Hat 

Wildfly), zaktualizowaną wersję Java (Java 8), użycie angular.js oraz przyjęcie Querydsl dla 

zunifikowanego, kompaktowego i bezpiecznego zapytania w Java. 


W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  powyższe  oznacza,  że  zamawiający  uznał 

spełnienie  warunku  udziału  pomimo,  iż  przedmiotowa  usługa  dotyczyła  realizacji  umowy 

serwisowej oraz administracji technicznej z rozwojem polegającym na unowocześnianiu wersji 

oprogramowania,  wykonywanym  wielokrotnie  w  ramach  wielu, 

ewoluujących  wersjach 

systemu ePPS. Wykonawca nie potwierdził, że któryś ze zleconych elementów rozwoju ma 

wymaganą  wartość  (3  mln  zł  brutto)  i  charakteryzuje  się  cechami  wymaganymi  w  warunku 

udziału w postępowaniu. 

Odwołujący Portal PZP dodatkowo wskazał, że wykonawca European Dynamics nie 

wdrożył  nowego  serwera  aplikacji  Red  Hat  Wildfly,  a  wskazany  system  oparty  jest 

przestarzałych  technologiach,  co  odwołujący  Portal  PZP  szerzej  przedstawił  w  zakresie 

zarzutu RNC w opisie niezbędnych kosztów przystosowania oprogramowania standardowego 

ePPS do wymagań zamawiającego opisanych w OPZ. 

usługa wykazana w poz. 2 

Fragment wyjaśnień European Dynamics z dn. 20.11.2019: 

b) 

W odniesieniu do projektu wymienionego w punkcie 2 potwierdzamy, że w kontekście 

wskazanej 

usługi o wartości około 3164 825,98 zł brutto, rzeczywiście realizowane były prace, 

które  wymagały  zaprojektowania  architektury  rozwiązania.  Prace  te  obejmowały  zmiany 

architektury  rozwiązania  w  celu  obsługi  frameworkTi  Java  Web  Start  do  przygotowywania 

kw

estionariusza online przez dostawców w trybie offline. Ponadto dokonano szeregu zmian w 

architekturze systemu w celu poprawy wydajności; takie zmiany obejmują oddzielenie bazy 

danych audytu od głównej bazy danych systemu, konsekwentne korzystanie z komunikatów 

publikowania i subskrybowania za pomocą Apache Artemis. Ostatecznie zaprojektowaliśmy i 

opracowaliśmy nową funkcjonalność, taką jak wdrożenie nowych ogłoszeń o zamówieniach 

oraz  nowe  procedury  DPS  wymagane  przez  nowe  unijne  przepisy  dotyczące  zamówień 

publicznych.  Dokonaliśmy  odpowiednio  wszystkich  wymaganych  zmian  w  architekturze 

rozwiązania. 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  wykonawca  European  Dynamics  potwierdził 

jedynie, że dokonano szeregu zmian w architekturze systemu w tym upgrade pojedynczych 

technologii  systemu  ePPS,  a  także  wdrożenie  nowego  ogłoszenia  o  zamówieniach 

publicznych i nowych procedur DPS. Oznacza to, że wykonawca potwierdził, że w okresie 3 

lat  przed  terminem  składania  ofert  wykonał  liczne  drobne  prace  rozwojowe  swojego 

oprogramo

wania standardowego, o łącznej wartości 3 164 825,98 zł. 


W wyniku kolejnego wezwania z

amawiającego do wyjaśnień z dnia 21 listopada 2019 

roku, wykonawca European Dynamics w dniu 22 listopada 2019 roku potwierdził, że w okresie 

od czerwca 2017 roku do styc

znia 2019 r. dwukrotnie podniósł wersję istniejącego systemu. 

Fragment wyjaśnień European Dynamics z dn. 22.11.2019: 

b) 

W odniesieniu do projektu nr  2 (System e-

Zamówień dla Irlandii Północnej) wydanie 

pierwsze zostało dostarczone w kwietniu 2015 r., a następnie niezwłocznie przeszło w fazę 

Administracji.  W  czerwcu  2017  r.  została  wydana  wersja  nr  2,  a  Administracja  systemem 

została przeniesiona z wersji 1 do wersji 2. W styczniu 2019 r. została dostarczona bieżąca 

wersja  systemu  -  3  (https://etendersni.gov

.uk/epps/home.do),  a  jego  Administracja  została 

przeniesiona z wersji nr 2 do wersji nr 3. 

Potwierdzamy,  że  koszt  związany  z  architekturą,  budową  i  wdrożeniem  wszystkich  wydań 

ukończonych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wyniósł 647 

442 GBP brutto (około 3 164 825.98 PLN brutto), co przekracza 3 000 000,00 zł brutto. 

W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  powyższe  oznacza,  że  zamawiający  uznał 

spełnienie  warunku  udziału  pomimo,  iż  przedmiotowa  usługa  dotyczyła  realizacji  Umowy 

serwisowej oraz administracji technicznej z rozwojem polegającym na unowocześnianiu wersji 

oprogramowania,  wykonywanym  dwukrotnie  w  ewoluujących  wersjach  systemu  ePPS. 

Wykonawca nie potwierdził, że któryś ze zleconych elementów rozwoju ma wymaganą wartość 

(3 ml

n zł brutto) i charakteryzuje się cechami wymaganymi w warunku udziału w postępowaniu. 

usługa wykazana w poz. 3 

Fragment wyjaśnień European Dynamics z dn. 20.11.2019: 

c) 

W  odniesieniu  do  projektu  nr  3  (Zambia  e-

Zamówienia  Publiczne),  mimo  że  system 

został  uruchomiony  w  lipcu  2016  r.,  prace  rozwojowe  były  kontynuowane,  a  system  został 

wstępnie  zaakceptowany  w  dniu  21.10.2016  r.  (wydanie  1).  Następnie  wszedł  do  fazy 

Administracji  w  podobny  sposób  jak  poprzednie  dwa  projekty  z  tą  różnicą,  że  był  on 

ad

ministrowany w obiektach hostowanych przez klienta, a nie w naszym środowisku chmury, 

dlatego  nie  uwzględniamy  go  dla  kryterium  3.2.  Okres  Administracji  systemu  kończy  się  w 

grudniu  2019  r.,  a  w  okresie  od  jego  uruchomienia  kontynuowaliśmy  projektowanie 

ar

chitektury,  rozwój  i  wdrożenie  wersji  2,  która  została  uruchomiona  w  grudniu  2018  r. 

(https://eprocure.zppa.org.zm/epps/home.do). Łączna wartość projektu wyniosła 2 456 790,21 

USD brutto (9 6S2 701,58 zł brutto) w tym 1 132 229,00 USD brutto (4 462 521,35 zł brutto) 

na zakup sprzętu i 335 906,61 USD brutto (1 323 835,13 zł brutto) na utrzymanie i wsparcie. 

Pozostałe  988  593,60  USD  brutto  (3  896  245,10  zł  brutto)  stanowiły  koszty  projektu 


architektury rozwiązania, budowy i wdrożenia Zambijskiego Systemu Teleinformatycznego e-

Zamówień (wszystkie wersje). 

W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  z  referencji  przedłożonych  przez  wykonawcę 

European  Dynamics  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  wynika  wprost,  że  wdrożenie 

produkcyjne nastąpiło w lipcu 2016 roku, a więc więcej niż 3 lata przed terminem składania 

ofert.  Wykonawca  European  Dynamics  w  wyjaśnieniach  z  dnia  20  listopada  2019  roku 

wskazuje, że "system został wstępnie zaakceptowany w dniu 21.10.2016 r." nadając nazwę 

wdrożeniu  (wydanie  1).  Wskazanie  nowego  terminu  wdrożenia  wydania  1  pozostaje  w 

sprzeczności z treścią przedłożonych referencji, z której wprost wynika zakończenie wdrożenia 

produkcyjnego. W dacie 21.10.2016 roku mogło dojść do wdrożenia kolejnego wydania/wersji 

itp. Również zamawiający nie daje wiary wyjaśnieniom, wzywając wykonawcę do ponownych 

wyjaśnień pismem z dnia 21 listopada 2019 roku. 

Fragment wezwania do wyjaśnień z dnia 21 listopada 2019 r. 

c) 

w odniesieniu do projektu wskazanego w pozycji nr 3 W treści wyjaśnień wskazaliście 

Państwo,  iż  system  dla  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Zambii  został  uruchomiony  w  lipcu 

2016  roku  i  wstępnie  zaakceptowany  w  dniu  21.10.2016  roku.  W  świetle  przesłanych 

wyjaśnień  Zamawiający  nie  może  określić  daty  wdrożenia  wydania  1  systemu,  w 

szczególności  wątpliwości  budzi  data  21.10.2016  roku,  określona  jako  „wstępne 

zaakceptowanie" 

W związku z powyższym Zamawiający prosi o wskazanie: 

kiedy nastąpiło wdrożenie systemu Zambia e-Zamówienia Publiczne wydanie 1, 

jaka  była  wartość  usługi  polegającej  na  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania, 

budowie i wdrożeniu systemu Zambia e-Zamówienia Publiczne wydanie 1, 

jaka  była  wartość  usługi  polegającej  na  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania, 

budowie i wdrożeniu systemu Zambia e-Zamówienia Publiczne wydanie 2. 

Odwołujący  Portal  PZP wskazał,  że wykonawca European  Dynamics  potwierdził,  że 

system został uruchomiony w dniu 7 lipca 2016 r. dla pięciu agencji pilotażowych. Następnie 

odniósł się do kwestii użytego sformułowania "wstępnej akceptacji", która miała nastąpić 21 

października 2016 r., która zdaniem wykonawcy oznacza "pierwszą akceptację systemu poza 

pilotem",  które  znowu  oznacza  "wstępną  akceptację",  której  nie  należy  rozumieć  jako 

"częściowej" lub "warunkowej", ale "ostateczną akceptację" która nastąpiła 21.10.2016 r. 

Fragment wyjaśnień wykonawcy European Dynamics z dnia 22 listopada 2019 r.: 


c) W odniesieniu do projektu wymienionego w punkcie 3 umowa została podpisana w dniu 22 

maja  2015  r.,  a  system  został  urucliomiony  w  dniu  7  lipca  2016  r.  dla  pięciu  agencji 

pilota

żowych. Nawiązując, w naszym poprzednim liście, do „wstępnej akceptacji" mówiliśmy o 

„pierwszej  akceptacji  systemu  poza  pilotem".  Innymi  słowy,  odnosiliśmy  się  do  oficjalnej 

ostatecznej  akceptacji  1-

ego  wydania  systemu.  Wyjaśniamy,  że  „wstępna  akceptacja"  nie 

oznacza „częściowej" lub „warunkowej" akceptacji. Dlatego 1-sze wydanie systemu otrzymało 

status „ostatecznej akceptacji" w dniu 21 października 2016 r. 

Wartość  usługi  zaprojektowania  architektury  rozwiązania,  budowy  i  wdrożenia  systemu  e- 

Zamówień publicznych Zambii Wydanie 1-sze wyniosła 853 593,60 USD brutto (3 364183,10 

zl brutto). 

Wydanie  2-

gie  był  wynikiem  kilku  wniosków  o  zmianę  i  polegało  na  zaprojektowaniu 

architektury rozwiązania, opracowaniu i wdrożeniu Wydania 2-go. Orientacyjnie odnosimy się 

do  zgodności  systemu  z  otwartym  standardem  danych  umownych  przy  użyciu  nowych 

interfejsów  API  opartych  na  JSON  i  usługach  REST.  Wartość  usługi  zaprojektowania 

architektury  rozwiązania,  budowy  i  wdrożenia  systemu  e-Zamówień  publicznych  Zambii 

Wydanie 2-gi

e wyniosła 135 000,00 USD brutto (532,062,00 zł brutto). 

Zdaniem  odwołującego  Portal  PZP  nie  sposób  zrozumieć,  jak  zamawiający  na 

podstawie  powyższych  wyjaśnień  mógł  dać  wiarę  kolejnym,  tak  pokrętnym  wyjaśnieniom 

wykonawcy,  dla  którego  korzystna  oczywiście  jest  interpretacja,  wskazania  późniejszej 

akceptacji  systemu.  Wówczas  wykonawca  mógłby  wykazywać,  że  zakończenie  realizacji 

zostało zakończone w ciągu ostatnich trzech lat przed zakończeniem terminu składania ofert. 

Prawdziwy termin zakończenia wdrożenia, który wynika z referencji powoduje, że nie sposób 

zakwalifikować przedmiotowej  usługi jako  spełniającej  warunek  udziału w  postępowaniu. W 

dniu 21 października 2019 roku być może nastąpił jakiś odbiór kolejnej wersji systemu, ale nie 

zmienia to faktu, że sam zlecający odebrał system w dniu 6 lipca 2019 roku. 

usługa wykazana w poz. 4 

Fragment wezwania do wyjaśnień z dnia 18 listopada 2019 r.  

d) 

w  odniesieniu  do  projektu  wskazanego  w  pozycji  nr  4  Realizacja  Projektu  obejmuje 

okres  od  1  maja  2010  roku  do 

22  lipca  2017  roku,  a  zgodnie  z  dołączonymi  referencjami 

system  został  wdrożony  w  czerwcu  2010  roku,  czyli  zakończenie  wdrożenia  nie  mieści  w 

wymaganym przez Zamawiającego okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

Fragment  wyjaśnień  European  Dynamics  z  dnia  20  listopada  2019  r.  dotyczący  zakresu 

realizacji usług: 


d) 

W  odniesieniu  do  projektu  nr  4  (System  e-

Zamówień  dla  TFL),  system  ten  został 

uruchomiony w czerwcu 2010 r., a następnie wszedł w fazę Administracji w podobny sposób 

jak pop

rzednie trzy projekty. Okres Administracji zakończył się w Iipcu 2017 r., a w okresie od 

jego  uruchomienia  nadal  oferowaliśmy  usługi  projektowania  architektury,  rozwoju  i 

implementacji wersji nr 2, która została uruchomiona w listopadzie 2014 r. Wersja nr 3 została 

wydana marcu 2017  r., czyli  w  ciągu ostatnich trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania 

wniosków. Całkowita wartość projektu wyniosła 652 315,12 GBP brutto (3188 646,77 zł brutto) 

w  tym  38  565,12  GBP  brutto  (188  584,02  zł  brutto)  na  utrzymanie  i  wsparcie  systemu. 

Pozostałe 613,750,00 GBP brutto (3.000.132,75 zł brutto) stanowiły koszty projektu archi tek 

tury  rozwiązania,  budowy  i  wdrożenia  Transport  dla  Londynu  -  Teleinformatycznego  e- 

Rządowego Systemu Zamówień (wszystkie wersje). 

Odwołujący  Portal  PZP    wskazał,  że  wykonawca  European  Dynamics  ponownie 

potwierdził,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  terminem  składania  ofert,  wykonywał 

upgrade wersji oprogramowania standardow

ego ePPS. Powyższe oznacza, że zamawiający 

uznał spełnienie warunku udziału pomimo, iż przedmiotowa usługa dotyczyła realizacji umowy 

serwisowej  oraz  administracji  technicznej  z  rozwojem,  polegającym  na  unowocześnianiu 

wersji oprogramowania, wykonywanym dwukrotnie w ewoluujących wersjach systemu ePPS. 

Wykonawca nie potwie

rdził, że któryś ze zleconych elementów rozwoju ma wymaganą wartość 

(3 ml

n zł brutto) i charakteryzuje się cechami wymaganymi w warunku udziału w postępowaniu. 

Ponadto  z

amawiający  wezwał  wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

przyczyn  o  obiektywnym  c

harakterze,  które  spowodowały,  że  wykonawca  ten  na 

potwierdzenia  należytego  wykonania  umowy  przedłożył  własne  oświadczenie,  a  nie 

potwierdzenie należytego wykonania zamówienia od podmiotu zlecającego wykonanie usługi. 

Fragment  wyjaśnień  European  Dynamics  z  dnia  20  listopada  2019  r.  dotyczący 

przedstawienia oświadczenia własnego wykonawcy zamiast potwierdzenia zlecającego: 

Odnosząc się do własnego oświadczenia wykonawcy: nasza firma przestała świadczyć usługi 

Transport for London (TFL) w lipcu 2017 r. Wszys

tkie oświadczenia klientów są przed tą datą 

i są dostępne dla UZP, jeśli wymagane. Jednak zgodnie z SIWZ (rozdział VII, poz. 4) referencje 

lub  inne  dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  umów  powinny  być  wydawane  nie 

wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Klient  nie  był  w  stanie 

przedstawić  oświadczenia  w  tygodniach  poprzedzających  złożenie  oferty.  Nie  dotyczyło  to 

Klientów  pozostałych  3  projektów,  którzy  to  byli  dostępni  i  dostarczyli  listy  potwierdzające 

elementy  projektów,  które  wymagał  UZP  (liczba  użytkowników,  daty  uruchomienia,  rodzaje 

usług  itp.),  W  związku  z  tym  przedłożyliśmy  własne  oświadczenie  dotyczące  projektu  TFL 

potwierdzające elementy wymagane przez UZP. 


W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP  nie  sposób  uznać,  że  wykonawca  wykazał 

obiektywne czynniki, które uniemożliwiły przedstawienie potwierdzenie należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wykonawca nie wykazał w jaki sposób próbował komunikować 

się  z  zamawiającym  oraz  że  uzyskał  informację  o  odmowie  wystawienia  poświadczenia 

należytego  wykonania.  Taka  jest  również  linia  orzecznicza  KIO,  która  ciężar  udowodnienia 

obiektywnych  przesłanek,  które  uniemożliwiły  uzyskanie  poświadczenia  należytego 

wykonania. 

Odwołujący Portal PZP przywołał wyrok KIO 1390/14 z 18 lipca 2014 r. 

Odwołujący  Portal  PZP  stwierdził,  że  zamawiający  zaniechał  zwrócenia  się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 

gdyż  wykaz  usług,  oświadczenia  i  inne  złożone  przez  wykonawcę  European  Dynamics 

pomimo  iż  dokumenty  budzą  uzasadnione  wątpliwości  na  podstawie  przepisu  §  2  ust.  6 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu. Wyjaśnienie czy wykazane 

doświadczenie potwierdza spełnianie warunku określonego w pkt 3.1 s.i.w.z. jest kluczowe, a 

kolejne oświadczenia wykonawcy składane w ramach wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy 

P.z.p. upewniają, że wykonawca nie spełnia postawionego warunku w żadnym z wykazanych 

projektów. 

Odwołujący Portal PZP wniósł o zobowiązanie zamawiającego do: 

• 

unieważnienia czynności wyboru oferty European Dynamics jako najkorzystniejszej 

• 

uznania, że wykonawca European Dynamics nie wykazał spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu określonego w pkt 3.1. s.i.w.z. 

• 

wezwania wykonawcy European Dynamics na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy 

P.z.p. 

do  uzupełnienia  wykazu  usług  oraz  przedstawienia  dokumentów  na  potwierdzenie 

należytego  wykonania  usług  w  zakresie  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu określonego w pkt 3.1 s.i.w.z. 

O

dnosząc się do zarzut 10, 11 dot. zaniechania wykluczenia European Dynamics w 

związku z wprowadzeniem w błąd zamawiającego w zakresie spełnienia warunku dotyczącego 

osób  zdolnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  wykazania  roli  Ekspert  ds. 

bez

pieczeństwa,  odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  zamawiający  sformułował  warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia dla roli Eksperta 

ds.  bezpieczeństwa  który  posiada  ważny  certyfikat  CISA  (Certified  Information  Security 

Manager)  lub  ważny  certyfikat  CISSP (Certified Information  Security  Systems  Professional) 

lub równoważny, potwierdzający uprawnienia audytora IT. (str. 16 s.i.w.z.) 


Wykonawca  European  Dynamics  w  ofercie  załączył  wykaz  osób  celem  wykazania 

dysponowaniem  Kluczowym  Personelem  - 

w  tym  w  szczególności  w  zakresie  eksperta  ds. 

bezpieczeństwa: V. P., dla którego zamieścił informację, że posiadany przez niego certyfikat 

kończy się w dniu 30 września 2004 roku. 

Odwołujący Portal PZP podniósł, że zamawiający w dniu 30.10.2019 r. w wezwaniu do 

złożenia  dokumentów  i  wyjaśnień  wyartykułował  słuszną  wątpliwość,  co  do  aktualności 

certyfikatu  CISA  wskazanego  przy  opisie  kompetencji  eksperta  ds. 

bezpieczeństwa.  Taka 

wątpliwość jest zasadna zważywszy na wskazaną datę umieszczoną w kolumnie oznaczonej 

jako  "Koniec"  oraz  politykę  certyfikacyjną  CISA  (tzw.  politykę  ciągłego  doskonalenia 

zawodowego)  według,  której  osoba  będąca  certyfikowanym  audytorem  systemów 

informatycznych  (CISA)  musi  wykazywać  do  organizacji  certyfikującej  ciągłe  dokształcanie 

poprzez udział w kursach, seminariach, etc w odpowiednim wymiarze w skali roku i trzech lat. 

Po tym czasie dostaje kolejne certyfikaty z nowymi datami ważności. 

Wykonawca  Euro

pean  Dynamics  jako  wykonawca  świadczący  usługi  wymagające 

ta

kich  kompetencji  i  podmiot  profesjonalny,  w  warunkach  profesjonalnej  staranności 

wymaganej od profesjonalistów powinien posiadać wiedzę o warunkach certyfikacji i wbrew 

st

anowi faktycznemu odpowiedział zamawiającemu w piśmie z 11 listopada 2019 r.: 

Potwie

rdzamy,  że  data  30.09.2004  roku  wskazana  w  certyfikacie  CISA,  w  której 

wyznaczono osobę pełniącą funkcję eksperta ds. Bezpieczeństwa, nie oznacza wygaśnięcia 

ważności certyfikatu. Data 30.09.2004 r. jest datą wydania certyfikatu CISA. 

Tymczasem  jak  stwier

dził  odwołujący  Portal  PZP  powołując  się  na  informacje  na 

portalu  Linkedln,  pan  V.  P.  wykazany  przez  European  Dynamics  jako  ekspert  ds. 

bezpieczeństwa posiada certyfikat o numerze 0436794 uzyskany w dniu 30.09.2004. 

Na stronie internetowej organizacji cert

yfikującej ISACA 

http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-lnformation-Svstems-

Auditor/Pages/default.aspx 

możliwe  jest  uzyskanie  informacji  o  aktualności  certyfikatu,  która  wskazuje,  że  certyfikat 

wygasł w 2009 r. 

Name (imię i Nazwisko): Mr. V. P.  

Status (status): EXPIRED (wygasł) 

Certification Type: CISA 

Certification Number: 0436794 


Datę Certified (data certyfikacji): 30 September 2004 

Expiration Datę (data wygaśnięcia): 06 July 2009 

Odwołujący Portal PZP wskazał, że pytanie zamawiającego ze wskazaniem na datę 

dość  odległą  w  kolumnie  "Koniec"  oczywiście  miało  na  celu  weryfikację,  czy  wykazany 

certyfikat  jest  ważny  (zgodnie  z  treścią  postawionego  warunku).  Wykonawca  European 

Dynamics nie poinformował zamawiającego, że ten certyfikat jest nieważny od 2009, ale podał 

informację  dotyczącą  początku  ważności  certyfikatu,  neutralną  dla  zamawiającego.  Na 

podstawie  takiej  odpowiedzi  z

amawiający  mógł  domniemywać,  że  certyfikat  jest  ważny  (na 

przykład  jest  bezterminowy).  Pytanie  zamawiającego  oczywiście  musiało  spowodować  u 

profesjonalisty jakim jest European Dynamics należytą staranność w wyjaśnieniu tej kwestii. 

Dlatego  o

dwołujący  Portal  PZP  uważa,  że  wykonawca  European  Dynamics  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu, również poprzez zatajenie informacji o wygaśnięciu certyfikatu, co wyczerpuje 

znamiona  czynu  okre

ślonego  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  P.z.p.  i  powinno  skutkować 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Odwołujący Portal PZP wskazał, że odpowiedź na 

wezwanie do wyjaśnień cytowane powyżej, może również zostać zakwalifikowane jako czyn 

wyczerpujący znamiona przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., albowiem wykonawca ten 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

z

amawiającego w postępowaniu w zakresie spełnienia warunku dotyczącego osób zdolnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia wykazania roli Ekspert ds. bezpieczeństwa przedkładając 

wprowadzające w błąd wyjaśnienia. 

Odwołujący Portal PZP powołał się na orzeczenie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-

387/14 Esaprojekt.  

związku  z  powyższym  odwołujący  Portal  PZP  wniósł  o  zobowiązanie 

z

amawiającego do: 

unieważnienia czynności wyboru oferty European Dynamics jako najkorzystniejszej  

- wykluczenia Wykonawcy European Dynam

ics ze względu na wprowadzenie zamawiającego 

w  błąd  w  zakresie spełnienia warunku  dotyczącego  osób  zdolnych do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia w zakresie wykazania roli Ekspert ds. bezpieczeństwa. 

Odnosząc  się  do  zarzut  12  dot.  zaniechania  wezwania  European  Dynamics  do 

uzupełnienia  wykazu  osób  w  zakresie  spełnienia  warunku  dotyczącego  osób  zdolnych  do 

realizacj‘i  przedmiotu  zamówienia  w  kontekście wykazania  roli  Ekspert  ds.  bezpieczeństwa 

oraz Administratorem systemu utrzymywanego w chmurze Obliczeniowej/DevOps Ekspert ds. 


bezpieczeństwa, odwołujący Portal PZP z ostrożności, w razie stwierdzenia że nie spełniła się 

żadna  z  przesłanek  określona  w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  P.z.p.,  na 

podstawie powyżej wskazanej argumentacji w zakresie przedstawionego stanu faktycznego w 

zakresie  braku  wykazania  spełnienia  warunku  dotyczącego  osób  zdolnych  do  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  w  kontekście  wykazania  roli  Ekspert  ds.  bezpieczeństwa  przez 

wykonawcę European Dynamics, wniósł o zobowiązanie zamawiającego: 

• 

do 

unieważnienia czynności wyboru oferty European Dynamics jako najkorzystniejszej 

• 

do wezwania wykonawcy w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

do uzupełnienia 

wykazu  osób  w  zakresie  spełnienia  warunku  dotyczącego  osób  zdolnych  do  realizacji 

przedmiotu zamówienia w zakresie wykazania roli Ekspert ds. bezpieczeństwa. 

Administrator systemu utrzymywanego w chmurze Obliczeniowej/DevOps 

Odwołujący Portal PZP wskazał również, że na stronie 17 lit. c s.i.w.z. zamawiający 

wskazał wymagania wobec osoba pełniącej rolę Administratora, która musi posiadać certyfikat 

potwierdzający  umiejętności  projektowania  i  zarządzania  lub  administrowania  oferowanych 

środowiskiem chmurowym np. Microsoft MCSD w zakresie AZURE.  

Jednocześnie  w  informacjach  dotyczących  równoważności  certyfikatów  oraz 

uznawalności uprawnień (str. 18 s.i.w.z.) zamawiający wskazał, że "...dopuszcza posiadanie 

równoważnych certyfikatów, innych niż wskazane przez Zamawiającego, W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie 

co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez 

Zamawiającego, jest  potwierdzony  certyfikatem jeżeli  dotyczy  to danego  certyfikatu i  został 

wydany  przez  podmiot  posiadający  uprawnienia  do  wydawania  certyfikatów  nadane  przez 

niezależną od wykonawcy jednostkę" 

W  ocenie  odwołującego  Portal  PZP,  wymieniony  przez  zamawiającego  certyfikat 

Microsoft  MCSD  wydawany  jest  osobom,  które  posiadają  wymagane  umiejętności  i  zdały 

egzamin dla usług IAAS oferowanych przez firmę Microsoft. 

Zdaniem o

dwołującego Portal PZP, wskazany przez wykonawcę certyfikat nie spełnia 

wymagań równoważności z dwóch powodów: 

• 

do  jego  uzyskania  zgodnie  z  tłumaczeniem  treści  certyfikatu  załączonego  przez 

w

ykonawcę European Dynamics nie był wymagany egzamin ( "z powodzeniem uczestniczył 

w  następującym  kursie  dotyczącym  obsługi  EDHS"  ),  a  do  referencyjnego  certyfikatu 

wskazanego przez Zamawiającego jest wymagane zdanie egzaminu 


• 

certyfikat został wydany przez wykonawcę, a więc nie jest spełniony wymóg uprawnień 

do jego wydawani

a nadanych przez niezależna od wykonawcy jednostkę 

Na  podstawie  powyżej  wskazanej  argumentacji  w  zakresie  przedstawionego  stanu 

faktycznego w zakresie braku wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób zdolnych do 

realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  kontekście  wykazania  roli  Administratora  systemu 

utrzymywanego  w  chmurze  Obliczeniowej/DevOps  prze

z  wykonawcę  European  Dynamics, 

o

dwołujący Portal PZP wniósł o zobowiązanie zamawiającego do: 

unieważnienia czynności wyboru oferty European Dynamics jako najkorzystniejszej 

- wezwania wykonawcy w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

do uzupełnienia wykazu 

osób  w  zakresie  spełnienia  warunku  dotyczącego  osób  zdolnych  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie  wykazania  roli  Administratora  systemu  utrzymywanego  w  chmurze 

Obliczeniowej/DevOps. 

KIO 2473/19 

W dniu  5 grudnia  2019 roku  wykonawca  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  w 

warszawie  (dalej:  odwołujący  Pentacomp)  wniósł  odwołanie  od  niezgodnych  z  przepisami 

ustawy P.z.p. 

czynności oraz zaniechań zamawiającego polegających na: 

niezgodnej z przepisami ustawy P.z.p. czynn

ości zaniechania odtajnienia części oferty 

Konsorcjum European Dynamics w zakresie utajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny oferty, 

podczas gdy wyjaśnienia te rzeczywistości nie zawierają, zdaniem odwołującego, informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  2018  poz.  419,  dalej:  „UZNK"),  zaś 

Konsorcjum  European  Dynamics  nie  wykazało  przesłanek  koniecznych  dla  zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa i informacje te winny podlegać odtajnieniu, 

co stanowi naruszenie art 7 ust 1 w zw. art 8 ust 1, 2 i 3 ustawy P.z.p. oraz w zw. z art 11 ust 

2 UZNK; 

błędnej  ocenie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  oferty  i  wyborze  oferty  Konsorcjum 

European  Dynamics  zamia

st dokonania czynności odrzucenia oferty Konsorcjum European 

Dynamics,  z  uwagi  na  rażąco  niską  cenę  oferty,  w  sytuacji  gdy  złożone  wyjaśnienia  nie 

potwierdzają, że cena oferty Konsorcjum European Dynamics nie jest rażąco niska, 

co stanowi naruszenie 90 ust. 4 w zw. z art 91 ust. oraz art 89 ust 1 pkt 4 ustawy P.z.p. w zw. 

zw. z art 7 ust 1 i ust 3 ustawy P.z.p.; 

zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum European Dynamics na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  3  ustawy  P.z.p.  jako  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu  przepisów  o 


zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającym na złożeniu oferty z rażąco niską ceną, co 

w  konsekwencji  doprowadziło do  zaniechania  wyboru oferty  odwołującego w  postępowaniu 

jako najkorzystniejszej; 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz 

art. 3 ust. 1 i art 15 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

zaniechania dokonania 

czynności odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum European 

Dynamics podczas gdy oferta ta jest niezgodna z s.i.w.z., 

co stanowi naruszenie art 89 ust 1 pkt 2 oraz art 7 ust 1 i 3 ustawy P.z.p.; 

zaniechania dok

onania czynności wykluczenia z postępowania Konsorcjum European 

Dynamics  za  brak 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, 

co stanowi naruszenia art 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art 25 ust 1 ustawy PZP; 

czynności  polegającej  na niezasadnym  przyznaniu Konsorcjum  European  Dynamics 

punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty 

zaangażowanego  w  realizację  zamówienia"  oraz  „Doświadczenie  i  wiedza  Analityka 

zaangażowanego  w  realizację  zamówienia"  poprzez  niezasadne  przyjęcie  przez 

z

amawiającego,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  dysponuje  właściwymi  osobami  do 

realizacji  zamówienia,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  osoby  te  nie  mają  wymaganego 

doświadczenia i wiedzy, co doprowadziło do niezasadnego przyznania punktów w kryterium 

pozacenowym  i  wyboru  oferty  Konsorcjum  European  Dynamics  jako  najkorzystniejszej  w 

p

ostępowaniu, a w konsekwencji doprowadziło do zaniechania wyboru oferty odwołującego w 

p

ostępowaniu jako najkorzystniejszej, 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p.; 

zaniechaniu  wykluczenia  Konsorcjum  European  Dynamics  z  p

ostępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  P.z.p. 

z  uwagi  na  wprowadzenie  w  błąd 

z

amawiającego poprzez podanie nieprawdziwych informacji, z których wynika, że Konsorcjum 

European Dynamic

s spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz dysponuje osobami w 

kryterium oceny ofert, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum European 

Dynamics  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  P.z.p.

, co doprowadziło do zaniechania 

wyboru oferty odwołującego w postępowaniu jako najkorzystniejszej, 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 

5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.; 


wyboru  oferty  Konsorcjum  European  Dynamics  jako  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu, podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu a wykonawca Konsorcjum European 

Dynamics wykluczeniu z p

ostępowania, 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. i 3, art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.; 

zaniechaniu  wykluczenia  Portal  PZP  z  p

ostępowania  z  uwagi  na  niespełnienie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wprowadzeniu  w  błąd  zamawiającego  poprzez 

podanie  nieprawdziwych  informacji,  z  których  wynika,  że  Portal  PZP  dysponuje 

podwykonawcami i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  ramach  kryterium  oceny  ofert,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie odrzucenia oferty Portal PZP na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., 

co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Mając  na  względzie  powyżej  podniesione  zarzuty  odwołujący  Pentacomp  wniósł  o 

uwzgl

ędnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie wyboru oferty konsorcjum European Dynamics w postępowaniu; 

dokonanie ponownej ceny ofert w p

ostępowaniu; 

wyklucz

enia z postępowania wykonawcy konsorcjum European Dynamics; 

odrzucenie oferty konsorcjum European Dynamics z p

ostępowania; 

wykluczenie z p

ostępowania Portal PZP; 

odrzucenie oferty Portal PZP; 

dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej w p

ostępowaniu oferty odwołującego. 

Ponadto o

dwołujący Pentacomp wniósł o zasądzenie od zamawiającego na jego rzecz 

kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu.  

Odwołujący Pentacomp podniósł, że jest uprawniony do wniesienia odwołania, gdyż 

posiada interes w 

uzyskaniu zamówienia objętego postępowaniem oraz może ponieść szkodę 

w  wyniku  naruszenia  przez  z

amawiającego  przepisów  ustawy  P.z.p.  Uzasadnił  to  tym,  że 

działania i zaniechania zamawiającego objęte odwołaniem mogą uniemożliwić mu uzyskanie 

zamówienia.  Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  iż  może  ponieść  szkodę,  polegającą  na 

zaniechaniu wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Odwołujący Pentacomp ze względu 

na  złożenie  oferty  jest  uczestnikiem  postępowania,  przez  co  powinien  być  uprawniony  do 

zapoznania się z treścią ofert konkurencyjnych, w szczególności z tymi elementami tych ofert, 


które mają wpływ na ich ocenę zgodnie z ustalonymi przez zamawiającego kryteriami oceny 

ofert. 

Odnosząc się do zarzutu zaniechania odtajnienia części oferty konsorcjum European 

Dynamics  w  zakresie  utajnienia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  odwołujący  Pentacomp 

wskazał,  że  zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  P.z.p.  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału  w  postępowaniu  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W  ocenie  o

dwołującego  Pentacomp,  nieodtajnienie  informacji  zastrzeżonych  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa  przez  Konsorcjum  European  Dynamics  objętych  niniejszym 

odwołaniem narusza elementarną zasadę prawa zamówień publicznych sformułowaną w art. 

7  ust.  1  ustawy 

P.z.p.,  stanowiącą,  że  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. A zatem poprzez zaniechanie odtajnienia 

informacji  zastrzeżonych  przez  Konsorcjum  European  Dynamics  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa zamawiający  naruszył  przepis  art.  7  ust  1,  art.  8 ust.  1,  ust.  2  oraz  ust.  3 

ustawy P.z.p. 

w zw. z art. 11 ust. 2 UZNK, jak również art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p. 

W  ocenie  o

dwołującego  Pentacomp  informacje  opisane  w  odwołaniu  zostały 

zastrzeżone  przez  Konsorcjum  European  Dynamics  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa 

niezasadnie, w 

celu utrudnienia a właściwie uniemożliwienia weryfikacji złożonej oferty przez 

o

dwołującego Pentacomp. Zamawiający natomiast błędnie uznał dokonane zastrzeżenia za 

skuteczne. 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  zgodnie  z  zasadą  jawności  postępowania  o 

udzie

lenie  zamówienia  publicznego  zamawiający  winien  udostępnić  odwołującemu 

Pentacomp 

do  wglądu  dokumenty,  których  ujawnienia  odwołujący  żąda  w  niniejszym 

odwołaniu. Bezpodstawne utrudnienie dostępu do informacji w postępowaniu nie pozwala na 

urzeczywistnienie 

zasad jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

a tym samym narusza art. 8 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący Pentacomp podkreślił, że art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. nakłada na wykonawcę 

chcącego  skorzystać  z  ochrony  informacji  stanowiących  tajemnicę  jego  przedsiębiorstwa, 

obowiązek wykazania spełniania przez objęte ochroną informacje przesłanek wynikających z 

art. 11 ust. 2 UZNK. Aktualne brzmienie art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. 

nie pozostawia wątpliwości, 

że  ciężar  dowodu  w  powyższym  zakresie  leży  wyłącznie  na  wykonawcy,  który  winien  bez 

wezwania  udowodnić  zamawiającemu  zasadność  poczynionego  zastrzeżenia.  Brak  takich 


wyjaśnień  lub  złożenie  wyjaśnień  ogólnikowych  powinno  być  traktowane  jako  rezygnacja  z 

przewidzianej  przepisem  art.  8  ust.  3  ustawy  P.z.p.  ochrony,  co  aktualizuje  po  stronie 

z

amawiającego obowiązek ujawnienia nieskutecznie utajnionych informacji. 

Zdaniem  o

dwołującego  Pentacomp,  w  okolicznościach  postępowania  brak  jest 

podstaw prawnych do uznania wyjaśnień rażąco niskiej ceny jako zawierających informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu UZNK. 

Odwołujący Pentacomp przywołał orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 

2000 r. w sp

rawie o sygn. akt I CKN 304/00, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lipca 

2018 r., sygn. akt: KIO 1234/18, KIO 1276/18 i inne. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum  European  Dynamics,  pomimo,  że  zawiera  ona  rażąco  niską  cenę,  odwołujący 

Pentacomp  podniósł,  że oferta złożona przez  wykonawcę Konsorcjum European Dynamics 

zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  tym  samym  oferta  ta 

powinna zostać odrzucona z uwagi na okoliczność, że zawiera rażąco niską cenę, zgodnie 

bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., z

amawiający obligatoryjnie odrzuca ofertę, jeżeli 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący Pentacomp przywołał  wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 maja 

2016  r.,  sygn.  akt:  KIO  728/16;  KIO  741/16;  KIO  802/16,  wyrok 

Sądu  Okręgowego  w 

Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt: XIX Ga 3/07) oraz 

opinię Urzędu Zamówień 

Publicznych pn. „Rażąco niska cena". 

Odwołujący Pentacomp podniósł, że cena oferty Konsorcjum European Dynamics w 

kontekście wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT jest aż o 32% niższa od kwoty 

przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.  

Po drugie, odnosząc się do średniej arytmetycznej złożonych ofert wskazał, że cena 

oferty Konsorcjum European Dynamics jest aż o 33 % średniej arytmetycznej złożonych ofert. 

W ocenie odwołującego  Pentacomp,  wykonanie zamówienia  w  zakresie określonym 

przedmiotem zamówienia za cenę zaoferowaną przez Konsorcjum European Dynamics jest 

niemożliwe. Zaoferowana przez Konsorcjum European Dynamics cena jest nierealna i przy 

zachowaniu  wszelkich  rynkowych  reguł  i  należytej  staranności  realizacja  zamówień 

wykonawczych za wskazaną przez ww. wykonawców cenę byłaby nierentowna i nieopłacalna. 

Należy  bowiem  pamiętać,  że zaoferowana cena ma  zagwarantować wykonanie  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi w  s.i.w.z. (jakość, realizacji, terminowość prac 

itp.). W przypadku tego zamówienia ustalone standardy jakościowe są bardzo wysokie, czego 

dowodem jest wysokość kar umownych, które zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy w 


przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zamówienia. Ponadto, cena oferty 

ma  zapewnić,  że  zamówienie  będzie  wykonane  przy  zachowaniu  wszelkich  zasad 

bezpieczeństwa i najwyższych standardów, przy jednoczesnym zaangażowaniu odpowiedniej 

ilości  właściwie  wykwalifikowanego  personelu  i  przy  odpowiednim  nakładzie  czasu. 

Ewentualne  dokonywanie oszczędności  przez  Konsorcjum  European Dynamics  wyrażające 

się w obniżeniu ceny za realizację zamówienia kosztem jakości i terminowości wykonania jest 

całkowicie niedopuszczalne. 

W ocenie odwołującego Pentacomp, w przypadku Konsorcjum European Dynamics nie 

występują  żadne  szczególne  oszczędności,  które  umożliwiałyby  ww.  wykonawcy 

zaoferowanie  tak  niskiej  ceny  jak  w  p

ostępowaniu,  co  wskazuje,  że  cena  została 

nieodpowiednio skalkulowana. 

Odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  każdy  z  wykonawców  biorących  udział  w 

p

ostępowaniu  musiał  przy  kalkulacji  ceny  uwzględnić  co  najmniej  poniższe  pozycje. 

(Odwołujący wskazał, że wszelkie ceny podawane w tej kalkulacji są cenami netto.) 

Koszt chmury obliczeniowej 

Odwołujący Pentacomp stwierdził, że zamawiający w OPZ bardzo precyzyjne określił 

wolumetrię niezbędną do skalkulowania kosztów chmury, w tabeli nr 4 na stronie 100 OPZ 

wskazano  1324  wirtualne  rdzenie,  5040  GB  RAM,  62625GB  dysków  HDD  oraz  16000GB 

dysków SSD. 

W  ocenie  Pentacomp,  t

aka  konfiguracja  dla  zakładanego  w  OPZ  okresu  realizacji  i 

utrzymania  generuje  koszt  ok.  3,4  ml

n  zł  netto  w  toku  całego  projektu  przy  założeniu 

optymalizacji cenowej polegającej na zakupie tej usługi w trybie rezerwacji, czyli w takim trybie, 

w którym kupuje się z góry określoną liczbę zasobów chmurowych na dłuższy okres czasu. 

An

alogiczna  usługa  w  chmurze  Google  kosztuje  ok.  4,7  min  zł.  Odwołujący  Pentacomp 

przekazał wyliczenia z publicznie dostępnych cenników Microsoft oraz Google. 

Koszt licencji BI 

Odwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  z  informacji  zawartych  w  ofercie  Konsorcjum 

European Dynamics wynika, że oferowanym narzędziem BI jest rozwiązanie firmy Microsoft 

PowerBI.  

Odwołujący Pentacomp zauważył, że przy zakładanych parametrach wydajnościowych 

oraz wolumetrycznych określonych w OPZ dla narzędzia BI istnieje koniczność zapewnienia 

licencji w postaci dostępowej (dostępu jednoczesnego) dla 200 użytkowników oraz 5 licencji 

nazwanych  użytkowników  zaawansowanych  -  deweloperów  aplikacji  (zdefiniowanych 


zestawów  dashboardów)  z  uwzględnieniem  wydłużonego  o  24  miesiące  okresu  licencji 

zaoferowanego  w  ramach kryterium  oceny  ofert.  Na bazie publicznie dostępnych cenników 

koszt takie

go rozwiązania wynosi ok. 2,2 mln zł w okresie 36 miesięcy. Na dowód odwołujący 

Pentacomp przekaz

ał wyliczenia z publicznie dostępnych cenników Microsoft. 

Koszty związane z zapewnieniem I linii wsparcia 

Odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  zgodnie  z  OPZ  Rozdział  XIV.2  (str.  107)  od 

momentu  produkcyjnego  urucho

mienia  pierwszego  modułu  do  momentu  rozpoczęcia  fazy 

utrzymania  w

ykonawca zobowiązany  jest  do  zapewnienia I  linii  wsparcia, czyli  świadczenia 

wsparcia  w  użytkowaniu  platformy  bezpośrednio  użytkownikom  końcowym  systemu.  Ta 

usługa  będzie realizowana  przez  okres  25 miesięcy.  Na bazie informacji  zawartych w  OPZ 

dotyczących wymiarowania usług (Rozdział XI, str. 88) oraz biorąc pod uwagę fakt, że w kraju 

realizowanych jest ok. 150 tys. 

postępowań, gdzie składanych jest w sumie ok. 260 tys. ofert 

należy  podkreślić,  że koszt  realizacji  usługi  1 linii  wsparcia będzie  znaczny.  Zakładając,  że 

spośród łącznie 410 tys. zdarzeń mogących generować zgłoszenie do I linii wsparcia tylko ok. 

p

ołowa zakończy się kontaktem z I linią to należy obsłużyć ok. 200 tys. zdarzeń rocznie. W 

ciągu roku występuje średnio 250 dni roboczych. Tak więc dzieląc liczbę zdarzeń rocznie przez 

liczbę dni roboczych wychodzi średnia liczba zdarzeń dziennie do obsłużenia na poziomie 800. 

Do  obsługi  tak  dużej  ilości  zgłoszeń  potrzebny  jest  zespół  ok.  8  osób  na  pełny  etat  przy 

założeniu,  że  obsługa jednej  sprawy  trwa  średnio  5  min.  Miesięczny  koszt  takiego  zespołu 

zakładając  wynagrodzenie  na  poziomie  ustawowego  wynagrodzenia  minimalnego  na 

poziomie  2600  zł  od  1  stycznia  2020  roku  wynosi  ok.  29  000  zł  wraz  z  pochodnymi  od 

wynagrodzeń  oraz  przy  założeniu  kosztów  pośrednich  (takich  jak  chociażby  wyposażenie 

stanowisk pracy czy media) ponoszonych przez wykonawcę na poziomie 20%. Uwzględniając 

całość kontraktu to obiektywny koszt związany z zapewnieniem I linii wynosi ok. 725 tys. zł 

netto. 

Godziny rozwojowe 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  w  toku  całości  zamówienia  wykonawca 

Konsorcjum European Dynamics musiał uwzględnić koszt 6500 roboczogodzin świadczonych 

w  okresie  stabilizacji  oraz  utrzymania  systemu. 

Według  oferty  Konsorcjum  European 

Dynamics stawka za 1 

rbh wynosi 260 zł, tak więc obiektywny koszt konieczny do poniesienia 

to ok 1,7 ml

n zł netto. 

6. Koszty zarządzania projektem związane z wykorzystaniem SCRUM  

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  ze  zgodnie  ze  SCRUM  istnieje  konieczność 

odbywania  spotkań  dotyczących  planowania  oraz  podsumowania  sprintu,  w  których  biorą 


udział wszyscy członkowie zespołu wytwórczego. Zamawiający w OPZ wstępnie wskazał, że 

sprinty będą czterotygodniowe, czyli w toku realizacji projektu (bez fazy utrzymania) będzie 

tych  spotkań  64  (32  tygodnie  w  fazie  budowy  systemu  x  2  spotkania).  Uwzględniając 

minimalny  skład  zespołu  wytwórczego  zgodnie  z  s.i.w.z.  oraz  OPZ  (Rozdział  XVIII)  na 

poziomie  18  osób  (z  czego  8  osób  z  personelu  kluczowego)  to  koszt  związany  tylko  z 

wynagro

dzeniami osób wynosi) ok. 2,4 mln zł (przy uwzględnieniu uśrednionej stawki zawartej 

w ofercie ED 

– 260 zł). Do tej kwoty należy także doliczyć koszty przelotów i zakwaterowania 

tych osób na czas spotkania, a także być może kwoty dodatkowych diet wypłacanych przez 

Konsorcjum  European  Dynamics  (o

dwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  nie  ma  wiedzy  na 

temat  procedur  funkcjonujących  w  Konsorcjum  European  Dynamics,  jednak  pewnym 

standardem na rynku IT jest wypłacanie takich diet na projektach zagranicznych). Dodatkowe 

koszty bez diet wynosić mogą ok. 715 tys. zł w zakresie biletów lotniczych (64 przeloty tam i z 

powrotem x 620 zł najniższa cena biletu x 18 osób) oraz ok. 290 tys. zł hotele (64 noclegi x 

250 zł cena doby hotelowej x 18 osób). Całościowe koszty dla tylko personelu kluczowego 

wynosić będą ok. 1,4 mln zł (1 mln wynagrodzenia, 320 tys. bilety, 130 tys. hotele) 

Odwołujący Pentacomp wskazał, że podsumowując ww. koszty z pkt 1-6, w ramach 

oferty  ED  koszty  obiektywne  niezwiązane  ze  specjalną  sytuacją  żadnego  z  wykonawców 

wynosić będą ok. 13,7 mln zł, czyli powyżej ceny oferty złożonej przez Konsorcjum European 

Dynamics. 

Do  powyższej  kwoty  należy  także  dodać  koszty  związane  z  dostosowaniem 

oferowanego  oprogramowania  ePPS  firmy  Konsorcjum  European  Dynamics  do  warunków 

przetargu w co najmniej nw. obszarach: 

1) Zbudowanie modułu ogłoszeń w zakresie obsługi postępowań krajowych 

W każdym kraju w zakresie postępowań poniżej progów UE występują różne procedury oraz 

różne wzory dokumentów. W przypadku niniejszego postępowania do obsłużenia będzie 13 

wzorów dokumentów związanych z procedurą krajową: 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

OGŁOSZENIE 

ZAMÓWIENIU 

DZIEDZINACH 

OBRONNOŚCI 

BEZPI

ECZEŃSTWA / O PODWYKONAWSTWIE 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY KONCESJI  

OGŁOSZENIE O KONCESJI 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OBRONNOŚCI 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O KONCESJI. 

Według  wyliczeń  odwołującego  Pentacomp,  na  każde  ogłoszenie  wymagana 

pracochłonność  związana  z  implementacją  obejmuje  2  osobomiesiące  analityka,  3 

osobomiesiące developera i 2 osobomiesiące testera. Łącznie daje to ok. 91 osobomiesięcy 

w  zakresie  wykonania  modułu  ogłoszeń.  Dodatkowo,  zgodnie  z  wymaganiami  OPZ 

dotyczącymi  reużywalności  danych  (Rozdział  III  OPZ  akapit  drugi),  wymagane  będzie 

dostosowanie  modelu  danych  w  taki  sposób,  aby  uwzględniał  i  uspójniał  dane  zarówno  z 

ogłoszeń  europejskich  (22  wzory  już  zaimplementowane  w  systemie  ePPS  i  wymagające 

korekty), jak i polskich. Te prace 

odwołujący Pentacomp oszacował na około 6 osobomiesięcy. 

Podsumowując, prace związane z dostosowaniem systemu ePPS w tym obszarze wyniosą 97 

osobomiesięcy,  co  przy  założeniach  harmonogramu  (10  miesięcy  na  moduł  ogłoszeń)  daje 

zespół  10  osobowy.  Uwzględniając  średnią  stawkę  ofertową  ED  (260  zł)  i  przedstawioną 

pracochłonność, kwota na dostosowanie ePPS powinna wynieść ok. 4,3 mln zł (10 miesięcy x 

10 osób x 168 średnio godzin roboczych w miesiącu x 260 zł). 

2) Dostosowanie do wymogów WCAG 

Odwo

łujący  Pentacomp  stwierdził,  że  dokonał  z  wykorzystaniem  powszechnie 

dostępnych  narzędzi  analizy  dwóch  portali  wykazanych  przez  Konsorcjum  European 

Dynamics, tj. systemu w Belgii oraz Irlandii Północnej. Portale te nie spełniały określonych w 

OPZ  wymagań  WCAG  -  na  potwierdzenie  tego  odwołujący  Pentacomp  złożył  Raport  w 

załączniku nr 8. Koszt dostosowania obu tych witryn został oszacowany na ok. 144 dniówki. 

Uwzględniając średnią stawkę ofertową ED (260 zł) i przedstawioną pracochłonność, kwota 

na dostosowan

ie ePPS powinna wynieść ok. 300 tys. zł (144 dniówki x 8 godzin x 260 zł). 

W ocenie odwołującego Pentacomp, powyższe wyliczenia pozwalają uznać, że cena 

oferty  Konsorcjum  European  Dynamics  jest  znacznie  zaniżona,  ponieważ  zgodnie  z 

powyższym koszy związane z realizacją przedmiotu zamówienia szacowane są na poziomie 

18,3 ml

n zł. Powyższe oszacowanie wskazuje, że oferta Konsorcjum European Dynamics jest 

o ponad 6,3 ml

n zł niższa niż szacowane koszty. 


Odwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  powinno 

uwzględnić  wszystkie  te  elementy  w  złożonych  zamawiającemu  wyjaśnieniach  ceny. 

Odwołujący  Pentacomp  nie  ma  dostępu  do  wyjaśnień  Konsorcjum  European  Dynamics, 

wobec czego to z

amawiający powinien dochować szczególnej dbałości przy okazji weryfikacji 

wyjaśnień ceny składanych przez Konsorcjum European Dynamics. 

Niezależnie  od  powyższego,  z  ostrożności  procesowej  odwołujący  Pentacomp 

podniósł, iż z racji utajnienia wyjaśnień Konsorcjum European Dynamics jako zawierających 

informację  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zamawiający  powinien  dokonać  ich 

właściwej oceny. Odwołujący Pentacomp przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

3 stycznia 2014 r. sygn, akt: KIO 2875/13. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  European 

Dynamics na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. jako czynu nieuczciwej konkurencji 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającym na złożeniu oferty 

z rażąco niską ceną, odwołujący Pentacomp podniósł, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy 

P.z.p. z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 418), 

czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 

jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

W  ocenie  o

dwołującego  Pentacomp,  działanie  Konsorcjum  European  Dynamics 

polegające  na  oferowaniu  wykonania  zamówienia  w  cenie,  która  jest  ceną  rażąco  niską, 

ewidentnie  jest  działaniem  w  zamiarze  uzyskania  przewagi  nad  innymi  wykonawcami  i 

doprowadzenia  do  nieuprawnionego  wyboru  oferty  w  p

ostępowaniu,  co  stanowi  czyn 

nieuczciwej  konkurencji.  Oferta  Konsorcjum  European  Dynamics  cenowo  jest  znacznie 

zaniżona,  ponieważ  zgodnie  z  wyliczeniami  odwołującego  Pentacomp  koszy  związane  z 

realizacją  przedmiotu  zamówienia  szacowane  są  na  poziomie  18,3  mln  zł.  Powyższe 

oszacowanie  wskazuje  że  oferta  Konsorcjum  European  Dynamics  jest  o  ponad  6,3  mln  zł 

niższa niż szacowane koszty. 

W ocenie odwołującego Pentacomp, złożenie przez Konsorcjum European Dynamics 

oferty z tak niską ceną stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 1 ustawy o ZNK, 

zgodnie z którym, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym 

przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej 

kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu 

eliminacji  innych  przedsiębiorców.  Celem  Konsorcjum  European  Dynamics  może  być 


uzyskanie  unikatowej  wiedzy  i  doświadczenia,  wraz  z  unikatowymi  referencjami  od 

Zamawiającego, nawet za cenę „dopłacenia" do realizacji tego zamówienia. 

Odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  fakt,  że  European  Dynamics  jest  właścicielem 

chmury  EDSH  nie  oznacza,  że  może  oferować  swoje  usługi  poniżej  stawek  rynkowych. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  pokrywanie  kosztów  realizacji  zamówienia  z  planowanych 

dochodów  z  tytułu  umów  z  innymi  kontrahentami  jest  niedozwolone,  co  potwierdza 

orzecznictwo Izby, a więc analogicznie - o ile nie bardziej rygorystycznie - należy ocenić zamiar 

pokrywania  kosztów  realizacji  niniejszego  zamówienia  z  dochodów  otrzymanych  przez 

Konsorcjum European Dynamics na podstawie umów z innymi podmiotami korzystającymi z 

chmury EDSH. 

Odwołujący Pentacomp przywołał wyrok KIO z dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt 

KIO 132/17. 

W  ocenie  odwołującego  Pentacom,  ukształtowanie  przez  Konsorcjum  European 

Dynamics ceny oferty na poprzez „odliczenie" od ceny za usługę kosztów utrzymania chmury 

wskazuje  na  celową  i  niedozwoloną  manipulację  ceną  w  postępowaniu  i  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty 

wykonawcy Konsorcjum European Dynamics podczas gdy oferta ta jest niezgodna z s.i.w.z., 

odwołujący Pentacomp podniósł, że wykonawca Konsorcjum European Dynamics zaoferował 

wykonanie  przedmiot

u  zamówienia  w  oparciu  o  wykorzystanie  własnej  usługi  chmurowej 

EDHS (European Dynamics Hosting Services). Odwołujący Pentacomp wskazał, że usługa ta 

nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia zawartego w s.i.w.z.  

Odwołujący Pentacomp wskazał, że informacje na temat parametrów oferowanej usługi 

chmurowej pozyskał z oficjalnej strony rządu Wielkiej Brytanii dotyczącej zaaprobowanych do 

wykorzystania  przez  jednostki  administracji  publicznej  usług  chmurowych.  European 

Dynamics wskazywał w swoich dokumentach, że EDHS jest certyfikowana do wykorzystania 

przez  jednostki  administracji  publicznej  w  W

ielkiej  Brytanii.  W  załączeniu  odwołujący 

Pentacomp przekaz

ał tłumaczenie dokumentu opisującego parametry EDHS. 

Odwołujący Pentacomp zarzucił ofercie Konsorcjum European Dynamics niezgodność 

z s.i.w.z. w następującym zakresie: 

W  podpunkcie  1.5  oraz  punkcie  9  rozdziału  XIII  OPZ  Wymagania  w  zakresie 

zapewnienia  zasobów  IT  w  chmurze  obliczeniowej,  zamawiający  oczekuje  skalowalności 

parametrów ilościowych i wydajnościowych w czasie nie dłuższym niż 1 dzień: 

1.  W  Projekcie  zostanie  wykorzystana  infrastruktura  w  modelu  laaS  (Infrastructure  as  a 

Service) (...) 


1.5.  Zapewniona  będzie  możliwość  dynamicznej  zmiany  parametrów  ilościowych  i 

wydajnościowych usługi w czasie nie dłuższym niż 1 dzień.  

9. Dla środowiska produkcyjnego Wykonawca Platformy jest zobowiązany do proaktywnego 

zarządzania pojemnością (Ca pa city Management) i zapewnienia skalowalności stosownie do 

potrzeb Platformy e-

Zamówienia i Projektu, (str. 95 OPZ) 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp,  przedstawione  przez  Wykonawcę  Konsorcjum 

European  Dynamics  rozwiązanie  zgodnie  z  informacjami  o  produkcie  takich  wymagań  nie 

spełnia - rozdział Scaling pod rozdział Scaling available. 

W  rozdziale  XIII  OPZ  akapit  dot.  P

odziału  na  środowiska,  zamawiający  wymaga 

wysoką dostępność rozwiązania na poziomie 99,95% 

Wymagania  pozaf

unkcjonalne  projektu  zakładają  wysoką  dostępność  rozwiązania  (na 

poziomie  99,95%  w  skali  miesiąca  w  godzinach  07:00-18:00),  co  wymusza  zastosowanie 

architektury technicznej wysokiej dostępności (High Avaiiabiiity)/ technik odporności na awarie 

(Fault  Tolerant)  oraz  odpowiedniej  implementacji  środowiska  informatycznego  w  celu 

minimalizacji  czasów  nieplanowanych  niedostępności,  (str.  97  OPZ),  natomiast  zgodnie  z 

informacją  o  produkcie Wykonawca  zapewnia  dostępność  na  poziomie  99,9%  czyli  poniżej 

wymaganego przez Zamawiającego 99,95 % 

W rozdziale XIII OPZ akapit dot. akapit Sposób mierzenia parametrów usługi, w pkt 1 

Zamawiający  wymaga,  aby  usługa  zapewnienia  zasobów  IT  w  chmurze  obliczeniowej  była 

świadczona w oparciu o rozwiązania chmurowe laaS oraz PaaS: 

1. Usługa zapewnienie zasobów IT w chmurze obliczeniowej będzie świadczona w oparciu o 

rozwiązania chmurowe laaS oraz PaaS. 

Natomiast  zgodnie  z  opis

em  produktu  usługa  będzie  świadczona  jedynie  w  oparciu  o 

rozwiązanie laaS - na co wskazuje opis usługi. Wykonawca w punkcie Cennik podaje jedynie 

cenę  miesięczną  za  wirtualną  maszynę,  co  wskazuje,  że  jest  jedynie  rozwiązanie  laaS. 

Dodatkowo w punkcie Analy

tics w zakresie dostępnych metryk służących do monitorowania 

utylizacji  usługi  wymienione  są  tylko  standardowe  parametry  typowe  dla  usług  laaS  czyli 

zużycie  procesora,  pamięci,  przestrzeni  dyskowej  czy  sieci.  Brakuje  natomiast  metryk 

typowych  dla  usług  PaaS  takich  jak  choćby  liczba  węzłów  klastra kubernetesa,  które  to  są 

dostępne  w  takich  usługach  jak  Azure  czy  Google  Cloud.  Jak  wskazano  w  dowodzie 

przytoczonym  przez  o

dwołującego  Pentacomp  na  okoliczność  obiektywnych  kosztów  usług 

chmurowych  przy  wycenie  us

ług  w  tych  chmurach  określa  się  koszty  usług  takich  jak 

kubernetes. 


W rozdziale XIII OPZ z

amawiający w pkt 1 ppkt. 1.2 określono, że usługi oparte będą 

na  standardowych  komponentach,  które  mogą  być  zamówione  od  więcej  niż  jednego 

dostawcy, w tym dostawc

ów globalnych. 

1.2.  usługi  oparte  będą  na  standardowych  komponentach,  które  mogą  być  zamówione  od 

więcej niż jednego dostawcy; w tym dostawców globalnych, (str. 95 OPZ) 

Odwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  oferowana  przez  Konsorcjum  European 

Dynamics 

chmura  EDHS  nie spełnia  tego  wymagania,  ponieważ  jej  jedynym  dostawcą jest 

firma European Dynamics. 

Odwołujący Pentacomp podniósł, że rozwiązania chmurowe takich firm jak Microsoft, 

Amazon czy Google mogą być sprzedawane także przez partnerów. Zatem wymóg, aby usługi 

świadczone  w  ramach  realizacji  tego  zamówienia  oparte  były  na  standardowych 

komponentach, które mogą być zamówione od więcej niż jednego dostawcy, w tym dostawców 

globalnych,  jest  sposobem  na  zapewnienie  sobie  przez  z

amawiającego  możliwości 

za

mówienia  poszczególnych  komponentów  u  innego  dostawcy  niż  wykonawca  w  tym 

p

ostępowaniu i jednocześnie ochronę przed ryzykiem uzależnienia od jednego dostawcy usług 

chmurowych,  natomiast  jedynym  dostawcą  chmury  EDSH  jest  European  Dynamics,  tym 

samym zaofero

wanie własnej usługi chmurowej EDHS jest niezgodne z ww. punktem s.i.w.z. 

Ponadto również  z  pozostałych wymagań OPZ jak i  całego  s.i.w.z.  oraz  późniejszych pism 

Zamawiającego jasno wynika, że oczekiwał on zewnętrznego względem wykonawcy dostawcy 

chmury obliczeniowej. 

Odwołujący Pentacomp wskazał, że w Rozdziale VII OPZ na stronie 60 określono, że: 

„Platforma e-Zamówienia zostanie zrealizowana na infrastrukturze zewnętrznego dostawcy - 

usługi udostępniania zasobów IT w chmurze obliczeniowej". Spójne z tym wymaganiem jest 

określenie  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  dla  roli  Administratora  systemu 

utrzymywanego w chmurze Obliczeniowej/DevOps wymogu, że osoba ta powinna posiadać 

certyfikat  potwierdzający  umiejętności  projektowania  i  zarządzania  lub  administrowania 

oferowanych środowiskiem chmurowym np. Microsoft MCSD w zakresie AZURE. Wymieniony 

przykładowy  certyfikat  wydawany  jest  osobom,  które  posiadają  wymaganie  umiejętności  i 

zdały  egzamin  dla  usług  oferowanych  przez  firmę  Microsoft.  Zamawiający  dopuścił  także 

certyfikaty równoważne dla wymienionych w s.i.w.z. Jako warunki równoważności certyfikatów 

z

amawiający  wskazał  między  innymi,  że  certyfikat  równoważny  winien  być  „wydany  przez 

podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem, nie powiązany z wykonawcą" (str. 18 

s.i.w.z.

).  Taki  zapis  wyklucza  wykorzystanie  własnej  chmury,  o  ile  certyfikaty  dla  jej 

adm

inistratorów wydawane są przez wykonawcę a nie przez podmiot profesjonalnie zajmujący 


się  certyfikowaniem  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  np.  certyfikatów  potwierdzających 

kompetencje dla rozwiązań Microsoft czy Amazon.  

W ocenie odwołującego Pentacomp, Konsorcjum European Dynamics zaoferowało w 

Postępowaniu  usługę  chmurową,  która  jest  niezgodna  z  parametrami  wymaganymi  przez 

z

amawiającego.  Należy  zatem  uznać,  że  oferta  złożona  przez  Konsorcjum  European 

Dynamics jest niezgodna z s.i.w.z. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  dokonania  czynności  wykluczenia  z 

p

ostępowania  Konsorcjum  European  Dynamics  za  brak  spełniania  warunków  udziału  w 

p

ostępowaniu  -  wykaz  usług,  wykaz  osób,  odwołujący  Pentacomp  zaznaczył,  że  projekty 

wskazane w wykazie usług przez Konsorcjum European Dynamics nie potwierdzają spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  s.i.w.z.  Wykonawca  oferuje  na  rynku 

produkt  ePPS  (Electron

ic  Public  Procurement  System),  który  był  wdrażany  w  ramach 

wszystkich  projektów  wskazanych  w  wykazie  usług,  ponadto  wszystkie  te  projekty  (za 

wyjątkiem Zambii) zostały zrealizowane z  wykorzystaniem własnej usługi chmurowej EDHS 

(European  Dynamics  Hosting  S

ervices).  Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  ta  usługa 

chmurowa nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia zawartego w s.i.w.z. w zakresie 

szczegółowo  wskazanym  w  uzasadnieniu  zarzutu  4  odwołania,  tym  samym  również  usługi 

wskazane  w  wykazie  usług  nie  mogą  potwierdzać  spełniania  warunków  udziału  przez 

Konsorcjum European Dynamics. 

Odwołujący  Pentacom  stwierdził,  że  w  s.i.w.z.  w  Rozdziale  IV  Warunki  udziału  w 

postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, zamawiający wymagał zgodnie z pkt 1. ppkt 3.1 i 

3.2  zdoln

ość  techniczna  lub  zawodowa,  aby  wykonawca  wykazał  się  doświadczeniem 

polegającym na wykazaniu, że: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 

3 000 000,00 zł brutto (trzy miliony) każda, polegające na  

zaprojektowaniu architektury rozwiązania; budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego 

oferującego  usługi  publicznie  dostępne  dla  co  najmniej  20  000  identyfikowalnych 

użytkowników  w  sieci  Internet  i  system  charakteryzował  się  co  najmniej  3  z  następujących 

cech: 

a) 

Została  w  nim  wdrożona  usługa  generowania  i  ochrony  kluczy  kryptograficznych 

używanych  przez  aplikacje  i  usługi  w  chmurze  z  wykorzystaniem  sprzętowego  modułu 

zabezpieczeń (HSM, hardware security module), 


b) 

zbudowany  został  w  oparciu  o  niezależne  skalowalne  mikroserwisy  na  poziomie 

architektury, 

c) 

wykorzystany w nim został interfejs programistyczny aplikacji (komunikacja zewnętrzna 

i wewnętrzna) zgodny z wytycznymi REST jako jedynego miejsca styku pomiędzy serwisami, 

d) 

posiadał  komponent  bezpieczeństwa  zgodny  z  normą  PN-ISO/IEC  27001:2014  lub 

normą PNEN ISO 22301:2014 lub równoważną, 

e) 

komponenty  systemu  były  wdrażane  jako  kontenery  uruchamiane  w  środowisku 

chmurowym**. 

3.2 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  (a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  również  wykonuje)  co  najmniej  1  usługę  polegającą  na 

administrowaniu  systemem  teleinformatycznym  o  wartości  co  najmniej  3  000  000,00  zł  w 

chmurze obliczeniowej przez okres minimum 12 miesięcy." 

Odwołujący Pentacom stwierdził, że z wykazu usług załączonego do oferty Konsorcjum 

European  Dynamics,  nie  wynika,  żeby  w  ramach  realizacji  wskazanych  usług  Konsorcjum 

European Dynamics wykazało spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  Pentacomp  podkreślił,  że  sam  zamawiający  miał  wątpliwość  czy  wykaz 

usług  złożony  przez  Konsorcjum  European  Dynamics,  potwierdza  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  o  czym  świadczy  kilkukrotne  wzywanie  Konsorcjum  European 

Dynamics do wyjaśnień dokumentów na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p., pismami z dnia 

18 listopada 2019 r. oraz z dnia 21 listopada 2019 r. 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp  Konsorcjum  European  Dynamics  nie  wykazało 

posiadania  wymaganego  doświadczenia  w  Postępowaniu,  tym  samym  wykonawca 

Konsorcjum European Dynamics powi

nien zostać wykluczony z postępowania a jego oferta w 

konsekwencji odrzucona, czego z

amawiający zaniechał, tym samym naruszył przepisy ustawy 

P.z.p.  

Odwołujący Pentacomp stwierdził, że w wykazie usług, sporządzonym według wzoru 

załącznik nr 1f Konsorcjum European Dynamics wskazało: 

pozycja  1:  Usługa  e-Zamówień  dla  Rządu  Federalnego  Belgii,  odbiorca  usługi  Personel 

Organizacja Federalnej Służby Publicznej (SPF-BOSA) Belgia, wartość usługi 25 170 094,73 

PLN (5,798 225,00 EUR) termin realizacji od 1.06.2011 do 23.05.2023. 

Usługa została wskazana na potwierdzenie spełnienia warunku z ppkt. 3.1 pkt I rozdziału IV, 

części I SIWZ. 


Zdaniem  odwołującego  Pentacomp,  wskazana  usługa  nie  potwierdza  spełnienia 

warunków  określonych  w  ppkt.  3.1  pkt  I  rozdziału  IV,  części  1  s.i.w.z.,  co  potwierdzają 

wyjaśnienia Konsorcjum European Dynamics zawarte z dnia 20 listopada 2019 r. oraz z dnia 

22 listopada 2019 r., jednocześnie wyjaśnienia te są sprzeczne z informacjami zawartymi w 

wykazie usług. 

Z treści wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum European Dynamics, wynika, że: 

usługa wskazana w pozycji nr 1 wykazu usług została wykonana w 2007 r., - czyli 12 

lat przed terminem składania ofert, zatem nie potwierdza doświadczenia zdobytego w okresie 

ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  polegającego  na  zaprojektowaniu 

architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego 

w terminie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert wykonawca jedynie aktualizował 

system obecnie do wydania 10, co więcej zakres prac, jakie były świadczone w tym okresie 

zgodnie z wyjaśnieniami wykonawcy z pisma z 22 listopada 2019 r. nie potwierdza spełniania 

warunku  określonego  w  ppkt.  3.1  w  zakresie  zaprojektowania  architektury  rozwiązania, 

budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego o wymaganych cechach, w szczególności 

w zakresie pkt. 3.1 b, c oraz e. 

w wyjaśnieniach wykonawca podaje kwotę 1 373 889,03 EUR (ok. 5 964 052,28 PLN) 

jako wartość prac związanych z architekturą, budową i wdrożeniem wydań w okresie ostatnich 

3 lat. Tym samym w

ykonawca podał inną kwotę jako wartość usług niż w wykazie usług. Kwota 

ta  w  żaden  sposób  nie  została  udowodniona,  wykonawca  nie  przedstawił  żadnych  faktur, 

protokołów odbioru, oświadczeń podmiotu na rzecz, którego usługa jest wykonywana. 

Odwołujący  Pentacom  podniósł,  że  dokument  referencji  przedstawiony  przez 

Konsorcjum European Dynamics na potwierdzenie prawidłowości realizacji usługi wskazanej 

w pozycji 1 wykazu usług, nie potwierdza ani wartości ani zakresu wykonanych prac, których 

wykonania wymaga z

amawiający w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Z wyjaśnień 

i referencji wynika, że obecna umowa, która obejmuje rozwój systemu, nowe funkcjonalności, 

ale  też  i  czynności  konserwujące,  hosting  usługę  wsparcia  technicznego  jest  o  wartości               

5  792  225,00  EUR,  tym  samym  nie  jest  znana  wartość  usługi  określonej  w  ppkt  3.1 

zaprojektowania architektury rozwiązania, budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego. 

pozycja  2:  System  e-

Zamówień  dla  Irlandii  Północnej,  odbiorca  usługi  Budowa  i  Dostawa 

Zaopatrzenia Departament Finansów i Personelu, Irlandia Północna Zjednoczone Królestwo, 

o  wartości  usługi  10  936  125,45  PLN  (2  237  250,00  GBP),  w  okresie  od  1.04.2015  do 


W  ocenie  odwołującego,  wskazana  usługa  nie  potwierdza  spełnienia  warunków 

określonych  w  ppkt.  3.1  i  pkt  I  rozdziału  IV,  części  I  s.i.w.z.,  co  potwierdzają  wyjaśnienia 

Konsorcjum European Dynamics zawarte z dnia 20 listopada 2019 r. oraz z dnia 22 listopada 

2019 r., jednocześnie wyjaśnienia te są sprzeczne z informacjami zawartymi w wykazie usług. 

Odwołujący Pentacomp podniósł, że z treści wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum 

European Dynamics, wynika, że: 

usługa wskazana w pozycji nr 1 wykazu usług została wykonana w kwietniu 2015 r., - 

czyli  ponad  4  lata  przed  terminem  składania  ofert,  zatem  nie  potwierdza  doświadczenia 

zdobytego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na 

zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego 

w terminie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert wykonawca jedynie aktualizował 

system  obecnie  do  wydania  3,  co  więcej  zakres  prac  jakie  były  świadczone  w  tym  okresie 

zgodnie z wyjaśnieniami wykonawcy z pisma z 22 listopada 2019 r. nie potwierdza spełniania 

warunku  określonego  w  ppkt.  3.1  w  zakresie  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania, 

budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego o wymaganych cechach, w szczególności 

w zakresie pkt. 3.1 b, c oraz e. 

w wyjaśnieniach wykonawca podaje kwotę 647 442 GBP (ok. 3 164 825,98 PLN) jako 

wartość prac związanych z architekturą, budową i wdrożeniem wydań w okresie ostatnich 3 

lat. Tym samym w

ykonawca podał inną kwotę jako wartość usług niż w wykazie usług, kwota 

ta  w  żaden  sposób  nie  została  udowodniona,  wykonawca  nie  przedstawił  żadnych  faktur, 

protokołów odbioru, oświadczenie podmiotu na rzecz, którego usługa jest wykonywana. 

Zdaniem  odwołującego  Pentacomp,  dokument  referencji  przedstawiony  przez 

Konsorcjum European Dynamics na 

potwierdzenie prawidłowości realizacji usługi wskazanej 

w pozycji 2 wykazu usług, nie potwierdza ani wartości ani zakresu wykonanych prac, których 

wykonania wymaga Zamawiający w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Odwołujący 

Pentacomp  wskazał,  że z  wyjaśnień  i  referencji wynika,  że obecna  umowa,  która  obejmuje 

rozwój  systemu,  nowe  funkcjonalności,  ale  też  i  czynności  konserwujące,  hosting,  usługę 

wsparcia technicznego, 

jest o wartości 2 237 250,00 GBP, tym samym nie jest znana wartość 

usługi  określonej  w  ppkt  3.1  zaprojektowania architektury  rozwiązania,  budowy  i  wdrożenia 

systemu teleinformatycznego.  

Ponadto odwołujący Pentacomp poinformował, że otrzymał w odpowiedzi na zadane 

pytania,  informację  z  organu  Construction  &  Procurement  Delivery  w  Irlandii  Północnej  w 

formie wiadomości e-mail z dnia 3.12.2019 r.,  w której organ wskazuje na datę zakończenia 


okresu obowiązywania obecnej umowy w marcu 2020 oraz podaje wartość usługi jako 1,9 mln 

GBP. 

Odwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  informacje  otrzymane  od  organu  Irlandii 

Północnej  są  sprzeczne  z  informacjami  zawartymi  w  wykazie  usług  i  w  referencjach,  gdzie 

w

ykonawca wskazał datę zakończenia umowy jako 31.03.2025 i wartość kontraktu 2 237 250 

GBP.  Rozbieżność  w  informacjach  wskazuje,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  podało 

błędne informacje w wykazie usług oraz w referencjach, co stanowi przesłankę do wykluczenia 

z p

ostępowania, na podstawie art. 24 ust. 16, 17 ustawy P.z.p. 

pozycja  3:  System  e-

Zamówień  Publicznych  Zambii,  odbiorca  usługi  Urząd  Zamówień 

Publicznych Zambii (ZPP), Zambia, o wartości usługi 9 682 701,58 PLN (2 456 790,21 USD), 

w okresie od 22.05.2015 do 31.12.2019 

Odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  wskazana  usługa  nie  potwierdza  spełnienia 

warunków  określonych  w  ppkt.  3.1  pkt  I  rozdziału  IV,  części  I  s.i.w.z.,  co  potwierdzają 

wyjaśnienia Konsorcjum European Dynamics zawarte z dnia 20 listopada 2019 r. oraz z dnia 

22 listopada 2019 r., jednocześnie wyjaśnienia te są sprzeczne z informacjami zawartymi w 

wykazie usług. 

Z treści wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum European Dynamics, wynika, że: 

usługa  wskazana  w  pozycji  nr  1  wykazu  usług  została  uruchomiona  w  lipcu  2016 

jednocześnie w wyjaśnień wykonawcy wynika, że system został uruchomiony niekompletnie i 

wymagał dodatkowych prac, które finalnie zakończyły się w październiku 2016 r. W kolejnych 

wyjaśnieniach  z  22  listopada  2019  r.  wykonawca powołuje się na  uruchomienie systemu  w 

lipcu 2016 r. w 5 agencjach pilotażowych, a następnie w październiku 2016 r. 1-sze wydanie 

systemu  otrzymało  status  ostatecznej  akceptacji,  wyjaśnienia  w  tym  zakresie  są  niejasne, 

niekompletne  i  nie  pozwalają  na  jednoznaczne  określenie  terminu  wykonania  kompletnego 

systemu,  jednocześnie  z  dokumentu  referencji  również  nie  wynika  kiedy  system  został 

wykonany, zat

em nie jest możliwe uznanie, że usługa ta potwierdza doświadczenia zdobytego 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  polegającego  na 

zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego  

w terminie ostatnich 3 l

at przed datą składania ofert wykonawca jedynie aktualizował 

system obecnie do wydania 2, co więcej zakres prac, jakie były świadczone w tym okresie 

zgodnie z wyjaśnieniami wykonawcy z pisma z 22 listopada 2019 r., nie potwierdza spełniania 

warunku  określonego  w  ppkt.  3.1  w  zakresie  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania, 

budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego o wymaganych cechach, w szczególności 

w zakresie pkt. 3.1, a, b, c oraz e. 


w wyjaśnieniach wykonawca podaje kwotę 988 593,60USD (3 896 245,10 PLN) jako 

wartość  prac  związanych  z  architekturą,  budową  i  wdrożeniem  Zambijskiego  Systemu 

Teleinformatycznego  e-

Zamówienia  w  ramach  wszystkich  wydań,  czyli  wydań  1  i  2.  Tym 

samym  w

ykonawca  podał  inną  kwotę  jako  wartość  usług  niż  w  wykazie  usług.  Kwota  ta  w 

żaden  sposób  nie  została  udowodniona,  wykonawca  nie  przedstawił  żadnych  faktur, 

protokołów  odbioru,  oświadczenie  podmiotu  na  rzecz,  którego  usługa  jest  wykonywana. 

Ponadto w dodatkowych wyjaśnieniach z dnia 22 listopada 2019 r. wykonawca wskazał, że 

wartość wydania 1 to kwota 853 593,60 USD (3 364 183,10 PLN) zaś wartość wydania 2 to 

135 000,00 USD {532 062,00 PLN). 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  dokument  referencji  przedstawiony  przez 

Konsorcjum European Dynamics na potwierd

zenie prawidłowości realizacji usługi wskazanej 

w pozycji 3 wykazu usług, nie potwierdza ani wartości, ani zakresu wykonanych prac, których 

wykonania wymaga z

amawiający w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. 

Odwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  z  wyjaśnień  i  referencji  wynika,  że  obecna 

umowa,  która  obejmuje  rozwój  systemu,  nowe  funkcjonalności,  ale  też  i  czynności 

konserwujące, usługę wsparcia jest o wartości 2 237 250,00 GBP, tym samym nie jest znana 

wartość  usługi  określonej  w  ppkt  3.1  zaprojektowania  architektury  rozwiązania,  budowy  i 

wdrożenia systemu teleinformatycznego. 

pozycja 4: System e-

Zamówień dla TFL, odbiorca usługi Transport dla Londynu, Zjednoczone 

Królestwo, o wartości usługi 650 738 GBP {3 188 646,77 PLN), termin realizacji 1.05.2010 do 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp,  wskazana  usługa  nie  potwierdza  spełnienia 

warunków określonych w ppkt. 3.1 i 3.2, pkt I rozdziału IV, części I s.i.w.z., co potwierdzają 

wyjaśnienia Konsorcjum European Dynamics zawarte z dnia 20 listopada 2019 r. oraz z dnia 

22 listopada 2019 r.

, jednocześnie wyjaśnienia te są sprzeczne z informacjami zawartymi w 

wykazie usług. 

Odwołujący  Pentacomp wskazał,  że z  treści  wyjaśnień  złożonych przez  Konsorcjum 

European Dynamics, wynika, że: 

usługa wskazana w pozycji nr 1 wykazu usług została wykonana w czerwcu 2010 r., 

czyl

i  ponad  9  lat  przed  terminem  składania  ofert,  zatem  nie  potwierdza  doświadczenia 

zdobytego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na 

zaprojektowaniu 

architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, 

w terminie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert wykonawca jedynie aktualizował 

system obecnie do wydania 3 z marca 2017 r., co więcej z wyjaśnień nie wynika jaki zakres 


pr

ac  był  wykonywany  w  jakim  okresie  i  w  ramach  którego  wydania,  zatem  usługa  ta  nie 

potwierdza  spełniania  warunku  określonego  w  ppkt.  3.1  w  zakresie  zaprojektowaniu 

architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego o wymaganych 

cechac

h, w szczególności w zakresie pkt. 3.1 b, c oraz e. 

w  wyjaśnieniach  wykonawca  podaje  różne  kwoty  jako  kwotę  wykonania  usługi.  Co 

więcej, żadna z tych kwot nie jest zgodna z kwotą wskazaną w wykazie usług w pozycji nr 4. 

Wykonawca  wskazuje  kwotę  613  750,00  GBP  (3  000  132,75  PLN)  jako  wartość  prac 

związanych z architekturą, budową i wdrożeniem wszystkich wersji projektu, zatem wartość ta 

odnosi się do prac wykonanych w okresie od maja 2010 do lipca 2017 r. i obejmuje 3 wydania 

systemu, c

o potwierdza, że w okresie 3 lat przed datą złożenia oferty wykonawca nie nabył 

doświadczenia w wymaganym zakresie i wartości określonych w ppk. 3.1 

z wyjaśnień również wprost wynika, że usługa administracji sytemu trwała 9 miesięcy 

w  ciągu  ostatnich  trzech  lat,  zatem  wykonawca  wprost  przyznał,  że  wskazana  usługa  nie 

potwierdza warunku określonego w ppkt. 3.2 

Odwołujący Pentacomp stwierdził, że na potwierdzenie prawidłowości realizacji usługi 

wskazanej  w  pozycji  4  wykazu  usług  Konsorcjum  European  Dynamics  złożyło  własne 

o

świadczenie  zamiast  referencji  od  zamawiającego,  w  wyjaśnieniach  powołując  się  na 

zakończenie współpracy  z klientem  i  okoliczność  braku możliwości  uzyskania referencji  nie 

starszych  niż  3  miesiące  przed  datą  założenia  oferty.  Wyjaśnienia  wykonawcy  są 

niepr

awidłowe w tym zakresie, gdyż wymóg referencji nie starszych niż 3 miesiące dotyczy 

jedynie  usług  niezakończonych  i  wykonywanych  w  dacie  złożenia  oferty.  Tym  samym 

w

ykonawca  w  tym  przypadku  wskazując  usługę  zakończoną  powinien  był  przedłożyć 

referencje wys

tawione przez zamawiającego w dacie po zakończeniu realizacji usługi, jeżeli 

takowych  nie  posiadał  powinien  był  referencje  te  zdobyć  w  dacie  późniejszej.  Złożenie 

oświadczenia własnego możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy podmiot już nie 

is

tnieje,  lub  gdy  z  nieuzasadnionych  przyczyn  odmówił  wydania  referencji,  co  potwierdza 

orzecznictwo KIO, m.in. w wyroku: z dnia 4 stycznia 2018 r., sygn. KIO 2671/17. 

Dodatkowo odnosząc się do dokumentu referencji, odwołujący Pentacomp podkreślił, 

że  wszystkie  trzy  referencje  złożone  na  potwierdzenie  wykonania  usług  wskazanych  w 

pozycjach nr 1, 2 i 3 wykazu usług, zostały przygotowane na jednym wzorze, przygotowanym 

przez w

ykonawcę i żadna z tych referencji nie potwierdza, wymaganego doświadczenia. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  niezgodności  projektów  wskazanych  w  poz.  1,  2,  3  i  4  w 

wykazie usług z wymaganiami określonymi w z ppkt. 3.1 pkt I rozdziału IV, części I s.i.w.z., 

odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  projekty  wykazane  przez  Konsorcjum  European 

Dynami

cs  w  wykazie  usług  -  załącznik  1f  nie  spełniają  warunków  udziału  w  postępowaniu 


określonych  w  s.i.w.z.  w  zakresie  pkt  3.1  b,  c  oraz  e.  Ponadto  na  podstawie  informacji 

pozyskanych  od  Zambijskiego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  (dalej:  „ZPPA  Zambia")  - 

o

dwołujący Pentacomp pozyskał wiedzę, że w przypadku wykazywanego projektu nr 3, pn. 

System e-

Zamówień Publicznych Zambii, projekt ten nie spełnia także warunku nr 3.1 pkt a. 

Odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  w  zakresie  warunku  określonego  w  s.i.w.z.  w 

rozdziale 

I części I s.i.w.z., pkt. 1 ppkt. 3.1 b oraz 3.1 c należy podkreślić, że jak wskazał sam 

w

ykonawca  Konsorcjum  European  Dynamics  w  wyjaśnieniach  z  dnia  20  listopada  2019  r. 

wdrożenia tych systemów były realizowane w okresie nawet ponad 12 lat temu (np. system w 

Belgii).  W  tak  starych  systemach  nie  ma  możliwości  stosowania  technologii  i  architektury 

mikroserwisowej  polegającej  na  takiej  budowie  systemu,  aby  był  on  zbiorem  aplikacji 

działających niezależnie od pozostałych, a jedynym miejscem styku pomiędzy aplikacjami jest 

API  opartego  o technologię  REST jako  jedyną  wykorzystywaną technologię  do komunikacji 

pomiędzy aplikacjami wewnątrz systemu. 

Analogicznie w zakresie warunku określonego w s.i.w.z. w rozdziale I części I s.i.w.z., 

pkt.  I  ppkt.  3.1e.  technolog

ia  kontenerowa  zadebiutowała  w  2013  roku,  tak  więc  nie  ma 

możliwości, aby była zaimplementowana w ramach rozwiązań oferowanych przez wykonawcę 

Konsorcjum  European  Dynamics.  Ponadto

,  jak  wykazał  odwołujący  Pentacomp  w 

uzasadnieniu  zarzutu  4 odwołania,  środowisko chmurowe EDHS  nie oferuje usług  PaaS to 

oznacza, że nie ma w nim dostępnych usług opartych o kontenery, tak więc wdrażane systemy 

nie mogły wykorzystywać tej technologii. 

Dodatkowo o

dwołujący Pentacomp wskazał, że na podstawie informacji przekazanych 

przez ZPPA Zambia w projekcie tym komponenty systemu nie były wdrażane jako kontenery 

uruchamiane  w  środowisku  chmurowym.  Po  pierwsze  –  jak  wskazuje  ZPPA  Zambia  – 

infrastruktura udostępniania w data center ZPPA na potrzeby funkcjonowania systemu nie była 

skonfigurowana  jako  chmura,  a  po  drugie 

–  środowisko  to  bazuje  na  wirtualizacji,  a  nie 

konteneryzacji. W zakresie pierwszej różnicy należy wskazać, że chmura zakłada możliwość 

elastycznego  przydzielania  zwirtualizow

anych  zasobów  infrastrukturalnych  dla  różnych 

systemów zainstalowanych w środowisku chmurowym. Wymaga to zastosowania specjalnych 

modułów oprogramowania, które odpowiadają za takie dynamiczne przydzielanie zasobów. W 

zakresie drugiej różnicy środowisko zwirtualizowane różni się od skonteneryzowanego innym 

sposobem skonfigurowania oraz instalacji co ostatecznie ma wpływ na szybkość odtworzenia 

po  awarii  (uruchomienie  kolejnych  kontenerów  lub  restart  istniejącego  kontenera  jest 

wielokrotnie szybsze niż restart lub uruchomienie nowej maszyny wirtualnej). 

Ponadto  w  zakresie  wymagania  ppkt  3.1  a  o

dwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  na 

podstawie informacji przekazanych przez ZPPA Zambia w projekcie tym nie została wdrożona 


usługa generowania i ochrony kluczy kryptograficznych używanych przez aplikacje i usługi w 

chmurze  z  wykorzystaniem  sprzętowego  modułu  zabezpieczeń  (HSM,  hardware  security 

module). 

Odwołujący Pentacom wskazał, że zgodnie z informacją uzyskaną od ZPPA Zambia 

usługi bezpieczeństwa realizowane były wyłącznie przez oprogramowanie firewall oraz przez 

urządzenia  sieciowe.  HSM  jest  zupełnie  innym  typem  urządzenia  informatycznego 

wykorzystywanym do generowania kluczy kryptograficznych zabezpieczających integralność 

dokumentów czy autentyczność użytkowników. 

Odwołujący Pentacomp wskazał, że usługi te dotyczą rozbudowy sytemu a nie budowy 

i wdrożenia jak tego wymagał zamawiający w pkt. 3.1 pkt 1 rozdziału IV, części 1 s.i.w.z. W 

ramach  wyjaśnień  oferty  Konsorcjum  European  Dynamics  w  piśmie  z  dnia  22.11.2019 

w

skazało, że w ramach realizowanych kontraktów na utrzymanie systemów wskazanych na 

potwierdzenie  spełniania  warunku  3.1  dokonywało  projektowania  architektury,  budowy 

systemu oraz wdrożenia. Na potwierdzenie tych twierdzeń  w zakresie projektu nr 1, 2 i 3 z 

wykazu  usług  wskazano,  że  dokonywane  były  modernizacje  technologiczne  związane  z 

podnoszeniem  wersji  wykorzystywanego  oprogramowania  systemowego  np.  serwer 

aplikacyjny, nowsza wersja Java, wdrożenie technologii REST czy optymalizacja wydajności. 

Odwołujący  Pentacomp  wskazuje,  że  tego  rodzaju  działania  zgodnie  z  dokumentacją 

postępowania nie stanowią budowy systemu, a jedynie usługę administrowania platformą. 

Odwołujący Pentacomp stwierdził, że zgodnie z wymaganiem 1.7 w ramach Rozdziału 

XIV.l oraz wymagani

em nr 7 w ramach Rozdziału XV,3 w ramach administrowania wykonawca 

wykonywać będzie aktualizację oprogramowania, w tym Oprogramowania Gotowego, w celu 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub zastąpienia istniejącej wersji Oprogramowania 

nowszą wersją, zgodnie z zasadami aktualizacji. Natomiast zgodnie z wymaganiem 1 oraz 12 

z  Rozdziału  XV.3  wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  działań  prewencyjnych 

mających na celu zapewnienie bezawaryjnej pracy Platformy oraz do zgłaszania propozycji 

rozwiązań  zmierzających  do  zwiększenia  wydajności,  dostępności  oraz  bezpieczeństwa 

Platformy.  Sam  wykonawca  Konsorcjum  European  Dynamics  w  swoich  wyjaśnieniach 

wskazał, że „dokonano szeregu zmian w architekturze systemu w celu poprawy wydajności". 

Prace te jednak w świetle postanowień s.i.w.z. nie mogą być uznane za budowę systemu i 

projektowanie  jego  architektury,  zatem  projekty  nie  potwierdzają  spełniania  warunku 

doświadczenia wymaganego przez zamawiającego. 

Odwołujący  Pentacomp  zauważył,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  jest 

profesjonalnym  uczestnikiem  obrotu  gospodarczego,  zatem  prowadząc  swoje  sprawy 

powinien wykazywać się należytą starannością w zakresie sporządzenia wykazu usług oraz 


zdobycia prawidłowych referenci na potwierdzenie posiadanego doświadczenia. Skoro zatem 

Konsorcjum European Dynamics nie wykazał, że przedstawione przez niego usługi spełniały 

warunki  udziału  w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert,  tym  samym  należy  uznać,  że 

podając  te  informacje  wprowadził  w  błąd  zamawiającego  w  zakresie  posiadanego 

doświadczenia i spełniania warunku udziału w postępowaniu, co potwierdza orzecznictwo KIO 

m.in. w wyroku z dnia 6 maja 2019 r., sygn. KIO 682/19. 

Odnosząc się do zarzutu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

prze

z Konsorcjum European Dynamics w zakresie doświadczenia - wykaz osób Załącznik nr 

le Wykaz osób składany na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu część 

I, o

dwołujący Pentacomp w ramach tego zarzutu podkreślił, że w związku z tym, że projekty 

wskazane w wykazie usług nie spełniają warunków określonych w s.i.w.z., to także personel 

kluczowy wykazany na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 

rozdziale IV SIWZ do części I, ppkt 3.3., także ich nie spełnia, gdyż doświadczenie tych osób 

zostało wykazane w oparciu o te same projekty jak w wykazie usług. W szczególności dotyczy 

to  ról  koordynator  projektu,  architekt  IT,  analityk,  deweloper/programista  w  zakresie  braku 

doświadczenia w budowie systemów opartych o mikroserwisy. 

W rozdziale Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 

w  pkt.  3.3  z

amawiający  wymagał,  aby  wykonawca  wykazał,  że  dysponuje  osobami 

(Kluczowym Personelem) skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie 

wymagania. 

Koordynator Projektu ze strony Wykonawcy 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  w  poz.  1  w  wykazie  osób  -  załącznik  1e  jako 

Koordynator Projektu Wykonawca wskazał Pana  CH. T., który według oświadczenia zdobył 

doświadczenie jako kierownik projektu w projekcie Zambia e-Zamówienia Publiczne w latach 

1.01.2016 - 31.08.2016 oraz w projekcie System e-

Zamówień dla Irlandii Północnej w latach 

Z  informacji  uzyskanych  od  Zambijskiego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych, załącznik nr 19 i 20 w piśmie z dnia 29.11.2019 r. w odpowiedzi na pytanie nr 7 

w brzmieniu: 

Czy  Pan  Ch.  T. 

był  kierownikiem  projektu  /  koordynatorem  projektu  z  ramienia  European 

Dynamics  przez  co  najmniej  6  miesięcy  w  projekcie  wdrożenia  systemu  lub  projekcie 

utrzymania systemu. 

ZPPA 

Zambia odpowiedział w piśmie z dnia 29.11.2019 r.: 

Odpowiedź: Kierownikiem projektu z ramienia European Dynamie był początkowo Pan A. H. 

a w roku 2018 zastąpił go Pan S. K. 


Odwołujący  Pentacomp  stwierdził,  że  wystosował  również  to  samo  pytanie  o 

doświadczenie osób do organu Construction & Procurement Delivery w Irlnadii Północnej, na 

które otrzymał odpowiedź mailową z dnia 3 grudnia 2019 r. w załącznik nr 15 i 16, w którym w 

odpowiedzi wskazano, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytania, gdyż organ nie 

posiada takich informacji, 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp,  powyższe  oznacza,  że  osoba  wskazana  jako 

kierownik projektu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w pozycji 

nr 1 wykazu osób - Pan Ch. T. faktycznie nie pełniła roli kierownika lub koordynatora projektu 

w  ramach  projektu  dla  Zambijskiego  Urzędu  Zamówień  Publicznych.  Na  dowód  tego 

o

dwołujący  Pentacomp  przekazał  stosowne  pismo  od  Zambijskiego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych.  Dodatkowo  o

dwołujący  Pentacomp  nie  uzyskał  także  potwierdzenia  faktu 

pełnienia  roli  kierownika  lub  koordynatora  projektu  przez  wskazaną  osobę  także  w  ramach 

projektu  w  Irl

andii  Północnej,  Na  dowód  tego  odwołujący  Pentacomp  przekazał 

korespondencję z Construction & Procurement Delivery. 

Administrator systemu utrzymywanego w chmurze Obliczeniowej/DevOps 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  w  poz.  1  w  wykazie  osób  -  załącznik  le 

Wykonawca Konsorcjum European Dynamics wskazał Pana S. D. 

W ocenie o

dwołującego Pentacomp osoba ta nie spełnia wymagań s.i.w.z.. Zgodnie z 

wymaganiami s.i.w.z. dla personelu kluczowego punkt 3.3 podpunkt 6) litera b) i c): 

b. w okresie ostatnich 5 l

at przed upływem terminu składania ofert pełnił w sumie przez okres 

minimum  24  miesięcy  funkcję  administratora  albo  Inżyniera  DevOps  dla  co  najmniej  2 

systemów  teleinformatycznych,  z  których każdy  oferował  usługi  publicznie  dostępne  dla  co 

najmniej  20  000  identyfikowalnych  użytkowników  w  sieci  Internet,  utrzymywanych  w 

środowisku  chmury  obliczeniowej  wdrożonych  jako  kontenery  uruchamiane  w  środowisku 

chmurowym, 

c.  posiada  certyfikat  potwierdzający  umiejętności  projektowania  i  zarządzania  lub 

administrowania  oferowanym  środowiskiem  chmurowym  np.  Microsoft  MCSD  w  zakresie 

AZURE. 

Odnosząc się do wymagań wskazanych w ww. punkcie s.i.w.z., odwołujący Pentacomp 

wskazał, że zamawiający dookreślił w s.i.w.z. znaczenie pojęcia kontener, precyzując na str. 

18 s.i.w.z.: 


Kontener umożliwia uruchomienie procesu w odizolowanym środowisku zawierającym 

wszystkie  zależności  wymagane  do  jego  działania;  bez  konieczności  emulowania  całej 

warstwy sprzętowej i systemu operacyjnego 

Odwołujący  Pentacom  podniósł,  iż  mając  na  uwadze  tak  sprecyzowane  wymagania 

zamawiającego oraz w związku z tym, że wskazana osoba posiada doświadczenie w pracy 

przy  projektach,  które  były  realizowane  w  oparciu  o  chmurę  EDSH,  która  nie  posiada 

możliwości uruchomienia kontenerów, to wskazana osoba nie spełnia wymagań s.i.w.z. punkt 

3.3. podpunkt 6) litera b). 

Dodatkowo o

dwołujący Pentacomp podkreślił, że wskazana osoba nie spełnia również 

wymogu  wskazanego  punkt  3.3.  podpunkt  6)  litera  c).  Zamawiający  wymagał,  aby  osoba 

posiadała  certyfikat  potwierdzający  umiejętności  projektowania  i  zarządzania  lub 

administrowania  oferowanym  środowiskiem  chmurowym  np.  Microsoft  MCSD  w  zakresie 

AZURE. 

Jednocześnie  w  s.i.w.z.  zamawiający  dopuścił  możliwość  składania  certyfikatów 

równoważnych, tj.: na str. 18 

2)  Zamawiający  dopuszcza  posiadanie  równoważnych  certyfikatów,  innych  niż  wskazane 

przez  za

mawiającego.  W  takim  przypadku  wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykazania,  że 

wskazany  certyfikat  potwierdza  posiadanie  co  najmniej  takiej  samej  wiedzy,  kompetencji  i 

doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego, jest potwierdzony egzaminem 

jeżeli dotyczy to danego certyfikatu i został wydany przez podmiot profesjonalnie zajmujący 

się  certyfikowaniem,  nie  powiązany  z  wykonawca,  posiadający  uprawnienia  do  wydawania 

certyfikatów nadane przez niezależna od wykonawcy jednostkę. 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  ponieważ  osoba  wskazana  ma  potwierdzenie 

warunku pkt 3.3 ppkt 6 s.i.w.z. 

posiada certyfikat potwierdzający zdolność o projektowania i 

zarządzania  chmurą  EDHS,  czyli  certyfikat  wewnętrzny,  zatem  nie  jest  to  certyfikat 

równoważny gdyż nie pochodzi od podmiotu niepowiązanego z wykonawcą i uprawnionego 

do 

wydawania certyfikatów. Przez co wskazana osoba również nie spełnia wymagań s.i.w.z. 

punkt 3.3. podpunkt 6) litera c) 

Odwołujący  Pentacom  stwierdził,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  nie  wykazało 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  ani  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia 

zawodowego  ani  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  tym  samym  wykonawca  Konsorcjum 

European Dynamics powinien zostać wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy PZP. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  czynności  polegającej  na  niezasadnym 

przyznaniu  Konsorcjum  European  Dynamics  25  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert 


„Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty zaangażowanego w realizację zamówienia" 

15 pkt oraz „Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w realizację zamówienia" 10 

pkt  - 

wykaz  osób  załącznik  1d,  odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  w  s.i.w.z.  w  części  I  w 

rozdziale XI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz 

z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert,  w  pkt.  5.2  i  5.3  zamawiający  opisał 

wymagania  i  sposób  oceny  kryteriów  pozacenowych,  tj.  „Doświadczenie  i  wiedza 

Dewelopera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację  zamówienia"  15  pkt  oraz 

„Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w realizację zamówienia" 10 pkt. 

„Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty zaangażowanego w realizację zamówienia" 

15 pkt  

W tym zakresie z

amawiający określił w pkt. 5.2, że przyzna 15 pkt. wykonawcy, który 

będzie dysponował: 

Deweloperem/Programistą, który 

- w okresie ostatnich 5 l

at przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 3 miesiące 

pełnił rolę dewelopera/programisty przy wdrożeniu usługi chmurowej typu Key Management 

System  (KMS)  (generowanie  i  zabezpieczanie  kluczy  szyfrujących  z  wykorzystaniem 

sprzętowej ochrony HSM) w co najmniej jednym systemie teleinformatycznym. 

Odwołujący Pentacomp podkreślił, że zamawiający wymagał, aby osoba wskazana w 

ramach  kryterium  oceny  ofert  była  również  wskazana  w  wykazie  osób  potwierdzanie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie zamawiający wprost wskazał w 

pkt. 

5.2,  że  oceniać  będzie  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedzę  jednego  z 

deweloperów/programistów,  zatem  wykonawcy  w  wykazie  osób  -  załącznik  1d,  powinni 

wskazać jedną osobę - developera/programistę, który będzie podlegał ocenie zamawiającego: 

W ramach teg

o kryterium oceniane będzie dodatkowe doświadczenie i wiedza jednego 

z  deweloperów/programistów  wskazanych  na  potwierdzenie  spełniania  przez  wykonawcę 

warunków  udziału  w  postępowaniu  (Kluczowy  Personel),  oprócz  usług,  o  których  mowa  w 

Rozdziale IVpkt 3.3. ppkt 7 

s.i.w.z. określonych przez zamawiającego dla osoby pełniącej tę 

rolę (str. 26 s.i.w.z.). 

Wykonawca Konsorcjum European Dynamics wskazał w wykazie osób - załącznik 1d 

jako Dew

elopera/programistę dwie osoby, w poz. 1 I. B. oraz w poz., 2 M. M. oświadczenia, 

które uprawniałoby do uzyskania 15 pkt. w ramach kryterium. 

Odwołujący  Pentacomp  podkreślił,  że  w  związku  z  tym,  że  projekty  wskazane  w 

wykazie  usług  nie  spełniają  warunków  określonych  w  s.i.w.z.,  co  odwołujący  wykazywał 


powyżej  w  uzasadnieniu  zarzutu  4,  to  także  osoby  wskazane  w  kryterium  oceny  ofert  w 

wyk

azie osób załącznik 1d nie posiadają wymaganego doświadczenia, gdyż doświadczenie 

tych osób zostało wykazane w oparciu o te same projekty jak w wykazie usług, tj. Zambia e-

Zamówienia Publiczne, System e-Zamówień dla Irlandii Północnej, System e-Zamówień dla 

Rządu Federalnego Belgii. Usługa dla Zambii była wykonana w oparciu o infrastrukturę własną 

klienta, która, jak wynika z jego wyjaśnień, nie była skonfigurowana w środowisko chmurowe 

tak  więc  nie  może  być  mowy  o  świadczeniu  usługi  chmurowej  typu  KMS  (generowanie  i 

zabezpieczanie kluczy szyfrujących z wykorzystaniem sprzętowej ochrony HSM), a dodatkowo 

jak wskazało ZPPA nie był wykorzystywany HSM. W zakresie pozostałych projektów były one 

realizowane  w  oparciu  o  EDHS,  która  nie  oferuje  usług  PaaS,  której  KMS  jest  klasycznym 

przykładem dokumentacja Azure. Każda z tych usług/projektów była wykonana w oparciu o 

chmurę  EDHS,  tym  samym  usługi  te  nie  są  usługami  chmurowymi  typu  Key  Management 

System  (KMS)  (generowanie  i  zabezpieczanie  kluczy  szyfrujących  z  wykorzystaniem 

sprzętowej ochrony HSM). Zatem osoby, które pracowały przy wdrożeniu tych usług nie nabyły 

wymaganego doświadczenia. 

Jednocześnie  odwołujący  Pentacomp  podkreślił,  że  z  uwagi  na  brzmienie  kryterium 

oceny ofert, wykonawca powinien był wskazać tylko jedną osobę w kryterium pozacenowym 

„Doświadczenie  i  wiedza  Dewelopera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację 

zamówienia",  zatem  fakt,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  wskazało  dwie  osoby  w  tym 

kryterium  jest  działaniem  niezgodnym  z  s.i.w.z.,  zaś  zamawiający  zachowując  zasady 

równego traktowania wykonawców, powinien dokonać oceny tylko pierwszej osoby wskazanej 

w wykazie. 

„Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w realizację zamówienia" 10 pkt 

W tym zakresie z

amawiający określił w pkt, 5.3, że przyzna 10 pkt. wykonawcy, który 

będzie dysponował: 

analitykiem, który dodatkowo: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 6 miesięcy 

pełnił  rolę  analityka  przy  wdrożeniu  co  najmniej  jednego  systemu  teleinformatycznego 

służącego  udzielaniu  zamówień  w  trybach  określonych  w  ustawie  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Wykonawca Konsorcjum European Dynamics wskazał w wykazie osób - załącznik Id 

jako analityka wskazał K. (K.) M,, który doświadczenie zdobył w ramach realizacji tych samych 

projektów jak w wykazie usług, tj. Zambia e-Zamówienia Publiczne, System e-Zamówień dla 

Irlandii Północnej, System e-Zamówień dla Rządu Federalnego Belgii. 


Odwołujący  podkreślił,  że  w  ramach  tego  kryterium  zamawiający  wymagał 

doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich 5 lat przy wdrożeniu co najmniej jednego systemu 

teleinformatycznego służącego udzielaniu zamówień w trybach określonych w ustawie Prawo 

zamówień  publicznych.  Zatem  zamawiający  w  s.i.w.z.,  bardzo  wyraźnie  zastrzegł,  że 

doświadczenie osoby ma wynikać z pracy przy wdrożeniu systemu informatycznego, który to 

system  obejmuje  tryby 

udzielania  zamówień  określonych  w  ustawie  Prawo  zamówień 

publicznych,  która jest  polską  ustawą zamówieniową i  w  której  są  określone tryby  i  zasady 

udzielania  zamówień  w  ramach  tych  trybów,  które  w  swojej  specyfice  mogą  różnic  się  od 

trybów  udzielania  zamówień  w  Zambii,  Irlandii  Północnej  czy  Belgii.  Tym  samym  osoba 

wskazana w kryterium oceny ofert jako analityk nie posiada wymaganego doświadczenia. 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp  powyższe  oznacza,  że  zamawiający  w  sposób 

niezasadny  przyznał  więc  Konsorcjum  European  Dynamics  łącznie  25  punktów  w  ramach 

kryterium oceny ofert doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, podczas 

gdy prawidłowo ustalona punktacja w tym kryterium, oznaczałaby przyznanie 0 pkt w obydwu 

kryteriach, 

Odnosząc się do zarzutu zaniechania wykluczenia Konsorcjum European Dynamics z 

p

ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. z uwagi na wprowadzenie 

w  błąd  zamawiającego,  odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  informacje,  jakie  podało 

Konsorcjum European Dynamics 

w wykazie usług oraz wykazach osób załączniki ld i le, nie 

potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu ani nie uprawniają do przyznania 

punktów Konsorcjum European Dynamics. 

W ocenie odwołującego Pentacomp, zarzut opisany powyżej wskazuje, że Konsorcjum 

European Dynamics wprowadziło zamawiającego w błąd składając oświadczenia i dokumenty 

na  potwierdzeni

e  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  oświadczenia  - 

wykazu usług i wykazu osób, z których wynika, że Konsorcjum European Dynamics nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu. 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp,  fakt,  że  Konsorcjum  European  Dynamics  jest 

profesjonalistą, aktywnie działającym w branży usług IT od wielu lat oraz często ubiegającym 

się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  powoduje,  że  należy  wobec  tego  wykonawcy 

stosować wyższy miernik staranności, wynikający z zawodowego charakteru jego działalności. 

Złożone przez Konsorcjum European Dynamics wykazy i referencje stanowią dowód rażącego 

naruszenia standardu wymaganej 

staranności wymaganej od podmiotu działającego na rynku 

w  sposób  profesjonalny.  Podane  przez  Konsorcjum  European  Dynamics  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego niewątpliwie miały charakter istotny, gdyż wpłynęły one 

na decyzję zamawiającego co do; 


c. 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

d. 

przyznania Konsorcjum European Dynamics punktacji w kryterium oceny ofert. 

Odnosząc się do  zarzutu  dokonania  wyboru oferty  Konsorcjum  European Dynamics 

jako  najkorzystniejszej  w  p

ostępowaniu,  podczas  gdy  oferta  ta  podlega  odrzuceniu  a 

wykonawca  Konsorcjum  European  Dynamics  wykluczeniu  z  p

ostępowania,  odwołujący 

Pentacomp  wskazał,  że  zamawiający  naruszył  przepisy  ustawy  P.z.p.  poprzez  dokonanie 

wyboru  oferty  Konsorcjum  European  Dynamics  jako  najkorzystniejszej  w  p

ostępowaniu, 

podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu z uwagi na rażąco niską cenę oraz ze względu na 

niezgodność  z  s.i.w.z.,  co  odwołujący  wykazał  w  uzasadnieniu  odwołania.  Również  w 

stosunku do w

ykonawcy Konsorcjum European Dynamics zachodzą podstawy do wykluczenia 

z  postępowania  z  uwagi  na  niespełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  za 

wprowadzenie w błąd zamawiającego. Odwołujący Pentacomp stoi na stanowisku, że wybór 

oferty  Konsorcjum  European  Dynamics  był  nieuprawniony  i  stanowi  o  naruszeniu  przez 

z

amawiającego przepisów ustawy P.z.p. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  wykluczenia  Portal  PZP  Sp.  z  o.o.  z 

p

ostępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wprowadzeniu 

w  błąd  zamawiającego  poprzez  podanie  nieprawdziwych  informacji,  z  których  wynika,  że 

Portal  PZP  Sp.  z  o.o.  dysponuje  podwykonawcami  i  osobami  zdolnymi  do  realizacji 

zamówienia  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  ramach 

kryterium oceny ofert, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty Portal na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy 

P.z.p., odwołujący Pentacomp wskazał, że w Postępowaniu ofertę 

złożył wykonawca Portal PZP Sp. z o.o. Oferta wykonawcy w przeważającej części została 

utajniona 

jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  nie  dokonał  jej  odtajnienia,  czego 

dotyczy  odrębne  odwołanie  Pentacomp.  Tym  samym  odwołujący  nie  ma  możliwości 

zapoznania się i weryfikacji takich dokumentów jak: 

a) 

Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Za

mówienia  (dalej:  „JEDZ")  Portal  PZP  w 

części objętej tajemnicą przedsiębiorców; 

b) 

Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  (dalej:  „JEDZ")  podmiotów 

użyczających zasoby oraz podwykonawców Portal PZP;  

c) 

wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia podlegającego ocenie 

w ramach kryterium oceny ofert, sporządzonego zgodnie z załącznikiem ld do s.i.w.z.; 

d) 

wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia  składanego  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  sporządzonego  zgodnie  z 

załącznikiem le do s.i.w.z.; 


e) 

zobowiązania do użyczenia zasobów; 

f) 

dokumentów podwykonawców; 

c) 

wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia podlegającego ocenie 

w ramach kryterium oceny ofert, sporządzonego zgodnie z załącznikiem ld do s.i.w.z.; 

d) 

wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia  składanego  na 

potwierdzen

ie  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  sporządzonego  zgodnie  z 

załącznikiem le do s.i.w.z.. 

Odwołujący  Pentacomp  podniósł,  że  wniósł  odwołanie  na  nieodtajnienie  ww. 

dokumentów  stanowiących  ofertę  Portal  PZP  w  dniu  2  grudnia  2019  r.  Tym  samym  jest 

zmuszony  do  oparcia  swoich  twierdzeń  jedynie  na  przypuszczeniach.  Jednocześnie 

o

dwołujący Pentacomp zastrzega możliwość rozbudowania argumentacji w zakresie zarzutu, 

jeżeli dojdzie do odtajnienia oferty Portal PZP po zapoznaniu się z pełną ofertą Portalu PZP. 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  osoby  wskazane  w  wykazie  osób  zdolnych  do 

realizacji zamówienia złożony na potwierdzenie spełniania warunku udziału wpPostępowaniu, 

nie  posiadają  wymaganego  doświadczenia  pozwalającego  uznać,  że  wykonawca  spełnia 

warun

ki udziału w postępowaniu. 

Potwierdzeniem, że przynajmniej dwie z osób wskazanych w wykazie osób składanym 

na  potwierdzenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  -  załącznik  le,  jest  okoliczność,  że  w 

wykazie  osób  składanym  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  -  załącznik  ld,  wykonawcy  byli 

zobowiązani do wskazania tych samych osób w zakresie deweloper/programista i analityk. 

Zgodnie z s.i.w.z. 

Rozdział XI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się 

przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 5.2 i 5.3.: 

5.2.  Doświadczenie  i  wiedza  Dewelopera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację 

zamówienia (Dev)  

W  ramach  tego  kryterium  oceniane  będzie  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedza  jednego  z 

deweloperów/programistów  wskazanych  na  potwierdzenie  spełniania  przez  Wykonawcę 

warunków  udziału  w  postępowaniu  (Kluczowy  Personel),  oprócz  usług,  o  których  mowa  w 

Rozdziale IVpkt 3.3. ppkt 7 SIWZ ok

reślonych przez Zamawiającego dla osoby pełniącej tę 

rolę. 

5.3.  Doświadczenie  i  wiedza  Analityka  zaangażowanego  w  realizację  zamówienia  (An)  W 

ramach  tego  kryterium  oceniane  będzie  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedza  Analityka, 

wskazanego  na  potwierdzenie  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w 


postępowaniu (Kluczowy Personel), oprócz usług, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3.3 ppkt 

3 SIWZ. określonych przez Zamawiającego dla osoby pełniącej tę rolę. 

Ponadto w na str. 27 s.i.w.z.: 

W  przypadku  gdy  osoba  wskazana  celem  uzyskania  punktów  w  ramach  kryterium 

oceny ofert wskazanych w ramach doświadczenia i wiedzy nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu oferta wykonawcy otrzyma zero pkt. w ramach tego kryterium. 

Odwołujący Pentacomp wskazał, że Portal PZP złożył wykaz osób w ramach kryterium 

oceny ofert „Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty zaangażowanego w realizację 

zamówienia"  oraz  „Doświadczenie  i  wiedza  Analityka  zaangażowanego  w  realizację 

zamówienia",  wykaz  osób  załącznik  ld,  w  ramach  oceny  ofert  zamawiający  przyznał  Portal 

PZP  0  punktów,  w  każdym  kryterium,  czyli  wskazane  osoby  nie  posiadały  wymaganego 

doświadczenia dodatkowego. 

W  ocenie  odwołującego  Pentacomp,  powyższe  prowadzi  do  przyjęcia  zasadności 

twierdzenia o

dwołującego o możliwości braku posiadania przez osoby wskazane do realizacji 

zamówienia wymaganego doświadczenia. W szczególności, jeżeli doświadczenie to nie było 

zweryfikowane  przez  z

amawiającego  bezpośrednio  w  podmiotach,  na  rzecz  których  dane 

projekty  wskazane  na  potwierdzenie  doświadczenia  były  realizowane.  Również  fakt,  że  w 

ramach  kryterium  oceny  ofert  wykonawca  Por

tal  PZP  otrzymał  0  pkt.  oznacza,  że  podane 

przez niego informacje były nieprawdziwe, zatem wskazując te osoby Portal PZP próbował 

wprowadzić  w  błąd  zamawiającego  w  zakresie  dysponowania  osobami  posiadającymi 

dodatkowe k

walifikacje i uzyskać punkty w postępowaniu, co mogłoby doprowadzić do wyboru 

oferty Portal PZP jako najkorzystniejszej w p

ostępowaniu. Tym samym działanie Portalu PZP 

spełnia przesłanki z art. 24 ust. 16 i 17 ustawy P.z.p., zatem zamawiający powinien wykluczyć 

z p

ostępowania wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria,  oraz  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W ocenie odwołującego Pentacomp, zarzut opisany powyżej wskazuje, że Portal PZP 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  składając  oświadczenia  i  dokumenty  na  potwierdzenie 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  oświadczenia  -  wykazu  osób,  oraz 

wykazu  osób  w  ramach  kryterium  pozacenowego,  które  nie  potwierdzają  wymaganego 

doświadczenia. 


W ocenie odwołującego Pentacomp fakt, że Portal PZP jest profesjonalistą, aktywnie 

działającym  w  branży  usług  IT  od  wielu  lat  powoduje,  że  należy  wobec  tego  wykonawcy 

stosować wyższy miernik staranności, wynikający z zawodowego charakteru jego działalności. 

Złożone  przez  Portal  PZP  nieprawidłowych  informacji  stanowi  dowód  rażącego  naruszenia 

standardu wymaganej ostrożności wymaganej od podmiotu działającego na rynku w sposób 

profesjonalny. 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  nie  miał  również  możliwości  zapoznania  się  z 

informacjami  na  temat  podmiotów  użyczających  zasoby  ani  podwykonawców  spółki  Portal 

PZP

,  które  również  zostały  objęte  tajemnicą  przedsiębiorcy,  tym  samym  z  ostrożności 

proceduralnej  o

dwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  podmioty  te  podlegają  wykluczeniu  z 

p

ostępowania na podstawie przesłanek ustawowych oraz nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu, zaś wykonawca nie udowodnił, że będzie dysponował użyczanymi zasobami w 

sposób  gwarantujący  zamawiającemu,  że  zamówienie  zostanie  należycie  zrealizowane. 

Zarzuty te o

dwołujący Pentacomp rozbuduje po zapoznaniu się z ofertą Portal PZP. 

Stanowisko zamawiającego 

Zarzut nr 1 i 2 odwołania Portal PZP  

Zamawiający  w  ramach  czynności  oceny  ofert  na  cześć  I  zamówienia  badał  dwa 

kryteria dotyczące wiedzy i doświadczenia personelu. Kryteria te obejmowały: 

1.  Doświadczenie  i  wiedzę  Dewelopera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację 

zamówienia (Dev) 

W  ramach  tego  kryterium  Zamawiający  oceniał  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedzę 

jednego  z  deweloperów/programistów  wskazanych  na  potwierdzenie  spełniania  przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (Kluczowy Personel), oprócz usług, o których 

mowa  w  Rozdziale  IV  pkt  3.3.  ppkt  7  SIWZ  określonych  przez  Zamawiającego  dla  osoby 

pełniącej tę rolę. 

Zamawiający w SIWZ wskazał, iż przyzna punkty Wykonawcy, który na czas realizacji 

zamówienia  będzie  dysponował  Deweloperem/Programistą,  który:  w  okresie  ostatnich  5  lat 

przed  upływem  terminu  składania  ofert  przez  co  najmniej  3  miesiące  pełnił  rolę 

dewelopera/programisty  przy  wdrożeniu  usługi  chmurowej  typu  Key  Management  System 

(KMS)  (generowanie  i  zabezpieczenie  klucz

y  szyfrujących  z  wykorzystaniem  sprzętowej 

ochrony  HSM)  w  co  najmniej  jednym  systemie  teleinformatycznym. 

Wykonawca,  który 

wykazałby,  że  Deweloper/Programista  zaangażowany  w  realizację  zamówienia  posiada 

opisane wyżej doświadczenie i wiedzę otrzymałby 15 pkt. 

2. Doświadczenie i wiedzę Analityka zaangażowanego w realizację zamówienia (An) 


W  ramach  tego  kryterium  Zamawiający  oceniał  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedzę 

Analityka, wskazanego na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu (Kluczowy Personel), oprócz usług, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3.3 ppkt 

3 SIWZ. określonych przez Zamawiającego dla osoby pełniącej tę rolę. 

Zamawiający w SIWZ wskazał, iż przyzna punkty za dysponowanie analitykiem, który 

dodatkowo: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 

miesięcy  pełnił  rolę  analityka  przy  wdrożeniu  co  najmniej  jednego  systemu 

teleinformatycz

nego służącego udzielaniu zamówień w trybach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawca, który wykazałby, że Analityk zaangażowany w realizację 

zamówienia posiada opisane wyżej doświadczenie i wiedzę otrzymałby 10 pkt. 

Jednocześnie,  Zamawiający  w  treści  Rozdziału  XI  SIWZ  -  „Opis  kryteriów,  którymi 

zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu  oceny  ofert”  wskazał,  iż  dla  celów  oceny  przez  Zamawiającego  kryteriów 

pozacenowych: 

Wykaz,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  VI  SIWZ  w  zakresie  dotyczącym 

Dewelopera/Programisty  i  Analityka  nie  podlega  procedurze  wyjaśniania,  poprawiania  i 

uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W  przypadku,  gdy  osoba  wskaza

na  celem  uzyskania  punktów  w  ramach  kryterium 

oceny ofert wskazanych w ramach doświadczenia i wiedzy nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu, oferta wykonawcy otrzyma zero punktów w ramach tego kryterium. 

W  sytuacji,  gdy  wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  wskaże  inną  osobę  niż  wskazana  w  ramach  spełnienia  kryterium 

doświadczenia, oferta wykonawcy otrzyma zero punktów. 

Ad. 1 (kryterium Dev) 

Portal  PZP  w 

wykazie  osób,  przedłożonym  na  formularzu  załącznika  1d  do  SIWZ, 

wsk

azał, iż osoba na stanowisko Dewelopera/Programisty przez ponad trzy miesiące od dnia 

3 stycznia 2019 r. do dnia 9 maja 2019 r., pełniła rolę dewelopera/programisty przy wdrożeniu 

usługi  chmurowej  typu  Key  Manegement  System  (KMS)  w  systemie  teleinformatycznym 

zidentyfikowanym  jako  Platforma  e-

Zamówienia,  której  „klientem  docelowym”  było 

Ministerstwo Cyfryzacji. 

Ministerstwo  Cyfryzacji  w  dniu  11  marca  2019  r.  odstąpiło  od  umowy  na 

zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, a projekt do tego  czasu nie 

wszedł  w  fazę  wdrożenia  usługi  chmurowej  typu  Key  Management  System  (KMS) 

(generowanie  i  zabezpieczanie  kluczy  szyfrujących  z  wykorzystaniem  sprzętowej  ochrony 

HSM). Odstąpienie od umowy przez Ministerstwo oznaczało zaprzestanie realizacji Projektu 

e-

Zamówienia, a co za tym idzie Portal PZP nie mógł posługiwać się wiedzą i doświadczeniem 

osoby wyznaczonej do pełnienia roli Dewelopera/Programisty w tym projekcie. Opis kryterium 

Dev  wyraźnie  wskazywał,  iż  osoba  wyznaczona  na  to  stanowisko  przez  co  najmniej  trzy 


miesiące musiała pełnić rolę dewelopera/programisty przy wdrożeniu usługi chmurowej typu 

KeyManegement  System  (KMS)  w  systemie  teleinformatycznym.  Jeśli  zatem  umowa  o 

wdrożenie systemu informatycznego — Platforma e-Zamówienia została wypowiedziana, to 

dla  Zamawiającego  oczywistym,  że  określona  osoba  po  dniu  11  marca  2019  r.  nie  mogła 

wykonywać wymaganych warunkiem usług na potrzeby Platformy e-Zamówienia. 

Zamawiający  na  etapie  odwołania  nie  kwestionuje  faktu,  iż  pomiędzy  Malkom  M.  i 

Wspólnicy  Sp.  J.  a  DXC  Technology  Polska  Sp.  z  o.o.  istniało  porozumienie,  którego 

przedmiotem  było  wykonanie  usług  „wytworzenia  oprogramowania  modułu  zarządcy  kluczy 

zgodnie  z  zamówieniem  nr  DXC57519  w  zakresie  wynikającym  z  oferty  nr  31/0F/2018, 

instalacji,  konfigu

racji  oraz  uruchomienia  urządzeń  HSM  (dostarczonych  przez  DXC)  i 

oprogramowania wytworzonego przez Malkom M. 

i Wspólnicy Sp. J. zgodnie z zamówieniem 

nr DXC57519 w zakresie wynikającym z oferty nr 31/0F/2018). Niemniej jednak z dniem 11 

marca  2019  r.  strac

iły  one  walor  usług  realizowanych  w  związku  z  budową  systemu  — 

Platformy e-

Zamówienia, a to właśnie ten system jako referencyjny dla wymagania wskazał 

Odwołujący 

wykazie 

na 

potrzeby 

oceny 

dodatkowego 

doświadczenia 

Dewelopera/Programisty w kryterium Dev. 

O

dwołujący  w  treści  wykazu  1d  nie  wskazał  żadnego  innego  systemu 

teleinformatycznego,  przy  którym  mogła  być  wdrożona  usługa  chmurowa  typu  Key 

Management System (KMS), tak aby wykazać minimalny czas pracy tej osoby przy wdrożeniu. 

W konsekwencji

, niemożliwym było by osoba wskazana przez Wykonawcę wdrażała usługę w 

projekcie,  do  dnia  9  maja  2019  r.,  a  tym  samym  wykazała  się  co  najmniej  3  miesięcznym 

doświadczeniem.  Zamawiający  nie  mógł  przyznać  Wykonawcy  punktów  w  ramach  tego 

kryterium oceny ofert. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdził, iż warunkiem uznania systemu wykazywanego 

w celu oceny 

kryterium nie jest zakończenie jego wdrożenia, warunkiem tym jest jednak praca 

przy wdrożeniu przez co najmniej 3 miesiące. 

Ad 2 (Kryterium An) 

Portal PZP w 

wykazie osób, na formularzu załącznika 1e do SIWZ, wskazał, iż osoba 

wyznaczona na stanowisko Analityka (An) uczestniczyła w dwóch projektach.  

W pierwszym z nich pn. „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK” od dnia 6 listopada 

2018 r. do dnia 19 lutego 2019 r., a w drugim 

— pn. „Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w 

ramach projektów CAPA, ZSIN Faza Il i K GESUT wraz ze szkoleniem” od dnia 1 kwietnia 

2018 r. do dnia 31 października 2018 r. 

Zgodnie  z  SIWZ 

Zamawiający  wymagał,  aby  osoba  do  pełnienia  w  projekcie  roli 

Analityka 

wykazała  się  wiedzą  i  doświadczeniem  poprzez  łączne  spełnienie  następujących 

warunków: 


a. 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę analityka i 

opracowywał  dokumenty  analityczne  dla  systemów  teleinformatycznych,  w  minimum  2 

projektach  informatycznych,  o  wartości  każdego  z  nich  co  najmniej  2  000  000  zł  brutto 

obejmujących  zaprojektowanie  architektury  rozwiązania,  budowę  i  wdrożenie  systemu 

teleinformatycznego zbudowanego w oparciu o mikroserwisy,* przez co najmniej 6 miesięcy 

w każdym z nich, przy czym w jednym z nich pełnił rolę głównego analityka, 

b. 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  brał  udział  w 

modelowaniu  systemów  z  wykorzystaniem  UML  w  wersji  2.4  lub  wyższej,  w  co  najmniej  1 

projekcie, 

c. 

posiada co najmniej jeden z certyfikatów: 

Entry  Certificate  in  Business  Analysis  (ECBA),  Certification  of  Competency  in  Business 

Analysis (CCBA), 

Certified Business Analysis Professional (CBAP), OCUP 2 (Foundation lub Intermediate lub 

Advanced);  OCEB  2  (Fundamental  lub  Technical  Intermediate  lub  Technical  Advanced  lub 

Business  Intermediate  lub  Business  Advanced);  Certified  Professional  for  Requirements 

Engineering 

— CPRE (Foundation lub Advanced lub Expert) lub równoważny. 

Portal PZP 

nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, albowiem osoba w jednym z 

projektów, tj. „Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK” nie pełniła wymaganej funkcji przez co 

najmniej 

6  miesięcy.  Zamawiający,  mając  na  uwadze  treść  Rozdziału  XI  SIWZ,  nie  mógł 

przyznać Wykonawcy punktów w ramach tego kryterium. 

W  odniesieniu  natomiast  do  zarzutów  Odwołującego  Portal  PZP  dotyczących 

zaniechania  wezwania  do  wyjaśnienia  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  PZP  w  zakresie 

wiedzy  i 

doświadczenia,  Zamawiający  zauważył,  że zgodnie  z  Rozdziałem  XI  SIWZ  punkty 

otrzyma  Wykonawca  w  odniesieniu  do  personelu,  w  przypadku  wykazania  przez  niego 

dodatkowych usług  oprócz  usług  wykazywanych w  odniesieniu do  Dewelopera/Programisty 

oraz  Analityka  na  potwierdzenie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  konsekwencji 

Wykonawca mógł otrzymać punkty wyłącznie w okolicznościach, gdy wykazał, iż wymaganiom 

odpowiadają zarówno usługi wskazane w załączniku 1d do SIWZ, jak i załączniku 1e do SIWZ.  

Zamawiający w treści SIWZ wyraźnie wskazał, iż wykaz, o którym mowa w pkt VI cz. I 

zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  Dewelopera/Programisty  i  Analityka  nie  podlega 

uzupełnianiu, poprawianiu, ani wyjaśnianiu. W pkt VI cz. I zamówienia Zamawiający wskazał 

dwa wykazy, których złożenie wymagane było wraz z ofertą na podstawie art. 26 pkt 2f ustawy 

Pzp, tj,: 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 


informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami,  składanego  na  potwierdzenie 

kryteriów pozacenowych którego wzór stanowi Załącznik nr 1d do SIWZ; 

wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych  i  doświadczenia,  w  zakresie  takim,  w  jakim  Wykonawca  wykazuje 

dysponowanie  tymi  osobami,  składanego  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1e do SIWZ. 

Obydwa 

wykazy 

zawierały 

informacje 

dotyczące 

doświadczenia 

Analityka 

Dewelopera/Programisty, istotne z punktu widzenia oceny ofert w ramach kryteriów Dev i An. 

Warunkiem  bowiem 

uzyskania punktów w ramach pozacenowego kryterium było spełnienie 

wymagań również w odniesieniu do doświadczenia wymaganego treścią warunku udziału w 

postępowaniu.  Podobnie  wskazanie  innych  osób  w  określonej  roli  w  obydwu  wykazach 

skutkowało przyznaniem Wykonawcy 0 punktów w danym kryterium. 

W

ykazy na etapie oceny ofert służyły wykazaniu przez Wykonawcę, iż jego personel 

posiada  doświadczenie  pozwalające  Zamawiającemu  przyznać  punkty  w  poszczególnych 

kryteriach  i  w 

tym  zakresie  były  treścią  oferty,  która  nie  może  podlegać  zmianie  lub 

poprawianiu po upływie terminu na jej złożenie. Zamawiający zaakcentował ten fakt bardzo 

wyraźnie.  Zastrzeżenie  to  miało  na  celu  uniemożliwienie  zmiany  przez  Wykonawców  treści 

oferty po jej złożeniu poprzez ewentualną „wymianę” któregoś z wykazów osób, co mogłoby 

mieć  wpływ  na  przyznaną  ofercie  punktację.  Ocenie  w  ramach  pozacenowych  kryteriów 

powinny zatem podlegać wyłącznie dokumenty złożone przez wykonawców wraz z ofertą, zaś 

ich ewentualne uzupełnienie w toku dokonywania oceny podmiotowej wykonawcy w związku 

z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  nie  powinno  mieć  wpływu  na  przyznaną  ofercie  punktację  (tak 

wyrok KIO z dnia 19 kwietnia 2011r., sygn. akt KIO 742/11, wyrok KIO z dnia 3 czerwca 2015 

r., sygn. akt 1030/15, wyrok KIO z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt KIO 760/16). 

Z

akaz  zmiany  treści  wykazów  osób  w  zakresie  doświadczenia  osób  podlegających 

ocenie w ramach kryteriów pozacenowych nie miał na celu wyłączenia zastosowania art. 26 

ust. 3 ustawy PZP w ramach dokonywania oceny podmiotowej wykonawców. Jednakże, po 

pierwsze 

procedura w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, może znaleźć zastosowanie wyłącznie w 

odniesieniu  do  dokumentów  posiadających  walor  oceniający  podmiotową  zdolność 

wykonawcy do realizacji zamówienia, a nie oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert (a 

zatem wyłącznie do wykazu osób wg załącznika 1e). Po drugie zaś, na etapie badania ofert 

celem wyłonienia wykonawcy najwyżej ocenionego, do którego skierowane zostanie następnie 

wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, oba wykazy służyły 

Z

amawiającemu wyłącznie w celu przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert Dev i 

An. Zamawiający nie dokonywał natomiast na tym etapie — w związku z treścią art. 26 ust. 1 

ustawy  Pzp 

—  pełnej  oceny  podmiotowej  wszystkich  Wykonawców,  dokonując  oceny 


spełniania  warunków  przez  Wykonawców  co  do  zasady  na  podstawie  oświadczeń 

dotyczących  ich  spełniania.  Potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

poprzez uzupełnienie wykazu mogłoby zatem mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 

Wykonawcy najwyżej ocenionego. W stosunku do Portalu PZP taka sytuacja w postępowaniu 

nie zachodziła. Gdyby oferta Odwołującego uplasowała się najwyżej w rankingu, wykaz nr 1e 

do  SIWZ  podlegałby  uzupełnieniu  lub  wyjaśnieniom,  tak  aby  Wykonawca  mógł  udowodnić 

spełnianie warunków udziały w postępowaniu. Jak jednak wskazano wyżej, skutki powyższej 

czynności nie mogłyby mieć już jednak znaczenia dla przyznanej ofercie punktacji. 

W  treści  oferty  Odwołujący  Portal  PZP,  w  odniesieniu  do  osoby  wskazanej  do  roli 

Analityka nie spełnił warunku udziału, albowiem osoba ta w jednym z projektów pn. „Wdrożenie 

produkcyjne  systemu  ISOK”  nie  pełniła  wymaganej  funkcji  przez  co  najmniej  6  miesięcy. 

Zamawiający nie uznał zatem jednego z projektów przedstawionych w wykazie nr 1e do SIWZ 

za  spełniający  określone  wymagania,  co  w  konsekwencji  uniemożliwiło  Zamawiającemu 

przyznanie punktów w ramach kryterium.  

Natomiast  w  odniesieniu  do  osoby  wskazanej  do  pełnienia  roli  Dewelopera, 

Zamawiający  nie  uznał  usługi  wskazanej  w  załączniku  1d  do  SIWZ  (prace  przy  wdrożeniu 

usługi chmurowej typu Key Management System (KMS) (generowanie i zabezpieczanie kluczy 

szyfrujących z wykorzystaniem sprzętowej ochrony HSM) w Platformie e-Zamówienia). 

Na marginesie 

Zamawiający zauważył, że nawet w przypadku uznania iż wykazy nr 1e 

oraz  1d  do  SIWZ  na  etapie  oceny 

ofert  w  ramach  kryteriów  pozacenowych  podlegałyby 

wyjaśnieniom opartym na dyspozycji przepisu art. 26 ust. 4 lub art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, to 

żadne  wyjaśnienia  nie  mogą  zmieniać  treści  dokumentów,  a  wyłącznie  wyjaśniać  lub 

precyzować  informacje  w  nich  zawarte.  Dla  osoby  Analityka  ewentualne  zastosowanie 

procedury wyjaśniania doprowadziłoby do zmiany wykazu w zakresie dat świadczenia usługi, 

natomiast w stosunku do Dewelopera/Programisty do zmiany wykazanej 

usługi, co na gruncie 

przepisów ustawy Pzp jest niedopuszczalne. 

Jednocześnie,  odnosząc  się  do  zarzutów  nierównego  traktowania  wykonawców,  co 

przejawiać miało się w skierowaniu wezwania do Pentacomp w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

dla 

zobowiązania  podmiotów  trzecich  do  udostępnienia  zasobów,  to  czynność  ta  związana 

była  ze  wstępną  oceną  spełniania  przez Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

dokonywaną przez Zamawiającego na podstawie JEDZ. Zamawiający musiał wiedzieć jakie 

dokumenty  JEDZ  oceniać  i  w  jakim  zakresie.  Czynność  przyznania  punktów  w  ramach 

kryteriów  oceny  ofert  dokonywana  była  natomiast  na  podstawie  załączonych  do  oferty 

wykazów nr 1d i 1e do SIWZ, w którym Wykonawca oświadczył jaką osobą będzie dysponował 

i  kogo  deleguje  do  pełnienia  funkcji  Dewelopera/Programisty.  Pentacomp  w  żądanych 

wykazach  wskazał  konkretną  osobę  wyznaczoną  do  pełnienia  określonej  roli  i  wykazał 

wymagane doświadczenie. 


Zarzut nr 1 odwołania Pentacomp, Zarzut nr 4 odwołania Portal PZP 

Zamawiający  w  treści  wezwania  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  z  dnia  18 

października  2019  r.  wezwał  Konsorcjum  ED  do  przedstawienia  informacji  dotyczących 

sposobu kalkulacji ceny ofertowej, w szczególności w następującym zakresie: 

⦁ 

kosztu licencji i dostawy gotowego oprogramowania podmiotów trzecich narzędzia BI 

w  postaci  dostępowej  (dostępu  jednoczesnego)  dla  200  użytkowników  oraz  5  licencji 

nazwanych  użytkowników  zaawansowanych  deweloperów  aplikacji  (zdefiniowanych 

zestawów  dashboardów)  z  uwzględnieniem  wydłużonego  o  24  miesiące  okresu  licencji 

zaoferowanego w ramach kryterium oceny ofert, 

⦁ 

kosztów związanych z nabyciem usług pozwalających na zapewnienie zasobów IT w 

chmurze  obliczeniowej  wraz  z  administracją  tymi  usługami  począwszy  od  uruchomienia 

pierwszego produktu w etapie Il do upływu 3 miesięcy od Końcowego Odbioru Platformy (faza 

I realizacji zamówienia), 

⦁ 

kosztów projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) uwzględniające WCAG 

2.1, zgodnie z zapisami w OPZ, przyjęty poziom ryzyk projektowych wraz z ich kosztami, 

⦁ 

kosztów  obecności  personelu  kluczowego  Zespołu  Wykonawcy  na  spotkaniach,  w 

siedzibie  Zamawiającego,  w  tym  na  spotkaniach  scrumowych  dotyczących  planowania  i 

przeglądu poszczególnych sprintów, zgodnie z zapisami w OPZ, 

⦁ 

wysokości  zakładanych  kosztów  wynagrodzeń  personelu  zaangażowanego  w 

realizację  projektu  wraz  z  przyjętą  stawką  uwzględniającą  personel  kluczowy,  personel 

wskazany w rozdziale XVIII OPZ oraz inny niezbędny do realizacji  ze wskazaniem również 

liczby osobodni na poszczególnych etapach realizacji zamówienia, 

⦁ 

kosztów  związanych  z  administrowaniem  projektem,  w  tym  kosztów  zapewnienia 

tłumacza na każdym etapie realizacji projektu; 

⦁ 

zakładanej kwoty zysku Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. 

wyjaśnieniach  z  dnia  23  października  2019  r.  Wykonawca  wskazał  informacje 

dotyczące  sposobu  kalkulacji  ceny  swojej  oferty  w  stopniu  o  wiele  bardziej  szczegółowym 

aniżeli  wymagany przez Zamawiającego w formularzu oferty, odnosząc się w nich m.in. do 

aspektów  związanych  z  polityką  kadrowo-płacową  firmy  i  strategii  cenowej.  Elementy  te  w 

ocenie Zamawiającego wypełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacje organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zestawieniu i zbi

orze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się  tym  rodzajem  informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób.  Zgodnie  z 

orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  informacje  dotyczące  szczegółowej  kalkulacji 

ceny  oferty,  zawart

e  w  wyjaśnieniach  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  mogą  stanowić 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  (tak  wyrok  KIO  sygn.  akt  KIO  570/18).  Podobnie  informacje, 


dotyczące  szczegółowej  kalkulacji  kosztów  zamówienia,  jak  też  indywidualnej  organizacji 

pracy  przy  wykony

waniu  przedmiotu  zamówienia,  która  ma  wpływ  na  obniżenie  kosztów, 

posiadają wartość gospodarczą, mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tak wyrok KIO 1319/19).  

Zamawiający wnosił o oddalenie zarzutów Odwołujących dotyczących nieodtajnienia 

wyjaśnień Konsorcjum ED dotyczących sposobu kalkulacji ceny jego oferty. 

Zarzut nr 2 i 3 odwołania Pentacomp, Zarzut nr 3 odwołania Portal PZP – rażąco niska cena 

Cena oferty Konsorcjum ED wynos

i 11 989 700 zł (14 747 331 zł po doliczeniu podatku 

VAT).  Konsorcjum  zrealizowało  kilka  projektów  dotyczących  systemów  informatycznych  o 

przedmiocie  analogicznym  (tj.  dotyczących  elektronicznych  zamówień  publicznych),  oraz 

posiadających  kluczowe  cechy  analogiczne  jak  planowane  w  projektowanym  systemie,  o 

wartości zbliżonej do ceny zaoferowanej w postępowaniu. Zamawiający wskazał na system e-

Zamówień  dla  Irlandii  Północnej  o  równowartości  kwoty  10  936  125,45  zł  oraz  Systemu  e-

Zamówień Publicznych Zambii (równowartość kwoty 9 682 701,58 zł). 

Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum ED z prośbą o wyjaśnienia dotyczące sposobu 

kalkulacji  ceny.  Zamawiający  w  odpowiedzi  nie  mógł,  w  związku  z  utajnieniem  wyjaśnień, 

odnieść się do ich treści szczegółowo, ale jego zdaniem Konsorcjum udzieliło odpowiedzi na 

pytania dotyczące kalkulacji poszczególnych elementów kosztotwórczych (tj. kosztów chmury 

obliczeniowej,  koszty  licencji  narzędzia  BI,  koszty  projektowania  zorientowanego  na 

użytkownika  uwzględniające  WCAG  2.1,  przyjęty  poziom  ryzyk  projektowych  wraz  z  ich 

kosztami,  koszty  obecności  personelu  kluczowego  Zespołu  Wykonawcy  na  spotkaniach  w 

siedzibie  Zamawiającego,  w  tym  na  spotkaniach  scrumowych,  koszty  personelu  oraz 

zakładany  zysk  Wykonawcy).  W  wielu  obszarach  koszty  te  zbliżone  są  do  szacunków 

dokonanych  przez  Odwołujących.  W  niektórych  obszarach  są  one  oczywiście  niższe,  co 

wynika  z  możliwości  tego  Wykonawcy.  Przykładem  jest  oferowanie  usług  chmury 

obliczeniowej,  gdzie  korzystna  cena  podyktowana  jest  posiadaniem  własnej  chmury 

obliczeniowej. Nie 

ma więc kosztów związanych z koniecznością zakupu tej usługi od innego 

dostawcy oraz uzyskany rabat na licencje Bl. Wbrew twierdzeniom Odwołującego Pentacomp, 

z wyjaśnień Konsorcjum ED nie wynika proste „odliczenie” kosztów chmury od ceny oferty i 

koszty tej usługi zostały podane. Nie sposób również z nich wywieść, że Wykonawca ten ma 

zamiar  pokrywać  koszty  realizacji  zamówienia  z  planowanych  dochodów  z  tytułu  umów  z 

innymi kontrahentami 

— są to jedynie przypuszczenia Odwołującego Pentacomp, nie poparte 

żadnymi  dowodami.  Podobnie  jedynie  za  przypuszczenie  Odwołującego  należy  uznać 

twierdzenie, że zamiarem Konsorcjum ED jest uzyskanie „unikatowej” wiedzy i doświadczenia 

wraz  z  „unikatowymi”  referencjami  od  Zamawiającego,  nawet  za  cenę  „dopłacenia”  do 

realizacji  tego  zamówienia.  Z  informacji  zawartych  w  wykazie  usług  oraz  w  wyjaśnieniach 

rażąco niskiej ceny wynika, że Konsorcjum zrealizowało już co najmniej kilka zamówień tego 


samego  rodzaju.  Posiada  zatem  realne,  wieloletnie  doświadczenie  w  realizacji  projektów 

budowy 

systemów  służących  do  udzielania  elektronicznych  zamówień  publicznych. 

Konsorcjum  ED 

posiada  już  gotowe  rozwiązanie  w  tym  zakresie,  które  dostosowywał  do 

wymagań  zamawiających  w    kolejnych  zamówieniach  dotyczących  systemów  e-Zamówień. 

Okoliczność  ta  ma  duże  znaczenie,  ponieważ  nie  tylko  wskazuje  na  doświadczenie 

Wykonawcy ale daje również Zamawiającemu pewność, że Wykonawca kalkulując cenę oferty 

zrozumiał przedmiot zamówienia. Dodatkowo zapisy SIWZ nie zabraniają wykorzystania przy 

realizacji zamówienia z elementów, które Wykonawca ma już przygotowane, a które są zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego lub które mogą być w toku realizacji zamówienia dostosowane 

do jego wymagań. Zamawiający w trakcie oceny ceny oferty wziął pod uwagę również ceny 

ofert złożonych w poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 

Platformy  e-

Zamówienia  (uwzględniając  różnice  w  zakresie  przedmiotowym).  Również  w 

świetle tej oceny Zamawiający doszedł do wniosku, iż oferta złożona przez Konsorcjum ED 

posiada uzasadnienie ekonomiczne. 

Całkowicie  chybiona  w  ocenie  Zamawiającego  jest  argumentacja  Odwołującego 

Pentacomp  dotycząca  rzekomego  niedoszacowania  budowy  modułu  ogłoszeń  w  zakresie 

obsługi postępowań krajowych. Przytoczone przykłady wzorów ogłoszeń (13 krajowych i 22 

europejskich) wskazują, że Odwołujący wziął pod uwagę wzory ogłoszeń, które w większości 

nie są w ogóle przewidywane do wdrożenia w projektowanym systemie. Przewidywany zakres 

danych do ogłoszeń określony został w załącznikach nr 3 i 5 do OPZ. Ogłoszenia planowane 

do  wdrożenia  w  Platformie  e-Zamówienia  wykazują  niejednokrotnie  znaczne  różnice  w 

stosunku  do  aktualnie  obowiązujących  (przykładowo,  nowe  rozporządzenie  wykonawcze 

Komisji  Europejskiej  w  sprawie  standard

owych  formularzy  ogłoszeń  przewiduje  jedynie  6 

standardowych  formularzy  ogłoszeń  w  miejsce  dotychczasowych  22).  Ponadto  Odwołujący 

Pentacomp  nie  wskazuje,  na  jakiej  podstawie  założył,  że  realizacja  każdego  ogłoszenia 

obejmuje akurat 2 osobomiesiące analityka, 3 osobomiesiące developera i 2 osobomiesiące 

testera. Wzory ogłoszeń posiadają różną objętość i różny stopień skomplikowania. Założenie, 

które poczynił Odwołujący są zatem nietrafne , co mogło przełożyć się na cenę jego oferty. 

W świetle złożonych wyjaśnień potwierdzenia nie znajduje zarzut Odwołującego Portal 

PZP, iż Konsorcjum nie doszacowało kosztów infrastruktury chmurowej albo zastosowało cenę 

dumpingową  na  zapewnienie  tej  infrastruktury.  Wykonawca  wskazał  z  jakiego  środowiska 

chmurowego będzie korzystał oraz jakie koszty związane z jego eksploatacją, utrzymaniem i 

dostosowaniem do potrzeb określonych w postępowaniu poniesie. Konsorcjum ED nie będzie 

korzystało z usług chmurowych proponowanych przez komercyjnych, globalnych dostawców, 

kosztów  tej  usługi  nie  można  odnosić  bezpośrednio  do  cen  proponowanych  przez  tych 

dostawców. Nieuzasadnionym jest zatem twierdzenie Odwołującego Portal PZP, iż cena oferty 

Konsorcjum ED powinna uwzględniać koszty infrastruktury komercyjnej. W konsekwencji bez 


znacze

nia  dla  przedmiotowej  sprawy  pozostają  przedstawione  przez  Odwołującego  Portal 

PZP wyliczenia dotyczące kosztów infrastruktury chmury Azure. 

N

ie  znajdują  również  uzasadnienia  przedstawione  przez  Odwołującego  Portal  PZP 

koszty licencji oprogramowania BI, al

bowiem Wykonawca ED wskazał Zamawiającemu, jakie 

koszty  poniesie  z  tytułu  zapewnienia  tego  oprogramowania,  a  także  okres  w  jakim  to 

oprogramowanie będzie wykorzystywane. 

Reasumując, Zamawiający nie zgadza się z zarzutami, iż cena oferty Konsorcjum ED 

jest 

rażąco  niska,  a  w  konsekwencji  również  z  zarzutem  złożenia  oferty  stanowiącej  czyn 

nieuczciwej konkurencji i wnosi o ich oddalenie.  

Zarzut nr 4 odwołania Pentacomp, Zarzut nr 6 odwołania Portal PZP 

Obydwaj Odwołujący zgłosili zarzut, że usługa chmurowa Konsorcjum ED nie spełnia 

wymagania  określonego  w  Rozdziale  VII  OPZ  -  „Architektura  Rozwiązania”  „Platforma  e-

Zamówienia  zostanie  zrealizowana  na  infrastrukturze  zewnętrznego  dostawcy  —  usługi 

udostępniania zasobów IT w chmurze obliczeniowej” . 

Zdaniem 

Zamawiającego treść oferty Konsorcjum ED w zakresie zaoferowania usług 

chmurowych EDHS 

odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z OPZ, Zał. Nr 1 do SIWZ, rozdział VII 

„Architektura Rozwiązania” „Platforma e-Zamówienia zostanie zrealizowana na infrastrukturze 

zewnętrznego  dostawcy  —  usługi  udostępniania  zasobów  IT  w  chmurze  obliczeniowej”. 

Zamawiający umożliwiał więc wykorzystanie i zaoferowanie własnych rozwiązań chmurowych. 

Od  początku  intencją  Zamawiającego  w  myśl  zapisów  OPZ  było,  że  rozwiązanie  usługi 

chmurowej  n

ie będzie rozwiązaniem własnym Zamawiającego i zostanie zapewnione przez 

wykonawcę Platformy w dowolnym rozwiązaniu chmurowym własnym lub komercyjnym przy 

zastrzeżeniu, że spełniać ona będzie na etapie realizacji projektu (a nie na moment składania 

ofert) wymagania OPZ w tym zakresie. 

Zapis  „zrealizowana  na  infrastrukturze  zewnętrznego  dostawcy”  oznacza,  że 

środowisko  chmurowe  ma  być  zapewnione  przez  wykonawcę  realizującego  budowę 

Platformy,  a  nie  Zamawiającego  w  swojej  infrastrukturze,  albowiem  Zamawiający  takiej 

infrastruktury nie posiada. Zamawiający zakłada zatem, że rozwiązanie chmurowe nie będzie 

jego 

rozwiązaniem własnym i zostanie zapewnione przez Wykonawcę Platformy w dowolnym 

rozwiązaniu chmurowym (własnym lub komercyjnym) zgodnie z zapisami OPZ. 

N

ietrafny jest pogląd Odwołujących, że certyfikat wymagany od administratora systemu 

utrzymywanego  w  chmurze  obliczeniowej  powinien  zgodnie  z  SIWZ  być  wydany  wyłącznie 

przez podmiot niepowiązany z wykonawcą, co miałoby potwierdzać tezę o braku możliwości 

zaoferowania  w  p

ostępowaniu  własnego  środowiska  chmurowego.  Argumentacja 

Zamawiającego  w  tym  zakresie  została  przedstawiona  w  odpowiedzi  na  zarzut  nr  12 

Odwołującego Portal PZP. 


Odwołujący  Pentacomp  wskazał  ponadto,  że  w  podpunkcie  1.5  oraz  punkcie  9 

rozdzia

łu XIII OPZ Zamawiający wskazał, iż oczekuje skalowalności parametrów ilościowych i 

wydajnościowych w czasie nie dłuższym niż 1 dzień. 

Odwołujący  Pentacomp  —  na  podstawie  informacji,  iż  chmura  EDHS  jest  używana 

przez  jednostki  administracji  publicznej  w  Wielkiej  Brytanii 

—  biorąc  pod  uwagę  publicznie 

dostępne  dokumenty  dotyczące  parametrów  tej  usługi,  wywodził,  że  środowisko  chmurowe 

oferowane  przez  Konsorcjum  ED  nie  spełnia  przywołanego  wymagania  dotyczącego 

skalowalności. 

Brak jest 

w ocenie Zamawiającego podstaw do przyjęcia domniemania, iż rozwiązanie 

oferowane  w  innych  zamówieniach  jest  dokładnie  tym  samym  rozwiązaniem,  które 

Wykonawca  ED  zamierza  wykorzy

stać  dla  Platformy  e-Zamówienia.  Zatem  informacje  na 

stronie  internetowej  rządu Wielkiej  Brytanii  nie  mogą  być  uznane  za  miarodajne  dla  oceny 

spełniania  wymagań  SIWZ  w  zakresie  parametrów  oferowanego  rozwiązania.  Ponadto,  w 

zakresie  dynamicznego  skalowania  możliwe  jest  również  zastosowanie  tzw.  mechanizmu 

autoscaler, co pozwoli spełnić wymagania Zamawiającego. 

Podobnie,  w  odniesieniu  do  zarzu

tu  Odwołującego  Pentacomp  o  niespełnianiu 

wymagania  wysokiej  dostępności  na  poziomie  99,95%  dot.  godzin  roboczych  7.00-18.00. 

W

ymóg ten dotyczy przedmiotu zamówienia, który dopiero ma być zrealizowany i nie podlegał 

we

ryfikacji na etapie składania oferty. Konsorcjum ED złożyło oświadczenie, że zapoznało się 

z SIWZ i akceptuje wszystkie warunki w niej zawarte. Informacja 

o dostępności na poziomie 

% opiera się na opisie usługi Crown dla rządu brytyjskiego i brak jest podstaw do przyjęcia 

stwierdzenia, że stanowi ona zarazem informację o usłudze chmury obliczeniowej oferowanej 

w tym p

ostępowaniu. 

Odwołujący  Pentacomp  zarzucił  również,  że  oferta  Konsorcjum  ED  nie  zapewnia 

świadczenia usługi chmurowej w oparciu o model PaaS. Zgodnie z OPZ, usługa zapewnienia 

zasobów  IT  w  chmurze  obliczeniowej  powinna  być  świadczona  w  oparciu  o  rozwiązania 

chmurowe IaaS oraz PaaS. 

Z

daniem  Odwołującego  Pentacomp,  zgodnie  z  opisem  produktu,  jakim  jest  EDHS 

usługa będzie świadczona jedynie w oparciu o rozwiązanie laaS. 

rozdziale XIII OPZ Zamawiający wprowadził zapis: 

W Projekcie zostanie wykorzystana infrastruktura w modelu laaS (Infrastructure as a 

Service) 

1.1. Dopuszcza się odstępstwo od modelu laaS dla baz danych, kontenerów i innych usług 

wydzielonych ze względów wydajnościowych lub ekonomicznych. W takich przypadkach (za 

zgodą Zamawiającego (UZP)) zostanie zastosowany model Paas (Platform as a Service). 

Powyższe oznacza, że Zamawiający wymagał usługi chmurowej w modelu laaS, model 

P

aas jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego. 


Zarzut nr 5 odwołania Pentacomp, Zarzuty nr 7, 8 i 9 odwołania Portal PZP 

Odnosząc się do zarzutu niespełniania przez wykazywane przez Konsorcjum ED usługi 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  SIWZ,  bowiem  oferowane  przez 

Wykonawcę  środowisko  chmurowe  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  OPZ  (zarzut  nr  4 

odwołania Pentacomp), w ocenie Zamawiającego jest to zarzut całkowicie chybiony.  

Po  pierwsze,  Zamawiający  nie  zabraniał  w  OPZ  oferowania  własnego  środowiska 

chmurowego. Po drugie, wymagania zawarte w OPZ dotyczą przedmiotu zamówienia, który 

dopiero ma  być  zaoferowany  i  zbudowany,  czyli  warunków kontraktowych,  a  nie  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  odnoszą  się  natomiast  do 

potencjału  wykonawcy  polegającego  na  wykonaniu  w  przeszłości  usług  opisanych  w  treści 

warunku.  Innymi  słowy,  nawet  gdyby  Zamawiający  postawił  w  OPZ  ograniczenia  co  do 

możliwości  zaoferowania  własnego  środowiska  chmurowego  w  odniesieniu  do  przedmiotu 

zamówienia,  powyższe  nie  byłoby  wcale  równoznaczne  z  analogicznym  ograniczeniem  w 

treści warunku, chyba że wynikałoby to wprost z treści opisu tego warunku.  

Treść  warunku  udziału  w  postępowaniu  (rozdz.  IV  pkt  3.1  i  3.2  SIWZ)  brzmiała 

następująco: 

„3.1 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o wartości 

co  najmniej  3  000  000,  00  zł  brutto  (trzy  miliony)  każda,  polegające  na  zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego  oferującego 

usługi  publicznie  dostępne  dla  co  najmniej  20  000  identyfikowalnych  użytkowników  w  sieci 

Internet i system charakteryzował się co najmniej 3 z następujących cech: 

Została  w  nim  wdrożona  usługa  generowania  i  ochrony  kluczy  kryptograficznych 

używanych  przez  aplikacje  i  usługi  w  chmurze  z  wykorzystaniem  sprzętowego  modułu 

zabezpieczeń (HSM, hardware security module), 

zbudowany  został  w  oparciu  o  niezależne  skalowalne  mikroserwisy*  na  poziomie 

architektury, 

wykorzystany w nim został interfejs programistyczny aplikacji (komunikacja zewnętrzna 

i wewnętrzna) zgodny z wytycznymi REST jako jedynego miejsca styku pomiędzy serwisami, 

posiada

ł  komponent  bezpieczeństwa  zgodny  z  normą  PN-ISO/IEC  27001:2014  lub 

normą PNEN ISO 22301:2014 lub równoważną, 

komponenty  systemu  były  wdrażane  jako  kontenery  uruchamiane  w  środowisku 

chmurowym **  

3.2 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  (a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  również  wykonuje)  co  najmniej  1  usługę  polegającą  na 


administrowaniu  systemem  teleinformatycznym  o  wartości  co  najmniej  3  000  000,00  zł  w 

chmurze obliczeniowej przez okres minimum 12 miesięcy. 

Zamawiający  dopuszcza  wykazanie  się  spełnieniem  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  3.2. 

również  w  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  realizacji  zamówienia  obejmującego 

usługę  zaprojektowania  architektury  rozwiązania,  budowy  i  wdrożenia  systemu 

teleinformatycznego wraz z usługą utrzymania w ramach jednej umowy. 

W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych część zamówienia faktycznie wykonana 

musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego” 

Treść odnośnika oznaczonego ** brzmiała następująco: 

„**  Kontener  umożliwia  uruchomienie  procesu  w  odizolowanym  środowisku  zawierającym 

wszystkie  zależności  wymagane  do  jego  działania,  bez  konieczności  emulowania  całej 

warstwy 

sprzętowej i systemu operacyjnego” 

Z  opisu  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  wynika  zatem  ani  odwołanie  do 

treści  OPZ  w  zakresie  wymagań  dotyczących  administrowaniem  systemu  w  chmurze 

obliczeniowej  (obojętnie  w  jakim  zakresie),  ani  też  zawarcie  ograniczenia,  którego  istnienie 

wywodzi 

Odwołujący, bezpośrednio w treści warunku. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  Odwołujących  dotyczących  niespełniania  przez  usługi 

wskazane w poszczególnych pozycjach wykazu usług, Zamawiający zauważył: 

Poz. 1 

Usługa e-Zamówień dla Rządu Federalnego Belgii, wartość usługi 25 170 094,73 PLN 

(5, 798,225 EUR), termin realizacji od 1.06.2011 do 23.5.2023, wskazana na potwierdzenie 

warunku, o którym mowa w rozdz. IV pkt 3.1 i 3.2 SIWZ. 

Zamawiający w dniu 18 listopada 2019 r. na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał 

Konsorcjum ED do złożenia następujących wyjaśnień: 

czy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach wskazanego 

w Wykazie projektu została zakończona usługa polegająca na zaprojektowaniu architektury 

rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, której wartość wyniosła 3 000 

000  zł;  -  czy  w  ramach  wskazanego  w  Wykazie  projektu  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  Wykonawca  świadczył  przez  okres  minimum  12  miesięcy 

usługę polegającą na administrowaniu systemem teleinformatycznym o wartości co najmniej 

3 000 000 zł w chmurze obliczeniowej. 

W odpowiedzi Konsorcjum ED wskazało: 

„We  wszystkich  naszych  projektach  dotyczących  systemów  ICT  oferujemy  projektowanie 

architektury rozwiązania, budowę i wdrożenie do momentu pierwszego uruchomienia systemu 

ICT.  Następnie  wchodzimy  w  fazę  Administracji  Systemem  ICT,  która  dotyczy  głównie 

hostingu  w  chmurze,  wsparcia  i  konserwacji.  Równolegle  kontynuując  rozwój  systemu 

teleinformatycznego poprzez wydania, które wszystkie zawierają projekt architektury, budowy 

i wdrożenia nowych wersji  


W  odniesieniu  do  projektu  nr  1  (System  e-

Zamówień  dla Rządu Federalnego  Belgii)  nasza 

firma dostarczyła pierwsze wydanie w 2007 r. Od tego czasu system ten ewoluował poprzez 

wiele 

wydań 

jest 

obecnie 

wydaniu 

(httos://eten.nublicprocurement.be/etenderina/home.do), które wprowadzono w grudniu 2018 

r. Obecna  umowa z  klientem,  która  rozpoczęła się 1 czerwca 2011 r.  dotyczy  administracji 

systemem w chmurze EDHS i opracowywania nowych wersji. 

Potwierdzamy,  że  koszt  związany  z  architekturą,  budową  i  wdrożeniem  wszystkich  wydań 

ukończonych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wyniósł 1 373 

889,03 EUR brutto (ok. 5 964 052,28 PLN brutto), co przekracza 3 000 000,00 

zł brutto. 

Co  więcej,  system  ten  był  Administrowany  przez  ostatnie  trzy  lata  przed  upływem  terminu 

s

kładania ofert”. 

W dniu 21 listopada 2019 r. Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum  ED z prośbą o 

doprecyzowanie  powyższych  wyjaśnień  poprzez  wskazanie,  czy  w  ramach  wykazywanej 

usługi  o  wartości  ok.  5  964  052,28  PLN  brutto  realizowane  były  prace,  które  wymagały 

zaprojektowania architektury rozwiązania. 

W  odpowiedzi  Konsorcjum  ED  wyjaśniło,  że  do  tego  projektu  potwierdza,  że  w 

kontekście  wskazanej  usługi  o  wartości  około  5  964  052,28  PLN  brutto  rzeczywiście  były 

realizowane  prace,  które  wymagały  zaprojektowania  architektury  rozwiązania.  Takie  prace 

obejmowały zmianę architektury rozwiązania w celu ułatwienia korzystania z nowego serwera 

aplikacji  (Red  Hat  Wildfly),  zaktualizowaną  wersję  JAVA  (JAVA8),  użycie  angular.js  oraz 

przyjęcie Querydsl dla zunifikowanego, kompaktowego i bezpiecznego zapytania w Java. 

Poz. 2. System e-

Zamówień dla Irlandii Północnej, wartość usługi 10 936 125,45 PLN (2 237 

250,00  GBP),  termin  realizacji  od  1.4.2015  do  31.3.2025,  wskazana  na  potwierdzenie 

warunku, o którym mowa w rozdz. IV pkt 3.1 i 3.2 SIWZ. 

Zamawiający  w  dniu  18  listopada  2019  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  PZP 

wezwał Konsorcjum ED do złożenia następujących wyjaśnień: 

czy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach wskazanego 

w Wykazie projektu została zakończona usługa polegająca na zaprojektowaniu architektury 

r

ozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, której wartość wyniosła 3 000 

000  zł;  -  czy  w  ramach  wskazanego  w  Wykazie  projektu  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  Wykonawca  świadczył  przez  okres  minimum  12  miesięcy 

usługę polegającą na administrowaniu systemem teleinformatycznym o wartości co najmniej 

3 000 000 zł w chmurze obliczeniowej. 

W odpowiedzi na. wezwanie Konsorcjum udzieliło następującej odpowiedzi: 

„W odniesieniu do projektu nr 2 (System e-Zamówień dla Irlandii Północnej) wydanie pierwsze 

zostało  dostarczone  w  kwietniu  2015  r.,  a  następnie  niezwłocznie  przeszło  w  fazę 

Administracji.  W  czerwcu 

2017  r.  została  wydana  wersja  nr  2,  a  Administracja  systemem 


została przeniesiona z wersji 1 do wersji 2.  W  styczniu  2019  r.  została  dostarczona  bieżąca 

wersja  systemu  3  (https://etendersni.g

ov.uk/epps/home.do),  a  jego  Administracja  została 

przeniesiona z wersji nr 2 do wersji nr 3. 

Potwierdzamy,  że  koszt  związany  z  architekturą,  budową  i  wdrożeniem  wszystkich  wydań 

ukończonych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wyniósł 

GBP brutto (około 3 164 825,98 brutto), co przekracza 3 000 000,00 zł brutto. 

Ponadto system ten (Wersje 1-

3) był Administrowany przez okres ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert”. 

W dniu 21 listopada 2019 r. Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum ED z prośbą o 

doprecyzowanie  powyższych  wyjaśnień  poprzez  wskazanie,  czy  w  ramach  wykazywanej 

usługi  o  wartości  ok.  3  164  825,98  PLN  brutto  realizowane  były  prace,  które  wymagały 

zaprojektowania architektury rozwiązania. 

W odpowiedzi na wezwanie Konsorcjum ED wyjaśniło, że „w odniesieniu do projektu z 

pkt 2 Wykazu potwierdza, że w kontekście wskazanej usługi o wartości ok. 3 164 825,98 PLN 

brutto  rea

lizowane  były  prace,  które  wymagały  zaprojektowania  architektury  rozwiązania. 

Prace te obejmowały zmiany architektury rozwiązania w celu obsługi framework'u Java Web 

Start do przygotowywania kwestionariusza online przez dostawców w trybie offline. Ponadto 

dokonano szeregu zmian w architekturze systemu w celu poprawy wydajności; takie zmiany 

obejmują oddzielenie bazy danych audytu od głównej bazy danych systemu, konsekwentne 

korzystanie  z  komunikatów  publikowania  i  subskrybowania  za  pomocą  Apache  Artemis. 

Os

tatecznie  zaprojektowaliśmy  i  opracowaliśmy  nową  funkcjonalność,  taką  jak  wdrożenie 

nowych ogłoszeń o zamówieniach oraz nowe procedury DPS wymagane przez nowe unijne 

przepisy  dotyczące  zamówień  publicznych.  Dokonaliśmy  odpowiednio  wszystkich 

wymaganych zmi

an w architekturze rozwiązania”. 

Z

godnie z treścią warunku w pkt 3.1 rozdz. IV SIWZ Zamawiający wymagał wykazania 

się  (w  liczbie  2)  usługą  o  wartości  co  najmniej  3  000  000,00  zł  brutto,  polegającą  na 

zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, 

posiadającego co najmniej 3 z wymienionych w dalszej treści warunku cech. Cechy te [(pkt 

3.1  ppkt  a)-

e)]  stanowiły  wymagania  o  charakterze  stricte  technicznym.  Zamawiający  nie 

wymagał  natomiast,  aby  wykazywana  usługa,  polegająca  na  zaprojektowaniu  architektury 

rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu dotyczyła określonego obszaru lub zakresu prac, 

nie wprowadził również żadnego wyłączenia w tym przedmiocie. A zatem, wykazywane usługi 

mogły  dotyczyć  jakichkolwiek  elementów  systemu,  jeżeli  obejmowały  zaprojektowanie 

architektury rozwiązania, budowę i wdrożenie systemu i spełniały postawiony w treści warunku 

wymóg co do okresu ich świadczenia i wartości. Jednocześnie Zamawiający nie wymagał aby 

usługa ta musiała być wykonywana wyłącznie w ramach umowy dotyczącej budowy (tworzenia 

pod podstaw) danego systemu. 


Konsorcjum  ED  złożyło  wykaz  usług  zawierający  informacje  wymagane  przez 

Zamawiającego.  Konieczność  złożenia  wyjaśnień  zachodziła  w  związku  z  tym,  że  daty 

realizacji  usługi  w  pkt  1  wykazu  obejmowały  okres  dłuższy  aniżeli  3  lata  przed  terminem 

składania  ofert,  w  związku  z  czym  zasadne  było  wyjaśnienie,  czy  w  wymaganym  przez 

Zamawiającego  okresie  Wykonawca  wykonał  usługę  o  wymaganej  przez  Zamawiającego 

wartości,  polegającą  na  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu 

systemu teleinformatycznego. Zamawiający nie miał podstaw, aby kwestionować prawdziwość 

informacji  zawartych  w  wykazie  (w  tym  również  w  zakresie  spełniania  przez  system  cech 

określonych w pkt b, c oraz e warunku, o których mowa w pkt 3.1), nie był też uprawniony do 

żądania  od  Wykonawcy  dokumentów,  które  nie  zostały  określone  w  treści  SIWZ  ani 

wymienione  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).  

Reasumując,  Konsorcjum  ED  podało  wszystkie  wymagane  przez  Zamawiającego 

informacje w treści wykazu usług oraz złożonych wyjaśnieniach. Co do treści referencji, to jest 

to  dokument  mający  potwierdzać  wyłącznie  fakt  należytego  wykonania  zobowiązania. 

Zdaniem  Zamawiającego  nie  zachodzi  również  sprzeczność  pomiędzy  informacjami 

zawartymi  w  Wykazie  a  informacjami  zawartymi  w  udzielonych  przez  Wykonaw

cę 

wyjaśnieniach. 

Odnosząc  się  do  załączonej  przez  Odwołującego  Pentacomp  odpowiedzi  organu 

Construction  &  Procurement  Delivery  w  Irlandii  Północnej,  zdaniem  Zamawiającego  nie 

stanowi ona dowodu, iż informacje zawarte w wykazie usług oraz wyjaśnieniach wykonawcy 

były nieprawdziwe. Zarówno bowiem treść pytania Pentacomp, jak i odpowiedź organu jest 

ogólnikowa  i  nieprecyzyjna.  Zdaniem  Zamawiającego  jest  wykluczone  uznanie  o 

udowodnieniu na jej podstawie, iż wartość usługi wskazanej w poz. 2 Wykazu, była mniejsza 

niż 3 000 000 zł brutto.  

Zamawiający  zauważył  także,  że  uznał  za  wystarczające  dla  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu rozdz. IV pkt 3.1 i 3.2 usługi wykazane w poz. 1 i 2 Wykazu usług 

Konsorcjum ED (wymagane były co najmniej 2 usługi). 

W  odniesieniu  do  zarzutu  Odwołującego  Portal  PZP  dotyczącego  zmiany  warunku 

udziału  w  postępowaniu  po  terminie  składania  ofert,  oraz  argumentacji  Odwołującego 

Pentacomp,  że  usługi  wykazywane  przez  Konsorcjum  ED  w  wymaganym  okresie  polegały 

jedynie  na  modyf

ikacji  (aktualizacji)  istniejących  systemów,  Zamawiający  zauważył,  iż 

wymagał, aby wykonawca wykazał się umiejętnością projektowania architektury rozwiązania, 

budową i wdrożeniem zaprojektowanej architektury systemu teleinformatycznego w ramach 

usługi o wartości 3 000 000 złotych. Dla spełnienia warunku wykonawca musiał wykazać, iż w 

ramach  usługi  wartość  projektowania  architektury  rozwiązania,  budowy  oraz  wdrożenia  w 


systemie  informatycznym  w  referencyjnym  okresie  3  lat  wyniosła  co  najmniej  3  000  000 

złotych.  Z  żadnego  zapisu  SIWZ  nie  wynika,  iż  Zamawiający  oczekiwał  wyłącznie 

projektowania,  budowy  i  wdrożenia  systemu  od  podstaw.  Treść  warunku  kładzie  nacisk  na 

sformułowanie  „usługa"  przez  co  możliwym  jest  jego  spełnienie  poprzez  pierwotne 

zaprojektowanie a

rchitektury rozwiązania, budowę i wdrożenie systemu informatycznego, jak 

również poprzez zaprojektowanie architektury rozwiązania, budowę i wdrożenie rozwiązań w 

już  istniejącym  systemie  informatycznym  (modyfikacje  systemu)  o  wymaganej  wartości  i 

realizowane w wymaganym czasie. 

Zamawiający na żadnym z etapów postępowania nie wskazywał, że zapisy te należy 

rozumieć  inaczej  niż  w  przedstawiony  sposób.  W  oparciu  o  wymóg  „zaprojektowania 

architektury rozwiązania, budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego”  skonstruowany 

został nie tylko warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy, ale również 

warunki, które spełnić powinni miedzy innymi Koordynator Projektu ze strony Wykonawcy oraz 

Deweloper/Programista. 

Treść wykazu Odwołującego Portal PZP stanowiącego załącznik 1e, 

w  odniesieniu  do  osób  wyznaczonych  do  pełnienia  ról:  Koordynatora  Projektu  ze  strony 

Wykonawcy 

— 2 osoba, Dewelopera/Programisty — 1 osoba wskazał usługi realizowane w 

systemach będących w fazie modyfikacji. Również treść wykazu Odwołującego Pentacomp 

stanowiącego  załącznik  1e  w  odniesieniu  do  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  roli 

Dewelopera/Programisty 

—  1  osoba  wskazuje  na  projekt  będący  w  fazie  zmian 

funkcjonalności.  To  świadczy  o  tym,  że  na  etapie  składania  ofert  wykonawcy  Pentacomp  i 

Portal PZP rozumieli treść warunku tak samo jak konsorcjum ED, zaś zmiana podejścia w tym 

zakresie nastąpiła dopiero po wyborze najkorzystniejszej i ma służyć wyłącznie podważeniu 

decyzji Zamawiającego co do wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odnosz

ąc się do zarzutów Odwołującego Portal PZP zaniechania zwrócenia się przez 

Zamawiającego  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  wykonane  była 

usługa systemu e-zamówień dla Transportu Londyńskiego (TFL), Zamawiający informuje, że 

ostatecznie 

nie wziął pod uwagę tej usługi w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału 

w  postępowaniu.  W  konsekwencji,  mając  na  uwadze  treść  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp 

Z

amawiający  nie  wymagał  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tej  usługi  jakichkolwiek  innych 

dokumen

tów. 

Niezgodność  projektów  wskazanych  w  poz.  1,  2,  3  i  4  w  wykazie  usług  z  wymaganiami 

określonymi w ppkt 3.1 pkt I rozdziału IV, części I SIWZ 

Zarzut braku doświadczenia polegającego na budowie systemów zbudowanych w oparciu o 

mikroserwisy 

Odwołujący  Pentacomp  bazując  na  treści  wyjaśnień  Konsorcjum  ED  wskazuje,  że 

wdrożenia systemów były realizowane w okresie nawet ponad 12 lat temu (np. system w Belgii) 

i wobec tego nie jest możliwe, aby systemy te zbudowane zostały w oparciu o mikroserwisy. 


U

znanie powyższej  argumentacji  za zasadną wymagałoby  przyjęcia,  że architektura 

tych systemów nie była zmieniana od momentu ich pierwotnego wdrożenia, a ponadto nie było 

możliwości  zastosowania  w  nich  technologii  i  architektury  mikroserwisowej  polegającej  na 

takiej bud

owie systemu, aby był on zbiorem aplikacji działających niezależnie od pozostałych, 

a jedynym miejscem styku pomiędzy aplikacjami jest API opartego o technologię REST jako 

jedyną wykorzystywaną technologię do komunikacji pomiędzy aplikacjami wewnątrz systemu. 

Ponadto zgodnie z definicją mikroserwisów Zamawiającego zawartą w SIWZ „system oparty 

o  mikroserwisy  to  system  zbudowany  jako  zbiór  aplikacji  działających  niezależnie  od 

pozostałych, jedynym miejscem styku pomiędzy serwisami jest API (Application Programming 

Interface  -  Interfejs  Programowania  Aplikacji),  definiowane  jako  kombinacja  URI  (Uniform 

Resource Identifiers - 

Ujednolicony Identyfikator Zasobów), metod wywołania i formatu oraz 

struktury przesyłanych danych. Każdy z mikroserwisów może być modyfikowany, instalowany 

i zarządzany niezależnie od pozostałych”. Kształt i zasięg funkcjonowania mikroserwisu zależy 

każdorazowo od przyjętej architektury budowanego rozwiązania, jedyną granicą określająca 

zasięg funkcjonalny mikrosewisu jest API, za pomocą którego wymienia dane. Można zatem 

przytoczyć  jako  przykład  protokół  komunikacyjny  SOAP,  którego  standardy  zostały 

wyznaczone już w 2007 roku i który jest serwisem API. Tym samym biorąc pod uwagę definicję 

mikroserwisu  można  stwierdzić,  że  każdy  niezależny  moduł  aplikacji/oprogramowania  jest 

niezależnym działającym mikroserwisem, dla którego jednym miejscem styku jest serwis API. 

Na  stronie  ED  dotyczącej  platformy  ePPS  https://www.eurodyn.com/products/  można 

przeczytać, że w skład aplikacji ePPS wchodzą różnego rodzaju moduły. 

Zarzut braku możliwości zastosowania konteneryzacji 

Przyjęta argumentacja oraz wywód logiczny w zakresie wyjaśnień przedstawiony przez 

Odwołującego są błędne, błędne jest bowiem założenie, że jeżeli usługa chmurowa EDHS jest 

oparta  o  mod

el  usługowy  Iaas,  to  w  tym  zakresie  nie  można  zastosować  konteneryzacji, 

ponieważ jest ona przypisana jedynie do modelu usługowego Paas. Zarówno w modelu laaS 

jak i Paas można zastosować konteneryzację, ponieważ jej użycie zależy tylko i wyłącznie od 

przyj

ętej architektury systemu, a nie modelu świadczenia usługi w chmurze obliczeniowej. 

Przytoczona  przez  Odwołującego  Pentacomp  argumentacja  dotycząca  momentu 

wprowadzenia  technologii  kontenerowej,  wykluczająca  możliwość  ich  zastosowania  w 

wykazywanych przez 

Konsorcjum ED systemach, prowadziłaby do wniosku, że systemy te od 

momentu ich budowy nie mogły być modyfikowane. 

Niewykazanie spełniania warunków udziału przez Konsorcjum ED w zakresie doświadczenia 

wykaz osób Załącznik nr 1e, Wykaz osób składany na potwierdzenie warunków udziału w 

postępowaniu część I 

Odwołujący  Pentacomp  sformułował  zarzut,  iż  jego  zdaniem  wszystkie  osoby 

wskazane  przez  Konsorcjum  ED  w  wykazie  osób  składanym  na  potwierdzenie  spełniania 


warunków  udziału  tych  warunków  nie  spełniają,  ponieważ  doświadczenie  osób  zostało 

wykazane  w  opar

ciu  o  te  same  systemy,  które  były  wykazane  na  potwierdzenie  spełniania 

warunku głównego  (dot.  doświadczenia  wykonawcy),  a  zdaniem  Odwołującego  Pentacomp 

projekty te nie spełniają wymagań określonych w treści tego warunku. 

Zamawiający  nie  zgadza  się  z  powyższym  zarzutem.  Wobec  uznania  wskazanych 

usług za spełniające wymagania Zamawiającego, zarzut w stosunku do członków personelu 

Konsorcjum ED w tym zakresie należy uznać za bezzasadny. 

Koordynator Projektu ze strony Wykonawcy 

Odwołujący  Pentacomp zarzucił,  że według jego  ustaleń (dokonanych na podstawie 

korespondencji  z  Zambijskim  Urzędem  Zamówień  Publicznych)  p.  Ch.  T.  nie  pełnił  roli 

kierownika projektu/koordynatora projektu z ramienia ED we wskazanym w wykazie projekcie 

„Zambia  e-Zamówienia  Publiczne”,  ponieważ  —  zgodnie  z  odpowiedzią  organu  —  rolę  tę 

pełniły dwie inne osoby. 

świetle  złożonych  dokumentów  Zamawiający  nie  miał  żadnych  podstaw  do 

kwestionowania  prawdziwości  informacji  zawartych  w  wykazie.  Wykaz  zawierał  wszystkie 

informacje  wymagane  treścią warunku  oraz  wzoru wykazu,  niezbędne do dokonania  oceny 

spełniania  przez  daną  osobę  warunku.  Ponadto,  nawet  w  przypadku  nie  uznania 

doświadczenia p.  T. jako kierownika projektu/koordynatora  projektu w  projekcie „Zambia e-

Zamówienia  Publiczne”,  nie  miałoby  to  znaczenia  dla  oceny  spełnienia  przez  tę  osobę 

warunku, ponieważ Zamawiający wymagał pełnienia, w okresie 5 lat przed terminem składania 

ofert, roli kierownika projektu w minimum 2 projektach informatycznych o cechach wskazanych 

w treści warunku, przez co najmniej 6 miesięcy w każdym z nich. Konsorcjum ED wskazało 

natomiast w wykazie w odniesieniu do p. T. 3 projekty 

— w tym również System e-Zamówień 

dla Irlandii Północnej oraz System e-Zamówień dla Rządu Federalnego Belgii, które w ocenie 

Zamawiającego  również  spełniały  wymagania  postawione  dla  osoby  pełniącej  rolę 

Koordynatora  Projektu.  Odwołujący  Pentacomp  nie  zakwestionował  skutecznie  pełnienia 

przez p. T. 

roli kierownika projektu w pozostałych dwóch projektach.  

W odniesieniu do twierdzenia Odwołującego Pentacomp, iż nieudzielenie odpowiedzi 

przez  organ  w  Irlandii  (do  którego  Odwołujący  również  zwracał  się  pytaniem)  jest 

równoznaczne z niewykazaniem przez Konsorcjum ED spełnienia warunku, to zgodnie z art. 

190 ustawy Pzp, strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać 

dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  To  na  Odwołującym 

Pentacomp spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że p. T. nie pełnił roli kierownika 

projektu w Irlandii i że Odwołujący takiej okoliczności nie wykazał. 

Administrator systemu utrzymywanego w chmurze obliczeniowej/DevOps 

Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  p.  S.  D.  nie  spełnia  wymagań  dla  personelu 

kluczowego określonych w pkt 3.3 ppkt 6) lit. b) i c) SIWZ, ponieważ wykazywane przez niego 


projekty  były  realizowane  w  oparciu  o  chmurę  EDSH,  która  nie  posiada  możliwości 

uruchomienia  kontenerów.  Argumentację  Zamawiający  w  tym  zakresie  przedstawił  w 

uzasadnieniu odpowiedzi dot. zarzutu nr 5 odwołania Pentacomp. 

Ponadto  Odwołujący  Pentacomp  wskazał,  że  p.  D.  nie  spełnia  również  wymogu 

wskazanego w pkt 3.3 ppkt 6) lit. c), tj. posiadania certyfikatu pot

wierdzającego umiejętności 

projektowania i zarządzania lub administrowania oferowanym środowiskiem chmurowym, np. 

Microsoft MCSD w zakresie Azure. (jest to również zarzut nr 12 odwołania Portal PZP) 

treści  SIWZ  rozdział  IV  pkt  I  ppkt  3.3.6  dotyczącej  wymaganego  doświadczenia 

administratora  systemu  utrzymywanego  w  chmurze  Obliczeniowej/DevOps,  Z

amawiający 

wskazał, iż osoba ta musi wykazać się: 

a. 

posiadaniem wyższego wykształcenia technicznego, informatycznego, lub wyższego 

bez wymaganego profilu uzupełnionego studiami podyplomowymi w zakresie TIK (technologie 

informacyjno-komunikacyjne), 

b. 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnieniem w sumie 

przez  okres  minimum  24  miesięcy  funkcji  administratora  albo  Inżyniera  DevOps  dla  co 

n

ajmniej 2 systemów teleinformatycznych, z których każdy oferował usługi publicznie dostępne 

dla  co  najmniej  20  000  identyfikowalnych  użytkowników  w  sieci  Internet,  utrzymywanych  w 

środowisku  chmury  obliczeniowej  wdrożonych  jako  kontenery  uruchamiane  w  środowisku 

chmurowym ** 

c. 

posiadaniem  certyfikatu 

potwierdzającego  umiejętności  projektowania  i  zarządzania 

lub administrowania oferowanym środowiskiem chmurowym np. Microsoft MCSD w zakresie 

AZURE. 

W

arunki  równoważności  certyfikatów  opisane  w  SIWZ  i  opatrzone  odnośnikiem  *** 

odnoszą  się  tylko  i  wyłącznie  do  postanowień  specyfikacji  w  zakresie  certyfikatów 

oznaczonych  trzema  gwiazdkami  (***). 

Dokonując  uważnej  analizy  treści  SIWZ  należy 

zauważyć, iż oznaczenie to pojawia się w odniesieniu do certyfikatów, w których Zamawiający 

wskazał możliwość przedstawienia certyfikatu równoważnego. Ma to miejsce np. w stosunku 

do osoby Analityka lub Eksperta ds. bezpieczeństwa. 

Zamawiający  nie  zastosował  wymogu  równoważności  certyfikatu  w  odniesieniu  do 

osoby  administratora  systemu  utrzymywanego  w  chmurze  Obliczeniowej/DevOps.  W 

konsekwencji opisane w SIWZ warunki równoważności (oznaczone ***) nie dotyczą certyfikatu 

przedstawianego  przez  osobę  wyznaczoną  do  pełnienia  funkcji  administratora  systemu 

utrzymywanego w chmurze Obliczeniowej/DevOps. 

Powyższe zapisy SIWZ wynikały z faktu, iż Zamawiający w treści OPZ nie wymagał 

posadowienia  systemu  w  konkretnej  chmurze  obliczeniowej,  wskazując  w  głównej  mierze 

wymagania  dotyczące  wydajności  i  bezpieczeństwa  środowiska,  w  którym  będzie 

utrzymywana  Platforma.  To  podejście  było  zgodne  z  przyjętym  przez  Zamawiającego 


modelem outsourcingu usług informatycznych profesjonalnym firmom świadczącym usługi na 

rynku  IT,  a  nie  kupowaniu  i  budowaniu  własnej  infrastruktury.  Postawiony  administratorowi 

warunek  dotyczył  posiadania  certyfikatu  potwierdzającego  umiejętności  projektowania  i 

zarządzania  lub  administrowania  oferowanym  środowiskiem  chmurowym,  Zamawiający  nie 

mógł wskazać konkretnego certyfikatu, w tym również z dopuszczeniem możliwości wskazania 

dokumentu  równoważnego.  Certyfikat  wydany  dla  jednej  chmury  obliczeniowej  nie  mógłby 

zostać uznany za certyfikat równoważny certyfikatowi dla innego środowiska chmurowego, z 

uwagi  na  różnice  pomiędzy  funkcjonującymi  chmurami  obliczeniowymi,  nie  potwierdzałby 

takiej  samej  wiedzy  i  doświadczenia,  co  certyfikat  wskazany  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający  zrezygnował  z  żądania  konkretnego  certyfikatu  dla  administratora  systemu 

utrzymywanego w chmurze obliczeniowej.  

Obo

wiązkiem wykonawcy, w świetle warunku wskazanego pkt I ppkt 3.3.6 SIWZ jest 

posiadanie  przez  administratora  dokumentu  potwierdzającego  umiejętności  projektowania  i 

zarządzania lub administrowania oferowanym środowiskiem chmurowym. Certyfikat Microsoft 

MCSD 

w  zakresie  AZURE  został  w  treści  warunku  wymieniony  jako  przykładowy,  o  czym 

świadczy użycie skrótu „na przykład". 

Certyfikat przedstawiony przez Konsorcjum ED 

potwierdza umiejętność projektowania 

i zarządzania lub administrowania przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji administratora 

w  zakresie  wymaganym  warunkiem.  W  konsekwencji  zarzut  zaniechania  wezwania  do 

uzupełnienia dokumentów przez Zamawiającego jest nieuzasadniony. 

Zarzut nr 6 odwołania Pentacomp 

Kryterium Dev 

Odwołujący Pentacomp wywodzi, że Zamawiający niezasadnie przyznał Konsorcjum 

ED  punkty  w  kryterium  Dev,  ponieważ  w  opisie  kryterium  wskazał,  że  oceniać  będzie 

dodatkowe doświadczenie i wiedzę jednego z deweloperów/programistów, zatem wykonawcy 

w  wykazie  osób  —  załącznik  1d,  powinni  wskazać  jedną  osobę.  Konsorcjum  ED  wskazało 

natomiast w wykazie dwie osoby 

— p. I. B. oraz w poz. 2 p. M. M., z których żadna nie spełnia 

wymagań określonych w opisie kryterium Dev, z uwagi na niespełnianie przez wykazywane 

przez nich projekty wymagań określonych w SIWZ. Zamawiający w tym zakresie przedstawił 

już swoje stanowisko i je podtrzymuje.  

Zamawiający nie zgadza się również z zarzutem Odwołującego Pentacomp, że z uwagi 

na brzmienie opisu kryterium oceny ofert Dev, wskazanie przez Kons

orcjum ED dwóch osób 

w  wykazie  1

d  było  działaniem  niezgodnym  z  SIWZ,  a  Zamawiający  powinien  był  dokonać 

oceny tylko pierwszej osoby wskazanej w wykazie. 

Opi

s kryterium Dev nie zawierał takiego zastrzeżenia. Zamawiający nie określił w SIWZ 

żadnych negatywnych konsekwencji ani też szczególnego sposobu postępowania w sytuacji, 

gdy 

wykonawca  wskaże  w  wykazie  nr  1d  dwóch  deweloperów/programistów.  Wobec 


nieokreślenia w treści SIWZ ścieżki postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wskazał więcej 

niż jedną osobę w wykazie osób, Zamawiający mógł przyznać punkty w ramach tego kryterium, 

gdy którakolwiek z osób wskazanych spełniała wymagania kryterium.  

Kryterium An 

Odwołujący Pentacomp zarzucił, że Konsorcjum ED niezasadnie otrzymało punkty w 

ramach kryterium, ponieważ projekty Zambia e-Zamówienia Publiczne, System e-Zamówień 

dla Irlandii Północnej oraz System e-Zamówień dla Rządu Federalnego Belgii nie odpowiadają 

wymaganiu, aby doświadczenie analityka zdobyte było przy  wdrożeniu co najmniej jednego 

systemu  teleinformatycznego  s

łużącemu  udzielaniu  zamówień  w  trybach  określonych  w 

ustawie Prawo zamówień publicznych, która jest polską ustawą zamówieniową i w związku z 

tym  tryby  i  zasady  udzielania  zamówień  w  Polsce  mogą  się  różnić  od  trybów  udzielania 

zamówień  w  Zambii,  Irlandii  Północnej  czy  Belgii.  Tym  samym,  zdaniem  Odwołującego 

Pentacomp,  osoba  wskazana  jako  analityk  n

ie  posiada  wymaganego  doświadczenia 

dodatkowego. 

W

brew stanowisku Odwołującego Pentacomp, Zamawiający przez wyrażenie „system 

teleinformatyczny  służący  udzielaniu  zamówień  w  trybach  określonych  w  ustawie  Prawo 

zamówień  publicznych”  rozumiał  „system  teleinformatyczny  służący  udzielaniu  zamówień 

publicznych,  w  którym  występują  tryby  udzielania  tych  zamówień”.  Zamawiający  zamierzał 

punktować  doświadczenie  analityka  polegające  na  pracach  przy  wdrożeniu  systemu  z 

analogicznej  dziedziny  (obszaru  merytorycznego),  jak  dziedzina,  której  dotyczy  przedmiot 

zamówienia. Jakkolwiek użyto nazwy „Prawo zamówień publicznych”, jednakże równocześnie 

nie wskazano 

w opisie kryterium pełnej nazwy aktu oraz jego numeru i pozycji w Dzienniku 

Ustaw,  co 

było  zabiegiem  celowym.  Zamawiający  nie  zawarł  też  w  treści  SIWZ  żadnych 

szczegółowych wymagań co do tych trybów (np. ich nazw, rodzaju albo minimalnej liczby). Nie 

było  również  intencją  Zamawiającego  wyeliminowanie  możliwości  konkurowania  w 

p

ostępowaniu  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  przez  wykonawców 

posiadających  personel  mogący  wykazać  się  doświadczeniem  w  realizacji  systemów 

służących  udzielaniu  zamówień  publicznych  w  innych  krajach.  Byłoby  to  zdaniem 

Zamawiającego merytorycznie nieuzasadnione. Brzmienie kryterium nie było kwestionowane 

przez wykonawców w toku postępowania.  

Zarzut nr 7 odwołania Pentacomp 

Odwołujący  Pentacomp wywodzi,  że  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  miałoby 

polegać na podaniu przez wykonawcę Konsorcjum ED nieprawdziwych informacji w wykazie 

usług  oraz  wykazach  osób,  wskutek  czego  Zamawiający  nie  wykluczył  wykonawcy 

Konsorcjum  ED 

i  przyznał  mu  punkty  w  pozacenowych  kryteriach  oceny  ofert  Dev  i  An, 

podczas gdy informacje zawarte w dokumentach byłyby niezgodne z prawdą.  


Zamawiający  nie  zgadza  się  z  zarzutem.  Po  pierwsze  Zamawiający  uważa,  że 

Konsorcjum  ED  wykazało  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  prawidłowo 

otrzymało punkty w kryteriach oceny ofert dla kryteriów Dev i An. 

P

o drugie zaś Zamawiający zwraca uwagę, że nawet w przypadku uznania, że dany 

wykonawca  powinien  podlegać  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu  niespełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  nie  jest  to  równoznaczne  z  faktem  wprowadzenia 

zamawiającego w błąd, że takie warunki spełnia. Ustawa Pzp przewiduje odrębną przesłankę 

wykluczenia  wykonawcy  z  powodu  niespełnienia  przez  niego  warunków  udziału  w 

postępowaniu  oraz  odrębne  2  przesłanki  wykluczenia  z  powodu  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd. Aby  było możliwe uznanie,  że wykonawca podlega  wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp konieczne jest wykazanie, że wykonawca: 

⦁ 

w wy

niku zamierzonego działania lub 

⦁ 

rażącego niedbalstwa 

⦁ 

wprowadził zamawiającego w błąd, że: 

nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu (...) lub 

zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów 

(art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp) 

albo 

⦁ 

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

⦁ 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego,    

⦁ 

mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

(prt. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp) 

Każda z powyższych przesłanek powinna być wykazana przez Odwołującego Pentacomp, w 

odniesieniu do każdej nieprawdziwej informacji. Tymczasem Odwołujący zaniechał w ogóle 

podjęcia próby takiego wykazania, ograniczając się do ogólnikowych twierdzeń. Zamawiający, 

wobec braku 

uzasadnienia zarzutów, nie jest zobowiązany do wręczania Odwołującego w tym 

zakresie.  

Zarzut nr 8 odwołania Pentacomp 

Zamawiający  nie  podzielania  stanowiska  Odwołującego  Pentacomp  o  konieczności 

wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  ED  z  p

ostępowania  oraz  odrzucenia  jego  oferty,  w 

konsekwencji  nie  zgadza  się  również  z  zarzutem  nieprawidłowego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej i wnosi o jego oddalenie.  

Zarzut nr 9 odwołania Pentacomp 

Zamawiający  podnosił,  że  niezależnie  od  obiektywnych  trudności  należytego 

uzasadnienia 

zarzutów  w  związku  z  nieznajomością  treści  dokumentów  złożonych  przez 


wykonawcę Portal PZP, zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, należy wskazać, że 

odwołanie  Pentacomp  nie  zawiera  zupełnie  żadnego  uzasadnienia  merytorycznego. 

C

ałkowicie  bezzasadne  i  nieuprawnione  jest  utożsamianie  domniemanego  niespełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub otrzymania 0 pkt w kryteriach pozacenowych Dev i An, 

z faktem wpro

wadzenia w błąd Zamawiającego.  

Ponadto  zgłaszanie  zarzutów  wobec  wykonawcy  niżej  ocenionego  w  postępowaniu, 

bez  jakiegokolwiek  ich  uzasadnienia  merytorycznego,  nie  ma  na  celu  zakwestionowania 

działań  lub  zaniechań  Zamawiającego  niezgodnych  z  ustawą  Pzp,  lecz  świadczy  o  chęci 

wyeliminowania z p

ostępowania wszystkich ofert oprócz oferty Odwołującego Pentacomp.  

Zdaniem Zamawiającego, biorąc pod uwagę treść oferty Portal PZP oraz dołączonych 

do  niej  dokumentów,  brak  było  podstaw  do  wykluczenia  tego  wykonawcy  z  uwagi  na 

niespełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wprowadzenie w błąd Zamawiającego 

poprzez podanie nieprawdziwych informacji.  

Zarzut nr 5 odwołania Portal PZP 

Zamawiający w postępowaniu nie stawiał ograniczeń co do kształtowania ceny oferty 

na  poszczególnych  etapach,  z  zastrzeżeniem  postanowień  SIWZ  w  rozdziale  X  (sposób 

obliczenia ceny) 

oraz treści formularza ofertowego. Zamawiający przewidywał, że  „Cena za 

świadczenie usług utrzymania przez okres 12 miesięcy stanowi iloczyn miesięcznej ceny za 

świadczenie  usług  utrzymania,  zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  w  SIWZ  i  12  (liczba 

miesięcy, w których usługa będzie świadczona).  W  cenie tej Wykonawca  zobowiązany  jest 

ująć wszelkie koszty Wykonawcy związane z utrzymaniem Platformy e-Zamówienia zgodnie z 

OPZ, przy czym cena ta nie może być niższa niż 5% ceny oferty. Cena za 2 000 roboczogodzin 

Asysty Technicznej przeznaczonych na modyfikacje Platformy w okresie świadczenia usług 

utrzymania stanowi iloczyn jednostkowej ceny za jedną roboczogodzinę i 2 000 (maksymalna 

liczba roboczogodzin), przy czym cena ta nie może być mniejsza niż 10% sumy cen, o których 

mowa w pkt. 2.2 i 2.3 SIWZ.”  

Wymagania te zostały opracowane w oparciu o analizę finansową przygotowaną przez 

ekspertów  wspierających  Zamawiającego  w  ustaleniu  kosztów  Projektu  w  rozbiciu  na 

poszczególne  zadania  na  etapie  składania  Wniosku  o  dofinansowanie,  co  miało  swoje 

odzwierciedlenie w szacowaniu wartości zamówienia. 

W

ymagania miały na celu właśnie ograniczenie możliwości skalkulowania części ceny 

w  odniesieniu  do  wskazanych  elementów  w  sposób,  który  powodowałby  nieuzasadnione 

przesunięcia  kosztów  pomiędzy  tymi  elementami.  Zamawiający  na  podstawie 

przeprowadzonych  przez  siebie  analiz  uznał,  że  próg  5%  i  10%  przeciwdziała  w 

wystarczającym stopniu temu ryzyku.  

W ocenie Zamawiającego argumentacja Odwołującego Portal PZP opiera się głównie 

na  założeniach  przyjętych  przez  niego  co  do  kalkulacji  ceny  oferty,  które  nie  muszą  być 


tożsame z założeniami innych wykonawców oraz na cytowaniu przykładów z orzecznictwa, co 

nie  stanowi  wystarczającego  uzasadnienia  dla  zarzucenia  innemu  wykonawcy  czynu 

nieuczciwej  konkurencji. 

Niezależnie  od  tego,  czy  czyn  nieuczciwej  konkurencji  jest 

stypizowany czy nie, powinien on być bowiem udowodniony, czego Odwołujący Portal PZP 

nie uczynił. 

Dodatkowo,  można  by  rozważać,  czy  złożenie  oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  przejawiający  się  manipulowaniem  cenami  poszczególnych  usług  w 

okolicznościach,  gdy  określone  przesunięcia  wpływają  na  możliwość  zdobycia  przewagi 

konkurencyjnej  i  w  konsekwencji  decydują  o  wyborze  oferty  jako  najkorzystniejszej.  W 

przedmiotowym postępowaniu w ramach kryterium cenowego ocenie podlegała cena globalna 

za  wykonanie  usługi  budowy  systemu  oraz  usługi  utrzymania,  nie  zaś  odrębnie  ceny 

jednostkowe za te usługi. Przewaga oferty Pentacomp nad ofertą Portal PZP wynikała nie z 

zaoferowanej ceny usług, a z oceny oferty Pentacomp w ramach kryteriów pozacenowych. 

Zarzut nr 10 i 11 odwołania Portal PZP 

Zgodnie  z  treścią  rozdziału  IV  pkt  I  ppkt  3.3.4  SIWZ,  Zamawiający  dla  osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji Eksperta ds. bezpieczeństwa, wymagał, aby spełniała ona  

kumulatywnie warunki: 

a. 

posiadała ważny  certyfikat  CISA (Certified Information  Security  Manager)  lub  ważny 

certyfikat  CISSP  (Certified  Information  Security  System

s  Professional)  lub  równoważny  *** 

potwierdzający uprawnienia audytora IT, 

b. 

przeprowadziła  audyt  w  zakresie  kontroli  bezpieczeństwa  w  co  najmniej  2  (dwóch) 

projektach  informatycznych,  z  których  każdy  polegał  na  zaprojektowaniu  architektury 

rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego oferującego usługi publicznie 

dostępne dla co najmniej 20 000 identyfikowalnych użytkowników w sieci Internet, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

c. 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję eksperta 

ds. bezpieczeństwa, w sumie przez okres minimum 12 miesięcy, w co najmniej 2 projektach, 

z  których  każdy  obejmował  budowę  i  wdrożenie  systemu  teleinformatycznego  oferującego 

usługi  publicznie  dostępne  dla  co  najmniej  20  000  identyfikowalnych  użytkowników  w  sieci 

Internet,  posiadających  zabezpieczenia  zgodne  z  normą  PN-(SO/IEC  27001:2014-12,  o 

wartości minimum 2 000 000 brutto każdy. 

Konsorcjum  ED 

w  treści  wykazu  (załącznik  nr  1d  do  SIWZ)  wskazał  w  odniesieniu 

osoby  Eksperta  ds.  bezpieczeństwa,  iż  posiada  on  certyfikat  CISA  wraz  z  podaniem  daty 

30.09.2004 r. w rubryce pn. „koniec”. 

Zamawiający w dniu 30 października 2019 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień 

„czy data 30 września 2004 r. wskazana przy certyfikacie CISA, który posiada osoba wskazana 

do  p

ełnienia  roli  Eksperta  ds.  bezpieczeństwa  nie  oznacza  wygaśnięcia  certyfikatu”. 


Wykonawca poinformował, iż „potwierdza, iż data 30.09.2004 r. wskazana w certyfikacie CISA, 

w  której  wyznaczono  osobę  pełniącą  funkcję  eksperta  ds.  Bezpieczeństwa,  nie  oznacza 

wygaśnięcia ważności certyfikatu. Data 30.09.2004 r. jest datą wydania certyfikatu CISA.” 

Konsorcjum ED 

w swoich wyjaśnieniach nie zawarł żadnej nieprawdziwej informacji i 

odpowiedział w sposób bezpośredni na pytanie zadane przez Zamawiającego. Okoliczność, 

iż  data  30.09.2004  r.  jest  datą  wydania  certyfikatu  została  ustalona  również  przez 

Odwołującego. Zamawiający oczekiwał udzielenia odpowiedzi na zadane wykonawcy pytanie. 

Zamawiający nie zobowiązywał wykonawcy w treści pisma do składania jakichkolwiek innych 

wyjaśnień w ramach oceny spełniania warunku dla danej osoby. W świetle przepisów ustawy 

Pzp,  wykona

wca  ma  obowiązek  składać  wyjaśnienia  wyłącznie  w  takim  zakresie,  w  jakim 

zobowiązuje  go  do  tego  instytucja  zamawiająca,  a  brak  informacji  w  zakresie,  w  jakim  nie 

wymagał tego wykonawca, nie może być traktowane jako zatajenie informacji. 

Nie  można  zatem  uznać,  iż  Konsorcjum  ED  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego niedbalstwa wprowadziło Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji lub 

zataiło informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 

pkt  16  ustawy  Pzp), 

jak również,  że w  wyniku lekkomyślności  lub  niedbalstwa przedstawiło 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp), albowiem 

przedstawione informacje były zgodne z rzeczywistością. 

Stanowisko przystępującego European Dynamics 

Przystępujący wnosił o oddalenie obu odwołań jako niezasadnych.  

Zarzut nr 3 odwołania Portal PZP, zarzut nr 2 i 3 odwołania Pentacomp 

Zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum ED ze względu na zawieranie rażąco niskiej ceny 

Odwołujący nie wykazał zasadności zarzutu. Przystępujący złożył ofertę z ceną, która 

pokrywa  wszelkie  koszty  realizacji  zamówienia,  a  dodatkowo  przewiduje  zysk  na 

wystarczającym  poziomie.  Jedynie  oferta  Przystępującego  mieści  się  w  budżecie 

Zamawiającego.  Cena  ta  jest  niższa  0  32%  od  kwoty,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na 

sfinansowanie zamówienia - a więc odbiega od progu wyznaczonego w art. 90 ust 1a jedynie 

o 2 punkty procentowe. 

Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do  wyjaśnień  wysokości  ceny  i  takie 

wyjaśnienia otrzymał. W wyjaśnieniach Przystępujący wskazał szczegółową kalkulację ceny, 

przyjęte metody kalkulacji, powiązanie cen i kosztów ze sposobem realizacji zamówienia, a 

także  określił  wysokość  kosztów  administracji,  przyjęte  ryzyko  oraz  zysk.  Dla  każdego 

elementu  ceny  prze

dstawiono  podstawy  do  przyjęcia  takich,  a  nie  innych  składników 

kosztotwórczych  oraz  wysokości  poziomu  cen.  Z  treści  wyjaśnień  wynika,  że  zaoferowane 

wynagrodzenie 

zaangażowanego 

personelu 

jest 

wynagrodzeniem 

godziwym 


przewyższającym znacznie wynagrodzenie minimalne. Nie sposób więc uznać, że wyjaśnienia 

były niewystarczające do stwierdzenia, że możliwe jest wykonanie zamówienia za określoną 

cenę. 

Odwołujący  odwołują  się  do  własnych  wyliczeń  dotyczących  poszczególnych 

elementów  zamówienia.  Wszystkie  te  obliczenia  są  być  może  właściwe  dla  oferty 

Odwołujących,  ale nie mają  związku z  ofertą  Przystępującego.  Zamawiający  nie ograniczał 

sposobu  wykonania  zamówienia,  podając  wymagania  funkcjonalne  oraz  podstawowe 

założenia. Każdy z wykonawców miał prawo korzystać z różnych zasobów. Odwołujący podają 

wyliczenia dla kosztów związanych z usługami zapewnienia zasobów IT w chmurze - zakłada 

przy tym, że zasoby te trzeba nabyć od podmiotów zewnętrznych, wykazując, że istnieją różne 

ceny  tego  typu  usługi  w  zależności  od  dostawcy.  Przystępujący  natomiast  ten  element 

zamówienia realizuje w oparciu o rozwiązania własne - koszty własnego rozwiązania nie mogą 

być  w  żaden  sposób  porównywalne  z  kosztami  firm  zewnętrznych.  Niezrozumiała  jest 

argumentacja dotycząca rzekomego udzielania sobie samemu upustów od cen wyliczonych 

dla jakieś konfiguracji w oparciu o cenniki, które nie mają związku ze sprawą. Wszelkie tego 

typu wyliczenia nie znajdują oparcia ani w postanowieniach SIWZ (które określało wymagania 

funkcjonalne), 

ani  w  treści  oferty.  Pozostałe  argumenty  również  bazują  na  założeniach 

przyjętych bez żadnej podstawy, są to raczej domysły Odwołującego. Odwołujący Pentacomp 

powołuje się na cenniki Microsoft, przy czym pomija fakt powszechnie znany, że podmiot ten 

udzie

la rabatów swoim klientom o różnej wysokości w zależności od wielu innych przesłanek, 

np. skali dotychczasowej współpracy.  

Z  kolei  przy  omówieniu  kosztów  zespołu  Odwołujący  Pentacomp  powołuje  się  na 

wymagania, które nie są wymienione w OPZ. Podobnie z pozostałymi argumentami - bazują 

one  na  założeniach  przyjętych  bez  żadnej  podstawy  lub  też  uproszczeniach,  a  przez  to  w 

żaden sposób nie odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Ceną rażąco niską nie jest cena, która jest niższa od ceny konkurencji, ale cena, która 

w

skazuje,  iż  nie  jest  możliwym  wykonanie  w  sposób  należyty  przedmiotu  zamówienia  (tak 

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIII Ga 983/17). Cena zaoferowana przez 

Przystępującego nie nosi znamion ceny rażąco niskiej. Analiza szczegółowych wyjaśnień ceny 

nie tylko potwierdza, iż cena zaoferowana przez Przystępującego jest ceną realną, ale także 

prawidłowo skalkulowaną. 

Zarzut dotyczący odrzucenia oferty, ze względu na to, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

Odwołujący  Pentacomp  w  tym  zarzucie  bazuje  na  argumentacji,  że  cena 

Przystępującego jest niska. Ponadto Odwołujący powołując się na art. 15 ust 1 kt 1 ustawy o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  nie  wykazał,  w  jaki  sposób  złożenie  oferty  przez 

Przystępującego  utrudnia  dostęp  do  rynku  innym  wykonawcom.  Nietrafiony  jest  argument 


jakoby Przystępujący był gotów dopłacić do realizacji zamówienia w celu uzyskania referencji, 

podczas gdy Przystępujący od lat prowadzi działalność na rynku europejskim i nie tylko, jest 

wyspecjalizowanym  pod

miotem  w  tworzeniu  systemów  e-zamówień  i  nie  ma  potrzeby 

stosowania tego typu technik. 

Odwołujący  nietrafnie  zakłada,  że  koszty  usług  w  chmurze  zostały  „odliczone”  od 

kosztów  realizacji  zamówienia.  Własne  zasoby  pozwalające  na  świadczenie  usług 

chmurowych 

pozwalają na oszczędność w tym zakresie, ale nie na „odliczanie”. 

O

dwołanie abstrahuje od rozkładu ciężaru dowodu. Art. 190 ust. 1 ustawy PZP stanowi, 

że  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla 

stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Na gruncie procesowym przepisowi 

art.  190  ustawy  PZP  odpowiada  art.  6  k.c.  i 

art.  230  k.p.c.,  a  zatem  ciężar  dowodzenia 

spoczywa na tym, kto z danego faktu wywodzi skutki prawne, także w zakresie podnoszonych 

zarzutów.  W  konsekwencji  aktywność  dowodową  winien  wykazać  przede  wszystkim 

Odwołujący, którego rola nie może sprowadzać się do negowania stanowiska Zamawiającego 

i  Przystępującego  i  formułowaniu  w  to  miejsce  własnych  twierdzeń,  niepopartych  żadnymi 

dowodami. 

4a.-4b.  z

arzut  odwołania  Portal  PZP  oraz  zarzut  nr  1  odwołania  Pentacomp  -  zaniechanie 

odtajnie

nia treści wyjaśnień oraz przesłanek objęcia wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa w 

zakresie elementów mających, wpływ na wysokość ceny Przystępującego 

Zarzut  jest  bezzas

adny  i  oderwany  od  treści  zastrzeżeń  przedłożonych  przez 

Przystępującego.  

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 marca 2018 r. (XXIII Ga 2237/17) 

wskazano,  iż  aby  dana  informacja  podlegała  ochronie  na  podstawie  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konk

urencji musi spełniać warunek poufności, braku ujawnienia i zabezpieczenia 

informacji. Istotą badania skuteczności zastrzeżenia jest więc ocena czy informacja stanowi 

tajemnicę.  Pozostałe  przesłanki  w  postaci  braku  ujawnienia  informacji  i  podjęcia  działań 

zabezpieczających są jedynie konsekwencją przesłanki poufności. 

A

ktywnością dowodową winien wykazać przede wszystkim skarżący (Odwołujący), nie 

może sprowadzać się ona do negowania twierdzeń przeciwnika i formułowania w to miejsce 

własnych twierdzeń, niepopartych żadnymi dowodami. Wynika to ze specyfiki rozkładu ciężaru 

dowodu w sprawie i literalnego brzmienia art. 8 ust.3 PZP.  

Zastrzeżenie jako tajemnicy wyjaśnień ceny zostało złożone. Wskazano na posiadanie 

przez tę informację wszystkich przymiotów ustawowych dla uznania informacji za tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Żaden przepis  prawa nie wymaga by konieczne  było wskazanie jakiegoś 

konkretnego zestawu informacji (np. regulacji, jakie obowiązują w firmie, a których celem jest 

zabezpieczenie informacji). 


Odwołujący  wskazuje,  że uzasadnienie zastrzeżenia jest  zbyt  skromne  lub  brak jest 

przedłożenia dowodów dokumentów. Zarzut taki nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Te 

bowiem  nie  stanowią  o  koniecznej  obszerności  składanych  zastrzeżeń,  nie  wymagają 

przedkładania dowodów ani dokumentów wewnętrznych. Obszerność wyjaśnień nie stanowi 

o ich poprawności lub nie. Istota pozostaje w treści. W tej skonkretyzowanej sytuacji nie można 

abstrahować od faktu, że Przystępujący jest podmiotem spoza Polski. TSUE w orzeczeniu w 

sprawie  Saferoad,  C-

35/17 wskazał, że nie jest możliwe takie stosowanie przepisów prawa 

krajowego,  które  jako  podstawę  czynności  wobec  wykonawców  przywołują  jedynie  pewną 

praktykę  bez  jednoznacznego  wykazania,  że  obowiązek  określonych  zachowań  wynika  z 

przepisów prawa lub postanowień SIWZ.  

Zgodnie z art. 11 ust. 2 uznk przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

w

artość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu 

utrzymania ich w poufności. 

A

by  dana  informacja  podlegała  ochronie  na  podstawie  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  musi  spełniać  następujący  warunek  poufności,  braku  ujawnienia  i 

zabezpieczenia informacji. 

Z istoty swojej nie może być więc poufną informacja, co do której 

nie podjęto żadnych środków w celu zabezpieczenia jej poufności.  

Przystępujący składał w toku wielu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

informacje dotyczące kalkulacji ceny i zawsze zastrzega te wyjaśnienia. Przystępujący zawsze 

bowiem traktuje informacje dotyczące szczegółowego sposobu kalkulacji ceny jako poufne i 

dba o to, aby nie były one przekazywane osobom nieuprawnionym. 

Również  w  tym  postępowaniu  wykonawca  zastrzegł  wyjaśnienia  dotyczące  ceny 

podając uzasadnienie dla ich zastrzeżenia. 

Powszechnie przyjętym jest, że informacje takie jak rynek dostawców, rynek zbytu czy 

informacje  o  uzyskanych  rabatach  cenowych  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  (tak 

postanowienie Sądu Antymonopolowego z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie o sygn. akt XVII 

Amz  1/96; 

vide:  Wokanda  1997,  nr  10,  s.  55),  w  którym  stwierdzono,  iż  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  mogą  być  przy  tym  w  szczególności  informacje  o  źródłach  zaopatrzenia  i 

zbytu,  gdyż  wypływają  z  nich  podstawowe  działania  związane  z  prowadzeniem 

przedsiębiorstwa,  a  upowszechnienie  tych  danych  mogłoby  szkodzić  interesom 

przedsiębiorców. 

Ponadto powszechnie przyjmuje się, że sposób kalkulacji ceny również może stanowić 

tajemnicę przedsiębiorstwa (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn. akt KIO 293/13, w 


wyroku KIO o sygn. akt: KIO 995/12, w wyroku KIO 1432/12, KIO 1446/13, KIO 1021/18, KIO 

1618/18, KIO 1907/18). Orzecznictwo 

od wielu lat w sposób jednolity interpretuje i uznaje, iż 

elementy cenotwórcze oferty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa wykonawców podlegającą 

ochronie  m.in.  poprzez  ograniczenie  jawności  i  dostępu  do  przedmiotowych  danych,  na 

życzenie i w zakresie wnioskowanym przez danego wykonawcę. Sposób kalkulacji ceny oferty, 

czynniki  i  przewagi  wykonawcy  umożliwiające  mu  zaoferowanie  konkurencyjnej  ceny 

wypełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W treści  zastrzeżonych  wyjaśnień  Przystępujący  wykazał  wszystkie koszty  realizacji 

poszczególnych modułów i komponentów wskazanych w OPZ, w tym w szczególności koszty 

licencji i dostawy gotowego oprogramowania podmiotów trzecich, czy koszty własne związane 

z własną infrastrukturą chmurową i kosztami jej i inne, wskazane w wezwaniu Zamawiającego. 

Okoliczności  związane  z  warunkami  wykonywania  zamówienia,  metodami  wykonywania 

za

mówienia,  przyjętymi  przez  Wykonawcę  rozwiązaniami  technicznymi,  biznesowymi, 

planowanymi kosztami zamówienia (co składa się na sposób kalkulacji ceny oferty), stanowią 

dla Przystępującego istotną wartość gospodarczą.  

Przystępujący zastrzega takie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, co stanowi 

wyraz  przestrzegania  obowiązujących  u  Przystępującego  regulacji  wewnętrznych 

określających  zasady  dbania  o  poufność  danych  spółki  jak  i  jej  kontrahentów, 

współpracowników.  Korzystając  z  posiadanych  zasobów  oraz  kontaktów  biznesowych 

Przystępujący  skonstruował  najkorzystniejszą  dla  Zamawiającego  ofertę.  Przekazanie 

konkurencji przewag biznesowych Przystępującego, mogłoby natomiast w przyszłości utrudnić 

lub  nawet  uniemożliwić  mu  przedkładanie  porównywalnych  ofert.  Dysponując  bowiem  tymi 

informacjami konkurenci będą mogli m. in.: zastosować analogiczny sposób kalkulacji ceny, w 

tym zasad określania marży, poziomu kosztów własnych czy kreowania polityki wynagrodzeń. 

P

olityka  cenowa,  polityka  wynagrodzeń,  poziom  marży  to  elementy,  które  składają  się  na 

całość  informacji  dotyczących  zasad  prowadzenia  przez  Przystępującego  działalności 

gospodarczej, i które Przystępujący kształtował w perspektywie długoterminowej. Ostatecznie 

rozwiązania  wypracowane  w  tym  zakresie w  ramach  struktury  Przystępującego są  efektem 

jego znacznego nakładu i składają się na strategię biznesową - ich wartość gospodarcza dla 

Przystępującego  nie  ulega  zatem  wątpliwości.  W  orzecznictwie  przyjmuje  się,  iż  wartość 

ekonomiczna informacji składających się na tajemnicę przedsiębiorstwa polega m. in. na tym, 

że ich wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędza mu wydatków lub przysparza 

mu więcej zysków (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt 

II PK 49/14). 

W

brew  twierdzeniom  Odwołujących  z  treści  wyjaśnień  Przystępującego  wynikają 

bezsprzecznie wszystkie elementy definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. 


Zarzut  nr  6  odwołania  Portal  PZP  oraz  zarzut  nr  4  odwołania  Pentacomp  -  zaniechanie 

odrzucenia oferty Przystępującego ze względu na fakt, że treść oferty w zakresie zaoferowania 

usług chmurowych EDHS nie odpowiada treści SIWZ 

Odwołujący  zarzucają  niezgodność  treści  oferty  w  zakresie  zaoferowania  usług 

chmurowych  EDHS  postulując,  że  zaoferowana  usługa  chmurowa  nie  spełnia  wymagań 

wskazanych w SIWZ, 

zarzuca m.in. zaoferowanie usług w oparciu o własną chmurę, podczas 

gdy  powinna to  być  chmura  dostawcy  zewnętrznego  oraz  niespełnianie przez  zaoferowaną 

chmurę parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zdaniem Konsorcjum ED prawdziwe stwierdzenia 

odwołania ograniczają się do tego, 

że rzeczywiście SIWZ przewiduje konieczność zapewnienia usługi w chmurze z zachowaniem 

określonych wymagań. Natomiast zarzut niezgodności oferty z tym wymaganiem oparty jest 

na domniemaniach i danych nie mających związku ze sprawą. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  X  pkt  10  SIWZ  wykonawca  obowiązany  był  do  złożenia 

formularza oferty przygotowanego zgodnie 

z wzorem zawartym w załączniku 1b. We wzorze 

Zamawiający  nie  wymagał  podania  żadnych  parametrów  przedmiotu  zamówienia.  Nie 

wymagano 

również  załączenia  do  oferty  jakichkolwiek  dokumentów  opisujących  sposób 

wykonania  lub  parametry  zamawianego  systemu.  A  zatem 

całość  zarzutów  Odwołujących 

opiera  się  na  porównaniu  wymagań  SIWZ  z  istniejącym  i  wdrożonym  rozwiązaniem 

oferowanych  przez  Przystępującego  usług  chmurowych  w  Wielkiej  Brytanii.  Odwołujący 

udowadnia

ją,  że  świadczone  usługi  chmurowe  w  Wielkiej  Brytanii  nie  odpowiadają 

wymaganiom  postanowionym  przez  polski  Urząd  Zamówień  Publicznych.  Powstaje  wiec 

pytanie, w jakim związku pozostają te parametry. Zdaniem Przystępującego związku takiego 

nie 

ma.  Jedyne  punkty  wspólne  to  ten  sam  dostawca  usług  oraz  wymaganie,  żeby  były  to 

usługi  świadczone  w  chmurze.  Odwołujący  nadinterpretują  postanowienia  SIWZ  co  do 

wymogu  infrastruktury  zewnętrznego  dostawcy.  Postanowienie  SIWZ  stanowi  jedynie,  że 

Zamawiający zakłada brak wykorzystania infrastruktury UZP. Podobnie nadinterpetowane jest 

wymaganie dotyczące osoby Administratora. 

Zarzuty  nr  7-

9  odwołania Portal  PZP  Zaniechanie wezwania do  uzupełnienia wykazu usług 

wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług, zaniechanie zwrócenia się 

do właściwego podmiotu, na rzecz którego wykonywane były usługi, zaniechanie wykluczenia 

Przystępującego oraz zarzut nr 5a odwołania Pentacomp 

Przystępujący  przedłożył  wykaz  usług  potwierdzający  wykonanie  4  zamówień 

polegających  na  wykonaniu  platformy  obsługującej  procesy  zamówień  publicznych  (e-

zamówienia), z tego 3 realizowane dla podmiotów funkcjonujących w Unii Europejskiej, a więc 

z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań dla użytkowników uwzględniających postanowienia 

Dyrektyw  UE.  Trudno  uznać,  że  Przystępujący  nie  posiada  praktycznych  doświadczeń  w 

obszarze e-

zamówień. 


Ocena szczegółowych wymagań SIWZ dokonywana jest na podstawie dokumentów, 

których katalog jest zawężony przez ustawodawcę w akcie wykonawczym do ustawy Pzp, zaś 

precyzyjne wymagania określa sam zamawiający. W postępowaniu podstawą oceny był wykaz 

wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty te 

zostały złożone przez Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust 1 

ustawy PZP.  

Następnie  Zamawiający  skierował  dwa  wnioski  o  szczegółowe  wyjaśnienia  co  do 

wskazanych  usług,  i  wyjaśnienia  takie  otrzymał.  Tym  samym  Przystępujący  dostarczył 

wszelkie informacje pozwalające na uznanie, że warunki w zakresie  zdolności technicznej i 

zawodowej są spełnione. 

Zgodnie z SIWZ 

Zamawiający wymagał, aby usługa:  

była wykonana w okresie ostatnich 3 lat, 

jej wartość wynosiła min. 3 000 000 zł brutto, 

polegała  na  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu 

systemu informatycznego: 

a

.  Oferującego  usługi  publiczne  dostępne  dla  co  najmniej  20  000  identyfikowalnych 

użytkowników w sieci Internet 

b

System posiadał co najmniej 3 z 5 wskazanych cech 

Odwołujący zarzuca, że żadna z usług nie została zakończona w okresie ostatnich 3 

lat przed wszczęciem postępowania. Ponadto wskazuje, że żadna ze zrealizowanych usług 

nie odpowiadała swoim zakresem warunkom sformułowanym w SIWZ. 

Przystępujący  spełnił  jednak  warunki,  gdyż  wdrożenie  w  zakresie  poszczególnych 

usług zostało faktycznie zakończone, a po wdrożeniu systemu kontynuowany jest jego rozwój 

przez  kolejne  wydania,  które  wszystkie  zawierają  projekt  architektury,  budowę  i  wdrożenie 

nowych wersji. U

sługi zostały więc faktycznie wykonane i zakończone, zaś kolejne wydania 

stanowią  o  nowym  systemie,  który  obejmuje  zarówno  zaprojektowanie,  jak  i  budowę  i 

wdrożenie nowych wersji. 

Usługa wskazana w wykazie pod numerem 1 

U

sługa  jest  wykonywana  na  podstawie  umowy  z  2011r.  Pierwsze  wydanie  systemu 

zostało  dostarczone  w  2007  r.  na  podstawie  poprzednio  obowiązującej  umowy.  W  grudniu 

2018  r.  na  podstawie  obecnie  realizowanej  umowy  Przystępujący  dostarczył  10  wydanie 

systemu. 

Przystępujący  podkreślił,  warunek  udziału  nie  wykluczał  opracowywania  kolejnych 

wydań  istniejących  systemów,  gdyż  przy  każdym  kolejnym  wydaniu  dochodzi  do 

projektowania,  budowy  i  wdrożenia.  Po  wdrożeniu  kolejnego  wydania  administrowany  jest 

nowy  system.  Brzmienie  warunku  w  Rozdziale  IV  pkt  3.1.  SIWZ 

nie  zawężało  dostępu  do 

zamówienia, a wymagało jedynie projektowania, budowy oraz wdrożenia, nie zastrzegając, że 


dotyczy  to  jedynie  systemów  powstających  po  raz  pierwszy.  Rozumienie  warunku 

przedstawione  przez  Odwołującego  zawęża  konkurencję.  Przy  obecnym  stanie  rozwoju 

techniki IT takie rozumienie warunku jest 

przestarzałe i absurdalne.  

Odwołujący wskazuje ponadto, że podana kwota wartości usług jest nieudowodniona. 

Weryfikacja  spełnienia  warunku  odbywa  się  na  podstawie  wykazu  oraz  referencji. 

Zamawiający  nie  może  wymagać  złożenia  innych  dokumentów,  gdyż  stałoby  to  w 

sprzeczności z prawem krajowym i postanowieniami Dyrektywy 2014/25. Przepisy te w sposób 

zamknięty  definiują  katalog  dokumentów,  jakich  może  domagać  się  zamawiający  od 

wykonawcy. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO referencje nie muszą zawierać wszystkich 

tych informacji, które podawane są w wykazie usług, a służą jedynie potwierdzeniu, że usługa 

została wykonana w sposób należyty. Ponadto Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów.  

Bezzasadny  jest  również  zarzut  naruszenia  przepisu  par.  2  ust.  6  rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów  (…),  poprzez 

zaniechanie  zwrócenia  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  usługi 

były  wykonane  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty.  Skoro  Przystępujący  przedłożył 

wszystkie konieczne  dokumenty, nie było podstaw  do  kierowania zapytań  bezpośrednio do 

właściwych podmiotów, na rzecz których Przestępujący świadczył usługi. 

O

dwołujący  Pentacomp  zarzucał,  że  zaoferowany  system  nie  posiada  rozwiązań 

określonych w literach a)-c) punktu 3.1. Rozdział IV SIZW, skoro bowiem system był wdrożony 

w  2007  r.,  to  nie  może  posiadać  rozwiązań,  które  pojawiły  się  na  rynku  później  np. 

mikroserwisów. 

Odwołujący nie przedstawia żadnego dowodu na to, że rozwiązanie wdrożone przez 

Przystępującego  nie  charakteryzuje  się  rozwiązaniami  wskazanymi  przez  niego  w  wykazie 

wykonanych  usług.  Teza  ta  jest  rozwinięciem  fałszywego  założenia,  że  kolejne  wydania 

systemu nie stanowią usługi zaprojektowania, budowy i wdrożenia. Jest natomiast odwrotnie, 

system  referencyjny  posiada  wskazane  cechy,  co  potwierdza,  że  musiał  zostać 

zaprojektowany, wybudowany i wdrożony w czasie, kiedy dana technologia była dostępna. 

Usługa wskazana w wykazie pod numerem 2 

Odwołujący  kwestionuje  czas  wykonania  usługi  oraz  spełnienie  wymogu 

zaprojektowania  rozwiązania,  budowy  i  wdrożenia  systemu  zarzucając,  iż  Przystępujący 

dokonał  jedynie  podniesienia  wersji  istniejącego  oprogramowania  oraz  drobnych  prac 

rozwojowych swojego oprogramowania standardowego. 

Przystępujący podtrzymuje wcześniej 

przedstawione stanowisko. 

Ponadto w wyjaśnieniach Przystępujący zaznaczył, że w ramach 

usługi dostarczył drugie wydanie systemu w czerwcu 2017 r. oraz trzecie wydanie systemu w 

styczniu  2019  r.  Przystępujący  doprecyzował,  że  w  ramach  całkowitego  wynagrodzenia 


wynoszącego  ponad  2  mln  GBP  koszt  usługi  wykonania  projektu  architektury,  budowy  i 

wdrożenia wyniósł w ostatnich 3 latach 647 422 GBP, co daje ponad 3 000 000 PLN brutto. 

Przedstawiona  przez  Odwołującego  Pentacomp  korespondencja  z  Paulem  Brown  z 

MCPIS nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, w związku z czym Przystępujący ED wnosił o 

jej pominięcie. 

Usługa wskazana w wykazie pod numerem 3 

Przystępujący podtrzymuje stanowisko co do czasu wykonania usługi. Przystępujący 

w  wyjaśnieniach  przedstawił  cały  proces  realizacji  usługi. Wskazał  na  pierwszą akceptację, 

dokonaną  w  lipcu  2016  oraz  uruchomienie  pierwszego  wydania  dla  pięciu  agencji 

pilotażowych, następnie w październiku 2016 ostateczne zakończenie i akceptacja prac nad 

pierwszym wyda

niem. Kolejne drugie wydanie systemu zostało przekazane w grudniu 2018 r. 

Przystępujący podał też wartości zaprojektowania architektury, budowy i wdrożenia systemu 

dla pierwszego i drugiego wydania. Kwota łącznie przekracza wymóg określony w SIWZ. 

Odwołujący Pentacomp opierając się na piśmie otrzymanym od I. C. Ch. wywodził o 

braku cech dostarczonego systemu 

określonych w punkcie 3.1. Rozdziału IV części 1 SIWZ. 

Twierdzenia te nie znajdują pokrycia w rzeczywistości ani też w otrzymanym piśmie. 

Przede  wszyst

kim  Urząd  Zamówień  Publicznych  w  Zambii  nie  odpowiedział  na  zadane 

pytania, 

udzielił  jakiś  wyjaśnień,  najczęściej  odpowiedzi  dotyczą  innego  zagadnienia  niż 

poruszone  w  pytaniu.  Można  to  dość  łatwo  wytłumaczyć,  ponieważ  jak  wskazał  sam 

zamawiający w odpowiedzi na pytanie 3 — szczegóły technologii nie zostały mu ujawnione. 

Usługa wykazana w wykazie pod numerem 4 

Przystępujący  podtrzymuje  wcześniejszą  argumentację.  W  wyjaśnieniach  z  dnia  20 

listopada 2019 r. wskazał na daty kolejnych wydań oraz wyróżnił kwotę w projekcie pozyskaną 

za usługi wsparcia i utrzymania. Ponadto Przystępujący złożył własne oświadczenie, gdyż nie 

było  możliwe  pozyskanie  aktualnych  referencji  od  Zamawiającego,  z  którym  współpraca 

zakończyła się w lipcu 2017 r. Przystępujący wykazał obiektywne czynniki, które uniemożliwiły 

mu pozyskanie potwierdzenia należytego wykonania.  

Zarzuty 10-

12 odwołania Portal PZP zaniechanie wykluczenia Przystępującego ze względu na 

przedstawienie nieprawdziwych informacji w zakresie warunku co do osób – ekspert do spraw 

bezpieczeństwa oraz Administrator systemu – zaniechanie wezwania do uzupełnienia wykazu 

osób oraz zarzut nr 7 odwołania Pentacomp 

Dla  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  konieczne  jest 

wykazanie,  że  wykonawca  przedstawił  w  sposób  zawiniony  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd,  co  miało  wpływ  na  decyzje  Zamawiającego.  Pierwszym  i  istotnym 

elementem do wykazania 

jest udowodnienie, że przedstawione informacje są nieprawdziwe 

lub  błędne.  Zupełnie  odrębną  kwestie  stanowią  wina  wykonawcy  i  ewentualny  wpływ 

wprowadzenia w błąd na decyzje Zamawiającego. 


S

tanowisko  Odwołujących  opiera  się  na  nadinterpretacji,  niedomówieniach  oraz 

fałszywych założeniach, poza tym nie wykazali oni, że jakiekolwiek informacje podane przez 

Prz

ystępującego były błędne.  

Ponadto  Odwołujący  Portal  PZP  kwestionuje  spełnienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu w zakresie wykazania roli Eksperta ds. bezpieczeństwa. Wskazuje, że złożony 

dla tej osoby 

certyfikat wygasł w 2009r., a Przystępujący wprowadził w błąd Zamawiającego 

zatajając przed nim brak posiadania ważnego certyfikatu. 

Zamawiający określił w części I, rozdział IV pkt 3.3. ppkt 4SIWZ, że przyzna punkty w 

kryterium  w  przypadku  wykazania  osoby,  która  posiada  ważny  certyfikat  CISA  lub  ważny 

certyfikat CISSP lub równoważny, potwierdzający uprawnienia audytora IT. Ponadto osoba ta 

powinna  posiadać  doświadczenie  w  postaci  przeprowadzenia  audytu  w  zakresie  kontroli 

bezpieczeństwa  co  najmniej  dwu  projektów  informatycznych,  z  których  każdy  polegał  na 

zaprojektowaniu architektury, budowie i wdrożeniu systemu oferującego usługi dla co najmniej 

20.000 użytkowników, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Osoba 

ta powinna w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełnić funkcję eksperta 

ds.  bezpieczeństwa  przez  okres  minimum  12  miesięcy  w  co  najmniej  2  projektach, 

obejmujących  zaprojektowanie,  budowę  i  wdrożenie  systemu  oferującego  dla  co  najmniej 

20.000 użytkowników, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Przystępujący  wskazał  datę  30.09.2004  r.  jako  datę  wystawienia  certyfikatu.  W 

wyjaśnieniach również odnosił się jedynie do daty wystawienia certyfikatu. Zarówno wniosek 

Zamawiającego, jak i odpowiedź wykonawcy nie dotyczą kwestii wygaśnięcia certyfikatu - to 

zagadnienie nie było poruszane w pismach. 

Odwołujący  Portal  PZP  kwestionuje  również  spełnienie  warunku  dotyczącego 

Administrator

a systemu utrzymywanego w chmurze obliczeniowej w zakresie wykazania się 

certyfikatem.  Zgodnie  z 

częścią  I,  rozdział  IV  pkt  3.3.  ppkt  6  lit.  C  SIWZ  wymagane  było 

„posiadanie  certyfikatu  potwierdzającego  umiejętności  projektowania  i  zarządzania  lub 

administ

rowania  oferowanym  środowiskiem  chmurowym  np.  Microsoft  MCSD  w  zakresie 

AZURE". 

Sformułowanie SIWZ w tym punkcie jest inne niż użyte przy pozostałych członkach 

zespołu wykonawcy, dla których wymagane było wykazanie posiadania certyfikatu. W punkcie 

dotyczącym Analityka zamawiający wskazał na posiadanie jednego z 6 wprost wskazanych 

certyfikatów lub równoważnego. Przy słowie równoważny pojawia się odnośnik *** Odnośnik 

ten  został  rozwinięty  na  stronie  18  SIWZ,  pod  wymaganiami  dla  wszystkich  osób,  gdzie 

Zamaw

iający wskazał co rozumie przez certyfikat równoważny. 

przypadku  wymagań  dla  Administratora  systemu  Zamawiający  nie  przywoływał 

konkretnych certyfikatów a jedynie posługiwał się przykładem. Nie posłużył się też pojęciem 

„równoważny”  i  nie  zastosował  odniesienia  ***.  Jest  to  uzasadnione,  skoro  certyfikat  na 

potwierdzać umiejętności w zakresie „oferowanego środowiska chmurowego”, a wykonawca 


sam  wybiera  w  jakim  środowisku  chmurowym  będzie  realizował  usługi,  to  niemożliwe  było 

narzucenie  konkretnego  certyfik

atu.  Zarzut  więc  opiera  się  na  niewłaściwym  odczytaniu 

postanowień SIWZ. 

Wskazany  certyfikat  potwierdza  posiadanie  takiej  samej  wiedzy,  kompetencji  

doświadczenia co certyfikat tylko przykładowo podany przez Zamawiającego. 

Przystępujący zamierza realizować usługi w oparciu o własne środowisko chmurowe 

—  jest  więc  jedynym  podmiotem  uprawnionym  do  potwierdzania  znajomości  tegoż 

środowiska. 

Odwołujący  Pentacomp  zarzut  ten  opiera  o  zarzuty  wskazane  w  punktach  4,5,6 

odwołania, które bazują na nadinterpretacji zapisów SIWZ.  

Zarzut nr 5.b. odwołania Pentacomp – zaniechanie wykluczenia Przystępującego z uwagi na 

wykaz osób. 

5.b.1. 

Odwołujący kwestionuje spełnienie wymagań przez osobę przedstawioną do pełnienia 

funkcji Koordynatora Projektu tj. pana Ch. T. 

Zamawiający określił warunek w części I Rozdział 4 w punkcie 3.3. ppkt 1 lit b) SIWZ: 

osoba posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika projektu w co najmniej 

2  projektach  informatycznych  o  wartości  każdego  min  2  mln  zł  brutto  obejmujących 

zaprojektowanie architektury rozwiązania, budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego 

zbudowanego w oparciu o mikroserwisy przez co najmniej 6 miesięcy w każdym z nich. 

Przystępujący wykazał 3 projekty, z czego Odwołujący kwestionuje 2: 

⦁ 

Projekt nr 1 Zambia e- 

zamówienia publiczne 

Odwołujący  zarzuca,  że  pan  T.  nie  pełnił  funkcji  Koordynatora  Projektu.  Swoje 

stanowisko opiera na piśmie od Dyrektora Generalnego zamawiającego. Zamawiający podał 

dwa inne nazwiska tj. pana A. H. oraz S. K.  

Konsorcjum  ED 

wskazuje,  że  osoby  te  z  całego  zespołu  wykonawcy  najczęściej 

przebywały  w  Zambii.  Z  uwagi  na  kwestie  podatkowe  niezbędne  było  otwarcie  lokalnego 

przedstawicielstwa.  Sprawami  administracyjnymi  oraz  podatkowymi,  w  tym  związanymi  z 

projektem zajmowały się właśnie te dwie osoby. Osoby te kolejno pełniły funkcję kierowników 

kontraktu (umowy). 

Natomiast kierownikiem projektu odpowiedzialnym za organizację pracy zespołu oraz 

wszelkie  aspekty  merytoryczne  i  organizacyjne  był  pan  T.  Z  tego  też  względu  odpowiedź 

urzędu z Zambii w żaden sposób nie podważa informacji podanych przez Przystępującego. 

⦁ 

Projekt nr 2 System e-

zamówień dla Irlandii Północnej 

T

o na Odwołującym spoczywa ciężar dowodu. Odwołujący kwestionuje doświadczenie 

na takiej podstawie, że zamawiający do którego zwrócił się z prośbą o podanie informacji - ich 

nie podał. Zarzut zdaniem Przystępującego nie powinien podlegać rozpoznaniu tylko na takiej 

podstawie. 


5.b.2. 

W tej części Przystępujący podtrzymuje stanowisko przedstawione dla zarzutu nr 10-12 

odwołania Portal PZP. 

Drugi  zarzut  dotyczący  Administratora  systemu  utrzymywanego  w  chmurze 

obliczeniowej dotyczy jego doświadczenia i opiera się na błędnym przyjęciu, że środowisko 

oferowane  przez  Przystępującego  nie  spełnia  wszystkich  wymagań  SIWZ.  Zdaniem 

Konsorcjum  ED 

nie  ma  żadnych  podstaw  do  uznania  niezgodności  oferowanej  usługi  z 

wymaganiami  SIWZ

,  a  więc  nie  ma  również  podstaw  do  kwestionowania  doświadczenia 

wskazanej  osoby.  Argumentacja  zarzutu 

4  dotyczy  bowiem  usług  chmurowych  w  Wielkiej 

Brytanii a pro

jekty wykazane w celu potwierdzenia doświadczenia pana S. D. nie dotyczą usług 

w Wielkiej Brytanii. 

Zarzut  nr  6a  odwołania  Pentacomp  –  ocena  w  kryterium  doświadczenie  i  wiedza 

Dewelopera/Programisty 

Zamawiający  określił,  że  przyzna  punkty  w  tym  kryterium  w  przypadku  wykazania 

osoby,  która  w  okresie  ostatnich  5  lat  pełniła  przez  co  najmniej  3  miesiące  funkcję 

dewelopera/

programisty przy wdrożeniu usługi chmurowej typu Key Management System w 

co  najmniej  1  systemie  teleinformatycznym.  Punkty 

były  przyznawane  za  doświadczenie  w 

usługach innych niż wykazane w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Warunek 

w zakresie doświadczenia Dewelopera/Programisty (część 1, Rozdział IV pkt 3.3. ppkt 7 lit b) 

określał wymóg uczestniczenia w ostatnich 3 latach w roli programisty/projektanta przez okres 

łączny 12 miesięcy w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości min. 2 mln zł brutto 

każdy obejmujących zaprojektowanie architektury rozwiązania, budowę i wdrożenie systemu 

teleinformatycznego zbudowanego w oparciu o mikroserwisy. 

W

arunek i kryterium oceniają inne aspekty doświadczenia. Jednocześnie aby uzyskać 

punkty należało wykazać co najmniej 3 projekty dla co najmniej 1 osoby. 

Przystępujący  wskazał  dwie  osoby:  I.  B.  oraz  M.  M..  Każdy  z  nich  brał  udział  w  4 

projektach  odpowiadających  warunkowi  udziału  w  postępowaniu,  z  czego  3  jednocześnie 

odpowiadały  kryterium  oceny  ofert.  Te  3  wykazane  projekty  są  to  usługi  wykonane  przez 

Przystępującego: projekt Zambia e-zamówienia, System e-zamówień w Irlandii Północnej oraz 

System e-

zamówień dla Rządu Federalnego Belgii. Odwołujący kwestionuje ich wykonanie w 

punkcie 5a odwołania i z tego też powodu kwestionuje możliwość ich uznania w doświadczeniu 

osób.  W  tym  zakresie  Przystępujący  przedstawione  już  stanowisko  o  prawidłowości 

wykazanych projektów dla warunku. Skoro 3 projekty odpowiadały warunkowi oraz kryterium 

oceny ofert, to przyznanie punktów ofercie Przystępującego było zgodne z postanowieniami 

SIWZ. 

Zarzut nr 6a odwołania Pentacomp – ocena w kryterium doświadczenie i wiedza Analityka 

Zamawiający  określił,  ze  przyzna  punkty  jeżeli  wykonawca  wykaże  dysponowanie 

analitykiem, który w okresie ostatnich 5 lat przez co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę analityka 


przy wdrożeniu co najmniej 1 systemu teleinformatycznego służącego udzielaniu zamówień w 

trybach określonych w ustawie Pzp. 

Przystępujący wykazał osobę, która pełniła rolę analityka dla projektów projekt Zambia 

e-

zamówienia, System e-zamówień w Irlandii Północnej oraz System e-zamówień dla Rządu 

Federalnego  Belg

ii,  a  więc  w  dwóch  projektach  dotyczących  e-zamówień  w  krajach  Unii 

Europejskiej. 

Odwołujący  uważa,  że  osoba  nie  posiada  doświadczenia  przy  wdrożeniu  systemu 

służącemu udzielaniu zamówień w trybach określonych w ustawie Pzp. Zarzut opiera się na 

zawężającym  i  niezgodnym  z  zasadą  równego  traktowania  oraz  uczciwej  konkurencji 

odczytaniu zapisów SIWZ. Zawęża się rozumienie trybów udzielania zamówień do polskich 

przepisów. 

Polska  ustawa  Pzp  implementuje  postanowienia  Dyrektywy  2014/25  oraz  Dyrektywy 

2014/24.  Ak

ty  prawa  unijnego  określają  tryby  udzielania  zamówień,  przesłanki  dla  ich 

zastosowania  oraz  sposób  prowadzenia  postępowania.  Nie  sposób  uznać,  że  osoba 

posiadająca  doświadczenie  w  realizacji  projektu  e-zamówień  w  innych  krajach  unijnych  nie 

posiada  doświadczenia  we  wdrożeniu  systemu  służącemu  udzielaniu  zamówień  w  trybach, 

które  są  określone  przepisami  unijnymi.  Inne  odczytanie  postanowień  SIWZ  prowadzi  do 

sprzecznej  z  prawem  wykładni  dyskryminującej  wykonawców  ze  względu  na  miejsce 

wykonania usług. 

Końcowo, Przystępujący podkreślił, że skoro Przystępujący nie polega wykluczeniu a 

jego 

oferta nie podlega odrzuceniu, to powinna być oceniona. Zgodnie z przyjętymi kryteriami 

oceny ofert jest to oferta najkorzystniejsza. Oznacza to, że Zamawiający dokonał wyboru oferty 

zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz postanowieniami SIWZ. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie  jest  zasadne  w  zakresie  zarzutów  wskazanych  w  pkt.  1  sentencji 

niniejszego wyroku. 

W pozostałym zakresie odwołanie jest bezzasadne. 


W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący są uprawnieni do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów, Izba wskazuje, co następuje: 

Izba uznała za bezzasadne zarzuty dotyczące naruszenia: 

przepisu  art.  91  ust.  1  w  związku  z  art.  26  ust.  4  i  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie  przyznania  odwołującemu  Portal  PZP  punktów  w  ramach  kryterium  (An)  lub 

poprzez zaniechanie wezwania odwołującego Portal PZP do wyjaśnienia w zakresie warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia w roli analityka, przez co zamawiający nie przyznał odwołującemu PZP 10 pkt w 

ramach kryteriów oceny ofert Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w realizację 

zamówienia (An), 

przepisu art. 91 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 4 i art. 7 ust. 1 lub art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez zaniechanie przyznania odwołującemu Portal PZP punktów w ramach kryterium (Dev) 

lub 

poprzez  zaniechanie  wezwania  odwołującego  Portal  PZP  do  wyjaśnienia  w  zakresie 

dodatkowego doświadczenia i wiedzy dewelopera/programisty zaangażowanego w realizację 

zamówienia, przez co zamawiający nie przyznał odwołującemu Portal PZP 15 pkt w ramach 

kryt

eriów oceny ofert Doświadczenie i  wiedza Dewelopera/Programisty zaangażowanego w 

realizację zamówienia (Dev). 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający,  w  ramach  czynności  oceny  ofert  w  postępowaniu  na 

cześć  I  zamówienia,  tj.  na  „Zaprojektowanie,  budowę  i  wdrożenie  Platformy  e-Zamówienia 

wraz  z  usługą  nadzoru  autorskiego  nad  eksploatacją  Platformy  e-Zamówienia  w  okresie 

stabilizacji  oraz  usługą  utrzymania  przez  okres  12  miesięcy,  badał  dwa  kryteria  dotyczące 

wiedzy  i  doświadczenia  personelu  skierowanego  przez  wykonawcę  do  realizacji  tego 

zamówienia. 

Kryteria te obejmowały: 

1)  Doświadczenie  i  wiedzę  Dewelopera/Programisty  zaangażowanego  w  realizację 

zamówienia (Dev) 

W  ramach  tego  kryterium  zamawiający  oceniał  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedzę 

jednego  z  deweloperów/programistów  wskazanych  na  potwierdzenie  spełniania  przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (Kluczowy Personel), oprócz usług, o których 

mowa  w  Rozdziale  IV  pkt  3.3.  ppkt  7  s.i.w.z.  określonych  przez  zamawiającego  dla  osoby 

pełniącej tę rolę. 


Zamawia

jący  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wskazał,  iż  przyzna 

punkty  wykonawcy,  który  na  czas  realizacji  zamówienia  będzie  dysponował 

Deweloperem/Programistą, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert przez co najmniej 3 

miesiące pełnił rolę dewelopera/programisty przy wdrożeniu usługi 

chmurowej  typu  Key  Management  System  (KMS)  (generowanie  i  zabezpieczanie  kluczy 

szyfrujących  z  wykorzystaniem  sprzętowej  ochrony  HSM)  w  co  najmniej  jednym  systemie 

teleinformatycznym. 

Wyko

nawca, który wykazałby, że Deweloper/Programista zaangażowany w realizację 

zamówienia posiada opisane wyżej doświadczenie i wiedzę, otrzymałby 15 pkt. 

2) Doświadczenie i wiedzę Analityka zaangażowanego w realizację zamówienia (An) 

W  ramach  tego  kryterium 

zamawiający  oceniał  dodatkowe  doświadczenie  i  wiedzę 

Analityka,  wskazanego  na  potwierdzenie  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu (Kluczowy Personel), oprócz usług, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3.3 ppkt 

3 s.i.w.z.,. określonych przez zamawiającego dla osoby pełniącej tę rolę. 

W ramach tego kryterium zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wskazał,  iż  przyzna  punkty  wykonawcy,  za  dysponowanie  analitykiem,  który  dodatkowo  w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 6 miesięcy 

pełnił  rolę  analityka  przy  wdrożeniu  co  najmniej  jednego  systemu  teleinformatycznego 

służącego  udzielaniu  zamówień  w  trybach  określonych  w  ustawie  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Wykonawca,  który  wykazałby,  że  Analityk  zaangażowany  w  realizację  zamówienia 

posiada opisane wyżej doświadczenie i wiedzę otrzymałby 10 pkt. 

Jednocześnie  zamawiający  w  treści  Rozdziału  XI  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia - „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” wskazał, iż dla celów oceny przez 

Zamawiającego kryteriów pozacenowych: 

Wykaz,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  VI  s.i.w.z.  w  zakresie  dotyczącym 

Dewelopera/Programisty  i  Anality

ka  nie  podlega  procedurze  wyjaśniania,  poprawiania  i 

uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

W  przypadku,  gdy  osoba  wskazana  celem  uzyskania  punktów  w  ramach  kryterium 

oceny ofert wskazanych w ramach doświadczenia i wiedzy nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu, oferta wykonawcy otrzyma 0 (zero) punktów w ramach tego kryterium. 


W  sytuacji,  gdy  wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  wskaże  inną  osobę  niż  wskazana  w  ramach  spełnienia  kryterium 

doświadczenia, oferta wykonawcy otrzyma zero punktów. 

Ad 1 (kryterium Dev) 

W  załączonym  do  oferty  odwołującego  Portal  PZP  wykazie  osób,  przedłożonym  na 

formularzu  załącznika  Id  do  s.i.w.z.,  wskazano,  iż  osoba  wyznaczona  na  stanowisko 

Dewelopera/Programisty zaangażowanego w realizację zamówienia (Dev) przez ponad trzy 

miesiące od dnia 3 stycznia 2019 r. do dnia 9 maja 2019 r., pełniła rolę dewelopera/programisty 

przy wdrożeniu chmurowej typu Key Manegement  System 

(KMS) 

systemie 

teleinformatycznym  zidentyfikowanym  jako  Platforma  e-

Zamówienia,  której  „klientem 

docelowym” było Ministerstwo Cyfryzacji. 

Bezspornym pomiędzy stronami był fakt, iż zamawiający — Ministerstwo Cyfryzacji – 

w dniu 11 marca 2019 r. odstąpił od umowy obejmującej zaprojektowanie, budowę i wdrożenie 

Platformy  e-

Zamówienia.  Odwołujący  podnosił  jednak,  że  usługa  była  w  dalszym  ciągu 

realizowana pomiędzy Malkolm M. i Wspólnicy Sp. J. a DXC Technology Polska Sp. z o.o. na 

mocy  porozumienia,  którego  przedmiotem  było  wykonanie  usług  „wytworzenia 

oprogramow

ania modułu zarządcy kluczy zgodnie z zamówieniem nr DXC57519 w zakresie 

wynikającym z oferty nr 31/072018, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia urządzeń HSM 

(dostarczonych przez DXC) i oprogramowania wytworzonego przez  Malkom  M. 

i Wspólnicy 

Sp. J. zgodnie z zamówieniem nr DXC57519 w zakresie wynikającym z oferty nr 31/072018. 

W ocenie Izby, fakt odstąpienia od umowy przez Ministerstwo Cyfryzacji powoduje, że 

zamawiający  zasadnie  przyjął,  iż  odwołujący  Portal  PZP  nie może  posługiwać  się  wiedzą  i 

doświadczeniem  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  roli  Dewelopera/Programisty  w  tym 

projekcie.  Opis  kryterium  Dev  wyraźnie  wskazywał,  iż  osoba  wyznaczona  na  stanowisko 

Dewelopera/Programisty zaangażowanego w realizację zamówienia (Dev) przez co najmniej 

trzy miesiące musiała pełnić rolę dewelopera/programisty przy  wdrożeniu usługi chmurowej 

typu  Key  Manegement  System  (KMS)  w  co  najmniej  jednym  systemie  teleinformatycznym. 

Skoro  umowa  o  wdrożenie  systemu  informatycznego  Platforma  e-Zamówienia  została 

wypowiedziana, to brak jest podstaw do przyjęcia, że wskazana przez odwołującego Portal 

PZP osoba po dniu 11 marca 2019 r. mogła wykonywać ww. usługę na potrzeby Platformy e-

Zamówienia. 

Bez znaczenia dla oceny zarzutu pozostaje fakt, iż istniejące pomiędzy Malkolm M. i 

Wspólnicy Sp. J. a DXC Technology Polska Sp. z o.o. porozumienie było w dalszym ciągu 

realizowane. Od dnia odstąpienia od umowy przez Ministerstwo Cyfryzacji wskazane usługi 

nie spełniały już wymogu dotyczącego ich wykonywania w systemie teleinformatycznym, gdyż 


ten  system  nie  powstał  i  nie  były  wykonywane  dla  podmiotu  zamawiającego,  tj.  dla 

Ministerstwa  Cyfryzacji,  ale  na  infrastrukturze  własnej.  Podkreślić  przy  tym  należy,  iż 

odwołujący Portal PZP w złożonym wykazie wskazał, że usługa przez cały wykazany okres 

była  wykonywana  na  rzecz  Ministerstwa  Cyfryzacji  w  ramach  budowy  Platformy  e-

Zamówienia,  co  od  dnia  11  marca  2019  roku  nie  było  zgodne  z  prawdą,  czyli  nie  została 

wdrożona  na  jego  rzecz.  W  ocenie  Izby  w  wyniku  porozumienia  między  podmiotami 

prywatnymi  wykonany  został  tylko  element  systemu,  nie  wykazano  natomiast,  aby  gotowy 

system teleinformatyczny w rozumieniu wyznaczonym w warunku udziału powstał.  

Ad 2 (Kryterium An) 

Izba  ustaliła,  że  w  załączonym  do  oferty  odwołującego  Portal  PZP  wykazie  osób, 

przedłożonym na formularzu załącznika 1e do s.i.w.z., wskazano, iż osoba wyznaczona na 

stanowisko  Analityka  (An)  uczestniczyła  w  dwóch  projektach.  W  pierwszym  z  nich  pn. 

„Wdrożenie produkcyjne systemu ISOK” od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 19 lutego 2019 r., 

a w drugim 

— pn. „Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPA, ZSIN 

Faza Il i K GESUT wraz ze szkoleniem” od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 października 

2018 r. 

Zgodnie z zapisami s.i.w.z., zamawiający wymagał, aby osoba wskazana do pełnienia 

w projekcie roli Analityka wykazała się wiedzą i doświadczeniem poprzez łączne spełnienie 

następujących warunków: 

a. 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę analityka i 

opracowy

wał  dokumenty  analityczne  dla  systemów  teleinformatycznych,  w  minimum  2 

projektach  informatycznych,  o  wartości  każdego  z  nich  co  najmniej  2  000  000  zł  brutto 

obejmujących  zaprojektowanie  architektury  rozwiązania,  budowę  i  wdrożenie  systemu 

teleinformatyczn

ego zbudowanego w oparciu o mikroserwisy, przez co najmniej 6 miesięcy w 

każdym z nich, przy czym w jednym z nich pełnił rolę głównego analityka, 

b. 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  brat  udział  w 

modelowaniu  systemów  z  wykorzystaniem  UML  w  wersji  2.4  lub  wyższej,  w  co  najmniej  1 

projekcie, 

c. 

posiada co najmniej jeden z certyfikatów: 

Entry  Certificate  in  Business  Analysis  (ECBA),  Certification  of  Competency  in  Business 

Analysis (CCBA), Certified Business Analysis Professional (CBAP), OCUP 2 (Foundation lub 

Intermediate lub Advanced);  Eu  OCEB  2  (Fundamental  lub  Technical  Intermediate  lub 

Technical Advanced lub Business Intermediate lub Business Advanced); Certified Professional 


for  Requirements  Engineering 

—  CPRE  (Foundation  lub  Advanced  lub  Expert)  lub 

równoważny. 

W  treści  załączonego  wykazu  odwołujący  Portal  PZP  wskazał  osobę  niespełniającą 

warunku  w  zakresie  wymaganej  długości  czasu,  tj.  6  miesięcy  przy  każdym  z  dwóch 

wykonywanych projektów. Odwołujący Portal PZP wykazał, że wskazana osoba uczestniczyła 

przy wykonaniu dwóch projektów, przy czym w pierwszym z nich – od dnia 6 listopada 2018 r. 

do dnia 19 lutego 2019 r., tj. przez okres około 3,5 miesiąca, a w drugim – od dnia 1 kwietnia 

2018 r. do dnia 31 października 2018 r., tj. przez okres 7 miesięcy. Tylko drugi z projektów 

spełnia  warunek  w  zakresie  wymaganych  6  miesięcy.  Tym  samym  zamawiający  zasadnie 

odmówił odwołującemu Portal PZP przyznania punktów w ramach ww. kryterium. 

Odwołujący Portal PZP podniósł w odwołaniu, że omyłkowo wpisał datę zakończenia 

wdrożenia  systemu  informatycznego,  zamiast  daty  zakończenia  pełnienia  roli  analityka  i 

opracowania  dokumentów  analitycznych  dla  systemu  teleinformatycznego”.  Stwierdzono 

także, że: „zasugerowano się data zakończenia wdrożenia systemu, który był wykazywany w 

ramach  warunku  określonego  w  pkt  3.1.,  natomiast  prace  analityczne  i  opracowywania 

dokumentacji  trwały  nadal,  również  w  fazie  rozwoju  i  utrzymania  tego  systemu  zgodnie  z 

poniżej wskazanymi dowodami” 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  wezwania  odwołującego  Portal 

PZP  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  P.z.p.  w  zakresie  wiedzy  i 

doświadczenia  analityka  i  programisty,  Izba  w  pierwszej  kolejności  ustaliła,  że  zgodnie  z 

rozdziałem XI s.i.w.z. „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

oferty  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert”,  przyznanie  punktów  w 

kryteriach pozacenowych w odniesieniu do personelu wykonawcy było możliwe w przypadku 

wykazania p

rzez wykonawcę dodatkowych usług oprócz usług wykazywanych w odniesieniu 

do  Dewelopera/Programisty  oraz  Analityka  na  potwierdzenie  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Zamawiający  w  treści  s.i.w.z  (rozdział  XI),  wskazał,  że  wykaz,  o  którym  mowa  w 

Rozdziale V 

s.i.w.z. w zakresie dotyczącym Kierownika Zespołu, Architekta IT i Analityka nie 

podlega procedurze wyjaśniania, poprawiania i uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

P.z.p. 

Zgodnie  z  rozdz.  VI  ust.  7  s.i.w.z.,  na  podstawie  art.  26  pkt  2f  ustawy  P.z.p. 

zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą: 

1)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 


kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami,  składanego  na  potwierdzenie 

kryteriów pozacenowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1d do s.i.w.z. 

2)  wykazu  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych  i  doświadczenia,  w  zakresie  takim,  w  jakim  wykonawca  wykazuje 

dysponowanie  tymi  osobami,  składanego  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1e do s.i.w.z. 

Zgodnie ze wskazanymi wyżej ustaleniami, odwołujący Portal PZP, w odniesieniu do 

osoby  wskazanej  do  pełnienia  roli  Analityka  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

albowiem  ww.  osoba  w  jednym  z  projektów,  tj.  w  projekcie  pn.  „Wdrożenie  produkcyjne 

systemu ISOK” nie pełniła wymaganej funkcji przez co najmniej 6 miesięcy. Podkreślić należy, 

że  zamawiający,  na  podstawie  danych  zawartych  w  wykazie,  nie  miał  podstaw  do 

kwestionowania  podanej  daty  końcowej  i  wszczynania  w  tym  zakresie  postępowania 

wyjaśniającego.  Wyjaśnienie  i  zmiana  końcowej  daty  w  zakresie  pełnienia  roli  analityka  w 

wykazanym  projekcie  byłoby  ponadto  równoznaczne  ze  zmianą  treści  oferty,  z  uwagi  na 

charakter złożonych wykazów. Zamawiający nie uznał jednego z projektów przedstawionych 

w wykazie nr 1e do s.i.w.z. za spełniający określone w s.i.w.z. wymagania, co w konsekwencji 

uniemożliwiło  zamawiającemu  przyznanie  punktów  w  ramach  kryterium.  Natomiast  w 

odniesieniu do osoby wskazanej do pełnienia roli Dewelopera, zamawiający nie uznał usługi 

wskazanej  w  załączniku  1d  do  s.i.w.z.  (prace  przy  wdrożeniu  usługi  chmurowej  typu  Key 

Management  System  (KMS)  (generowanie  i  zabezpieczanie  kluczy  szyfrujących  z 

wykorzystaniem sprzętowej ochrony HSM) w Platformie e-Zamówienia). 

Izba  nie  podziela  stanowiska  odwołującego  Portal  PZP,  jakoby  zamawiający  był 

uprawniony  i  obowiązany  do  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  treści  złożonych  wykazów  na 

podstawie art. 26 ust. 3, 4 i art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. Zgodnie z s.i.w.z. nie było możliwości 

zastosowania art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy P.z.p. do wykazów osób składanych w celu dokonania 

oceny  ofe

rt  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert.  Odwołujący  Portal  PZP  nie 

zakwestionował  w  stosownym  momencie  wskazanych  postanowień  s.i.w.z.  Podnoszenie 

zarzutów wobec treści s.i.w.z. na etapie oceny ofert należy uznać za spóźnione stosownie do 

treści art. 182 ust. 2 ustawy P.z.p. 

Izba  uznała  za  nieuzasadniony  podniesiony    w  odwołaniu  Portalu  PZP  zarzut 

zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Pentacomp, pomimo iż ich złożenie 


stanowi czyn nieuczciwej konkurencji poprzez zaniżanie wartości Usługi Utrzymania w ofercie 

i przesunięcie kosztów realizacji tego etapu do etapu budowy Platformy e-Zamówienia. 

Zgodnie z rozdz. X ust. 4 s.i.w.z., cena za świadczenie usług utrzymania przez okres 

12  miesięcy  stanowi  iloczyn  miesięcznej  ceny  za  świadczenie  usług  utrzymania,  zgodnie  z 

wymaganiami opisanymi w s.i.w.z. i 12 (liczba miesięcy, w których usługa będzie świadczona). 

W  cenie  tej  wykonawca  zobowiązany  jest  ująć  wszelkie  koszty  wykonawcy  związane  z 

utrzymaniem Platformy e-

Zamówienia zgodnie z OPZ, przy czym cena ta nie może być niższa 

niż 5% ceny oferty. Z kolei, cena za 2 000 roboczogodzin Asysty Technicznej przeznaczonych 

na  modyfikacje  Platformy  w  okresie  świadczenia  usług  utrzymania  stanowi  iloczyn 

jednostkowej ceny za jedną roboczogodzinę i 2 000 (maksymalna liczba roboczogodzin), przy 

czym cena ta nie może być mniejsza niż 10% sumy cen, o których mowa w pkt. 2.2 i 2.3 s.i.w.z. 

Wskazany wyżej wymóg dotyczący minimalnej wysokości ceny za świadczenie usług 

utrzymania  świadczy  o  tym,  że  zamawiający  stworzył  system  zabezpieczenia  się  przed 

przesuwaniem kosztów realizacji usługi pomiędzy poszczególnymi etapami. Jeżeli, w ocenie 

odwołującego  Portal  PZP,  mechanizm  ten  nie  był  skutecznym  zabezpieczeniem,  mógł  on 

wnieść  odwołanie  na  tę  część  s.i.w.z.  Ponieważ  tego  nie  zrobił,  wskazane  postanowienie 

s.i.w.z. stało się ważne i obowiązujące zarówno wobec wykonawców, jak i zamawiającego. 

Jednocześnie,  Izba  podkreśla,  że  nie  było  oddzielnie  wydzielonych  cen  dla  I  i  II  etapu,  a 

przedstawiona  na  rozprawie  argument

acja  nie  ma  odzwierciedlenia  w  s.i.w.z.  Podkreślenia 

wymaga,  że  złożona  przez  Pentacomp  oferta  spełnia  wymogi  w  zakresie  postawionych 

limitów.  Nie było błędem  ustalenie limitu na  poziomie  dokładnie 5%,  przy  czym  odwołujący 

Portal PZP nie wykazał, by nastąpiło sztuczne przeniesienie kosztów między etapami lub też 

zawyżenie lub zaniżenie wartości określonych kosztów za poszczególne elementy zamówienia 

w ramach etapów.  

Niezależnie od powyższego, Pentacomp wykazał, że na jego cenę składają się dwa 

elementy:  k

oszty  osobowe  i  koszty  chmury  obliczeniowej.  Pentacomp  złożył  do  akt  sprawy 

dowody  w  postaci  umów  zawartych  z  pracownikami  zatrudnionymi  na  poszczególnych 

stanowiskach,  uzasadniając  ponoszone  koszty  osobowe.  Złożył  również  ofertę  handlową 

dotyczącą  dostarczenia  licencji  oraz  wsparcia  w  obszarze  Microsoft  Azure.  Z  przedłożonej 

oferty wynika, że Pentacomp uzyskał upust od ogólnie obowiązujących cen. Brak jest zatem 

podstaw do stwierdzenia, że cena usług utrzymaniowych została przez niego zaniżona. 

Wskazać również należy, że odwołujący Portal PZP, konstruując i uzasadniając zarzut, 

przyjął  pewne  założenia,  które  mogą  różnić  się  od  założeń  przyjętych  przez  innych 

wykonawców. Wyliczenia odwołującego nie opierają się bowiem o konkretne wymogi s.i.w.z., 


ale  o  przy

puszczenia  odwołującego  Portal  PZP,  które  nie  znajdują  odzwierciedlenia  w 

kalkulacji przyjętej przez Pentacomp. 

Izba uznała za bezzasadne zarzuty naruszenia: 

przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy European 

Dynamics pomimo, iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do realizacji 

przedmiotu  za

mówienia  dotyczącym  roli  Ekspert  ds.  bezpieczeństwa,  przedkładając Wykaz 

osób i wprowadzające w błąd wyjaśnienia, 

przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  European  Dynamics  pomimo,  iż  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  mogących  mieć  istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu w zakresie spełnienia 

warunku  dotyczącego  osób  zdolnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wykazania  roli 

Ekspert ds. bezpieczeństwa przedkładając wprowadzający w błąd Wykaz osób, a następnie 

wprowadzające w błąd wyjaśnienia. 

Izba ustaliła, że zgodnie z treścią rozdziału IV pkt I ppkt 3.3.4 s.i.w.z., zamawiający w 

odniesieniu  do  osoby  wyznacz

onej  do  pełnienia  funkcji  Eksperta  ds.  bezpieczeństwa, 

wymagał, aby osoba ta spełniała kumulatywnie następujące warunki: 

a) 

posiadała ważny  certyfikat  CISA (Certified Information  Security  Manager)  lub  ważny 

certyfikat  CISSP  (Certífied  Information  Security  Systems  Professional)  lub  równoważny  

potwierdzający uprawnienia audytora IT, 

b) 

przeprowadziła  audyt  w  zakresie  kontroli  bezpieczeństwa  w  co  najmniej  2  (dwóch) 

projektach  informatycznych,  z  których  każdy  polegał  na  zaprojektowaniu  architektury 

rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego oferującego usługi publicznie 

dostępne dla co najmniej 20 000 identyfikowalnych użytkowników w sieci Internet, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

c) 

w okresie ostatn

ich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję eksperta 

ds. bezpieczeństwa, w sumie przez okres minimum 12 miesięcy, w co najmniej 2 projektach, 

z  których  każdy  obejmował  budowę  i  wdrożenie  systemu  teleinformatycznego  oferującego 

usługi  publicznie  dostępne  dla  co  najmniej  20  000  identyfikowalnych  użytkowników  w  sieci 

Internet,  posiadających  zabezpieczenia  zgodne  z  normą  PN4SO/lEC  27001:2014-12,  o 

wartości minimum 2 000 000 brutto każdy. 


Dodatkowo w rozdz. IV s.i.w.z. zamawiający postawił następujący wymóg dotyczący 

certyfikatów: 

Wszystkie  certyfikaty  posiadane  przez  osoby  wskazane  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  muszą  być  aktualne  na  dzień  wyznaczony  przez  Zamawiającego,  jako  dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca European Dynamics w treści wykazu przedstawionym na załączniku nr 1d 

do  s.i.w.z.  wskazał,  że  funkcję  Eksperta  ds.  bezpieczeństwa  będzie  pełnił  Pan  V.  P.  W 

odniesieniu  do  wskazanej  osoby 

wykonawca  podał,  iż  posiada  ona  certyfikat  CISA,  zaś  w 

rubryce „koniec” podał datę 30.09.2004 r. 

Zamawiający pismem z dnia 30 października 2019 r. wezwał wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień „czy data 30 września 2004 r. wskazana przy certyfikacie CISA, który posiada osoba 

wskazana do pełnienia roli Eksperta ds. bezpieczeństwa nie oznacza wygaśnięcia certyfikatu”. 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 11 listopada 2019 r. poinformował, iż 

„potwierdza, iż data 30.09.2004 r. wskazana w certyfikacie CISA, w której wyznaczono osobę 

pełniącą funkcję eksperta ds. Bezpieczeństwa, nie oznacza wygaśnięcia ważności certyfikatu. 

Data 30.09.2004 r. jest datą wydania certyfikatu CISA.” 

W pierwszej kolejności Izba przeanalizowała treść tabeli zamieszczonej w załączniku 

1d  do  s.i.w.z.  i  skonstatowała,  że wymóg  podania informacji  w  zakresie daty  początkowej  i 

końcowej  nie  dotyczył  ważności  certyfikatu,  ale  okresu  realizacji  inwestycji  podanych  jako 

wymagane doświadczenie wskazanej osoby. Świadczy o tym tytuł rubryki w brzmieniu: „Czas 

realizacji (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok)”. Trudno zakładać, żeby sformułowanie 

„Czas realizacji” odnosił się do dat ważności certyfikatu.  

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  nie  wzywał  przystępującego  European  Dynamics  do 

jednoznacznego wskazania, czy certyfikat CISA, wydany dla Pana V. P. 

był ważny na dzień 

składania ofert ani też do podania daty ważności certyfikatu. Przedstawionymi w wyjaśnieniach 

informacjami ED nie wprowadziło zatem zamawiającego w błąd, czy to w sposób celowy, czy 

też niezamierzony. Złożone wyjaśnienia nie odnosiły się bowiem do daty ważności certyfikatu. 

Element ten nie był przedmiotem badania zamawiającego i wyjaśnień przystępującego ED.  

Dokonując oceny zarzutu Izba doszła jednakże do przekonania, że istnieją wątpliwości 

w zakresie tego, czy w dniu składania ofert certyfikat był ważny.  

Izba  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów  złożonych  w  postępowaniu,  w  tym  z 

certyfikatu  ISACA  0436794,  korespondencji  mailowej  z  prezesem  Stowarzyszenia  ISACA 

Warszawa,  w

ydruków  ze  strony  internetowej  isaca.org,  Polityki  ciągłego  doskonalenia 


zawodowego  (CPE)  w  zakresie  certyfikatów  CISA,  oświadczeń  członków  zarządu 

Stowarzyszenia  ISACA  Warszawa,  wydruków  z  mediów  społecznościowych  i  ustaliła,  że 

certyfikaty  CISA  wydawane 

przez  stowarzyszenie  ISACA  nie  są  wydawane  bezterminowo 

(CPE str. 2) oraz że z informacji na stronie internetowej isaca.org wynika, że certyfikat CISA 

nr 0436794 wydany na nazwisko V. P. 

wygasł. 

Wskazując  na  powyższe  Izba  doszła  do  przekonania,  iż  fakt  posiadania  ważnego 

certyfikatu  przez  Pana  V.  P. 

budzi  zastrzeżenia.  Należy  zaznaczyć,  że  przystępujący 

European Dynamics nie złożył żadnego dowodu, z którego wynikałoby w sposób niebudzący 

wątpliwości,  że  certyfikat  jest  ważny.  Przystępujący  ograniczył  się  do  kwestionowania 

wiarygodności  złożonych  dowodów,  niemniej  jednak  sam  dowodu  takiego  nie  złożył. 

Przystępujący  European  Dynamics  podnosił  jedynie,  że  niektóre  z  certyfikatów  CISA  są 

terminowe, inne zaś bezterminowe i na tę okoliczność przedłożył certyfikat innej osoby, Pana 

G. F.

, ze wskazanymi terminami wydania (24.02.2010 r.) i wygaśnięcia (31.01.2020 r.).  

Ze złożonych przez odwołującego Portal PZP pisemnych wyjaśnień członków zarządu 

Stowarzyszenia  ISACA  Warszawa,  Pana  P.  S.  i  Pana  D.  Cz. 

(pkt  2  oświadczeń  z  dnia  14 

stycznia  2020  roku)  wynika,  że  do  2007  roku  okres  ważności  nie  był  drukowany  na 

certyfikatach  papierowych,  przesyłanych  przez  ISACA  ich  posiadaczom.  Od  roku  2007 

zaczęto  drukować  datę  ważności  certyfikatu.  Do  tej  informacji  przystępujący  European 

Dynamics w ogóle się nie odniósł. 

Podkreślenia jednakże wymaga, iż skuteczne zakwestionowanie ważności certyfikatu 

nie  jest  w  rozpoznawanym  przypadku  równoznaczne  ze  stwierdzeniem,  że  przystępujący 

European Dynamics wprowadził zamawiającego w błąd, w związku z czym powinien zostać 

wykluczony  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  P.z.p. 

Stuprocentowego dowodu na wykazanie podnoszonych okoliczności nie przedłożył również 

odwołujący Portal PZP. Wszystkie złożone dowody jedynie w sposób pośredni wskazują na 

utratę ważności certyfikatu.  

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawi

ającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów (pkt 16), 


wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt 17). 

Wykazanie,  że  w  danej  ofercie  znalazły  się  nieprawdziwe  informacje,  powoduje 

bezwzględne  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  bez  możliwości  uzupełnienia  przez 

niego dokumentów. Aby to jednak stwierdzić, nie wystarczy samo podejrzenie, iż wykonawca 

podał  nieprawdziwe  informacje.  Okoliczność  ta  powinna  zostać  potwierdzona  niezbitymi 

dowodami. Dowodem takim byłoby na przykład oświadczenie stowarzyszenia ISACA, że Pan 

V. P. 

nie posiada ważnego certyfikatu CISA, jednakże taki dowód nie został złożony.  

Tym samym, w ocenie Izby nie zaszły przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

16 i 17 i zarzuty odwołania wykonawcy Portal PZP w tym zakresie oddaliła. 

Izba  nie  uwzględniła  również  podniesionego  przez  odwołującego  Portal  PZP  z 

ostrożności  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania 

European Dynamics do uzupełnienia wykazu osób w zakresie wykazania roli ds. Eksperta ds. 

bezpieczeństwa.  Jako  że  dysponowanie  Ekspertem  ds.  bezpieczeństwa  spełniającym 

wskazane w s.i.w.z. wymogi było warunkiem udziału w postępowaniu, w przypadku powstania 

wątpliwości  takich  jak  stwierdzone  w  niniejszym  postępowaniu,  zamawiający  byłby 

zobowiązany  do  zastosowania  wobec  przystępującego  art.  26  ust.  3  i  wezwania  go  do 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia złożonych oświadczeń lub dokumentów, 

tym bardziej, że nie zapytał wcześniej przystępującego o to, czy certyfikat CISA Pana V. P. 

jest ważny ani też, jaka jest/była data jego wygaśnięcia. Jednakże, z uwagi na treść art. 26 

ust. 3 in fine 

ustawy P.z.p., zgodnie z którą zamawiający nie wzywa wykonawcy, jeżeli jego 

oferta podlega odrzuceniu, a z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie, 

Izba 

nie  uwzględniła  zarzutu  i  nie  nakazała  zamawiającemu  zastosowania  wskazanego 

przepisu. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  dotyczących  zaniechania  ujawnienia  złożonych  przez 

przystępującego  European  Dynamics  wyjaśnień  w  zakresie elementów  mających wpływ  na 

wysokość  ceny  oraz  przesłanek  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  w  zakresie 

elementów mających wpływ na wysokość ceny, Izba ustaliła, że zamawiający wystosował do 

przystępującego European Dynamics pismo z dnia 18 października 2019 roku następującej 

treści: 

Zamawiający  –  Urząd  Zamówień  Publicznych,  działając  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 

1843.), zwanej dalej ustawą Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących 


elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Z uwagi na to, że cena złożonej przez 

Państwa  oferty  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

określonymi  w  SIWZ  wymaganiami  i  zaoferowanymi  w  ofercie  dodatkowymi  kryteriami  i 

jednocześnie  spełnia  wyrażone  w  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp  przesłanki  zobowiązujące 

Zamawiającego  do  badania  oferty  pod  kątem  możliwości  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny, 

proszę o udzielenie wyjaśnień i przedstawienia szczegółowej kalkulacji będącej podstawą do 

ustalenia ceny oferty, w sposób umożliwiający ocenę przez Zamawiającego, czy cena nie jest 

rażąco niska.    

W świetle przepisów ustawy Pzp wyjaśnienia i  złożone wraz z nimi dowody dotyczące 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, powinny w szczególności uwzględniać  

oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Państwa, koszty pracy, których 

wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej z obowiązujących przepisów lub pomoc 

publiczną udzieloną na podstawie odrębnych przepisów. Dodatkowo w wyjaśnieniach proszę 

wskazać  w  jaki  sposób  zostały  w  Państwa  ofercie  skalkulowane  koszty  realizacji 

poszczególnych  modułów  i  komponentów  wskazanych  w  OPZ  w  szczególności  ujmując  w 

wyjaśnieniach następujące elementy kosztotwórcze:  

Koszt licencji i dostawy gotowego oprogramowania podmiotów trzecich narzędzia BI w 

postaci dostępowej (dostępu jednoczesnego) dla  200 użytkowników oraz 5 licencji nazwanych 

użytkowników  zaawansowanych  –  deweloperów  aplikacji  (zdefiniowanych  zestawów 

dashboardów) z uwzględnieniem wydłużonego o 24 miesiące okresu licencji zaoferowanego 

w ramach kryterium oceny ofert,  

Koszty  związane  z  nabyciem  usług  pozwalających  na  zapewnienie  zasobów  IT  w 

chmurze  obliczeniowej  wraz  z  administracją  tymi  usługami  począwszy  od  uruchomienia 

pierwszego produktu w etapie II do upływu 3 miesięcy od Końcowego Odbioru Platformy (faza 

I realizacji zamówienia),  

Koszty  projektowania  zorientow

anego  na  użytkownika  (UX)  uwzględniające  WCAG 

2.1, zgodnie z zapisami w OPZ,   

Przyjęty poziom ryzyk projektowych wraz z ich kosztami,  

Koszty  obecności  personelu  kluczowego  Zespołu  Wykonawcy  na  spotkaniach,  w 

siedzibie  Zamawiającego  w  tym    na  spotkaniach  scrumowych  dotyczących  planowania  i 

przeglądu poszczególnych sprintów, zgodnie z zapisami w OPZ,   


Wysokość  zakładanych  kosztów  wynagrodzeń  personelu  zaangażowanego  w 

realizacje  projektu  wraz  z  przyjętą  stawką  uwzględniającą  personel  kluczowy,  personel 

wskazany w rozdziale XVIII OPZ oraz inny niezbędny do realizacji  ze wskazaniem również 

liczby osobodni na poszczególnych etapach realizacji zamówienia,  

Koszty związane z administrowaniem projektem w tym koszty zapewnienia tłumacza 

na każdym etapie realizacji projektu,  

Zakładana kwota zysku Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.  

Jednocześnie  przypominam,  iż  zgodnie  z  art.  90  ust.  2    ustawy  Pzp  obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na  wykonawcy,  a 

Zamawiający  będzie  zmuszony  odrzucić  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złoży  wyjaśnień  w 

wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny wraz z dowodami podpisane przez osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Konsorcjum,  należy  przesłać  na  adres  e-mail: 

[email protected]  lub  przez  formularz  do  komunikacji  na  miniPortalu  (bez 

szyfrowania) do dnia 24.10.2019 r. do godz. 9:00. 

W dniu 23 października 2019 roku przystępujący European Dynamics złożył żądane 

wyjaśnienia i wniósł o ich potraktowanie jako tajemnicy przedsiębiorstwa i ich nieujawnianie 

podmiotom  trzecim  bez  uprzedniej  zgody  przystępującego.  W  przedmiotowym  piśmie 

przystępujący European Dynamics zamieścił uzasadnienie zastrzeżenia informacji. 

Uzasadnienie zastrzeżenia zostało przez pełnomocnika przystępującego ujawnione na 

rozprawie w dniu 7 stycznia 2020 roku. W tym też zakresie podniesiony w odwołaniu Portal 

PZP zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie 

ujawnienia przesłanek objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień  w  zakresie elementów 

mających  wpływ  na  wysokość  ceny,  przedłożonych  w  ofercie  European  Dynamics  stał  się 

bezprzedmiotowy i 

– jako taki – podlegał oddaleniu. Izba jedynie poglądowo wskazuje w tym 

zakresie  za  postanowieniem  z  21.06.2017 r.  o  sygn.  akt:  KIO 1153/17:  "(...)  art.  8  ust.3 

ustawy 

Pzp  w  zdaniu  1  stanowi:  "3.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa". To oznacza, że uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji 

samo  w  sobie  nie  powinno  stanowić  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  albowiem 

wykonawca zasadność wyłączenia jawności informacji [ich zastrzeżenia] ma wykazać nie tylko 


przed  zamawiającym,  ale  także  wobec  konkurujących  z  nim  wykonawców.  Jednakże 

hipotetycznie  za

kładając,  jeżeli,  z  jakichś przyczyn obiektywnych, w  uzasadnieniu decyzji  o 

zastrzeżeniu danych informacji, konieczne jest wskazanie na elementy, które także spełniają 

wymagania  z  definicji  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  to  wykonawca  powinien  je  przedstawić, 

przykładowo - chociażby z praktycznych powodów - na odrębnych kartach. (...)" 

Uzasadniając zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, przystępujący 

wskazał: 

Zastrzegamy  informacje  przedstawione  w  niniejszym  piśmie  w  całości  jako  tajemnicę 

pr

zedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zmian., dalej: „UZNK”). 

Powyższego  zastrzeżenia  nie  ograniczają  wskazania  w  tekście  odnośnie  poufności 

poszczególnych fragmentów, które mają na celu jedynie wyróżnienie szczególnie ważnych dla 

nas  informacji.  Wskazujemy,  iż  informacje,  które  utajniamy  spełniają  przesłanki  zawarte  w 

powołanym artykule UZNK, tj.  

1 informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

posiada wartość gospodarczą,  

2 nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,  

3 podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Przystępujący  European  Dynamics  nie  poparł  zastrzeżenia  żadnymi  dowodami,  nie 

wyjaśnił również, jakiego rodzaju działania podjął w celu zachowania poufności zastrzeżonych 

informacji. 

Izba wskazuje, że jedną z zasad udzielania zamówień publicznych, zawartą w art. 8 

ust.  1  ustawy  P.z.p.,  jest  jawność  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Zasada  ta 

gwarantuje  transparentność  prowadzonego  postępowania  i  pozwala  na  urzeczywistnienie 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odstępstwo od tej zasady, 

zgodnie  z  art.  8  ust.  2  ustawy  P.z.p

.,  może  zostać  ograniczone  tylko  w  przypadkach 

określonych w ustawie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze i drugie ustawy P.z.p, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkuren

cji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  


Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 

się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Tym  samym,  określone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jeżeli 

spełniają łącznie trzy warunki: 

mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają 

wartość gospodarczą, 

informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób 

podjęto w stosunku do nich działania w celu zachowania poufności. 

Powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 

2000 r. (I CKN 304/00).  

Ciężar udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje.  

Przedsiębiorca  ma  obowiązek  podjęcia  działań,  które  zgodnie  z  wiedzą  i 

doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed upowszechnieniem, czy - ściślej mówiąc 

ujawnieniem. Ocena ma być dokonana ex ante, a nie ex post. Działanie przedsiębiorcy musi 

doprowadzić  do  powstania  warunków  stwarzających  duże  prawdopodobieństwo,  że 

informacja  pozostanie  nieujawniona.  Tak  więc,  dopóki  sam  przedsiębiorca,  nie  podejmie 

działań bezpośrednio zmierzających do zachowania danych informacji w poufności, nie można 

mówić  o  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  przystępujący  złożył  wyjaśnienia  na  okoliczność 

wykazania zasadności dokonanych zastrzeżeń. W ocenie Izby informacje, których ujawnienia 

żąda odwołujący, mogą mieć charakter uzasadniający objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Przystępujący nie wykazał jednak przy tym, iż w stosunku do zastrzeżonych informacji podjął 

działania w celu zachowania ich poufności.  


Izba stoi na stanowisku, iż użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze 

ustawy  P.z.p.  sformułowanie  zobowiązujące  wykonawcę  do  „wykazania”,  że  zastrzeżone 

informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  rozumieć  jako  obowiązek 

„dowiedzenia”,  że informacje te mają  właśnie taki  charakter.  Podkreślić  należy,  że jawność 

postępowania jest zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli ma ona 

pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. Wszelkie odstępstwa od tej 

zasady  muszą  być  uzasadnione  i  udowodnione.  W  szczególności  wykonawca  powinien 

wskazać,  jakiego  rodzaju  działania  podjął  w  celu  zachowania  poufności  zastrzeżonych 

informacji, i jednocześnie złożyć dowody na ich podjęcie.  

Przepisy  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  nie  precyzują  rodzaju  lub 

zakresu  środków,  do  których  podjęcia  zobowiązany  jest  wykonawca.  Rodzaj  i  zakres 

wymaganych  zabezpieczeń  zależeć  będzie  zatem  w  szczególności  od  rodzaju  informacji, 

sposobu  utrwalenia  informacji,  struktury  oraz  wielkości  przedsiębiorstwa,  a  także  pozycji 

rynkowej danego wykonawcy.  

W  ramach  podejmowanych  środków  można  wyróżnić  fizyczne  oraz  prawne  środki 

ochrony informacji. Fizyczne środki ochrony informacji mogą polegać w szczególności na: 

- klasyfikacji i znakowania poufnych informacji,  

- ograniczen

iu dostępu oraz fizycznej ochrony miejsc przechowywania informacji, 

zabezpieczeniu nośników, szyfrowaniu danych zapisanych w postaci elektronicznej, 

zastosowaniu zabezpieczeń systemów informatycznych. 

Natomiast prawne środki ochrony informacji polegać mogą w szczególności na: 

zobowiązaniu pracowników do zachowania w poufności udostępnionych informacji, 

wprowadzeniu klauzul o zachowaniu poufności do umów z kontrahentami, 

zawieraniu umów o zachowaniu w poufności informacji udostępnionych w toku negocjacji,  

oznakowaniu  dokumentów,  poczty  elektronicznej  (klauzule  o  zachowaniu  poufności 

informacji).  

Izba  wskazuje  w  tym  kontekście  za  orzecznictwem  (za  wyrokiem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 02.03.2018 r., sygn.. akt: KIO 287/18, że: „(…) Odwołujący nie sprostał 

także 

ciężarowi 

wykazania, 

że 

podjęte 

zostały 

przez 

niego 

niezbędne działania w celu zachowania poufności tych  informacji.  Z  art.  11 ust.  4  u.z.n.k. 

wynika, 

że  niewystarczające  jest  podjęcie  jakichkolwiek działań,  lecz  mają  to 

być działania "niezbędne." Działania "niezbędne"  to  innymi  słowy działania skuteczne w tym 


znaczeniu,  iż  gwarantują  one,  że  zastrzegane informacje  utrzymają  swój  walor 

tajności w całym  procesie  konstruowania  ceny  począwszy od  dostawcy  (podwykonawcy), 

przez 

pośredników, do zespołu ofertowania u wykonawcy (por. m.in. wyrok KIO z 26 kwietnia 

2017 r., sygn. akt KIO 703/17). 

(…) Odwołujący nie wskazał jakie metody i sposoby ochrony 

informacji zastosował w stosunku do informacji, których poufność zastrzegł w przedmiotowym 

postępowaniu,  nie  wyjaśnił  jakie  procedury w tym  zakresie  stosowane  są w jego 

firmie, w 

szczególności  czy  wdrożono  u  niego stosowne  polityki  bezpieczeństwa informacji, 

czy stosuje jakiekolwiek klauzule 

poufności w umowach z pracownikami, współpracownikami, 

podwykonawcami, 

czy 

też 

podjął 

jakieś inne 

niż 

wskazane 

przykładowo 

powyżej działania w celu zachowania poufności informacji.  Zaniechanie  to  uniemożliwiło 

Zamawiającemu przeanalizowanie  po  pierwsze czy  Odwołujący  faktycznie  wdrożył 

procedury w celu ochrony  informacji  poufnych,  a  po 

drugie  czy  te  procedury  są  skuteczne  i 

rzeczywiście mogły 

być 

one 

uznane 

za działania wystarczające 

do zachowania 

zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  informacji w poufności. 

(…)  W ocenie Izby wykazanie powyższych okoliczności nie było obiektywnie problematyczne 

czy 

utrudnione, 

jak 

wskazywano 

już 

bowiem 

powyżej, działania w celu zachowania poufności określonych 

informacji 

co 

do 

zasady 

przybierają  materialną postać  (wewnątrzorganizacyjne  regulaminy,  klauzule 

stosowane w 

umowach z pracownikami czy kontrahentami, etc.).”

W  złożonym  przez  przystępującego  European  Dynamics  zastrzeżeniu  zabrakło 

jakichkolwiek informacji co do rodzaju i zakresu podjętych działań. Trudno zatem ustalić, czy 

w ogóle jakikolwiek działania zostały podjęte.   

Na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą zamawiający i przystępujący European 

Dynamics  powołali  się  na  złożony  wraz  z  ofertą  przystępującego  certyfikat  potwierdzający 

stosowanie systemu zarządzania według ELOT ISO/IEC 27001:2013 i stwierdzili, że może on 

stanowić dowód utajnienia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przystępujący złożył do 

akt sprawy normę ISO/IEC 27001 wskazując, że określa ona wymagania w zakresie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Izba nie p

odzieliła stanowiska zamawiającego i przystępującego European Dynamics. 

Ze  złożonego  certyfikatu  wynika  bowiem,  że  European  Dynamics  SA  stosuje  System 

Zarządzania zgodny ze wskazaną normą jedynie w zakresie Platformy Usług Hostingowych 

świadczonej jako usługa dla klientów European Dynamics. Chodzi tu zatem o bezpieczeństwo 

danych dotyczących klientów i ich kont. Są to zatem dane zupełnie innego rodzaju niż te, które 

przystępujący zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa. Izba ponownie wskazuje na treść art. 

8 ust. 3 ustawy P.z.p, z którego wynika, że zakaz ujawniania dotyczy konkretnych, wskazanych 

przez wykonawcę informacji (w tym przypadku wyjaśnień w zakresie elementów ceny), wobec 


których  wykonawca  wykazał,  że  właśnie  one  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  wobec 

nich zostały podjęte określone działania w celu zachowania ich poufności. Nie chodzi tu zatem 

o jakiekolwiek informacje dotyczące wykonawcy lub jemu udostępnione, ale o informacje ściśle 

określone i sprecyzowane.  

Bez  znaczenia  dla  oceny  nini

ejszego  zarzutu  pozostaje  fakt,  że  przystępujący 

European  Dynamics  złożył  takie  samo  uzasadnienie  zastrzeżenia  wyjaśnień  w  zakresie 

zaoferowanej  ceny  w  innym  postępowaniu,  prowadzonym  przez  Ministerstwo  Cyfryzacji,  i 

zostało  ono  uznane  za  skuteczne  i  wystarczające.  Czynności  podejmowane  przez  innych 

zamawiających  i  w  innych  postępowaniach  w  polskim  systemie  prawnym  nie  stanowią 

podstawy  oceny  czynności  podejmowanych  w  innych  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wskazać  również  należy,  że  dla  oceny  zarzutu  nie  ma  również  znaczenia,  iż 

przystępujący  European  Dynamics  jest  podmiotem  zagranicznym,  nieznającym  specyfiki 

postępowań na rynku polskim. Zamawiający w rozdz. X pkt 6 s.i.w.z. podał w sposób konkretny 

i  jednoznaczny,  w  jaki  sposób  należy  zastrzec  informacje  stanowiące  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Były  to  zasady  jednakowo  określone  dla  wszystkich  podmiotów 

zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu. 

Izba  uznała  za  uzasadniony  zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  przystępującego 

Europe

an Dynamics na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., tj. z uwagi na fakt, że 

zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (zarzut nr 2 odwołania 

Pentacomp oraz nr 3 odwołania Portal PZP). 

Szacunkowa wartość zamówienia, zgodnie z „Protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego”  dla  I  części  zamówienia  wyniosła 

756,91 zł, co stanowi równowartość 4 075 134,38 euro. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  I  części 

zamówienia kwotę 21 612 031,00 zł brutto. 

Wykonawcy zaoferowali następujące ceny za realizację I części zamówienia: 

przystępujący European Dynamics – 11 989 700,00 zł brutto 

odwołujący Portal PZP – 23 496 690,00 zł brutto 

odwołujący Pentacomp – 28 167 000,00 zł brutto 

Pismem z dnia 18 października 2019 roku zamawiający wezwał wykonawcę European 

Dynamics  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny  (treść  pisma  została 

wskazana wyżej w niniejszym orzeczeniu). 


Przystępujący European Dynamics pismem z dnia 23 października 2019 roku odniósł 

się do zadanych przez zamawiającego pytań. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p., j

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym  wynagrodzeniu 

za  pracę  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2008  oraz  z  2016  r.  poz. 

1265);2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W myśl ust. 1a, w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% 

od: 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Ponieważ  cena  oferty  przystępującego  European  Dynamics  jest  niższa  od  wartości 

szacunkowej  zam

ówienia  oraz  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert  o 


ponad 30%  i  nie zaszły  przesłanki  wyłączające  zastosowanie przez  zamawiającego art.  90 

ust.  1a  pkt  1  ustawy  P.z.p.,  o  których  mowa  in  finito  wskazanego  przepisu,  czynność 

zamawiającego  dotyczącą  wezwania  przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

zaoferowanej  ceny  należy  uznać  za  uzasadnioną.  Zgodnie    bowiem  z  orzecznictwem  za 

wyrokiem KIO z 8 maja 2018 r., sygn. akt KIO 769/18: 

„(…) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986)  przewiduje  obowiązek 

zamawiającego wszczęcia procedury wyjaśniającej w zakresie rażąco niskiej ceny w sytuacji 

gdy  spełnione  są  przesłanki  arytmetyczne,  tj.  przekroczony  jest  próg  30%  w  stosunku  do 

wart

ości zamówienia albo do średniej arytmetycznej złożonych ofert, bądź gdy cena wydaje 

się rażąco niska i budzi wątpliwości zamawiającego”

Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  P.z.p.,  o

bowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. 

Jednocześnie  należy  zauważyć  za  orzecznictwem,  że:  „(…)  Skuteczne  postawienie 

zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986) możliwe  jest  dopiero  w  przypadku uprzedniego 

przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego,  wszczętego  przez  zamawiającego  na 

podstawie przepisu art. 90 ust. 1 albo art. 90 ust. 1a ww. ustawy” (wyrok KIO z 27.06.2019 r., 

sygn. akt: KIO 1164/18). 

Izba wskazuje, że wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 

ust. 1a ustawy P.z.p., winien w szczególności odnieść się do treści wystosowanego wezwania 

i  udzielić  informacji  w  zakresie  wszystkich  okoliczności,  o  które  został  zapytany.  W 

rozpoznawanym przypadku, w I części wezwania, przystępujący European Dynamics został 

poproszony  o  uwzględnienie  w  złożonych  wyjaśnieniach  oszczędności  metody  wykonania 

zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunkach 

wykonywania  zamówienia,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

wynikającej  z  obowiązujących  przepisów  lub  pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie 

odrębnych przepisów. Dodatkowo zamawiający wskazał na konieczność złożenia wyjaśnień 

wraz  z  dowodami,  przy  czym  wyraz  „dowody”  został  przez  niego  podkreślony.  Zwrócenie 

szczególnej uwagi na konieczność złożenia dowodów pozwala przypuszczać, że zamawiający 

przywiązywał do tej okoliczności istotną wagę. 

Dokonując  analizy  wyjaśnień  złożonych  przez  przystępującego,  Izba  stwierdziła,  iż 

wyjaśnienia te są zbyt ogólne, by uznać je za wystarczające do uznania, że wykonawca ten 

nie  zaoferował  rażąco  niskiej  ceny.  Przystępujący  w  pierwszej  części  wyjaśnień  wskazał 

okoliczności,  które  w  jego  ocenie  wpływają  na  obniżenie  ceny,  tj.  duże  doświadczenie  w 


realizacji dużych projektów informatycznych w dziedzinie elektronicznych zamówień i oparcie 

projektu na opracowanym już projekcie e-PPS. Przystępujący nie wskazał, w jaki sposób i w 

jakim  wymiarze  okoliczności  te  miałyby  wpłynąć  na  obniżenie  ceny  oferty.  Inaczej  mówiąc, 

Przystępujący  powinien wskazać, o ile wpłynęło to na obniżenie jego kosztów. W tym wypadku 

Izba powołuje się na wyroku KIO z 14.06.2018 r., sygn. akt: KIO 1058/18 zgodnie z którym: 

Wartość ta może wyrażać się w sposób pozytywny - poprzez wycenę określonego dobra jako 

wartości  niematerialnej  i  prawnej  (przykładowo, znaku  towarowego, prawa  autorskiego,  czy 

pewnego  unikalnego  rozwiązania  organizacyjnego,  mającego  trwałe  zastosowanie  i 

kreującego  pewną wartość),  posiadającą  określoną wartość,  dającą  się  ująć w  określonych 

jednostkach  pieniężnych  (wycenić),  która  zarazem  powinna  zostać  wyceniona  jako 

przynależne uprawnionemu wartości (co do przedsiębiorstwa - może znaleźć uchwytny wymiar 

dokumentach  księgowych  oraz  sprawozdaniu  finansowych  jako  wartość  niematerialna 

prawna). Przejawem tej wartości może być w konkretnej sytuacji także potencjalna szkoda, 

jaką wykonawca może ponieść w razie, gdyby informacja została upowszechniona szerszemu 

gronu  podmiotów.  Wartość  gospodarcza  to  wartość  informacji  w  obrocie,  pozwalająca 

skwantyfikować informację i ująć ją w postaci wartości o charakterze finansowym. Wartość ta 

ma zatem wymiar obiektywny.”. 

Przyst

ępujący  European  Dynamics,  stosownie  do  wezwania  wystosowanego  przez 

zamawiającego, obowiązany był wskazać koszt licencji i dostawy gotowego oprogramowania 

podmiotów  trzecich  narzędzia  BI  w  postaci  dostępowej  (dostępu  jednoczesnego)  dla    200 

użytkowników  oraz  5  licencji  nazwanych  użytkowników  zaawansowanych  –  deweloperów 

aplikacji  (zdefiniowanych  zestawów  dashboardów)  z  uwzględnieniem  wydłużonego  o  24 

miesiące okresu licencji zaoferowanego w ramach kryterium oceny ofert. 

Obydwaj odwołujący w odwołaniach wskazywali na znaczenie czynnika kosztu licencji 

BI. Odwołujący Portal PZP wskazał kwotę 1,7 mln zł netto za okres 45 miesięcy (przystępujący 

European  Dynamics  przedłużył  o  24  miesiące  okres  licencji  w  ramach jednego  z  kryteriów 

oceny ofert, na mocy którego otrzymał 5 pkt. – rozdz. XI pkt 5.4. s.i.w.z.), natomiast odwołujący 

Pentacomp 

– kwotę 2,2 mln zł w okresie 36 miesięcy. Odwołujący Pentacomp powołał się na 

publicznie dostępne cenniki, na podstawie których dokonał stosownych wyliczeń. 

Przystępujący European Dynamics w wyjaśnieniach wskazał koszt licencji BI za okres 

44  miesiące  w  kwocie  o  wiele  niższej  niż  wynikająca  z  ogólnie  dostępnych  cenników  i 

wskazywana przez odwołujących. Powołał się na okoliczność uzyskania zniżek i stwierdził, że 

cena, którą oferuje, obejmuje rabat, który został przeniesiony na UZP. 

Fakt  otrzymania  rabatu  nie  został  przez  przystępującego  w  żaden  sposób 

udowodniony. Podkreślenia wymaga, że tego rodzaju okoliczność wymaga złożenia dowodu, 


np. w postaci zindywidualizowanej oferty od dostawcy licencji. Izba nie podziela stanowiska 

zamawiającego, wyrażonego na rozprawie, iż informacja o rabatach udzielanych przez inne 

firmy nie ma znaczenia dla oceny zarzutu. Jest dokładnie przeciwnie. Wykonawca obowiązany 

jest wskazać wysokość otrzymanego rabatu, jego wpływ na zaoferowaną cenę oraz dowody 

potwierdzające  fakt  jego  otrzymania.  Brak  dowodów  powoduje,  że  wyjaśnienia 

przystępującego  pozostają  jedynie  gołosłownymi  twierdzeniami,  które  nie  uzasadniają 

zaoferowanej ceny. 

Izba w tym kontekście zwraca uwagę, tj. w zakresie konieczności załączenia dowodów 

do wyjaśnień za wyrokiem KIO z 29.04.2016 r., sygn. akt: KIO  596/16, że: „W odniesieniu do 

obowiązku  przedstawienia dowodów Izba  wskazuje,  że  obowiązek  ten spoczywa  na 

wykonawcy w każdej sytuacji powołania się na okoliczności, w przypadku których możliwe jest 

przedłożenie dowodów. Poprzestanie w takiej sytuacji na oświadczeniu własnym wykonawcy 

jest  niewystarczające  i  czyni  wyjaśnienia  gołosłownymi.  Mogą  oczywiście  pojawić  się  w 

wyjaśnieniach  takie  okoliczności, w  przypadku  których  złożenie  dodatkowych dowodów nie 

jest  niezbędne,  a  samo oświadczenie  wykonawcy  pokazuje  prawidłowość  kalkulacji  ceny. 

Jeżeli  jednak  wykonawca  powołuje  się  na  takie  okoliczności  jak  szczególnie  niskie  koszty 

zakup

u materiałów/środków potrzebnych do wykonania zamówienia, innowacyjną politykę czy 

dysponowanie własnym sprzętem może i powinien załączyć do wyjaśnień stosowne umowy, 

oferty,  dokumenty 

wewnętrzne firmy,  które  potwierdzą  powyższe  okoliczność.”.  Podobnie  w 

wyroku KIO 17.12.2018 r., sygn. akt: KIO 2520/18.  

W następnej kolejności zamawiający wezwał przystępującego do wskazania kosztów 

związanych  z  nabyciem  usług  pozwalających  na  zapewnienie  zasobów  IT  w  chmurze 

obliczeniowej  wraz  z  administracją  tymi  usługami  począwszy  od  uruchomienia  pierwszego 

produktu w etapie II do upływu 3 miesięcy od Końcowego Odbioru Platformy (faza I realizacji 

zamówienia). 

Odwołujący,  powołując  się  na  ogólnie  dostępne  cenniki  i  oferty  dotyczące  takich 

produktów,  jak  Google  Cloud  Platform,  Microsoft  Azure,  Amazon  AWS,  wskazali,  że  koszt 

usługi wynosi ponad 4 mln zł. Jest to znaczny koszt w odniesieniu do kosztu globalnego, w 

związku  z  czym  w  tym  przypadku  przystępujący  European  Dynamics  winien  był  wskazać, 

wyjaśnić  i  udowodnić  koszt  tej  usługi  w  zaoferowanej  cenie  i  złożonych  wyjaśnieniach. 

Tymczasem  przystępujący  w  ogóle  nie  podał  kosztu  usługi  chmurowej,  przez  co  jego 

wyjaśnienia w tym zakresie nie są w żaden sposób miarodajne. Przystępujący wskazał jedynie 

koszt  aktualizacji  infrastruktury  chmury. 

Nieuwzględnienia  tego  kosztu  nie  może  tłumaczyć 

faktem  zaoferowania  własnej  chmury.  Okoliczność  ta  nie  powoduje,  że  przystępujący  nie 

ponosi  jakichkolwiek  kosztów  udostępnienia  zasobów  chmurowych,  wspomnieć  chociażby 


można o kosztach udzielenia licencji na korzystanie z tych zasobów przez zamawiającego. W 

złożonych przez przystępującego wyjaśnieniach trudno poszukiwać tego rodzaju elementów 

wyceny. 

Trudno  zatem  ocenić,  na  podstawie  czego  zamawiający  stwierdził,  iż  wyjaśnienia 

złożone przez przystępującego European Dynamics potwierdzają, że zaoferowana cena nie 

jest  rażąco  niska.  Podkreślić  należy,  że  zamawiający  sam  zadał  przystępującemu  pytanie                     

o  koszt  usługi  chmurowej,  winien  zatem  zauważyć,  że  koszt  ten  nie  został  podany,                                   

i konsekwentnie uwzględnić tę okoliczność w ocenie złożonych wyjaśnień. Zgodnie bowiem                     

z orzecznictwem za wyrokiem KIO z 24.09.2018 r., sygn. akt: KIO 1806/18: 

„Podnieść należy, 

że  ocena  ceny  wykonawcy  wezwanego  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy  Pzp  pod  kątem  jej  rażąco  niskiego  charakteru  może  być  dokonana  wyłącznie  na 

podstawie  tychże  wyjaśnień,  które  z  kolei  winny  stanowić  adekwatną  do  oczekiwań 

zamawiającego, wyartykułowanych w treści wezwania, odpowiedź.”

            Nadto, zgodnie z orzecznictwem (za wyrokiem KIO z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt: KIO 

„(…) Jak wynika z treści art. 90 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polski 

ustawodawca  przesądził,  że  wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90 

ustawy − Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, że jego 

oferta  nie  zawiera  ceny  rażąco  niskiej.  Z  przepisu  tego  wynika  zatem  domniemanie,  że 

wykonawca  wezwany  do  z

łożenia  wyjaśnień  zaoferował  cenę  rażąco  niską.  Wyjaśnienia  i 

dowody na ich poparcie składane przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie muszą zaś 

obalić owo domniemanie. Nie ulega również wątpliwości, że owo udowodnienie realności ceny 

powinno nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia przed zamawiającym”  

W ocenie Izby, przystępujący nie wyjaśnił też kosztów administracji usług chmurowych, 

lecz  jedynie  podał  ich  średnią  miesięczną  wysokość  (łącznie  z  kosztami  serwerów 

produkcyjnych,  programistycz

nych,  testowych  i  szkoleniowych  oraz  przepustowości)  oraz 

wartość  łączną.  Izba  ponownie  podkreśla,  iż  wyjaśnienia  w  zakresie  elementów  mających 

wpływ  na  wysokość  ceny  nie  mogą  polegać  wyłącznie  na  podaniu  przyjętych  wartości,  ale 

wymagają również wskazania, z czego dane wartości wynikają, oraz przedłożenia dowodów 

na ich poparcie. 

Odwołujący  Portal  PZP  podniósł,  że  jeżeli  przystępujący  European  Dynamics 

skalkulował  realizację  zamówienia  w  oparciu  o  swoje  gotowe  oprogramowanie  ePPS, 

niezbędne jest wykazanie licencji oprogramowania ePPS, rocznych usług utrzymania ePPS, 

procesu analizy rozbieżności pomiędzy oprogramowaniem ePPS a wymaganiami opisanymi 

w s.i.w.z. wraz z  wyceną pracochłonności niezbędnych zmian oraz wyłączenia liczby 6 500 

godzin wycenionych wed

ług stawki 250 zł netto. 


Z kolei odwołujący Pentacomp podniósł, że przystępujący European Dynamics winien 

dostosować system ePPS do wymogów WCAG, co – w ocenie odwołującego Pentacomp – 

powinno wynieść 300 tys. zł (144 dniówki x 8 godzin x 260 zł). Z wyjaśnień wynika, że koszt 

ten  zostały  ujęty  w  cenie  oferty  przystępującego  i  wskazany  w  wyjaśnieniach,  Izba  uważa 

natomiast,  że  wysokość  tego  kosztu  może  się  różnić  w  wycenie  poszczególnych  ofert. 

Wysokość  tego  kosztu w  ofercie  przystępującego  nie  odbiegała  od  wartości  podanej  przez