KIO 246/20 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 246/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

                                   Aleksandra Patyk 

                                   Irmina Wiktoria Pawlik  

Protokolant:         

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udzoałem  udziału  stron  dnia  18  lutego  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 

2020  r.  przez    wykonawcę  BUDIMEX  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie  

przy udziale  wykonawcy 

PORR S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego i  

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  INTERCOR  Sp.  z  o.o.  

siedzibą  w  Zawierciu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego    

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

PORR  S.A.  z  siedzibą w Warszawie  kwoty  18  000  zł  00  gr (słownie:  osiemnaście 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa  - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

…………………………….. 

...…………………………… 


Sygn. akt: KIO 246/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie prowadzi  w  trybie  przetargu 

niegraniczonego  postępowanie  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  oraz  realizację 

robót  budowlanych  w  formule  „Projektuj  i  Buduj"  dla  zadania  pn.  LOT  A  -  Prace  na  linii 

kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach 

projektu  POIiŚ  5.1-14  pn.  „Prace  na  linii  kolejowej  C-E  65  na  ode.  Chorzów  Batory  - 

Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo" (nr referencyjny: 

9090/IRZR2/14477/03900/19/P;  dalej  jako  „Postępowanie").  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 126-309325 

w dniu 3 lipca 2019 roku. 

Odwołujący:  Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

oraz  zaniechania czynności  dokonanych  przez  Zamawiającego  -  niezgodnych z  przepisami 

ustawy  Pzp  - 

polegających  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  INTERCOR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zawierciu  (dalej 

„Intercor").  

Zarzucił Zamawiającemu, iż prowadząc Postępowanie naruszył następujące przepisy: 

art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

Intercor  z  Postępowania,  pomimo,  iż  rzeczony  wykonawca  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa przedstaw

ił informacje wprowadzającego Zamawiającego w błąd w odniesieniu 

do  posiadanego  przez  siebie  doświadczenia  dotyczącego  inwestycji  pn.  „Zaprojektowanie  i 

wykonanie  robót  budowlanych  na  linii  kolejowej  E-30/C-E  30  Kraków-Medyka-  granica 

państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80,200-111,500 w ramach Projektu POIiŚ 5.1-7 

„Modernizacja  linii  kolejowej  E30/C-E  30,  odcinek  Kraków  -  Rzeszów,  etap  III"-  FAZA  II; 

Przetarg 2.1", przedstawionej w ramach pozycji 1 wykazu robót budowlanych (dalej również 

jako  „Inwestycja  Tarnów-  Dębica"),  podczas  gdy  z  uwagi  na  zakres  zadań  wykonywanych 

przez  Intercor  na  przedmiotowej  inwestycji  nie  może  on  legitymować  się  doświadczeniem 

niezbędnym  dla  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w 

IDW, w szczególności w ramach pkt 8.6.1 a), c) oraz d) Instrukcji dla Wykonawców ( „IDW"); 

ewentualnie - 

w przypadku nieuwzględnienia zarzutów z pkt 1: 

art. 26 ust. 3 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2  w zw. z art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp  przez  z

aniechanie  wezwania  Intercor  do  złożenia  uzupełnień  i/lub 

wyjaśnień w zakresie warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. lit. a, c, d 


IDW, podczas gdy Intercor nie wykazał, że w ramach realizacji Inwestycji Tarnów  - Dębica, 

realizowanej w ra

mach konsorcjum, nabył wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykazania 

spełniania  ww.  warunków  udziału  w  Postępowaniu  i  nie  mógł  legitymować  się  tym 

doświadczeniem w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu. 

W związku z powyższym wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Intercor  i  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny 

ofert, w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania, w ramach której nastąpi: 

wykluczenie  Intercor  z  uwagi  na  fakt  posłużenia  się  przez  tego  Wykonawcę  informacjami 

wprowadzającymi Zamawiającego w błąd w zakresie posiadanego doświadczenia, 

ewentualnie: 

wezwanie Intercor do złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w zakresie wykazania spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. lit. a), c), d) IDW. 

Do postępowania przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca Intercor, a po 

stronie odwołującego wykonawca PORR S.A. . 

Odwołujący dnia 17 lutego 2020 r. złożył oświadczenie, że cofa odwołanie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie 

drugie ustawy pzp. 

O  k

osztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  pzp  oraz    §  5  ust.  1  pkt  3a    rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972),  z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  


Przewodniczący: ………………………  

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel