KIO 243/20 WYROK dnia 20 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 243/20 

WYROK 

 z dnia 20 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Piotr Kur 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 18 lutego 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 6 lutego 2020 r. przez odwołującego: K. N. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tour Leaders K. N." (pl. Defilad 1, 00-

901 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:  PI-.2012+ sp. z o. o. 

(Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) 

orzeka: 

Oddala  odwołanie,  za  wyjątkiem  zarzutu  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  w 

zakresie którego postępowanie odwoławcze zostaje umorzone;    

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  K.  N.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą „Tour Leaders K. N." (pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa)  i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w  Warszawie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 243/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  którego przedmiotem 

jest 

„Sukcesywne  świadczenie  usługi  przewodników  wycieczek  po  PGE  Narodowym  w 

Warszawie". 

Ogłoszenie o zamówieniu: 2019/S 230-564473 z dnia 28.11.2019 r. Odwołujący 

–  K.  N.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Tour  Leaders  K.  N."  z  Warszawy 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  unieważnienie  niniejszego  postępowania  w 

sytuacji,  gdy  przywołana  przesłanka  nie  została  wykazana  przez  zamawiającego,  jak  i 

cena oferty  odwołującego  nie  jest  niższa od kwoty  jaką  zamawiający  może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez unieważnienie niniejszego postępowania pomimo 

brak

u odpowiednich przesłanek, w tym w szczególności z uwagi na fakt, iż nie wystąpiła 

istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

3)  art

. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez dokonanie unieważnienia postępowania pomimo 

braku odpowiednich przesłanek, w tym w szczególności z uwagi na fakt, iż przedmiotowe 

postępowanie  nie  jest  obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie ni

epodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania przez zamawiającego czynności 

wezwania odwołującego do złożenia dokumentów okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp; 

art.  92  ust.  1  w  związku  z  art.  91  ust.  1  -  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  oraz  poinformowania  uczestników  przedmiotowego  postępowania  o 

wyborze oferty najkorzystniejszej; 

6)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  przez  zama

wiającego postępowania o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  dyskryminujący  Odwołującego,  co  stanowi  naruszenie 

zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. 

Odwołujący    wniósł  o:  (1)  merytoryczne  rozpoznanie  oraz  uwzględnienie  odwołania;  (2)  

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego  przez  zamawiającego;  (3)  nakazanie  zamawiającemu  dokonanie  badania  i 

oceny  ofert,  w  szczególności  dokonanie  wezwania  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp.  Ponadto, 

wn

iósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  akt  (dokumentów)  postępowania 

przetargowego  przedłożonych  przez  zamawiającego,  tj.:  SIWZ  oraz  innych  dokumentów 


wskazanych  przez  odwołującego  w  treści  odwołania  w  celu  wykazania  okoliczności 

uzasadniających wniesienie odwołania. 

Wykonawca  podał,  że  wskazane  w  odwołaniu  niezgodne  z  prawem  czynności 

zamawiającego  przejawiające  się  w  bezzasadnym  dokonaniu  czynności  unieważnienia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  pozbawiają  Odwołującego  realnej  możliwości 

uzyskania 

zamówienia. Odwołujący złożył  ważną ofertę  w  niniejszym  postępowaniu,  która 

powinna  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą  -  oferta  Odwołującego  jako  jedyna  złożona  w 

niniejszym postępowaniu powinna zostać sklasyfikowana na pierwszym miejscu w kryteriach 

oceny ofert. 

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych przepisów ustawy Pzp 

Odwołujący  może  ponieść  szkodę,  poprzez  nieuzyskanie  zamówienia,  które  zgodnie  z 

przepisami powinno zostać udzielone właśnie Odwołującemu. W ten sposób Odwołujący nie 

uzyska ko

rzyści płynących z realizacji zamówienia. Tym samym Odwołujący poniesie szkodę 

polegającą na utracie korzyści związanych z zamówieniem. Powyższe wskazuje, że zostały 

spełnione przesłanki wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

W uzasadnieniu wskaza

ł w szczególności: 

Zamawiający  prowadzi  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  o  wartości  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Przedmiotem  postępowania  jest 

„Sukcesywne  świadczenie  usługi  przewodników  wycieczek  po  PGE  Narodowym  w 

Warszawie

”. Dowód: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 230-564473 z dnia 28.11.2019 r. - 

w aktach 

przetargowych przedkładanych przez zamawiającego, 2. SIWZ wraz załącznikami - 

aktach przetargowych przedkładanych przez zamawiającego. W dniu 30 grudnia 2019 r. o 

godzinie 13:30 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu złożone została złożona tylko 

jedna  oferta,  oferta  Odwołującego.  Dowód:  3.  Informacja  z  otwarcia  ofert  -  w  aktach 

przetargowych  przedkładanych  przez  zamawiającego.  Zgodnie  z  pkt  25  ppkt  2  SIWZ 

zamawiający  określił  w  jaki  sposób  dokona  oceny  i  badania  ofert,  który  miał  zostać 

wykonany w trzech etapach, tj.: 

„I etap: wstępna ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty 

niesp

ełniające wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

zostaną  odrzucone,  a  w  przypadku  ujawnienia  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy 

składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone. 

II etap: ocena  m

erytoryczna  według  kryterium  określonego  w  pkt.  19  niniejszej 

specyfikacji. W II 

etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu złożone przez 

Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 

III  etap: 

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę.  którego 

oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym  ,  nie  krótszym  niż  10  dni, 

terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  zgodnie 


zapisem akt. 16.4. SIWZ w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP". 

W niniejszej sprawie zamawiający zaniechał czynności badania i oceny ofert w trzech 

wymienionych powyżej etapach. Zamawiający bowiem od upływu terminu składania ofert nie 

wezwał wykonawcy do przedłożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  wyznaczając  10 

dniowy  termin  na  przedłożenie  tych  dokumentów  -  zgodnie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  17.01.2020  r.  oraz  pismem  z  dnia  30.01.2020  r.  przekazał 

zamawiającemu stanowisko dotyczące bezczynności zamawiającego w zakresie dokonania 

czynności  prowadzących  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  W  odpowiedzi  zamawiający 

poinformował  Odwołującego  o  unieważnieniu  postępowania  -  pismo  z  dnia  31.01.2020  r. 

Zamawiający  poinformował  w  ww.  piśmie,  że  „działając  na  podstawie  art.  92  ust.  Ipkt.  7 

powyżej wskazanej ustawy, informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku 

z zaistnieniem okoliczności wskazanych w: a) art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,; b) art. 93 ust. 

1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

I. 

Zamawiający  wskazał  uzasadnienie  faktyczne  w  zakresie  pierwszej  ww.  przesłanki,  a 

mianowicie: 

„Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 1.419.705,00 zł, która 

stanowiła  41%  założonych  w  budżecie  Zamawiającego  przychodów  z  ceny  sprzedanych 

biletów  i  zrealizowanych  wycieczek.  Tymczasem  otrzymane  w  jedynej  złożonej  ofercie 

Wykonawcy  warunki  finansowe  realizacji  zamówienia  zawierają  wyższe  przychody  z  ceny 

każdego sprzedanego biletu niż zamierzał przeznaczyć na nie Zamawiający". 

Przedstawiona  ww.  czynność  zamawiającego  została  dokonana  w  sposób  pozbawiony 

usprawiedliwionych powodów i jako taka bez podstawy faktycznej, a co za tym idzie jest ona 

bezprzedmiotowa.  Innymi  słowy,  zamawiający  poprzez  samodzielne  (autorskie) 

ukształtowanie treści SIWZ uniemożliwił podjęcie czynności unieważnienia postępowania na 

podstawie przedstawionej przesłanki - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Powyższa  przesłanka  dla  przedmiotowego  postępowania  ma  charakter  irrelewantny  i  tym 

samym  uznać  należy  ją  jako  bezprzedmiotową  w  związku  z  wartością  jaką  podał  podczas 

otwarcia ofert, tzn.: kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 

ust.  4  pkt  1  ustawy  Pzp).  Zamawiający  bowiem,  określił  wymagania  SIWZ  oraz  projekcie 

umowy  w  zakresie  określenia  ceny,  które  uniemożliwiają  dokonanie  unieważnienia 

postępowania ze względu na cenę. Zgodnie z pkt 23 Część IV SIWZ - „cena ofertowa będzie 

wyrażona, jako % od ceny sprzedanego biletu na wycieczki po stadionie PGE Narodowy". 

Zamawiający skonstruował formularz oferty w sposób, w którym wykonawcy nie podają cen 

wyrażonych  jako  wartości  w  PLN,  ale  jako  procent.  Ponadto,  zamawiający  nie  odniósł  w 

żaden  sposób  do  prognozowanych  (zakładanych)  ilości  biletów  wstępu  i  zakładanego 


osiąganego z tego tytułu zysku dla wykonawcy (wynagrodzenia). W związku z tym, obecnie 

nie istnieje możliwość uznania, że jakakolwiek oferta przekracza budżet zamawiającego. Nie 

można bowiem porównywać dwóch różnych elementów: procentu z tytułu sprzedaży jednego 

biletu do ogólnej kwoty wyrażonej w PLN. 

Jedynym  ograniczeniem  w  zakresie  określenia  ceny  oferty  jest  następująca  informacja 

zawarta  w  treści  SIWZ,  tj.:  „wartość  %  podana  w  Formularzu  Oferty  nie  może  przekroczyć 

100% ceny bilety". 

Powyższe  oznacza,  że  zamawiający  może  dokonać  unieważnienia  na  zasadach,  o  których 

mowa w art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp wyłączne w sytuacji, gdyby najkorzystniejsza oferta 

zawierała  wartość  wyższą  niż  100%  ceny  bilety.  Przedmiotowe  postępowanie  ma  jeszcze 

jeden  skutek,  a  mianowicie  zamawiający  w  treści  SIWZ  wprost  dopuścił  możliwość 

zaoferowania  ceny  oferty,  która  nie  może  przekroczyć  100%.  Oznacza  to,  że  każda  cena 

oferty,  której  wartość  będzie  mieścić  się  w  przedziale  od  0,1%  do  100%  będzie  ważna  i 

zg

odna  z  treścią  SIWZ.    Zamawiający  wskazał,  że  „otrzymane  w  jedynej  złożonej  ofercie 

Wykonawcy  warunki  finansowe  realizacji  zamówienia  zawierają  wyższe  przychody  z  ceny 

każdego sprzedanego biletu niż zamierzał przeznaczyć na nie Zamawiający". Przedmiotowe 

s

tanowisko zamawiającego jest nietrafione z co najmniej dwóch powodów. Zamawiający, w 

trakcie  trwania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  wskazał  jakichkolwiek  danych, 

informacji  itp.,  które  uprawniałyby  do  sformułowania  takiej  tezy.  Zamawiający  wskazał 

podczas  otwarcia  ofert  ogólną  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia,  która  w  żaden  sposób  nie  może  być  punktem  odniesienia  do  zasad  jakie 

zamawiający samodzielnie skonstruował w zakresie określenia wartości oferty. 

Po  drugie,  w  treści  uzasadnienia  decyzji  o  unieważnieniu  zamawiający  nie  wskazał 

jakiejkolwiek  kwoty  (wartości),  wskazując  jedynie,  że  nie  akceptuje  warunków  finansowych 

odwołującego.  Nadto,  Zamawiający  jedynie  informuje,  że  zamierzał  przeznaczyć  bliżej 

nieokreśloną kwotę, ale nie wskazuje jaką kwotę może przeznaczyć. 

Dodatkowo,  Odwołujący  wskazuje,  że  również  sformułowane  przez  zamawiającego 

postanowienia  umowy  uniemożliwiają  dokonanie  unieważnienia  postępowania  ze  względu 

na zastosowaną przez zamawiającego przesłankę. Zgodnie bowiem z treścią § 2 Umowy: 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony. Wchodzi w  życie z dniem 

jej  podpisania  i  obowiązuje  od  dnia  01.02.2020  roku  do  dnia  31.01.2021  roku  („Okres 

realizacji usługi "), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

Niniejsza  umowa  ulegnie  wcześniejszemu  rozwiązaniu  niż  przewiduje  to  ust.  1 

powyżej,  w  przypadku  wcześniejszego  wykorzystania  przez  Zamawiającego  liczby  godzin 

świadczenia  usług  przez  Wykonawcę  określonej  w  ust.  10  poniżej  lub  wyczerpania  kwoty 

Maksymalneg

o Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 8 Umowy, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


Rozwiązanie Umowy z upływem Okresu realizacji usługi, pomimo niewykorzystania 

w  całości  kwoty  Maksymalnego  Wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  §  5  ust.  8  Umowy,  nie 

stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego

10.  Zamawiający  oświadcza,  że  łączna  liczba  godzin  świadczenia  usług  w  ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy nie 

przekroczy 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) godzin w Okresie 

r

ealizacji usługi.” 

Natomiast  zgodnie  z  treścią  §  5  ust.  8  Umowy  -  „Strony  zgodnie  oświadczają,  że 

maksymalne  wynagrodzenie  („  Maksymalne  Wynagrodzenie  jakie  Wykonawca  może 

otrzymać od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy wynosi łącznie ……zł (słownie:) 

netto 

…..tj. zł (słownie:) brutto". 

Powyższe,  oznacza  że  zamawiający  uzależnił  okres  obowiązywania  umowy  od 

dwóch  okoliczności,  a  mianowicie  od  łącznej  liczby  godzin  świadczenia  usług  oraz  od 

Maks

ymalnego Wynagrodzenia  (kwotę  tę  zamawiający  samodzielnie  narzuca  wskazując  w 

umowie).  Zatem  niezależnie  od  wysokości  procenta  przychodu  wykonawcy  wskazanego  w 

treści  oferty  Maksymalna  Wysokość  umowy  jest  stała.  Tym  samym  brak  jest  podstaw  do 

stosowania  przesłanki  unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp, 

bowiem  zamawiający  wykonując  umowę  w  sprawie  zamówienia  publiczne,  po  pierwsze 

zaciąga  zobowiązania  wyłącznie  do  kwoty  przez  siebie  ustalonej  (a  nie  jak  zazwyczaj 

ustalonej  w  ofercie  przez  wykonawcę),  po  drugie  w  trakcie  realizacji  umowy  kwota  ta  nie 

może zostać przekroczono ze względu na treść § 2 ust. 1 i 2 Umowy. 

Zamawiający  w  odniesieniu  do  drugiej  przesłanki  unieważnienia  postępowania 

wskazał, że: „Zamawiający biorąc pod uwagę oczekiwania finansowe podmiotu, który złożył 

ofertę  w  prowadzonym  przetargu  nieograniczonym  znacznie  przekraczające  kwotę,  jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, (co zostało wskazane w lit. a 

powyżej),  podjął  decyzję  o  rezygnacji  ze  zlecania  wykonawcy  zewnętrznemu  świadczenia 

usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym. W związku z decyzją Zamawiającego 

o rezygnacji z udzielania przedmiotowego zamówienia podmiotowi zewnętrznemu zaistniała 

okoliczność  obligująca  Zamawiającego  do  unieważnienia  przedmiotowego  przetargu. 

Poinformował  wykonawcę,  że  nie  będzie  występował  o  ponowne  udzielenie  niniejszego 

zamówienia ze względu na jego samodzielną realizację od dnia 01 lutego 2020 r." 

Zdaniem  Odwołującego,  wskazane  uzasadnienie  jest  co  najmniej  zastanawiające 

bowiem  zamawiający  pominął  w  całości  treść  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp 

zgodnie  z  którym  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli 

wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub 

wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  wcześniej 

przewidzieć.  Już  pierwsza  część  ww.  przepisu  wskazuje  na  obligatoryjność  unieważnienia 


postępowania  z  uwagi  na  wystąpienie  ww.  przesłanki.  Natomiast  zamawiający  wprost 

oświadczył, że w istocie to on podjął subiektywną decyzję o zakończeniu postępowania - „w 

związku  z  decyzją  zamawiającego  o  rezygnacji".  Stwierdził,  że  zamawiający  nie  jest 

uprawniony  do  unieważnienia  postępowania  ze  względu  na  swoje  subiektywne  decyzje. 

Ustawodawca  bowiem  zobowiązał  zamawiającego  do  unieważnienia  postępowania 

wyłącznie ze względu na przesłanki zawarte w ww. przepisie. W treści art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp  nie  znajduje  się  przesłanka  o  możliwości  unieważnienia  postępowania  ze  względu  na 

decyzję  zamawiającego.  Gdyby  uznać  słuszność  decyzji  zamawiającego,  wówczas  każde 

postępowanie o udzielenie zamówienia mogłoby zostać zniweczone ze względu na „podjęcie 

decyzji  o  rezygnacji". 

Przesłanka  wskazana  w  art.  93  ust.  1  pkt  6  Pzp  została  określona 

kumulatywnie  i  pojawia  się  w  sytuacji,  gdy  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności 

powodująca, że prowadzenie postępowania lub  wykonanie zamówienia nie leży  w interesie 

publicznym  oraz  istotnej  zmiany  okoliczności  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć. 

Wystąpienie  istotnej  zmiany  okoliczności  musi  mieć  charakter  obiektywny.  Konieczne  jest 

stwierdzenie,  że  zmiana  wystąpiła,  a  nie  powstała  jedynie  możliwość  jej  wystąpienia. 

Oznacza to, że przy zachowaniu należytej staranności istotnej zmiany okoliczności nie mógł 

wcześniej  przewidzieć  zarówno  zamawiający,  jak  i  wykonawca.  Okoliczności  wskazane  w 

art.  93  ust.  1  pkt  6  muszą  mieć  charakter  trwały  i  nieprzewidywalny  w  chwili  wszczęcia 

postępowania.  To  zamawiający  jest  obowiązany  wykazać,  że  zachowując  należytą 

staranność,  nie  mógł  wcześniej  przewidzieć  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności, 

powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym  (por.  KIO  267/18).   

Ponadto,  o  tym  czy  dana  usługa  leży  czy  nie  w  interesie 

publicznym, nie decyduje wyłącznie to czy zamawiający uzyska większą efektywność tańszą 

metodą. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nie odnosi się bowiem do konieczności osiągnięcia 

lepszego  efektu  choćby  finansowego  w  drodze  zmiany  okoliczności.  Przepis  wymaga 

jedynie,  aby  nastąpiła  zmiana  okoliczności,  przez  którą  odpadnie  interes  publiczny  w 

wykonaniu  zamówienia  i  aby  ta  zmiana  nie  była  możliwa  do  przewidzenia  (por.  KIO 

W konkluzji wskazał, że w związku z brakiem wykazania przesłanek unieważnienia 

postępowania, jak i próby ich uzasadnienia przez zamawiającego niniejsze odwołanie należy 

uznać nie tylko za zasadne, ale i konieczne. 

Izba  w  zakresie 

podtrzymanych  w  odwołaniu    zarzutów, w  tym  naruszenia  art. 

93  ust.1  pkt  4  i  pkt  6  wskazanych  jako  podstawy  unieważnienia  postępowania  o 

udziel

enie zamówienia publicznego ustaliła co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  –  według    Szczegółowego 

Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ)  są  ”usługi  przewodnickie  i  ich  koordynacja  na  PGE 


Narodowym  oraz  zapewnienie Audioprzewodników”.  Specyfikacja wymagań (realizowanych 

przez  wykonawcę  czynności  w  zakresie  podstawowej  obsługi  zwiedzania  Stadionu) 

zmieszczona została w Części I pkt 2 OPZ (w 33 punktach). Opis Usługi i Oferty zwiedzania 

(trasy  i  atrakcje  zwiedzania)  wg  OPZ  określa  Zamawiający  i  takie  szczegółowe  opisy  tras 

zwiedzania (i atrakcji) miały być udostępniane wybranemu wykonawcy  wraz z podpisaniem 

umowy.   W  tym  OPZ   podane  zostały  dane  (informacje)  co  do  Harmonogramu  zwiedzania 

(także co do godzin)  i frekwencji (charakter poglądowy), cennika i okoliczności jego zmiany 

(ceny  ustala  Zamawiający),  promocji  i  ich  podstaw  (także  kompetencja  Zamawiającego).  Z 

kolei we wzorze umowy zamieszczono także obowiązki dla Zamawiającego m.in. w § 4 ust.1 

m.in. co do: „ 2)  udostępnienia pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem w budynku 

biurowym w siedzibie Zamawiającego albo na terenie PGE Narodowego w Warszawie (….); 

3)  przekazania  Wykonawcy  sprzętu  niezbędnego  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy, 

określonego  szczegółowo  w  Załączniku  1  (…);  4)przeprowadzenia  jednorazowego, 

bezpłatnego szkolenia  dla  28  przewodników,  i  koordynatorów,  przy  pomocy  których  będzie 

wykonywał Przedmiot Umowy, zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy oraz egzaminu kończącego ww. 

szkolenie, uprawniającego do otrzymania ww. certyfikatu;” 

W Protokole postępowania (w punkcie 4) wskazano, że wartość zamówienia została 

określona  na  kwotę:  2.129.557,50  zł,  co  stanowi  równowartość  493.902,06  euro  oraz 

zaznaczono:    „w  tym  wartość  przewidywanych  zamówień,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.  1 

pkt 6 i 7 

oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 (…) została ustalona na kwotę 709.852,50 zł, co stanowi 

równowartość  164.634,02  euro”.  Z  kolei  w  punkcie  5  podano,  że:  „Wartość  zamówienia 

została ustalona  w  dniu 24  października 2019  r. na  podstawie   (…)  Planowanych  kosztów, 

jakie PL.2012+ Sp. z o.o. poniesie na realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia oraz 

analizy rynku (…). 

Stosownie  do  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia    (SIWZ)  jej 

punktu  26  (Kryteria  oceny  ofert

):  „W  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający 

przyjął następujące kryterium oceny ofert: Cena naliczana, jako % od wysokości przychodów 

ze  sprzedaży  biletów  -  100%.”  Zgodnie  z  pkt  27  SIWZ  (Zasady  oceny  ofert  według 

ustalonych  kryteriów)    wskazał,  że:  „1.  Ocena  ofert  w  zakresie  kryterium  „Cena  naliczana, 

jako  %  od  wysokości  przychodów  ze  sprzedaży  biletów"  zostanie  dokonana  według 

następujących  zasad:  a)  oferta  zawierająca  najniższy  %  od  wysokości  przychodów  ze 

sprzedaży  biletów  otrzyma  maksymalną  ilość  punktów  przewidzianą  w  przedmiotowym 

kryterium, tj. 100 punktów (…). Z kolei w punkcie 23 SIWZ (Sposób obliczania ceny oferty

(w ust.1 i 2) podano: „1. Cena ofertowa będzie wyrażona, jako % od ceny sprzedanego biletu 

na wycieczki po stadionie PGE Narodowy. Wartość % podana w Formularzu Oferty nie może 


przekroczyć  100%  ceny biletu. Wysokość wynagrodzenia brutto  (wraz  z  podaniem  podatku 

VAT)  Wykonawcy  będzie  obliczana  od  ceny  brutto  biletu.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na 

podanie wartości % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W Formularzu Oferty należy podać % od ceny sprzedanego biletu, jaki będzie składał 

się  na  wynagrodzenie  brutto  (wraz  z  podaniem  podatku  VAT)  Wykonawcy  oraz  będzie 

stanowił element porównania złożonych ofert. (…). 

Zamawiający  na  otwarciu  ofert  wskazał:  „Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  wynosi  1.419.705,00  zł  brutto,  tj.  41% 

przychodów brutto z ceny biletów.”   

W  tym  postępowaniu  została  złożona  jedna  oferta  -  przez  Odwołującego,  który  w 

formularzu oferty 

wskazał cenę ofertową w sposób wymagany w SIWZ i Formularzu oferty: 

49% od ceny biletu na wycieczkę po PGE Narodowym. 

Zamawiający w decyzji o unieważnieniu tego postępowania wskazał (jak już podano 

na  dwie  przesłanki).  W  odniesieniu  do  art.  93  ust.1  pkt  4  Pzp  podał:  „a)  Zamawiający  na 

realizację  zamówienia  zamierzał  przeznaczyć  kwotę  1.419.705,00  zł,  która  stanowiła  41% 

założonych  w  budżecie  Zamawiającego  przychodów  z  ceny  sprzedanych  biletów  i 

zrealizowanych  wycieczek.  Tymczasem  otrzymane  w  jedynej  złożonej  ofercie  Wykonawcy 

warunki  finansowe  realizacji  zamówienia  zawierają  wyższe  przychody  z  ceny  każdego 

sprzedanego  biletu  niż  zamierzał  przeznaczyć  na  nie  Zamawiający  (…).  Z  kolei  co  do 

wskazanego art. 93 ust.1 pkt 6 Pzp stwierdził: „Zamawiający biorąc pod uwagę oczekiwania 

finansowe  podmiotu,  który  złożył  ofertę  w  prowadzonym  przetargu  nieograniczonym 

znacznie  przekraczające  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację 

zamówienia, (co zostało wskazane w lit. a powyżej), podjął decyzję o rezygnacji ze zlecania 

wykonawcy  zewnętrznemu  świadczenia  usługi  przewodników  wycieczek  po  PGE 

Narodowym”. W konkluzji stwierdził, że: „W związku z decyzją Zamawiającego o rezygnacji z 

udzielania  przedmiotowego  zamówienia  podmiotowi  zewnętrznemu  zaistniała  okoliczność 

obligująca  Zamawiającego  do  unieważnienia  przedmiotowego  przetargu.  Zamawiający 

informuje,  iż  nie  będzie  występował  o  ponowne  udzielenia  niniejszego  zamówienia  ze 

względu na jego samodzielną realizację od dnia 01 lutego 2020r.” 

Zamawiający na rozprawie odnośnie zastosowanych przesłanek wskazywał ponadto 

na  koszty  jakie  ponosi  w  związku  z  przygotowaniem  obiektu  i  jego  udostępnianiem  dla 

organizowania  usług  (przykładowo:  koszty  obsługi,  sprzątania,    oświetlenia,  ochrony). 

Wskazywał  ponadto  na cel  udzielania tego  zamówienia,  podnosząc,  że Zamawiającym  jest 


spółka celowa i celem Spółki jest uzyskanie przychodów oraz, że Spółka nie możne ponosić 

nadmiernych kosztów,  a w  tym  stanie faktycznym  realizacja zamówienia  przy  tak wysokich 

kosztach stałaby się nieopłacalna (nie przynosiła założonych przychodów do budżetu, a stała 

się  jego  kosztem).  W  konsekwencji  koszt,  jaki  musiałby  ponieść  Zamawiający  niweluje 

korzyści  udzielonego  zamówienia.  Wskazał,  że  na  tym  polega  w  tym  przypadku  istotność 

zmian,  które  były  jego  zdaniem  nieprzewidywalne.  Podkreślił  także,  że  w  tym  przypadku 

mamy  do  czynienia  z  trwałą  zmianą  okoliczności.  Z  uwagi  na  to,  że  ze  względu  na 

nieopłacalność  „outsourcingu”  (koszty  są  zbyt  wysokie),  a  z  tej  linii  przychodu  jest 

finansowany stadion i 

z której nie będą mogły być generowane założone przychody, nie leży 

w interesie społecznym zlecanie (tak jak dotychczas) tych usług zewnętrznemu podmiotowi. 

Podał,  że  następuje  likwidacja  takiej  linii  przychodów.  Wskazał  również  na  poprzednie 

postępowania  w  zakresie  analogicznych  usług  odnośnie  których  podobnie  był  wyrażany 

budżet Zamawiającego, co nie było przez wykonawców kwestionowane. Także analogicznie 

były  sformułowane  postanowienia  SIWZ,  co  do  opisu  sposobu  obliczenia  ceny,  a  także 

kryterium.  Na po

parcie przedstawił zestawienia zamówień, które w tym przedmiocie zostały 

udzielone w okresie 2017 

– 2019, i w których uczestniczył Odwołujący.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.1  Pzp  stwierdził,  że  ten  zarzut  jest 

spóźniony, albowiem wykonawca o bezczynności Zamawiającego informował już w piśmie z 

dnia  17.01.2020  r.,  a    zatem  z  dniem  27.01.2020 

r.  upłynął  termin  na  podnoszenie  tego 

zarzutu. 

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  93  ust.1  pkt.  7  Pzp  wskazał,  że  ten  przepis  nie 

stanowił podstawy unieważnienia postępowania i w zawiadomieniu ta przesłanka nie została 

powołana. Z kolei odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust 1 i 3 podniósł, że  nie wskazano w 

uzasadnieniu żadnych okoliczności stanowiących o ich naruszeniu. Zdaniem Zamawiającego 

te zarzut

y Izba powinna pozostawić bez rozpoznania. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  podlega  rozpoznaniu  w  zakresie  podnoszonych  w  odwołaniu  i 

podtrzymanych  przez  wykonawcę  zarzutów,  a  mianowicie  naruszenia:  art.  26  ust.1  ustawy 

Pzp, art. 93 ust.1 pkt 4 i pkt 6 oraz art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w związku z jej art. 91 ust. 1, a 

także art. 7 ust.1 i 3 Pzp. Zarzut wskazany w odwołaniu naruszenia art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy 

Pzp  wykonawca  cofnął,  przyznając,  że  taka  przesłanka  nie  została  w  zawiadomieniu  o 

unieważnieniu postępowania wskazana.  

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.1  Pzp  Izba  zgodziła  się  z  wykonawcą,  że 

obliczanie  terminów  następuje  od  czynności  zamawiającego  nie  odwołującego. 


Unieważnienie  postępowania  (w  tym  przypadku)  jest  pierwszą  czynnością  zamawiającego 

uprawniającą do obliczania terminu odnośnie tego zarzutu.  Z kolei zarzut naruszenia art. 7 

ust.1 i 3 ustawy Pzp jest zarzutem (jak podnosił  wykonawca) subsydiarnym w stosunku do 

zarzutów uprzednich podniesionych w odwołaniu. 

Odwołanie podlega oddaleniu w związku z art. 192 ust.2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  93  u

st.1  ustawy  Pzp:  „Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia, jeżeli: 

(…)  

4)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć;(…). 

Zdaniem  Izby 

(uwzględniając  wskazane  postanowienia  SIWZ)  w  niniejszej  sprawie 

Zamawiający  wykazał  zaistnienie  pierwszej  z  przesłanek  z  art.  93  ust.1  pkt  4  ustawy  Pzp, 

skutkujących  unieważnieniem  przedmiotowego  postępowania.  Pierwsza  z  okoliczności 

wskazywanyc

h  przez  Odwołującego  przeciwko  stanowisku  Zamawiającego,  co  do  podstaw 

unieważnienia, nie zasługuje na uwzględnienie albowiem postanowienie SIWZ z punktu 23.1 

zdanie  drugie:  „Wartość  %  podana  w  Formularzu Oferty  nie  może  przekroczyć  100%  ceny 

biletu” nie dotyczy obliczania budżetu Zamawiającego, a dotyczy sposobu obliczenia ceny i 

przekroczenie  tego  wskaźnika  powodowałoby  niezgodność  oferty  (ewentualny    błąd  w 

obliczeniu ceny) z treścią specyfikacji, który byłby niemożliwy do poprawienia w trybie art. 87 

ust.2 pkt 3 ustawy Pzp 

i w konsekwencji powodowałby odrzucenie tej oferty na podstawie jej 

art. 89 ust.1 pkt 2, a nie 

podstawę unieważnienia tego postępowaniao której mowa w art. 93 

ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Izba zgodziła się z twierdzeniami Odwołującego, że Zamawiający w 

treści  SIWZ  dopuścił  możliwość  zaoferowania  ceny  oferty  do  100%,  (oferta  z  ceną  której 

wartość będzie mieścić się w przedziale od 0,1% do 100% będzie ważna i zgodna z treścią 

SIWZ),  jednakże  takie  postanowienie  nie  wyłączyło  skutku  unieważnienia  postępowania  z 

powodów wskazanych w art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający podczas otwarcia ofert 

wskazał  ogólną kwotę jaką  zamierza przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, która  jest 

punktem  odniesienia  do  zasad  jakie  Z

amawiający  samodzielnie  skonstruował  w  zakresie 

określenia  wartości  oferty.  Izba  także  zwraca  uwagę,  że  na  wynagrodzenie  brutto 


wykonawcy  (które  przysługuje miesięcznie)  płatne  z  przychodów  (raczej  przyszłych)  składa 

się (zgodnie z § 5 ust.1) suma:  

1)  iloczynu......ceny  brutto  jednego  sprzedanego  biletu  na  wycieczkę  lub  punkt 

widokowy  i  łącznej  liczby  sprzedanych  w  danym  miesiącu  biletów  na  wycieczki  po  PGE 

Narodowym oraz na punkt widokowy 

2) iloczynu......ceny brutto jednego wypożyczonego audioprzewodnika i łącznej liczby 

wypożyczanych w danym miesiącu audio przewodników oraz 

3) wynagrodzenia z tytułu obsługi grup biznesowych w danym miesiącu, w wysokości 

sumy  iloczynu  liczby  wycieczek  biznesowych  i  stawki:  ......zł  brutto  (za  pierwszą  grupę 

klienta) lub .....zł brutto (za drugą oraz każdą kolejną grupę klienta), zgodnie z pkt. 3 Części Il 

Załącznika 1 

4)  wynagrodzenia  z  tytułu  obsługi  wycieczek  podczas  organizacji  urodzin  w  danym 

miesiącu  w  wysokości  sumy  iloczynu  liczby  urodzin  i  stawki  ......zł  brutto,  zgodnie  z  pkt.  3 

Części Il Załącznika 1.”  

Powyższe  ceny    i  stawki)  są  ustalane  przez  Zamawiającego  i  według  OPZ 

szczegółowo  stanowi  o  tym  jego  część  II.  Sposób  ustalania  ceny  przez  Zamawiającego  w 

tym  postępowaniu  oraz  kryterium  oceny  ofert    podane  w  specyfikacji  udostępnionej 

wykonawcom  w  dniach  28  grudnia  2019  r.  do  dnia  30  grudnia  2019  r.  na  jego  stronie 

internetowej  nie  zostały  przez  wykonawcę  w  terminach  określonych  w  ustawie  Pzp 

zakwestionowane. Także nie został zakwestionowany przez Odwołującego ogłoszony przez 

Zamawiającego  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  na  otwarciu  ofert  jego  budżet,  zarówno  co  do 

podanego 

wskaźnika  jak  i  wartości  wyrażonej  w  złotych.    Zdaniem  Izby,  Zamawiający 

(wbrew  twierdzeniom  Odwołującego)  w  tym  stanie  faktycznym  autorsko  (na  co  zwracał 

uwagę  sam  wykonawca)  kształtując  treść  SIWZ,  co  do  sposobu  obliczenia  ceny  i 

wskazanego  kryterium  (także  ukształtowanej  ceny  wskaźnikowo)  oraz  prezentacji  jego 

budżetu  zaplanowanego  na  to  przedsięwzięcie  dokonując  ustaleń  dotyczących  de  facto 

nieopłacalności  przedsięwzięcia  (nieopłacalności  kosztów  jego  wykonania)  wykazał,  mając 

na uwadze założenia, (które nie podlegały ocenie Izby), że budżet (cena)który Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższy od kwoty obliczonej według 

procentowego  wskaźnika  z  oferty  wykonawcy,  a  mianowicie:  warunki  finansowe  realizacji 

zamówienia  podane  w  ofercie  wykonawcy  obejmują  wyższe  przychody  z  ceny  każdego 

sprzedanego  biletu  niż  zamierzał  przeznaczyć  na  nie  Zamawiający.    Tak  jak  podał  sam 

Odwołujący  także  możliwe  jest  ustalenie  kwotowo  wartości  jego  oferty,  a  mianowicie  w 

przypadku  gdyby  wartość  procentowa  49  %  i  wskaźnik  procentowy  pomnożyć  przez 

określone  przychody,  wtedy  możliwe  byłoby  porównanie,  czy  kwota  porównana  w  ofercie 

prze

kracza  kwotę  podaną  na  otwarciu  ofert.  Takiego  właśnie  porównania  dokonał 

Zama

wiający  i  z  niego  wywiódł  wniosek  nieopłacalności  przedsięwzięcia  powodujący 


przekroczenie  założonego  budżetu,  co  w  konsekwencji  spowodowało  unieważnieniem  tego 

postępowania na podstawie przesłanki  z art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  93  ust.1  pkt  6  ustawy  Pzp  -  skierowanego  do 

drugiej    kumulatywnej  przesłanki  stanowiącej  również  podstawę  unieważnienia 

przedmiotowego postępowania – Izba stwierdza, że  ten zarzut jest zasadny.  

Zdaniem Izby, Zamawiający nie wykazał okoliczności składających się na przesłankę, 

a  mianowicie  nie  wykazał  (łącznie):  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że 

prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym, 

czego  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć.  W  uzasadnieniu  bowiem  decyzji  o 

unieważnieniu z dnia 31.01.2020 r. podał, że unieważniając postępowanie na tej podstawie 

miał  na  uwadze  oczekiwania finansowe  podmiotu,  który  złożył  w  przetargu  ofertę  znacznie 

przekraczającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Z 

tego  powodu 

podjął  decyzję  o  rezygnacji  (w  ogóle)  ze  zlecania  wykonawcy  zewnętrznemu 

świadczenia  usługi  przewodników  wycieczek  po  PGE  Narodowym.  W  związku  z  decyzją  o 

rezygnacji z udzielania przedmiotowego zamówienia podmiotowi zewnętrznemu i decyzją o 

jego samodzielnej realizacji od dnia 01 lutego 2020r. 

zaistniała – jego zdaniem - okoliczność 

obligująca  do  unieważnienia  przedmiotowego  przetargu.  Niewątpliwie  decyzja  o 

samodzielnej  realizacji  przez  Spółkę  zamówienia  jest  istotną  zmianą  okoliczności,  ale  nie 

można  zgodzić  się,  że  w  związku  z  tym  wykazano,  że  prowadzenie  postępowania  (czy 

udzielenie  zamówienia)  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  wcześniej  nie  można  było 

przewidzieć. Zamawiający – ponad podane we wskazanym piśmie okoliczności - podnosił na 

rozprawie  z  jednej  strony,  że    Spółka  nie  ma  interesu  społecznego  w  kontynuacji  zlecania 

zamówienia na  zewnątrz,  a z  drugiej  –  że Spółka  nie ma  interesu publicznego w    zlecaniu 

takiej usługi na zewnątrz. Także, że z tej linii przychodu jest finansowany stadion, która nie 

generuje  założonych  przychodów  dla  Spółki  i  nie  leży  (z  kolei)  w  interesie  społecznym 

zlecanie 

na zewnątrz tej usługi. Wskazał na likwidację tej linii przychodów. Jego zdaniem, dla 

oceny  przesłanki  (interesu publicznego)  należy  uwzględniać specyfikę  otoczenia formalno  - 

prawnego, w którym działa Spółka oraz, że udzielnie zamówienia musi następować z uwagi 

na  realizowane  potrzeby  biznesowe. 

Wskazywał  zatem  na  aspekt  ekonomiczny  –  jego 

interes,  podczas  gdy  powołany  przepis  wymaga    od  zamawiającego  prawidłowego 

posłużenia się pojęciem  „interesu  publicznego”, który  nie  będzie  (co do zasady)  tożsamy  z 

interesem zamawiającego. Zamawiający powinien zatem wskazać, jaki interes publiczny (nie 

interes  Spółki)    wymagał  dokonania  przez  niego  unieważnienia  postępowania  na  tej 

podstawie

, gdyż tylko w ten sposób byłby w stanie udowodnić, że przesłanka ta wystąpiła. W 

każdym  wypadku  zamawiający  ma  obowiązek  wskazać,  o  jaki  interes  publiczny  chodzi  i 


udowodnić,  że  jest  on  na  tyle  ważny  i  znaczący,  że  bezwzględnie  wymaga  ograniczenia 

uprawnienia  wykonawców.  Zamawiający  w  zacytowanym  zawiadomieniu  nie wykazał,  że  w 

stanie  faktycznym  tej  sprawy 

powoływane  okoliczności  (zmiany  i  ich  istotność)  były 

niemożliwe    do  przewidzenia,  (patrząc  oczywiście  w  kategoriach  obiektywnych)    i  były 

skutkiem  zaistnienia 

zewnętrznych  okoliczności    oraz  (także  co  istotne)  są  związane  z 

interesem publicznym.  W stanie faktycznym, k

luczowe zamówienie to usługi przewodnickie i 

ich koordynacja na PGE Narodowym, które będą realizowane, zmiany dotyczy organizacji tej 

usługi, co do podmiotu odpowiedzialnego za jej wykonanie. Zatem ta misja społeczna PGE 

Stadionu  upatrywana  przez  Z

amawiającego  w  usługach  udostępniania  stadionu  (pogląd 

dyskusyjny  i 

jak  należy  rozumieć  na  dostarczaniu  unikalnego  spektrum  możliwości 

spędzania wolnego czasu) - będzie realizowana w dalszym ciągu, albowiem usługi związane 

oprowadzaniem wycieczek indywidualnych i grupowych zgodnie z trasami i harmonogramem 

zwiedzania będzie realizowane przez Spółkę. Także będą  udostępniane audio przewodniki 

(o czym mowa w OPZ).  

Izba, jednakże w zakresie tego zarzutu - naruszenia art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp -  

miała  na  uwadze  regułę  z  art.  192  ust.2  ustawy  Pzp  zgodnie  z  którą:  ”Izba  uwzględnia 

odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które  miało wpływ  lub może mieć 

istotny wpływ  na  wynik postępowania o udzielenie  zamówienia”. W tym  przypadku bowiem 

podlega oddaleniu drugi z kluczowych zarzutów opisany powyżej naruszenia art. 93 ust.1 pkt 

4 Pzp. 

Natomiast  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.1  ustawy  Pzp  oraz  jej  art.  92  ust.  1  w 

związku  z  art.  91  ust.  1    tej  ustawy  podlega  oddaleniu.  W  stanie  faktycznym  tej  sprawy 

bowiem  nie  mogła  być  dokonana  przez  Zamawiającego  czynność wezwania Odwołującego 

do  złożenia  dokumentów  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Podobnie ja

k i czynność  wyboru oferty najkorzystniejszej oraz poinformowania uczestników 

przedmiotowego  postępowania  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  -  z  uwagi  na 

unieważnienie  postępowania.  Wobec  tych  ustaleń,  także  należało  uznać  za  niezasadny 

zarzut  naruszenia 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  albowiem  Zamawiający  w  odniesieniu  do 

Odwołującego  nie    prowadził    przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w 

sposób  dyskryminujący  Odwołującego,  naruszając  zasady  równego  traktowania  i  uczciwej 

konkurencji, a unie

ważnienie tego postępowania o udzielenie zamówienia zostało oparte na 

nie  kwestionowanej  przez  Izbę  podstawie  z  art.  93  ust.1  pkt  4  ustawy  Pzp.    Z  kolei  w 

zakresie  zarzutu  naruszenia  art.93  ust.1  pkt  7  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  jego  cofnięcie  Izba 

uwzględniając  odpowiednio  art.  187  ust.  8  zdanie  pierwsze  stwierdziła,  że  w  zakresie tego 

zarzutu postępowanie odwoławcze zostaje umorzone. 


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel