KIO 242/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 242/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  obecności  stron  w  dniu  17  lutego  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5 

lutego 2020 r. 

przez wykonawcę: Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Uniwersytet  Gdański,  ul.  Jana 

Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze; 

koszty  postępowania  odwoławczego  znosi  wzajemnie  i  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy: Koma Nord Sp. z o.o.,  

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i 198b  ustawy  z dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1843)  na  postanowienie 

–  w terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący……………………………. 


Sygn. akt KIO 242/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Uniwersytet  Gdański  z  siedzibą  w  Gdańsku  –  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Dostawa  2  serwerów  dwuprocesorowych  oraz  oprogramowania  dla  Biblioteki  Uniwersytetu 

Gdańskiego,  numer  referencyjny:  A120-211-118/19/MB,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej  „ustawa  Pzp”,  „ustawa”  lub 

„Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w dniu 19.11.2019 r. nr 2019/S 223-546407.  

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący  –  Koma  Nord  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni  –  wniósł  na  podstawie  art. 

180  ust.  1  ustawy  Pzp  odwołanie  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  czynności 

Zamawiającego, tj. od:  

a) niezasadnego odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Czynnościom  Zamawiającego  Odwołujący  zarzucił  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy Pzp: 

a) 

art.  89  ust.  1  pkt  2  przez  odrzucenie  oferty  Odwołującego  w  sytuacji,  gdy  oferta 

Odwołującego jest zgodna z SIWZ i nie jest ofertą podlegającą odrzuceniu;  

b) art. 87 ust. 2 pkt 1 lub 3 przez zaniechanie 

czynności poprawienia omyłek w treści oferty 

Odwołującego. 

Wskazując na powyższe, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu, aby: 

a) unieważnił czynność odrzucenia oferty; 

b) dokonał poprawki omyłki w ofercie Wykonawcy; 

c) dokon

ał wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty Odwołującego  

    oraz 

d) 

Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Zamawiający  doręczył  Prezesowi  KIO  w  dniu  17  lutego  2020  r.  (zgodnie  z  formą 


właściwą  dla  odpowiedzi  na  odwołanie)  Informację  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

Odwołującego,  z  której  treści  i  załączonych  do  informacji  dokumentów  wynika,  że  podjęte 

czynności  w  wyniku  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu 

odpowiadają  żądaniom  Odwołującego  zawartym  w  odwołaniu  -  Zamawiający:  unieważnił 

czynność  odrzucenia  oferty;  dokonał  poprawki  omyłki  w  ofercie  Wykonawcy  oraz  dokona 

wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty Odwołującego.  

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wobec wskazanych okoliczności, w tym braku 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  innych 

uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

Wskazany  przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, Izba uwzględniła przepisy art. 186 ust. 6 pkt 1 tej ustawy oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. 

a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).  

Przewodniczący……………………………. 


wiper-pixel