KIO 2401/19 Sygn. akt KIO 2402/19 WYROK dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 29 stycznia 2020

Sygn. akt KIO 2401/19 

Sygn. akt KIO 2402/19 

WYROK 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

                                                                     Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                     Członkowie:         Luiza Łamejko 

                      Jolanta Markowska 

                                                                     Protokolant:         Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w dniach  10  i  13  grudnia  2019  r.  oraz  7  stycznia  2020  r.  
w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  26 
listopada 2019 r. przez wykonawców:  
A. Pango Polska Sp. z o.o.,  Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa (sygn. akt KIO 

B. mPay S.A., ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa (sygn. akt KIO 2402/19) 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:  

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa 

przy udziale wykonawców: 

A. (sygn. akt KIO 2401/19): 

1. mPay S.A., ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa  

Mobile Traffic Data Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61- 693 Poznań   

–zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego  

3. SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 

–zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

B.   (sygn. akt KIO 2402/19): 

1. SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 

–zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 


1. oddala odwołania; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców:  A.  Pango  Polska  Sp.  z  o.o.,  

Al. 

Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa; B. mPay S.A., ul. Jasna 1 lok.  421, 00-013 

Warszawa:,

 i:  

2.1. zalicza  w poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwoty  uiszczone  przez 

wykonawców:  

A. Pango Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa (sygn. akt KIO 

500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy);  

B. mPay S.A., ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa (sygn. akt KIO 2402/19) 

500 zł 

00 gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)  

– tytułem wpisów od odwołań 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje 

skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu  Okręgowego  w 

Warszawie. 

  Przewodniczący: ……………………….. 

  Członkowie:         .………………………. 

                                                                                                                 ……………………….. 

Sygn. akt KIO 2401/19 


Sygn. akt KIO 2402/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Miasto  Stołeczne  Warszawa  -  Zarząd  Dróg  Miejskich  z  siedzibą  w 

Warszawie 

–  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

sektorowego 

zamówienia  publicznego  pn.  „Pobieranie  opłat  za  postój  w  strefie  płatnego 

parkowania  niestrzeżonego  z  wykorzystaniem  kanałów/platform  mobilnych”,  Numer 

referencyjny:  ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

P

rawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

603871-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

A. 

Odwołujący – Pango Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KIO 2401/19) – 

wniósł  odwołanie  od  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  dotyczących  części  2  i  3 

z

amówienia, polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty tj. oferty SkyCash Poland S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej „SkyCash”). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  - przez  przeprowadzenie 

postępowania o 

udzielenie z

amówienia (i) w sposób skutkujący brakiem zachowania uczciwej konkurencji 

wśród  wykonawców,  (ii)  z  nierównym  traktowaniem  wykonawców,  (iii)  wbrew  zasadom 

proporcjonalności i przejrzystości, a to wskutek niewłaściwej oceny przez Zamawiającego 

wyjaśnień  SkyCash  dotyczących  wyliczenia  ceny  i  kosztu  w  zakresie  zastosowanych 

rozwiązań  technicznych  (w  szczególności:  kanałów  komunikacji)  oraz  powierzenia 

wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  podczas  gdy  prawidłowa  ocena  tychże 

wyjaśnień skutkuje uznaniem, że oferta zawiera rażąco niską cenę; 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - przez brak odrzucenia oferty SkyCash, 

pomimo 

że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  oraz  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

z

amówienia, podczas gdy obiektywnie i starannie przeprowadzona ocena nakazuje przyjąć, 

że oferta ta zawiera rażąco niską cenę oraz koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3)  art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  -  przez  brak  odrzucenia  oferty 

SkyCash, pomimo 

że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wskutek opierania 

się  w  ofercie  na  sprzedaży  usług  celem  realizacji  zamówienia,  poniżej  kosztu  ich 

świadczenia;  


4)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  -  przez  brak  odrzucenia  oferty  SkyCash, 

której  treść  w 

odniesieniu  do  sposobu  wykonywania  z

amówienia  nie  odpowiada  specyfikacji  istotnych 

wa

runków zamówienia (SIWZ), tj. przez brak odrzucenia oferty, która zakłada wykonywanie 

jednej części zamówienia jedynie przez określony okres, nie zaś przez cały okres, na który 

Zamawiający przewidział zamówienie. 

Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 

unieważnienie przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 

oraz nakazanie Zamawiającemu: 

2) odrzucenia oferty wykonawcy SkyCash; 

powtórzenia badania i oceny ofert; 

powtórzenia wyboru najkorzystniejszej oferty; 

zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. 

Ponadto, 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  następujących 

dowodów:  

1) korespondencja przedstawiciela 

Odwołującego z pracownikiem KBU sp. z o.o. operatora 

Strefy Płatnego Parkowania we Wrocławiu dotycząca sposobu kontroli opłat za parking przy 

użyciu telefonu komórkowego;  

wyjaśnienia i kalkulacje SkyCash dotyczące rażąco niskiej ceny w postępowaniu z 2018 r. 

na tożsamą usługę w Warszawie;  

3)  d

okumenty dotyczące rozliczeń SkyCash z Zamawiającym w zakresie usługi przyjmowania 

opłat świadczonej na rzecz Zamawiającego w przeszłości udostępnione Odwołującemu na 

podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej. 

W uzasadnieniu 

odwołania Odwołujący wskazał, co następuje. 

Stan faktyczny:  w  ramach  z

amówienia, wykonawca miał dostarczać przez okres nie 

dłuższy niż do 31.12.2021 r. rozwiązanie umożliwiające pobieranie opłat za parkowanie, za 

pomocą:  (i)  komend  sms,  (ii)  aplikacji  mobilnej  z  transmisją  opartą  o  łącze  internetowe, 

działającej  na  wszystkich  dostępnych  na  rynku  telefonach  komórkowych  (z  systemem 

operacyjnym  o  udziale  w 

rynku  co  najmniej  2%)  oraz  (iii)  dodatkowych  kanałów/platform 

wnoszenia opłat za parkowanie - jeśli oferent je zadeklarował. 

Odwołujący złożył ofertę w odniesieniu do części 2 oraz 3 zamówienia. Zamawiający 

wybrał w tych częściach zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę SkyCash. 

Zamawiający,  w  szczególności  w  sposób  niedokładny  i  niewyczerpujący  zbadał 

złożone przez SkyCash wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny wskazanej w ofercie, które 

przedstawiały  niepełne  wyliczenia  związane  z  realizacją  zamówienia,  jak  również  uznał  za 

przekonujące w kwestii wyliczenia ceny oraz kosztu, niedokładne a także błędne kalkulacje z 

oferty 

jako  prawidłowe  i  rzekomo  udowadniające  rentowność  realizacji  zamówienia.  W 

konsekwencji  błędnie  dokonanego  przez  Zamawiającego  badania  wyjaśnień  SkyCash, 


Za

mawiający  wybrał  ofertę  tego  wykonawcy,  pomimo  że  oferta  podlegała  odrzuceniu.  W 

szczególności,  wyjaśnienia  SkyCash  złożone  w  piśmie  z  dnia  24  października  2019  r. 

potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niskie koszty w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  w  dalszej  części  uzasadnienia  zwrócił  uwagę  na  listę  okoliczności 

wskazywanych  przez  SkyCash  w  wyjaśnieniach,  których  obiektywna  i  logiczna  ocena 

prowadzi do wniosku, że oferta zawiera rażąco niską cenę oraz koszt, w konsekwencji czego, 

złożenie oferty stanowi również w szczególności czyn nieuczciwej konkurencji.  

Legitymacja Odwołującego do wniesienia odwołania: Odwołujący jest uprawniony do 

wniesienia  odwołania  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  posiada  interes  w  uzyskaniu 

z

amówienia w części 2 oraz 3. Unieważnienie oferty SkyCash na część 2 oraz 3 zamówienia 

spowoduje,  że  oferty  Odwołującego  na  część  2  oraz  3  zamówienia,  pozostaną  ofertami 

najwyżej ocenianymi na liście przedstawionej przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu 

z

amówienia. 

Ro

zwinięcie  zarzutów:  Odwołujący  w  odniesieniu  do  braku  odrzucenia  przez 

Zamawiającego oferty SkyCash, które powinno było nastąpić z uwagi na rażąco niską cenę 

oraz koszt wska

zane w ofercie, wskazał na następujące okoliczności.  

Brak przedstawienia w kalkulacji SkyCash kosztów obsług kanału SMS służącego 

do  wysyłania  komend  rozpoczynających  i  kończących  parkowania  oraz  zadeklarowanego 

dodatkowego kanału IVR 

W kalkulacji kosztów  SkyCash,  nie przedstawiono pozycji  dotyczącej  obsługi kanału 

SMS dla użytkowników systemu mobilnego parkowania (przedstawiona została taka pozycja 

wyłącznie  dla  kosztów  sms  dla  kontrolerów).  Zgodnie  z  informacją  ze  strony  internetowej 

SkyCash,  dostępnej  pod  adresem 

www.skycash.com

numerem  służącym  do  wysyłki 

wiadomości sms rozpoczynających i kończących parkowanie jest numer: „82002” - zgodnie z 

informacją prezentowaną na ww. stronie internetowej SkyCash, pod ścieżką: 

https://www.skycash.com/pomoc-skycash/parkowanie/komendy-sms/

Brak  opisywanego  kosztu  w  kalkulacji,  ma  istotny  wpływ  na  ocenę  oferty  SkyCash. 

Niezależnie  od  faktu  czy  SkyCash  posiada  umowę  na  obsługę  numeru  telefonu  „82002”  w 

formie zryczałtowanej czy też zmiennej, koszt związany z obsługą tegoż numeru (korzystania 

z niego przez użytkowników), powinien być wykazany Zamawiającemu. Jedyna faktura jaką 

SkyCash przedstawił, na poczet określenia kosztów obsługi komend SMS, dotyczy kosztów 

obsługi numeru dla kontrolerów - w treści wyjaśnień w piśmie z dnia 24 października 2019 r., 

brak jest jakiegokolwiek odniesienia do opisywanej wyżej kwestii.  

Odwołujący  podkreślił,  że  Zamawiający  miał  możliwość  porównania  wyjaśnień 

złożonych przez innych oferentów, w tym przez Odwołującego, który przedstawił wyjaśnienia 

i kosztorys obsługi bramki służącej do zleceń za pomocą kanału SMS, w przeciwieństwie do 

SkyCash, który tego nie uczynił. Zdaniem Odwołującego, jest to istotne zaniedbanie ze strony 


Zamawiającego  w  zakresie  badania  czy  cena  oraz  koszt  z  ofert  SkyCash  nie  są  rażąco 

zaniżone. 

Zgodnie  z  przedstawianymi  w  przeszłości  przez  SkyCash  raportami  użycia  kanałów 

wnosz

enia opłat, miesięcznie nawet 9 800 transakcji było opłaconych za pomocą tego kanału. 

Jeśli  SkyCash  płaci  za  sms-y  odsyłane  do  użytkowników  korzystających  z  tego  kanału 

komunikacji,  generuje  to  po  jego 

stronie  określony  koszt,  którego  ponoszenia  nie  wskazał. 

Niezależnie od wysokości tego kosztu - brak jego wykazania powinien być dla Zamawiającego 

przesłanką do odrzucenia oferty SkyCash złożonej w odniesieniu do części 2 i 3 zamówienia.  

Podobnie, 

w ramach oferty na realizację zamówienia, SkyCash wskazał kanał IVR jako 

kanał  dodatkowy  do  wnoszenia  opłat.  W  przedstawionej  kalkulacji  brak  jest  informacji  o 

wysokości kosztu ponoszonego z tego tytułu. Faktu tego również Zamawiający nie odnotował, 

dokonując oceny tego, czy cena oraz koszt z ofert SkyCash nie pozostają rażąco zaniżone.  

2. Brak w

ykazania kosztów związanych z wykonywaniem przelewów tytułem rozliczeń 

Zamawiającym 

Zgodnie  z  punktem  1.12  SIWZ,  w

ykonawca  miał  zapewnić  tzw.  „jednodniowe  cykle 

rozliczeń”, tj. przelewać po każdym zakończonym dniu roboczym całość pobranych opłat za 

parkowanie.  

SkyCash w przedstawionej kalkulacji 

nie uwzględnił tych kosztów. W wyjaśnieniach z 

dnia  24  października  2019  r.  wskazał  lakonicznie,  że  ponosi  z  tego  tytułu  znikome  koszty 

związane z korzystaniem z systemu MassCollect (do księgowania wpłat) oraz MassPayment 

(do generowania plików z wypłatami środków), jednakże o ile koszty związane z systemem 

MassPayment zostały wykazane w kalkulacji - brakuje w niej kosztów związanych z systemem 

MassCollect. 

Zamawiający  miał  przy  tym  możliwość  porównania  kalkulacji  Skycash  z  kalkulacją 

dostarczoną  w  postępowaniu  przez  Odwołującego,  który  element  ten  wyraźnie  wycenił. 

Zamawiający zaniechał nawet zadania SkyCash dodatkowych pytań i wybrał jego ofertę, mimo 

braku wykazania opisywanego kosztu w przedstawionej kalkulacji.  

Nieprawidłowy rozkład kosztów 

Nie ulega wątpliwości, że zaprezentowany przez SkyCash model rozkładu wszelkich 

kosztów  ujętych  w  kalkulacji  w  równym  stopniu  na  92  części  (które  SkyCash  uzasadnia 

świadczeniem usług na parkowanie mobilne w 92 miastach) pozostaje niedopuszczalny. Nie 

sposób  przyjąć  chociażby,  że  świadczenie  podobnych  usług  w  określonej  ilości  lokalizacji, 

pozwala na proporcjonalne rozłożenie kosztów związanych z usługą na ilość obsługiwanych 

podmiotów. Nie sposób przyjąć, że nakład pracy związany z obsługą poszczególnych „miast” 

pozostaje taki  sam  w  sytuacji, gdy  populacje tychże miast  wahają się od kilku milionów  do 

kilkunastu-

kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 

2  ustawy  Pzp

,  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu, 


spoczywa  na  wykonawcy.  SkyCash  w  jakikolwiek  sposób  nie  udowodnił  (a  nawet  nie 

uprawdopodobnił),  że  przyjęta  przez  niego  metodologia  podziału  kosztów  zawartych  w 

przedstawionych kalkulacjach, pozostaje uprawniona.  

Nieprawidłowe kalkulacje innych pozycji kosztowych w odpowiedzi SkyCash 

a)  Koszty utrzymania systemu 

SkyCash przyjął, że obecnie, świadcząc na rzecz Zamawiającego usługę pobierania opłat za 

postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wykonuje 250 000 transakcji miesięcznie 

i uz

nał, że wygrywając obie części zamówienia - tzn. zarówno część 2 jak i 3, nie będzie ich 

realizował „równocześnie”, lecz „po kolei”, tj. najpierw będzie wyczerpywał limit określony w 

ramach  drugiej  cz

ęści  zamówienia  (1,65  mln  transakcji  rocznie),  a  dopiero  następnie:  limit 

określony w ramach trzeciej części zamówienia.  

Metodologia  tej  kalkulacji  stoi  w  sprzeczności  z  odpowiedzią  na  pytanie  10  z  dnia 

09.10.2019  r.

,  które  jeden  z  oferentów  zadał  Zamawiającemu.  Dokładna  treść  pytania 

dostępna pozostaje na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: 

https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2019/10/odp.-na-pyt.-z-dnia-9.10.pdf\  

Oferent  zapytał  o możliwość realizacji  Zamówienia sekwencyjnie,  a co za tym  idzie, 

zapytał  o  możliwość  ponoszenia  kosztów  jedynie  przez  czas  faktycznego  realizowania 

zamówienia  -  np.  6  miesięcy  -  jedna  część  zamówienia,  6  miesięcy  -  kolejna  część 

z

amówienia. Oferent wskazał, że wymóg Zamawiającego, by utrzymywać dwa zespoły w tym 

samym 

czasie jest wygórowany i zażądał zmiany treści SIWZ. 

Zamawiający odrzucił jednakże stanowczo takie żądanie zmiany SIWZ, co prowadzi 

do wniosku, że Zamawiający nie zgadzał się, publikując SIWZ, na rezygnację ze stawianego 

wykonawcy  wymagania  utrzymani

a  zespołu  pracowników  dla  każdej  z  części  zamówienia 

przez jakikolwiek okres. 

Sposób kalkulacji przyjęty i zaprezentowany Zamawiającemu przez SkyCash, należało 

więc  uznać  za  niedopuszczalny  pod  kątem  zgodności  z  SIWZ.  Zakłada  on  bowiem,  że 

SkyCash będzie świadczył usługę „z każdej części zamówienia”, jedynie po 6 miesięcy w roku 

i  w  związku  z  tym,  nie  będzie  ponosił  kosztów  związanych  z  utrzymaniem  systemu 

obsługującego  płatności  za  parkowanie,  przez  pozostałe  miesiące.  Prawidłowo  dokonana 

przez  Zamawiającego  ocena  kosztu  SkyCash  w  tym  zakresie,  powinna  uwzględniać  koszt 

utrzymania obu zespołów pracowników, przez cały okres dla obu części zamówienia.  

Zaaprobowana  przez  Zamawiającego  metodologia  działania  SkyCash  pozostaje 

błędna  i  niezgodna  z  intencją  Zamawiającego  ujawnioną  w  SIWZ  i  dookreśloną  w 

odpowiedziach Zamawiającego na pytania oferentów. Prowadzi ona w szczególności do tego, 

że  użytkownik,  który  np.  chciałby  skorzystać  z  usługi  wygenerowania  historii  parkowań 

(określonej w SIWZ) po 6 miesiącach, w których przez wykonawcę byłaby realizowała usługa 

w ramach jednej części zamówienia, nie mógłby skorzystać z systemu obsługi płatności za 


parkowanie, ponieważ SkyCash wykorzystał już przysługujący limit transakcji na daną część 

z

amówienia, stąd nie świadczyłby już tejże usługi. Zamawiający określił w SIWZ możliwość 

dostępu do historii parkowań przez cały okres trwania umowy zawieranej z wykonawcą, a nie 

tylko  wtedy,  gdy  wykonawca  korzysta  jeszcze  z  przyznanego  limitu  w  ramach  da

nej  części 

z

amówienia. W  związku z  powyższym, można  zauważyć,  że koszt  utrzymania systemu  nie 

powinien 

być dzielony na 6/12 (jak w wyjaśnieniach z dnia 24 października 2019 r. wskazuje 

SkyCash),  lecz  na  12  części  co  przekłada  się  na  zwiększenie  kosztu  związanego  ze 

świadczeniem usług objętych ofertą. 

Zamawiający,  przyjmując  sposób  kalkulacji  SkyCash,  wykazał  się:  po  pierwsze 

niekonsekwencją, gdyż wcześniej w odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie, odmówił 

zmiany SIWZ, po drugie zaś: nie uwzględnił dodatkowego kosztu, który realnie powinien być 

ponoszony  przez  wykonawcę,  w  sytuacji,  gdyby  kalkulacja  sporządzona  została  zgodnie  z 

warunkami SIWZ. Wyjaśnienia złożone przez  SkyCash  potwierdzają zatem,  że  wykonawca 

przedstawił  rażąco  niski  koszt  związany  ze  świadczeniem  usług  będących  przedmiotem 

z

amówienia. 

W  odniesieniu  do  wskazanego  przez  SkyCash  sposobu  świadczenia  usług, 

Odwołujący wskazał, że pozostaje on niezgodny z SIWZ, opiera się na niezgodnym z SIWZ 

„sekwencyjnym” wykonywaniem zamówienia w dwóch częściach. 

b) Kalkulacja kosztów rozwiązania umożliwiającego kontrolę wniesienia opłaty przez 

kontrolerów za pomocą SMS 

Niezrozumiałym  i  niepoprawnym  pozostaje  zawarte  w  wyjaśnieniach  z  dnia  24 

października  2019  r.  „podzielenie”  przez  SkyCash  kosztu  utrzymania  numeru  SMS 

dedykowanego dla kontrolerów Zamawiającego na 92 równe części z uwagi na to, że numer 

ten 

dostępny jest wedle wskazać SkyCash w 92 miastach w Polsce. Jak wyjaśnił SkyCash, 

rozwiązanie jest stosowane „jako główne” w miastach takich jak: Białystok, Sopot, Chorzów, 

Gdańsk,  Gniezno,  Andrychów.  Zatem,  należy  rozumieć,  że  będzie  też  używane  przez 

Wa

rszawę.  Jak  SkyCash  przyznał,  powyższe  jest  też  „rozwiązaniem  wspomagającym”  w 

innych miastach i parkingach prywatnych, ale nie wskazał, czy we wszystkich. W związku z 

faktem, 

że Odwołujący razem ze SkyCash jest dostępny jako operator płatności za parkowanie 

w wielu miastach, np. w Rzeszowie, Kielcach, Poznaniu, j

ako dowód Odwołujący przedstawił 

wiadomość email do pana P. K., pracownika KBU sp. z o.o.  

W  związku  z  powyższym,  SkyCash  błędnie  dokonał  podziału  kwoty  ryczałtu  na  92 

miasta. Według wiedzy Odwołującego, podział ten dotyczyć może nie więcej, niż połowy sieci 

SkyCash, co przekładałoby się na koszt nie 20,05 (wskazywany przez SkyCash), lecz 40,10 / 

miesięcznie. Sam fakt błędnego podziału, to kolejny powód jaki stanowić powinien podstawę 

do  odrzucenia  oferty  - 

czego nie zrobił  Zamawiający.  Co najistotniejsze, pomimo znacząco 

zaniżonej w stosunku do innych ofert, ceny wskazanej przez SkyCash, Zamawiający nie zadał 


Skycash jakichkolwiek dodatkowych pytań w powyższym zakresie, w odniesieniu do kosztów 

związanych z utrzymaniem numeru SMS dedykowanego dla kontrolerów. 

c) 

Kalkulacja kosztów osobowych 

W wyjaśnieniach z dnia 24 października 2019 r. SkyCash ‘podzielił koszty osobowe 

pracowników  udostępnionych  przez  Twój  Asystent  24  i  Digital  Virgo  wbrew  zapisom 

dostarczonych dowodów świadczących o ich niepodzielności: 

Oświadczenie Twój Asystent 24 z dnia 08.10.2019 r. łączy kwotę wynagrodzenia 10 350 

PLN  netto  miesięcznie  bezpośrednio  ze  zobowiązaniami  wynikającymi  z  postępowania 

DM/UP/DZP/91/PN/78/19; 

Umowa  z  Digital  Virgo  o  współpracy  w  zakresie  obsługi  użytkowników  SkyCash  w 

paragrafie  5  punkt  1 

bezpośrednio  łączy  wykonanie  Umowy  wyłącznie  z  postępowaniem 

DM/UP/DZP/91/PN/78/19.  

d) 

Kalkulacja kosztów obsługi transakcji 

W  w

yjaśnieniach  udzielonych  Zamawiającemu  w  2018  r.  w  postępowaniu  w 

przedmiocie  udzielenia  zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  znaku 

DZP/43/PN/37/15,  SkyCash  wskazywał,  że  40,5%  użytkowników  korzystających  z  usług 

SkyCash w Warszawie korzysta z rozwiązania Mobiparking Flota (w piśmie SkyCash z 2018 

r. 

wskazano,  że  średnio  <w  2018  roku>  korzystając  z  usług  SkyCash  w  Warszawie 

dokonywano  216  833  parkowań,  z  czego  129  400  było  parkowaniami  „prywatnymi”  -  w 

konsekwencji: 87 433 parkowań z 216 833 było więc parkowaniami „z Mobiparking Flota” <87 

433 / 216 833 = 0,405>). 

W wyjaśnieniach dotyczących 2019 r., SkyCash wskazuje, że jest to 

%. Wziąwszy pod uwagę, że wartość ta jest o 50% wyższa od wartości wskazywanej rok 

wcześniej,  konieczne  po  stronie  Zamawiającego  pozostaje  wezwanie  SkyCash  do 

przedstawienia  dowodów  na  prawdziwość  wskazanych  twierdzeń.  Dokonując  całościowego 

zest

awienia twierdzeń SkyCash z 2018 r. z tymi z 2019 r. przedstawionymi w postępowaniu, 

Zamawiający powinien był zwrócić uwagę na poszczególne rozbieżności w prezentowanych 

wartościach oraz otrzymać od SkyCash wyjaśnienia i dowody wskazujące na to, że zarówno 

cena jak i koszt przedstawione w p

ostępowaniu nie pozostają rażąco zaniżone. Na marginesie 

Odwołujący  wskazał,  że  SkyCash  w  2018 r.  zakładał,  że  połowa użytkowników  prywatnych 

(czyli  30%  całości)  będzie  się  zasilać  za  pomocą  Pay-By-Linków. W  trakcie  postępowania, 

stwierdzi

ł zaś, że jedynie 8,7% będzie zasilać się w ww. sposób. W postępowaniu z 2018 r. 

SkyCash twierdził i przedstawiał dowody, że ma najniższą stawkę na rynku na zasilenia z kart 

płatniczych,  pay-by-link  i  BLIK  w  wysokości  0,272%.  Składając  dokumenty  w  obecnym 

p

ostępowaniu, SkyCash przedstawił zaś kalkulację z wartością 0,55%.  

[Podsumowanie] 

Wszystkie te okoliczności w znaczący sposób podważają zaufanie do 

rzetelności  twierdzeń  SkyCash  prezentowanych  w  postępowaniu.  Oferent  przedstawił 

kalkulacje  i  wyliczenia,  pod  z  góry  wyznaczoną  tezę,  tj.  celem  całkowicie  „sztucznego” 


wykazania, że cena wskazana w ofercie SkyCash umożliwia osiągnięcie zysku / rentowności 

z wyko

nywania usług przewidzianych w zamówieniu.  

Twierdzenia  SkyCash  zawarte  w  wyjaśnieniach  z  dnia  24  października  2019  r. 

wskazują, na wybiórcze określanie kosztu SkyCash związanego z realizacją zamówienia, stąd 

potwierdzają, że oferta przedstawia rażąco niski koszt jak i cenę. 

Złożenie  przez  SkyCash  oferty  na  część  2  i  3  zamówienia,  ma  charakter  działania 

ograniczającego  konkurencję.  Sam  SkyCash  poniekąd  przyznaje  się,  że  cena  wskazana  w 

ofercie nie jest ceną rynkową, pisząc, że osiąga dodatkowe przychody z nieobowiązkowych 

metod zasilenia konta przez użytkowników systemu mobilnego parkowania korzystających z 

usług SkyCash, których Zamawiający nie może zakazać na czas realizacji zamówienia.  

SkyCash przyznał wprost w pierwszym punkcie wyjaśnień z dnia 24 października 2019 

r.

, że zamówienie Zamawiającego z 2018 r. nie różni się zasadniczo od zamówienia będącego 

przedmiotem  p

ostępowania  w  2019  r.  Zamawiający,  pomimo  że  posiadał  obie  wersje 

wyjaśnień SkyCash, nie dostrzegł rozbieżności w ich twierdzeniach. 

Biorąc uwagę powyższe argumenty prawidłowe obliczenie kosztów po stronie SkyCash 

powinno przebiegać następująco (wg oceny Odwołującego):  

a) dla 

kosztów ujętych w punkcie 4 należy założyć co najmniej dwukrotność średniej: 

588,80 PLN / miesiąc / każda z części zamówienia; 

b)  

dla  kosztów  ujętych  w  punkcie  5  koszty  podane  przez  SkyCash:  20,05  PLN  / 

miesiąc / każda z części zamówienia;  

           c) dla 

kosztów ujętych w punkcie 7 koszty podane przez SkyCash: 0,99 PLN / miesiąc 

/ 2 część zamówienia i 1,99 PLN / miesiąc / 3 część zamówienia;  

d) 

dla kosztów ujętych w punkcie 5 wyjaśnień z dnia 24 października 2019 r. koszty 

podane przez SkyCash: 29,29 PLN / miesiąc /każda z części zamówienia; 

e) 

dla kosztów ujętych w punkcie 9 należy przedstawić kwotę: 

TA24 - 

12 447,60 PLN na miesiąc 

Łukasz Bzymek 1/92 razy 9225 PLN = 100,27 PLN 

Inżynierowie - 224,61 PLN chociaż należy podnieć kwestie dobowej metody rozliczeń między 

SkyCash a OVC opisanej 

w umowie między tymi podmiotami 

Opiekun projektu 47,92 PLN 

Łącznie 12 820,40 PLN / miesiąc / 2 część zamówienia  

Digital Virgo 

– 14 760 brutto  

Piotr Szuper - 1/92 razy 9225 PLN=100,27 PLN  

Inżynierowie - 192,9549 PLN  

Opiekun Klienta - 91,01 PLN - 

Łącznie: 15 144,23 PLN / miesiąc / 3 część zamówienia;  


f) 

dla kosztów ujętych w punkcie 10 wyjaśnień koszty podane przez SkyCash: 23,59 

PLN / miesiąc / każda z części zamówienia; 

g)  dl

a  kosztów  ujętych  w  punkcie  11  wyjaśnień  nie  ma  możliwości  obliczenia 

prawidłowego kosztu ze względu na przyjęcie całkowicie nieprawdopodobnych założeń;  

h) 

dla kosztów nieujętych w wyjaśnieniach (obsługa kanałów SMS i IVR, inne) nie ma 

możliwości  obliczenia  prawidłowego  kosztu  ze  względu  na  całkowite  ich  pominięcie  w 

wyjaśnieniach. 

Koszty cała część 2: 15 420,21 PLN  

Koszty cała część 3: 17 745,03 PLN  

Pomimo  braku  danych  z  punktów  g)  i  h)  powyżej  Odwołujący  zauważył,  że  po 

prawidłowym przeliczeniu koszty przedstawione przez SkyCash 6-krotnie większe dla części 

2 i 7-

krotnie dla części 3 i przewyższają zakładane przez wykonawcę przychody.  

W konsekwencji zaniechań i naruszeń ze strony Zamawiającego, Odwołujący wskazał, 

że  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  SkyCash  na  2  i  3  część  zamówienia,  która  (i)  nie 

uwzględnia wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, wskutek czego zawiera 

rażąco  zaniżony  koszt,  (ii)  zawiera  rażąco  zaniżoną  cenę,  wskutek  czego  jest  ofertą 

niedopuszcza

lną  tak  na  gruncie  ustawy  Pzp,  jak  i  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji,  (iii)  nie  odpowiada  treści  SIWZ  odnośnie  utrzymywania  przez  wykonawcę 

zespołów  pracowników  dla  każdej  z  części  Zamówienia,  przez  cały  okres  określony  w 

z

amówieniu.  

W związku z powyższym, Odwołujący wniósł jak na wstępie odwołania. 

Załączniki (merytoryczne): 

Umowa współpracy w zakresie obsługi użytkowników SkyCash z dnia 10.10.2019 r.; 

- Korespondencja e-maliowa z pracownikiem KBU sp. z o.o.; 

Zobowiązanie TwójAsystent24 do udostępnienia zasobów z dnia 08.10.2019 r.; 

Oświadczenie TwójAsystent24 z zapisem wynagrodzenia z dnia 08.10.2019 r.; 

Zobowiązanie Digital Virgo do udostępnienia zasobów z dnia 08.10.2019 r.; 

Raport  świadczenia  usług  przez  SkyCash  dla  SPPN  w  Warszawie  za  wrzesień  2019  r. 

zawierający informację o ilości obsłużonych transakcji z podziałem na kanały; 

Wyjaśnienia SkyCash złożone w toku postępowania DZP/43/PN/37/15. 

B. 

Odwołujący – mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 2402/19)   

(na posiedzeniu z udziałem stron i wykonawców zgłaszających przystąpienia do postępowania 

odwoławczego,  Odwołujący  cofnął  zarzuty,  żądania  i  odpowiednią  do  tego  zakresu  część 

uzasadnienia,  dotyczące  wykonawcy  Pango  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

Odwołujący A), którego oferta została sklasyfikowana również na drugiej pozycji w rankingu 

ofert;  


w  poniższym  streszczeniu  stanowiska  Odwołującego  zostały  pominięte  wskazane  części 

odwołania, przy zachowaniu w pozostałym zakresie numeracji przyjętej przez Odwołującego)   

– wniósł odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego polegających na: 

1.  zaniechani

u  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę,  tj.  SkyCash  Poland  S.A.,  

siedzibą w Warszawie („Wykonawca”) z uwagi na fakt, że: (i) zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

oraz (ii) jest ona niezgodna z treścią SIWZ;  

(…) 

ewentualnie,  z  daleko  idącej  ostrożności,  zaniechaniu  wezwania  Wykonawcy  (…)  do 

wyjaśnienia treści oferty w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania oraz wezwania 

do ponownego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny; 

4.  a  w  konsekwencji  -  zaniechania  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  z 

wyłączeniem oferty Wykonawcy (…). 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  że  prowadząc  postępowanie  naruszył 

następujące przepisy: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez:  

(i) 

zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu 

zamówienia;  

(ii) 

(…) 

2.  ewentualnie,  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  Wykonawcy 

(…) do 

złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty Wykonawcy 

(…) mających wpływ na wysokość ceny, w sytuacji gdy dotychczasowe wyjaśnienia w tym 

zakresie budzą wątpliwości;  

3. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji przez zaniecha

nie odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę (…), pomimo 

że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na  utrudnianiu  innym 

przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż usług poniżej kosztów ich świadczenia; 

4. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy w sytuacji, 

gdy oferta 

jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wyszczególnionym w treści odwołania; 

5.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  naruszenie  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i 

zasady uczciwej konkurencji. 

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o:  

merytoryczne  rozpoznanie  oraz  uwzględnienie  odwołania,  w  tym  przeprowadzenie 

dowodów  z  dokumentów  zawartych  w  aktach  postępowania,  które  zostaną  przekazane 

Izbie przez Zamawiającego oraz dowodów z dokumentów wskazanych w treści odwołania, 

a także z dowodów powoływanych na dalszym etapie postępowania odwoławczego; 


nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty Wykonawcy;  

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert z wyłączeniem 

oferty Wykonawcy 

(…); 

4.  za

sądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

Interes we wniesieniu odwołania wskazany przez Odwołującego 

Oferta Odwołującego uzyskała 64,00 pkt w obu częściach i w związku z tym została 

sklasyfikowana  (ex  aequo  z  w

ykonawcą Pango Polska Sp. z o.o.) na drugiej pozycji  wśród 

ofert niepodlegających odrzuceniu (w obu częściach zamówienia). Oferta Wykonawcy została 

natomiast sklasyfikowana na pierwszej pozycj

i. Na skutek niezgodnych z prawem czynności 

Zamawiającego, Odwołujący, który złożył prawidłową i rzetelnie wycenioną ofertę, został tym 

samym  pozbawiony  i  może  być  również  na  dalszym  etapie  postępowania  pozbawiony 

możliwości uzyskania zamówienia oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”) zasadności odwołania, 

a  następnie  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  żądanych  czynności,  Odwołujący  uzyska 

realną możliwość otrzymania zamówienia.   

P

owyższe  dowodzi  naruszenia  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia,  co  czyni  zadość 

wymaganiom określonym w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp do wniesienia odwołania. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, jak niżej. 

1. Stan faktyczny 

W związku z faktem, że cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę wykazywała 

wartość niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od 

towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, Zamawiający 

pismem z dnia 21 października 2019 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 i 1a pkt 1 

ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień, czy cena oferty Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę 

(lu

b jej istotne części składowe) - „Wezwanie Wykonawcy”.  

Dowód: Wezwanie i wyjaśnienia w aktach postępowania 

W dniu 21 listopada 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty 

Wykonawcy jako najkorzystniejszej oraz o klasyfikacji ofert

. W tym samym dniu Odwołujący 

zawrócił  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  udostępnienie  korespondencji  prowadzonej 

pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  dotyczącej  ofert  Wykonawcy,  w  szczególności 

dotyczącej ceny.  

Dowód: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w aktach postępowania) 

1.5. W dniu 22 listopada 2019 r. w

yjaśnienia Wykonawcy zostały udostępnione Odwołującemu. 

Odwołujący  po  analizie  oferty  Wykonawcy  oraz  złożonych  wyjaśnień  stwierdził,  że 

zaoferowana przez 

Wykonawcę cena oferty jest rażąco niska, gdyż nie pozwala Wykonawcy 


na  osiągnięcie  zysku  i  w  konsekwencji  powoduje,  że  oferuje  on  usługi  poniżej  kosztu  ich 

świadczenia.  Faktem  jest to,  że Wykonawca podejmuje  próby  wykazania,  że uwzględnione 

przez  Wykonawc

ę  koszty  realizacji  zamówienia  vs.  zaoferowana  ceny  pozwalają  mu  na 

osiągnięcie zysku (nadwyżki), ale przyjęte przez niego założenia do tej kalkulacji są błędne, a 

dodatkowo wskazują, że oferta Wykonawcy, jest niezgodna z treścią SIWZ, co Odwołujący 

(jak w

skazał) szczegółowo przedstawił poniżej. 

2. Uzasadnienie prawne  

2.1. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 w z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

–  2.1.6.  Brak  definicji  ceny  rażąco  niskiej  /  określenie  ceny  mającej  tego  rodzaju 

znamiona, wyroki: KIO z 17 kwietnia 2018 r., KIO 633/18; z 1 czerwca 2018 r., KIO 852/18; z 

5 grudnia 2018 r., KIO 2399/18; 

Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. (XII 

Ga 88/09).  

Z

astrzeżenia dotyczące oferty Wykonawcy  

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję rażąco niskiej ceny oraz postanowienia art. 90 

ustawy Pzp, w szczególności ust. 3, cena zaoferowana przez Wykonawcę jest rażąco niska, 

gdyż: 

(i) 

nie pozwala na wygenerowanie zysku (nadwyżki); 

(ii) 

nie pozwala na utrzymanie rentowności Wykonawcy na tym zadaniu; 

(iii) 

 jest ona 

oderwana od realiów rynkowych, na co wskazuje różnica pomiędzy: 

a) 

ofertą Wykonawcy, a ofertami innych wykonawców; 

b) 

ofertą  Wykonawcy,  a  ofertą  Wykonawcy  złożoną  w  poprzednim  postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego na świadczenie usług pobierania opłat za postój w Strefie 

Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform / kanałów mobilnych, znak 

postępowania:  DZP/116/PN/105/18  (bez  podziału  zamówienia  na  części,  dalej  jako 

„poprzednie  postępowanie”),  w  której  Wykonawca  zaoferował  zdecydowanie  wyższą  cenę 

oferty  brutto,  wykazując  wyższy  zysk,  opartą  na  odmiennych  od  przyjętych  w  tym 

p

ostępowaniu  założeniach,  podkreślając  przy  tym,  że  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  w 

poprzednim  p

ostępowaniu,  może  być  traktowana  jako  realna  (w  odróżnieniu  od  oferty 

Odwołującego, która w poprzednim postępowaniu była pomimo wszystko wyższa niż oferta 

Wykonawcy złożona w tym postępowaniu). 

Dowód:  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  złożone  przez  Wykonawcę  w 

poprzednim  postępowaniu  („poprzednie  wyjaśnienia”)  -  zobowiązanie  Zamawiającego  do 

przekazania Izbie 

poprzednich wyjaśnień.  

Założenia Wykonawcy 

Założenia dotyczące ilości miast / parkingów, w których Wykonawca świadczy usługi  

analogiczne do usług objętych przedmiotem zamówienia: 


(i)  Wykonawca  w  w

yjaśnieniach  wskazał,  że  atrakcyjność  zaoferowanej  przez  niego  ceny 

wynika z faktu, że świadczy on usługę przyjmowania opłat parkingowych za pomocą telefonu 

komórkowego w 92 miastach i parkingach prywatnych w całej Polsce, w związku z tym koszty, 

tj.  w  szc

zególności  utrzymania  systemu  (pkt  2-4  wyjaśnień),  bezpłatnego  kanału  dla 

kontrolerów (pkt 5 wyjaśnień), pracowników (pkt 9 wyjaśnień), biura (pkt 10) rozkładają się na 

wszystkie miasta i parkingi prywatne. 

(ii) 

Na  wstępie  Odwołujący  zauważył,  że  w  poprzednim  postępowaniu  Wykonawca  w 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp, wykazywał, że (analogiczne jak w pkt (i) powyżej) koszty należało podzielić przez 62,5 

miasta  w  całej  Polsce,  gdyż  usługi  (na  moment  składania  wyjaśnień  w  poprzednim 

postępowaniu)  były  świadczone  przez  Wykonawcę  w  67  miastach,  z  czego  6  stref  było 

sezonowych i działo w okresie 4 miesięcy w roku, dlatego też przyjęto współczynnik 62,5.  

Dowód: Poprzednie wyjaśnienia - str. 1. 

(iii

) W obecnym postępowaniu Wykonawca nie dość, że nie wyodrębnia parkingów / miast, w 

którym  świadczy  usługi  sezonowo,  tj.  jedynie  w  okresie  4  miesięcy  w  roku,  to  dodatkowo 

wyodrębnia parkingi prywatne, które są obsługiwane, zgodnie z wiedzą Odwołującego zdobytą 

po analizie aplikacji mobil

nej Wykonawcy, łącznie przez WEiP Parking. 

(iv) Jako 

dowód Odwołujący przedstawił zestawienie parkingów / miast obsługiwanych przez 

Wykonawcę sporządzone w oparciu o informacje zawarte w aplikacji mobilnej Wykonawcy. Z 

zestawienia  wynika,  że  18  (oznaczone  jako  WEiP)  stanowią  strefy  wchodzące  w  zakres 

jednego parkingu WEiP Parking. 

Dowód:  zestawienie parkingów  z  aplikacji  mobilnej Wykonawcy  przygotowane przez 

Odwołującego  (Odwołujący  zastrzegł  możliwość  złożenia  dowodów  wskazujących,  które  z 

pa

rkingów mają charakter sezonowy). 

(v)  Odwołujący  wskazał,  że  nie  kwestionuje  faktu,  że  Wykonawca  w  okresie  roku  od 

poprzedniego  postępowania  mógł  rozpocząć  świadczenie  usług  na  rzecz  innych  miast/ 

parkingów, ale jego niekonsekwencja w przyjętych metodach kalkulacji ceny oferty, ewidentnie 

wskazuje  na  fakt,  że  próbuje  on  niejako  „dopasować”  zaoferowaną  cenę  do  wymagań 

rynkowych i sztucznie wykazać, że nie nosi ona znamion ceny rażąco niskiej. 

(vi) 

Działaniem  nieuprawnionym  Wykonawcy  jest  wykazywanie,  że  koszt  przykładowo 

systemu, czy też osób, rozkłada się na 92 miast / parkingów prywatnych, gdyż przykładowo 

parkingi  sezonowe  pozwalają  na  pokrycie  jedynie  części  kosztów,  co  w  konsekwencji 

powoduje,  że  przy  przyjętych  założeniach,  usługi  świadczone  przez  cały  rok  (projekty 

realizowane  przez  Wykonawcę  przez  cały  rok)  muszą  pokrywać  koszty  jakie  są  przez 

Wykonawcę ponoszone w związku z usługami świadczonymi sezonowo tj. kompensować je. 

(vii) 

Podsumowując,  nawet  jeżeli  Wykonawca  dokonuje  podziału  kosztów  związanych  ze 


świadczeniem  usług  analogicznych  jak  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia,  powinien  je 

podzielić  przed  mniejszą  liczbę  niż  92,  co  przy  zakładanej  przez  Wykonawcę  miesięcznej 

nadwyżce przychodów w stosunku do miesięcznych kosztów na poziomie - w części 2: 373,16 

zł  brutto  oraz  w  części  3:  355,19  zł  brutto,  pokazuje,  że Wykonawca  nie  osiągnie  zysku,  a 

zatem zamówienie w obu częściach nie będzie dla niego rentowe, co w konsekwencji oznacza, 

że cena oferty Wykonawcy jest rażąco niska. 

Założenia dotyczące struktury transakcji / obsługi transakcji 

(i) 

Wykonawca  przyjmuje  odmienne  niż  w  poprzednim  postępowaniu  założenia  dotyczące 

struktur

y transakcji w zakresie parkowań prywatnych i flotowych, a także sposobu wnoszenia 

za nie opłat. 

(ii)  W 

poprzednim  postępowaniu  Wykonawca  biorąc  pod  uwagę  swoje  doświadczenia  w 

świadczeniu  usług,  w  tym  na  rzecz  Zamawiającego,  wskazywał,  że  40%  parkowań  w 

Warszawie st

anowią parkowania flotowe, a 60% parkowania indywidulane. 

(iii) W w

yjaśnieniach Wykonawca wskazuje natomiast inne proporcje, tj. około 60% parkowań 

w  Warszawie  stanowi  obecnie  parkowanie  flotowe,  a  pozostałą  część  parkowanie 

indywidualne. 

(iv) 

Niezależnie od powyższego (nawet jeżeli przyjąć, że faktycznie struktura parkowań uległa 

zmianie),  Wykonawca  przyjmuje 

całkowicie  inne  założenia  dotyczące  wnoszenia  opłat  za 

parkowanie przez te podmioty, 

co w konsekwencji powoduje, że manipuluje on kosztami, gdyż 

inne  są  koszty  dokonywania  opłat  za  parkowanie:  kartą,  wirtualną  portmonetką,  czy 

przelewem.  Przyjęcie,  że  udział  transakcji  kartowych  przy  parkowaniu  indywidulanym  nie 

przekroczy  3

%  łącznej  liczby  zawieranych  transakcji,  a  płatności  wirtualną  portmonetką  w 

zakresie  tych  parkowań  37%,  powoduje,  że  w  porównaniu  z  poprzednio  przyjętymi 

założeniami,  Wykonawca  uzyskał  całkowicie  inną,  bardziej  korzystną  dla  siebie  kalkulację 

(dopasowaną do wymagań Wykonawcy w celu obrony oferty), co po raz kolejny powoduje, że 

popróbuje on dopasować elementy składowe ceny, w taki sposób, aby wykazać, że nie jest 

ona rażąco niska. 

(v) 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  Raportem  Cyfrowych  Płatności  z  2018  r., 

publikowanym  przez  Izbę  Gospodarki  Elektronicznej,  przy  płatnościach  mobilnych 

preferowane  są  przez  użytkowników  płatności  pay-by-link,  kartą,  Blinkiem,  ale  płatność 

przelewem tradycyjnym nadal stanowi około 20 % wszystkich transakcji tego typu. 

Dowód: raport cyfrowych płatności z 2018 r. - str. 39, 57 i 59.  

Założenia dotyczące kosztów biura 

(i) W poprzednim p

ostępowaniu Wykonawca wskazał koszt biura (bez miejsc parkingowych) 

podzielony  przez  założony  na  tamtym  etapie przez Wykonawcę współczynnik  62,5, tj.  ilość 

miast,  w  których  Wykonawca  świadczył  na  danym  etapie  usługi  przyjmowania  opłat 


parkingowych za pomocą telefonu komórkowego. 

(ii) 

Obecnie Wykonawca  przyjmuje  taką  kalkulację,  że  dzieli  koszt  biura  pomiędzy  przyjęty 

współczynnik  92  (co  jak  wskazano  powyżej  jest  współczynnikiem  błędnym),  a  następnie 

pomniejsza powstały koszt o połowę, z uwagi na to, że w ocenie Wykonawcy koszt ten należy 

podzielić pomiędzy inne projekty prowadzone przez Wykonawcę, tj. niedotyczące świadczenia 

usług płatności za parkowanie. 

(iii) 

W ocenie Odwołującego, takie działanie Wykonawcy, świadczy również o tym, że chce on 

dopasować sporządzoną przez siebie wycenę, w celu wykazania, że nie jest ono rażąco niska. 

Odwołujący zauważył, że Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających, 

że  prowadzona  przez  niego  działalność,  poza  świadczeniem  usług  płatności  mobilnych, 

stanowi ponad 50

% całej działalności Wykonawcy. Wykazanie tego przez Wykonawcę jest o 

tyle zasadne, że Wykonawca w poprzednim postępowaniu przy wyjaśnieniach ceny, nie brał 

pod uwagę tych okoliczności, tj. dodatkowego współczynnika 50%.  

(iv) 

Odwołujący zauważył, że w przypadku zastosowania współczynnika niższego niż 92 (o 

zasadności jego niezastosowania w punkcie 2.1.8. powyżej) oraz braku podziału powstałego 

kosztu o kolejne 50%, koszt 

miesięczny utrzymania biura znacznie wzrasta. 

(v) 

Przykładowo  przy  założeniu,  że  Wykonawca  nie  podzieliłby  kosztu  biura  o  dodatkowy 

współczynnik 50%, to wówczas koszt miesięczny jego utrzymania wynosiłby dla obu części 

oddzielnie po 47,18 zł brutto, co przy założonych nadwyżkach oraz innych kosztach nieujętych 

lub  ujętych  wadliwie  przez  Wykonawcę,  powoduje,  że  Wykonawca  oferuje  usługi  poniżej 

swojego  kosztu, 

a  zatem  przedmiotowe  zamówienie  będzie  dla  niego  nierentowne,  a 

zaoferowana cena jest rażąco niska.  

Założenia dotyczące kosztów systemu 

(i) Wykonawca w pkt 4 w

yjaśnień wskazuje na koszty utrzymania systemu, które kalkuluje na 

poziomie 294,40 zł brutto miesięcznie dla każdej z części zamówienia. Potwierdzeniem tego 

kosztu są w ocenie Wykonawcy faktury VAT wystawione przez firmy hostujące ten system, tj. 

Digital Virgo Sp. z o.o. oraz Oktawave Sp. z o.o. 

(ii) 

Wykonawca wyliczając koszt miesięcznego utrzymania systemu podzielił koszty hostingu 

systemu przez współczynnik 92 (ilość miast i parkingów prywatnych), a następnie pomniejszył 

go dodatkowo o 50 % (o współczynnik 6/12), z uwagi na to, że zdaniem Wykonawcy biorąc 

pod  uwagę  obecną  ilość  transakcji  wykonywanych  przez  Wykonawcę,  tj.  250  000,00 

miesięcznie oraz dynamikę transakcji mobilnych na poziomie 20%, limit transakcji w każdej z 

części zamówienia zostanie wykorzystany w ciągu 6 m-ce świadczenia usługi. 

(iii) 

Przede wszystkim zdaniem Odwołującego nie zasługuje na aprobatę działanie Wykonawcy 

polegające na podziale kosztów systemu na 92 miast / prywatnych parkingów. 

(iv)  Zgodnie  z  raportem  parkowania  mobilnego  przygotowanym  przez  portal  cashless.pl 


parkowanie 

w Warszawie stanowi około 43,5% całego parkowania mobilnego w Polsce. Mając 

ten fakt na uwadze, koszt systemu dla obsługi płatności mobilnych w Warszawie powinien być 

uwzględniony  przez  Wykonawcę  z  uwzględnieniem  realnych  kosztów,  które  będą  z  tym 

projektem ponoszone, tj. poprzez wyliczenie kosztów utrzymania systemu z uwzględnieniem 

wartości 43,5%.  

Dowód:  wydruk  ze  strony  internetowej 

www.cashless.pl

  w  sprawie  raportu 

parkowań mobilnych w II kwartale 2018 r. i w II kwartale 2019 r. 

(v) 

Nie  można  porównać  ilości  parkowania  w  Warszawie,  do  przykładowo  parkowania  na 

parkingu w Chłapowie (wejście na plażę nr 14) z uwagi na to, że większa ilość transakcji w 

Warszawie  powoduje  konieczność  zwiększenia  przepustowości  i  wydajności  systemu  dla 

usług świadczonych w Warszawie, a zatem generuje wyższe koszty nawet przy założeniu, że 

koszty utrzymania systemu mogą mieć charakter ryczałtowy. 

(vi) 

Odwołujący  zaznaczył,  że  Wykonawca  na  okoliczność  wykazania  kosztów  utrzymania 

systemu wskazuje, m.in. umowę z firmą Digital Virgo Sp. z o.o. z 2011 r., podczas, gdy jako 

załącznik dołącza umowę z ta spółką, ale z dnia 10 października 2019 r. 

(vii) 

Biorąc pod uwagę powyższe, przy  zastosowaniu realnego współczynnika 43,5%, koszt 

utrzymania systemu powinien być przez Wykonawcę skalkulowany na poziomie 3 845,00 zł 

brutto, a nie 294,40 zł brutto. 

(viii) 

Niezależnie od powyższego, błędne są również założenia Wykonawcy co do możliwości 

ponoszenia kosztu związanego z utrzymaniem systemu w ramach przedmiotu zamówienia w 

każdej jego części jedynie przez okres 6 m- ce. 

(ix) 

Zamówienie objęte postępowaniem zostało podzielone przez Zamawiającego na 3 części, 

w tym część 2 i część 3 wchodzą w zakres postępowania. 

(x) Zgodnie z po

stanowieniami Rozdziału V SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), 

przedmiot zamówienia dla każdej z części dotyczy pobierania opłat w ramach puli 1,65 mln 

transakcji w ciągu każdego roku trwania umowy. Umowa w każdej części ma obowiązywać od 

dnia je

j zawarcia, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31.03.2022 r. (usługa 

w ramach umowy ma być świadczona de facto do dnia 31.12.2021 r.).  

Dowód: OPZ (strona 47 SIWZ). 

(xi) 

Nie jest zrozumiałe na jakiej podstawie Wykonawca założył 20% wzrost ilości transakcji 

mobilnych, z uwagi na to, że obiektywne  źródła wskazują, że roczny wzrost będzie wynosił 

około 13 % (dane wyliczone przez Odwołującego z powołanych powyżej raportów ze strony 

cashless.pl). 

(xii) 

Niezależnie  od  wysokości  procentowych  wzrostu,  nieprawidłowe  i  niepewne  jest 

założenie, że pula rocznych transakcji akurat z części 2 i z części 3 zamówienia zostanie w 

pełni wykorzystana i to w okresie półrocznym. 


(xiii) 

Wzrost płatności mobilnych na poziomie 20% w skali roku wskazuje, że w okresie 12 m-

cy 

zostaną wykorzystane 2 z 3 puli transakcji przewidzianych przez Zamawiającego, ale nie 

można zakładać, że:  

pule  te  zostaną  wykorzystane  sekwencyjnie  po  sobie  (przykładowo  pula  z  części  2 

postępowania  od  dnia  1  stycznia  2020  r.  do  dnia  30  czerwca  2020  r.,  a  pula  z  części  3 

postępowania od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.); 

użytkownicy będą korzystać jedynie z puli przewidzianej w części 2 i z części 3 zamówienia. 

Wykonawca, zdaniem Odwo

łującego, zapominał, że Zamawiający przewidział jeszcze jedną 

pulę transakcji w ramach pierwszej części zamówienia objętego postępowaniem. W takiej 

sytuacji może być wiele konfiguracji wykorzystania tych pul. Przykładowo: każda z trzech pul 

może być wykorzystana częściowo, pula z części 2 może być wykorzystana w 70% w ciągu 

12 m-cy,  natomiast 

pula z części 3 - w zakresie 15% przez 7 m-cy, a pula z części 1 - w 

zakresie kolejnych 15% w zakresie 6 m-cy, itd.  

Dowód: symulacja wykorzystania puli transakcji w skali roku z uwzględnieniem wzrostu 

us

ług mobilnych odpowiednio do 20% oraz 13% sporządzona przez Odwołującego 

(xiv) 

Z powyższego wynika, że przyjęcie przez Wykonawcę, że koszty obsługi systemu będą 

ponoszone jedynie przez 6 m-cy 

jest wadliwe, gdyż zgodnie z postanowieniami SIWZ usługi 

mają być świadczone przez okres maksymalny do 25 m-cy i w związku z tym, przy wyliczaniu 

miesięcznych kosztów świadczenia takiej usługi należało wziąć do wyliczenia okres 12 m-cy, 

a  nie  6  m-cy

.  Założenia  przyjęte  przez Wykonawcę powodują,  że przewidział  on,  że usługi 

parkowania 

w  każdej  z  części  będą  świadczone  nie  jak  wymagano  przez  okres  do 

maksymalnie  25  m-cy,  a

le przez okres około 12-13 m-cy, gdyż po tym okresie zamówienie 

przestanie być dla Wykonawcy rentowne. 

(xv) 

Przyjmując jedynie hipotetycznie, że Wykonawca w sposób prawidłowy podzielił koszty 

utrzymania 

systemu przez współczynnik 92 (założenie to jest negowane przez Odwołującego 

powyżej), to bez zastosowania współczynnika 6/12 i przy przyjęciu, że pozostałe wyliczenia w 

tym zakresie 

są prawidłowe, koszt utrzymania systemu powinien wynosić 441,16 zł brutto, 

zatem założona przez Wykonawcę nadwyżka ulega zmniejszeniu o odpowiednio o 294,40 zł 

brutto 

w każdej z części postępowania. 

(xvi)  W 

konsekwencji  powyższego,  mając  na  uwadze  inne  koszty  nieuwzględnione  lub 

wadliwie  skalkulowane  przez  Wykonawcę,  co  zostało  wykazane  w  odwołaniu,  cena  oferty 

Wykonawcy  jest  rażąco  niska,  ponieważ  koszty  przewyższają  możliwy  zysk  Wykonawcy. 

Założenia dotyczące pracowników  

(i) 

Wykonawca w sposób nieprawidłowy dokonał kalkulacji kosztów pracowników, zakładając, 

że w  okresie jednego  roku,  usługi  będą  poświadczone przez  pracowników  de  facto  jedynie 

przez okres 6 m-cy. 


(ii) 

Wykonawca podobnie jak w przypadku systemu zakłada, że osoby, którymi zobowiązany 

jest  dysponować  na  okres  realizacji  zamówienia,  będą  wykonywały  pracę  w  ramach 

z

amówienia  jedynie  przez  okres  6  m-cy  w  okresie  1  roku,  co  oznacza,  że  będą  one 

delegowane do p

racy w ramach zamówienia jedynie przez maksymalny okres 12-13 m-cy z 

ustalonych  przez  Za

mawiającego  maksymalnych  25  m-cy  realizacji  każdej  z  części 

zamówienia. 

(iii)  Odwołujący  zauważył,  że  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ,  Wykonawca  przez  okres 

realizacji zamówienia powinien zapewnić w każdej części zamówienia, co najmniej: 2 osoby 

pełniące funkcję projektanta / programisty posiadające odpowiednie doświadczenie, 1 osobę 

pełniącą  funkcję  „Opiekuna  Zamawiającego”  oraz  5  osób  pełniących  funkcję  pracownika 

wsparcia technicznego, obsługi klienta zdalnego, posiadających odpowiednie doświadczenie. 

(iv) 

Nawet  hipotetycznie  jedynie  zakładając,  że  faktycznie  roczna  pula  transakcji  zostanie 

wykorzystana  w  okresie  6  m-cy

,  to  nie  można  założyć,  że  również  powyższe  osoby  będą 

wykonywały swoją pracę jedynie w takim okresie czasu. 

(v) 

Wykonawca  powinien  skalkulować  wszystkie  swoje  koszty  w  sposób  zakładający 

maksymalny okres realizacji zamówienia, a nie - jak wynika z powyższego założenia - jedynie 

przez łączny okres 12-13 m-cy. 

(vi) 

Biorąc pod uwagę taki sposób kalkulowania kosztów, po upływie 12-13 m-cy zamówienie 

przestanie być dla Wykonawcy opłacalne. 

(vii) 

W  przypadku,  gdyby  Wykonawca  nie  zastosował  przy  kalkulacji  współczynnika  6/12, 

koszty  pracowników  uległyby  podwojeniu  w  skali  miesiąca,  co  spowodowałoby  pełne 

skonsumowanie 

wysokości zakładanej przez Wykonawcę miesięcznej nadwyżki przychodów 

nad kosztami, 

w następujący sposób: 

obecnie miesięczne koszty pracownicze wynoszą w części 2: 511,18 zł brutto, w części 3: 

544,67 zł brutto, a nadwyżka wynosi: w części 2: 373,16 zł brutto, w części 3: 355,91 zł brutto; 

w  przypadku  braku  zastosowania  współczynnika  6/12  miesięczne  koszty  pracownicze 

powinny  wynosić  części  2:  1  022,36  zł  brutto,  w  części  3:  1  089,34  zł  brutto,  a  zatem 

nadwyżka wynosi: w części 2: -138,02 zł brutto, w części 3: -188,76 zł brutto. 

(viii) 

Niezależnie  od  innych  argumentów  podnoszonych  przez  Odwołującego,  powyższe 

kalkulacje w sposób oczywisty wskazują, że cena oferty Wykonawcy jest rażąco niska. 

2.1.13. Koszty sms-

ów dla kontrolerów 

(i) 

Wykonawca dokonał podziału kosztów utrzymania bezpłatnego kanału sms dla kontrolerów 

również  na  92  miasta  /  parkingi  prywatne.  Jako  przykładowe  podmioty,  które  korzystają  z 

takiego kanału, Wykonawca wskazał oprócz Warszawy, następujące miasta: Białystok, Sopot, 

Chorzów, Gniezno i Andrychów. 


(ii) 

Zgodnie z posiadaną przez Odwołującego wiedzą, a także uzyskanymi przez Odwołującego 

dowodami, 

nie jest prawdą, że każdy z 92 podmiotów na rzecz którego Wykonawca świadczy 

usługi w zakresie pobierania opłat za parkowanie mobilne, ma zapewnione korzystanie z tego 

typu  kanału  (tj.  dany  podmiot  nie  zapewnił  sobie  takiej  możliwości  weryfikacji  w  umowie 

łączącej go w Wykonawcą). 

(iii) Odwołujący wskazał, że taki kanał nie funkcjonuje / nie jest zapewniony co najmniej dla 

Gdańska, Sopotu, Białegostoku.  

Dowód: korespondencja mailowa z dnia 25 listopada 2019 r. prowadzona z Zarządem 

Dróg w Gdańsku. 

(iv) 

Z uwagi na powyższe, brak jest podstaw do podziału kosztów bezpłatnego kanału sms dla 

kontrolerów na projekty, w których taka usługa / funkcjonalność w ogólne nie jest zapewniana. 

Wykonawca, nawet jeżeli chciałby dokonać podziału tych kosztów, powinien uwzględnić do 

wyliczenia  współczynnik  miast  /  parkingów,  w  których  tego  typu  weryfikacja  prawidłowości 

parkowania jest kontrolerom faktycznie zapewniona. 

(v) 

Zdaniem Odwołującego jest to kolejny dowód potwierdzający fakt, że celem przestawionych 

przez  Wykonawcę  Wyjaśnień,  jest  takie  manipulowanie  kosztami,  aby  w  konsekwencji 

dokonać wyeliminowania innych wykonawców z postępowania przez rażące zaniżenie ceny 

oferty. 

Brak spójności Wyjaśnień i załączonych kalkulacji 

(i) 

Niezależnie od podniesionych powyżej argumentów, zdaniem Odwołującego wyjaśnienia 

Wykonawcy są niespójne z załączonymi dowodami, które miałby potwierdzać prawidłowość 

dokonanych kalkulacji. 

(ii) 

Przykładowo  jak  wskazano  powyżej,  Wykonawca  jako  potwierdzenie  niezależności 

kosztów hostingu systemu od ilości stref parkowania wskazuje umowę z Digital Virgo Sp. z 

o.o. z 2011 r

. podczas, gdy załącznikiem do wyjaśnień jest umowa z tą spółką ale z dnia 10 

października 2019 r. 

(iii) 

Brak  spójności  i  logiki  w  wyliczeniach  jest  widoczny  również  w  treści  wyjaśnień  i 

zestawieniu kosztów dla każdej z części zamówienia załączonych do wyjaśnień. W ich treści 

brakuje  (lub  zostały  nieprawidłowo  uwzględnione)  uwzględnienia  niektórych  kosztów,  np. 

kosztu pojedynczej transakcji MassC

ollect, o której mowa w str. 7 wyjaśnień. 

(iv) 

Jak  wskazywał  Odwołujący  powyżej,  wyjaśnienia  są  w  wielu  przypadkach  odrębne 

(zaniżają  koszty,  pomijają  je,  stosują  inne  współczynniki)  od  poprzednich  wyjaśnień. 

Oczywiście  Odwołujący  rozumie,  że  na  przestrzeni  ostatniego  roku  świadczenia  przez 

Wykonawcę tożsamych usług na rzecz Zamawiającego, pewne czynniki mogły ulec zmianie, 

ale 

nie  w  tak  drastyczny  sposób.  Odwołujący  podkreślił,  że  w  poprzednim  postępowaniu 

zakładana  przez  Wykonawcę  miesięczna  nadwyżka  (dla  zamówienia  odpowiadającego 


całości postępowania)  wynosiła 9 276,99 zł bruttopodczas, gdy obecnie dla dwóch części 

zamówienia wynosi ona łącznie 729,07 zł brutto miesięcznie. 

(v) 

Powyższe  wskazuje  ponowienie,  że  Wykonawca  w  sposób  nierzetelny  dokonał  wyceny 

swojej oferty, czego skutkiem jest zaoferowanie przez niego nierynkowej ceny. 

Nieuwzględnione koszty niezbędne do świadczenia usług 

(i) Odwołujący zwrócił uwagę, że niezależnie od wadliwości wyjaśnień, o której mowa powyżej, 

Wykonawca  nie  uwzględnił  w  kalkulacji  oferty  innych  niezbędnych  kosztów,  takich  jak  w 

szczególności: 

koszty bankowe codziennych przelewów związanych z płatnościami za parkowanie (koszt 

związany bezpośrednio z usługą, o której mowa w punkcie 1.12. OPZ); 

koszty stałe obsługi rachunków bankowych; 

koszty  za dodatkową formę  płatności, tj.  sms  oraz  inne kanały  płatności  typu  IVR  (koszty 

bezpośrednio związane z usługą, o której mowa w punkcie (1.2.OPZ). 

(ii) 

Z  wyprzedzeniem  odpierając  argumenty  Odwołującego  dotyczące  tego,  że  powyższe 

koszty  mają  nikłe  znaczenie  dla  całej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  w  każdej  części,  to 

biorąc  pod uwagę niewielką miesięczną  nadwyżkę przychodów  nad kosztami,  a także inne 

podniesione przez Odwołującego argumenty, są to koszty znacznie wpływające na ocenę ceny 

oferty Wykonawcy. 

Dodatkowy przychód Wykonawcy 

(i) Wykonawca na str. 7 wyjaśnień zaznaczył, że niezależnie od założonych nadwyżek, będzie 

on osiągał z realizacji przedmiotowego zamówienia w obu częściach, przychód w wysokości 

1  833,98  zł  brutto  miesięcznie  z  tytułu  prowizji  uzyskiwanej  z  tytułu  zasilenia  wirtualnej 

portmonetki za pomocą kart płatniczych i przelewów ekspresowych. 

(ii) Przede wszystkim p

owyższy przychód nie może być brany pod uwagę przy wykazywaniu, 

że cena oferty Wykonawcy nie jest rażąco niska, ponieważ: 

wskazany  przychód  ma  charakter  jedynie  teoretyczny.  Nie  ma  pewności,  że  zostanie 

osiągnięty  i  jest  zależny  od  ilości  zasileń  wirtualnej  portmonetki,  z  których  użytkownicy 

(niezależnie od założeń dotyczących struktury transakcji, o których mowa w punkcie 2.1.9. 

odwołania) nie muszą korzystać; 

pobieranie  od  użytkowników  dodatkowych  opłat  za  korzystanie  z  usług  mobilnych  jest 

zabronione (pkt 3 OPZ). S

korzystanie z usługi mobilnej przez dokonanie opłaty za pomocą 

wirtualnej  portmonetki  wiąże  się  z  obowiązkiem  przelania  odpowiednich  środków  na 

wirtualną  portmonetkę  w  celu  jej  zasilenia,  powiększonych  o  dodatkowy  koszt  w  postaci 

prowizji Wykonawcy. 


(iii)  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  poprzednim  postępowaniu  sam  Wykonawca  stawiał 

Odwołującemu  zarzuty,  że  pokrywanie  kosztów  realizacji  zamówienia  z  innych  źródeł  niż 

wynagrodzenie  umowne  jest  zakazane

tym  bardziej,  jeżeli  wykazywany  przychód  ma 

charakter niepewny 

(odwołanie Wykonawcy w sprawie o sygn. akt KIO 431/19). 

Dowód: odwołanie Wykonawcy złożone w sprawie o sygn. akt KIO 431/19 w związku 

poprzednim postępowaniem (str. 11 i 12). 

(iv) 

Z  uwagi  na  powyższe  okoliczności,  dodatkowy,  teoretyczny  przychód  Wykonawcy  nie 

może być brany pod uwagę przy ustalaniu, czy cena oferty Wykonawcy nie jest rażąco niska. 

2.2. Naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp 

2.2.1.  Z 

daleko  idącej  ostrożności  -  na  wypadek  jednoczesnego  uznania,  że  wyjaśnienia 

rażąco  niskiej  ceny  przedstawione  przez  Wykonawcę  są  z  punktu  widzenia  formalnego 

prawidłowe,  a  zaoferowana  przez Wykonawcę cena  nie  zawiera  znamion  rażąco  niskiej,  w 

kontekście podniesionych w ramach odwołania wątpliwości, zasadne jest wdrożenie procedury 

ponownego badania w tym zakresie. 

Zamawiający nie powinien poprzestać na formalnym wypełnieniu obowiązku wezwania, 

a dążyć do rozwiania wszelkich wątpliwości w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz fakt, że art. 90 ust. 1 ustawy Pzp literalnie nie limituje 

ilości wezwań do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wykształcił się nurt orzeczniczy, wskazujący 

na zasadność takiego działania - wyrok KIO z dnia 25 kwietnia 2014 r. (sygn. akt KIO 725/14). 

2.3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

2.3.1.  Odwołujący  podniósł,  że  cena  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  stanowi  czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. 

2.3.2.  Zgodnie  z  przepisem,  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie  innym 

przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej 

kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu 

eliminacji innych przedsiębiorców. 

Artykuł 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zastosowanie 

do zjawiska gospodarczego, którego istotą jest sprzedaż poniżej kosztów własnych, tj. takie 

zaniżenie ceny, którego skutkiem jest powstanie po stronie wytwórcy towaru lub świadczącego 

usługę albo sprzedawcy straty (sprzedaż ze stratą). Nie chodzi tu oczywiście (zwłaszcza w 

przypadku działalności handlowej) o stratę na każdej sztuce towaru, czy każdej usłudze, lecz 

negatywny wynik działalności przedsiębiorcy w określonym jej segmencie - Tak J. Szwaja 

(red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., wyd. 2, Warszawa 2006. 


2.3.4.  W 

stanie  faktycznym  zaoferowanie  ceny  oferty  Wykonawcy  poniżej  kosztów 

wytworzenia usługi z pewnością miało na celu wyeliminowanie konkurencji, w tym wypadku 

Odwołującego. 

2.3.5.  Odwołujący  zwrócił  w  szczególności  uwagę  na  działanie Wykonawcy,  które  zdaniem 

Odwołującego  było  zamierzone  i  zawinione.  Wykonawca  jako  podmiot,  który  od  wielu  lat 

świadczy tego typu usługi, w tym na rzecz Zamawiającego, powinien mieć największą wiedzę 

dotyczącą realnych kosztów takiego zamówienia. 

2.3.6. Dodatkowo, 

jak wynika z przytoczonych powyżej argumentów, Wykonawca świadomie 

manipuluje stawkami kosztów jednostkowych w celu ich dopasowania do zaoferowanej ceny 

oferty Wykonawcy. 

Jak wynika z treści odwołania, Wykonawca dokonał wyceny w sposób nieprawidłowy, 

tj. na tak niskim poziomie, aby całkowicie wyeliminować innych wykonawców zaproszonych 

do składania ofert. 

Różnica pomiędzy ceną oferty Wykonawcy, a cenami ofert pozostałych wykonawców 

wskazuje dobitnie, że działanie tego Wykonawcy nastawione było na pozbawienie możliwości 

uzyskania zamówienia innym podmiotom, ponieważ żaden podmiot nie zdecydowałby się na 

realizację usługi w cenie zaoferowanej przez tego Wykonawcę. Cena ta bowiem nie pokrywa 

nawet podstawowych kosztów wytworzenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. 

2.4. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

Zdaniem Odwołującego, Wykonawca 

w Wyjaśnieniach wskazał, że: 

(i) 

ujął  w  wycenie  oferty  jedynie  koszty  świadczenia  usług  zamówienia  (w  obu  częściach) 

jedynie w okresie 12-

13 miesięcy, podczas gdy Zamawiający wymagał założenia oferty na 

świadczenie usług w okresie do maksymalnie 25 m-cy (str. 47 OPZ);  

(ii) w  wyniku  uzysk

ania  prowizji  z  zasilenia  wirtualnej  portmonetki  będzie  obciążał 

użytkowników  dodatkową  opłatą  w  wysokości  prowizji  (zakaz  obciążania  użytkowników 

dodatkowymi kosztami wynika z pkt 3 OPZ). 

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce 

wtedy,  kiedy  treść  oferty  (jej  zawartość  merytoryczna)  nie  odpowiada  wymaganiom 

zamawiającego określonym w  SIWZ w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub sposobu 

jego realizacji. Innymi słowy: niezgodność treści oferty z treścią SIWZ polega na materialnej 

niezgodności  zobowiązania  wykonawcy  wyrażonego  w  jego  ofercie  ze  świadczeniem, 

zaoferowania którego oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ, tak M. Jaworska (red.), 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2019. 

Powyższe potwierdza również orzecznictwo - KIO w wyroku z 15 kwietnia 2019 r. (KIO 


Powyższe wyraźnie wskazuje na to, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ 

w  punktach  wskazanych  w  punkcie  2.4.1  powyżej.  Jednocześnie  błędy  te  nie  podlegają 

poprawieniu w oparciu o art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze powyższe, ofertę Wykonawcy należało odrzucić również na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 

Konsekwencją  ww.  uchybień  Zamawiającego  jest  również  przeprowadzenie 

p

ostępowania  z  naruszeniem  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz  uczciwej 

konkurencji,  wyrażonej  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  bowiem  tylko  prawidłowe  stosowanie 

wsz

ystkich  przepisów  ustawy  Pzp  pozwala  na  prowadzenie  postępowania  z  zachowaniem 

tych zasad. 

.2.  Odwołujący  podniósł  przy  tym,  że  w  sposób  oczywisty  nie  może  konkurować  z 

Wykonawcą,  który  nie  wyceniając  niektórych  elementów  oferty  bądź  też  wyceniając  je  na 

znacznie zaniżonym poziomie, dąży do uzyskania zamówienia za cenę nieodzwierciedlającą 

kosztów  wytworzenia danej  usługi  i  nieuwzględniającą jakiegokolwiek  zysku. Taka  oferta  w 

żadnym  razie  nie  może  stanowić  porównania  z  ofertą  zgodną  ze  wszystkimi  wymaganiami 

Zamawiającego. 

3. Podsumowanie 

Reasumując  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  obowiązany  jest  do  szczegółowej 

weryfikacji treści złożonych przez wykonawców ofert oraz dalszych ich wyjaśnień dotyczących, 

tak  pod  kątem  ich  zgodności  z  treścią  SIWZ,  jak  i  rzetelności  kalkulacji,  a  co  za  tym  idzie 

realności zaoferowanej ceny. 

Zamawiający, nie może czynić z tych obowiązków jedynie iluzorycznej czynności, gdyż 

konsekwencją  takiej  postawy  byłoby  zagrożenie  prawidłowości  realizacji  zamówienia  i 

wydat

kowania środków publicznych. 

Odwołujący wyszczególnił obszary, w których zidentyfikować można tak nieprawidłowość 

oferty z treścią SIWZ, jak i nieprawidłowość w dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji. 

3.4.  Odwołujący  podniósł,  że  ciężar  dowodu  w  przypadku  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny 

obciąża  Wykonawcę,  względnie  Zamawiającego.  W  art.  190  ust.  1a  ustawy  Pzp 

(postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą) oraz w art. 198ea ustawy Pzp 

(postępowanie  przed  sądem  okręgowym),  określona  została  zasada  odwróconego  ciężaru 

dowodowego, zgodnie z którą, obowiązek udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, spoczywa odpowiednio na: 

3.4.1.  wykonawcy,  który  ją  złożył,  jeżeli  jest  stroną  albo  uczestnikiem  postępowania 

odwoławczego (odpowiednio, w przypadku postępowania przed sądem powszechnym: stroną 

postępowania albo interwenientem); 


zamawiającym,  jeżeli  wykonawca,  który  złożył  ofertę,  nie  jest  uczestnikiem 

postępowania (odpowiednio, w przypadku postępowania przed sądem powszechnym: nie jest 

stroną postępowania albo interwenientem). 

Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności, Odwołujący wskazał, że należy 

uznać odwołanie za konieczne i zasadne.  

Załączniki  (merytoryczne):  informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu; 

dowody wymieniowe w treści odwołania. 

Wykonawca  SkyCash  Poland  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszający 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w  zakresie  obu  odwołań  po  stronie 

Zamawiającego (02.12.2019 r.), wniósł w zgłoszeniach o oddalenie odwołań w całości.  

Na posiedzeniu 10 grudnia 2019 r. złożył „Pismo procesowe Przystępującego” z dnia 

10 grudnia 2019 r. z załącznikami, o treści jak niżej.   

Przystępujący, zwany dalej „SkyCash”, przedstawił stanowisko w sprawie, odnosząc 

się  jednocześnie  do  treści  obu  odwołań  z  uwagi  na  fakt,  jak  wskazał,  że  zarówno  co  do 

zarzutów, jak i podniesionych argumentów, odwołania te w zasadniczej części się pokrywają. 

1.  Zarzut  braku,  w  wyjaśnieniach  SkyCash  z  dnia  24  października  2019  r.,  zwanych  dalej 

„wyjaśnieniami SkyCash”, informacji na temat kosztu obsługi kanału SMS dla użytkowników 

systemu  mobilnego  parkowania,  a  także  dla  kanału  IVR,  jako  kanału  dodatkowego  do 

wnoszenia opłat z tytułu parkowania.  

W wyjaśnieniach Skycash nie zawarto ww. informacji, ponieważ SkyCash nie ponosi 

kosztów obsługi tych kanałów. Usługi te są świadczone SkyCash przez spółkę Digital Virgo, 

która  z  tego  tytułu  obciąża  z  tego  tytułu  Sky  Cash  (na  rozprawie  poprawiono,  na  wniosek 

Przystępującego,  omyłkową  część  zdania  wpisując  treść:  która  z  tego  tytułu  nie  obciąża 

SkyCash).  

Dowód:  oświadczenie  spółki  Digital  Virgo  z  dnia  9  grudnia  2019  r.,  pkt  3  tego 

oświadczenia.  

Zarzut braku w wyjaśnieniach Skycash informacji na temat kosztów MassCollect (wpłaty), 

podczas gdy w wyjaśnieniach podano koszty MassPayment (wypłaty). 

wyjaśnieniach Skycash na str. 7, ostatni akapit pkt 11, podano informacje dotyczące 

MassCollect, jednakże przenosząc dane z treści wyjaśnień do kalkulacji dla części 2 i części 

3  zamówienia,  stanowiących  załączniki  do  wyjaśnień  Skycash,  w  obu  kalkulacjach  przez 

pomyłkę  użyto  wyrazu  „MassPayment”  zamiast  wyrazu  „Masscollect”  (zob.  wiersz:  Koszty 

transakcji).  

W obu kalkulacjach w wierszu pn. Koszty transakcji w odniesieniu do zasileń, wirtualnej 

portmonetki  użyto  pomyłkowo  wyrazu  „MassPayment”  zamiast  wyrazu  „MassCollect”. 

Pomyłka ta jest oczywista, ponieważ zasilenia, czyli wpłaty do wirtualnej portmonetki to właśnie 


MassCollect  (

wpłaty),  natomiast  MassPayment  -  to  wypłaty  (a  mówiąc  ściślej  -  wypłaty 

dokonywane przez 

SkyCash na rzecz Zamawiającego). 

Stąd też przedmiotowy zarzut należy uznać za nietrafny.  

Z  kolei  koszty  MassPayment  (wypłaty),  czyli  koszt  wypłat  dokonywanych  przez 

SkyC

ash  na  rzecz  Zamawiającego,  to  koszt  0,25  groszy  za  przelew.  Zgodnie  z  §  3  ust.  2 

projektu umowy, w

ykonawca będzie przelewał całość kwot rozliczonych tytułem opłat za każdy 

dzień obowiązywania wnoszenia opłat za postój w SPPN codziennie, do końca następnego 

dnia  roboczego,  na  rachunek  Zamawiającego.  Zatem  należy  wykonać  21  przelewów  w 

miesiącu,  co  daje  koszt  SkyCash  z  tytułu  MassPayment,  tj.  wypłat  dokonywanych  przez 

SkyCash na rzecz Zamawiającego w wysokości 5 zł i 25 groszy miesięcznie. 

Dowód:  załącznik  nr  1  do  Umowy  o  świadczenie  Usług  Płatności  Masowych  przez 

system Raiffeisen on-line nr MP 1312309/2010.  

Zarzut  Odwołującego  Pango  dotyczący  podziału  kosztów  osobowych  pracowników 

udostępnianych przez spółkę Twój Asystent 24 oraz spółkę Digital Virgo, wbrew zapisom: 

a) 

oświadczenia  spółki  Twój  Asystent  24  z  dnia  8  października  2019  r.,  gdzie  -  zdaniem 

Odwołującego - kwota tamże wskazana w wysokości 10 350 zł netto miesięcznie związana 

jest bezpośrednio z zobowiązaniem wynikającym z postępowania o zamówienie, oraz 

b) 

umowy ze spółką Digital Virgo o współpracy w zakresie obsługi użytkowników SkyCash, 

gdzie  w  §  5  ust.  1  tej  umowy  -  zdaniem  Odwołującego  -  umowa  bezpośrednio  łączy  jej 

wykonanie wyłącznie z przedmiotowym postępowaniem.  

SkyC

ash od 2011 r. współpracuje ze spółką Digital Virgo przede wszystkim w zakresie 

utrzymania  i  obsługi  systemu  płatności  mobilnych  za  parkingi,  co  zostało  wskazane  w 

wyjaśnieniach  SkyCash  w  pkt  4.  W  wyjaśnieniach  tych  na  dowód  powyższego  powołano  i 

dołączono do  wyjaśnień fakturę  VAT od  spółki Digital  Virgo dla spółki SkyCash  za miesiąc 

wrzesień 2019 r. z tytułu utrzymania i obsługi systemu płatności mobilnych za parkingi. 

Dowód: faktura VAT z dnia 30 września 2019 r. - dowód znajduje się w dokumentacji 

przetargowej; załącznik do wyjaśnień SkyCash.  

wyjaśnieniach SkyCash wskazano na współpracę ze spółką Digital Virgo od 2011 r., 

która  jest kontynuowana  do  dnia dzisiejszego.  Chcąc  udokumentować fakt  współpracy  obu 

spółek od 2011 r. w treści wyjaśnień SkyCash powołano umowę z 2011 r., a do wyjaśnień 

przez pomyłkę załączono umowę z 2019 r.  

Dowód: oświadczenie spółki Digital Virgo z dnia 9 grudnia 2019 r. - na fakt współpracy 

od 2011 r.  

Co  zaś  się  tyczy  umowy  z  dnia  10  października  2019  r.  została  ona  zawarta  przez 

strony,  żeby  sprecyzować,  jakie  konkretne  osoby  ze  strony  spółki  Digital  Virgo  będą 

świadczyły usługę obsługi użytkowników systemu SkyCash. 

Spółka  Digital  Virgo  świadczy  spółce  SkyCash  m.in.  usługi  obsługi  użytkowników  systemu 


SkyCash. Usługi te obejmują 92 miasta i parkingi prywatne.  

Dowód:  oświadczenie  spółki  Digital  Virgo  z  dnia  9  grudnia  2019  r.,  pkt  2  tego 

oświadczenia. 

W związku z potrzebą wskazania w przedmiotowym postępowaniu (warunek udziału w 

postępowaniu,  o którym mowa w  pkt  7.2.22.  ppkt  3  SIWZ) konkretnych osób  spełniających 

postawione przez Zamawiającego warunki, spółka Digital Virgo udostępniła swoje zasoby w 

postaci  wskazanych  osób,  i  w  tym  celu  złożyła  wymagane  Zobowiązanie  do  udostępnienia 

zasobów z dnia 8 października 2019 r. Konsekwencją powyższego było także zawarcie przez 

strony  ww.  umowy  z  dnia  10  października  2019  r.,  w  której  wskazane  osoby  zostały 

wymienione (§ 2 ust. 1 lit. c umowy).  

Dowód: 

a) 

zobowiązanie spółki Digital Virgo z dnia 8 października 2019 r. do udostępnienia zasobów 

spółce SkyCash, oraz 

b) oferta SkyCash  

– dokumenty znajdują się w dokumentacji przetargowej. 

Odwołujący Pango próbuje wykazać, powołując się na § 5 pkt 1 ww. umowy z 2019 r., 

że  umowa  ta,  cyt.  „bezpośrednio  łączy  wykonanie  Umowy  wyłącznie  z  postępowaniem”, 

wywodząc z powyższego twierdzenia skutek w postaci braku uzasadnienia podziału kosztów, 

o których mowa w pkt 9 wyjaśnień SkyCash, na wszystkie obsługiwane 92 miasta i parkingi 

prywatne.  Odwołujący  formułuje  swoje  twierdzenie  w  oderwaniu  od  treści  ww.  umowy,  a 

zwłaszcza od jej § 1, w którym został określony przedmiot umowy, tj. obsługa użytkowników 

systemu SkyCash (aktualnie obejmuje 92 miasta i parkingi prywatne), a przede wszystkim w 

oderwaniu  od  trwającej  już  współpracy  między  spółkami,  w  tym  w  przedmiocie  obsługi 

użytkowników  systemu  Skycash.  Powyższy  fakt  znajduje  swoje  potwierdzenie  także  w 

oświadczeniu  spółki  Digital  Virgo  z  dnia  5  kwietnia  2019  r.,  złożonym  w  poprzednim 

postępowaniu  przetargowym,  w  którym  to  oświadczeniu  spółka  Digital  Virgo  udostępniła 

spółce  SkyCash  zasoby  w  postaci  osób  -  tych  samych  osób  co  w  przedmiotowym 

postępowaniu.  

Dowód: zobowiązanie spółki Digital Virgo z dnia 5 kwietnia 2019 r. do udostępnienia 

zasobów spółce SkyCash. 

Co  się  zaś  tyczy  zarzutu  Odwołującego  Pango  odnoszącego  się  do  oświadczenia 

spółki  Twój  Asystent  24  z  dnia  8  października  2019  r.,  otóż,  Odwołujący  twierdzi,  że 

przedmiotowe oświadczenie, cyt. „łączy kwotę wynagrodzenia 10.350 PLN netto miesięcznie 

bezpośrednio  ze  zobowiązaniami  wynikającymi  z  postępowania”,  wywodząc  z  powyższego 

twierdzenia skutek w postaci braku uzasadnienia podziału kosztów, o których mowa w pkt 9 

wyjaśnień SkyCash, na wszystkie obsługiwane 92 miasta i parkingi prywatne. 

Po  pierwsze,  twierdzenie  Odwołującego  jest  nieuprawnione  w  świetle  brzmienia 


samego oświadczenia powołanego przez Pango. Otóż w oświadczeniu spółki Twój Asystent 

24 zawarto sformułowanie, cyt. „przyszłe wynagrodzenie należne Twój Asystent 24 wynikające 

z  tego  zobowiązania  będzie  nie  wyższe  niż  10  350  (dziesięć  tysięcy  trzysta  pięćdziesiąt 

złotych)  netto  miesięcznie.  (podkreślenie  Przystępującego).  Inaczej  rzecz  ujmując,  z 

oświadczenia  tego  wynika,  że  wynagrodzenie  nie  będzie  wyższe  niż  10  350  zł  netto 

miesięcznie  co  oczywiście  nie  znaczy,  że  będzie  wynosiło  10  350  zł  netto  miesięcznie, 

ponieważ  konkretnie  tego  wynagrodzenia  w  ww.  oświadczeniu  nie  podano  (równie  dobrze 

może być to jakakolwiek kwota równa lub mniejsza od 10 350). Już choćby z tego powodu 

zarzut Pango jest nieuzasadniony.  

Po  drugie,  i  ważniejsze,  spółka  Twój  Asystent  24  świadczy  spółce  SkyCash  usługi 

o

bsługi użytkowników systemu SkyCash w 92 miastach i parkingach prywatnych, i przysługuje 

jej z tego tytu

łu miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10 350 zł netto. 

Dowód: oświadczenie spółki Twój Asystent 24 z dnia 9 grudnia 2019 r.  

Analogicznie  jak  w  przypadku  spółki  Digital  Virgo,  także  spółka  Twój  Asystent  24, 

została  wskazana  jako  podwykonawca  spółki  SkyCash  w  przedmiotowym  postępowaniu 

(udostępniając swoje zasoby w postaci osób dedykowanych do obsługi użytkowników systemu 

SkyC

ash).  Spółka  ta  udostępniała  swoje  zasoby  spółce  SkyCash  także  w  poprzednim 

postępowaniu przetargowym. 

Dowód: 

a) 

zobowiązanie  spółki  Twój  Asystent  24  z  dnia  8  października  2019  r.  do  udostępnienia 

zasobów spółce SkyCash, 

b) oferta SkyCash 

– dokumenty znajdują się w dokumentacji przetargowej oraz 

c) zobowiązanie spółki Twój Asystent 24 z dnia 5 kwietnia 2019 r. do udostępnienia zasobów 

spółce SkyCash.  

Zarzut  polegający  na  kwestionowaniu  przyjętej  przez  SkyCash  metodologii  kalkulacji 

kosztów  polegającej  na  rozkładzie  kosztów  na  wszystkie  obsługiwane  92  miasta  i  parkingi 

prywatne. 

SkyC

ash nie zgadza się ze stanowiskiem Odwołujących. Stanowisko Odwołujących, 

niezależnie od tego jaką metodologię kalkulacji kosztów przyjąłby SkyCash, pozostałoby takie 

samo, co jest oczywiście zrozumiałe z uwagi na ubieganie się zainteresowanych podmiotów o 

to samo zamówienie.  

Odwołujący  podnoszą,  że  w  jednym  mieście  jest  kilka  milionów  osób  w  innym 

kilkadziesiąt  tysięcy,  co  zdaniem  Odwołujących  czyni  przyjętą  przez  SkyCash  metodologię 

rozkładu kosztów, nieuzasadnioną. Podniesiony przez Odwołujących argument na pierwszy 

rzut oka robi wrażenie, wszak jednak kilka milionów osób w danym mieście, to nie to samo co 

kilkadziesiąt tysięcy w innym, mniejszym. Argument ten staje się jednak nietrafny, jeżeli bliżej 


przyjrzy 

się  faktom.  Otóż,  liczba  obsługiwanych  osób/podmiotów  w  danej  lokalizacji,  czy 

ujmując rzecz inaczej - liczba transakcji w danej lokalizacji, w istocie nie ma znaczenia z punktu 

widzenia  systemu  informatycznego  i  osób  obsługujących  ten  system.  Z  punktu  widzenia 

systemu SkyC

ash bez znaczenia nawet jest fakt, że w niektórych miastach funkcjonuje wiele 

stref płatnego  parkowania z  różnymi  stawkami,  a  nawet różnymi  godzinami  obowiązywania 

(zobacz n

a ten temat pkt 3 wyjaśnień SkyCash). Krótko rzecz ujmując, do obsługi wszystkich 

92  miast  i  parkingów  prywatnych  wykorzystywany  jest  ten  sam  system  SkyCash.  Koszt 

utrzymania  tego  systemu  - 

pomimo  wzrostu  liczby  obsługiwanych  miast  i  parkingów 

prywatnych - jest taki sam od par

u lat (zob. pkt 4 wyjaśnień SkyCash). 

Dowód: 

a) 

oświadczenie spółki Digital Virgo z dnia 9 grudnia 2019 r., pkt 2 tego oświadczenia oraz 

b) 

faktury  VAT  spółki  Digital  Virgo  z  dnia  31  sierpnia  2016  r.,  31  października  2016  r.,  30 

kwietnia 2017 r., 31 lipca 2017 r., 31 maja 2018 r. 

c) 

oraz faktura VAT z 30 września 2019 r., stanowiąca załącznik do wyjaśnień SkyCash 

– każda na kwotę 2000 zł netto z tytułu utrzymania i obsługi systemu płatności za 

parkingi.  

Reasumując,  przyjęta  przez  Skycash  metodologia  kalkulacji  kosztów  polegającą  na 

rozkładzie  kosztów  na  wszystkie  obsługiwane  92  miasta  i  parkingi  prywatne  jest  nie  tylko 

dop

uszczalna,  ale  konieczna  do  zastosowania  w  świetle  faktów  podanych  powyżej  i  w 

wyjaśnieniach SkyCash. Jest tak, ponieważ obsługa systemu dla kilkunastu miast o niewielkiej 

liczbie  mieszkańców,  generuje  takie  same  koszty,  jak  obsługa  92  miast  i  parkingów 

prywatnych. 

Nietrafny jest także zarzut dotyczący rozkładu na 92 miasta i parkingi prywatne kosztów 

utrzymania  bezpłatnego  kanału  SMS  dla  kontrolerów.  Jak  wskazano  w  pkt  5  wyjaśnień 

SkyC

ash  opłata  ryczałtowa  jaką  z  tego  tytułu  ponosi  SkyCash  wynosi  1  845  zł  brutto 

miesięcznie  

Dowód: 

a) faktura VAT z dnia 30.09.2019 r. wystawi

ona przez spółkę Digital Virgo - dowód znajduje 

się w dokumentacji przetargowej; stanowi załącznik do wyjaśnień SkyCash oraz 

b) oświadczenie spółki Digital Virgo z dnia 9 grudnia 2019 r., pkt 1 tego oświadczenia. 

W każdym z 92 miast i parkingów prywatnych udostępniony jest bezpłatny kanał SMS, 

przy  czym  w  jednych  lokalizacjach  jest  on  podstawowym  kanałem  kontroli,  w  innych  jest 

przewidziany  w  systemie  SkyCash  na  wypadek  awarii/braku  do

stępności  kanału 

podstawowego. Niezależnie od tego w ilu miastach i czy jako podstawowe rozwiązanie, czy 

na wypadek awarii, funkcjonuje bezpłatny kanał SMS dla celów kontroli, dla SkyCash jest to 

taki sam koszt objęty opłatą ryczałtową.  

6.  Zarzut 

polegający  na  kwestionowaniu  przyjętego  przez  SkyCash  w  wyjaśnieniach  60% 


udziału usługi MobiParking Flota w całości transakcji. Zarzut został oparty przez Odwołujących 

na  tym,  że  w  wyjaśnieniach  złożonych  przez  SkyCash  w  poprzednim  postępowaniu 

przetargow

ym, SkyCash wskazał 40,5% udział ww. usługi w całości transakcji. 

Po

danie przez SkyCash w złożonych wyjaśnieniach 60% udziału usługi flotowej jest 

konserwatywnym  i  bezpiecznym  założeniem  opartym  o  aktualne rzeczywiste dane  zebrane 

przez  SkyCash  w  toku  real

izacji aktualnie obowiązującej umowy  z Zamawiającym. Dane te 

zawarte  są  w  Raporcie  z  parkowań  flotowych  i  prywatnych.  Z  raportu  tego  wynika  nawet 

73,99% udział parkowań flotowych w całej liczbie parkowań. SkyCash z ostrożności przyjął w 

kalkulacji  poziom  6

0%  biorąc  właśnie  pod  uwagę  poprzednio  wskazany  40,5%  udział 

parkowań  flotowych  w  latach  poprzednich.  Wzrost  parkowań  flotowych  rzeczywiście  jest 

bardzo znaczący, stąd też ostrożne podejście SkyCash, ale i z drugiej strony - konieczność 

uwzględnienia w kalkulacji zmian zachodzących na rynku. 

Dowód: Raport z parkowań flotowych i prywatnych.  

Co  zaś  się  tyczy  kwestionowanych  przez  Odwołujących  zmian  co  do  zasilania 

wirtualnej portmonetki za pomocą kart płatniczych, płatności pay-by-link, czy za pomocą Blik, 

to zmiany te - 

które znalazły wyraz w wyjaśnieniach SkyCash w pkt 11 - są także pochodną 

zmian  zachodzących  na  rynku.  SkyCash  w  związku  z  realizacją  aktualnie  obowiązującej 

umowy  z  Zamawiającym  zbiera  dane  rzeczywiste  także  dotyczące  zasilania  wirtualnej 

portmonetki.  Dane  te  przedstawia  Raport  - 

analiza  udziału  poszczególnych  metod  zasileń 

wirtualnej  portmonetki.  Dane  te  były  podstawą  dla  wartości  przyjętych  w  wyjaśnieniach 

SkyC

ash  odnoszących  się  do  prognozowanych  metod  zasilania  wirtualnej  portmonetki  za 

p

omocą  kart  płatniczych,  płatności  pay-by-link,  czy  za  pomocą  Blik,  który  jako  metoda 

płatności  dostępny  jest  w  ramach  zasileń  PayU.  Z  ostrożności,  obniżony  koszt  transakcji 

zasilenia  wirtualnej  portmonetki  za  pośrednictwem  Blik,  został  pominięty  i  obliczony  na 

poziomie standardowego (wyższego) kosztu zasilenia pay-by-link. 

Dowód: Raport - analiza udziału poszczególnych metod zasileń wirtualnej portmonetki.  

Reasumując,  zarzut  Odwołujących  jakoby  przyjęty  przez  SkyCash  udział 

poszczególnych  metod  zasilania  wirtualnej  portmonetki  budził  wątpliwości  co  do  jego 

wiarygodności,  jest  nietrafny.  SkyCash  oparł  dane  zawarte  w  wyjaśnieniach  na  danych 

rzeczywistych  zbieranych  przez  system  SkyCash.  Można  oczywiście  się  zastanawiać, 

dlaczego  w  latach  poprzednich  poziom  u

działu  danego  sposobu  zasilania  wirtualnej 

portmonetki był taki, a aktualnie jest mniejszy, czy większy. Nie ma to jednak wpływu na dane 

rzeczywiste zbierane przez system SkyCash. W oparciu o te dane SkyCash dokonał kalkulacji 

w przedmiotowym postępowaniu. 

7.  Zarzut  polegający  na  kwestionowaniu  przyjętej  przez  SkyCash  metodologii  kalkulacji 

kosztów polegającej na uwzględnieniu współczynnika 6/12 w kalkulacji kosztów. 

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, dopuszczając, zgodnie z pkt 4.2. SIWZ, 


możliwość złożenia oferty przez wykonawców na dwie dowolnie wybrane części zamówienia, 

co  też  SkyCash  uczynił  składając  oferty  na  część  2  i  część  3.  Kalkulując  cenę  SkyCash 

uwzględnił rzeczywistą liczbę transakcji realizowanych w usłudze MobiParking w Warszawie i 

odniósł  ją  do  limitu transakcji  wskazanego  przez  Zamawiającego  w każdej części,  na które 

SkyCash złożył ofertę (część 2 i część 3). Każda z części, na które złożona została oferta ma 

takie  same  parametry  (jest  taka  sama  i  opiewa  na  1 650  000  transakcji  w  danym  roku). 

Analizując rzeczywiste dane zgromadzone w ramach obecnie obowiązującej umowy pomiędzy 

SkyCash  i  Zamawiającym,  SkyCash  przyjął,  że  ze  względu  na  liczbę  250  tys.  transakcji 

parkingowych  w  Warszawie  dokonywanych  przez  klientów  SkyCash  miesięcznie,  założoną 

dynamikę  wzrostu  liczby  transakcji  w  kolejnych  latach  na  poziomie  20%  rocznie,  pula 

transakcji  dostępna  w  ramach jednej  części  zostanie  wykorzystana  w  ciągu  6 miesięcy. W 

ciągu jednego roku, SkyCash będzie miał możliwość wykorzystania w pełni dwóch części, na 

które  złożył  ofertę.  Uwzględnienie  współczynnika  6/12  jest  więc  racjonalne  i  uzasadnione  - 

oddaje  rzeczywisty  koszt  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  dla  każdej  części  przez 

system  SkyCash.  Przyjęcie takiego założenia potwierdza też  brak możliwości  przydzielenia 

t

ransakcji do konkretnej części Zamówienia. 

Powyższe oczywiście jest założeniem przyjętym na użytek kalkulacji, i w żaden sposób 

nie  oznacza  -  co 

zdaje  się  sugerują  Odwołujący  -  zaoferowanie  przez  SkyCash    realizacji 

usługi jedynie przez 6 miesięcy, czy też przez 12 miesięcy – przy założeniu realizacji danej 

części zamówienia jedna po drugiej. W każdym przypadku SkyCash będzie świadczył usługi 

do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z terminem przewidzianym w pkt 5.1.2. SIWZ oraz § 4 ust. 1 

pkt 2 projektu umowy lub do wyczerpania limitu transakcji otrzymanych na dany rok w ramach 

odpowiednio części 2 i części 3 zamówienia.  

W  ocenie  SkyCash  oparcie  kalkulacji  na  danych  rzeczywistych  wynikających  z 

aktualnie  realizowanej  umowy 

na  rzecz  Zamawiającego  jest  nie  tylko  uprawnione,  ale  i 

konieczne. Zwłaszcza, że z samego projektu umowy  wynika  - co Odwołujący pomijają - że 

umowa może zakończyć się wcześniej, tj. przed upływem zakreślonego terminu w przypadku 

„wyczerpania  środków  na  wynagrodzenie”,  które  oczywiście  jest  pochodną  ilości 

zrealizowanych transakcji. 

Otóż, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, cyt.: „Strony ustalają następujące 

terminy realizacji zamówienia: 

rozpoczęcie świadczenia usług, o których mowa w  § 1: 01.12.2019 r., 

zakończenie świadczenia usług, o których mowa w § 1: 31.12.2021 r. lub do wyczerpania 

środków  na  wynagrodzenie,  o  których  mowa  w  §  5  ust.  2”  (podkreślenie  Przystępującego 

SkyCash).  

Reasumując,  SkyCash  -  podobnie  jak  Zamawiający  -  ma  dostęp  do  danych 

rzeczywistych zbieranych i analizowanych przez system SkyCash w związku z realizowaną 


aktualnie na rzecz Zamawiającego umową. Dane te były podstawą przyjęcia przez SkyCash 

współczynnika  6/12  w  sporządzonych  kalkulacjach.  W  ocenie  SkyCash  także  sam 

Zamawiający - który ma dostęp do danych rzeczywistych - ma świadomość tego, że umowy 

mogą zakończyć  się przed  zakreślonym terminem,  w  związku z  wyczerpaniem  środków  na 

wynagrodzenia, stąd też zawarcie w projekcie umowy wyżej powołanego § 4 ust. 1 pkt 2.  

8.  Odwołujący  Pango  zarzuca  SkyCash,  że  złożenie  oferty  na  część  2  i  3  ma  charakter 

działania  ograniczającego  konkurencję.  Ponadto  Odwołujący  Pango  wskazuje,  że  cyt. 

„SkyCash  osiąga  dodatkowe  przychody  z  nieobowiązkowych  metod  zasilenia  konta  przez 

u

żytkowników  systemu  mobilnego  parkowania  korzystających  z  usług  SkyCash,  których 

Zamawiający nie może Skycash zakazać na czas realizacji Zamówienia”. 

Zarzut  Odwołującego  Pango  jest  nietrafny.  Zgodnie  z  pkt  4.2  SIWZ,  Zamawiający 

dopuścił  możliwość  złożenia  oferty  przez  wykonawców  na  dwie  dowolnie  wybrane  części 

zamówienia.  Co  zaś  się  tyczy  osiągania  przychodów  z  nieobowiązkowych  metod  zasilenia 

konta wirtualnej portmonetki, to Odwołujący Pango słusznie zauważa, że jest to dopuszczalne, 

niemniej jednak pomija 

ten przychód uzyskiwany przez SkyCash w swoich wyliczeniach.  

Tymczasem,  jak  wskazano  w  wyjaśnieniach,  Skycash  osiąga  przychód  z  tytułu 

zasilenia  wirtualnej  portmonetki  za  pomocą  kart  płatniczych  i  przelewów  ekspresowych. 

Prowizja SkyC

ash z tego tytułu wynosi 1,9% wartości wpłaty zarówno dla części 2, jak i części 

3. W związku z tym szacowany na bazie warunków zamówienia (1 650 000 transakcji w danym 

roku w każdej części o średniej wartości 6 zł) przychód z tytułu prowizji SkyCash za zasilenie 

konta wynosi po 1 

833,98 zł brutto miesięcznie, osobno dla każdej z części, co przekłada się 

na przychód na poziomie 22 007,80 zł brutto rocznie dla każdej z części.   

Zdaniem  Odwołującego  mPay  powyższy  przychód  nie  może  być  brany  pod  uwagę 

prz

y  wykazaniu,  że  cena  oferty  SkyCash  nie  jest  rażąco  niska,  ponieważ,  jak  wyraził  to 

Odwołujący mPay w pkt 2.1.16. ppkt (ii) odwołania: 

a) 

wskazany  przychód  ma  jedynie  charakter  teoretyczny  (nie  ma  pewności,  że  zostanie 

osiągnięty i jest zależny od ilości zasileń wirtualnej portmonetki), 

b) 

pobieranie  od  użytkowników  dodatkowych  opłat  za  korzystanie  z  usług  mobilnych  jest 

zabronione  (pkt  3  OPZ),  skorzystanie  z  usługi  mobilnej  poprzez  dokonanie  opłaty  za 

pomocą wirtualnej portmonetki wiąże się z obowiązkiem przelania odpowiednich środków 

na wirtualną portmonetkę w celu jej zasilenia, powiększonych o dodatkowy koszt w postaci 

prowizji, 

c) 

w poprzednim postępowaniu SkyCash stawiał zarzut Odwołującemu mPay, że pokrywanie 

kosztów realizacji zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne jest zakazane, 

tym bardziej, jeżeli wskazywany przychód ma charakter niepewny (sprawa o sygn. akt KIO 


Skycash nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem Odwołującego mPay zarówno 

co do zasady, jak i poszczególnych argumentów. Jest tak z następujących przyczyn: 

A. 

Zgodnie  z  pkt  2.15  OPZ  „Wykorzystanie  wirtualnej  portmonetki  będzie  nieobowiązkową 

funkcjonalnością  dodatkową  Systemu”.  Innymi  słowy,  Zamawiający  dopuścił  w 

przedmiotowym postępowaniu stosowanie przez wykonawców nieobowiązkowej dodatkowej 

funkcjonalności w postaci tzw. wirtualnej portmonetki. Konsekwentnie za dopuszczalne należy 

uznać  działania  wykonawców  pozwalające  na  włączenie  tzw.  wirtualnej  portmonetki  do 

Systemu. Tzw. wirtualna portmonetka jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na zasadzie 

dobrowolności  dla  użytkowników  SkyCash,  który  umożliwia  opłacanie  usługi  mobiParking. 

Użytkownicy wirtualnej portmonetki dokonują jej zasilenia za pomocą przelewów bankowych, 

kart  płatniczych  i  przelewów  ekspresowych.  Z  tytułu  zasilenia  wirtualnej  portmonetki  za 

pośrednictwem kart płatniczych i przelewów ekspresowych SkyCash osiąga przychód opisany 

w wyjaśnieniach z dnia 24 października 2019 r.  

B. D

odatkowo Zamawiający zwrócił uwagę, że zgodnie z pkt 3 OPZ, zabronione jest pobieranie 

od  użytkowników  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  za  korzystanie  z  podstawowych 

funkcjonalności  usługi  mobilnej  (wnoszenie  opłat  za  postój,  sprawdzanie  statusu 

płatności/usługi,  dostęp  do  rejestru  transakcji,  obciążanie  karty  płatniczej,  powiadomienia  o 

rozpoczęciu/zakończeniu  postoju  -  niezależnie,  czy  postój  zostanie  zakończony  przez 

Użytkownika, czy przez System). Co oznacza dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości 

pobierania  opłat  za  korzystanie  z  funkcjonalności  innych  niż  podstawowe.  Jak  wskazano 

wyżej, wirtualna portmonetka jest przewidziana przez Zamawiającego jako nieobowiązkowa 

d

odatkowa funkcjonalności, a SkyCash nie pobiera — stosownie do pkt 3 OPZ - żadnych opłat 

za  korzystanie  z 

podstawowych  funkcjonalności  usługi  mobilnej.  Jedyną  opłatą  pobieraną 

przez Skycash jest prowizja 

z tytułu zasilenia wirtualnej portmonetki. 

C.  Nie

trafny  jest  także  argument  Odwołującego  mPay,  że  wskazany  przychód  ma  jedynie 

charakter teoretyczny, i nie ma pewności, że zostanie osiągnięty i jest zależny od ilości zasileń 

wirtualnej  portmonetki.  Cała  kalkulacja  każdego  z  wykonawców  -  gdyby  przyjąć  tok 

rozumowania  Odwołującego  mPay  -  w  istocie  musiałaby  mieć  charakter  teoretyczny  i 

niepewny, ponieważ odnosi się do umowy w sprawie zamówienia, która dopiero ma zostać 

zawarta, a następnie realizowana. Obliczenie ceny zamówienia polega w praktyce na wycenie 

świadczeń  wchodzących  w  zakres  przedmiotu  zamówienia  z  wykorzystaniem  najlepszej 

wiedzy  i  doświadczenia  wykonawców,  a  w  przypadku  SkyCash  w  odniesieniu  do 

przedmiotowego  zamówienia,  także  na  podstawie  rzeczywistych  danych  otrzymywanych 

przez  SkyC

ash  w  związku  z  realizacją  na  rzecz  Zamawiającego  aktualnie  obowiązującej 

umowy.  Zdaniem  SkyC

ash  dla każdej kalkulacji, w  tym  w  szczególności  odnoszącej  się  do 

przychodu, istotne są dotychczasowe doświadczenia, w tym dane historyczne pozwalające na 

przyjęcie  poszczególnych  parametrów,  a  co  za  tym  idzie  -  prognozowanych  przychodów. 


Przychód z tytułu zasileń wirtualnej portmonetki został oparty przez SkyCash na podstawie 

udziału i struktury odpłatnych metod zasileń  wirtualnej portmonetki w zasileniach ogółem w 

miesiącu  wrześniu  2019  roku.  Szczegółowe  wyliczenia  zawiera  Raport  -  analiza  udziału 

poszczególnych metod zasileń kont prywatnych.  

D

owód: Raport - analiza udziału poszczególnych metod zasileń kont prywatnych. 

D.  Nie

trafny  jest  także  argument  Odwołującego  mPay  odwołujący  się  do  poprzedniego 

postępowania przetargowego, i zarzutu sformułowanego wówczas przez SkyCash przeciwko 

mPay. 

Otóż, po pierwsze, poprzednie postępowanie przetargowe nie zawierało postanowień 

an

alogicznych, jak powołane wyżej, odnoszących się do wirtualnej portmonetki. Po drugie, w 

poprzednim  postępowaniu  przetargowym  zarzut  SkyCash  odnosił  się  do  rzekomego 

przychodu 

mPay z bliżej niesprecyzowanej relacji ze spółką Finanteq, cyt. z wyjaśnień mPay 

z  poprzedniego  postępowania:  „Finanteq  wyraził  zainteresowanie  przeprowadzeniem 

integracji  tworzonych  rozwiązań  z  platformą  mPay  w  opisanym  powyżej  zakresie  na  okres 

udzielenia zamówienia na kwotę płatną na rzecz mPay w wysokości 50 000 zł, co ponownie 

ws

kazuje  na  możliwość  uzyskania  przez  Wykonawcę  oszczędności  przy  realizacji 

zamówienia,  tj.  powiększenie  przychodu  przez  tę  kwotę”,  co  kompletnie  pozostawało  poza 

zakresem opisanym wówczas i aktualnie w OPZ.  

R

esumując, SkyCash prognozuje, z dochowaniem należytej staranności, uzyskanie z 

tytułu zasilenia wirtualnej portmonetki przychód po 1 833,98 zł brutto miesięcznie, osobno dla 

każdej z części, co przekłada się na przychód na poziomie rocznie 22 007,80 zł brutto rocznie 

dla każdej z części. 

Zdaniem SkyCas

h przychód ten jest uprawniony w świetle warunków przedmiotowego 

zamówienia.  

9.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Przystępujący  SkyCash  wniósł  o  oddalenie  w  całości  obu 

odwołań. 

Załączniki: 

oświadczenie spółki Digital Virgo z dnia 9 grudnia 2019 r., 

oświadczenie spółki Twój Asystent 24 z dnia 9 grudnia 2019 r., 

Raport z parkowań flotowych i prywatnych, 

4) Raport - 

analiza udziału poszczególnych metod zasileń wirtualnej portmonetki, 

załącznik  nr  1  do  Umowy  o  świadczenie  Usług  Płatności  Masowych  przez  system 

Raiffeisen on-line nr MP 1312309/2010, 

zobowiązanie  spółki  Digital  Virgo  z  dnia  5  kwietnia  2019  r.  do  udostępnienia  zasobów 

spółce SkyCash. 

zobowiązanie spółki Twój Asystent 24 z dnia 5 kwietnia 2019 r. do udostępnienia zasobów 

spółce SkyCash. 


faktury  VAT  spółki  Digital  Virgo  z  dnia  31  sierpnia  2016  r.,  31  października  2016  r.,  30 

kwietnia 2017 r., 31 lipca 2017 r., 31 maja 2018 r.  

Zamawiający przedstawił stanowisko – odpowiedź na odwołania – ustnie do protokołu 

posiedzenia/rozprawy, 

wnosząc o oddalenie odwołań w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

Na posiedze

niu z udziałem stron: Odwołujących - Pango Polska Sp. z o.o. (sygn. akt 

KIO  2401/19),  mPay  S.A.  (sygn.  akt  KIO  2402/19); 

Zamawiającego  i  Wykonawców 

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego: mPay S.A.; Mobile Traffic Data 

Sp. z o.o.  

– po stronie odwołującego w sprawie sygn. akt KIO 2401/19 oraz SkyCash Poland 

S.A. 

– po stronie zamawiającego w sprawach sygn. akt KIO 2401/19 i 2402/19  

–  Izba  uznała,  że  w  wyniku  skutecznych  przystąpień  Wykonawcy  zgłaszający 

przystąpienia,  stali  się  uczestnikami  postępowania  odwoławczego,  zwanymi  też 

„Przystępującymi”. 

Rozpoznając odwołanie na rozprawie Izba uznała, że Odwołujący: Pango Polska Sp. 

z o.o. i mPay S.A.  

są legitymowani do wniesienia odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 

ust.  1  ustawy  Pzp

.  Oferty  obu  wykonawców  zostały  sklasyfikowane  na  drugiej  pozycji  w 

rankingu  ofe

rt  niepodlegających  odrzuceniu  w  obu  częściach  zamówienia  (część  2  i  3)  - 

procedura  odwrócona,  zatem  podważenie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  prowadzące  do 

powtórzenia czynności oceny ofert, stwarza Odwołującym ewentualną możliwość  ubiegania 

się o uzyskanie zamówienia. 

Izba ustaliła. 

Przedmiot  zamówienia  został  opisany  w  pkt  4  SIWZ  jako  usługa  polegająca  na 

„Pobieraniu opłat za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego z wykorzystaniem 

kanałów/platform  mobilnych.”  Zamawiający  dopuścił  składanie  ofert  częściowych  z 

zastrzeżeniem  złożenia  oferty  na  dwie  dowolne  części  zamówienia.  Wyodrębnione  części 

zamówienia, to: 

Część 1: Pobieranie opłat za postój SPPN – pula transakcji nr 1, 

Część 2: Pobieranie opłat za postój SPPN – pula transakcji nr 2, 

Część 3: Pobieranie opłat za postój SPPN – pula transakcji nr 3 

– wg pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia (…), ppkt 4.1 – 4.2 (SIWZ). 

W szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia - rozdział V SIWZ, do którego odsyła 

ppkt 4.3 SIWZ, Zama

wiający wskazał (str. 47 - OPZ), że:  

„Przedmiotem  zamówienia  jest  system  pobierania  opłat  za  postój  w  Strefie  Płatnego 


Parkowania N

iestrzeżonego za pomocą platform / kanałów mobilnych, w okresie po zawarciu 

umowy, nie wcześniej niż 01.12.2019 r. do 31.12.2021 r. 

Zamówienie podzielone jest na trzy części. Przedmiot zamówienia dla każdej z części dotyczy 

pobierania opłat w ramach puli 1.65 mln (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) transakcji 

w ciągu każdego roku trwania umowy, na każdą część, przy czym jedna transakcja równa się 

jednemu „biletowi za postój” lub inaczej pojedynczej opłacie. 

Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za faktyczne obsłużone transakcje.” 

W  opisie  po

dstawowych  wymagań  dla  systemu  (pkt  1  OPZ),  Zamawiający  wskazał 

sposób obsługi płatności -  

„1.2. Obsługa płatności za pomocą: (i) komend SMS, (ii) aplikacji mobilnej z transmisją opartą 

o łącze internetowe, (iii) innych kanałów / platform płatności (w przypadku zadeklarowania w 

ofercie).

” 

Termin realizacji zamówienia został opisany w pkt 5 SIWZ, rozpoczęcie: po zawarciu 

umowy, nie wcześniej niż 01.12.2019 r.; zakończenie: 31.12.2021 r. (ppkt 5.1.1; 5.1.2). 

We wzorze umowy w § 4 ust. 1 Zamawiający wskazał terminy realizacji zamówienia: 

rozpoczęcie  świadczenia  usług  01.12.2019  r.  -  pkt  1),  zakończenie  świadczenia  usług  - 

31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków na wynagrodzenie, o których mowa w § ust. 2.  

W pkt 4 OPZ Zamawiający zastrzegł możliwość udzielenia kolejnego, analogicznego 

zamówienia,  w  okresie  obowiązywania  umowy  zawartej  w  wyniku  przedmiotowego 

postępowania. 

Kryteria oceny ofert stanowiły: cena ofertowa brutto: 60%; skrócenie maksymalnego 

czasu  awarii  (brak  możliwości  skorzystania  z  usługi  lub  brak  dostępu  Zamawiającego  do 

panelu  administratora):  30%;  zapewnienie  dodatkowego  kana

łu  płatności  (oprócz  sms  i 

aplikacji mobilnej): 10%. 

W  pkt  12  SIWZ  Zamawiający  opisał  sposób  obliczenia  ceny  oferty;  zakres  opisu 

służący  dla  oceny  zasadności  zarzutów,  to  ppkt  „12.1  Cena  oferty  powinna  obejmować 

wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia,  niezbędne  dla  pełnego  i 

prawidłowego wykonania zamówienia i być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o zakres 

prac przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia.”   

Cenę  należało  podać  w  formularzu  oferta,  oddzielenie  dla  wybranych  części 

zamówienia.  Wykonawca  miał  obowiązek  określić  w  tabelach  (dla  części,  na  które  składał 

ofertę): poz. 1 wskaźnik prowizji [WP] …%; poz. 2 została określona przez Zamawiającego 

jako średnia wysokość opłaty za postój – średnia wartość jednostkowa transakcji [WJ] – 6,00 

zł; poz. 3 cena ofertowa brutto = [WP] x [WJ]. 


W  pkt  4  formularza  oferta,  pod  tabelami, 

wykonawca  był  zobowiązany  zamieścić 

oświadczenie: „Oświadczamy, że podane wyżej wskaźniki prowizji nie będą ulegały zmianie w 

całym  okresie  obowiązywania  umowy  i  będą  podstawą  do  obliczenia  rzeczywistego 

wynagrodzenia  Wykonawc

y  za  kolejne  miesiące  realizowania  przedmiotu  zamówienia, 

zgodnie z § 5 wzoru umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy”. 

Cena ofertowa brutto przyjęta do oceny ofert zgodnie z kryterium opisanym w SIWZ 

stanowiła  iloczyn  wskaźnika  prowizji  (wskazanego  przez  wykonawcę)  i  średniej  wartości 

jednostkowej transakcji (wskazanej przez Z

amawiającego). 

Wykonawcy  uczestniczący  w  sporze  zaoferowali  na  części  2  i  3  zamówienia, 

nast

ępujące wskaźniki prowizji i ceny ofertowe brutto: 

Odwołujący: Pango Polska Sp. z o.o. – dla dwóch części zamówienia 0,8% i 0,05 PLN;  

Odwołujący: mPay S.A. – dla części 2 zamówienia 0,78% i 0,04 PLN dla części 3 zamówienia 

0,87% i 0,05 PLN;  

Przystępujący SkyCash Poland S.A. – dla dwóch części zamówienia 0,33% i 0,02 PLN. 

Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę (lub jej istotne 

części  składowe)  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  zwrócił  się  do  wskazanych  3. 

W

ykonawców na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a pkt 1 ustawy Pzp – cytując treść art. 90 ust. 1 

pkt 1-5 Pzp 

– o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny w tym złożenie dowodów 

dotyczących  wyliczenia  ceny,  w  szczególności  w  zakresie  wynikającym  z  cytowanej  treści 

przepisów (pisma z 21.10.2019 r.). 

Odwołujący i Przystępujący odnośnie cen zaoferowanych dla części 2 i 3 przedmiotu 

zamówienia złożyli wyjaśnienia wraz z dowodami.  

Wyjaśnienia Przystępującego SkyCash  wraz z dowodami z 24 października 2019 r., 

(fragmenty wyjaśnień przedstawione w dużym skrócie), to: część opisowa wskazująca: 

1. W

yjątkowo sprzyjające warunki zamówienia, w tym m.in. – nieprzerwane świadczenie usługi 

na rzecz Zamawiającego od 01.12.2011 r. (połączenie z mobiParking Sp. z o.o.); posiadanie 

pełnej infrastruktury oraz stosownej wiedzy i doświadczenia; świadczenie usługi przyjmowania 

opłat  za  postój  w  oparciu  o  różne  technologie  (sms,  USSD  i  aplikację  instalowaną  przy 

stawkach: SMS 0,01%, aplikacja mobilna 9%, USSD 9%); w ramach aktualnie realizowanej 

umowy  zrealizowanie  wymaganego 

połączenia  systemu  SkyCash  z  szyną  danych 

udostępnioną  przez  Zamawiającego;  w  obecnym  postępowaniu  w  przeciwieństwie  do 

poprzedniego  (2018  r.)  nie  jest  obligatoryjne  potwierdzanie 

rozpoczęcia  i  zakończenia 

parkowania  wiadomością  SMS  (…).  Skutkiem  powyższego,  Przystępujący  nie  będzie  miał 

jakichkolwiek  kosztów  budowy  rozwiązania  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  będącego 


przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Usługa przyjmowania opłat parkingowych za pomocą telefonu komórkowego łącznie w 92 

miastach i 

parkingach prywatnych w całej Polsce (stan na 14.10.2019 r.), koszty utrzymania 

systemu do pobierania opłat rozkładają się na wszystkie miasta i parkingi.  

3.  Stosowana  technologia  pozwalaj

ąca  na  wygenerowanie  oszczędności  –  system 

mobiParking wysoce sparametryzowany, nie wymaga dodatkowego rozwoju programowania 

w  razie  dodania  nowej  strefy  parkowania  (miasta).  Usługa  świadczona  w  dużych  miastach 

Polski o wielu strefach parkowania z różnymi stawkami – wymaga wysokiej konfigurowalności 

systemu, co j

est wymaganiem stawianym programistom Przystępującego.  

4.  O

szczędności  polegające  na  nikłych  kosztach  utrzymania  systemu  –  w  związku  z 

rozliczaniem kosztów jw. Przystępujący ponosi zryczałtowaną stawkę za utrzymanie systemu 

mobiParking  łącznie  26 518,80  zł  brutto  miesięcznie.  Liczba  transakcji  Przystępującego 

000 miesięcznie oraz dynamika transakcji mobilnych uzasadniała przyjęcie w kalkulacji, 

że każda z części zamówienia, tj. 2 i 3 obejmuje limit transakcji, który zostanie wykorzystany 

w  ciągu  6  miesięcy  każdego  roku.  Koszty  utrzymania  systemu  zostały  podzielone  przez 

współczynnik 6/12. Miesięczny koszt utrzymania systemu to 294,40 zł brutto.   

5. K

oszt utrzymania bezpłatnego kanału SMS dla kontrolerów – posiadanie rozwiązania jako 

jednej  z  metod  sprawdzenia  parkowania 

(Warszawa,  Białystok,  Sopot,  Chorzów,  Gdańsk, 

Gniezno,  Andrychów)  –  nie  zachodzi  potrzeba  tworzenia  takiego  rozwiązania.  Koszty 

miesięczne brutto dla części 2 i 3 po 20,05 zł miesięcznie. 

Inne  oszczędności  związane  z  użytą  technologią  i  unikalności  rozwiązania 

SkyCash/mobiParking

,  m.in.  system  mobiParking  został  zintegrowany  z  prowadzonym  dla 

SkyCash systemem bankowości elektronicznej, co powoduje znaczące zmniejszenie kosztów 

obsługi systemu i kosztów księgowych.  

7. Niskie koszty 

obsługi kadrowo-płacowej,  

8. Niskie koszty obsługi księgowej, 

9. Koszty wynagrodzenia pracowni

ków (koszty osobowe) część 2, część 3 

– z wykazanym ich obliczeniem 

10. koszty obsługi biura – przyjęte w związku z realizacją także innych projektów, jako 50% w 

zakresie  obsługi  usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia  i  podzielone  przez  92  miasta  i 

parkingi prywatne. 

11. Koszty obsługi transakcji – część 2 i 3: po 1 937,10 zł brutto miesięcznie (w tym opłata za 

postój przy użyciu karty płatniczej (3% łącznej liczby transakcji), płatność przy wykorzystaniu 

wirtualnej portmonetki (ponad 97% wszystkich transakcji).  

Całkowity  miesięczny  koszt  świadczenia  usługi  na  rzecz  Zamawiającego  określony  w 

punktach:  4,  5,  7,  8,  9, 10,  11, tj.  o

szczędności polegające na nikłych kosztach utrzymania 

systemu; 

Koszty utrzymania bezpłatnego kanału SMS dla kontrolerów; Niskie koszty obsługi 


kadrowo-

płacowej;  Niskie  koszty  obsługi  księgowej;  Koszty  wynagrodzenia  pracowników 

(koszty osobowe) część 2, część 3; Koszty obsługi biura; Koszty obsługi transakcji – część 2 i 

–  został  ustalony  na  kwotę  brutto  miesięcznie:  dla  części  2:  2 376,84  zł,  dla  części  3: 

394,09 zł. 

Oferta  Przystępującego  opiewała  na  kwotę  w  częściach  2  i  3  po  2 750,00  zł  brutto 

miesięcznie (137 500 transakcji miesięcznie po 2 grosze).  

Nadwyżka przychodów nad kosztami w skali miesiąca wynosi 373,16 zł brutto (część 

2),  355,91  zł  brutto  (część  3).  W  skali  roku  nadwyżka  dla  obu  części  wyniesie  8 748,78  zł 

brutto. 

Niezależnie od powyższych kosztów, Przystępujący osiąga przychód z tytułu zasilenia 

wirtualnej portmonetki 

za pomocą kart płatniczych i przelewów ekspresowych. Prowizja z tego 

tytułu wynosi 1,9% dla części 2 i 3. Przychód z tytułu prowizji za zasilenie konta  wynosi po 

833,98 zł brutto miesięcznie dla każdej części zamówienia, co przekłada się na przychód 

rocznie 22 

007,80 zł brutto dla każdej części. 

Załączniki: 

- kalkulacje dla 

części 2 i 3 

- faktury 20

19 r.: sierpień (1); wrzesień (4)  

zobowiązanie do udostępnienia zasobów z 08.10.2019 r. 

umowa współpracy w zakresie obsługi użytkowników SkyCash z 10.10.2019 r. 

- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

z załącznikami nr 1 i nr 2 i odpisem z 

KRS  

zobowiązanie do udostępnienia zasobów z 08.10.2019 r. 

umowa współpracy z 29 września 2016 r. z załącznikami nr 3 i nr 4 

umowa współpracy z 17 maja 2019 r. z załącznikami nr 1 i nr 2 i odpisem z KRS 

oświadczenie Twój Asystent 24 z 8.10.2019 r. 

zobowiązanie do udostępnienia zasobów z 08.10.2019 r. z odpisem z KRS 

umowa o świadczenie usług z 06.08.2018 r. z załącznikiem nr 1 i aneksem ze skutkiem od 1 

grudnia 2018 r. 

- umowa zlecenia prowadzenia obs

ługi kadrowo-płacowej z 27.12.2017 r. z załącznikami nr 1, 

nr 2 i nr 3. 

Zamawiający przedstawił na rozprawie ocenę wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 

3  w

ykonawców  (2. Odwołujących i  Przystępującego) jako  pozytywną  uznając,  że oferty  nie 

zawierają rażąco niskich cen lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia, wskazując na 

rozprawie (07.01.2020 r.) 

jak niżej: 

„Zamawiający  uwzględnił  wszystkie  złożone  przez  wykonawców  wyjaśnienia,  tylko 

Odwołujący mPay utajnił, pozostałe wyjaśnienia były jawne. Ocenił w ten sposób wyjaśnienia 


dlatego,  że  ocenił  specyfikę  zamówienia  i  odrębne  założenia  organizacyjne  każdego 

wykonawcy. Uwzględnił również różnicę w sposobie realizacji zamówienia. 

Odnośnie  sposobu  organizacji  i  świadczenia  usługi  pozostawił  dowolność  wykonawcom. 

Jedynie  co  do  kadry  skonkretyzował  wymóg,  a  mianowicie  wymagał  by  do  usługi  będącej 

przedmiotem zamówienia wykonawcy oddelegowali pracowników na cały okres zamówienia. 

Wymagał dysponowania odrębnymi zespołami dla każdej części zamówienia gdyż zakładał, 

że pracownicy przeznaczeni, np.: do zadania nr 2 nie mogli wykonywać zakresu zadania 3. 

W zakresie wyjaśnień istotne było wskazanie udziału kosztów transakcji przy pomocy karty 

płatniczej, również przy pomocy komend sms i internetowej.” 

Odwołujący podtrzymali na rozprawie zarzuty: 

A. Pango Polska Sp. z o.o., B. mPay S.A. 

(po wycofaniu zarzutów wobec Odwołującego Pango 

Polska Sp. z o.o.), 

wskazując odpowiednio naruszenie: 

1) - art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp - przez przeprowadzenie 

postępowania o 

udzielenie zamówienia (i) w sposób skutkujący brakiem zachowania uczciwej konkurencji 

wśród  wykonawców,  (ii)  z  nierównym  traktowaniem  wykonawców,  (iii)  wbrew  zasadom 

proporcjonalności i przejrzystości, a to wskutek niewłaściwej oceny przez Zamawiającego 

wyjaśnień  SkyCash  dotyczących  wyliczenia  ceny  i  kosztu  w  zakresie  zastosowanych 

rozwiązań  technicznych  (w  szczególności:  kanałów  komunikacji)  oraz  powierzenia 

wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  podczas  gdy  prawidłowa  ocena  tychże 

wyjaśnień skutkuje uznaniem, że oferta zawiera rażąco niską cenę;  

-  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  naruszenie zasady  równego traktowania wykonawców  i 

zasady uczciwej konkurencji; 

2) - art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - przez brak odrzucenia oferty SkyCash, 

pomimo  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  oraz  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, podczas gdy obiektywnie i starannie przeprowadzona ocena nakazuje przyjąć, 

że oferta ta zawiera rażąco niską cenę oraz koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

- art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp  przez: (i) zaniechanie odrzucenia 

oferty Wykonawcy, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  

ewentualnie 

- art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania 

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, 

w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty Wykonawcy mających wpływ na 

wysokość  ceny,  w  sytuacji,  gdy  dotychczasowe  wyjaśnienia  w  tym  zakresie  budzą 

wątpliwości;  

3) - art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  -  przez  brak  odrzucenia  oferty 


SkyCash, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wskutek opierania 

się  w  ofercie  na  sprzedaży  usług  celem  realizacji  zamówienia,  poniżej  kosztu  ich 

świadczenia; 

- art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 

przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę, pomimo  że 

jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na  utrudnianiu  innym 

przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż usług poniżej kosztów ich świadczenia;  

4)  -  art.  89  ust.  1  pkt  2 ustawy  Pzp  - 

przez brak odrzucenia oferty SkyCash, której treść w 

odniesieniu  do  sposobu  wykonywania  zamówienia  nie  odpowiada  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), tj. przez brak odrzucenia oferty, która zakłada wykonywanie 

jednej części zamówienia jedynie przez określony okres, nie zaś przez cały okres, na który 

Zam

awiający przewidział zamówienie; 

- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy w sytuacji, 

gdy oferta jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wyszczególnionym w treści odwołania. 

Zamawiający  i  Przystępujący  SkyCash  Poland  S.A.  podtrzymali  swoje  stanowiska 

wnosząc o oddalenie odwołań.  

Na  rozprawie  strony  i  uczestnicy  p

ostępowania  odwoławczego  złożyli  następujące 

dokumenty  i  informacyjne 

własne  oraz  internetowe,  wnosząc  o  zaliczenie  ich  w  poczet 

dowodów: 

A. Odwołujący Pango Polska Sp. z o.o. / Przystępujący 

10.12.2019 r. 

1.  Korespondencja  elektroniczna  z  24  i  28  listopada  2019  r.  Odwołujący  –  ZDM  Poznań, 

pytanie  w  sprawie  metody  kontroli  wniesienia  opłat  parkingowych  za  pomocą  telefonu 

komórkowego. 

2. Korespondencja elektroniczna z 27 listopada 2019 r. 

Odwołujący – WEIP Sp. z o.o., pytanie 

dotyczące sposobu kontroli wniesionych opłat przez użytkowników ePark czy SkyCash oraz 

czy WEIP korzysta z API, odpowiedź: TAK, oprogramowanie sprawdza API. Korzystamy z 

usług firmy Guru. Dzisiaj potwierdziłem, że mają już zintegrowaną aplikację z waszym API.    

13.12.2019 r. 

Zestawienie  tabelaryczne  wskazujące  kolumny  oznaczone:  Data,  Portmonetki 

indywidualne  liczba,  Portmonetk

i  indywidualni  wartość,  Portmonetki  firmy  liczba, 

Portmonetki firmy wartość, Transakcje kartami liczba, Transakcje kartami wartość. W dolnej 

części tabeli zakreślono liczbę transakcji 249 536,00 i wartość transakcji 1 676 104,24 jako 

sumę z dekad I, II, III. 


2. Wydruki ze stron internetowych:  

- Maybach Machine 

z informacją Parkowanie z wykorzystaniem telefonu komórkowego, 

górnej części wydruku zakreślono układ wskazujący daty: luty 2010, kwiecień 15 2012, 

maj 2013;  

- ponownie taki sam wydruk z innej daty;  

- 10-stronicowy wydruk z SkyCash 

– Komendy SMS, Lista komend; Lista komend – IVR; 

Lista komend numery specjalne; 

- Maybach Machine (2 karty)z informacjami: 

Naklej identyfikator na swój samochód i zacznij 

parkować; Parkuj z mobiParking w całej Polsce; Wygodne doładowanie konta. 

B. Odwołujący mPay S.A. / Przystępujący 

10.12.2019 r. 

1. Wydruki ze stron internetowych: 

-  Cashless 

–  Mobilne  parkowanie  w  największych  miastach  w  II  kw.  2018  r.  Raport 

Cashless;  Cashless 

–  Prawie  11  mln  zl.  Tyle  wydaliście  na  parkowanie  za  pomocą 

smartf

onów w największych miastach w II kw. 2019 r. – oba wydruki łącznie e wszystkimi 

dodatkowymi informacjami liczą po 10 str.  

13.12.2019 r. 

1.  Zestawienie  tabelaryczne 

–  (nazwa  dopisana  odręcznie  przez  przewodniczącą  składu 

orzekającego: Symulacja kosztów ustalonych przez Odwołującego, gdyby nie zastosowano 

współczynnika 6/12 i 92). 

2.  Opinia 

/odpowiedź  na  pytanie/  dr  Artura  Gola  z  09  grudnia  2019  r.  –  zawierająca  m.in. 

fragmenty: 1. Analiza techniczna, 2. Podsumowanie 

– wskazuje: ścisłą zależność między 

ilością przetwarzanych danych i spowodowanym tym obciążeniem systemu oraz kosztami 

utrzymania systemu informatycznego; wzrost ilości przetwarzanych danych bezpośrednio 

wpływa  na  koszt  utrzymania  systemu;  dwa  rożne  zbiory  danych,  różniące  się  ilością 

analizowanych czy przetwarzanych danych, obciążają system w sposób proporcjonalny do 

ilości  danych  i  tym  samym  w  proporcjonalny  sposób  wpływają  na  koszty  utrzymania 

systemu IT. 

3.  Zestawienie  tabelaryczne 

–  Raport  –  analiza  udziału  poszczególnych  metod  zasileń 

wirtualnej portmonetki. 

4. Informacja MZDiT w Częstochowie z 27.11.2019 r. (odpowiedź na pytanie) skierowana do 

Odwołującego wskazuje, że weryfikacja opłat za postój w częstochowskiej Strefie Płatnego 

Parkowania 

odbywa się jedynie za pomocą modułu do weryfikacji opłat, dołączono kartę 

wydruku korespondencji elektronicznej. 

–stronicowe  zestawienie  tabelaryczne  –  Raport  z  parkowań  flotowych  i  prywatnych 

– 30.09.2019 r.  


stronicowy opis użytkownika pana A.B. transakcji parkowania w Warszawie 04.10.2019 r. 

– Aplikacja SkyCash. 

07.01.2020 r.   

1. Wydruk: 

Aplikacja SkyCash Dynamika wzrostu wartości i ilości transakcji opłacanych kartą 

płatniczą  na  podstawie  danych  SkyCash  –  2-stronicowe  opracowanie  tabelaryczne  pt. 

Raport  z  parkowań  flotowych  i  prywatnych,  wskazujące  dane  z  okresu  01.07.2019  r.  – 

30.09.2019  r.  w  kolumnach  pn.:  Wirtualne  portmonetki 

–  klienci  indywidualni  –  liczba 

transakcji;  Wirtualne  portmonetki  -  klienci  indywidualni 

–  wartość  transakcji;  Wirtualne 

portmonetki 

–  klienci  flotowi  –  liczba  transakcji;  Wirtualne  portmonetki  –  klienci  flotowi  – 

wartość transakcji; Transakcje kartami płatniczymi – liczba transakcji; Transakcje kartami 

płatniczymi  –  wartość  transakcji.  Na  podstawie  powyższego  przedstawiono  konkluzję: 

Prognoza na koniec 2021 roku: udział procentowy płatności kartą wyniesie 22%.  

2. Raport roczny 2018 (ZDM Warszawa) [

do akt sprawy Izba przyjęła str. 82-84], Odwołujący 

wskazał str. 83 Formy płatności w SPPN, płatność kartą: w 2016: 26,3; w 2017: 32.4; w 

stronicowe opracowanie wykazujące niedoszacowanie oferty SkyCash w zakresie:  

1. Utrzymanie systemu

; 2. Koszty pracowników (II część); 3. Koszty pracowników (III część)  

– wskazując w tym zakresie 2 Argumenty: Argument 1: błędne dzielenie kosztów na 92 

miasta; Argument 2: błędne uwzględnienie tylko 6 miesięcy; 

4. Biuro 

– wskazując w tym zakresie 2 Argumenty: Argument 1: błędne dzielenie kosztów 

na 92 miasta; Argument 2: 

błędne uwzględnienie 50% kosztów biura; 

5. Koszty karty 

– wskazując w tym zakresie 1 Argument: Argument 1: błędne założenie 3% 

udziału transakcji opłacanych kartą płatniczą; 

2-  stronicowe  opracowanie  pt.  -Wzrost  udz

iału  transakcji  opłacanych  kartą  płatniczą  – 

wyliczenie na podstawie raportów SkyCash – wskazując 1,0% wzrost w okresie 3 m-cy;  

-Realny koszt procesowania 

transakcji opłacanych kartą - wyliczenie na podstawie raportów 

SkyCash 

– wskazując średnio dla części 360,14 zł. 

4. Zestawienie info

rmacji dotyczących opłat autoryzacyjnych + rozliczeniowych dla transakcji 

6  PLN  z  uwzględnieniem  dodatkowo  opłaty  IF  –  wg  VISA  i  Mastercard,  z  załączonymi 

informacjami pt.: 

Opłaty za krajowe transakcje płacone przez agentów rozliczeniowych na 

rzecz VISA (8 str.), 

Załącznik nr 2 – KARTA LOKALIZACJI eCOMMERCE z logo First Data. 

POLCARD 

oraz wydruk ze strony internetowej SkyCash zawierającej wzór zalogowania. 

Zamawiający: 

13.12.2019 r. 

1. Wydruk z T-Mobile Plus 

– wykaz ok. 100 miejscowości, 3 pozycje odręcznie wykreślone. 


Przystępujący SkyCash Poland S.A.: 

10.12.2019 r. 

1.  Pismo  procesowe 

przedstawiające  stanowisko  merytoryczne  z  załącznikami  –  str.  26-36 

uzasadnienia Izby. 

13.12.2019 r. 

1.  Raport  roczny  2018  Parkowanie  (2  str.);  Raport  roczny  2017 

Modernizujemy  Strefę 

Płatnego  Parkowania  Niestrzeżonego  (2  str.);  Raport  roczny  2016  Parkowanie  (2  str.); 

Raport roczny 2015 Parkowanie (2 str.). 

2.  Wykres: 

Wartość  i  dynamika  parkowań  SkyCash  w  Warszawie  na  podstawie  danych 

Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie – 1 str. 

3. Weryfikacja tożsamości w SkyCash – przyczyna mniejszej dynamiki w 2019 roku. 

4. Wykres: 

Porównanie założonej struktury płatności za parkowanie w Warszawie: SkyCash 

vs.  Pango 

(1 str.)  z  częścią opisową  –  3-stronicowy  fragment  opracowania (bez  danych 

identyfikujących opracowanie). 

5.  Wydruk  internetowy  Cashless  pt. 

Prawie  11  mln  zl.  Tyle  wydaliście  na  parkowanie  za 

pomocą smartfonów w największych miastach w II kw. 2019 r. – 2 str. 

6.  Umowa z 26.11.2015 r. ZDM Warszawa 

– SkyCash – usługi pobierania opłat za parkowanie 

w SPPN z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 

7. Wykres: pt. 

Prognoza wykorzystania limitów poszczególnych części Zamówienia SkyCash 

Warszawa w okresie 12 miesięcy; Prognoza wykorzystania limitów poszczególnych części 

Zamówienia SkyCash Warszawa: 31.12.2020, 31.12.2021 (łącznie 2 str.). 

07.01.2020 r. 

Tabela: Zestawienie kosztów i przychodów  SkyCash dla przyjętego na użytek niniejszej 

specyfikacji  24  miesięcznego  okresu  realizacji  w  Warszawie  zamówienia  dla  części  2  i 

części 3 obejmującego okres wynikający z SIWZ od dnia 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 

2021 r. lub do wyczerpania środków (2 str.) – w której wskazano w podziale na miesiące 

–  30.11.2021:  Koszty:  systemu,  SMS  dla  kontrolerów,  Kadry,  Księgowość, 

Z

espół, Biuro, Koszty transakcyjne – łącznie: 114,502,56; Prowizja od opłat za parkowanie 

w  SPPN  w  Warszawie:  132  000,00;  Zysk  podstawowy:  17 

497,44;  Zasilenie  z  tytułu 

dobrowolnych ekspresowych zasileń portmonetki klientów indywidualnych: 88 030,80; Zysk 

łączny: 105 528,24 zł; 

Wykres kosztów i przychodów SkyCash dla przyjętego na użytek niniejszej kalkulacji 24 

miesięcznego  okresu  realizacji  w  Warszawie  zamówienia  dla  części  2  i  części  3 

obejmującego okres wynikający z SIWZ od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 

r. lub do wyczerpania środków. 

Lista kontrolerów – 16 z podaniem imion, nazwisk i nr telefonów. 

3. Wydruk internetowy TWÓJ NEWS pt. Droższe parkowanie w Warszawie, wyższe kary za 


brak  biletu.  Ratusz  zapowiada  zmiany  (7  str.)  - 

zapowiedź  podwyższenia  stawek  za 

parkowanie,  od  lata  2020  r.,  rozszerzenie  SPPN,  powstanie  nowej  Śródmiejskiej  Strefy 

Płatnego Parkowania. 

Izba zważyła. 

Po rozpoznaniu odwołań w granicach zawartych w nich zarzutów (art. 192 ust. 7 ustawy 

Pzp), podtrzymanych na rozprawie z ograniczeniem 

zakresu odwołania przez Odwołującego 

mPay S.A. oraz 

uwzględnieniem, że: 

- zarzut

ami  są  okoliczności  faktyczne  i  prawne  wskazujące  podjęte  przez  zamawiającego 

czynności  niezgodnie  z  Pzp  lub  zaniechanie  czynności,  do  których  zamawiający  był 

zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 i 3 ustawy),  

- zasada kontrady

ktoryjności postępowania (art. 190 ust. 1 Pzp) oznacza obowiązek stron i 

uczestników  postępowania  odwoławczego  do  wskazywania  dowodów  dla  stwierdzenia 

faktów, z których wywodzą skutki prawne, aż do zamknięcia rozprawy,  

dowodami w postępowaniu odwoławczym są w szczególności, m.in. dokumenty (art. 190 ust. 

3  ustawy),  zdefiniowane  w  art.  244 

§  1  Kpc  dokumenty  urzędowe  oraz  w  art.  245  Kpc 

dokumenty  prywatne  (

„Dokument  prywatny  sporządzony  w  formie  pisemnej  albo 

elektronicznej  stanowi  dowód  tego,  że  osoba,  która  go  podpisała,  złożyła  oświadczenie 

zawarte w dokumencie

”) 

– Izba oddaliła odwołania.  

Z  analizy 

materiału  dowodowego  wynika,  że  podstawę  zarzutów  stanowi  głównie 

metodologia  obliczenia  wynagrodzenia  przez 

Przystępującego  SkyCash  (dalej  - 

Przystępujący) – ceny wybranej oferty w części 2 i 3 przedmiotu zamówienia, będąca skutkiem 

przyjętego sposobu organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na dzielenie 

kosztów na 92 miasta i parkingi prywatne oraz uwzględnienie współczynnika 6/12 w zakresie 

kosztów,  dotyczącego  okresu  zrealizowania  zamówienia  określonego  limitem  1 650 000 

transakcji w roku.  

W tym zakresie 

istotne są wskazane niżej aspekty. 

Przepis  art.  90  ust.  1  Pzp  uprawnia  zamawiającego,  a  ust.  1a  zobowiązuje,  w 

okolicznościach wskazanych w tych przepisach, do zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności 

w zakresie (…).  

Udzielone  przez  Przystępującego  wyjaśnienia  wraz  z  dowodami  (24.10.2019  r.),  na 

wezwanie Zmawiającego z 21.10.219 r. o standardowym zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 

pkt 1-5 Pzp

, zostały uznane przez Zmawiającego jako nie potwierdzające, że oferta zawiera 


rażąco niską cenę w lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Analogicznie, ocenione 

zostały  wyjaśnienia  pozostałych  wykonawców.  W  wyjaśnieniach  wskazywano  sposób 

obliczenia  ceny  oferty  z  uwzględnieniem  przyjętego  przez  każdego  wykonawcę  sposobu 

kalkulowania ceny oferty.  

Przepis nie definiuje charakteru wezwania pod kątem częstotliwości jego stosowania, 

podobnie jak 

też inne przepisy ustawy – przykładowo: art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1.  

W  orzecznictwie  krajowym, 

również  europejskim  wskazywano  dopuszczenie 

możliwości ponowienia wezwania, aczkolwiek decydującym wyznacznikiem w tym przypadku, 

były dalsze zasadne wątpliwości zamawiającego lub organu odwoławczego.   

Izba, 

mając na uwadze potwierdzenie Zamawiającego o analogicznej zasadzie oceny 

wyjaśnień pozostałych wykonawców, uwzględniającej właściwe im preferencje organizacyjne 

i  ekonomiczne

,  także  zdeterminowanie  treści  i  zakresu  wyjaśnień  z  załączonymi  dowodami 

wskazanym  zakresem  wezwania  oraz  przedstawienie 

przez  Przystępującego  wyjątkowo 

sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia,  wskazujących  przyjęte  założenia 

kalkulacji  ceny  oferty 

z uwzględnieniem podziału części kosztów przez  92 miasta i parkingi 

prywatne, okresu zrealizowania limitowanej usługi z zastosowaniem współczynnika 6/12 co do 

niektórych kosztów, prognozowanej dynamiki wzrostu transakcji w granicach 20%, przyjęcie 

części kosztów w wysokości 50%, także przedstawienia założeń co do wpływów (np. wirtualna 

portmonetka)  

– uznała, że brak było podstaw po stronie Zamawiającego do powtórnego wezwania 

Przystępującego  do  udzielenia  wyjaśnień  (art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp),  zaś  wyjaśnienia  w 

przedstawionych okolicznościach pozwalały na ocenę, że cena oferty nie potwierdza rażąco 

niskiej ceny oferty w rozumieniu art. 90 ust. 3 ustawy. 

Dokonując  oceny  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  i  ewentualnego 

zan

iechania  czynności,  do  której  zobowiązywała  go  ustawa,  przeniesionej  na  etap 

postępowania  odwoławczego  na  skutek  wniesionych  odwołań,  Izba  wzięła  pod  uwagę 

przedstawione niżej okoliczności.  

Z  przepisu 

art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  obowiązek  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego do  wskazywania dowodów  dla stwierdzenia faktów,  z  których 

wywodzą  skutki  prawne,  aż  do  zamknięcia  rozprawy  –  bez  ustawowego  ograniczenia 

stosowania tego przepisu, określanego w ustawie najczęściej pojęciem „z zastrzeżeniem (…)”.  

Z  kolei  przepis  art.  190  ust.  1a  Pzp  obciąża  ciężarem  dowodu,  że  cena  oferty  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  wykonawcę,  który  złożył  ofertę,  jeżeli  jest  stroną  albo 

uczestnikiem postępowania odwoławczego.  

W  rozumieniu  dowodzenia  swych  racji,  Przystępujący  stał  się  w  postępowaniu 


odwoławczym wyłącznym przeciwnikiem sporu wobec Odwołujących.  

Analiza  wskazanych  przepisów  nie  pozwala  przyjąć  poglądu  prezentowanego  przez 

Odwołujących  na  rozprawie,  że  Przystępujący  został  pozbawiony  prawa  przedstawiania 

dowodów innych niż złożone Zamawiającemu na etapie składania wyjaśnień. 

Przystępujący miał dowieść, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w szczególności 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, co stanowiło m.in. podstawę zarzutów odwołań, jako 

naruszenie 

przez  Zamawiającego  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty. 

W postępowaniu odwoławczym – ocena zamawiającego, czy cena oferty jest rażąco 

niska, czy nie, zostaje 

potwierdzona lub korygowana z uwzględnieniem aktywności dowodowej 

wykonawcy

, którego obciąża ciężar dowodu. 

Wyjaśnienia  wykonawcy  nie  są  równe  analizie  ekonomicznej  czy  sprawozdaniu 

finansowemu firmy, mają wskazywać, że cena nie spełnia przesłanek ceny rażąco niskiej w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. nierealności.  

Odniesienie  ceny  oferty  do  przedmiotu  zamówienia,  wymaga  sprecyzowania 

prze

dmiotu  zamówienia  w  rozumieniu  opisu  zamieszczonego  obligatoryjnie  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

Opis przedmiotu zamówienia (niestanowiący przedmiotu oceny Izby) – str. 47 SIWZ, 

wskazujący, że:  

- p

rzedmiot zamówienia dla każdej z części dotyczy pobierania opłat w ramach puli 1 650 000 

(jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) transakcji w ciągu każdego roku trwania umowy, 

na każdą część,  

a wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za faktyczne obsłużone transakcje,  

z zastrzeżeniem w pkt 4 OPZ możliwości udzielenia kolejnego, analogicznego zamówienia, 

w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania,  

w powiązaniu z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy załączonego do SIWZ, ustalającego terminy 

realizacji  zamówienia:  rozpoczęcie  01.12.2019  r.,  zakończenie  31.12.2021  r.  lub  do 

wyczerpania środków na wynagrodzenie, o których mowa w § 5 ust. 2, 

– stwarza możliwość wykorzystania puli 1 650 000 transakcji w ciągu roku w sposób 

wybrany przez wykonawcę, co zostało potwierdzone przez Zamawiającego, wskazującego, że 

celem 

takiego opisu było pozostawienie wykonawcom wyboru co do sposobu zorganizowania 

i  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Wynagrodzenie  wykonawcy  wynika  z  ilości 

wykonanych transakcji 

niezależnie od okresu w jakim zostaną zrealizowane w skali roku. 

Przystępujący  wyjaśnił  przyjęty  sposób  realizacji  zamówienia  z  zastosowaniem 

współczynnika 6/12 na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. (protokół rozprawy str. 6), także 

na rozprawie w dniu 7 stycznia 2020 r. (protokół rozprawy str. 3-6) następująco: „(…) składając 


ofertę  na  części  2  i  3,  miał  do  dyspozycji  4  pule,  każda  po  1 650 000  transakcji  z 

przeznaczeniem  na  pełne 2  lata.  Przyjęto,  że każda pula  zostanie wykorzystana w ciągu 6 

miesięcy,  a  4  pule  w  ciągu  24  miesięcy.  Przyjęto  koszt  wg  wskaźnika  6/12.  Przystępujący 

wskazuje jak w odpowiedzi na odwołanie, że mając na uwadze - doświadczenie w realizacji 

tego typu usług, rozmiar usług, aktualne transakcje przetwarzane w Warszawie - założył 20% 

wzrost jako dynamikę wzrostu transakcji (w tym roku w stosunku do poprzedniego roku). 

Powyższy współczynnik dotyczy: 

kosztów systemu informatycznego, system jest jeden łączący transakcje z Warszawy jak i z 

91  innych  miast.  Ze  specyfikacji  nie  wynika  obowiązek  i  również  w  toku  realizacji  nie  jest 

możliwe,  przypisanie  transakcji  odpowiednio  do  puli  2  i  3.  One  się  przenikają.  Z  uwagi  na 

powyższe zasadne jest przyjęcie, że poszczególne pule będą konsumowane jedna po drugiej, 

najpierw pula 1 z 2 części, później 1 z części 3, później 2 z części 2 i następnie 2 z części 3. 

Powyższe  założenie  wynika  również  ze  specyfikacji  (brak  regulacji  co  do  kolejności 

konsumowania  kolejno  pul),  a  także  logiki  i  doświadczenia.  Koszty  systemu  pozostają  bez 

zmian (od wielu lat ryczałt), wynika to z wyjaśnień z 24.10.2019 r. i z pisma z 10.12.2019 r. 

odpowiedź na odwołanie; 

na zasadzie analogicznej zostały ustalone smsy kontrolerskie, jest to kwota ryczałtowa jaką 

ponosi Przystępujący. Dowody - z 24.10.2019 r. oraz 10.12.2019 r. wraz z załącznikami; 

(…) Zamawiający potwierdza stanowisko Przystępującego, podnosząc że z uwagi na fakt, że 

ilość  kontrolerów  jest  niezmienna,  ilość  odpytań  o  wniesioną  opłatę  ilościowo  będzie  taka 

sama. Głównym kanałem odpytań jest kanał internetowy, a nie SMS-owy.  

w  zakresie  założeń  dot.  pracowników  Przystępujący  wskazuje,  że  obowiązuje  zasada 

analogiczna w zakresie jak 

ponoszenia kosztów, jak systemu; 

(…) przyjęto po 2 osoby na każdą część, opiekujące się systemem oraz po 5 osób na każdą 

część zamówienia do obsługi klientów. We wrześniu 2019 r. 10 osób odebrało 559 połączeń. 

Istnieje  możliwość  odebrania  11 000  połączeń  w  skali  miesiąca  przez  10  osób  (jeden 

konsultant ma możliwość odebrania 1 100 połączeń). Przystępujący podnosi, że rzeczywisty 

koszt  to  3%,  natomiast  do  kalkulacji  ce

ny  przyjął  50%,  ponieważ  wskazane wyżej  osoby w 

czasie nie odbierania połączeń wykonują inne czynności niewchodzące w zakres świadczonej 

usługi. W ramach jednej aplikacji korzysta się z wielu funkcjonalności, jedną z funkcjonalności 

jest pobiera

nie opłat za parkowanie; 

w  zakresie  pozostałych  kosztów,  np.:  obsługa  kadrowa,  księgowa,  utrzymanie  biura 

wskazuje,  że  obowiązuje  zasada  uwzględniania  kosztów,  analogiczna  jak  wskazana  w 

poprzednich punktach. 

Taka  sama  zasada  została  przyjęta  przy  uwzględnianiu  należności  (przychody)  za  czas 

świadczenia  usługi  jak  przy  ponoszeniu  kosztów  jej  zrealizowania.  Przystępujący  przyjął 

zarówno  dla  części  2  jak  i  3  prowizję  w  wysokości  0,33%,  podczas  gdy  w  roku  2015 


Przystępujący  realizował  usługę  z  prowizją  niższą,  tj.  0,21%.  Niezasadne  jest  odniesienie 

obecnych  kosztów  do  wynikających  z  realizowanej  umowy  od  2018  r.,  ponieważ  w 

dotychczasowej umowie, każda transakcja jest obowiązkowo potwierdzana 2. smsami, co w 

obecnym  postępowaniu  nie  występuje,  nie  ma  takiego  wymagania,  wpływa  to  w  sposób 

oczywisty na wysokość kosztów.” 

Wyjaśnienie  nie  zostało  skutecznie  podważone  przez  stronę  przeciwną.  Stanowisko 

odmienne  w  odwołaniach  i  na  rozprawie  –  motywowane  było  zakazem  wynikającym  z 

odpowiedzi na pytanie nr 10 dotyczące treści SIWZ.  

Izba podzieliła stanowisko Przystępującego co do treści odpowiedzi na pytanie nr 10 z 

9  października  2019  r.  dotyczące  SIWZ,  że  odpowiedź  „Zamawiający  podtrzymuje  zapisy 

SIWZ  w  tym  z

akresie”,  nie  stanowi  zmiany  pierwotnej  treści  specyfikacji  i  nie  wskazuje  na 

interpretację podnoszoną w postępowaniu odwoławczym. 

Odpowiedź dotyczyła innego zakresu niż wskazany w odwołaniach – a mianowicie pkt 

7.2.2.2.  SIWZ 

–  wymagania  dysponowania  dwoma  zespołami  kadrowymi  odrębnymi  dla 

każdej  części  zamówienia.  Z  treści  odpowiedzi  nie  wynika  jakiekolwiek  odniesienie  się  do 

s

ekwencyjności świadczenia usług. 

Odnośnie „(…) punktu 2.15 OPZ (rozdział 5 SIWZ) zdanie 2. punktu, z którego wynika, 

że  Zamawiający  dopuścił  możliwość  wykorzystania  wirtualnej  portmonetki  jako 

nieobowiązkowej  funkcjonalności  dodatkowej  systemu”,  Przystępujący  wyjaśniając  pojęcie 

wirtualnej  portmonetki 

–  jako  rachunek  indywidualny  każdego klienta,  z  którego  wpłaca  się 

pieniądze by opłacać należność za postój, wskazał, że „Z powyższej czynności Przystępujący 

czerpie prowizję, co zostało wykazane w przedostatniej kolumnie dowodu złożonego w dniu 

7.01.2020  r.,  łącznie  za  okres  realizacji  umowy  88 000  zł  (wskazano  jako  dobrowolne 

ekspresowe  zasilenie

)  (…)”.  „(…)  w  punkcie  3  OPZ  zawarty  jest  zakaz  pobierania 

dodatkowych  dot.  podstawowych  funkcjonalności  aplikacji  mobilnej,  podczas  gdy  wirtualna 

portmonetka nie jest podstawową funkcjonalnością. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby 

opłaty z tego tytułu były pobierane, a więc stanowiły przychód z tytułu realizacji zamówienia, 

które wykonawca będzie realizował.” 

Izba podzieliła stanowisko Przystępującego co do treści pkt 2.15 i 3 OPZ, zestawienie 

tych pu

nktów wskazuje: 

pkt 2.15 - 

wirtualną portmonetkę jako nieobowiązkową funkcjonalność dodatkową Systemu; 

pkt 3 - 

zakaz pobierania od użytkowników jakichkolwiek dodatkowych opłat za korzystanie z 

podstawowych funkcjonalności usługi mobilnej wymienionych jako:  

wnoszenie opłat za postój,  


sprawdzanie statusu płatności /usługi,  

dostęp do rejestru transakcji, 

obciążanie karty płatniczej, 

powiadomienia  o  rozpoczęciu  /  zakończeniu  postoju  –  niezależnie  czy  postój  zostanie 

zakończony przez użytkownika, czy przez System.  

Wskazanie 

funkcjonalności  nieobowiązkowej,  dodatkowej  Systemu  i  zakazu 

odnoszącego  się  do  podstawowych  funkcjonalności  usługi  mobilnej  -  przy  uwzględnieniu 

redakcji wskazanych punktów - nie wyklucza możliwości uzyskiwania przychodów z wirtualnej 

portmonetki. 

Podziałał  kosztów  z  uwzględnieniem  punków  świadczących  usługę  na  określonym 

obszarze  jest  przyjętą  praktyką  organizacji  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Stosują  ją 

wykonawcy w tej branży, jak również w innych.  

Przyjęcie  współczynnika  –  podziału  kosztów  na  92  miasta  i  parkingi  prywatne  –

kwestionowane było nie tyle co do zasady, lecz w zakresie ilości miast i parkingów prywatnych 

(różnica  92  –  74/75  jednostek).  Na  rozprawie  członek  zarządu  spółki  –  Przystępującego 

oświadczył, że w wyniku wzrostu jednostek, ich liczba już wówczas wynosiła ok. 97.     

Odniesienia 

porównawcze do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w 2018 r., w wyniku, 

którego realizowana jest aktualnie usługa – nie znajduje uzasadnienia. 

Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że każde postępowania charakteryzuje się 

odrębną  specyfiką,  natomiast  w  postępowaniu  ocenianym  w  granicach  zarzutów,  z 

uwzględnieniem  zasady  kontradyktoryjności  postępowania,  oceniane  są  czynności  i 

zaniechania Z

amawiającego dotyczące rozpoznawanego postępowania. 

R

óżnica  w  cenie  oferty  –  będąca  skutkiem  zastosowania  organizacji  i  przyjętej 

metodologii  realizacji  zamówienia  na  podstawie SIWZ,  której  postanowienia:  -co  do  okresu 

obowiązywania umowy i czasu realizacji usługi wyznaczonego alternatywnie datą zakończenia 

umowy lub 

wykorzystaniem środków finansowych, -wskazanej ilości transakcji w ciągu roku 

000), których zrealizowanie zwalnia wykonawcę z obowiązku dalszego wykonywania 

zakresu umowy i wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za faktyczne zrealizowanie transakcji, 

a nie za czas obowiązywania umowy 

– 

oceniana 

uwzględnieniem 

wyjaśnień 

Przystępującego, 

stanowiska 

przedstawionego 

w  piśmie  z  10.12.2019  r.  popartego  dowodami  i  wyjaśnień  złożonych  w 

postępowaniu odwoławczym, prowadzi do wniosku, że w świetle treści SIWZ brak jest podstaw 

do stwierdzenia, że zastosowanie współczynnika (6/12) przy ustalaniu treści oferty w tym ceny, 

stanowi: -

o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, w szczególności z treścią wskazanego 


opisu prz

edmiotu zamówienia i opisu realizacji umowy na podstawie załączonego projektu (art. 

89  ust.  1  pkt  2  Pzp)  oraz,  obok  zastosowanych  innych 

wskaźników,  przesądza:  -o  rażąco 

niskiej cenie oferty w stosunku 

do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

Przewaga  Przystępującego  wynikająca  z  dotychczasowego  realizowania  usługi  (od 

2011 r.), 

możliwości oceny rynku na podstawie posiadania wiedzy z bieżących kontaktów z 

Zamawiającym (dostępność do m.in. raportów), pozwalająca na skonkretyzowane chociażby 

prognozowanie dynamiki rynku, 

stanowi okoliczność obiektywną. 

Odnośnie do zarzutów naruszenia przepisów art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z 

art. 3 ust. 1 i w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk; art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 

ust. 1 pkt 1 uznk - przez zaniechanie odrzucenia oferty 

Przystępującego z tego powodu, że 

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, Odwołujący Pango Polska Sp. z o.o. nie 

przedstawił uzasadnienia zarzutu, uzasadnienie Odwołującego mPay S.A. wskazuje m.in., że 

Przystępujący ustalając cenę oferty na niskim poziomie (poniżej kosztów wytworzenia) miał 

na celu eliminację innych wykonawców.  

Oceniając  zarzut,  należy  podnieść  zdaniem  Izby,  podkreślane  w  orzecznictwie 

stanowisko: 

dla  wyczerpania  dyspozycji  tego  przepisu  niezbędnym  pozostaje  wykazanie 

dokonania sprzedaży towarów (usług) poniżej kosztów ich wytworzenia, przez co dochodzi do 

utrudnienia innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku, a nadto utrudnienie to ma za swój cel 

eliminację innych przedsiębiorców. Przesłanki sprzedaży poniżej kosztów własnych sprawcy 

czynu oraz celu eliminacji innych przedsiębiorców muszą występować kumulatywnie. 

Odwołujący  mPay  składając  na  rozprawie  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  zestawienie 

kosztów  przedstawionych  przez  Przystępującego  w  wyjaśnieniach  z  ustalonymi  przez 

Odwołującego  kosztami  jako  właściwymi  dla  Przystępującego,  w  zakresie:  utrzymanie 

systemu, koszty 

pracowników (II część), koszty pracowników (III część), biuro, koszty karty – 

wskazał  różnice  kosztów  jako  niedoszacowanie  po  stronie  Przystępującego,  podając  2. 

argumenty: błędne dzielenie kosztów na 92 miasta, błędne uwzględnienie tylko 6 miesięcy.    

sytuacji, gdy Przystępujący wybrał opisany sposób realizacji zamówienia, trudno jest 

uznać, że cena oferty wskazuje świadczenie usługi poniżej kosztów jej wytworzenia. Natomiast 

udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  w  każdym  przypadku 

dążeniem wykonawców do uzyskania najkorzystniejszej lokaty, co w istocie oznacza dążenie 

do eliminacji innych wykon

awców z udziału w postępowaniu. 

Przepisy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

określają obowiązki zamawiającego - przygotowuje i 

przeprowadza  post

ępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 


uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości  

– naruszenie wskazanych przepisów, co do zasady, jest skutkiem naruszenia przepisu 

szczególnego ustawy Pzp. 

Izba  wskazuje,  że  jako  dowody  w  sprawie  zostały  uznane  dokumenty  w  rozumieniu 

przywołanych wyżej przepisów Kpc (art. 244 § 1 dokumenty urzędowe, art. 245 dokumenty 

prywatne  (D

okument  prywatny  sporządzony  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  stanowi 

dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie), 

przy czym 

zgodnie z art. 78 § 1 Kc forma pisemna oznacza złożenie własnoręcznego 

podpisu  na  dokumencie  obejmującym  treść  oświadczenia  woli,  natomiast  art.  78

§  1  Kc 

stanowi: 

Do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności  prawnej  wystarcza  złożenie 

oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  §  2. Oświadczenie woli  złożone w formie  elektronicznej  jest równoważne  z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Opinia  osoby,  która  nie  uczestniczy  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze 

biegłego, uznawana jest jako stanowisko strony, która taką opinię składa. 

Na podstawie powyższych ustaleń, w ocenie Izby, brak było podstaw do uwzględnienia 

żądań przedstawionych w odwołaniach.  

Izba oddaliła odwołania na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10  ustawy  Pzp  stosownie  do  jego  wyniku,  z  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 

972). Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego 

wpisy  uiszczone  przez  Odwołujących  w  kwocie  po  7 500  zł  zgodnie  z  §  3  pkt  1  lit.  a 

roz

porządzenia. 


  Przewodniczący: ……………………….. 

  Członkowie:         .………………………. 

                                                                                                                 ……………………….. 


wiper-pixel