KIO 239/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 239/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

po 

rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  13  lutego  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

5  lutego  2020 

r.  przez  wykonawcę  Horyzont  Sp.  J.  A.  B.  z  siedzibą  w  Mikołowie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Polską  Grupę  Górniczą  S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Horyzont  Sp.  J.  A.  B. 

z  siedzibą  w  Mikołowie  kwoty  15  000,00  zł  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 239/20  

U z a s a d n i e n i e 

Polska  Grupa  Górnicza  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  (dalej  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa łączników do wzmocnienia 

obudowy  chodnikowej  dla  Oddziałów  Polskiej  Grupy  Górniczej  S.A.  w  ramach  składów 

konsygnacyjnych 

—  nr  grupy  288-13”  (nr  postępowania  701903452/01).  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  14  listopada  2019  r.  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 220-540792

. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

w skrócie Pzp.  

Zam

awiający w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez wykonawcę Horyzont Sp. J. A. B. 

siedzibą 

Mikołowie 

(dalej 

Odwołujący), 

pismem 

które 

wpłynęło  

do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2020  r.,  przed  otwarciem 

posiedzenia Izby

, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp. Do postępowania odwoławczego w wymaganym 

terminie nie przystąpił żaden wykonawca.  

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W sytuacji umorzenia postępowania, w związku 

z  uwzględnieniem  całości  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek 

wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W tym stanie rzeczy Izba umorzyła 

postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła  postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie Pzp. O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  a  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie 

przystąpił  żaden  wykonawca.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia  zwrotu 

odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 


rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972),  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia 

postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  a  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  

w  od

wołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze  zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel