KIO 238/20 WYROK dnia 19 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 238/20 

WYROK 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  SDBUD  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Legionowie przy ul. Suwalnej 12/2 w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Zamawiającego - Kancelarię Prezesa Rady Ministrów siedzibą w Warszawie przy  

Al.  Ujazdowskich  1  /3  w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa  Centrum  Obsługi 

Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy  WIBAR  -  Instalacje  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Bernardyńskiej  23/62,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt: KIO 238/20 po stronie zamawiającego, 

B.  wykonawcy  Comp  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Jutrzenki  116

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 238/20 

po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  SDBUD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Legionowie  przy  ul.  Suwalnej  12/2  i 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego 

kwotę  

zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę  SDBUD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legionowie  przy  ul.  Suwalnej  12/2  

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do 

art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843 j.t.)  na  niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    …………..……….…….… 


Sygn. akt KIO 238/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów  siedzibą  w  Warszawie  przy  

Al.  Ujazdowskich  1/3,  w  imieniu 

i  na  rzecz  którego  działa  Centrum  Obsługi  Administracji 

Rządowej  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Powsińskiej  69/71  -  prowadzi,  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1843  j.t.),  zwanej  dalej

:  „ustawą”  lub  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  pn. 

„Przebudowa  sieci  teletechnicznej  w 

skrzydle  A  w  budynku  KPRM  przy  Al.  Ujazdowskich 

1/3  w  Warszawie”,  znak  sprawy: 

2019/39/KPRM” (dalej: „Postępowanie”). 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 9 października 2019 r. pod nr 608037-N-2019. 

Pismem  z  dnia  30  stycznia  2020  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o 

wynikach postępowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawcy SDBUD sp. z o.o. z siedzibą 

w Legionowie przy ul. Suwalnej 12/2 

(dalej: „SDBUD” lub „Odwołujący”).  

W  dniu  4  lutego  2020  r.  wykonawca  SDBUD 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  wobec  bezpodstawnego  odrzucenia  jego  oferty,  jako  niezgodnej  z 

treścią SIWZ oraz oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp 

przez  bezpodstawne  odrzucenie  oferty  Odwołującego  jako 

niezgodnej z treścią SIWZ; 

2)  art.  7  ust.  1  oraz  ust.  3  Pzp  przez  nieprzestrzeganie  zasad  uczciwej  konkurencji  i 

równego  dostępu  wykonawców  do  zamówienia  oraz  udzielenie  zamówienia 

wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy. 

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

  unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 
  unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 
  powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 
  uznania  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  i  dokonania  jej 

wyboru jako oferty najkorzystniejszej. 


uzasadnieniu zarzutów  odwołania  wykonawca SDBUD  podniósł,  że  Zamawiający 

odrzucając  jego  oferty  wskazał,  że  Odwołujący  w  kosztorysie  ofertowym  załączonym  do 

oferty 

nie  wycenił  poz.  nr  36  d.  1  -  dostawa  i  montaż  taśmy  miedzianej  do  wykładziny 

elektrostatycznej  (1  kpl/pomieszczenie)  obmiar  =  7  kpl

.  oraz  nie  zamieścił  informacji  o 

uwzględnieniu  tych  robót  w  żadnej  innej  pozycji  kosztorysowej.  Zdaniem  Odwołującego  z  

powyższą  oceną  Zamawiającego  nie  sposób  się  zgodzić.  W  jego  ocenie  Zamawiający 

bezpodstawnie  dokonał  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  ponieważ  w 

rzeczywistości  w  kosztorysie  ofertowym  wycenił  on  dostawę  i  montaż  taśmy  miedzianej  do 

wykładziny elektrostatycznej. Odwołujący zawarł tę pozycję i wycenił ją w pozycji nr 35 d. 1 

na  stronie  11  kosztorysu  ofertowego.  Nadto,  na  stronie  61  kosztorysu  ofertowego 

Odwołujący w pozycji o numerze 36 d. 1 wskazał, że wycenia tę pozycję na „0". Odwołujący 

podkreślał, że Zamawiający określił w SIWZ wzór i treść poszczególnych rubryk kosztorysu 

ofertowego,  w  ten sposób,  że pozycja 35  d.  1 oraz  pozycja 36  d.  1.  dublowały  się. Wobec 

niespójności  SIWZ,  Odwołujący  nie  może  ponosić  negatywnych  konsekwencji  błędów 

Zamawiającego.  W  opinii  wykonawcy  SDBUD  pozycja  nr  35  d.  1  zawiera  w  sobie  wycenę 

dostawy  i  montażu  taśmy  miedzianej  do  wykładziny  elektrostatycznej.  Wykładzina 

elektrostatyczna  jest  nazywan

a  także  antystatyczną  i  są  to  pojęcia  stosowane  w  branży 

budowlanej  zamiennie.  Zamawiający  jako  profesjonalny  podmiot  miał  na  ten  temat  wiedzę, 

ponieważ  sam  we  wzorze  kosztorysu  ofertowego  posługuje  się  tymi  pojęciami  zamiennie. 

Zdaniem  Odwołującego  uważna  lektura  pozycji  nr  35  d.  1  powinna  prowadzić  do 

jednoznacznego  wniosku,  że  usługa  zawarta  w  pozycji  36  d.  1  została  skalkulowana  w 

po

zycji  wyżej  tj.  w  pozycji  35  d.  1.  Pozycja  ta  zawiera  informację,  że  taśma  miedziana  do 

podłóg  antystatycznych  oraz  roboty  związane z  jej  dostawą i  montażem  zostały  wycenione 

na  kwotę  150.00  zł.  Uwzględniony  został  także  środek  transportowy  niezbędny  do 

zrealizowania dostawy.  

Niezależnie od powyższego Odwołujący podnosił, że w innej pozycji 36 d. 1 wycenił 

ją  na  kwotę  „0”.  Tym  samym  spełnił  wymóg  SIWZ,  zgodnie  z  którym  żadna  pozycja  nie 

powinna  zostać  pusta.  Odwołujący  twierdził,  że  zastosował  się  do  wymogów  SIWZ  i 

wliczając pozycję 36 d. 1 do pozycji 35 d. 1. Tym samym zawarł ją i wycenił w innej pozycji - 

do  czego 

był  zgodnie  z  SIWZ  uprawniony.  Wbrew  zatem  twierdzeniom  Zamawiającego, 

Odwołujący - pomimo niewypełnienia pozycji 36 d. 1  na stronie 11 kosztorysu ofertowego, 

wypełnił tę samą pozycję o tym samym numerze i przedmiocie (tj. dostawy i montażu taśmy 

miedzianej) na st

ronie 61 kosztorysu wyceniając ją na „0". Odwołujący wskazywał, że jeżeli 

Zamawiający oczekiwał, aby w przypadku, gdy dany wykonawca wyceni określoną pozycję w 

innej pozycji kosztorysu, wskazał w ściśle określony sposób skalkulowanie wyceny pozycji z 

innej 

pozycji, powinien w SIWZ precyzyjnie określić jak należy taką informację zaznaczyć w 


kosztorysie. W SIWZ 

nie ma instrukcji dla wykonawców, jak powinni oznaczyć w kosztorysie 

pozycję wycenioną w innej pozycji. 

Argumentując  powyższe  wykonawca  SDBUD  wskazywał  na  orzecznictwo  Izby 

odnoszące  się  do  omawianego  problemu.  Jego  zdaniem  KIO  wielokrotnie  w  swoich 

wyrokach podkreślała, że wpisanie w danej pozycji kwoty „0 zł" stanowi jej wycenę. Nadto, w 

orzecznictwie  uznaje  się,  że  cena  za  przedmiot  zamówienia  to  cena  całościowa,  która 

zawiera  w  sobie  m.in.  ceny  poszczególnych  elementów  składających  się  na  przedmiot 

zamówienia.  Żaden  z  przepisów  Pzp  nie  zawiera  zakazu  wyceniania  elementów 

składających się na cenę całościową na zero złotych. Jeżeli Zamawiający nie określi takiego 

zakazu wprost w treści SIWZ, wykonawcy są uprawnieni dokonywania wyceny danej pozycji 

na  „0".  Taka  sytuacja  miała  miejsce  w  niniejszej  sprawie  (str.  61  kosztorysu  ofertowego). 

Zdaniem  Odwołującego  nie  można  zatem  automatycznie  przyjąć,  że  dany  wykonawca  nie 

wycenił  określonej  pozycji  w  sytuacji  jej  niewypełnienia  lub  wpisania  „0”.  Odwołujący 

uznawał, że zaoferowanie jakiegoś elementu zamówienia za „0" złotych nie przesądza o tym, 

że wykonawca nie zaoferował w ogóle wykonania jakiejś części zamówienia, lecz oznacza, 

że wykonawca albo nie przewiduje w tym przypadku powstania kosztów, albo skalkulował te 

koszty w innej pozycji. Tym samym podanie wartości „0" zł w jednej rubryce tabeli kosztorysu 

ofertowego nie można ocenić jako niezgodność treści oferty z SIWZ.  

Kolejno  Odwołujący  wyjaśniał,  że  w  orzecznictwie  KIO  wskazuje  się,  że 

dopuszczalność  wyceny  przez  wykonawcę  pewnego  elementu  zamówienia  (pozycji 

kosztorysowej)  za  „0"  zł,  należy  oceniać  w  konkretnych  okolicznościach  sprawy,  mając  na 

uwadze  treść  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  charakter 

zamówienia.  Zdaniem  Odwołującego  orzecznictwo  jednoznacznie  wskazuje,  że  jego 

działanie  polegające  na  wpisaniu  wartości  „0"  w  danej  rubryce  jest  dopuszczalne. 

Jednocześnie  w  niniejszej  sprawie  wskazując  liczbę  „0"  Odwołujący  równocześnie 

skalkulował koszt tej pozycji w innej pozycji (tj. pozycji o numerze 35 d. 1).  

S

tanowisko Zamawiającego. 

Zamawiający odpowiedział na ww. odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. W 

uzasadnieniu  ww.  stanowiska  Zamawiający  wskazywał,  że  wykonawca  w  kosztorysie 

ofertowym w zakre

sie wymaganej przez Zamawiającego pozycji nie zaoferował wymaganych 

taśm  miedzianych  do  wykładziny  elektrostatycznej  dla  siedmiu  pomieszczeń.  W  odwołaniu 

wykonawca  stwierdza,  że  zaoferował  je  w  innej  pozycji  kosztorysu,  jednak  we  wskazanej 

pozycji nr 36 d.1 

nie sposób tego potwierdzić. Pozycja ta nie posiada wymaganej ilości taśm 

o  jakiej  mowa  w  pozycji  nr  35  d.

1  kosztorysu.  Wykonawca  zaoferował  zatem  w  ofercie  co 


inne

go  niż  wymagał  Zamawiający.  Oferta  Odwołującego  nie    odpowiada  treści  siwz  i  jako 

taka win

na zostać odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zamawiający  wyjaśniał,  że nie jest  błędem  zawarcie w  przedmiarze robót  pozycji  nr 

36 d. 1 

pomimo, iż taśma miedziana występuje wcześniej w pozycji nr 35 d. 1, gdyż dopiero 

łącznie pozycja 35 d. 1 oraz pozycja 36 d. 1 zawierają wyliczenie ilości taśmy miedzianej do 

wykładziny elektrostatycznej niezbędnej do zabezpieczenia siedmiu pomieszczeń (o łącznej 

powierzchni 117m

) wraz z kosztem jej dosta

wy i montażu. W pozycji nr 35 d. 1 dotyczącej 

zamontowania  w

ykładziny  elektrostatycznej  na  powierzchni  117m

występuje  poza 

materiałem  zasadniczym,  tj.  wykładziną,  drugi  materiał  w  postaci  taśmy  miedzianej  do  ww. 

wykładziny - lecz uwzględniając opis w pozycji nr 35 d. 1 taśma miedziana ma być zgodnie z 

wymaganiem  Z

amawiającego  zamontowana  (ułożona)  po  obwodzie  pomieszczenia, 

odprowadzać  ładunki  elektrostatyczne  do  instalacji  uziemiającej.  Jak  wynika  z  oferty 

wykonawcy  SDBUD 

planował  on  użycie  taśmy  do  zabezpieczenia  siedmiu  pomieszczeń  w 

ilości  tylko  1,2821  mb,  co  przedstawił  w  pozycji  35  d.  1  sporządzonego  przez  siebie 

kosztorysu ofertowego. Wykonawca podając ilość 1,2821 mb taśmy miedzianej w pozycji 35 

d. 1 kosztorysu ofertowego, 

następnie zerując pozycje 36 d. 1 nie miał wątpliwości (nie zadał 

tego pytania również Zamawiającemu) dlaczego ujął koszt taśmy, która ma być układana po 

obwodzie każdego z pomieszczeń, dla taśmy w ilości tylko 1,2821 mb, skoro dalej w pozycji 

37 d. 

1 wycenił 115 mb listwy przyściennej dla tych samych pomieszczeń (listwa układana po 

obwodz

ie  pomieszczenia,  z  pominięciem  otworów  drzwiowych).  Zgodnie  z  projektem 

wykonawczym  (stanowiącym  załącznik  do  SIWZ),  jego  rysunkiem  nr  A-2,  na  którym 

pokazano  ww.  siedem  pomieszczeń  wraz  z  podaniem  ich  wymiarów  (długościami  i 

szerokościami pomieszczeń) - potrzeba średnio ok. 17 mb taśmy miedzianej dla jej ułożenia 

po  obwodzie  każdego  z  pomieszczeń.  Ponadto  od  powyższej  taśmy,  zgodnie  z  opisem  w 

pozycji  35  d.  1 

należy  od  taśmy  ułożonej  po  obwodzie  pomieszczeń  ułożyć  taśmę  do 

instalacji uziemiającej w danym  pomieszczeniu, tj. zgodnie z technologią wyprowadzić taką 

taśmę na ścianę pomieszczenia i połączyć z przewodem instalacji uziemiającej, przez która 

nastąpi odprowadzanie ładunków z wykładziny. Na taką czynność potrzeba ok. 0,5 mb taśmy 

w każdym z siedmiu pomieszczeń. Stąd średnio na każde z pomieszczeń potrzeba ok. 17,5 

mb  taśmy  miedzianej,  czyli  łącznie  dla  siedmiu  pomieszczeń  122,50  mb  taśmy  (17,5  x  7  - 

Z

daniem  Zamawiającego  z  powyższego  wynika,  że  ilość  taśmy  podana  w  ofercie 

wykonawcy  SDBUD  jest 

niewystarczająca. Wykonawca powinien  zgodnie z zapisami SIWZ 

(w  tym  z  przekazanym  przedmiarem  robót)  wycenić  obie  pozycje:  35  d.  1,  36  d.  1.  Skoro 

wyzerował pozycje 36 d. 1, w której wykonawca miał podać koszt dostawy i montażu taśmy 

dla siedmiu 

pomieszczeń (7 kpl.) - to zgodnie z zapisami SIWZ miał obowiązek wskazać w 


jakiej  innej  pozycji  ujął  koszt  dostawy  i  montażu  taśmy  dla  tych  pomieszczeń. Wykonawca 

tego  nie  zrobił,  nie  podał,  w  której  pozycji  umieścił  brakującą  ilość  taśmy  miedzianej 

(braku

jąca,  bo  w  pozycji  35  d.  1  ujął  tylko  1,2821  mb,  a  co  wykazał  powyżej  Zamawiający 

niezbędne jest ok. 122,50 mb takiej taśmy). 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  w  opinii  Zamawiającego  wykonawca  SDBUD  nie 

wypełnił  zapisów  SIWZ,  bowiem  nie  ujął  w  kosztorysie  ofertowym  wszystkich  kosztów 

realizacji zamówienia i wskazując w kosztorysie w pozycji 36 d. 1 wartość „0” nie wykazał w 

jakiej innej pozycji wycena i ilości materiału zostały ujęte, co stanowiło naruszenie wymogu 

zawarty  w  Rozdział  14  pkt  12  SIWZ.  Brak  wypełnienia  tego  postanowienia  siwz,  stanowi 

samodzielną  i  równie  ważną  podstawę  odrzucenia  oferty  wykonawca  jak  sam  fakt  nie 

zaoferowania wymaganej SIWZ 

ilości taśm miedzianych do wykładziny elektrostatycznej. 

U

względniając  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

przedstawion

ą  przez  Zamawiającego,  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  oraz 

Przystępującego,  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  na  posiedzeniu  i  rozprawie, 

Izba ustaliła co następuje. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  w  pkt  12  Rozdziału  XIV  „Sposób 

obliczenia ceny”  sprecyzował,  że: „Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego muszą zostać 

wypełnione.  Brak  wyceny  lub  wartość  określona  jako  „0"  skutkować  będzie  odrzuceniem 

oferty. Zamawiający dopuszcza wartość pozycji, która zostanie określona „0" (jako zerowa), 

pod warunkiem, że zostanie ona wykonana, a jej wartość została ujęta w innych pozycjach 

wyraźnie wskazanych przez Wykonawcę”. 

Zamawiający  w  SIWZ  określił  wzór  i  treść  poszczególnych  rubryk/pozycji  dla 

kosztorysu ofertowego, poprzez wskazanie 

jak ma być sporządzony kosztorys ofertowy oraz 

poprzez  przekazanie  wykonawcom  szczegółowego  przedmiaru  robót,  stanowiącego 

załącznik do SIWZ. Taśma miedziana do wykładziny elektrostatycznej występuje zarówno w 

pozycji nr 35 d. 1 jak i 36 d. 1 

przedmiaru robót. 

Z  ustaleń  dokonanych  przez  Izbę  wynika  wykonawca  SDBUD  w  kosztorysie 

ofertowym  w  poz.  36  d.1  „Dostawa  i  montaż  taśmy  miedzianej  do  wykładziny 

elektrostatycznej  (1  kpl/pomieszczenie)  obmiar  = 

7  kpl.”  jako  cenę  tej  pozycji  podał  0  zł. 

Niniejsza pozycja kosztorysowa nie posiada jakiegokolwiek wskazania, 

że jej wartość została 

umieszczona w innej pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy SDBUD. 


Natomiast 

zamieszczona  powyżej  pozycja  35.d.  1  ww.  kosztorysu  ofertowego 

zatytułowana „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 

– wykładzina antystatyczna wraz z montażem taśmy miedzianej po obwodzie pomieszczenia 

odprowadzającej  ładunki  elektrostatyczne  do  instalacji  uziemiającej,  obmiar  =  117m

” 

zawiera  konkretne  dane 

liczbowe  w  zakresie  poszczególnych  elementów,  tj.  Materiały  (M), 

Robocizna  (R),  Sprzęt  (S),  składające  się  na  jej  wartość  jednostkową.  Jednak  w  treści 

kosztorysu ofertowego dotyczącego pozycji 35.d. 1 brak jest jakiegokolwiek wskazania, czy 

to  za  pomocą  oznaczenia  graficznego  (np.  gwiazdki)  czy  też  słownego,  że  składnikiem 

wartości tej pozycji jest również wartość pozycji 36.d. 1.  

Zamawiający  odrzucił  ofertę  SDBUD  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  a  w 

uzasadnieniu 

ww.  czynności  wskazał,  że Odwołujący  w  kosztorysie  ofertowym  załączonym 

do  oferty 

nie  wycenił  poz.  nr  36  d.1  -  dostawa  i  montaż  taśmy  miedzianej  do  wykładziny 

elektrostatycznej  (1  kpl/pomieszczenie)  obmiar  =  7  kpl

.  oraz  nie  zamieścił  informacji  o 

uwzględnieniu tych robót w żadnej innej pozycji kosztorysowej. Zamawiający przywołał zapis 

SIWZ  (Rozdział  XIV  -  Sposób  obliczenia  ceny,  ust.  12.),  zgodnie  z  którym:  „Wszystkie 

pozycje  kosztorysu  ofertowego  muszą  zostać  wypełnione.  Brak  wyceny  lub  wartość 

określona  jako  „0"  skutkować  będzie  odrzuceniem  oferty.  Zamawiający  dopuszcza  wartość 

pozycji,  która  zostanie  określona  „0"  (jako  zerowa),  pod  warunkiem,  że  zostanie  ona 

wykonana,  a  jej  wartość  została  ujęta  w  innych  pozycjach  wyraźnie  wskazanych  przez 

Wykonawcę”. 

Izba zważyła co następuje. 

Na 

wstępie  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdza,  że  Odwołujący  legitymuje  się 

uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 

ust.  1  Pzp,  według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują 

wykonawcy, u

czestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Z

amawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Wszechstronna  a

naliza  zarzutów  podniesionych  w  treści  odwołania  doprowadziła 

skład orzekający Izby do przekonania, że odwołanie podlega oddaleniu.  


Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał    Odwołujący,  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  Pzp  Zamawiający 

przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Według  ust.  3  wspomnianego 

przepisu  z

amówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy. 

Natomiast  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  odrzuca  ofertę 

jeżeli  jej  treść  jest  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  Natomiast  według  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Zamawiający  poprawia  w  ofercie  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Na 

wstępie  rozważań  poczynionych  przez  Izbę  wskazać  należy,  że  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  jest  jednym  z  najważniejszych  dokumentów  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  bowiem  jest  swoistą  instrukcją  dla 

wykonawcy  zawierającą  między  innymi  wymogi  Zamawiającego  w  zakresie  formy  i  treści 

składanej oferty do których wykonawca zobowiązany jest się stosować.  

Przekładając  powyższe  na  stan  faktyczny  sprawy  za  kluczowe  za  kluczowe  dla 

rozstrzygnięcia  zgłoszonych  zarzutów  należy  uznać  przede  wszystkim    przytoczone 

wcześniej  postanowienia  specyfikacji.  Zgodnie  z  ich  treścią  Zamawiający  oczekiwał,  że 

wszystkie  pozy

cje  kosztorysu  ofertowego  zostaną  wypełnione  a  brak  wyceny  lub  wartość 

określona jako „0" skutkować będzie odrzuceniem  oferty.  Podkreślenia  jednak  wymaga,  że 

Zamawiający  w  tym  zakresie  dopuścił  wyjątek,  tj.  możliwość  określenia  wartość  pozycji  na 

poziomie  „0"  (jako  zerowa).  Jednak  powyższy  wyjątek  został  przez  Zamawiającego 

obwarowany  koniecznością  wykonania  oraz  wyraźnego  wskazaniem  przez  wykonawcę,  że 

wartość pozycji została ujęta w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.  

Na  kanwie  powyższych  rozważań  Izba  stwierdziła,  że  wykonawcy  mogli  w  zakresie 

poszczególnych pozycji kosztorysu, w tym w pozycji 36.d.1. wpisać wartość „0 zł” jednak w 

takim  przypadku  powinni  byli 

jasno  i  wyraźnie  wskazać,  w  jakiej  innej  pozycji  została  ujęta 

wartość  tej  pozycji.  Podkreślenia  wymaga,  że  w  zakresie  sposobu  wskazania  tego  rodzaju 


informacji 

Zamawiający  pozostawił  wykonawcom  dowolność.  Zatem  mogli  to  uczynić  w 

wybrany  i 

najbardziej  dla siebie korzystny  sposób.  Nie mniej jednak  podkreślenia wymaga, 

że  zamieszczenie  ww.  informacji  było  konieczne,  pod  rygorem  odrzucenia  przez 

Zamawiającego złożonej przez wykonawcę oferty. 

Izba  stwierdziła,  że  opis  pozycji  35.d.  1  nie  zawiera  jakiegokolwiek  wskazania 

(graficznego czy też słownego), że zawiera wartość pozycji 36.d. 1. Tym samym w obecnie 

Izby  nie  sposób  stwierdzić,  że  w  pozycji  tej  zawiera  się  wartość  pozycji  36.d.1.    Izba 

stwierdziła,  że  niewystarczające  jest  twierdzenie,  że  skoro  pozycja  35.d.  1  zawiera  koszty 

materiału,  sprzętu  (w  tym  transportu)  i  robocizny  to uznać  należy,  że zawiera  wartość poz. 

36.d. 

1.  Dostrzeżenia  wymaga,  że  w  pozycja  35.d.  1  w  obmiarze  podano  wartość  117m

podczas, gdy w pozycji 

36.d.1. w tym zakresie podano 7 kpl. W kontekście powyższego  jak 

również wyjaśnień Zamawiającego złożonych na rozprawie Izba uznała za chybioną również 

argumentację Odwołującego, który stwierdził, że pozycja 36.d. 1. stanowi powielenie pozycji 

35.d.1. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów ustawy wskazywanych przez Odwołującego w treści odwołania co 

skutkowało oddaleniem odwołania. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo 

zamówień 

publicznych, 

stosownie 

do 

wyniku 

postępowania, 

zgodnie                                       

z  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………… wiper-pixel