KIO 237/20 POSTANOWIENIE dnia 14 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 237/20  

POSTANOWIENIE 

         z dnia 14 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  14  lutego  2020  r.                      

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu                     

4  lutego  2020r.  przez 

Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą                       

w  Tarnowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Małopolski  Urząd  Wojewódzki                          

w Krakowie z siedzibą w Krakowie 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowania odwoławcze, 

nakazuje zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Cyfrowych Systemów Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis 

od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  art.198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Pra

wo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7  od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt KIO 237/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Małopolski  Urząd  Wojewódzki  w  Krakowie  -  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „zakup 

systemu  telekomunikacyjnego  realizującego  funkcjonalność  infolinii  dla  obywateli  państw 

trzecich”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych w dniu 13.11.2019r. pod nr 620787-N-2019.  

W dniu 4 lutego 2020r. 

Odwołujący - Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. - wniósł 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego 

podjętych oraz zaniechanych w postępowaniu tj. od: 

a. 

zaniechania udostępnienia Odwołującemu całej żądanej dokumentacji postępowania, 

czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę INFOVER S.A.,  

b. 

zaniechania  czynności  wykluczenia  wykonawcy  INFOVER  z  postępowania                               

i zaniechania czynności uznania oferty wykonawcy INFOVER za odrzuconą, 

c. 

zaniechania czynności odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący wskazał na naruszenie: 

a.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy 

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odtajn

ienia  treści 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny składanych przez INFOVER, mimo że nie stanowią one 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz  wykonawca  INFOVER  nie  wykazał  spełnienia 

wszystkich  przesłanek  uprawniających  do  zastrzeżenia  informacji  w  toku 

Postępowania; 

b.   art

. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp                    

w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy  INFOVER  z  postępowania  oraz  zaniechanie  uznania  oferty  wykonawcy 

I

NFOVER  za  odrzuconą,  pomimo  że  wykonawca  INFOVER  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu; 


c.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty INFOVER, podczas gdy jest ona niezgodna z SIWZ, 

d. 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy INFOVER jako najkorzystniejszej oferty 

oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego 

jako najkorzystniejszej oferty; 

z ostrożności procesowej - ewentualnie w razie oddalenie podniesionych powyżej zarzutów – 

Odwołujący podniósł zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  INFOVER,  mimo  że  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  rażąco  niską  cenę,  a 

złożone wyjaśnienia nie wykazały, że oferty wykonawcy INFOVER jest ofertą realną z ceną 

na jej realizację. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby: 

a. 

unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy INFON/ER jako najkorzystniejszej oferty; 

b. 

dokonał ponownego badania i oceny ofert, w tym: 

dokonał odrzucenia oferty wykonawcy INFOVER z uwagi na jej niezgodność z SIWZ, 

odtajnił  (ujawnił)  i  niezwłocznie  udostępnił  Odwołującemu  dokumenty  i  informacje 

zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  przez  INFOVER,  tj.  wyjaśnienia 

wykonawcy  z  dnia  09.12.2019  r.  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnienia  rażąco 

niskiej ceny z dnia 05.12.2019 r. 

c. 

ewentualnie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  INFOVER  z  uwagi  na  zaoferowanie  rażąco 

niskiej ceny i niewykazanie, że oferta tego wykonawcy jest ofertą realną. 

D

o  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  6  lutego  2020r.,  nie 

przystąpił żaden wykonawca. 

Pismem  z  dnia  12  lutego  2020 

roku  Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione  w 

odwołaniu  i  z  związku  z  brakiem  przystąpień  wnosi  o  umorzenie 

postępowania odwoławczego. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  z  urzędu  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

dokonała  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu 

przy jednoczesnym braku zgłoszenia przystąpień do postępowań odwoławczych po stronie 

Zamawiającego, postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy Pzp.  


Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w 

całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

W  oparciu  o  §  32  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  roku                 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (tj. Dz.U. 2018, poz.1092), 

ogłoszenie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu 

niejawn

ym  następuje  przez  wywieszenie  sentencji  postanowienia  na  tablicy  ogłoszeń                         

w  siedzibie  Izby,  a  informacja  o  ogłoszeniu  podawana  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu.                              

Odpis postanowienia przesyła się stronom postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel