KIO 236/20 POSTANOWIENIE dnia 19 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 236/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 19 lutego 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  19  lutego  2020  r.  

w Warszawie odwołania z dnia 4 lutego 2020 r., wniesionego przez wykonawcę Comp S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Jutrzenki  116  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  -  Kancelarię  Prezesa  Rady  Ministrów  siedzibą  w  Warszawie  przy  

Al.  Ujazdowskich  1

/3  w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa  Centrum  Obsługi 

Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy  WIBAR  -  Instalacje  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Bernardyńskiej  23/62,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt: KIO 236/20 po stronie zamawiającego, 

B.  wykonawcy

SDBUD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legionowie  przy  ul.  Suwalnej  12/2

z

głaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 236/20 

po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakaz

ać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Comp  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

przy  ul.  Jutrzenki  116  kwoty  10  000,0

0  zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………………. 


Sygn. akt: KIO 236/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów  siedzibą  w  Warszawie  przy  

Al.  Ujazdowskich  1/3  - 

w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa  Centrum  Obsługi  Administracji 

Rządowej  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Powsińskiej  69/71  prowadzi,  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., 

poz.  1986  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej:  „ustawą”  lub  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  pn.  „Przebudowa  sieci 

teletechnicznej  w  skrzydle  A  w  budynku  KPRM  przy  Al. 

Ujazdowskich  1/3  w  Warszawie”, 

znak sprawy: 2019/39/KPRM” (zwane dalej: „Postępowaniem”). 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 9 października 2019 r. pod nr 608037-N-2019. 

Pismem  z  dnia  30  stycznia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o 

wynikach postępowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawcy SDBUD sp. z o.o. z siedzibą 

w  Legionowie  przy  ul.  Suwalnej  12/2 

(dalej:  „SDBUD”)  oraz  uznaniu  za  najkorzystniejszą 

oferty  wykonawcy  WIBAR-

Instalacje  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  z 

siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Bernardyńskiej  23//62  (dalej:  „WIBAR”).  Oferta  wykonawcy 

Comp S.A

. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 (dalej: „Comp” lub „Odwołujący”) 

została sklasyfikowana na drugim miejscu z ilością 60 pkt.  

W  dniu  4  lutego  2020  r.  wykonawca  Comp 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  od  zaniechań  i  czynności  Zamawiającego  w  postępowaniu 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujący przepisów ustawy: 

1.  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  przyznania 

Odwołującemu  20  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  Termin  realizacji 

za

mówienia, pomimo iż Odwołujący zadeklarował w formularzu ofertowym skrócenie 

terminu  realizacji  zamówienia  w  stosunku  do  terminu  wymaganego  przez 

Zamawiającego  o  10  tygodni,  tj.  z  60  do  50  tygodni,  a  zatem  powinien  otrzymać 

maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium, czyli 20 punktów; 

ewentualnie 

2.  art.  87  ust.  2  pkt  1,  pkt  2  lub  pkt  3  Pzp  w  zw.  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie 

poprawienia  występującej  w  ofercie  Odwołującego  omyłki  polegającej  na 


niepostawieniu znaku „X” w odpowiedniej kratce Formularza oferty, a w konsekwencji 

nie  przyznanie  Odwołującemu  20  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  „Termin 

realizacji zamówienia”; 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę,  pomimo  iż  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  „SIWZ”  lub  „specyfikacja”)  w 

zakresie,  w  jakim  WIBAR  w  pkt  9  Formularza  oferty  zaoferował  wykonanie  Etapu  I 

zamówienia  w  terminie 12  tygodni,  podczas gdy  w  rozdziale  XV  pkt  II  ppkt  2  SIWZ 

Zamawiający jednoznacznie wskazał, że maksymalny termin realizacji  Etapu I może 

wynosić 10 tygodni. 

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

  unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 
  unieważnienia czynności badania i oceny ofert; 
  dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert; 
  przyznania Odwołującemu w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 20 punktów, a 

w efekcie ustalenie sumy punktów przyznanych Odwołującemu na 80 punktów, 

ewentualnie: 

  dokonanie  poprawienia  omyłki  i  przyznania  Odwołującemu  w  kryterium  „Termin 

realizacji zamówienia” 20 punktów, a w efekcie ustalenie sumy punktów przyznanych 

Odwołującemu na 80 punktów; 

  odrzucenia oferty WIBAR jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

W dniu 7 lutego 2020 r. 

do postępowania odwoławczego skutecznie przystąpili: 

  wykonawca WIBAR - po stronie Zamawiającego, 

  wykonawca SDBUD po stronie Odwołującego. 

W  dniu  14  lutego  20

20  r.  do  Izby  w  formie  elektronicznej  wpłynęła  odpowiedź  na 

odwołanie,  w  której  Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  odwołanie  w  całości.    W  toku 

posiedzenia  Izby 

w  dniu  19  lutego  2020  r.  Zamawiający  przekazał  ww.  odpowiedź  na 

odwołanie w formie pisemnej. 

Izba  w  toku  posiedzenia  z  udziałem  stron  stwierdziła  niestawiennictwo  prawidłowo 

zawiadomionego w dniu 14.02.2020 r. wykonawcy WIBAR o terminie posiedzenia z 

udziałem 

stron (pismo z dnia 14.02.2020 r. znak UZP/BO/WD/1925/3468/20 

– w aktach postępowania 


odwoławczego).  W  dniu  14  lutego  2020  r.  ww.  wykonawca  za  pomocą  

e-maila  potwie

rdził  otrzymanie  ww.  korespondencji  w  sprawie  (e-mail  z  dnia  14.02.2020  r. 

godz. 11:31 

przesłany z adresu: 

[email protected]

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań,  niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego  prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie 

wstrzymuje rozpoznania odwołania.  

Izba  stwierdziła,  że  wskutek  prawidłowego  wezwania  wykonawca  WIBAR  miał 

możliwość stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów. Jego niestawiennictwo 

w  okolicznościach  wskazanych  powyższej  wywołuje  negatywne  skutki  procesowe. 

Przystępujący  nie  zdecydował  się  skorzystać  ze  swojego  prawa,  gdyż  nie  stawił  się  na 

posiedzenie  Izby  wyznaczone  na  19  lutego  2020 

r.  W  ocenie  Izby  powyższe  jest 

równoważne  z  rezygnacją  z  prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania 

jest tą fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym 

etapie  strony  prezent

ują  swoje  ostateczne  stanowiska  procesowe  co  do  podtrzymania  lub 

cofnięcia  odwołania,  uwzględnienia  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  czy  wniesienia 

sprzeciwu  wobec  tej  ostatniej  czynności,  od  których  to  stanowisk  uzależnione  jest 

skierowanie  odwołania  do  rozpoznania  na  rozprawie.  Dobrowolny  brak  udziału  w  tej  fazie 

postępowania odwoławczego należy uznać  za rezygnację z uprawnień do reprezentowania 

swoich interesów. 

Tym  samym  w  analizowanej  sprawie 

skład  orzekający  podzielił  stanowisko  już 

uprzednio  wyrażane  przez  Izbę  w  podobnych  sytuacjach,  m.in.  w  postanowieniu  z  dnia  7 

grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2214/16), postanowieniu  z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt 

KIO  2534/15),  postanowieniu  z  dnia  9  czerwca  2010  r.  (sygn.  akt  KIO  991/10), 

postanowieniu  z  dnia  27  czerwca  2012  r.  (sygn.  akt  KIO  1264/12),  postanowieniu  z  4 

września 2014  r.  (sygn. akt  KIO  1710/14),  postanowieniu  z  dnia 11  sierpnia 2010  r.  (sygn. 

akt KIO 1575/10) i 

postanowieniu z dnia 21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15). 


Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  Izba  stwierdziła,  że 

postępowania  podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp.  Jednocześnie  Izba 

wskazuje,  iż  zgodnie  z  treścią  powołanego  przepisu  Zamawiający

  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w 

odwołaniu. 

O

rzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  wzięła  pod  uwagę  fakt, 

uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy. W tych okolicznościach – 

w  świetle  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b)  Pzp  w  zw.  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972  t.j.)  –  Izba  postanowiła 

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  orzec  o  dokonaniu  zwrotu 

Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.   

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel