KIO 235/20 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 235/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant:         Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  18  lutego  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  04  lutego  2020  roku  przez  Wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „IZOLBUD” sp. z o.o. (ul. Dominikańska 9, 02-

738 Warszawa) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Brwinów (ul. 

Grodziska 12, 05-840 

Brwinów) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Budowlano-Handlowe  „IZOLBUD”  sp.  z  o.o.  (ul. 

Dominikańska 9, 02-738 Warszawa)

kwoty 9000 

zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 235/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Gmina Brwinów prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Przebudowa  i  rozbudowa 

budynku Zespołu Szkół w Żółwinie, ul. Szkolna 39”.  

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych 19 grudnia 2019 

roku pod numerem 637425-N-2019 

04 lutego 2020 roku 

Odwołujący Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowego „IZOLBUD” sp. z 

o.o. 

wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu  naruszenie art. 90 ust. 1a pkt 1) 

PZP 

poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  do  wykonawcy  EKO-INVEST  Sp.  z  o.o.  z 

wezwaniem  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny 

wskazanej w ofercie

, w sytuacji gdy cena całkowita tej oferty była niższa o więcej niż 30% od 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  ustalonej  przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP, naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z 

art.  7  ust.  3  PZP 

poprzez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  i  wybór  jako  najkorzystniejszej 

oferty  EKO-

INVEST  Sp.  z  o.o.  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  nie  wykonał  obowiązku 

nałożonego przepisem art. 90 ust. 1a PZP, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty EKO-

INVEST  Sp.  z  o.o.  oraz  unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  powtórzenie 

czynności  badania  i  oceny  ofert,  wezwanie Wykonawcy  EKO  -  INVEST Sp.  z  o.o.  w  trybie 

art. 90 us

t. 1a pkt 1) PZP do złożenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny  zawartej  w  ofercie,  zasądzenie od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego 

zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. 

18  lutego 

2020  roku  Odwołujący  w  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron,  przed  otwarciem 

rozprawy 

oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel