KIO 234/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

 Sygn. akt: KIO  234/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              

Rafał Kamoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  17  lutego  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2020 r. przez 

wykonawcę  A.  I.,  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą:  Firma  Transportowa 

„OMEGA”  A.  I.  w  Częstochowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  – 

Woj

ewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,  

przy  udziale  wykonawcy  -  Na  Ratunek24 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Katowicach  zgłaszającego swoje przystąpienie do  postępowania odwoławczego 

po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

00  zł  00 gr  (słownie:  siedem tysięcy  pięćset złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO  234/20 

U z a s a d n i e n i e 

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  nr  5  im.  Św.  Barbary  w  Sosnowcu  (dalej: 

Zamawiający”)  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (dalej:  „ustawa  Pzp”)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.: 

„Usługa  transportu  pacjentów,  krwi  i  preparatów 

krwiopochodnych,  mater

iałów  biologicznych",  numer  referencyjny:  86/PNP/SW/2019. 

Postępowanie  zostało  podzielone  na  części.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  w  dniu  17  grudnia  2019  r.  pod 

numerem 636895-N-2019. 

W  dniu  31  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  złożonej  przez  wykonawcę  Na Ratunek24  Sp. z  o.o.  z  siedzibą  w 

Katowicach 

(dalej: „Wykonawca”).  W dniu 4 lutego 2020 r. wykonawca – A. I., prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą:  Firma  Transportowa  „OMEGA”  A.  I.  w  Częstochowie 

(dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  podjętych  i 

zaniechanych  w  częściach  2  i  3  postępowania,  zarzucając  naruszenie  przepisów  ustawy 

Pzp, tj.: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw. 

z  art  89  ust.  1  pkt.  51  poprzez  naruszenie  obowiązku 

wykluczenia Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w  części  2 i  3,  określonego  przez  Zamawiającego  w  pkt  5  ppkt  5.2.2.  lit.  b  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ"), pomimo, iż Wykonawca nie wykazał, że 

jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 100 000,00 PLN na dzień składania 

ofert, a w konsekwencji powyższego - nie odrzucenie oferty Wykonawcy wykluczonego z 

udziału w postępowaniu; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art.  22a  ust.  2  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  poprzez  naruszenie 

obowiązku  wykluczenia  Wykonawcy,  który  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w 

p

ostępowaniu,  określonego  przez  Zamawiającego  w  pkt  5  ppkt  5.2.3.  lit.  b  tiret  drugi 

SIWZ, pomimo, iż Wykonawca nie wykazał, że posiada wystarczającą ilość pojazdów dla 

realizacji 

przedmiotu  zamówienia  w  postaci  minimum  2  pojazdów  na  dzień  składania 

ofert, a w konsekwencji powyższego - nie odrzucenie oferty Wykonawcy wykluczonego z 

udziału w postępowaniu; 


3)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.1  pkt  1  poprzez  naruszenie  zasady  prowadzenia 

postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania  wykonawców,  poprzez  przyznanie  Wykonawcy  dodatkowych  punktów  w 

kryterium  nr  2  - 

ilość  środków  transportu,  a  w  konsekwencji  nie  odrzucenie  oferty 

Wykonawcy, pomimo że jego oferta jest niezgodna z ustawą; 

4)  art.  90 

ust.  2  i  3  poprzez  nie  odrzucenie  oferty  Wykonawcy  w  części  3,  pomimo  że 

Wykonawca  nie  przedstawił  żadnych  dowodów  celem  wykazania,  że  jego  oferta  nie 

zawiera 

rażąco niskiej ceny. 

W

skazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania: 

1)  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Wykonawcy  jako  oferty  najkorzystniejszej  w 

p

ostępowaniu - część 2 i 3; 

2)  ponownego badania i oceny złożonych w postępowaniu - część 2 i 3 ofert, w tym oferty 

Odwołującego; 

3)  wykluczenia z postępowania - część 2 i 3 Wykonawcy na podstawie art 24 ust 1 pkt 12 

ustawy Pzp z powodu n

iespełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 

5  ppkt  5.2.2.  lit.  b  SIWZ  oraz  w  pkt  5  ppkt  5.2.3.  lit,  b  tiret  drugi,  a  w  konsekwencji 

odrzucenia oferty Wykonawcy w 

części 2 i 3 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

4)  odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 

ust 1 ustawy Pzp 

z powodu naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, 

5)  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  w  części  3  na  podstawie  art.  90  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp  z 

powodu nie wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

6)  ewentualnie  w  przypadku  uznania  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z 

p

ostępowania  lub/i  odrzucenia  oferty  Wykonawcy,  dokonanie  ponownej  oceny  ofert  z 

uwzględnieniem,  że  oferta  Wykonawcy  powinna  być  punktowana  za  posiadanie  co 

najwyżej 1 pojazdu, czyli powinna otrzymać 0 pkt w części 2 i 3, co powoduje, że oferta 

Odwołującego w części 2 i 3 będzie ofertą najkorzystniejszą, 

7)  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  jako  oferty  najkorzystniejszej  w 

p

ostępowaniu - część 2 i 3, 

Pismem z dnia 7 lutego 2020 

r., złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w tym 

dniu w formie pisemnej w postaci elektronicznej, 

z zachowaniem wymogów, o których mowa 

w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp, 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  Zamawiającego  zgłosił  wykonawca  Na  Ratunek24  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Katowicach.  


Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy  pismem  z  dnia  12  lutego  2020 

r., Zamawiający 

złożył oświadczenie, że uwzględnił wszystkie zarzuty odwołania, w związku z czym wnosi o 

umorzenie postępowania.  

W  dniu  14  lutego  2020  r

.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  drogą  elektroniczną 

wpłynęło  pismo  wykonawcy  Na  Ratunek24  Sp.  z  o.o.,  zawierające  jego  oświadczenie  w 

związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutów odwołania, iż nie będzie składał 

sprzeciwu. 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującego jej uprawnienia, w tym uwzględnienia w całości zarzutów odwołania przez 

zamawiającego,  skutkuje  zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpozn

ania  zarzutów  odwołania.  Zgodnie  bowiem  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  j

eżeli 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Mając powyższe na uwadze, stosownie do przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, należało 

umorzyć postępowanie.  

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel