KIO 232/20 WYROK dnia 19 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 232/20 

WYROK 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid nr VI sp. z o.o. w Bielsku-Białej 

postępowaniu prowadzonym przez Miasto Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Budowlanego  HB-Unibud  S.A.  w 

Czechowicach-Dziedzicach, 

zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania odwoławczego 

po stronie zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzu

cenia oferty odwołującego oraz wezwanie odwołującego w trybie art. 87 ust. 

1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  złożenia  wyjaśnień  jakiego  rodzaju 

pustaki stropowe Teriva 4,0/1 zaoferował w złożonej ofercie, 

kosztami postępowania obciąża Miasto Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Robót  Budowlanych  Beskid  nr  VI  sp.  z  o.o.  w  Bielsku-

Bi

ałej tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Bielsko-Biała  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej  na  rzecz 

wykonawcy 

Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Beskid nr VI sp. z o.o. w 

Bielsku-

Białej  kwotę  10.000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero 

groszy) 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

o

d dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 232/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Bielsko-

Biała  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej,  zwane  dalej  „zamawiającym”, 

prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „rozbudowa  i  przebudowa  budynku 

przedszkola miejskiego nr 39 przy ul. Mazańcowickiej 37 w Bielsku - Białej”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

17 października 2019 r. nr 610768-N- 2019. 

30  stycznia  2020  r.  zama

wiający  przesłał  wykonawcy  Przedsiębiorstwu  Robót 

Budowlanych  Beskid  nr  VI  sp.  z  o.o.  w  Bielsku-

Białej,  zwanemu  dalej  „odwołującym”, 

zawiadomienie o odrzuceniu 

oferty złożonej przez odwołującego. 

Wobec 

czynności  odrzucenia  swej  oferty  odwołujący  wniósł  4  lutego  2020  r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

przez jego nieprawidłowe zastosowanie w sytuacji, gdy 

treść  oferty  złożonej  przez  odwołującego  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, 

2)  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  jego  niezastosowanie  i  niewyjaśnienie  treści  oferty 

złożonej przez odwołującego. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia swej oferty, 

2)  wezwania  o

dwołującego  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnienia  i 

sprecyzowania jakiego rodzaju pustaki betonowe zostały przez niego przyjęte w wycenie, 

3)  dokonania ponownego badania i oceny ofert. 

W  uzasadnieniu 

odwołania  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  odrzucił  ofertę 

odwołującego  uzasadniając,  że  odwołujący  w  „zestawieniu  materiałów'',  w  poz.  136 

kosztorysu 

wpisał, że zastosuje „TERIVA 4,0/1 - pustaki stropowe betonowe wys. 21 cm", a 

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  zamawiający  wymagał,  aby  do  wykonania  stropów 

został zastosowany pustak keramzytowy. Dodatkowo zamawiający poinformował, że nie miał 

podstaw  do  poprawienia  ww.  pozycji  na  podstawie  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp 

ponieważ  na 

kosztorysach  ofertowych  nie  było  pozycji  analogicznej,  do  której  mógłby  się  odnieść  i 

poprawi

ć ww. pozycję jako inną omyłkę. Natomiast wystąpienie o wyjaśnienia do wykonawcy 

na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

prowadziłoby  do  niedopuszczalnych  negocjacji 

pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dotyczących złożonej oferty. 


Odwołujący podniósł, że zaproponowanie przez niego zastosowania pustaków „TERIVA 

pustaki  stropowe  betonowe  wys.  21  cm"  odpowiadało  wymogom  zawartym  przez 

zamawiającego w SIWZ. Argumentował, że pustaki Teriva dzielą się na dwa rodzaje: pustaki 

żużlobetonowe  oraz  pustaki  keramzytobetonowe.  Obydwa  rodzaje  pustaków  są  pustakami 

betonowymi, różnią się one jedynie rodzajem kruszywa - może być keramzytowe lub z żużla 

wielkopiecowego. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  ofercie  wymienił,  iż  zastosowane  zostaną 

pustaki  Teriva  stropowe  betonowe,  nie  wsk

azując  czy  są  one  z  domieszką  żużlu  czy 

keramzytu. 

Argumentował,  że  w  tej  sytuacji  wnioski  zamawiającego,  że  odwołujący  nie 

uwzględnił pustaków keramzytowych są zbyt daleko idące. Wskazał, że sam zamawiający w 

Zestawieniu 

materiałów  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ  wymienił,  że  zastosowane  jako 

materia

ł  powinny  zostać  „pustaki  stropowe  betonowe  SZ-ITB,  typu  Teriva”  nie  precyzując 

konkretnie czy 

chodzi o pustaki żużlobetonowe czy o pustaki keramzytobetonowe. 

Odwołujący  wywiódł,  że  wobec  wystąpienia  wątpliwości  po  stronie  zamawiającego 

powinien  on  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

żądać  od  odwołującego  wyjaśnień  i 

sprecyzowania  jakiego  rodzaju  pustaki  betonowe  zo

stały  przyjęte  przez  niego  w  wycenie. 

Odwołujący  wskazał,  że  z  uwagi  na  fakt,  iż  zamawiający  nie  żądał  od  odwołującego 

wyjaśniania  jakiego  rodzaju  pustaki  betonowe  zostały  przez  niego  przyjęte  w  wycenie,  a 

wątpliwości  te  powstały  na  skutek  nieprecyzyjnego  sformułowania  przez  zamawiającego  w 

zestawieniu materiałów  stanowiących  załącznik  do  SIWZ jakiego  rodzaju pustaki  betonowe 

mają zostać użyte. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. 

W odpowiedzi, jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne 

swego stanowiska. 

Do postępowania odwoławczego w  charakterze uczestnika  postępowania po  stronie 

zamawiającego  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Budowlane  HB-Unibud 

S.A.  w  Czechowicach-Dziedzicach

.  Wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy 

przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), odpowiedzi zamawiającego na wnioski wykonawców o 

wyjaśnienie  treści  SIWZ,  ofertę  odwołującego,  zawiadomienie  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego z 30 stycznia 2020 r., załącznik do odwołania, załączniki do odpowiedzi 

na  odwołanie,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia,  stanowiska  i  dokumenty 


złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba  postanowiła  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  HB-Unibud  S.A.  w  Czechowicach-Dziedzicach  uznając,  że 

zostały  spełnione  przesłanki  formalne  wynikające  z  art.  185  ustawy  Pzp  i  wykonawca 

wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia postępowania na korzyść zamawiającego. 

W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba  stwierdzi

ła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Oferta  odwołującego  została  odrzucona,  zaś  może  być  wybrana  przez 

zamawiającego jako najkorzystniejsza. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu 

unieważnienia czynności odrzucenia swej oferty. Ustalenie, że zamawiający z naruszeniem 

przepisów  ustawy  Pzp  odrzucił  ofertę  odwołującego  skutkować  będzie  koniecznością 

nakazania 

unieważnienia  tej  czynności,  czego  efektem  może  być  uzyskanie  zamówienia 

przez odwołującego. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ustalono,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  rozbudowa  i  przebudowa  budynku 

przedszkola miejskiego nr 39 przy ul. Mazańcowickiej 37 w Bielsku-Białej. 

Zamawiający  wskazał  także  w  części  III  pkt  4  SIWZ,  że  przedmiot  zamówienia 

określony jest szczegółowo w następujących załącznikach do nin. SIWZ, które stanowią jej 

integralną część: 

1) Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 11 do nin. SIWZ; 

2)  Dokumentacja  projektowa  (m.in.  projekty  budowlane  i  wykonawcze  oraz  projekt 

budowlany  zamienny  z  elementami  projektu  wykonawczego 

–  obejmujący  architekturę, 

k

onstrukcję,  instalacje  sanitarne  oraz  instalacje  elektryczne  –  (…),  specyfikacje  techniczne 

wykonania i odbioru robót), stanowiąca załącznik nr 12 do nin. SIWZ. 

Ustalono  także,  że  w  części  VI  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  wykonawcy 

zobowiązani są złożyć dokumenty składające się na ofertę, wśród których wymienił m.in.  

Kosztorys ofertowy (w oryginale) sporządzony w oparciu o przedmiary robót i dokumentację 

projektową,  stanowiące  Załączniki  nr  11  i  12  do  nin.  SIWZ,  obejmujący  wycenę 

poszczególnych  elementów  zamówienia  z  cenami  jednostkowymi  i  wyszczególnieniem 

składników  ceny  (w  szczególności  rg,  kp,  zysk,  itp.)  i  cenę  oferty.  Zaleca  się,  aby  zawierał 


również  tabelę  elementów  scalonych  i  zestawienie  materiałów.  Wskazanym  jest  złożenie 

kosztorysu  w  formie  uprosz

czonej,  ale  dopuszcza  się  również  kosztorys  w  formie 

szczegółowej.  Kosztorys  uproszczony  winien  zawierać  ilości  robót  i  cenę  jednostkową  dla 

każdej  pozycji  kosztorysowej  oraz  wyszczególnione  składniki  ceny  –  rg,  kp,  zysk  i  cenę 

oferty.  Zaleca  się,  aby  zawierał  również  tabelę  elementów  scalonych  i  zestawienie 

materiałów. 

W dalszej kolejności ustalono, że w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik 

nr 12 do SIWZ, w części „architektura” w pkt 4.6.7. „Stropy i nadproża” s. 21 wskazano: 

W  części  nowoprojektowanej  przewiduje  się  zastosowanie  stropów  ceramicznych 

gęstożebrowych  typu  np  Teriva  gr.24  cm,  lub  równoważnych  spełniających  parametry: 

grubość stropu 24cm, rozstaw belek stropowych co 60 cm, wysokość pustaka 21cm, grubość 

warstwy nadbetonu klasy B20 

3cm, materiał pustaka – keramzyt.  

Ustalono  także,  że  w  przedmiarze  robót  w  poz.  1.5.1  znalazła  się  pozycja 

kosztorysowa  „KNNR  2/111/1,  Stropy  gęstożebrowe,  na  belkach  prefabrykowanych  Teriva, 

beton  C  20/25,  340,70  m

”.  Ustalono  także,  że  w  pkt  135  zestawienia  materiałów, 

załączonego  do  przedmiaru  robót,  zamawiający  wskazał:  „pustaki  stropowe  betonowe  SZ-

ITB, typu Teriva

, 2436,005 szt.”. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  28  listopada  2019  r.,  na  pytanie  jednego  z 

wykonawców  o  treści  „czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zamianę  w  stropie  pustaków 

keramzytowych 

na  żużlowo-betonowe  ?”  zamawiający  wyjaśnił,  że  „nie  wyraża  zgody  na 

zamianę w stropie pustaków keramzytowych na żużlowo-betonowe”. 

W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert swą ofertę złożył 

m.in.  odwołujący  z  ceną  4.239.954,17  zł  brutto.  Odwołujący  załączył  do  oferty  kosztorys 

ofertowy.  W  kosztorysie  tym,  w  poz.  1.5.1.  odwołujący  wycenił:  „KNNR  2/111/1,  Stropy 

gęstożebrowe, na belkach prefabrykowanych Teriva, beton C 20/25, 340,70 m

,  cena  jedn. 

n

etto  134,99,  wartość  netto:  45.991,09  zł”.  Do  kosztorysu  ofertowego  odwołujący  załączył 

zestawienie  materiałów,  w  którym  w  poz.  136  wymienił  jako  stosowany  materiał:  „TERIVA 

–  pustaki  stropowe  betonowe  wys.  21  cm,  2545  szt.,  cena  jedn.  2,44  zł,  wartość 

6.209,80 zł.”. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  30  stycznia  2020  r.  zawiadomił 

odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  W 

uzasadnieniu faktycznym czynności odrzucenia zamawiający wskazał, co następuje: 

Zgodnie z Częścią VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ, wykonawca był zobowiązany wraz z ofertą złożyć 

kosztorys ofertowy (w oryginale), sporządzony w oparciu o przedmiary robót i dokumentację 

projektową,  obejmujący  wycenę  poszczególnych  elementów  zamówienia  z  cenami 

jednostkowymi  i  wyszczególnieniem  składników  ceny  (w  szczególności  rg,  kp,  zysk  itp.)  i 

cenę  oferty.  Zamawiający  zalecał,  aby  zawierał  on  również  tabelę  elementów  scalonych  i 


zestawienie  materiałów.  Wykonawca,  zgodnie  z  powyższym,  złożył  ofertę  wraz  z 

kosztorysami ofertowymi i dołączył nieobowiązkowe zestawienie materiałów. 

W  kosztorysie  ofertowym  „1  Roboty  budowlane  Etap  I  —  wg  przedmiaru  robót  i 

odpowiedzi  Inwestora”,  w  poz.  1.5.1  (str.  4  kosztorysu)  wykonawca  wycenił  „Stropy 

gęstożebrowe żelbetowe, na belkach prefabrykowanych Teriva, beton C 20/25 ” - zgodnie z 

opisem z ostatecznego 

przedmiaru robót (str. 5 przedmiaru robót). Natomiast w „Zestawieniu 

materiałów”,  w  poz.  136  (str.  14  kosztorysu),  wykonawca  wpisał,  że  zastosuje  „TERIVA 

— pustaki stropowe betonowe wys.21 cm”. 

Zgodnie z projektową zamawiający wymagał, aby do wykonania stopów zastosowany 

pustak  keramzytowy  (str.  21  Architektura):  „W  części  nowoprojektowanej  przewiduje  się 

zastosowanie  stropów  ceramicznych  gęstożebrowych  typu  np.  Teriva  gr.  24  cm,  lub 

równoważnych spełniających parametry: grubość stropu 24 cm, rozstaw belek stropowych co 

60  cm,  wysokość  pustaka  21  cm,  grubość  warstwy  nadbetonu  klasy  B20  3  cm,  materiał 

pustaka 

— keramzyt.”. 

Zostało  to  również  potwierdzone  przez  zamawiającego  w  dniu  28.11.2019  r.,  w 

opublikowanych na swoje

j stronie internetowej „Odpowiedziach na zapytania wykonawców z 

dnia  28.11.2019  r.”  Zamawiający  na  pytanie  1  dotyczące  pakietu  „Zapytania  piątego 

wykonawcy  z  dnia 5.11.2019  r.”  (str.  15 ww.  dokumentu),  udzielił  następującej  odpowiedzi: 

„Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w stropie pustaków keramzytowych na żużlowo-

betonowe."  Powyższe  wyjaśnienia  stanowią  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych 

W

arunków Zamówienia i należało je uwzględnić podczas sporządzania oferty. Ponadto z ich 

treści  jednoznacznie  wynika,  jak  również  z  dokumentacji  projektowej,  że  zamawiający 

wymagał zastosowania pustaków keramzytowych. 

Wykonawca,  zgodnie  z  powyższym,  był  zobowiązany  uwzględnić  podczas  wyceny 

pustaki, 

a wycenił betonowe. 

Z

amawiający nie miał podstaw do poprawienia ww. pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 

ustawy  Pzp,  ponieważ  w  kosztorysach  ofertowych  nie  było  pozycji  analogicznej,  do  której 

mógłby  się  odnieść  i  poprawić  ww.  pozycję  jako  inną  omyłkę.  Natomiast  wystąpienie  o 

wyjaśnienia  do  wykonawcy  na  podstawie  art.  87  ust  1  ustawy  Pzp,  prowadziłoby  do 

niedopuszczalnych negocjacji pomiędzy  zamawiającym a wykonawcą dotyczących  złożonej 

oferty. 

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  tj.  ofertę  wykonawcy,  który  nie  uwzględnił  podczas  wyceny 

materiałów wymaganych przez zamawiającego, czyli pustaka keramzytowego. 

Zamawiający nie żądał od wykonawcy wyjaśnień, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp,  dotyczących  treści  złożonej  oferty,  ani  nie  poprawiał  w  ofercie  oczywistych  omyłek 


pisarskich,  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  z  uwzględnieniem  konsekwencji 

r

achunkowych  dokonanych  poprawek  i  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści 

oferty,  na  podstawie  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp,  ponieważ  mimo  złożenia  wyjaśnień  i 

p

oprawienia ww.  omyłek  podlegałaby  odrzuceniu,  na  podstawie art.  89  ust.  1 pkt  2  ustawy 

Pzp. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 2 pkt 3.  

Stosownie  do  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  

toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający 

może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

Zarzuty naruszenia przez 

zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 

ustawy Pzp 

okazały się zasadne. Zdaniem Izby zamawiający przedwcześnie odrzucił ofertę 

odwołującego. W okolicznościach danej sprawy zamawiający nie miał bowiem dostatecznych 

podstaw  do  przyjęcia,  że  odwołujący  zaoferował  na  pewno  wykonanie  stropów 

gęstożebrowych  żelbetowych  z  wykorzystaniem  pustaków  betonowych  Teriva  4,0/1  a  nie 

pustaków keramzytobetonowych Teriva 4,0/1.  

Zamawia

jący  w  załączniku nr  12  do  SIWZ,  w  dokumentacji  projektowej Architektura 

str.  21  wskazał,  że  W  części  nowoprojektowanej  przewiduje  się  zastosowanie  stropów 

ceramicznych  gęstożebrowych  typu  np.  Teriva  gr.  24  cm,  lub  równoważnych  spełniających 

parametry: grubość stropu 24 cm, rozstaw belek stropowych co 60 cm, wysokość pustaka 21 

cm, grubość warstwy nadbetonu klasy B20 3 cm,  materiał pustaka — keramzyt. Co istotne 

jednak, zamawia

jący w zestawieniu materiałów znajdującym się w załączniku nr 11 do SIWZ 

wskazał w pozycji 135 na konieczność wykorzystania pustaków stropowych betonowych SZ-

ITB, typu Teriva.  

Nie  było  sporne,  że  zamawiający  w  dokumentacji  projektowej  użył  sformułowania 

„keramzyt”,  a  w  zestawieniu materiałów,  również  załączonym  do  SIWZ,  użył  słowa „beton”. 

Zamawi

ający  dodatkowo,  w  odpowiedzi  z  28.11.2019  r.  na  jedno  z  pytań,  czy  dopuści 

zamian

ę  pustaka  keramzytowego  na  żużlobetonowy  udzielił  odpowiedzi  negatywnej.  Nie 

ulega

ło  zatem  wątpliwości,  że  nie  można  było  zaoferować  pustaka  żużlobetonowego,  a 


wyłącznie  keramzytobetonowy.  Co  istotne  jednak,  zamawiający  w  ślad  za  udzieloną 

odpowiedzią  nie  zmienił  wzoru  zestawienia  materiałów.  W  dalszym  ciągu  zatem  w  pozycji 

tego  zestawienia  figurowały  „pustaki  stropowe  betonowe”.  Powyższe  można  było 

interpretować  w  ten  sposób,  że  pozostawienie  tam  „pustaków  betonowych”  nie  stoi  w 

sprzeczności 

wymienionym 

dokumentacji 

projektowej 

„pustakami 

keramzytobetonowymi”. Dostrzeżenia wymagało także, że nikt z wykonawców nie zwrócił się 

do  zamawia

jącego  o  usunięcie  rozbieżności  między  projektem  a  wzorem  materiałów,  co 

można było tłumaczyć także w ten sposób, że nikt nie traktował tego jako sprzeczności.  

Powyższy  stan  wynikający  z  SIWZ  należało  odnieść  do  treści  oferty  odwołującego. 

Zamawia

jący  wniosek  o  zaoferowaniu  przez  odwołującego  materiału  niezgodnego  z  SIWZ 

wywiódł  po  analizie  poz.  136  zestawienia  materiałów  odwołującego.  W  pozycji  tej 

wykonawca wpisał: „Teriva 4,0/1 - pustaki stropowe betonowe wys. 21 cm.”. 

Dokonując  wykładni  oświadczenia  woli,  jakim  jest  oferta,  należało  sobie  zadać 

pytanie,  czy 

rzeczywiście  słowo  „beton”,  którego  użył  odwołujący  oznaczało  z  całą 

pe

wnością,  że  wykonawca  oferuje  zamawiającemu  pustaki  betonowe,  a  nie  wymagane 

pustaki keramzytobetonowe

, których elementem jest również beton. Przypomnienia bowiem 

wymaga

ło,  że  sam  zamawiający  w  swym  projekcie  pisał  o  keramzycie,  a  w  zestawieniu 

materiałów – o „betonie”. 

świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego stwierdzono, że na rynku są 

oferowane  pustak

i  Teriva  4,0/1  w  trzech  wersjach:  żużlobetonowe,  keramzytobetonowe  i 

betonowe.  Ponadto  stwierdzono

,  że  pustaki  określane  mianem  „keramzytu”  w  projekcie,  w 

pra

sie  branżowej  powszechnie  są  także  określane  mianem  „keramzytobetonowych”  (por. 

wydruk  ze  strony  internetowej  budmater.pl,  wydruk  ze  strony  muratordom.pl,  złożony  na 

posiedzeniu  przez  zamawiającego).  Nie  ulegało  także  wątpliwości,  że  elementem  każdej  z 

ww.  wersji 

pustaka jest beton,  tyle,  że w  przypadku  dwóch pierwszych  rodzajów  występuje 

tam  domieszka  materiałów  odpowiednio  keramzytu  lub  żużla.  Jak  wynikało  choćby  z 

deklaracji  zgodności  nr  05/2015  z  23.02.2015  r.  dla  pustaka  Teriva  4.01  dwukomorowego, 

keramzytowego  (dowód  złożony  przez  przystępującego)  wyrób  ten  spełnia  wymagania 

określone  w  specyfikacji  technicznej  PN-B  19504:2004  „Prefabrykaty  z  betony.  Stropy 

gęstożebrowe zespolone. Pustaki” oraz normy PN-EN 13369:2005 „Wspólne wymagania dla 

prefabrykatów  z  betonu”.  Powyższe  wynikało  także  z  dowodu  załączonego  do  odwołania 

(wydruk  ze  cenników  Betard),  gdzie  wskazano,  że  pustaki  keramzytobetonowe  Teriva 

wykonane są z mieszanki betonowej, której główny składnik stanowi keramzyt, czyli materiał 

uzyskiwany  w  procesowe  wypalania  gliny

”.  Materiał  dowodowy  zgromadzony  w  sprawie 

pozwalał  zatem  na  ustalenie,  że  beton  jako  składnik  występuje  we  wszystkich  trzech 

rodzajach  pust

aków  Teriva  4,0/1,  w  tym  również  w  pustaku  keramzytobetonowym 

(keramzytowym). 


W tej sytuacji, co najmniej nie 

można było wykluczyć, że słowo „beton”, użyte przez 

od

wołującego  w  zestawieniu  materiałów,  niekoniecznie  wskazywało  na  konkretny  rodzaj 

oferowanego  pustaka,  lecz  na  jeden  z  jego  element

ów,  który  pozostaje  wspólny  dla 

wszystkich  trzech  wersji,  czyli 

„beton”.  Na  to,  że  tak  można  było  rozumieć  użyte  pojęcie 

wskazywało  choćby  zestawienie  materiałów  sporządzone  przez  samego  zamawiającego  i 

załączone do SIWZ.  

Za  nierozstrzygające  w  tym  zakresie  uznano  wywody  zamawiającego,  który  w 

odpowiedzi  na 

odwołanie  argumentował,  że o  zaoferowaniu  tańszego  pustaka betonowego 

miało świadczyć porównanie cen jednostkowych pustaków w ofercie odwołującego z cenami 

innych  wykonaw

ców.  Analiza  przedstawionych  przez  zamawiającego  dowodów  prowadziła 

jednak 

do wniosku, że rozbieżności cen nie są znaczne, a ponadto dotyczą pozycji ofertowej 

nieistotnej 

pod  względem  wartości  w  stosunku  do  całej  ceny  ofertowej.  Przykładowo 

zamawia

jący  powołał  się  na  ofertę  wykonawcy  W.  P.  „IŻ-BUD”,  który  wycenił  pustak 

keramzytobetonowy  na  4,09 

zł netto / sztuka, a cenę jednostkową w pozycji kosztorysowej 

1.5.1. „stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva, beton C 20/25)” 

na  181,

42  zł  netto.  Powyższe  zestawiał  z  ceną  jednostkową  pustaka  zaoferowanego  przez 

od

wołującego  na  poziomie  2,44  zł  netto  za  sztukę.  Jednak,  jak  wynikało  choćby  z  dowodu 

złożonego  przez  przystępującego  pustaki  keramzytobetonowe  można  było  nabyć  w  niższej 

cenie

,  niż  podnosił  zamawiający.  W  przedstawionej  przez  przystępującego  ofercie  zakładu 

produkcyjnego  Terbud  Z.  K.,  cena  pustaka  keramzytobetonowego 

została  skalkulowana na 

pozio

mie  3,43  zł  netto  za  sztukę.  Ponadto,  jeśli  chodzi  o  cenę  jednostkową  całej 

rozpatrywanej  pozycji  kosztorysowej  1.5.1.,  to  cena  oferty  odwo

łującego  (134,99  zł  netto) 

okazała się  zbliżona  do  ceny  wykonawcy  Faktoria sp.  z  o.o. (144,02  zł  netto). Wykonawca 

ten nie ujawn

ił wprawdzie rodzaju oferowanego pustaka, lecz w braku dowodu przeciwnego 

zamawia

jący  nie  może  utrzymywać,  że  zaoferowano  mu  inny  pustak  niż 

keramzytobetonowy. Przypuszczenia zamaw

iającego, że oferent ten z pewnością zaoferował 

pustak 

żużlobetonowy są niczym niepopartymi supozycjami. Również cena jednostkowa ze 

spornej  pozycji  w  ofercie  wykonawcy  CZ  Caputa  i  Zaj

ąc  (171,40  zł  netto)  nie  dobiega 

znacząco  od  ceny  pozycji  z  oferty  odwołującego.  Oferent  ten  także  nie  ujawnił  rodzaju 

oferowanego  pustaka,  ale  w  braku  dowodu  przeciwnego 

należało  przyjąć,  że  wycenił 

materiał  zgodny  z  SIWZ.  Ostatecznie  nie  można  było  wykluczyć,  że  odwołujący  pozyskał 

korzystn

ą cenę za materiał od swego dostawcy.  

Na  uwagę  zasługiwał  również  fakt,  że  w  razie  wątpliwości  co  do  należytego 

skalkulowania ceny lub jej istotnego elementu stosuje 

się procedurę wynikającą z art. 90 ust. 

1 ustawy Pzp i w tym trybie rozwiewa w

ątpliwości do wartości danego elementu. Przepis ten 

stanowi, że Jeżeli  zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 


do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (…). 

P

owyższe wymagałoby stwierdzenia, że cena za pustaki jest „istotną częścią składową ceny” 

w rozumieniu ww. przepisu

. Dostrzec należało, że sporne pustaki posiadają znikomą wartość 

w stosunku do całości ceny ofertowej. Jak wynikało z zestawienia materiałów odwołującego, 

wartość  spornych  materiałów  wynosiła  2,44  zł  netto  x  2.545  sztuk,  czyli  6.209,80  zł  netto. 

Tymczasem 

cena całej oferty odwołującego kształtowała się na poziomie aż 4.239.954,17 zł 

brutto. 

Przy  ocenie  stanu  faktycznego  ni

e  bez  znaczenia  była  również  okoliczność,  że 

odwo

łujący w formularzu ofertowym, na str. 5 oferty, złożył oświadczenie, że przy realizacji 

zamówienia  nie  zamierza  stosować  materiałów  równoważnych.  Na  stronie  6  oferty 

przedstawił  zaś  wykaz  materiałów  równoważnych,  w  którym  nie  wpisał  ani  jednego 

materiału. 

W tej sytuacji 

zamawiający, celem ustalenia szczegółów treści oferty odwołującego w 

zakresie wycenionych pustaków,  powinien  skierować  do  wykonawcy  wezwanie  do  złożenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Wbrew  stanowisku  zamawiającego,  w 

okolicznościach  danej  sprawy,  uzyskane  wyjaśnienia  nie  doprowadzą  do  zmiany  treści 

oferty. Przypomnienia wymaga w tym miejscu

, że Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że 

art. 2 dyrektywy 2004/18 nie stoi na przeszk

odzie poprawieniu lub uzupełnieniu szczegółów 

oferty,  zwłaszcza  jeżeli  w  sposób  oczywisty  wymaga  ona  niewielkiego  wyjaśnienia  lub 

poprawienia  oczywistych  błędów  materialnych.    W  tym  celu  instytucja  zamawiająca  musi 

zapewnić  w  szczególności,  że  żądanie  wyjaśnienia  oferty  nie może  prowadzić  do  rezultatu 

porównywalnego w istocie z przedstawieniem przez oferenta nowej oferty. (…). 

Trzeba  jednakże  dodać,  że  inaczej  jest  w  sytuacji,  gdy  materiały  dotyczące 

zamówienia  wymagają  przedstawienia  brakującego  dokumentu  lub  informacji  pod  rygorem 

wykluczenia.  Instytucja  zamawiająca  powinna  bowiem  ściśle  przestrzegać  ustanowionych 

przez siebie kryteriów (zob. podobnie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P 

Komisja  przeciwko  CAS  Succhi  di  Frutta,  Rec.  s.  I-3801,  pkt  115).  (wyrok  z  dnia  10 

października 2013  r.  Manova,  C-336/12,  EU:C:2013:647,  pkt  32,  36  i  40  i  przytoczone tam 

orzecznictwo). 

Aby  dojść  do  wniosku,  że  wyjaśnienia  wykonawcy  z  pewnością  doprowadzą  do 

zmiany  oferty,  należało  w  oparciu  o  ofertę  odwołującego  ustalić  bez  najmniejszej 

wątpliwości,  że  zaoferował  on  materiał  niezgodny  z  SIWZ.  Z  przyczyn  wskazanych 

wcześniej, w okolicznościach danej sprawy, zamawiający nie mógł posiadać takiej pewności. 

Wykonawca 

wyjaśni  jedynie,  których  z  trzech  rodzajów  pustaków  betonowych  Teriva 

zaoferował: betonowy, keramzytobetonowy czy żużlobetonowy. 


Przy  wyrokowaniu  wzięto  również  pod  uwagę  fakt,  że  zamawiający  w  SIWZ  nie 

wymagał  od  wykonawców  ujawnienia  w  ofercie  szczegółów  dotyczących  rodzaju  pustaka 

Teriva.  Zestawienie 

materiałów  nie  stanowiło  elementu  obligatoryjnego  oferty,  ale  jedynie 

zalecany 

do  złożenia,  co  wynikało  wprost  z  postanowienia  części  VI  pkt  2)  s.  27  SIWZ. 

Podanie szcze

gółów zaoferowanych pustaków nie doprowadzi zatem do uzupełnienia oferty 

o informacje

, które wymagano w SIWZ. 

Kierując się powyższymi rozważaniami Izba stwierdziła, że zarzut naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 87 ust. 1 ustawy Pzp okazał się zasadny. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny,  gdyż  odnosiło  się  do  uwzględnienia  odwołania.  Z  kolei  orzeczenie  Izby 

zawarte w pkt 2 s

entencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a 

zatem  było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/1

1/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2 

sentencji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy 

Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. W analizowanej sprawie naruszenie przepisu 

art.  89  ust.  1  pkt  2  i  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania.  Zamawiający  przedwcześnie  odrzucił  ofertę  odwołującego,  która  może  być 

jeszcze wybrana jako najkorzystniejsza. 

W  świetle  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy  Pzp,  uwzględniając  odwołanie,  Izba  może  - 

jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została  zawarta  - nakazać wykonanie 

lub  powtórzenie  czynności  zamawiającego  lub  nakazać  unieważnienie  czynności 

zamawiającego.  W  konsekwencji  Izba  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia oferty odwołującego oraz wezwanie odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp 

do  złożenia  wyjaśnień  jakiego  rodzaju  pustaki  stropowe  Teriva  4,0/1  zaoferował  w 

złożonej ofercie. 


Wobec  powyższego,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  oraz  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy 

Pzp, orzeczono jak w pkt 1 sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por.  art. 

98  §  1  k.p.c.)”  Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w:  Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

W niniejszej sprawie Izba 

– co wynika z sentencji orzeczenia – odpowiedzialność za 

wynik  postępowania  odwoławczego  ponosił  w  całości  zamawiający.  Zatem  to  tę  stronę 

obciążono  całością  kosztów  postępowania  odwoławczego.  Na  koszty  postępowania 

odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 10.000 zł. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepisy § 5 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r. 

poz. 972). 

Przewodni

czący:      ………………….… 


wiper-pixel