KIO 23/20 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO  23/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Członkowie:   

Dagmara Gałczewska-Romek 

Emilia Garbala 

Protokolant:   

 Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  21  stycznia  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  stycznia  2020  r. 

przez wykonawcę NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 

300  Nowy  Sącz  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Szybka  Kolej 

Miejska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  Aleje 

Jerozolimskie  125/127,  02-017  Warszawa, 

wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego 

przed  otwarciem  rozprawy  części  zarzutów  i  wycofania  przez  Odwołującego  pozostałych 

zarzutów  

postanawia: 

umarza postępowanie, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  15 000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 


terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      …………………………….. 

Członkowie:   

…………………………….. 

……………………………..


Sygn. akt: KIO  23/20 

U z a s a d n i e n i e 

Szybka  Kolej  Miejska  sp.  z  o.  o.  w  Warszawie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  na 

podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r

oku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 

– dalej „ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn.: 

Dostawa  dwudziestu  jeden  sztuk  Elektrycznych  Zespołów 

Trakcyjnych wraz z 7-letnim okresem ich utrzymania, nr pos

tępowania: OZP-351-15/19.  

Wartość zamówienia przekracza kwoty określo9ne na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Wspólnot 

Europejskich w dniu 24 grudnia 2019 r., numer 2019/S 248-616550 r. Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) została opublikowana w dniu 26 grudnia 2019 r. 

W dniu w dniu 3 stycznia 2020 r. NEWAG S

półka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu 

wni

osła  odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  postanowień  SIWZ,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp poprzez opisanie w 

sekcji 11.1.4), II.2.4) oraz VI.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ Rozdział III ust. 1, 

Rozdział VII, Rozdział XII, ust. 1 pkt c) oraz w Załączniku nr 2 - OPZ Punkt A.I.1., A.I.6., 

D.1., D.3., D.10., L.3.1., S.1. oraz w Załączniku nr 1 do OPZ przedmiotu zamówienia w 

sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  polegający  na  postawieniu  wymogu,  aby 

długość  każdego  z  sześciu  elektrycznych  zespołów  trakcyjnych  wynosiła  od  70  do  75 

metrów,  pomimo,  że  wymóg  ten  nie  jest  uzasadniony  obiektywnymi  potrzebami 

Zamawiającego,  a  możliwe  jest  zaoferowanie  pojazdów  dłuższych,  spełniających 

wszystkie wymagania Zamawiającego; 

2)  art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp poprzez opisanie 

w  sekcji  11.1.4)  punkt  b),  II.2.4)  podpunkt  1.b)  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  w 

Załączniku nr 2 - OPZ Punkt A.I.2. oraz w Załączniku nr 11 do OPZ punkt 14 wymogu, 

zgodnie 

z którym Pojazdy muszą posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji 

pojazdu  kolejowego  zgodnego  z  TSI,  wydane  przez  Prezesa  Urzędu  Transportu 

Kolejowego,  bez  dopuszczenia  rozwiązania  równoważnego  w  postaci  dostarczenia 

zezwolenia  na  wprowadzenie  do 

obrotu  pojazdu  kolejowego  wydanego  przez  Agencję 

Kolejową Unii Europejskiej, co utrudnia uczciwą konkurencję; 

3)  art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353 [1], art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  wprowadzenie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ,  punkt  A.I.7.  wymogu  zgodności 


pojazdów  z  TSI  TAP  oraz  TSI  Energia,  a  w  punkcie  A.I.6.  wymagania  dostarczenia 

certyfikatów  dla  poszczególnych  TSI,  w  sytuacji  gdy  te  podsystemy  funkcjonalne  (TSI 

TAP  i  TSI  Energia)  nie  mają  w  pełni  zastosowania  do  pojazdów  kolejowych  oraz  nie 

podlegają  certyfikacji,  co  prowadzi  do  wymogu  spełnienia  świadczenia  obiektywnie 

niemożliwego; 

4)  art.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

opisanie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ 

punkt  A.  10.,  że  „(Zamawiający)  ...nie  podlega  obowiązkowi  stosowania  wewnętrznych 

tablic  kierunkowych,  natomiast  zastosowanie  dodatkowych  wyświetlaczy  reklamowych  i 

informacyjnych nie podlega restrykcjom TSI PRM...”, bez przedstawienia jakiegokolwiek 

wyjaśnienia i uzasadnienia na potwierdzenie tej tezy, przy jednoczesnym pozostawieniu 

pełnej  odpowiedzialności  za  uzyskanie  certyfikatów  weryfikacji  WE  po  stronie 

wykonawcy, co sprawia, że zakresy wymaganej certyfikacji jest niejednoznaczny; 

5)  art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353 [1], art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1  ustawy 

Pzp  poprzez  postanowienie  w  sekcji  II.1.4.a),II.2.4.1.a

)  ogłoszenia  o  zamówieniu,  w 

Załączniku nr  2  - OPZ rozdział  S  (w  szczególności  punkty  S.1.,  S.7.  oraz  S.8.),  oraz  w 

Załączniku  nr  11  do  OPZ,  że  Zamawiający  wymaga  „opracowania  i  dostarczenia 

wszelkiej  dokumentacji1'  oraz  „dostarczenie  pełnej  dokumentacji  konstrukcyjnej,  trzy 

egzemplarze w wersji papierowej i trzy egzemplarze w wersji elektronicznej (na nośniku 

danych USB), do swobodnego dysponowania przez Zamawiającego, w celu wyrównania 

szans  podczas  przetargów  na  awaryjną  naprawę  oraz  obsług  rozszerzonych  o 

„modernizację”,  co  stanowi  wymóg  niejednoznaczny  i  obiektywnie  niemożliwy  do 

spełnienia,  a  ponadto  sprzeczny  z  naturą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz 

zasadami  współżycia  społecznego,  niemający  związku  z  przedmiotem  zamówienia, 

prowadząc  do  naruszenia  zasady  odpłatności  zamówienia  publicznego  i

bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 

6)  art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353 [1], art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  postanowienie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  A.II.7,  iż  pojazdy  muszą 

spełniać aktualne na dzień odbiorów wymagania TSI, PN-EN, i kart UIC, oraz wymogi w 

zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 

kolejowego  zgodnego  z  TSI,  co  stanowi  wymóg  niejednoznaczny  i  obiektywnie 

niemożliwy  do  spełnienia,  a  ponadto  sprzeczny  z  naturą  stosunku  prawnego  umowy 

dostawy  oraz  zasadami  współżycia  społecznego,  niemający  związku  z  przedmiotem 

zamówienia,  prowadząc  do  naruszenia  zasady  odpłatności  zamówienia  publicznego  i 

bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 


7)  art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy 

Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.7  zastosowania  stopni 

wyłącznie  w  sąsiedztwie  skrajnych  wózków  napędowych,  co  utrudnia  uczciwą 

konkurencję; 

art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Ustawy poprzez niejednoznaczne opisanie w Załączniku nr 

OPZ punkt D.11 wymagań dotyczących przewozu większego bagażu i rowerów w m. 

st. Warszawa poprzez odesłanie do strony internetowej http://www.ztm.waw.pl/?c=681& , 

która takich informacji nie zawiera; 

9)  art. 29 ust. 1 ustawy 

Pzp oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1  ustawy 

Pzp 

poprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.13,  iż  należy  przewidzieć 

swobodny  dostęp  do  ewentualnej  naprawy  bądź  wymiany  wszystkich  elementów, 

mogących  ulec  awarii,  co  prowadzi  do  wymogu  spełnienia  świadczenia  obiektywnie 

niemożliwego; 

10) art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4  ustawy Pzp 

w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp   

poprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  L.8.d),  iż  suma  szerokości 

otworów drzwiowych powinna wynosić minimum 17% długości przedziału pasażerskiego 

dla  obu  typów  pojazdów,  co  pozbawione  jest  jakiegokolwiek  uzasadnienia 

merytorycznego,  a  w  połączeniu  z  wymaganą  minimalną  szerokością  drzwi  oraz 

wymaganiami dotyczącymi długości pojazdu stanowi dopuszczenie wyłącznie jednego z 

rozwiązań dostępnych na rynku bez możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych i 

tym samym utrudnia uczciwą konkurencję; 

11) art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 i art. 30  ust. 4 ustawy 

Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  L.9.  dostawy  pojazdów  o 

wysokości  podłogi  w  strefie  wejścia  800  -  850  mm  ponad  poziom  główki  szyny,  bez 

dopuszczenia rozwiązania równoważnego w postaci wysokości podłogi w strefie wejścia 

760  ±  50  mm  ponad  poziom  główki  szyny  dla  nominalnej  średnicy  kół  jezdnych,  co 

prowadzi do bezpodstawnego ograniczenia uczciwej konkurencji w postępowaniu; 

12) art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy 

Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  M.16.  wyjścia  z  kabiny 

maszynisty  wyłącznie  poprzez  przedział  maszynowy  lub  przedział  pasażerski,  bez 

dopuszczenia równoważnego rozwiązania wyjścia z kabiny bezpośrednio poprzez drzwi 

boczne  zabudowane  w  kabinie  maszynisty,  co  prowadzi  do  bezpodstawnego 

ograniczenia uczciwej konkurencji w postępowaniu; 

13) art. 29 ust. 1 ustawy  Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 Ustawy 

Pzp 

poprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  N.1.  rozbudowania  przez 


Wykonawcę  urządzeń  zainstalowanych  na  bocznicy  Zamawiającego  w  wyniku  zmian 

uregulowań  prawnych,  co  jest  niemożliwe  do  przewidzenia  i  skalkulowania  przez 

Wykonawcę  i  tym  samym  prowadzi  do  niejednoznacznego  opisania  przedmiotu 

zamówienia  oraz  sformułowania  wymogu  spełnienia  świadczenia  obiektywnie 

niemożliwego, sprzecznego z naturą stosunku prawnego umowy dostawy oraz zasadami 

wsp

ółżycia  społecznego,  niemającego  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  prowadząc 

do  naruszenia  zasady  odpłatności  zamówienia  publicznego  i  bezpodstawnego 

wzbogacenia Zamawiającego; 

14) art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp 

poprzez ustalenie w §8 ust. 1 Załącznika nr 3 - 

IPU wymaganej sumy gwarancyjnej polisy OC Wykonawcy na 50 min zł, co prowadzi do 

bezpodstawnego ograniczenia uczciwej konkurencji w postępowaniu; 

15)  art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywi

lnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez wymaganie w §10 ust. 1 Załącznika nr 3 - IPU złożenia przez Wykonawcę 

zapewnienia, że po zakończeniu Umowy, Pojazdy lub Elementy Pojazdu lub Zespół lub 

Podz

espół  lub  Części,  będą  mogły  być  nadal  używane,  naprawiane  lub  modyfikowane 

przez  Zamawiającego,  bez  wsparcia Wykonawcy,  w  szczególności,  że czynności  te nie 

będą  uzależnione  od  posiadania  przez  Zamawiającego  dodatkowych  odpłatnych 

uprawnień  i  informacji,  w  tym  kodów  źródłowych,  autoryzacyjnych,  haseł  dostępowych, 

za  które  Zamawiający  będzie  musiał  zapłacić  dodatkowe  wynagrodzenie,  co  stanowi 

wymóg niejednoznaczny i obiektywnie niemożliwy do spełnienia, a ponadto sprzeczny z 

naturą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz  zasadami  współżycia  społecznego, 

niemający  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  prowadząc  do  naruszenia  zasady 

odpłatności zamówienia publicznego i bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 

16)  art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w  związku z  art.  7 ust  1,  art.  14  ust. 1 i  art.  139 ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

wymaganie  w  §24  ust.  18  Załącznika  nr  3  -  IPU  iż  w  przypadku  naprawy  Pojazdu  w 

okresie  rękojmi  lub  gwarancji,  trwającej  dłużej  niż  10  (dziesięć)  dni  roboczych,  jeżeli 

naprawa  połączona  jest  z  niemożnością  użytkowania  przez  Zamawiającego  Pojazdu 

zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas naprawy lub 

wymiany  pojazdy  zastępcze  o  parametrach  zbliżonych  do  Pojazdu  będącego 

przedmiotem  naprawy  pod  względem  liczby  miejsc,  standardu  i  prędkości 

eksploatacyjnej  i  pod  względem  zachowania  funkcjonalności  np.  montażu  kasowników, 

co  stanowi  wymóg  niejednoznaczny  i  obiektywnie  niemożliwy  do  spełnienia,  a  ponadto 

sprzeczny  z  natu

rą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz  zasadami  współżycia 

społecznego,  niemający  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  prowadząc  do 

bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 


17) art. 29 ust. 1 ustawy  Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez wymaganie w § 26 ust. 2 pkt. 1) Załącznika nr 3 - IPU udzielenia licencji na 

wykorzystanie  dostarczonej  dokumentacji  do  modernizacji  Pojazdów  oraz  wszelkich 

napraw,  w  tym  napraw  okresowych  i  modernizacji  przez  Zamawiającego  lub  wskazane 

przez  niego  podmioty  trzecie,  co  stanowi  wymóg  niejednoznaczny  i  obiektywnie 

niemożliwy  do  spełnienia,  a  ponadto  sprzeczny  z  naturą  stosunku  prawnego  umowy 

dostawy 

oraz  zasadami  współżycia  społecznego,  niemający  związku  z  przedmiotem 

zamówienia,  prowadząc  do  naruszenia  zasady  odpłatności  zamówienia  publicznego  i 

bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 

18) art. 29 ust. 1 ustawy  Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 

§ 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 Ustawy 

poprzez wymaganie w §27 ust. 12 Załącznika nr 3 - IPU, w Załączniku nr 2 - OPZ punkt 

A.  1.12  oraz  w  Załączniku  nr  6  do  Umowy  przekazania  kodów  źródłowych,  co  stanowi 

wymóg niejednoznaczny i obiektywnie niemożliwy do spełnienia, a ponadto sprzeczny z 

naturą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz  zasadami  współżycia  społecznego, 

niemający  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  prowadząc  do  naruszenia  zasady 

odpłatności zamówienia publicznego i bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 

19) art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez niejednoznaczne opisanie w §33 

ust.  5  Załącznika  nr  3  -  IPU  sposobu  rozliczania  kosztów  udostępnienia  zaplecza 

technicznego Zamawiającego, co dodatkowo utrudnia uczciwą konkurencję; 

20) art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

oraz  art.  387  §  1,  art.  353

,  art.  58  §  1i  2  i  art.605  Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art 39 ust. 1 ustawy Pzp 

p

oprzez  wymaganie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.26,  iż  wszystkie  podsystemy 

powinny korzystać z jednego źródła czasu, w tym podsystemy, które nie są przedmiotem 

dostawy  w  ramach  postępowania,  co  stanowi  świadczenie  obiektywnie  niemożliwe  do 

spełnienia; 

21) art.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  2,  art.  29  ust.  3  i  art.  30  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez 

nieprecyzyjne  opisanie  wymagań  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  J.4.d.17),  J.4.d.18), 

J.4.d.19), J.4.d.20), dotyczących odbierania danych z innych systemów, w tym systemów 

Zam

awiającego,  bez  opisania  protokołów  komunikacyjnych  oraz  bez  zobowiązania 

Zamawiającego do ich udostępnienia; 

22) art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp poprzez opisanie 

w  Załączniku  nr  5  do  SOPZ  rozdział  II.  sytemu  CCTV  i  w  Załączniku  nr  10  do  OPZ 

rozdział  II  system  Interkom  funkcjonalnie  zintegrowanych  z  posiadanym  przez 

Zamawiającego  System  Zarządzania  CMS  bez  zobowiązania  się  Zamawiającego  do 

udostępnienia  pełnej  dokumentacji  technicznej  protokołów  transmisyjnych,  interfejsów 


komunikacyjnych  itp.  informacji,  koniecznych  do  pełnej,  kompleksowej  integracji 

przedmiotowych systemów zabudowanych w dostarczanych pojazdach z systemem CMS 

Zamawiającego. Brak takiego zobowiązania (brak dokumentacji technicznej) prowadzi do 

wskazania jednego producenta, co stanowi naruszenie uczciwej konkurencji; 

23) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353 [1], art.58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  opisanie  w  Załączniku  nr  5  do  SOPZ  rozdział  III.,  wymagań  dotyczących 

integracji  dostarczanych  systemów  z  „innymi  rynkowymi  programami  zarządzającymi 

monitoringiem  wizyjnym”,  w  tym  posiadanych  przez  Zamawiającego,  bez  opisania 

protokołów  komunikacyjnych  oraz  bez  zobowiązania  Zamawiającego  do  ich 

udostępnienia,  co  -  wobec  braku  standardów  i  norm  w  tym  obszarze  -  stanowi 

świadczenie niemożliwe do spełnienia; 

24) art. 29 ust. 1 ustawy  Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

C

ywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez  opisanie  w  Załączniku  nr  5  do  SOPZ  rozdział  III.  punkt  1)  konieczności 

doposażenia  systemu  w  dedykowany  interfejs,  którego  zadaniem  będzie  składanie 

wniosku  o  udostępnienie  materiałów  z  monitoringu  wszystkich  posiadanych  przez 

Zamawiającego pojazdów, a nie tylko pojazdów będących przedmiotem zamówienia, co 

stanowi  wymóg  niejednoznaczny  i  obiektywnie  niemożliwy  do  spełnienia,  a  ponadto 

sprzeczny  z  natur

ą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz  zasadami  współżycia 

społecznego, niemający związku z przedmiotem zamówienia, prowadząc do naruszenia 

zasady  odpłatności  zamówienia  publicznego  i  bezpodstawnego  wzbogacenia 

Zamawiającego; 

25) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

art. 387 §1,  art.  353

,  art.  58  §  1  i  2  i  art.  605  Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust.1 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez nałożenie na wykonawcę w § 11 ust. 4 Załącznika nr 3 - IPU zobowiązania do 

zapewniania,  że  „informacje  dotyczące  dostarczonych  Pojazdów,  w  tym  dotyczące 

Elementów Pojazdu lub Zespołu lub Podzespołu lub Części, nie będą zastrzeżone, jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa  Wykonawcy  łub  jakichkolwiek  osób  trzecich”,  co  stanowi 

wymóg niejednoznaczny i obiektywnie niemożliwy do spełnienia, a ponadto sprzeczny z 

naturą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz  zasadami  współżycia  społecznego, 

niemający  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  prowadząc  do  naruszenia  zasady 

odpłatności zamówienia publicznego i bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 

26) art. 29 ust. 1 ustawy  Pzp 

oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp 

poprzez nałożenie na wykonawcę w § 27 ust. 4 pkt 2), 3), 4) 5) i 6) Załącznika nr 3 - 

IPU  obowiązku  udzielenia  licencji  na  korzystanie  z  oprogramowania  na  polach 


eksploatacji  niezwiązanych  z  przedmiotem  zamówienia,  co  stanowi  wymóg 

niejednoznaczny  i  obiektywnie niemożliwy  do  spełnienia,  a ponadto  sprzeczny  z  naturą 

stosunku prawnego umowy dostawy oraz zasadami współżycia społecznego, niemający 

związku  z  przedmiotem  zamówienia,  prowadząc  do  naruszenia  zasady  odpłatności 

zamówienia publicznego i bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego; 

27) art. 29 ust. 1 ustawy 

Pzp oraz art. 387 § 1, art. 353

, art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 2 pkt 13), art. 7 ust 1, art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 Ustawy 

poprzez nałożenie na wykonawcę w § 33 ust. 7 pkt 2) oraz w drugim zdaniu § 32 ust. 3 

Załącznika nr 3 - IPU obowiązku wykonywania „nieplanowego, korekcyjnego utrzymania 

technicznego pojazdów”, podczas gdy tego rodzaju świadczenie nie stanowi utrzymania 

w  rozumieniu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  października  2005  r.  w 

s

prawie  ogólnych  warunków  technicznych  eksploatacji  pojazdów  kolejowych, 

Zamawiający  uregulował  już  kwestię  usuwania  wad  pojazdów  w  § 24  Załącznika nr  3  - 

IPU  w  ramach  gwarancji  jakości  i  rękojmi,  a  ponadto  Zamawiający  nie  przewidział 

wynagrodzenia  za  wykonywanie  tego  nieplanowego,  korekcyjnego  utrzymania 

technicznego, ponieważ określone w § 37 Załącznika nr 3 - IPU wynagrodzenie dotyczy 

wyłącznie  utrzymania  planowego,  tj.  przeglądów  od  poziomu  P1  do  poziomu  P4,  co 

stanowi  wymóg  niejednoznaczny  i  obiektywnie  niemożliwy  do  spełnienia,  a  ponadto 

sprzeczny  z  naturą  stosunku  prawnego  umowy  dostawy  oraz  zasadami  współżycia 

społecznego, niemający związku z przedmiotem zamówienia, prowadząc do naruszenia 

zasady  odpłatności  zamówienia  publicznego  i  bezpodstawnego  wzbogacenia 

Zamawiającego; 

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ poprzez: 

zmianę  w  sekcji  11.1.4),  II.2.4)  oraz  VI.3)  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  w  SIWZ 

Rozdział III ust. 1, Rozdział VII, Rozdział XII, ust. 1 pkt c) oraz w Załączniku nr 2 - OPZ 

Punkt A.1., A.6., D.1., D.3., D.10., L.3.1., S.1., oraz w Załączniku nr 1 do SOPZ poprzez 

dopuszczenie zaoferowania sześciu sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości 

od 70 do 75,6 metra; 

zmianę w sekcji 11.1.4) punkt b), II.2.4) podpunkt 1.b) ogłoszenia o zamówieniu oraz w 

Załączniku nr 2 - OPZ Punkt A.2. oraz w Załączniku nr 11 do SOPZ punkt 14., poprzez 

postanowienie,  że  w  momencie  dostawy  Pojazdy  muszą  posiadać  Zezwolenie  na 

dopuszczenie  do  eksploatacji  pojazdu  kolejowego  lub  Zezwolenie  na  wprowadzenie  do 


obrotu  pojazdu  kolejowego  ważne  bezterminowo  zgodne  z  TSI  wydane  przez  Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego lub Agencję Kolejową Unii Europejskiej; 

zmianę  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  poprzez  jednoznaczne  wprowadzenie  braku  wymogu 

dostarczenia certyfikatów dla TSI TAP oraz TSI Energia; 

zmianę w Załączniku nr 2 - OPZ punkt A. 10., poprzez wskazanie źródła odstępstwa od 

stosowania  wymogów  TSI  PRM  w  pojazdach  komunikacji  miejskiej  w  Warszawie,  a  w 

przypadku  braku  takiego  odstępstwa  -  do  rezygnacji  z  konieczności  zabudowy 

wskazanych przez Zamawiającego urządzeń niezgodnych z TSI PRM; 

zmianę  treści  w  sekcji  II.1.4.a),  II.2.4.1.a)  ogłoszenia  o  zamówieniu  na  następującą:  ,,a) 

opr

acowaniem, dostarczeniem dokumentacji”; 

zmianę  treści  Załącznika  nr  2  -  OPZ  punkt  S.1.  tiret  9  na:  „dostarczenie  dokumentacji 

konstrukcyjnej,  trzy  egzemplarze  w  wersji  papierowej  i  trzy  egzemplarze  w  wersji 

elektronicznej (na nośniku danych USB)”; 

zmia

nę  treści  Załącznika  nr  2  -  OPZ  punkt  S.8.  na:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

dostarczenia wraz z  dostawą pojazdów  dokumentacji  technicznej  i  techniczno-ruchowej 

w języku polskim na każdy pojazd, a dla każdego członu i podstawowych zespołów oraz 

podzespołów  oddzielną  dokumentację  paszportową  w  języku  polskim  w  jednym 

egzemplarzu przekazywaną wraz z jego dostawą. Wszystkie dokumenty powinny być w 

języku polskim bądź posiadać tłumaczenie przez przysięgłego tłumacza."; 

konsekwentne  dostosowanie  pozostałej  dokumentacji  przetargowej  do  wskazanych 

powyżej zmienionych postanowień; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  A.II.7  na:  „Konstrukcja  i  parametry 

Pojazdów  muszą  spełniać  aktualne  na  dzień  złożenia  oferty  wymagania  TSI,  PN-EN,  i 

kart  UIC,  oraz  wymog

i  w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania  zezwolenia  na 

dopuszczenie  do  eksploatacji  pojazdu  kolejowego  zgodnego  z  TSI.  W  zagadnieniach 

otwartych  w  specyfikacjach  TSI  obowiązują  rozwiązania  zaproponowane  przez 

Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  lub  regulacje,  które  spełniają 

wymagania  zasadnicze  zawarte  w  Dyrektywie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii 

Europejskiej,  Rozporządzeniu  Komisji  Europejskiej  oraz  Rozporządzeniu  Ministra 

Infrastruktury  i  Budownictwa o interoperacyjności  systemu  kolei  we Wspólnocie. Wykaz 

norm, przepisów międzynarodowych, kart stanowi Załącznik nr 4 do SOPZ"; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.7  poprzez  dopuszczenie  zastosowania 

stopni w pojeździe we wszystkich miejscach, gdzie warunkuje to konstrukcja pojazdu; 


wprowadzenie  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.11  jednoznacznych  wymagań 

dotyczących  przewozu  większego  bagażu  i  rowerów  z  zachowaniem  zgodność  z 

wymaganiami odpowiednich TSI i kart UIC; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.13  na:  „Budowa  poszczególnych 

urządzeń  i  podzespołów  w  formie  modułowej.  Konstrukcja  Pojazdu  musi  umożliwiać, 

zgodnie  z  zasadami  ergonomii,  łatwą  wymianę  elementów  i  diagnostykę  Pojazdu, 

zapewnić  niską  pracochłonność  oraz  w  maksymalną  unifikację  podzespołów  i  części  w 

obydwu 

rodzajach pojazdów objętych przedmiotem zamówienia."; 

zmianę treści w Załączniku nr 2 - OPZ punkt L.8.d) na: „Suma szerokości (prześwit przy 

otwartych drzwiach) otworów drzwiowych - min. 16% długości przedziału pasażerskiego 

na jedną stronę (zgodnie z definicją podaną w punkcie D.3.)."; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  L.9.  poprzez  dopuszczenie  dostawy 

pojazdów o wysokości podłogi w strefie wejścia 760 ± 50 mm ponad poziom główki szyny 

dla nominalnej średnicy kół jezdnych; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  M.16.  poprzez  dopuszczenie  wyjścia  z 

kabiny bezpośrednio poprzez drzwi boczne zabudowane w kabinie maszynisty; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  N.1.  poprzez  usunięcie  zdania:  „Jeżeli  w 

toku eksploatacji pojaz

dów, dostarczonych w wyniku niniejszego postępowania, w wyniku 

zmian  uregulowań  prawnych,  pojawią  się  w  Dokumentacji  Systemu  Utrzymania  nowe 

wymagania  dotyczące  kontroli  pokładowych  urządzeń  ETCS  poziomu  2,  Wykonawca 

zobowiązany będzie do rozbudowania urządzenia zainstalowanego na bocznicy. 

zmianę treści §8 ust. 1 Załącznika nr 3 - IPU na: „Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

i  utrzymywać  przez  okres  wykonywania  Części  II  Umowy  ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w 

wysokości  nie  niższej  niż  45.000.000,00  PLN  (słownie:  czterdzieści  pięć  milionów 

złotych)  lub  jej  równowartości  w  walucie  obcej  (kurs  średni  NBP)  na  jedno  i  wszystkie 

zdarzenia.” 

usunięcie w całości §10 z Załącznika nr 3 - IPU; 

usunięcie w całości ust. 18 z §24 Załącznika nr 3 - IPU; 

zmianę treści §26 ust. 2 pkt. 1) Załącznika nr 3 - IPU na: „wykorzystywanie dostarczonej 

dokumentacji  do  obsługi  eksploatacyjnej  Pojazdów  i  Usług  Utrzymania  przez 

Zamawiającego  lub  wskazane  przez  niego  podmioty  trzecie  (po  podpisaniu  przez 

podmiot  trzeci  zobowiązania  do  wykorzystania  dokumentacji  wyłącznie  do  celów 

związanych ze świadczeniem Usług Utrzymania Pojazdów i obsługi eksploatacyjnej)"\ 


usunięcie w całości: 

§ 27 ust. 12 Załącznika nr 3 - IPU, 

punktu A.1.12 w Załączniku nr 2 - OPZ, 

załącznika nr 6 do załącznika nr 3 - IPU; 

19. zmian

ę treści §33 ust. 5 Załącznika nr 3 - IPU poprzez jednoznaczne opisanie sposobu 

rozliczania  kosztów  udostępnienia  zaplecza,  z  uwzględnieniem  stawki  godzinowej  lub 

ryczałtowej, który będzie wiążący i jednakowy dla wszystkich Wykonawców; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  D.26  na:  „Wszystkie  podsystemy 

dostarczane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny korzystać z jednego źródła 

pomiaru czasu"; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  2  -  OPZ  punkt  J.4.d.17),  J.4.d.18),  J.4.d.19),  J.4.d.20), 

poprzez  jednoznaczne  opisanie  systemów  z  jakimi  ma  nastąpić  integracja  oraz 

zobowiązanie  Zamawiającego  do  nieodpłatnego  udostępnienia  wszelkich  protokołów  i 

interfejsów  komunikacyjnych  z  istniejącymi  systemami  wraz  ze  złożeniem  przez 

Zamawiającego oświadczenia o ich kompletności, a w przypadku braku takiej możliwości 

usunięcie przedmiotowego wymagania w całości; 

zmianę treści w Załączniku nr 5 do SOPZ rozdział II. sekcja „Monitor/panel sterowania 

CCTV punkt d) na: „zintegrowany z czytnikiem Warszawskich Kart Miejskich”, 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  5  do  SOPZ  rozdział  II.  sekcja  „Monitor/panel  sterowania 

CCTV  punkt  h)  na:  „ilość  i  typ  interfejsów  musi  umożliwić  realizacje  wymaganych 

funkcjonalności stawianych przed panelem sterowania CCTV"\ 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  10  do  SOPZ  sekcja  „System  interkom”  poprzez 

jednoznaczne  opisanie  systemów  z  jakimi  ma  nastąpić  integracja  oraz  zobowiązanie 

Z

amawiającego  do  nieodpłatnego  udostępnienia  wszelkich  protokołów  i  interfejsów 

komunikacyjnych z istniejącymi systemami wraz z oświadczeniem o ich kompletności, a 

w przypadku braku takiej możliwości - usunięcie przedmiotowego wymagania w całości 

zmianę treści w Załączniku nr 10 do SOPZ punkt 1 na: 

„1. modułów do komunikacji maszynisty z pasażerem, zamontowanych po 1 w każdej kabinie 

maszynisty oraz w miejscu dla kierownika pociągu, umożliwiających regulację głośności 

oraz odbieranie i zakończenie połączenia, o następujących parametrach: 

a.  Zasilanie: 24V DC, 


b. 

Zakres napięcia: 16,8 - 31,2V DC, 

c.  Ethernet: 10/100 Mbps, 

d. 

automatyczna  lub  ręczna  regulacja  głośności,  automatyczna  regulacja  wzmocnienia 

mikrofonu, 

e. 

Przyciski  umożliwiające  odebranie  przychodzącego  połączenia,  rozłączenie 

przychodzącego  połączenia,  przycisk  wygłoszenia  rozgłoszenia  (dowolnego 

komunikatu wygłaszanego przez kierownika pojazdu lub maszynistę) 

f.  Wbudowany mikrofon, 

g.  Sygnalizacja diodowa statusu (diagnostyka), 

h. 

Współpraca  z  serwerami  interkom,  możliwość  integracji  z  innymi  systemami  (np. 

CCTV), 

i. 

Normy EN50155, EN45545, TSI” 

zmianę treści w Załączniku nr 10 do SOPZ punkt 2. na: 

„2. Interkomów pasażerskich o następujących parametrach: 

a.  Zasilanie: 24V DC lub POE, 

b.  Zakres 

napięcia: 16,8- 31,2VDC, 

c.  Ethernet: 10/100 Mbps, 

d. 

automatyczna  lub  ręczna  regulacja  głośności,  automatyczna  regulacja  wzmocnienia 

mikrofonu, 

e. 

Wbudowany głośnik, 

f.  Wbudowany mikrofon, 

g. 

Konfigurowalne wejścia/ wyjścia (możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku), 

h. 

Współpraca  z  serwerami  interkom,  możliwość  integracji  z  innymi  systemami  (np. 

CCTV), 

j.  Przyciski i opis interkomu zgodnie z TSI. 

j. 

Normy EN50155, EN45545’’ 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  5  do  SOPZ  rozdział  III.,  poprzez  jednoznaczne  opisanie 

systemów  z  jakimi  ma  nastąpić  integracja  oraz  zobowiązanie  Zamawiającego  do 

nieodpłatnego  udostępnienia  wszelkich  protokołów  i  interfejsów  komunikacyjnych  z 


istniejącymi systemami wraz z oświadczeniem o ich kompletności, a w przypadku braku 

takiej możliwości - usunięcie przedmiotowego wymagania w całości; 

zmianę  treści  w  Załączniku  nr  5  do  SOPZ  rozdział  III.  punkt  1)  poprzez  jednoznaczne 

wskazanie, że wymaganie dotyczy tylko pojazdów będących przedmiotem zamówienia; 

usunięcie w całości § 11 ust. 4 Załącznika nr 3 - IPU; 

usunięcie w całości § 27 ust. 4 pkt 2), 3), 4) 5) i 6) Załącznika nr 3 - IPU; 

usunięcie w całości § 33 ust. 7 pkt 2) oraz drugiego zdania § 32 ust. 3 Załącznika nr 3 

- IPU. 

Jak  wynika    z  pisma  Zamawijacego  z  dnia  13  stycznia  2020  r.,  informacja  o  wniesieniu 

odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  przystapienia  zosta  ła  zamieszczona  na  Platformie 

zakupowej Pełnomocnika zamawiajacego w dniu 3 stycznia 2020 r. W terminie ustawowym, 

który stosownie do art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wynosi 3 dni żaden z wykonawców nie zgłosił 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

W  dniu  17  stycznia  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  w  formie 

elektronicznej  oraz  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  w  formie  pisemnej,  w  postaci  papierowej 

pismo  Zamawiającego  z  dnia  17  stycznia  2020  r.,  stanowiące  odpowiedź  na  odwołanie. 

Pismo  to  zawiera 

oświadczenie  Zamawiającego  w  przedmiocie  uwzględnienia  części 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu, stanowiących według numeracji odwołania zarzuty 

numer 1,2,3,5,6,8,9,12,13,14,16,17,19,22 tiret 1, 23,24. 

Pismem z dnia 20 stycznia 2020 r. Odwołujący, prawidłowo reprezentowany, oświadczył, 

iż  wobec uwzględnienia  przez  Zamawiającego  części  postawionych  w  odwołaniu zarzutów, 

cofa  odwołanie  w  części  dotyczącej  nieuwzględnionych  przez  Zamawiającego  zarzutów  nr 

4,7,10,11,15,18,20,21,22 tiret drugie, trzecie, czwarte i piąte, 25,26,27.  

Częściowo  uwzględnienie  zarzutów  przez  Zamawiającego  i  wycofanie  pozostałych 

zarzutów  przez  Odwołującego  skutkuje  zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Stosownie  bowiem  do  art.  186  ust.  3a 

ustawy Pzp w

przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych 

w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez  odwołującego,  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca  albo  wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu 

wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub 


unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w 

odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Wobec powyższego, stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 186 ust. 

3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  art.  186  ust.  6  

pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  15 000,00  zł  uiszczonej  tytułem 

wpisu.  

Przewodniczący:      …………………………….. 

Członkowie:   

…………………………….. 

……………………………..


wiper-pixel